Hotărârea nr. 408/2019

HCLS3 nr.408 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexelor 2 și 3 aprobate prin

HCLS 3 nr.395/30.07.2019 referitoare la reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 28.08.2019

Având în vedere :

 • -  Referatul de aprobare nr. 518749/CP/20.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

Raport de specialitate nr.517695/20.08.2019 al Direcției Organizare Resurse Umane;

 • -  Adresa nr. 517912/20.08.2019 a Direcției Organizare Resurse Umane;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 8 alin. (1) și art.ll din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Ordinul Prefectului Municipiului București nr.98/05.03.2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi, cu modificările și completările ulterioare, pentru subdiviziunea administrativ - teritorială Sectorul 3 al Municipiului București;

Art. 56 și 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. HCLS 3 nr. 395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Anexa nr. 2 - "Statul de funcții’* se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Anexa nr. 3 - "Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3" se completează la Secțiunea XIII - Biroul Administrare Piețe cu următoarea atribuție:

"'Urmărește derularea contractelor de concesiune piețe și a contractelor de asociere încheiate pentru piețele aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3

Art.II. Celelalte prevederi ale HCLS3 nr.395/30.07.2019, rămân neschimbate.RETAR MIHĂITĂ

J

NR. 408

DIN 28.08.2019CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 31S 03 04 E-MAIL cabinetprimar@prlmarie3.ro

Calea Dudești nr. igi, Sector 3, 031084, București

‘ SECTOR 3

| CABINET PRIMAR

1

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind modificarea și completa

HCLS 3 nr.395/30.07.2019 referitoare la reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare

prin


Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 395/30.07.2019 s-a aprobat, începând cu data de 01.09.2019, reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, organigrama, statul de funcții, precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare al acestuia.

în statul de funcții - Anexa nr. 2 la HCLS3 nr. 395/30.07.2019, cele 21 de posturi de natură contractuală de inspector de specialitate gradul II și cele 19 posturi de natură contractuală de inspector/referent treapta II nu au fost delimitate în gradul/treapta II respectiv gradul/treapta debutant. Prin urmare, se impune stabilirea acestora, după cum urmează:

 • 21 de posturi de inspector de specialitate gradul ll/debutant, se stabilesc astfel:

 • -  15 posturi de inspector de specialitate gradul II;

 • -  6 posturi de inspector de specialitate gradul debutant;

 •  19 posturi inspector/referent treapta ll/debutant, se stabilesc astfel:

-  14 posturi de inspector/referent treapta II;

5 posturi de inspector/referent treapta debutant;

De asemenea, în Anexa nr. 3 - Regulamentul de Organizare și Funcționare, la BIROUL ADMINISTRARE PIEȚE se impune completarea cu următoarea atribuție:

"Urmărește derularea contractelor de concesiune piețe și a contractelor de asociere încheiate pentru piețele aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3", atribuție care nu mai poate fi exercitată de către Direcția de Impozite și Taxe Locale, aceasta nemaifăcând parte din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de Raportul de specialitate nr.517695/20.08.2019 al Direcției Organizare Resurse Umane, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.
STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

--

FUNCȚIA PUBLICĂ

FUNCȚIA PUBLICĂ SPECIFICĂ

Conf. Lg.nr.155/2010

Legea nr.481/2004 și

O.U.G. nr.57/2019

Denumirea funcției publice cu care s-a făcut echivalarea

Nr. posturi

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

DEMNITARI

1

Primar

1

2

Viceprimar

1

II

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Secretar General

1

I

II

S.S.

2

Arhitect șef

1

I

n

s.s.

3

Director general

1

I

n

S.S.

4

Director general adjunct

1

I

n

s.s.

5

Director executiv

13

I

n

s.s.

6

Director executiv adjunct

4

I

ii

s.s.

7

Șef serviciu

39

I

ii

s.s.

8

Șef birou

9

I

ii

s.s.

Total"

69

L


B I

)E EXECUȚIE

1

î

danager public

1

I

principal

S.S.

2

Auditor

7

I

superior

S.S.

3

Vuditor

1

I

principal

S.S.

4

îxpert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

116

I

superior

S.S.

5

p( few U

îxpert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

43

I

principal

S.S.

6

îxpert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

92

I

asistent

S.S.

7

îxpert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

10

I

debutant

S.S.

8

deferent de specialitate

1

n

superior

S.S.D.

9

deferent

62

ni

superior

S.M.

10

deferent

23

HI

principal

S.M.

11

Keferent

28

IU

asistent

S.M.

12

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

69

I

superior

S.S.

13

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

45

I

principal

S.S.

14

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

44

I

asistent

S.S.

15

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

74

I

debutant

S.S.

16

Polițist local

Referent

113

in

superior

S.M

17

>olițist local

Referent

23

HI

principal

S.M

18

Polițist local

Referent

20

iii

asistent

S.M

19

Polițist local

Referent

62

m

debutant

S.M

20

Inspector protecție civilă

Consilier/Expert/Inspector

1

i

superior

S.S.

21

Inspector protecție civilă

Consilier/Expert/Inspector

1

i

asistent

S.S.

Total

836

Total F.P.(A+B)

905

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

Nr. posturi

grad/ treaptă

Nivel

studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

8

III

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

1

S.S.

2

Director

1

II

S.S.

3

Director adjunct

2

II

S.S.

4

Șef serviciu

11

II

S.S.

5

Șef birou

3

n

s.s.

Total

18

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/ Șef depozit

2

I

S.M.

2

Inspector de specialitate/Consilier

19

IA

S.S.

3

Inspector de specialitate

19

I

s.s.

5

Inspector de specialitate

15

II

s.s.

Inspector de specialitate

6

deb

s.s.

6

Inspector/ Referent

8

IA

S.M.

7

Inspector/ Referent

12

I

S.M.

8

Inspector/ Referent

14

n

S.M.

Inspector/ Referent

5

deb

S.M.

9

Arhivar

3

IA

S.M

10

Magaziner

2

S.M/G

11

Curier

1

S.M/G

12

Muncitor calificat

34

I

S.M/G

13

Muncitor calificat

19

II

S.M/G

14

Muncitor calificat

23

ni

S.M/G

15

Muncitor calificat

72

IV

S.M/G

16

Muncitor necalificat

34

i

S.M/G

17

Muncitor necalificat

46

ii

S.M7G

18

îngrijitor

13

S.M/G

19

Șofer

3

i

S.M/G

20

Guard

7

S.M/G

Total

357

Total C.M (A+B)

375

Total (I + II + m)

1282


DIRECȚIA ORG

Directoi

Eugenia DemeterPRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCU REȘTIDIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE

TELEFON {004 021} 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane1giprimarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

Nr. de înregistrare: 517695/20.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre de modificare aHCLS 3 nr.395/30.07.2019privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare

Având în vedere că începând cu data de 01.09.2019, în statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, cele 21 de posturi de natură contractuală de inspector de specialitate gradul II și cele 19 posturi de natură contractuală de inspector/referent treapta II nu au fost delimitate în gradul/treapta n respectiv gradul/treapta debutant.

Conform următoarelor referate:

 • •  Referatul Direcției Administrarea Domeniului Public înregistrat cu nr.515949/19.08.2019 privind stabilirea funcțiilor de natură contractuală de inspector de specialitate gradul II și referent treapta II la nivelul gradului debutant respectiv treptei debutant;

 • •  Referatul Direcției Irigații, Reabilitare și întreținere Spații Verzi înregistrat cu nr.516092/19.02.2019 privind stabilirea funcției de natură contractuală de referent treapta II la nivelul treptei debutant;

 • •  Adresa Direcției Administrative și Management Informațional înregistrată cu nr.512586/12.08.2019 referitoare la actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • ■  cele 21 de posturi de inspector de specialitate gradul Il/debutant, din statul de funcții, se stabilesc, astfel:

 • - 15 posturi de inspector de specialitate gradul H

 • -  6 posturi de inspector de specialitate gradul debutant.

 • ■   cele 19 posturi inspector/referent treapta II/debutant, din statul de funcții se stabilesc, astfel:

 • - 14 posturi de inspector/referent treapta II,

 • -  5 posturi de inspector/referent treapta debutant.

Modificările meționate mai sus, se regăsesc în anexa nr.2 (statul de funcții) la H.C.L.S 3 nr.395/30.07.2019privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, și anume:

> DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

o Serviciul Toaletări și Defrișări:

Postul vacant de natură contractuală de referent treapta II se va transfoma în referent treapta debutant.

PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI


DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE

o Serviciul întreținere și Reparații Străzi:

Postul vacant de natură contractuală de inspector de specialitate gradul II se va transforma în inspector de specialitate gradul debutant,

Postul vacant de natură contractualăde referent treapta II se va transfoma în referent treapta debutant.

o Serviciul Recondiționări Alei și Parcări:

Postul vacant de natură contractuală de inspector de specialitate gradul II se va transforma în inspector de specialitate gradul debutant,

Postul vacant de natură contractualăde referent treapta II se va transfoma în referent treapta debutant.

o Biroul Situații și Raportări Tehnice:

Postul vacant de natură contractuală de inspector de specialitate gradul II se va transforma în inspector de specialitate gradul debutant,

Postul vacant de natură contractualăde referent treapta II se va transfoma în referent treapta debutant.

>   DIRECȚIA TRTGATII REABILITARE ȘI ÎNTREȚINERE SPATII VERZI:

o Serviciului Irigații:

Postul vacant de natură contractuală de referent treapta II se va transfoma în referent treapta debutant.

Toate posturile ocupate cu personal contractual din cadrul compartimentelor de specialitate nu implică exercitarea de prerogative de putere publică menționate la art.370 din O.U.G. nr.57/2019.

Completările Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexă a H.C.L.S3 nr.395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, sunt:

> BIROUL ADMINISTRARE PIEȚE - se va adăuga următoarea atribuție:

Urmărește derularea contractelor de concesiune piețe și a contractelor de asociere încheiate pentru piețele aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3.


Ca urmare a celor prezentate, propunem analizarea și aprobarea statului de funcții (anexa nr.2) și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale H.C.L.S 3 nr.395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Directi

Eugenii

Elena Mărculeșcu

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA RAPORTULUI NR. 517695/20,08.2019

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

FUNCȚIA PUBLICĂ SPECIFICĂ

Conf. Lg.nr.155/2010

Legea nr .481/2004 și O.U.G. nr.57/2019

Denumirea funcției publice cu care s-a făcut echivalarea

Nr. posturi

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

DEMNITARI

1

Primar

1

2

Viceprimar

1

n

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

î

Secretar General

1

I

n

S.S.

2

Arhitect șef

1

I

II

s.s.

3

Director general

1

I

II

S.S.

4

Director general adjunct

1

I

II

s.s.

5

Director executiv

13

I

II

s.s.

6

Director executiv adjunct

4

I

n

s.s.

7

Șef serviciu

39

I

ii

s.s.

8

Șef birou

9

I

n

s.s.

Total

69

B I

)E EXECUȚIE

1

î

danager public

1

1

principal

s.s.

2

}

Auditor

7

I

superior

s.s.

3

i

Vuditor

1

I

principal

s.s.

4

î

Expert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

116

I

superior

s.s.

5

i

Expert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

43

I

principal

s.s.

6

Expert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

92

I

asistent

s.s.

7

Expert/Inspector/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

10

I

debutant

s.s.

8

Referent de specialitate

1

n

superior

S.S.D.

9

Referent

62

iii

superior

S.M.

10

Referent

23

ni

principal

S.M.

11

Referent

28

m

asistent

S.M.

12

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

69

i

superior

S.S.

13

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

45

i

principal

S.S.

14

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

44

i

asistent

s.s.

15

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

74

i

debutant

s.s.

16

Polițist local

Referent

113

ni

superior

S.M

17

Polițist local

Referent

23

in

principal

S.M

18

Polițist local

Referent

20

m

asistent

S.M

19

Polițist local

Referent

62

m

debutant

S.M

20

Inspector protecție civilă

Consilier/Expert/Inspector

1

i

superior

S.S.

21

Inspector protecție civilă

Consilier/Expert/Inspector

1

i

asistent

S.S.

Total

836

Total F.P.(A+B)

905

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

Nr. posturi

grad/ treaptă

Nivel

studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

8

HI

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

1

S.S.

2

Director

1

II

S.S.

3

Director adjunct

2

n

s.s.

4

Șef serviciu

11

II | s.s.

5

Șef birou

3

n

s.s.

rotai

18

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/ Șef depozit

2

i

S.M.

2

inspector de specialitate/Consilier

19

IA

S.S.

3

Inspector de specialitate

19

i

s.s.

5

Inspector de specialitate

15

ii

s.s.

Inspector de specialitate

6

deb

s.s.

6

Inspector/ Referent

8

IA

S.M.

7

Inspector/ Referent

12

I

S.M.

8

Inspector/ Referent

14

n

S.M.

Inspector/ Referent

5

deb

S.M.

9

Arhivar

3

IA

S.M

10

Magaziner

2

S.M/G

11

Curier

1

S.M/G

12

Muncitor calificat

34

I

S.M/G

13

Muncitor calificat

19

n

S.M/G

14

Muncitor calificat

23

ni

S.M/G

15

Muncitor calificat

72

IV

S.M/G

16

Muncitor necalificat

34

i

S.M/G

17

Muncitor necalificat

46

ii

S.M/G

18

îngrijitor

13

S.M/G

19

Șofer

3

i

S.M/G

20

Guard

7

S.M/G

Total

357

Total C.M (A+B)

375

Total (I + II + III)

1282

DIRECȚIA ORGANî

Director ex


U RESURSE UMANE,

LV

Eugenia Demeter

«fit»
DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL BIROUL ADMINISTRARE PIEȚETELEFON (004021) 3404011 /3'P 07 n FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL adm.plete@prlmarie3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București

Nr. 512586/12.08.2019

Către,

Direcția Organizare Resurse Umane


Prin prezenta, propunem modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, pentru Biroul Administrare Piețe, din cadrul Direcției Administrative și Management Informațional, adăugând următoarea atribuție:

Biroul Administrare Piețe:

Urmărește derularea contractelor de concesiune piețe și a contractelor de asociere încheiate pentru piețele aflate în administrarea Consiliul Local al Sectorului 3.

Director Executiv,

Radu Alexandru Munteanu

Semnat digital de


MUNTEANU RADU-ALEXANDRU


MUNTEANU RADU ALEXANDRU

Data: 2019.08.13 11:49:18 +03'00'


Șef Birou, Aura Oprea

OPREA""

AIIDA

AUITA 16S1STW3W

întocmit,

Liliana Penciu

PENCIU

UUANA

L LDIRECȚIA IRIGAȚII, REABILITARE Șl ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI

E-MAIL irigatii.spst1iverzi4Bprimsrie3.ro

Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, 031301, București

Nr. ieșire 516092/19.08.2019


REFERATAvând in vedere prevederile H.C.L.S 3 nr 395/ 30.07.2019 prin care se aproba organigrama, statul de funcții si Regulamentul de Organizare si Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, va rog sa aprobați modificarea posturilor de natura contractuala vacante de Referent treapta ll/debutant si Referent treapta II, aprobate la nivelul Direcției Irigații, Reabilitare si întreținere Spatii Verzi, după cum urmeaza :

Serviciul Irigații:

-Referent treapta II - S.M. -se va transforma in debutant

Serviciul Reabilitare si întreținere Spatii Verzi

-Referent treapta II - S.M. - va ramane


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLICTELEFON (004 oai) 341 07 15 - î8 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.pjblic@prlmarie3.r0

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr. leșire:515949/19.08.2019


REFERATAvând în vedere prevederile H.C.L.S 3 nr. 395/30.07.2019 prin care se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, vă rugăm să aprobați modificarea posturilor de natură contractuală vacante de Inspector de specialitate gradul II/debutant și respectiv Referent treapta II/debutant, aprobate la nivelul Direcției Administrarea Domeniului Public, după cum urmează:

Serviciul toaletări și Defrișări:

- Referent treapta II - S.M. - se va transforma în debutant

Serviciul întreținere și Reparații Străzi:

- Inspector Specialitate gradul II - S.S.- se va transforma în debutant Referent treapta II - S.M. - se va transforma în debutant

Serviciul Recondiționări Alei și Parcări:

 • -  Inspector Specialitate gradul II - S.S.- se va transforma în debutant

 • -  Referent treapta II - S.M. - se va transforma în debutant

Biroul Situații și Raportări Tehnice:

Inspector Specialitate gradul II- S.S.- se va transforma în debutant

* Referent treapta II - S.M. - se va transforma în debutant


DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANEPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de expunere de motive al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate al Direcției Organizare Resurse Umane privind proiectul de hotărâre referitor la modificarea anexei nr.2 și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale H.C.L.S.3 nr.395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

în vederea inițierii proiectului menționatMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


2,

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....tZ......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordin are/estraordmareidin data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .....3....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre-menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:SECRETAR, VASILIU MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

....SZ


VOINEA INOCENȚIU-IOAN