Hotărârea nr. 406/2019

HCLS3 nr.406 din 30.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarle3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării Actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 497195/CP/29.07.2019 al Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 496611/29.07.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

Nota de fundamentare nr.6270/25.07.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

Adresa nr. 496615/29.07.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

- Art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017;

  • - Art. 12.2 lit. a) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

  • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art.I. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea modificării Actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL în sensul că art. 12 pct. 12.2 lit. m) va avea următorul cuprins:

,,m) hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau toate investițiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute și aprobate în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în planul de investiții”

Art.II. Celelalte prevederi ale Actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL rămân neschimbate, cu excepția celor care contravin prezentei hotărâri, care se modifică în mod corespunzător.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


/rTO^ANA văduva
NR. 406

DIN 30.07.2019CABINET PRIMAR

TELEFON {004 02i) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 O

Calea


o; 04 E-MAIL eaHnetprriwarglprh

arie3.ro


DSBSjțQB.Bgi, Sector 3, 031084, Bi curești

CABINET PRIMAR

Nr.

REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Sectorul 3 al Municipiului București a înființat mai multe societăți în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate a obiectivelor stabilite de administrația locală, în vederea îmbunătății vieții locuitorilor Sectorului 3.

Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în scopul realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric „Hala Laminor", care se afla într-o stare de degradare avansată, lucrări îndreptate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

Totodată, începând cu anul anterior, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea activității și patrimoniului societății Algorithm Construcții S3 SRL, precum și pentru identificarea și dezvoltarea unui portofoliu de dienți pentru generarea de venituri suplimentare din activități de închiriere dotări, activități de producție și furnizare materiale de construcții, precum și lucrări construcții-montaj.

în vederea alinierii normelor societății la cadrul general de guvernanță corporativă de la nivelul autorității publice tutelare, Consiliul Local al Sectorului 3, și în stricta corelare cu prevederile din actele constitutive ale celorlalte societăți aflate sub autoritatea tutelară a Consiliului Local Sector 3, societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. a solicitat prin adresa nr. 1589/29.07.2019înregistrată cu nr. 496548/CP/29.07.2019 modificarea Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL în sensul că art. 12 pct. 12.2 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL va avea următorul cuprins:

„ hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau toate investițiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute și aprobate în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în planul de investiții"

scopul fiind asigurarea unui cadru unitar de guvernanță corporativă și eficientizarea implementării prevederilor acestuia atât la nivelul societății, cât si la nivelul autorității tutelare.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.

496611/29.07.2019 al Serviciului Control Intern - C prezentul proiect pe care îl supun spre aprobar^^


iment Guvernanță Corporativă, am inițiat I Sector 3.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIi. guvernantac0rporativa@prifnarie3.ro

Str. intrarea Odobețti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.496611/29.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al scocietății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L

Având în vedere:

  • - adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 1589/29.07.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 490487/23.07.2019

  • - adresa societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr. 6290/26.07.2019 către societatea Algorithm Residential S 3 S.R.L.

  • - Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. nr. 48 din 26.07.2019 prin care se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății

  • - Nota de fundamentare nr.6270/25.07.2019 a Consiliului de Administrație care motivează necesitatea modificării Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., art. 12.1 lit. o) „Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, art. 12.2, litera a) Asociatul Unic al societății, are tunătoarea atribuție: „hotărăște modificarea Actului Constitutiv”

în plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

Societatea solicită aprobarea privind modificarea art. 12.2 lit. m) din actul constitutiv care în prezent este: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv” și care va deveni:

„ hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau toate investițiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute și âprobate în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în planul de investiții”"SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Modificarea actului constitutiv propusă de societatea Algorithm Construcții S 3 SRL este corelată cu prevederile din actele constitutive ale celorlalte societăți publice aflate sub autoritatea tutelară a Consiliului Local Sector 3.

Propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea modificării Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL.

fanu


Șef Serviciu Control Intern, Marta C&țăiwanu

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu HondolaALCORJTHM CONSTRUCȚII 33SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL Nr.        O


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


în atenția:    Consiliului de Administrație

Referitor:    Avizarea modificării Actului Constitutiv pentru asigurarea unui caracter unitar

al prevederilor de guvernanta corporativa la nivelul autoritarii tutelare și asigurarea implementării masurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.2. litera a), art. 13.1, art. 13.4 și art. 16 lit. h) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea avizării în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, propunerea de modificare si actualizare a actului constitutiv al societății.

Menționam faptul ca în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. asigură execuția, ca obiectiv principal, lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor”, Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, conservare si construire, parcare subterana cu circulațiile aferente in subsolul Halei, monument istoric, imobil situat in B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări îndreptate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

Totodată, începând cu anul anterior, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea activității și patrimoniului societății, precum și pentru identificarea și dezvoltarea unui portofoliu de clienți pentru generarea de venituri suplimentare din activități de închiriere dotări, activități de producție și furnizare materiale de construcții, precum și lucrări construcții-montaj.

Algorithm Construcții S3

Bd Basarabia nr 256. Corp CI. Sector 3 București, România

E mail office@algorithmconstructiis3.ro Web. www algorithmconstructiis3.ro

In susținerea celor mai sus menționate, consideram oportuna, pentru alinierea normelor societarii la cadrul general de guvernanta corporativa de la nivelul autoritarii publice tutelare, Consiliul Local al Sectorului 3, modificarea si actualizarea actului constitutiv, după cum urmeaza:

Litera m) de la alin. 12.2 Asociatul Unic are următoarele atribuții principale din cadrul ART. 12 PUTERILE ȘI ATRIBUȚIILE ASOCIATULUI UNIC din CAPITOLUL IV: CONDUCEREA SOCIETĂȚII, se modifica si va avea următorul continui:

” m) hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T. V. A., pentru fiecare investiție sau toate investițiile in cursul unui an, daca acestea nu au fost prevăzute si aprobate in prealabil in bugetul de venituri si cheltuieli si implicit in planul de investiții; "

Precizam faptul ca modificarea propusa este in stricta corelare cu prevederile din actele constitutive ale celorlalte societăți aflate sub autoritatea tutalara a Consiliului Local Sector 3, scopul fiind asigurarea unui cadru unitar de guvernanta corporativa si eficientizarea implementării prevederilor acestuia atat la nivelul societarii noastre, cat si la nivelul autoritarii tutelare.

Fata de cele menționate, va rugam dispuneri realizarea prin grija Președintelui CA a tuturor actelor ce se impun pentru aprobarea modificării actului constitutiv, in sensul anterior expus, precum si actualizarea in consecința a tuturor reglementarilor interne.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții 53 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal Justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.


AE.OORITHM CONSTRUCȚII C3


HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. M 726.07.2019

Societatea S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv al societății si a Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Cu 5 voturi din 5, avizarea actualizării Actului Constitutiv al societății, în sensul modificării Literei m) de la alin. 12.2 Asociatul Unic are următoarele atribuții principale din cadrul art. 12 PUTERILE ȘI ATRIBUȚIILE ASOCIATULUI UNIC din CAPITOLUL IV: CONDUCEREA SOCIETĂȚII, care va avea următorul conținut:

” m) hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T. VA., pentru fiecare investiție sau toate investițiile in cursul unui an, daca acestea nu au fost prevăzute si aprobate in prealabil in bugetul de venituri si cheltuieli si implicit in planul de Investiții."


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot ft dezvăluite unorterțl în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exerdta drepturile prevăzute în Regulamentul UEE79/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată țl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.

-S.CALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL  Q: O S

A |n fWl *fc K m Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Resident” S3 s       Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

r

SC ALGORITHM RFSÎqajTWLSî SRL

JSgS^Nr. ...

Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

di. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bu curești


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


Nr.


Pata

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect


modificarea Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernantă corporativă la nivelul autorității tutelare și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei având ca obiect avizarea modificării Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanță corporativă la nivelul autorității tutelare și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mim. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată Ia Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând:

LArt. 12.1 din Actul Constitutiv al subscrisei: Adunarea Generală a Asociaților: lit. m) ”hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”, lit. o); „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează următoarea:

2.H.C.L. S3 nr 223 din 30.05.2019 privind înființarea de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a unei societăți comerciale cu răspundere limitată; ”Art.2. Se aprobă Actul constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ”

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect modificarea Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru asigurarea unui caracter unitar al

C.UJ.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA — Sucursala Panteiiomn

Tel: 0314.334.452


Fax: 0314.334.451

algorithm.residential@gmail.com constnictiis3.ro


Reg. Corn J40/5481Z2017   RO97RNC0OO87157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR

tem*

Algorithm

Residential S3


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, ș Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


prevederilor de guvernanță corporativă la nivelul autorității tutelare și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei având ca obiect avizarea modificării Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanță corporativă la nivelul autorității tutelare și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 29.07.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 693 reies următoarele:

” în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.2. litera a), art. 13.1, art. 13.4 și art. 16 lit. h) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea avizării în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, propunerea de modificare si actualizare a actului constitutiv al societății.

Menționam faptul ca în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. asigură execuția, ca obiectiv principal, lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „ Hala Laminor", Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, conservare si construire, parcare subterana cu

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, t<4i *53 s        Camerele C3, C4, C5, Sector 3*circulațiile aferente in subsolul Halei, monument istoric, imobil situat in B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări îndreptate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

Totodată, începând cu anul anterior, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea activității și patrimoniului societății, precum și pentru identificarea și dezvoltarea unui portofoliu de clienți pentru generarea de venituri suplimentare din activități de închiriere dotări, activități de producție și furnizare materiale de construcții, precum și lucrări construcții-montaj.

In susținerea celor mai sus menționate, consideram oportuna, pentru alinierea normelor societății la cadrul general de guvernanta corporativa de la nivelul autoritatii publice tutelare, Consiliul Local al Sectorului 3, modificarea si actualizarea actului constitutiv, după cum urmeaza:

Litera m) de la alin. 12.2 Asociatul Unic are următoarele atribuții principale din cadrul ART. 12 PUTERILE ȘI ATRIBUȚIILE ASOCIATULUI UNIC din CAPITOLUL IV: CONDUCEREA SOCIETĂȚII, se modifica si va avea următorul continui:

” m) hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T. VA., pentru fiecare investiție sau toate investițiile in cursul unui an, daca acestea nu au fost prevăzute si aprobate in prealabil in bugetul de venituri si cheltuieli si implicit in planul de investiții; ”

Precizam faptul ca modificarea propusa este in stricta corelare cu prevederile din actele constitutive ale celorlalte societăți aflate sub autoritatea tutalara a Consiliului Local Sector 3, scopul fiind asigurarea unui cadru unitar de guvernanta corporativa si eficientizarea implementării prevederilor acestuia atat la nivelul societății noastre, cat si la nivelul autoritatii tutelare.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanta corporativa la nivelul autoritatii tutelare și asigurarea implementării masurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație. ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect modificarea Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanță corporativă la nivelul autorității tutelare și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei având ca obiect avizarea modificării Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanță corporativă la nivelul autorității tutelare și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, SKlooEaoS Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

;MC$ z'MCî


La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 693 din 29.07.2019.

Cu deosebită considerație, dl. Panait Radu Alin în calitate de Președinte C.A. < Algorithm Residential S3 S.R.L.

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

SC ALGORITHM RL          SRL

INTRARE N

jSuț$3 Luna iQ^-AnuicJîP.i.^1


SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Către

ALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL

In rrtArxg     z- z

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Avizarea modificării Actului Constitutiv pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanta corporativa la nivelul autoritarii tutelare și asigurarea implementării masurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societarii Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect modificarea Actului Constitutiv pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanta corporativa la nivelul autoritarii tutelare și asigurarea implementării masurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.2. litera a), art. 13.1, ari. 13.4 și art. 16 lit. h) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea avizării în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, propunerea de modificare si actualizare a actului constitutiv al societarii.

Menționam faptul ca în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. asigură execuția, ca obiectiv principal, lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor”, Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, conservare si construire, parcare subterana cu

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

>S.-^ 1301! N SO 1400 r IȘ0 90u -


circulațiile aferente in subsolul Halei, monument istoric, imobil situat in B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări îndreptate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

Totodată, începând cu anul anterior, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea activității și patrimoniului societății, precum și pentru identificarea și dezvoltarea unui portofoliu de clienți pentru generarea de venituri suplimentare din activități de închiriere dotări, activități de producție și furnizare materiale de construcții, precum și lucrări construcții-montaj.

In susținerea celor mai sus menționate, consideram oportuna, pentru alinierea normelor societarii la cadrul general de guvernanta corporativa de la nivelul autoritarii publice tutelare, Consiliul Local al Sectorului 3, modificarea si actualizarea actului constitutiv, după cum urmeaza:

Litera m) de la alin. 12.2 Asociatul Unic are următoarele atribuții principale din cadrul ART. 12 PUTERILE ȘI ATRIBUȚIILE ASOCIATULUI UNIC din CAPITOLUL IV: CONDUCEREA SOCIETĂȚII, se modifica si va avea următorul conținut:

” m) hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., pentru fiecare investiție sau toate investițiile in cursul unui an, daca acestea nu au fost prevăzute si aprobate in prealabil in bugetul de venituri si cheltuieli si implicit in planul de investirii;”

Precizam faptul ca modificarea propusa este in stricta corelare cu prevederile din actele constitutive ale celorlalte societari aflate sub autoritatea tutalara a Consiliului Local Sector 3, scopul fiind asigurarea unui cadru unitar de guvernanta corporativa si efîcientizarea implementării prevederilor acestuia atat la nivelul societarii noastre, cat si la nivelul autoritarii tutelare.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv pentru asigurarea unui caracter unitar al prevederilor de guvernanta corporativa la nivelul autoritarii tutelare și asigurarea implementării masurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație,

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 48 din data de 26.07.2019 a Consiliului de Administrație al Algorithm Construcții S3 și nota de fundamentare, precum și alte documente justificative.

Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca TransilvaniaALGORITHM CONSTRUCȚII S3

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de AdministrațieDate Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania
Nr. 496615/29.07.2019

Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L, pentru inițierea proiectului menționat.


Compartiment

Guvemanță Corporativă


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economîco-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea-de-zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței nrflin °re/mftrfl ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.............. a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......

de pe erdinca dc zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraerdinare, și consideră că acesta A FOST / NU A- FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL ZNEEAVORAStf. proiectul de hotărâre menționat mai sus.SECRETAR, HONȚARU VALERICACORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEOPETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

»

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordtn

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea~de zf / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exteaordinarc, și consideră că acesta A FOST / NtLA F OS 1 “întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin, (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii