Hotărârea nr. 407/2019

HCLS3 nr.407 din 28.08.2019

MUF^CiPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante și a funcțiilor publice specifice de polițist local vacante, din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.08.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 511585/CP/12.08.2019 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.505221/05,08.2019 ai Direcției Organizare Resurse Umane;

 • -  Adresa nr. 506024/06.08.2019 a Direcției Organizare Resurse Umane;

In conformitate cu prevederile:

— Art.9 alin. (2) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin HG nr. 1332/2010;

— HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și 166 alin. (2) lit, n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă condițiile de organizare și desfășurare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante și a funcțiilor publice specifice de polițist local vacante, din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


ANEXA LA H.C.L.S. 3 NIL.       .£<£•. <?<£.2019


 • I. Condiții de organizare și desfășurare a concursului de recrutare. î nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoîț coroborat cu O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ:        \

  iteku prevederile H.G.


> Dosarele de înscriere la concurs se depun:

 • - în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului;

-la Primăria Sector 3, Direcția Organizare Resurse Umane, 021/318.03.23-28/int.241, de luni până vineri în intervalul orar - (luni-joi; ora 800-16.30 și vineri: 800-1400)

 • - bibliografia, actele necesare întocmirii dosarului de concurs precum și relații suplimentare legate de condițiile de participare la concurs se pot obține la telefon 021/318.03.23-28/int.241 e-mail: resurseumane@primarie3 .ro. la sediul instituției și pe site-ul instituției www.primarie3 .ro

 • - (Utile - Concursuri).

II. Criteriile de ocupare'. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

1. Director general

 • -  pregătire de specialitate', studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 • -  petfecționări/specializări:dip\ovaă de studii universitare de mașter în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice', minim 7 ani;

2. Director general adjunct

 • -  pregătire de specialitate-, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 • -  peifecționări/specializări:^\oma de studii universitare de mașter în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice', minim 7 ani;

3. Director executiv

 • -  pregătire de specialitate-, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 • -  petfecționări/specializări: diplomă de studii universitare de mașter în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani;

4.  Șef serviciu/birou

 • -  pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 • -  perfecționări/specializări.dvțAomă de studii universitare de mașter în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 5 ani;

5. Polițist local, clasa I, gradul profesional superior

 • -  pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani;

 • -  cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

6. Polițist local, clasa I, gradul profesional principal

■ pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 5 ani;

 • -  cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

7. Polițist local, clasa I, gradul profesional asistent

 • -  pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim un an;

 • -  cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

8. Polițist local, clasa I, gradul profesional debutant

 • -  pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este necesară;

 • -  cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

9. Polițist local, clasa HI, gradul profesional superior

■ pregătire de specialitate: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani;

 • -  cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

10. Polițist local, clasa UI, gradul profesional principal

 • -  pregătire de specialitate: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 5 ani;

 • -  cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

11. Polițist local, clasa III, gradul profesional asistent

 • -  pregătire de specialitate: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim un an;

 • -  cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

12. Polițist local, clasa IU, gradul profesional debutant

 • -  pregătire de specialitate: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este necesară.

 • -  cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 31S 03 23 - 23 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprl1nar@primarie3.ro

Calea Dudești nr, 191, Sector 3, 031084, București

I SECTOR 3

CABINET primar

REFERAT DE APROBARE


Dâta../^.7

a proiectului de hotărâre privind aprobarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante și a funcțiilor publice specifice de polițist local vacante din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală

Având în vedere prevederile art.30 lit.b) și ale art.31 alin.{l) lit. h) din Legea Poliției locale nr. 155/2010, republicată, în privința organizării și funcționării poliției locale, Consiliul Local „stabilește, ......., procedurile și criteriile pentru organizarea

concursului, în vederea ocupării funcției de șef al poliției locale.... ", iar primarul „supune spre aprobare autorității deliberative procedurile și criteriile pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de șef al poliției locale".

în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin H.G. nr. 1332/2010, pentru funcțiile publice vacante din cadrul poliției locale "condițiile de organizare și de desfășurare a concursului sau a examenului se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare."

în vederea punerii în aplicare a acestor prevederi legale, precum și pentru eficientizarea activității, prin prezentul proiect de hotărâre se stabilesc condițiile generale de organizare și desfășurare a concursurilor de recrutare, precum și criteriile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care doresc să ocupe funcții de conducere sau de execuție din cadrul poliției locale.

Ținând seama de prevederile legale menționte și luând în considerare raportul de specialitate nr. 505221/05.08.2019 al Direcției Organizare Resurse Umane, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.TELEFON (004 oa 1) 318 03 53 > afi FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL fesurseumaneigJpHniai'tej.ro

Calea Dudeșfi nr. 191, Sector 3,031084, București

Nr. 505221/05.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursurilor dc recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante și a funcțiilor publice specifice de polițist local vacante din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală

Având în vedere:

 • - prevederile art.9 alin. (1) din H.G.nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, respectiv “funcțiile publice vacante din cadrul poliției locale se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999. republicată, cu modificările și completările ulterioare ’’ și alin. (2) “condițiile de organizare și de desfășurare a concursului sau a examenului se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, la propunerea primarului/primarului general, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

 • - prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • - prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,

Față de cele prezentate, propunem ințierea proiectului de hotărâre a Consiliului Local Sector 3, privind aprobarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante și a funcțiilor publice specifice de polițist local vacante din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, conform anexei.ANEXĂ la Raportul de specialitate nr.505221/05.08.2019

 • I. Condiții de organizare și desfășurare a concursului de recrutare: în conformitate cu prevederile

 • H. G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, coroborat cu O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

> Dosarele de înscriere la concurs se depun;

 • - în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului;

-la Primăria Sector 3, Direcția Organizare Resurse Umane, 021/318.03.23-28/int.241, de luni până vineri în intervalul orar - (luni-joi: ora    16.30 și vineri: 800-1400)

 • - bibliografia, actele necesare întocmirii dosarului de concurs precum și relații suplimentare legate de condițiile de participare la concurs se pot obține la telefon 021/318.03.23-28/int.241 e-mail: resurseumane@primarie3.ro. la sediul instituției și pe site-ul instituției www.Drimarie3 ,ro - (Utile - Concursuri).

 • II. Criteriile de ocupare. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

I. Director general

 • -  pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 • -  perfecționări/specializări:diploină de studii universitare de mașter în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani;

2. Director general adjunct

 • -  pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 • -  perfecționări/specializări-.diplorrâ. de studii universitare de mașter în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani;

3. Director executiv

 • -  pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 • -  perfecționări/specializări:dipiomă de studii universitare de mașter în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani;

DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE

4. Șef serviciu/birou

 • -  pregătire de specialitate', studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 • -  perfecționări/specializ,ări: diplomă de studii universitare de mașter în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art, 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 5 ani;

5. Polițist local, clasa I, gradul profesional superior

 • -  pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțieipublice: minim 7 ani;

 • -  cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

6. Polițist local, clasa I, gradul profesional principal

 • -  pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 5 ani;

 • -  cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestra.

7. Polițist local, clasa I, gradul profesional asistent

 • -  pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

' vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim un an;

 • -  cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

8. Polițist local, clasa I, gradul profesional debutant

 • -  pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, nu este necesară;

 • -  cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

9. Polițist local, clasa III, gradul profesional superior

i pregătire de specialitate: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani;

 • -  cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

10. Polițist local, clasa III, gradul profesional principal

 • -  pregătire de specialitate-, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice-, minim 5 ani;

 • -  cerințe specifice-, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

11. Polițist local, clasa IU, gradul profesional asistent

 • -  pregătire de specialitate-, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice-, minim un an;

 • -  cerințe specifice-, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

12. Polițist local, clasa III, gradul profesional debutant

■ pregătire de specialitate-, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

 • -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice-, nu este necesară.

 • -  cerințe specifice-, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, abilități de mers pe bicicletă; rezistență la efort fizic și pentru patrulă pedestră.

DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE

www.primarie3.ro


TELEFON(004 C2i) 318 03 23• 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL i^s»li f se umanelor im a nejj.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


Nr. înregistrare:506024/06.08.2019


CĂTRE,COMPARTIMENT CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vâ transmitem alăturat următoarele documente:

 • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 505221/05.08.2019 al Direcției Organizare Resurse Umane;

 • -  Proiectul de hotărâre privind aprobarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante și a funcțiilor publice specifice de polițist local vacante din cadrul Direcției Generale de Politie Locală,


în vederea inițierii proiectului menționat
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


-

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/c*traoi diifin cdin data de           ......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de................, a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ........... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN..............t..........