Hotărârea nr. 403/2019

HCLS3 nr.403 din 30.07.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro


HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect „Servicii de asistență pentru computere personale'’

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum fi pentru modificarea fi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 496776/CP/29.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 494222/25.07.2019 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Informatică,

 • -  Proces verbal de analiză nr. 493423/25.07.2019 al Comisiei de analiză;

 • -  Nota nr. 464001/28.06.2019 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii având ca obiect "Servicii de asistență pentru computere personale"-,

 • -  Anunțul de intenție nr.990/27.06.2019 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL înregistrat cu nr. 464030/CP/02.07.2019;

 • -  Adresa nr. 494292 / 25.07.2019 a Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Informatică,

In conformitate cu prevederile:

Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acorduri lor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, modificată prin HLCS3 nr. 306/13.06.2019;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Artl. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de analiză, întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L, prevăzut în anexa nr. 1 ce face parte integrantă prin prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului care are ca obiect „ Servicii de asistență pentru computere personale1' în valoare de 62.207,25 lei, inclusiv TVA, pentru perioada 01.08.2019-31.12.2019, și încheierea contractului prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să fumizeze/achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect „Servicii de asistență pentru computere personale1' în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional -Serviciul Informatică, și societatea Internet și Tehnologie S3 SRL vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 403

DIN 30.07.2019
Nr. 493423 / 25.07.2019

hCLSS (tâ\.li03/30.cq.£ol9PROCES-VERBAL DE ANALIZAîncheiat astăzi 25.07.2019, dată la care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea evaluării și analizării ofertei depuse de societatea SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L în vederea atribuirii contractului de servicii, având ca obiect: "Prestarea de servicii de asistență pentru computere personale”.

Nr. Invitație de participare: 476707/10.07.2019

Valoarea estimată totală (cu TVA): 74.648,70 lei, conform Referat de angajare nr. 467212/02.07.2019 Procedura de atribuire se face în baza art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de analiză numită prin Dispoziția Primarului nr. 3493/12.07.2019, privind constituirea Comisiei de analiză a documentației în vederea atribuirii către întreprinderea publică având autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului de servicii, având ca obiect: "Prestarea de servicii de asistență pentru computere personale”, compusă din:

Președinte - Radu George-Directia Administrativă și Management Informațional

Membru Secretar- Tomescu Andra-Direcția Administrativă și Management Informațional Membru - Șerban Maria Cristina-Directia Economică

Membru - Ilie Constanța - Direcția Investiții și Achiziții

Membru - Vasile Valentina Irina- Direcția Juridică

Membrii de rezervă:

Gălățanu Robert Alexandru - Direcția Juridică Carabulea Emilia- Direcția Investiții și Achiziții Gavrilă Camelia -Dana - Direcția Economică Paraschiv-Uță Remus Octavian - Direcția Administrativă și Management Informațional

Președintele comisiei de analiză informează membrii comisiei despre aplicabilitatea :

Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.


Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobata prin Hotararea nr 530/15.11.2018 - Anunțul de intenție al societății SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr. 990/27.06.2019 inregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr. 464030/02.07.2019

Caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare, anexa a acestuia, aprobat de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului de servicii de: "Prestarea de servicii de asistență pentru computere personale” către societatea SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

Modelul de contract intocmit de către compartimentul care gestionează contractul si avizat pe fiecare pagina de către conducătorul compartimentului, Direcția Economică si Direcția Juridică.

Referatul de oportunitate nr. 461925/27.06.2019 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a oportunității și necesității încheierii unui contract de servicii, având ca obiect: "Prestarea de servicii de asistență pentru computere personale”

Notă nr. 463985/28.06.2019 privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii + Anexa

Nota Justificativa nr. 463948/28.06.2019 privind aprobarea modalității de atribuire in baza art.31 din legea 98/2016 a procedurii de achiziție a contractului "Prestarea de servicii de asistență pentru computere personale”

Referatul nr. 467182/02.07.2019 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL a contractului de servicii, având ca obiect: "Prestarea de servicii de asistență pentru computere personale”

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 355/25.08.2017 privind aprobarea actului constitutiv al SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL

Existența in Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr 482175/15.07.2019 a contractului și a modalității de atribuire (poz. 22 îa Anexa la SAAP nr. 482175/15.07.2019 )

Referatul de angajare nr. 467212/02.07.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului de servicii

Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr. 3493/12.07.2019, emisă de către Primar;

Oferta depusă de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., înregistrată cu nr. 488403/ 22.07.2019.

- Proces verbal de deschidere nr. 489366/22.07.2019 încheiat astăzi 25.07.2019, dată la care Comisia de analiza s-a întrunit în vederea încheierii procesului-verbal, ca urmare a evaluării și analizării ofertei depuse de SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

• EVALUARE DOCUMENTELOR DE CALIFICARE

1. Situația personala a ofertantului

CERINȚE DE CALIFICARE

Documente prezentate de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S 3 SRL

CONCLUZIE

COMISIE

a) Declarație privind îndeplinirea cumulativa a condițiilor prevăzute de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (completarea Formularului 1)

- Formularul 1 - Declarație pe proprie răspundere data de către dna. Cristina Elena Arghir reprezentant legal a SC   INTERNET   ȘI

TEHNOLOGIE S3 SRL -FN/19.07.2019, pag. 1

Cerința îndeplinita

b) Declarație privind identificarea conflictului

de interese (completarea Formularului 2)

- Formularul 2 - Declarație pe proprie răspundere data de către dna. Cristina Elena Arghir reprezentant legal a SC   INTERNET   ȘI

TEHNOLOGIE S3 SRL -FN/19.07.2019 pag.2

Cerința îndeplinita

c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării.

1 - Declarație pe propria răspundere că societatea nu este înregistrată cu datorii la bugetul de stat și s-a depus             cererea

nr.2120545/18.07.2019 pentru           eliberarea

certificatului de atestare fiscală privind obligațiile fiscale și alte obligații bugetare - în original - pag. 4

 • -  Certificat de Atestare

Fiscala                  nr.

1907734/17.07.2019 privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate Bugetului Local S3- DGITL conform cu original - pag. 3

 • -  Certificat de atestare

fiscala nr.2120545 ANAF, transmis cu adresa de înaintare     491487     /

24.07.2019

Cerința îndeplinita

d) C.U.I.

 • -   CUI 38189005   ;

J40/15452/07.09.2017 certificat înregistrare Seria B nr. 3480511/07.09.2017 copie semnată și ștampilată conform cu originalul Activitate principală: 6203

 • - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul. Pag. 5

Cerința indeplinita

e) Actul constitutiv actualizat al societății

- Act    Constitutiv    al

Societății INTERNET ȘI

Cerința indeplinita      |

TEHNOLOGIE S 3 SRL -reprezentant legal dna. Cristina Elena Arghir, în calitate de președinte al CA - fara număr si data - pag. 6 -16 copie semnată și ștampilată conform cu originalul.

f) Hotărârea de înființare a societății

HCLS nr.355/25.08.2017 privind          înființarea

societății, copie semnată și ștampilată conform cu originalul pag. 17-58

Cerința

Îndeplinita

Nota:

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic e legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Certificat de înregistrare nr 3480511

Activități secundare:

Cod CAEN 620 Activități de servicii in tehnologia informației

2. Capacitatea economica si financiara

Cifra de afaceri/Hotărârea CLS3 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul in curs si anii anteriori sau orice alte documente din care sa rezulte ca mai mult de 80 % din activitatea întreprinderii publice este efectuata in vederea îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredințate de Sectorul 3

a c Ș a

-Hotararea nr. 250 din 16.04.2019 - privind aprobarea         bilanțului

contabil, a contului de profit și pierderi a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și al Programului de activitate pe anul 2019 al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL, pag.59-60, copie semnată și ștampilată conform cu originalul

-Contul prescurtat de profit și pierdere la data de 31.12.2018, pag 64

-îilanț prescurtat      la

31.12.2018, pag 61-63 -balanța de verificare la 31.12.2018-31.12.2018, pag. 90-94

■Raport de activitate al societății pentru anul 2018 jag95-110

Proiectul Program de ictivitate     al     societății

NTERNET         ȘI

EHNOLOGIE S3 SRL pag 11-113

; iaport de specialitate la iroiectul de hotărâre privind probarea         bilanțului

ontabil, a contului de profit i pierderi, a raportului de ctivitate al Consiliului de

Cerința indeplinita

dministrație pe anul 2018 a programului de activitate pe anul 2019 ale societății

ehnologie


Internet și

S3 SRL, pag


de înaintare


121-135 -Adresa documente nr. 488403 din

2.07.2019- original______

3. Capacitatea tehnică și/sau profesională


Declarație privind efectivele medii anuale ale personalului angajat din 17.07.2019 semnată de către reprezentant legal dna. Cristina Elena Arghir -Președinte CA conținând:

 • - nr. personal angajat 13

 • - din care 1 persoană personal de conducere

 • - din care 7 persoane

Consiliul de Administrație -pag. 136_______________

Cerința

îndeplinita


b) Declarație și Lista privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului (completarea Formularului 4)

Pentru persoanele nominalizate in cadrul ofertei se vor prezenta următoarele documente:

Autorizatii/certificate/diplome/decizii in termen de valabilitate la momentul prezentării ofertei;

Diplome de studii, unde este solicitat;

Documente edificatoare din care sa reiasa experiența solicitate, cum ar fi :recomandari/referinte/contracte        de

munca/contracte de colaborare/copie Revisal sau alte documente doveditoare (in copii lizibile cu mențiunea conform cu originalul) din care sa reiasa experiența specifica solicitata. Prezentarea tuturor documentelor se va face in limba romana sau traducere autorizata

Nota : Orice modificare in componenta echipei, ulterioara contractorii, va fi comunicata beneficiarului, operatorul economic avand obligația sa păstreze echipa cu calificările incluse prin prezenta documentație


privind tehnic de implicat în


-Declarație ersonalul specialitate derularea contractului din

Cerința indeplinita


19.07.2019 semnat de către eprezentant legal dna. ristina Elena Arghir -reședințe CA - pag. 137

-Anexa 1 la Formularul 4 -ista cu personalul propus entru          îndeplinirea

ontractului, pag. 138

 • 1. Cristina Elena Arghir-anager de securitate V, pag 139-140

Grosu Cristinela anger de proiect CV -Informații personale, ag 158-161 iploma de absolvire studii ostuniversitare          de

informatică Universitatea ucurești- Facultate de tematică, pag. 163 ertifîcat de absolvire ger de proiect, pag. 162

Dăineanu Manuel ragoș- Personal tehnic iplomă de licență -niversitatea Politehnica ucurești, specialitatea calculatoare și tehnologia informației, pag 167 CV pag 164


 • 4. Pîijoloiu Andrei Sorin-Personal tehnic

CV, pag 168-170 Diploma de profesională


calificare tehnician


4. Standarde de asigurare a calitatii si de protecție a mediului


Proceduri/manual de calitate/activitate procedurala, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifncat SR EN ISO 9001 sau certificat emis de un organism de certificare

Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare


5. Modul de prezentare a propunerii tehnice


Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele/specificațiile (inclusiv tehnice) prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.

Propunerea tehnica se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertei să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini


Modul de prezentare a propunerii financiare


Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat pentru obiectivul contractului ce trebuie realizat. Executantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.

Oferta financiară va fi exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA.


telecomunicații, pag. 171

 • 5. Dinu Luiza Florentina

CV pag. 141-143

 • 6. Matei Petruț Cosmin

CV pag 144-147

 • 7. Anda Ioana Negoiță

CV pag 148-151

 • 8.   Popa Eroina Elena Mihaela

CV pag. 152-153

 • 9. Cocoș Adrian Marian

CV pag 154-155

 • 10. AngelaRadu

CV pag 156-157-Certificat ISO SR EN ISO Cerința 9001/2015  nr.17433 C îndeplinita

emis CERTIND SA valabil pana la 06.02.2021, pag 172;

- Certificat ISO SR EN ISO 14001/2015 nr.17433 C emis CERTIND SA valabil pana la 06.02.2021, pag 173;__

Ofertantul a prezentat Cerința propunerea tehnica astfel:    îndeplinita

Societatea      SC

INTERNET         ȘI

TEHNOLOGIE S3 SRL va presta servicii de asistenta pentru computere personale a 41 de calculatoare în sistem abonament lunar, descrise în Caietul de sarcini si anexe (atașând în copie Caietul de sarcini, Anexele la Caiet și Model de contract)________________

Ofertantul prezintă propunerea financiara in original, în formularul de ofertă și Anexa la formularul de oferta. Oferta financiară este exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA


Cerința îndeplinita
EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE


/<t / Zo l

In urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare si al propunerii tehnice în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

• SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare si a propunerii tehnice prezentate (de la pagina 174-180), acestea reprezentând Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentului proces verbal.

• EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară (la pagina 181-184) fost evaluată de comisia de analiză pentru corelarea acesteia cu elementele propunerii tehnice prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofertanți).

în temeiul dispozițiilor art. 9 alin 3 lit. d), e) si f) din Anexa la HCLS3 nr 530/ 15.11.2018, și fără a se rezuma doar la acestea, Comisia a analizat și a evaluat prin prisma atribuțiilor privind „corespondența tehnică și financiară cu prevederile caietului de sarcini si ale instrucțiunilor de ofertare, precum și a oricăror acte ce însoțesc oferta”, „negocierea tarifelor/prețurilor unitare comunicate in oferta financiară a întreprinderii publice prin comparație cu prețurile istorice, consultarea pieței sau prețurile proiectantului, după caz”, și „ având in vedere ca prețul final să nu depășească valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin hotărâre a Consiliului Local Sector 3, după caz/ valoarea estimată stabilită de către achizitor”, luând in calcul atât datele si informațiile cu caracter orientativ cuprinse in Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii nr. 463985/28.06.2019 + Anexa cât și Referatul de angajare nr. 467212/02.07.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului.

OFERTANTUL FORMULEAZĂ PROPUNEREA SA FINANCIARA ÎN 1 (UNA) VARIANTĂ

Propunere financiară SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL

Elementele principale ale propunerii financiare:

Formularul de oferta pag. 184 Valoarea totala de 52.275,00 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA in suma de 9.932,25 lei, rezultând o valoare totală inclusiv TVA de 62.207,25 lei, pentru perioada 01.08.2019 - 31.12.2019. Prețul abonamentului lunar este de 10.455,00 lei /lună, exclusiv TVA.

Denumire

Preț lei fără

TVA/lună

TVA

Preț lei cu TVA/lună

Servicii de asistență pentru computere personale

10.455,00

1.986,45

12.441,45

Valoarea ofertei (lei, exclusiv TVA)/51uni

52.275,00

Valoare T.V.A. (lei)

9.932,25

Valoare totală (lei, inclusiv TVA)/5 luni

62.207,25

Comisia de analiză constată că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, oferta se încadrează in valoarea de 74.648,70 lei cu TVA, prevăzută 7 în și aprobată prin Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii nr. 463985/28.06.2019+ Anexa cât și de Referatul de angajare nr. 467212/02.07.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului.

Urmare celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

numită prin Dispoziția nr. 3493 din data 12.07.2019, formulează următoarele

1. Procedura de atribuire a contractului, având ca obiect: "Prestarea de servicii de asistență pentru computere personale” a fost îndeplinită cu respectarea prevederilor cuprinse în caietul de sarcini cu anexele aferente și HCLS3 nr. 530/2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atât sub aspectul etapelor de parcurs, cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarelor achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

în acest sens, în temeiul art.9 alin.(3) lit. a) din actul normativ mai sus indicat, Comisia de analiză a verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Față de cele mai sus menționate, Comisia de analiză constatată îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016.

 • 2. Comisia de analiză a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare acestei verificări, se constată că documentele sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Documentația de atribuire. Comisia declară oferta depusă de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. ca fiind admisibilă, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de realizare a contractului, având ca obiect "Prestarea de servicii de asistență pentru computere personale”.

 • 3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară in sensul corespondenței cu prevederile caietului de sarcini, instrucțiunile de ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat, după cum urmează:

 • - valoarea estimată prevăzută în Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii nr. 463985/28.06.2019+ Anexa;

 • - Referatul de angajare nr. 467212/02.07.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului;

 • - Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 477543/11.07.2019 a contractului și a modalității de atribuire.

 • 4. Comisia de analiză declară oferta SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., ca fiind conformă cu cerințele înscrise în caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare.Față de cele expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

Având la bază prevederile HCLS3 nr.303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București

Și în conformitate cu principiul economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

In cadrul procesului de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă oferta depusă de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 și respectă prevederile caietului de sarcini și instrucțiunile de ofertare, precum și valoarea estimată comunicată prin invitația de participare.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal de analiză, in două exemplare originale, însoțit de anexele aferente acestuia, care cuprinde prețul în valoare totală de 52.275,00 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA in suma de 9.932,25 lei, rezultând o valoare totală inclusiv TVA de 62.207,25 lei, prețuri rezultate în urma evaluării și analizării ofertei.

Președintele Comisiei de analiză declară închisă ședința.

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal însoțit de anexe.

Comisia de analiză


Președinte - Radu George-Directia Administrativă și Management Informațional


Membru Secretar- Tomescu Andra-Direcția Administrativei Management Informațional


Membru


- Șerban Maria Cristina-Direcția Economică


Membru


- Ilie Constanța - Direcția Investiții și Achiziții


Membru


- Vasile Valentina Irina- Direcția Juridică X

Anexa nr.lEVALUARE TEHNIC : „ Servicii de asistenta pentru computere personale”

Specificații minimale tehnice din CS

Specificații tehnice oferite

Cerințe minimale conform CS îndeplinite / neindeplinite

SC INTERNET &TEHNOLOGIE S3 SRL

1.2 Obiectivul achiziției:

Obiectivul principal al contractului il constituie continuarea de servicii de asistenta pentru computere personale pentru creșterea capacitatiifluxului de date interne, timp de răspuns mai mic si eficientizarea personalului. Creșterea capacitatii va permite un mai bun acces la documentația virtuala existenta, va scadea timpul de răspuns către cetățenii Sectorului 3 al Municipiului București prin deschiderea, procesarea si analiza documentației fara probleme de blocaj sau probleme specifice echipamentelor vechi.

Prezenta propunere tehnica este elaborate in vederea prestării de servicii de asistenta pentru computere personale, prin care se vor asigura de către Prestator, a 41 calculatoare spre utilizare Beneficiarului, pe perioada contractului, urmând ca la finalizarea acestuia, calculatoarele sa fie predate integral cu toate drepturile de proprietate Beneficiarului.

/ s* y t

1 2

1 9\

\ A

V \

\cn 1

1-j 1

H ! /a: B zo !

Scopul contractului il constituie achiziția de asistenta pentru computere personale, pana la data de 31.12.2019,, cu posibilitatea de prelungire ulterioară conform art.165 (1) d) din HG 395/2016 cu maxim 4 luni. Serviciile de asistenta pentru computere personale vor fi recurente si vor asigura următoarele:

a) Prestatorul va pune la dispoziția Autorității Contractante calculatoare pentru 41 utilizatori cu titlu gratuit

Cerința conform CS îndeplinita

b) Se vor asigura operațiunile de instalare si configurare in rețea

Instalare si configurare in rețea

c) Se vor asigura, după caz / la cerere, operațiuni de asistenta in utilizarea calculatoarelor

Asistenta in utiiizarea calculatoarelor, la cerere

d) Se vor asigura operațiunile de mentenanta corectiva si revizie semestriala a echipamentelor

Mentenanta corectiva si revizie semestriala a calculatoarelor

e) Calculatoarele vor trebui să fie disponibile in maxim 2 zile de la semnarea contractului, astfel incat sa poata fi puse cu celeritate la dispoziția specialiștilor IT din instituția Autorității Contractante pentru inrolarea in rețea si distribuite astfel utilizatorilor

Predarea calculatoarelor in maxim 2 zile de la semnarea contractului

j) Calculatoarele aflate in folosita vor ramane in proprietatea Autorității Contractante la finalizarea contractului prin semnarea unui proces verbal de predare-primire

Propunerea tehnica este elaborate in vederea prestării de servicii de asistenta pentru computere personale, prin care se

Cerința conform CS îndeplinita


vor asigura de către Prestator, a 41 calculatoare spre utilizare Beneficiarului, pe perioada contractului, urmând ca la finalizarea acestuia, calculatoarele sa fie predate integral cu toate drepturile de proprietate Beneficiarului

1.3 CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE AFERENTE CALCULATOARE

CARACTERISTICI TEHNICE AFERENTE ECHIPAMENTELOR OFERTATE

Display

Diagonala minim: 23,8 inch

23,8 inch

Format Full HD

FullHD

Ecran LED Backlit

LED Backlit

Suprafața ecran Anti Glare

Anti Glare

Rezoluție: 1920x1080 pixeli

1920x1080 pixeli

cerința conîorm îndeplinita

Culori : 16,7 milioane

16,7 milioane

WebCam integrat : DA

Da

Microfon integrat: DA

Da

Rezoluție webcam : 1280x 720 pixeli

1280x720 pixeli

Procesor

Producător: Intel

Intel

Nucleu: Kaby Lake

Kaby Lake

Familia : Core i5 7 th gen

Core i5 - 7400T

Număr nuclee : 4

4

Număr thread-uri: 4

4

Intel Smart Cache : 6 MB

6 MB

Tehnologie de fabricație: 14 nm

14 nm

Grafica: integrata HD 630

Intel HD Graphics 630

Memorie RAM

WI1KJIIII i n#4     1 î r*i

Capacitate: minim 8GB

8 GB

inuc pijniia

Tip : DDR 4

DDR4

Sloturi memorie : minime x2

2 Sloturi memorie

Memorie maxima : 16 GB

16 GB

-j ,

V7 X

\*\

Stocare

bl

\cf> l

Capacitate: 1000 GB

1000 GB

. \ A

_1 1 o fi /Q7 /

Interfața: SATA

SATA 3

v -O\

Viteza de rotatie: 7200 rpm

7200 rpm

'v.y/

Tip: 2,5

2,5 inch

Placa video

Tip : Integrata

Dedicata - AMD Radeon 530

Unitate Optica inclusa

Tip: DVD-RW

Integrata DVD-RW

Sunet

Sunet : HD AUDIO

HD Dolby Advanced Audio

Boxe incluse: DA

Da

Carcasa si sursa

Tip : ALL-IN-ONE sau echivalent

ALL-în-ONE

Greutate maxima : 7 kg

6,17 kg

Porturi minime

HDMI: 2

2

RJ-45LAN : 1

1

USB 2.0 : 2

3

USB 3.0 : 2

2

Jackcasti : lxcombojack

lx combo jack

Cerința conform CS

Conectivitate minima

indeolinita

LAN : 10/100/1000 Mbps

Giga bit Ethernet (10/100/1000 Mbps)

Wireless : 802.11 ac

802.11 ac

Bluetooth : 4.0

4.0

Software

Sistem de operare : minim Windows 10 Pro

Windows 10 Pro 32/64 bit

Suita de editare text: minim Microsoft Office 2016 sau superior

Microsoft Office 2016 Home/Business

Z % S f •*/

x*\

In formularea ofertei tehnice se vor regăsi integral si obligatoriu toate elementele componente ( sintaxe si fraze ) ale acestui Caiet de Sarcini, Ofertantul prestator introducând in oferta asumarea integrala a tuturor capitolelor existente, atat a celor generale, cat si a celor cu specificații tehnice cu respectarea tuturor cerințelor cerute

Ne asumăm răspunderea îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență pentru computere personale, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

1 -I

VK

1 U L J

U 1

1-1 1

□ 1 K 1 /£ /

2. CONDIȚII DE PRESTARE

Serviciile de asistenta computere personale vor fi oferite la sediul instituției și atunci când este necesar la alte sedii apartinand Primăriei Sectorului 3.

Serviciile de asistență vor fi prestate la sediul beneficiarului, indiferent de locația acestuia.

Cerința conform CS irwitinlinîtâ

Furnizorul de servicii are obligația de a ambala calculatoarele ofertate pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea din timpul transportului, tranzitului, expunerii la temperaturi extreme, depozitarii in aer liber in asa fel incat

Calculatoarele vor fi predate in ambalajul original, expediat de producător. Ambalajul original asigura manipularea si depozitarea corespunzătoare a echipamentului si va ramane


sa ajunga in buna stare la destinația finala (sediu Primăriei Sector 3 - Calea Dudesti nr.191, sector 3, București).

pe perioada contractului la beneficiar. Avand in vedere continuitatea serviciilor, calculatoarele au instalate de către Beneficiar in anul 2018, pachetele software de sistem de operare si editare text .Calculatoarele se vor livra cu tastatura si mouse cu USB.

Transportul calculatoarelor aferente serviciilor de asistenta computere personale contractate pana la sediul Primăriei Sector 3 - Calea Dudesti nr.191, sector 3, București, este asigurat de furnizor si nu majoreaza prețul serviciilor ofertate.

Calculatoarele vor fi predate la sediul beneficiarului din Calea Dudesti nr. 191, sector 3, București

Termen de livrare: maxim 2 zile de la data semnării contractului

Predarea către beneficiar a calculatoarelor poate fi realizată în 1 maxim 2 zile de la semnarea contractului.

Livrarea trebuie să fie însoțită obligatoriu de proces verbal de predare/ primire, iar serviciile prestate vor fi recepționate lunar, consemnate intr-un proces verbal ce va fi asumat de ambele parti.

Predarea către beneficiar a calculatoarelor se va efectua pe baza de proces verbal de predare - primire, semnat de ambele parti, in 2 exemplare.

3. CONDIȚII DE GARANȚIE:

Garanția pentru toate calculatoarele predate beneficiarului pentru perioada de prestare a serviciilor, va fi asigurata de către furnizor pe toata durata contractului de prestări servicii.

Pe întreaga perioadă contractuală, calculatoarele puse la dispoziția achizitorului, beneficiază de garanție. Certificatul de garanție, în copie, va fi anexat procesului verbal de predare -primire.

Cerința conform CS îndeplinita

Autoritatea contractanta are dreptul de a notifica imediat furnizorul, in scris, orice plângere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garanție;

Timpii de răspuns pentru solicitările de asistenta recepționate sunt corelați cu tipul solicitării, dar nu vor depăși 2 zile.

Calculatoarele aferente serviciilor de asistenta computere personale vor ramane propietatea Furnizorului, Autoritatea Contractanta, respectiv Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, avand doar drept de folosința asupra echipamentelor si nu de propietate. Orice alterare a condiției echipamentelor care nu intra sub incidența garanției, va fi suportata de Autoritatea Contractanta ca si cost suplimentar

La finalizarea contractului de servicii, această copie va fi restituită, împreună cu calculatoarele și procesul verbal de recuperare a echipamentelor. Orice alterare a condiției echipamentelor care nu intră sub incidența garanției va fi suportată de achizitor.

Pentru îndeplinirea cu profesionalism și eficiență a serviciilor de asistență pentru computere personale, orice solicitare din partea beneficiarului va fi comunicată prin mijloace electronice între reprezentanții tehnici și vor fi clasificate în:

 • •   Solicitări de tip suport utilizator - sunt acele cereri corespunzătoare în asistența utilizării unui calculator

 • •  Incident - sunt acele cereri corespunzătoare unor situații care determină nefuncționarea sau funcționarea defectuoasă a calculatoarele, ceea ce are un impact asupra activității utilizatorului

 • •  Mentenanță - sunt acele cereri corespunzătoare unor situații care determină necesitatea intrevenției de tip


service hardware (operațiuni de curățare, schimbare baterie BIOS etc.)

4. CONDIȚII GENERALE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE FURNIZOR

Cerința conform CS îndeplinita

Contractul de achiziții se va încheia cu respectarea dispozițiilor din Legea nr. 98/ 2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare

Ne asumăm răspunderea îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență pentru computere personale, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

Cerințele prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii, nerespectarea acestor cerințe precum și a celor din documentația de elaborare și prezentare a ofertei duce la respingerea ofertelor de prezentare, autoritatea contractantă rezervându-și dreptul de a descalifica ofertele incomplete.

Ne asumăm răspunderea îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență pentru computere personale, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

In cazul în care valoarea ofertei depuse depășește valoarea estimată a achiziției, oferta va fi respinsă

Ne asumăm răspunderea îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență pentru computere personale, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

Plata se va efectua după încheierea procesului verbal lunar de recepție a serviciilor, în 30 de zile

Ne asumăm răspunderea îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență pentru computere personale, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

Este obligația furnizorului să asigure calitatea serviciilor furnizate achizitorului.

Ne asumăm răspunderea îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență pentru computere personale, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

Nerealizarea la parametrii stabiliți prin contract și caietul de sarcini, atrage după sine rezilierea de drept a contractului.

Ne asumăm răspunderea îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență pentru computere personale, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

Conform/neconform

Conform

COMISIA DE ANALIZA

Președinte - Radu George-Directia Administrativă și Management Informațional

Membru Secretar- Tomescu Andra-Direcția Administrativă și Management Informațional

Membru


 • - Șerban Maria Cristina-Directia Economică

  Membru
  Membru


 • - Ilie Constanța - Direcția Investiții și Achiziții - Vasile Valentina Irina- Direcția Juridică 7^


NR. 494206/25.07.2019


TELEFON (004 o,) 318 03 23 ■ 28 / 340 40 ti FAX [004 021) 318 03 04 E-MAIL informatka@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

HCfâ3NJl.to/30,W,i2iOWNOTĂ JUSTIFICATIVĂ privind încadrarea în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 a procedurii de negociere și atribuire a contractului având ca obiect „ Servicii de asistenta pentru computere personale”

în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.”

Având în vedere procesul verbal al comisiei de analiză nr. 493423/25.07.2019 pentru atribuirea către S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a contractului de servicii având ca obiect „Servicii de asistenta pentru computere personale”, Proces verbal aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București, se constată următoarele:

în temeiul împuternicirii acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 319/19.07.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus înființarea societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. prin HCLS3 nr. 355/25.08.2 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca principal prestarea de servicii în Tehnologia Informațiilor. Consiliul Local al Sec


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016 scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile pr in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


3 al Municipiului București a aprobat asocierea dintre Sectorul 3 al Municipiului București, prin consiliul Local Sector 3 al Municipiului București, și Societatea SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea înființării Societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. în același timp, prin HCLS nr. 355/25.09.2017, a fost aprobat și capitalul social al S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., Sectorul 3 al Municipiului București având o cotă de participare de 99%, astfel Sectorul 3 având calitatea de acționar majoritar.

Având în vedere cel expuse, se face dovada îndeplinirii condiției stipulate la art. 31, lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

• în ceea ce pivește condiția prevăzută la art. 31, lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Sectorul 3 al Municipiului București are o cotă de participare la capitalul social al S.C. Internet și Tehnologie S3

S.R.L. de 99% și, implicit, face parte din Adunarea Generală a Asociațiilor. Potrivit art. 12 din actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. Adunarea Generală a Asociațiilor reprezintă „organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și următoarele atribuții principale:


 • - hotărăște modificare Actului Constitutiv;

 • - hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

 • - hotărăște majorarea sau diminuarea capitalului social;

 • - hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • - hotărăște asupra fuzionării, divizării sau dizolvării Societății;

 • - numește, revoacă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;

 • - examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

 • - aprobă programul de activitate (planul de afaceri) și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

 • - numește cenzorii Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revoacă;

 • - ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • - hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • - ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții; hotărăște asupra investițiilor majore ale societății, care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;

 • - hotărască asupra încheierii de acte juridice care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA;

 • - hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;

 • - hotărăște în orice altă problemă de importanță privind activitatea Societății.

■ Din art. 3 al HCLS3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilențului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., reiese faptul ca, pentru anul 2019, mai mult din 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de Sectorul 3. De asemenea, conform programului de activitate pe anul 2018, mai mult de 80% din activitățile societății au fost efectuate pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate de către Sectorul 3. Astfel, condiția prevăzută la art. 31, lit. b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, este îndeplinită.

Date fiind cele prezentate, procedura de negociere și atribuire a contractului având ca obiect „ Servicii de asistenta pentru computere personale” se încadrează în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 3 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Informatica a emis prezenta notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, pe care o supune aprobării Primarului Sectorului 3 al Municipiului București.

CONTRACT DE SERVICII

nr.


............data....................


 • 1. Preambul

în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • -  - Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice si HCLS3 nr. 306/13.06.2019

 • -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare; alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

 • -  Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation);

Ținând cont de:

- Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 al Municipiului București a procedurii de achiziție având ca obiect „ Prestarea de servicii de asistenta pentru computere personale “ s-a încheiat prezentul Contract de servicii între:

Părțile contractante:

9

 • A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191,

sector 3, cod fiscal RO4420465, având cont nr..............., deschis la Trezoreria Sector 3,

reprezentată prin Primar Robert-Sorin Negoiță, în calitate de achizitor, pe de o parte,

si

»

 • B. S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, cu sediul în București, Calea Vitan, nr. 242, sector 3, telefon 031.069.9145, înregistrat la Registrul Comerțului cu J40/15452/2017, C.U.I. R038189005, contnr. RO85TRZ7035069XXX019401, deschis la Trezoreria Sectorului 3, reprezentată prin dna. CRISTINA -ELENA ARGHIR - PREȘEDINTE CA în calitate de prestator, pe de altă parte.

 • 2. Definiții

  • 2.1 în prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului

administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.


MANAGEME Director Exacu

Radu


MINISTRATIVA SI TIONAL,AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație ți Avizare Contracte Șef Serviciu

Georgeta VIȘAN • b. contract de achiziție publică de servicii - contractul care are ca obiect prestarea de servicii;

 • c. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. servicii - servicii ce fac obiectul prezentului contract;

 • f. reprezentanții achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea verificării execuției corecte a punerii în funcțiune a produselor livrate sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri legate de contract;

 • g. reprezentantul prestatorului - persoana desemnata de prestator sa primească instrucțiuni în numele acestuia, aprobate de Achizitor;

 • h. document scris - orice document întocmit de achizitor sau prestator, datat, semnat si confirmat de primire, care are legătură cu orice problema intervenita în derularea contractului;

 • i. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare

  • 3.1 în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică

în mod diferit.


 • 3.3 Interpretarea tuturor prevederilor contractului contractului.

Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul principal al contractului 4.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile de servicii de asistenta pentru computere personale

 • 4.2 Achizitorul se obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească prețul convenit în prezentul contract.

 • 5. Prețul contractului

3

 • 5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de 62.207,25 lei cu TVA, din care 9.932,25 TVA lei, reprezentând 52.275,00 lei fara TVA, respectiv 10.455,00 lei fara TVA per luna, respectiv 12.441,45 lei cu TVA per luna

  AVIZAT     I

  DIRECȚIA ADMINISTRATIVA SI

  MANAGEMEN1

  Director Execuți’

  Radu Alexandru


  IFORMATIONAL,


  ’EANU


  AVIZAT

  DIRECȚIA ECONOMII Director Executiv, Octavian GHE  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICĂ,

  Serviciul Legislație ți Avizare Contracte Șef Serviciu      * *

  Georgcta VIȘAN U


 • 5.2. Valoarea finală a contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, plătibile prestatorului de către achizitor va fi valoarea totală a serviciilor recepționate conform clauzelor contractuale.

 • 6. Durata contractului

6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea acestuia de către ambele părți și până la data de 31.12.2019.

7. Executarea contractului

7.1 Executarea contractului începe după semnarea contractului si emiterea Notei d8. Documentele contractului

8.1 Documentele contractului sunt:

 • i.

 • ii.

 • iii.

 • iv.


Anexa 1 - Caietul de sarcini;

Anexa 2 - Propunerea tehnică;

Anexa 3 - Propunerea financiară;

garanția de bună execuție (document ce va fi constituit de către furnizor după semnarea contractului de către ambele părți);

 • v.

 • vi.


Proces-verbal al Comisiei de analiza;

orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.

 • 8.2 Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 8.3 Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

 • 9. Obligațiile principale ale prestatorului

  • 9.1 (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile aferente contractului la standardele și/ sau

performanțele prezentate în propunerea tehnică și Caietul de sarcini cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta și în acord cu legislația incidență.

 • (2) Prestatorul se obligă să mențină prețul serviciilor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • (3) Prestatorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

 • (4) Pe toata durata contractului, prestatorul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 • 9.2 Prestatorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 9.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de îndeplinire a cerințelor contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 9.4 Prestatorul se obligă să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici specializați/ certificați/ autorizați pe fiecare arie de competență pe care sunt implicați.

 • 9.5 Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform cerințelor din Caietul de Sarcini.

 • 9.6 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

  Director Execuți Radu Ai
  AVIZAT


  DIRECȚIA JURIDICĂ,

  Serviciul Legislație și Avizare Contractei. reclamați! și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

 • ii. daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9.7 Prestatorul se obligă ca, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea unei notificări a achizitorului referitor la orice problemă aferentă serviciilor efectuate de către prestator, să remedieze problema notificată și să comunice acest lucru achizitorului printr-un document scris.

 • 9.8 Prestatorul se obligă să respecte perioada de garanție ofertată. în perioada de garanție a serviciilor

prestate prestatorul trebuie să asigure remedierea oricărei defecțiuni în maxim 24 ore lucrătoare, de la transmiterea solicitării scrise, prin e-mail sau fax. în acest scop, părțile vor desemn contact/ responsabile de contract: nume, prenume, e-mail și telefon.


 • 10. Obligațiile principale ale achizitorului

  • 10.1 Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul prevăzut la art.5.1. din brfee către S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L în contul nr. RO85TRZ7035 deschis la Trezoreria Sectorului 3

  • 10.2 Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării privind efectuarea acestora.

  • 10.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de maxim 30 de zile de la înregistrării facturilor prestatorului la Direcția Economică, pe baza proceselor-verbale de recepție a serviciilor.

 • 10.5 (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția prestatorului întreaga documentație necesară pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise prestatorului.

 • 10.6 Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a prestatorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 10.7 Achizitorul are dreptul să sancționeze prestatorul, pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.

 • 10.8 (1) Achizitorul va recepționa serviciile aferente prezentului contract, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare pe care le transmite prestatorului.

 • 10.9 Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul prestatorului pe întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiții a serviciilor care fac obiectul contractului.

 • 11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

  • 11.1 în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fi scale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

   asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală pen

   AVIZAT

   DIRECȚIA

   MANAGE

   Director Ex

   Radu   izatoare prevăzută la ari. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda AVIZAT

   DIRECȚIA JURIDICĂ,

   Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta VIȘAN


   MINISTRATIVA SI INFORMAȚIONAL,   AVIZAT

   DIRECȚIA ECONOMICj Director Executiv, Octavian G  • 11.2 în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu plătește contravaloarea facturilor în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 12. Garanția de bună execuție a contractului

  • 12.1 Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, în valoare de 2613.75 lei, în termen de 5 zile de la semnarea

prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egala cu durata perioadei contractuale.

Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică tară TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 12.2. In cazul în care prestatorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

  12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform legale în vigoare.  13. Modalități de plată

  13.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul contractului către prestator în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, în baza procesului verbal de recepție acceptat de ambele părți.


  AVIZAT

  DIRECȚIA ADMINISTRATIVA SI MANAGE

  Director Exec

  Radu Al
  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICĂ,

  Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta VIȘAN • 13.2 Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice și în acord cu graficul de plăți.

 • 13.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

 • 13.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 13.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție a serviciilor de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor/ produselor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

 • 14. începere, recepție, inspecții, teste și verificări

  • 14.1 Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor potrivit art. 7.1 din prezentul Contract.

  • 14.2 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/testa/verifîca serviciile prestate, pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract și ale caietului de sarcini.

  • 14.3 Dacă vreunul din serviciile inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar prestatorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

 • i.   de a remedia serviciile refuzate, sau

 • ii.   de a face toate modificările necesare pentru ca serviciile să corespundă specificațiilor.

 • 14.4 Prevederile clauzelor 14.1-14.2 nu îl vor absolvi pe prestator de obligația asumării garanțiilor sau a altor obligații prevăzute în contract.

 • 15. întârzieri în îndeplinirea contractului

  • 15.1 Prestatorul are obligația de a îndeplini prevederile contractului de prestări servicii în perioada stipulată în contract.

  • 15.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele prevăzute în contract, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/ perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părților.

  • 15.3 în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de remediere, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

 • 16. Cesiunea

  • 16.1 Prezentul contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București. Contractul se va putea cesiona doar către o persoană juridică care are autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, îndeplinind condițiile         e de


art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • 17. încetarea contractului

  • 17.1 Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

T

 • i. la expirarea duratei stabilite prin Contract;

 • ii. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;AVIZAT

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu         .

Georgeta VIȘAN ț/ O


DIRECȚIA

MINISTRATIVA SI

ORMATIONAL,


MANAGEME

Director Ex

Radu Ale

 • iii. prin acordul scris ai părților;

 • iv. în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile;

 • v. prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract.

 • 17.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 17.3 în situația rezilierii totale/ parțiale din cauza neexecutării/ executării parțiale de către prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 17.4 în situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune - interese în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract.

 • 17.5 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respective, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 17.6 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 17.7 Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 17.8 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. Achizitorul va notifica prestatorul cu cel puțin 5 zile înainte de momentul denunțării unilaterale. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 18. Rezilierea contractului

  • 18.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

   • 18.2 Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar prestatorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

   i. Prestatorul nu prestează servicii de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

   ii. în cazul în care împotriva Prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

   • 18.3 Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.


   19. Ajustarea prețului contractului

   19.1 Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.   20. Conflictul de interese

   20.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului, în mod obiectiv și imparțial.

   AVIZAT

   DIRECȚIA

   MANAGE

   Director Execi

   Radu   MINISTRATIVA SI FORMATIONAL,   AVIZAT

   DIRECȚIA JURIDICĂ,

   Serviciul Legislație ți Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta VIȘAN • 20.2. (1) Prestatorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

(2) în situația în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul conform art. 18.2. alin. (1) asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul, fără obligația notificării formale a furnizorului.

 • 21. Amendamente

  • 21.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

  • 21.2 Fără a a duce atingere prevederilor art.20.1, în măsura în care modificări ale legislației achizițiilor publice impun modificarea prezentului contract, aceasta se va realiza unilateral de către achizitor, prin act adițional semnat de către părțile contractante.

  • 21.3 Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • 22. Forța majoră

 • 22.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.

 • 22.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

 • 22.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia

 • 22.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.


 • 22.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 23. Soluționarea litigiilor

  • 23.1 Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale

tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 23.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze în primă instanță judecătorească competentă potrivit normelor de procedură în vigoare


  AVIZAT DIRECȚIA MANAGE Director Ex Radu


  MINISTRATIVA SI INFORMAȚIONAL,


  AVIZAT

  DIRECȚIA ECONOMIC. Director Executiv, Octavian GHEȚU  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICĂ,

  Serviciul Legislație ți Avizare Contracte • 24. Dispoziții finale

  • 24.1 în cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea și/sau executarea contractului.

  • 24.2 în cazul fuziunii/ divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștința celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale societății în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.

  • 24.3 Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

  • 24.4 Prevederile contractuale referitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

 • 25. Răspunderea contractuală

 • 25.1.Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 26. Limba care guvernează contractul

  • 26.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 27. Comunicări

  • 27.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 27.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 27.3 în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 27.4 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 27.5 Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 27.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.


 • 28. Legea aplicabilă contractului

  • 28.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 • 29. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractul ui -din partea prestatorului:.

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București


AVIZAT DIRECȚIA MANAGE Director E Radu


MINISTRATIVA SI INFORMAȚIONAL,
Părțile au înțeles să încheie azi..........................prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.


ACHIZITOR

PRIMĂRIA SECTOR 3 Robert Sorin NEGOIȚĂ


EXECUTANT

S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Cristina - Elena ARGHIR

Președinte CA


DIRECȚIA ADMINISTRATIVA SI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

Director Executiv

Radu Alexandru MUNTEANU


Cristinela GROSU

Director General Adjunct


DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director Executiv

Octavian GHEȚU


DIRECȚIA JURIDICĂ


Serviciul Legislație și Avizare Contracte


Șef Serviciu


Georgeta VIȘAN


AVIZAT    1

AVIZAT

DIRECȚIA AI»

4INISTRATIVASI

DIRECȚIA ECONOMIC^.

MANAGEMEM

T INFORMAȚIONAL,

Director Executiv, y' J

Director Execuți'

Octavian GHEȚU

Radu Alexandru

MUNTEANU

/NT.AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație ți Avizare Contracte Șef Serviciu

Georgeta VIȘANfl/V)

\p

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 O2>) 313 03 23 ■ 28 FAX (004 021} 3s3 03 04 E-MAIL cabinetprimarig.iprirnanej.ro

Calea Dudești nr. tgi, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

H.........W

.....

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect „ Servicii de asistență pentru computere personale"

în vederea îmbunătățirii calității și eficientizării serviciilor furnizate de către administrația publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București se are în vedere reducerea duratei de livrare a serviciilor publice în ceea ce privește asistența pentru computere personale, pentru creșterea capacității fluxului de date interne, reducerea timpului de răspuns cât și eficientizarea personalului din cadrul instituției.

Toate acestea vor permite un mai bun acces la documentația virtuală existentă, vor scădea timpul de răspuns către cetățenii Sectorului 3 al Municipiului București prin deschiderea, procesarea si analiza documentației fără probleme de blocaj sau probleme specifice echipamentelor vechi.

Pe cale de consecință, este necesară dotarea cu echipamente de tehnică de calcul specifice si servicii de asistență in utilizarea calculatoarelor.

în acest sens, se are în vedere realizarea următoarelor servicii:

 • •  Punerea la dispoziția Autorității Contractante de calculatoare pentru 41 utilizatori cu titlu gratuit

 • •  Asigurarea operațiunilor de instalare și configurare în rețea.

 • •  Asigurarea operațiunilor de asistență în utilizarea calculatoarelor a personalului instituției

 • •  Asigurarea operațiunilor de mentenanță corectivă și revizie semestrială a echipamentelor

 • •  Rămânerea în proprietatea Autorității Contractante a calculatoarelor folosite în prestarea acestor servicii la finalizarea contractului.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, societatea Internet și

CABINET PRIMAR

Tehnologie S3 SRL a înaintat anunțul de intenție nr.990/27.06.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București cu nr. 464030/CP/02.07.2019, prin care și-a manifestat intenția de a participa la procedura de atribuire a contractului având ca obiect ,, Servicii de asistența pentru computere personale".

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă cu o valoare de 62.207,25 lei inclusiv TVA, din care 9.932,25 TVA lei, reprezentând 52.275,00 lei exclusiv TVA, respectiv 10.455,00 lei fara TVA/lună , respectiv 12.441,45 lei cu TVA/lună.

Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr. 494222/25.07.2019 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Informatică, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care-l supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

WWW.primarie3.r0


TELEFON (004 O2i) 318 03 23 - 28 / 340 4011 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL informgtîca@prrmarie3.ro

Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, 031084, București


romania2019.eu


Președinția Românteî la Consiliul Uniunii Europene


Nr. 494222 /25.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea către S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „ Servicii de asistenta pentru computere personale

în vederea îmbunătățirii calității și eficientizării serviciilor furnizate de către

administrația publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București prin reducerea duratei de livrare a serviciilor publice în ceea ce privește asistenta necesara pentru suportul tehnic de tip enterprise aferent pachetelor software open-source-demo ale autoritarii contractante pentru : domain controller, virtualizare, firewall si stocare, identificate deja la nivelul Primăriei Sectorului 3 de către departamentul de specialitate, Serviciul Informatica, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare.

în vederea atingerii obiectivului general al contractului este necesară achiziția de servicii de asistenta informatica.

în urma anunțului de intenție nr. 990/27.06.2019 al SC Internet si Tehnologie S3 SRL, înregistrat la Cabinet Primar Sector 3 al Municipiului București cu nr. 464030/02.75.2019, societatea Internet si Tehnologie S3 SRL, își exprimă intenția de a participa Ia atribuirea contractului privind „ Servicii de asistenta pentru computere personale", iar prin referatul nr. 467182/02.07.2019, s-a aprobat demararea procedurii, privind încheierea contractului de servicii menționat

în conformitate cu prevederile:

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

t

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București Ia încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

HCLS3 nr. 306/13.06.2019 privind indreptarca erorii materiale din cuprinsul metodologiei de atribuire de către de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

 • -  Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 482175/15.07.2019 a contractului și a modalității de atribuire ( poz. 22 la Anexa la SAAP nr. 482175/15.07.2019 ) aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilențului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., reiese faptul că, pentru anul 2019, mai mult din 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de Sectorul 3. De asemenea, conform programului de activitate pe anul 2018, mai mult de 80% din activitățile societății au fost efectuate pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate de către

  Sectorul 3.


 • - Anunțul de intenție nr. 990/27.06.2019 al SC Internet si Tehnologie S3 SRL, înregistrat la Cabinet Primar Sector 3 al Municipiului București cu nr.464030/02.07.2019;

 • - Modelul de contract, caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. în ceea ce privește ” Servicii de asistenta pentru computere personale”

 • - Referatul nr. 467182/02.07.2019, emis de către Direcția Administrativa si Management Informațional, privind aprobarea demarării procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - Referatul de angajare nr. 467212/02.07.2019, emis de către Direcția Administrativă și Management Informațional, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București, privind angajarea valorii estimate pentru anul 2019 a contractului, pentru obiectivul ” Servicii de asistenta pentru computere personale” Valoarea totală estimată este de: 74.648,70 lei inclusiv TVA

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiza nr. 3493/12.07.2019.

 • - Invitația de participare nr. 476707/10.07.2019 transmisă către SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

 • - Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 1156/22.07.2019 depusă de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 488403/22.07.2019

 • - Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 489366/22.07.2019;

 • - Proces verbal final al comisiei de analiză nr. 493423/25.07.2019

 • - Nota justificativă nr. 494206/25.07.2019 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

Comisia de analiză, în procesul verbal de analiza nr. 493423/25.07.2019, în urma comparării valorii totale estimate respectiv de 74.648,70 total lei inclusiv TVA,valoarea ofertată de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, în valoare de 52.275,00 lei fără TVA, la care se adauga TVA in suma de 9.932,25 lei, rezultând o valoare totala inclusiv TVA de 62.207,25 lei pentru perioada 01.08.2019-31.12.2019 lei, constată că valoarea ofertată de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L se încadrează în valoarea totală estimată prevăzută în Nota privind valoarea estimată a contractului înregistrată la Direcția Administrativa si Management Informațional cu nr. 463985/28.06.2019.

Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal nr.493423/25.07.2019, pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în doua exemplare în original, împreună cu Nota Justificativă nr. 494206/25.07.2019 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art . 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 306/13.06.2019, care stipulează:

"Ari. 10. Procesul-verbal de analiza și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiza și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizariii, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de analiza și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) In baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiza și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de anaaliza, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”,

supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a contractului având ca obiect ” Servicii de asistenta pentru computere personale” respectiv:

 • -  aprobarea prețului aprobat prin Procesul-verbal de analiza nr. 493423/25.07.2019 aferent proiectului având ca obiect ” Servicii de asistenta pentru computere personale”

 • -  aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

aprobarea încheierii contractului având ca obiect ” Servicii de asistenta pentru computere personale” cu SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect „Servicii de asistenta pentru computere personale”

DIRECȚIA ADMINISTRATIVA SI


[AGEMENT INFORMAȚIONALSEF SERVICIU,

RADU GEORGE


întocmit,

Andra Tomescu


TELEFON (004 Oii) 318 03 23 - 28 / 340 40 n FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL informatica@primarie3.ro

Calea Dudești nr. tgi, Sector 3, 031084, București

Nr. 494292/25.07.2019

Către,

Cabinet Primar


Ref. la: proiectul de hotărâre privind atribuirea către S.C. INTERNET ȘI

TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „ Servicii de asistenta pentru computere personale”

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 494222 /25.07.2019 al Serviciului Informatica, nota justificativă nr. 494206/25.07.2019 a Serviciului Informatica și proiectul de HCLS3 privind încheierea contractului având ca obiect „Servicii de asistenta pentru computere personale”


DIRECȚIA ADMINISTRATIVA SI

SEF SERVICIU,

RADU GEORGE

întocmit,

Andra TomescuMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...!$....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...../.Q......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST /NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...Jo.......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare. și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IU LIANA

MEMBRI.             7

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICÂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA