Hotărârea nr. 405/2019

HCLS3 nr.405 din 30.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea vânzării utilajelor aflate în patrimoniul societății

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 497022/CP/29.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 496599/29.07.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 6273/25.07.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • -  Adresa nr. 496610/29.07.2019 a Serviciului Control Intern- Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr, 433/28.12.2016, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • -  HCLS 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de priotizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  Art. 12, pct.12.1. lit. m) și lit. o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct.12.2. lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, pronoze economice și sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Artl. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării utilajelor aflate în patrimoniul societății, în valoare de 2.363.863,34 lei, inclusiv TVA, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, către Direcția Generală de Salubritate S3, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL, societatea Algorithm Construcții S3 SRL și Direcția Generală de Salubritate S3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                                         /

NR. 405

DIN 30.07.2019

Anexa la HCLS 3 nr

Nr Cit

DENUMIRE

Nr.

înmatriculare

Cantitate

TIP

P.U fără

TVA [RON]

TVA [RON]

Total [RON]

1

MERCEDES 934.03 ACTROS

WDB9340331L186645

B17ZPA

1

CAP TRACTOR

56,287.01

10,694.53

66,981.54

2

MERCEDES 934.03 ACTROS WDB9340331L234311

B65NHS

1

CAP TRACTOR

56,714.39

10,775.73

67,490.12

3

MERCEDES 934.03 ACTROS 1841 LS WDB9340331L186643

B86XCE

1

CAP TRACTOR

55,859.55

10,613.31

66,472.86

4

MAN TGX WMA06XZZ9FW206810

B09SDZ

1

CAP TRACTOR

194,720.69

36,996.93

231,717.62

5

MEGAMNLC SUGNL15A3F0004763

B21SDZ

1

SEMIREMORCA

102,391.02

19,454.29

121,845.32

6

MAN TGX WMA05XZZ7FM670161

B18SDZ

1

CAP TRACTOR

195,187.08

37,085.55

232,272.63

7

SCHMITZ-GOTHA SKI24

WSK00000001266752

B08SDZ

1

SEMIREMORCA

92,761.81

17,624.74

110,386.55

8

MAN TGX WMA06XZZ8FM676936

B19SDZ

1

CAP TRACTOR

194,254.30

36,908.32

231,162.62

9

LAC1NENA SRV-3E

VSRSV3Y12ML076654

B02SDZ

1

SEMIREMORCA

101,188.24

19,225.77

120,414.01

10

CIUR ROTATIV MOBIL PE ROTI MPB

18.47 103067000111 cu SITA SORTARE CIUR (Rezerva)

B101BVX

1

531,114.01

100,911.66

632,025.67

11

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

WA470H50169

1

202,980.84

38,566.36

241,547.20

12

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

WA470H50344

1

202,980.84

38,566.36

241,547.20

Total

\,

1,986,439.78

377,423.56

2,363,863.34


CABINET PRIMARTELEFON (QQ4 02;} 318 03 23 * 28 FAX țOC>4


i3s) 318 03 04 E-MAIL <abinetprimar@primariej.ro

Cale i             ițji, SHUiWi 3, 031 C8<ț. București

CABINET PRIMARI

I


Nr.

I Data.....29,07'. ibj^


REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea vânzării utilajelor aflate în patrimonial societății

Sectorul 3 al Municipiului București a înfiinațat mai multe societăți, în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate a obiectivelor stabilite de administrația locală, în vederea îmbunătățirii vieții locuitorilor sectorului.

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL, în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, asigură execuția lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor", Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 și C61, lucrări îndreptate spre finalizare și punere în funcțiune a centrului social și de agrement Hala Laminor.

în vederea eficientizării activității desfășurate de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL, precum și pentru o mai bună eficacitate și eficiență în gestionarea resurselor financiare ale societății, prin adresa nr. 1950/29.07.2019 (496543/CP/29.07.2019} societatea Algorithm Residențial S3 SRL ne aduce la cunoștiință că societatea Algorithm Construcții S3 SRL, intenționează să vândă către Direcția Generală de Salubritate S3 utilajele pe care le exploata cu scopul generării de venituri din închiriere.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 496599/29.07.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚA CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3,032158, București

Nr.înreg. 496599/29.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării utilajelor aflate în patrimoniul societății

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în scopul realizării lucrărilor de intervenție pentru punerea în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric „Hala Laminor”.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL, în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, asigură execuția lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor”, Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 și C61, lucrări îndreptate spre finalizare și punere în funcțiune a centrului social și de agrement Hala Laminor.

Totodată, începând cu anul anterior, societatea a luat măsuri pentru dezvoltarea activității și patrimoniului societății, precum și pentru identificarea și dezvoltarea unui portofoliu de clienți pentru generarea de venituri suplimentare din activități de închiriere dotări, de producție și furnizare materiale de construcții, precum și lucrări construcții-montaj.

Având în vedere necesitatea de eficientizare a activității și ținând cont de faptul că societatea are la acest moment utilaje disponibile pentru valorificare, societatea Algorithm Residențial S3 SRL solicită prin adresa nr. 1590/29.07.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 496543/29.07.2019 acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării utilajelor aflate în patrimoniul societății, vânzare ce a fost aprobată de Consilul de Administrație prin hotărârea nr.50/26.07.2019.

Conform notei de fundamentare nr.6273/25.07.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL, utilajele aflate în parcul societății, au fost exploatate cu scopul generării de venituri din închiriere, dar chiriașul a notificat intenția de renunțare la aceste servicii.

în conformitate cu prevederile HCLS3 303/17.07.2018 privind acordul de priotizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București

PRI MĂR IABUCUREȘTI.^


SERVICIUL CONTROL INTERN

COM PART! M ENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București, societatea Algorithm Construcții S3 SRL a anunțat disponibilitatea de închiriere sau vânzare a utilajelor prin adresa nr. 5973/17.07.2019. Urmare acestei proceduri, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 și-a exprimat interesul, prin adresa nr. 4859/18.07.2019, de a achiziționa utilajele disponibile conform ofertei transmisă de societatea Algorithm Construcții S3 SRL, la o valoare totală de 2,363,863.34 lei.

Conform Actului Constitutiv al socîetășii Algorithm Construcții S3 SRL, art. 12., punctul 12.2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are tunătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.

în conformitate cu prevederile art. 12, pct.12.1 lit m din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București „ Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășec 100.000(una sută mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget,, și lit. o „hotărește în orice altă problemă privind activitatea societății.”

Luând în considerare aspectele prezentate în prezentul raport de specialitate, supunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea vânzării utilajelor aflate în patrimoniul societății.

Șef Serviciu Controflhternîntocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă

BejenaruiRaluca

Algorithm

Residential S3


Hr. oertfcat MM     Hr. urftal : iTîi

ISO 14001:2004 QHSÂS 1tW01:2


Către:

Sediul:

Referitor:Consiliul Local al Sectorului 3 București si

9

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucurelsti       __

*                    Ț CABINET PRIMAR

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


Nr, ...

Data.


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru vânzarea de utilaje din patrimoniul societății și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru vanzarea de utilaje din patrimoniul societății, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,


Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: lit. m) ”hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. VA. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget', lit. o): „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății", înaintează următoarea:


SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru vânzarea de utilaje din patrimoniul societății și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei având ca obiect împuternicirea


Tel: 0314.334.452

Fax: 0314.334.451


algorithm.residential@gmail.com

construcliis3.ro«r,       : HM w.       : iM s

ISO 140CH;20{H OHSAâ 1800^2

Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru vânzarea de utilaje din patrimoniul societății, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art, 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 — lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCTAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, lit.m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv ”

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 29.07.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 694 reies următoarele: ” Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, asigură execuția, ca obiectiv principal, lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor ”, Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, conservare si construire, parcare subterana cu circulațiile aferente in subsolul Halei, monument istoric, imobil situat in B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări îndreptate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

Tel: 0314.334.452


Fax: 0314,334.451

algorithm.residential@gmail.com constructiis3.ro

Totodată, începând cu anul anterior, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea activității și patrimoniului societății, precum și pentru identificarea și dezvoltarea unui portofoliu de clienți pentru generarea de venituri suplimentare din activități de închiriere dotări, activități de producție și furnizare materiale de construcții, precum și lucrări construcții-montaj.

In susținerea celor mai sus menționate, avand in vedere necesitatea de eficientizare a activitatii, ținând cont de faptul ca societatea are la acest moment disponibile utilaje pentru valorificare precum si de faptul ca Direcția Generala de Salubritate Sector 3 si-a exprimat interesul privind achiziționarea acestora, consideram oportuna aprobarea vanzarii utilajelor.

Precizam faptul ca dotările in discuție, aflate in parcul propriu, au fost exploatate cu scopul generării de venituri din închiriere, dar chiriașul a notificat intenția de renunțare la aceste servicii. In acest sens, in conformitate cu prevederile HCLS3 303/17.07.2018privind acordul de priotizare a întreprinderilor publice avand ca autoritate publica tutelara Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor avand ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București, societatea noastră a anuntat disponibilitatea de închiriere si/sau vanzare a utilajelor prin adresa nr. 5973/17.07.2019. Urmare acestei proceduri, Direcția Generala de Salubritate Sector 3 si-a exprimat interesul, prin adresa nr. 4859/18.07.2019, de a achiziționa utilajele prezentate.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea adoptării unei hotarari cu privire la vanzarea de utilaje din patrimoniul societății si asigurarea implementării masurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație. ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru vânzarea de utilaje din patrimoniul societății și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru vanzarea de utilaje din patrimoniul societății, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residential@gmail.com

constructiis3.ro


La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 694 din 29.07.2019.

Cu deosebită considerație, dl. Panait Radu Alin în calitate de Președinte C.A. Algorithm Residential S3 S.R.L.
Tel: 0314.334.452

Fax: 0314.334.451 algorithm. residential @gmail. com

constructiis3.ro

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Către

ALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL

W-jfa-LuniCfe.....Ara/7^

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Adoptare hotarare cu privire la vanzarea de utilaje din patrimoniul societarii si asigurarea implementării masurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.


Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societarii Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri cu privire la vanzarea de utilaje din patrimoniul societarii si asigurarea implementării masurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.

Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, asigură execuția, ca obiectiv principal, lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor”, Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, conservare si construire, parcare subterana cu circulațiile aferente in subsolul Halei, monument istoric, imobil situat in B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări

Algorithm Construcții S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3 București, Romania

E -mall: offlce@acs3.ro

Web: www.acs3.ro


Date Fiscale:

CfF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN R03287RLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


îndreptate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

Totodată, începând cu anul anterior, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea activității și patrimoniului societății, precum și pentru identificarea și dezvoltarea unui portofoliu de cliențî pentru generarea de venituri suplimentare din activități de închiriere dotări, activități de producție și furnizare materiale de construcții, precum și lucrări construcții-montaj.

Tn susținerea celor mai sus menționate, avand in vedere necesitatea de eficientizare a activitatii, ținând cont de faptul ca societatea are la acest moment disponibile utilaje pentru valorificare precum si de faptul ca Direcția Generala de Salubritate Sector 3 si-a exprimat interesul privind achiziționarea acestora, consideram oportuna aprobarea vanzarii utilajelor.

Precizam faptul ca dotările in discuție, aflate in parcul propriu, au fost exploatate cu scopul generării de venituri din închiriere, dar chiriașul a notificat intenția de renunțare la aceste servicii. In acest sens, in conformitate cu prevederile HCLS3 303/17.07.2018 privind acordul de priotizare a întreprinderilor publice avand ca autoritate publica tutelara Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor avand ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București, societatea noastra a anuntat disponibilitatea de închiriere si/sau vanzare a utilajelor prin adresa nr. 5973/17.07.2019. Urmare acestei proceduri, Direcția Generala de Salubritate Sector 3 si-a exprimat interesul, prin adresa nr. 4859/18.07.2019, de a achiziționa utilajele prezentate.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea adoptării unei hotarari cu privire la vanzarea de utilaje din patrimoniul societarii si asigurarea implementării masurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.

Algorithm Construcții S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3 București, România

E-mail: office@acs3.ro

Web: www.acs3.ro

ÂC AC AC

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 50 din data de 26.07.2019 a Consiliului de Administrație al Algorithm Construcții S3 și nota de fundamentare, precum și alte documente justificative..

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan Președinte Consiliu de Administrație

Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRTO414912701

Banca Transilvania


HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. <6726.07.2019

Societatea S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv al societarii si a Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Cu 5 voturi din 5, aprobarea vanzarii de utilaje din patrimoniul societarii către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, conform Ofertei de preț, si asigurarea implementării masurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație

PREȘEDINTE C.A.

COSOCARIU ALEXANDRljJlAN


Membri

MARINESCU GA

DEDE DANIELA


MATACHE DOINA FLORENTINAUSURELU GABRIEL ALEXANDRI

Algorithm Construcții $3


AC


’ 11

A\<T>

A&r ____

r*<„^JEgnESI .'


în atenția:

Referitor:


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Consiliului de Administrație


Adoptare hotarare cu privire la vanzarea de utilaje din patrimonial societății si asigurarea implementării masurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.2. litera m), art. 13.1, art. 13.4 și art. 16 lit. g) si lit. h) din Actul Constitutiv al societății, precum si prevederile art. 12. litera i) din Regulamentul de organizare si funcționare al Consiliului de Administrație, supunem analizei și dezbaterii, în vederea adoptării în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, a propunerii de aprobare realizare operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, asigură execuția, ca obiectiv principal, lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor”, Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, conservare si construire, parcare subterana cu circulațiile aferente in subsolul Halei, monument istoric, imobil situat in B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări îndreptate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.


ACOORBTHM CONSTRUCȚII 63

■150 14001 ISOÎD-n


Totodată, începând cu anul anterior, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea activității și patrimoniului societății, precum și pentru identificarea și dezvoltarea unui portofoliu de clienți pentru generarea de venituri suplimentare din activități de închiriere dotări, activități de producție și furnizare materiale de construcții, precum și lucrări construcții-montaj.

în susținerea celor mai sus menționate, avand in vedere necesitatea de eficientizare a activitatii, ținând cont de faptul ca societatea are Ia acest moment disponibile utilaje pentru valorificare precum si de faptul ca Direcția Generala de Salubritate Sector 3 si-a exprimat interesul privind achiziționarea acestora, consideram oportuna aprobarea vanzarii utilajelor prezentate conform Anexei.

Precizam faptul ca dotările in discuție, aflate in parcul propriu, au fost exploatate cu scopul generării de venituri din închiriere, dar chiriașul a notificat intenția de renunțare la aceste servicii. In acest sens, in conformitate cu prevederile HCLS3 303/17.07.2018 privind acordul de priotizare a întreprinderilor publice avand ca autoritate publica tutelara Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor avand ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București, societatea noastră a anuntat disponibilitatea de inchiriere si/sau vanzare a utilajelor prevăzute in Anexa prin adresa nr. 5973/17.07.2019. Urmare acestei proceduri, Direcția Generala de Salubritate Sector 3 si-a exprimat interesul, prin adresa nr. 4859/18.07.2019, de a achiziționa utilajele prezentate.

La prezenta adresa, anexam următoarele documente:

• Notificarea societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L., înregistrata Ia societatea noastra cu nr. 5966/16.07.2019 privind incetarea închirierii utilajelor in cauza;

•Adresa nr. 5973/17.07.2019, transmisa de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., privind intenția de a închiria sau vinde utilajele aflate in patrimoniu;

•Răspunsul Direcției Generale de Salubritate Sector 3 nr. 6026/18.07.2019 prin care aceștia si-au exprimat interesul de a achiziționa utilajele in cauza;

Algorithm Construcții S3                                                         Oate Fiscale:

Bd Basarabia nr 2S6, Corp CI. Sector 3                                           CIF 37714360

București, Romania                                                              RC J40/B651/2017

E mail' Qffice(a>alRorithmconstruCtiis3.ro                                          IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Web www.algorithmconstructiis3.ro                                             Banca Transilvania

t i %

j f k

.„aC,

15014001

ISO 9001 |

• Adresa nr. 6031/18.07.2019, transmisa de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. către Direcția Generale de Salubritate Sector 3 care conține Oferta Comerciala cu utilajele supuse vanzarii.

Fata de cele menționate, va rugam dispuneți realizarea prin grija Președintelui CA a tuturor actelor ce se impun pentru aprobarea vanzarii utilajelor conform Anexa.


Președintele Consiliului de Administrație

Alexandru Dan ț'pȘ

Manager Mecanizare

Emanuel Marin Cosoveanu


Anexa nota fundamentare nr£££din data de       vanzare utilaje

Listă utilaje propuse spre vânzare

NrCrt

DENUMIRE

NR 1NMATR

Cantitate

TIP

PU fara TVA [RON1

TVA [RON]

Total inel TVA [RON]

1

MERCEDES 934.03 ACTROS WDB9340331L186645

B17ZPA

1

CAP TRACTOR

56.287,01

10.694,53

66.981,54

2

MERCEDES 934.03 ACTROS WDB9340331L234311

B65NHS

1

CAP TRACTOR

56.714,39

10.775,73

67.490,12

3

MERCEDES 934.03 ACTROS 1841 LS WDB9340331L186643

B86XCE

1

CAP TRACTOR

55.859,55

10.613,31

66.472,86

4

MAN TGX WMA06XZZ9FW206810

B09SDZ

1

CAP TRACTOR

194.720,69

36.996,93

231.717,62

5

MEGA MNLC SUGNL15A3F0004763

B21SDZ

1

SEMIREMORCA

102.391,02

19.454,29

121.845,32

6

MAN TGX WMA05XZZ7FM670161

B18SDZ

1

CAP TRACTOR

195.187,08

37.085,55

232.272,63

7

SCHMITZ-GOTHA SKI 24 WSK00000001266752

B08SDZ

1

SEMIREMORCA

92.761,81

17.624,74

110.386,55

8

MAN TGX WMA06XZZ8FM676936

B19SDZ

1

CAP TRACTOR

194.254,30

36.908,32

231.162,62

9

LACINENA SRV3E VSRSV3Y12ML076654

B02SDZ

1

SEMIREMORCA

101.188,24

19.225,77

120.414,01

10

CIUR ROTATIV MOBIL PE ROTI MPB 18.47 103067000111 cu SITA SORTARE CIUR (Rezerva)

B101BVX

1

531.114,01

100.911,66

632.025,67

11

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL WA470H50169

1

202.980,84

38.566,36

241.547,20

12

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL WA470H50344

1

202.980,84

38.566,36

241.547,20

Total

1.986.439,78

377.423,56

2.363.86334

Presediyj^^X

Alexandru Dan£<jșocariuManager Mecanizare Emanuel Marin Cosoveanu

Către,
SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL INTRASE Nr


Direcția Generaia de Salubritate Sector 3

Ca urmare a intenției dumneavoastră de a achiziționa utilajele disponibile ale SC Algortihm Construcții SRL, conform adresei Nr 4856/18.07.2019, va rugam sa regăsiți atașata oferta comerciala.

Va mulțumim pentru buna colaborare.

Președinte CA Alexandru Dan Cosocariu


întocmit,

Reprezentant Comercial

Diana Stana

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Oferta de Preț

la Cererea de Oferta - Adresa Nr 4856 /18.07.2019

NrCrt

DENUMIRE

NR INMATR

Cantitate

TIP

PU fara TVA [RON]

TVA [RON]

Total inel TVA [RON]

1

MERCEDES 934.03 ACTROS WDB9340331L186645

B17ZPA

1

CAP TRACTOR

56,287.01

10,694.53

66,981.54

2

MERCEDES 934.03 ACTROS WDB9340331L234311

B65NHS

1

CAP TRACTOR

56,714.39

10,775.73

67,490.12

3

MERCEDES 934.03 ACTROS 1841 LS WDB9340331L186643

B86XCE

1

CAP TRACTOR

55,859.55

10,613.31

66,472.86

4

MAN TGX WMA06XZZ9FW206810

B09SDZ

1

CAP TRACTOR

194,720.69

36,996.93

231,717.62

5

MEGA MNLC SUGNL15A3F0004763

B21SDZ

1

SEMIREMORCA

102,391.02

19,454.29

121,845.32

6

MAN TGX WMA05XZZ7FM670161

B18SDZ

1

CAP TRACTOR

195,187.08

37,085.55

232,272.63

7

SCHMITZ-GOTHA SKI 24 WSK00000001266752

B08SDZ

1

SEMIREMORCA

92,761.81

17,624.74

110,386.55

8

MAN TGX WMA06XZZ8FM676936

B19SDZ

1

CAP TRACTOR

194,254.30

36,908.32

231,162.62

9

LACINENA SRV-3E VSRSV3Y12ML076654

B02SDZ

1

SEMIREMORCA

101,188.24

19,225.77

120,414.01

10

CIUR ROTATIV MOBIL PE ROTI MPB 18.47 103067000111 cu SITA SORTARE CIUR (Rezerva)

B101BVX

1

531,114.01

100,911.66

632,025.67

11

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL WA470H50169

1

202,980.84

38,566.36

241,547.20

12

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL WA470H50344

1

202,980.84

38,566.36

241,547.20

Total

1,986,439.78

377,423.56

2,363,863.34

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3

: -XÂ de salubritate

sector 3

:’LB^-^-Nr      ...................

j ..,i,jl jț^ Lun$            AnuL»«JL


Către

S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S.R.L.

Referitor Ia adresa nr. 5973/17.07.2019 înregistrata la Direcția Generala de Salubritate S3 cu nr. 4854/18.07.2019 va aduce la cunoștința ca suntem interesat! de achiziționarea utilajelor menționate, prin urmare va rugam sa ne transmiteți informații detaliate cu privire la specificațiile tehnice si preturile aferente.


DIRECTOR DIRECȚIA AD    TRATIVA

SEPTIMIU^MIHALGORITHM CONSTRUCȚII S3


Către,

Salubritate si Deszăpezire S3

Administrare Active Sector 3 S.R.L

Algorithm Residentiai S3 S.R.L.

OPS3 Ordine și Protecție S3 S.R.L.

AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L.

Smart City INVEST S3 SRL

Internet și Tehnologie S3 S.R.L

Direcția Administrativa din cadrul Primăriei Sector 3

Direcția Administrarea Domeniului Public din cadrul Primăriei Sector 3

Direcția de Salubritate Sector 3

Prin prezenta, subscrisa ALGORITHM CONSTRUCȚII SRL, cu sediul social in București, Sector 3, Bulevardul Basarabia Nr 256, avand numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/8651/2017, C.U.I. R037714360, reprezentată legal de dl. Alexandru Dan Cosocariu, în calitate de Președinte CA, avand in vedere disponibilitatea următoarelor utilaje:

 • 1. CAP TRACTOR

 • 2. SEMIREMORCA

 • 3. ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

 • 4. CIUR ROTATIV MOBIL cu SITA SORTARE

precum si intenția noastra de a le oferi spre inchiriere/vanzare, vă rugăm să ne comunicați dacă sunteți interesați de încheierea unui contract in acest sens.

Cu deosebita considerație,


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal Justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.

Sediul Social: C alea Vitan, nr. 154-158» parter, birou nr. 2. sector 3. București

C.U.I.: RO 37804020' Ot&*- "VA dNc

i'Esw1 O

i ăL, L'ijȚ?

------


NOTIFICARE

CAȚRIj

zlLGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.. cu sediul social in Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI. Sector 3. înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J40 865U2017. CUI RO37714360, cont bancar RO32B IR I.RUNCRT0414912701 deschis la Banca transilvania, reprezentata prin Alcsandru Dan ('osocariu cu funcția de Președinte C V in calitate de FURNIZOR

St BSCRISA SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., cu sediul în Municipiul București. Str. Calea Vitan nr. 154-158. înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/9896/2017. cod fiscal R037804020. cont bancar ROI IRNICB0831157072210001. deschis la BCR. .Agenția Vitan.’ reprezentată prin Nițu Mihai. cu funcția de Președinte C.A. in calitate de BENEFICI AR, vă solicită suspendarea pe termen nedeterminat £ furnizării de utilaje tip cap tractor +scmiremorca in saloare de 600 run/zi si încărcător frontal -800 ron/zi,cuprinse in Anexai la contractul 300 bis/01. 12.2018,

Cu.muJtiiniirL

■SD 3 SALUBRITATE SIDESZAPEZIRE S3 SRL

Președinte CA

Mihai NituSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE-MAIL guvernantacorporativB@primarie3.ro

Str. intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, BucureștiNr.înreg. 496610/29.07.2019


Către,


CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea vânzării utilajelor aflate în patrimoniul societățiă, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1590/29.07.2019 a societății Algorithm Residențial S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.496543/29.07.2019,

în vederea inițierii proiectului menționat.


trdl Intern,


întocmit,

Compartiment Guvemanță CorporativăMUNICIPIUL BUCUREȘTI

*

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței or dinar e/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de                   ................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea -de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii;

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA qL

MEMBRI;       LK

RADU CONSTANTIN V

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,


HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


\

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                    ....., a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul J£...... . de pe ordinea de zi 7 suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NthA FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRI:            ?

PELINARU CORNEL     '

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN