Hotărârea nr. 402/2019

HCLS3 nr.402 din 30.07.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro


HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect „ Prestarea de servicii de asistență informatică platforme software”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr. 496737/CP/29.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 493900/25.07.2019 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciului Informatică;

 • -  Proces verbal nr. 493064/25.07.2019 al Comisiei de analiză;

 • -  Nota nr. 464006/28.06.2019 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii având ca obiect ''Prestarea de servicii de asistenta informatica platforme software

 • -  Anunțul de intenție nr.990/27.06.2019 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL înregistrat cu nr. 464030/CP/02.07.2019;

 • -  Adresa nr. 494096 /25.07.2019 a Direcției Administrative și Management Informațional -Serviciului Informatică;

în conformitate cu prevederile:

Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

HCLS 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, modificată prin HCLS3 nr. 306/13,06.2019;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de atribuire, întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului care are ca obiect „Prestarea de servicii de asistență informatică platforme software” în valoare de 131.290,6 lei, inclusiv TVA, pentru perioada 01.08.2019-31.12.2019, și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să furnizeze/achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea Ia îndeplinire a contractului având ca obiect „ Prestarea de servicii de asistență informatică platforme software” în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

t>*. J-

1acls>3 «h. Mojl/so. oy.A/9

Nr. 493064/ 25.07.2019

încheiat astăzi 25.07.2019, dată la care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea evaluării și analizării ofertei depuse de societatea SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L în vederea atribuirii contractului de servicii, având ca obiect: ” Prestarea de servicii de asistență informatică platforme software”.

Nr, Invitație de participare: 476692/10.07.2019

Valoarea estimată totală (cu TVA): 254.422,00 lei, din care pentru anul 2019 valoarea 152.653,20 lei si pentru anul 2020 valoarea de 101.768,80 lei conform Referat de angajare nr. 467217/02.07.2019

Procedura de atribuire se face în baza art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de analiză numită prin Dispoziția Primarului nr. 3492/12.07.2019, privind constituirea Comisiei de analiză a documentației în vederea atribuirii către întreprinderea publică având autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului de servicii, având ca obiect: ” Prestarea de servicii de asistență informatică platforme software”, compusă din:

Președinte - Radu George-Directia Administrativă și Management Informațional Membru Secretar- Tomescu Andra-Direcția Administrativă și Management Informațional

Membru - Șerban Maria Cristina-Directia Economică

Membru - Ilie Constanța - Direcția Investiții și Achiziții

Membru - Vasile Valentina Irina- Direcția Juridică Membrii de rezerva:

Galatanu Robert Alexandru - Direcția Juridica Carabulea Emilia- Direcția Investiții si Achiziții Gavrila Camelia Dana — Direcția Economica

Praschiv-Uta Remus Octavian - Direcția Administrativa si Management Informațional

Având în vedere:

 • -  Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • -  Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobata prin Hotararea nr 530/15.11.2018

 • -  Anunțul de intenție al societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr. 990/27.06.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr. 464030/02.07.2019

 • -  Caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare, anexa a acestuia, aprobat de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului de servicii de: ” Prestarea de servicii de asistență informatică platforme software” către societatea SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

 • -  Modelul de contract întocmit de către compartimentul care gestionează contractul si avizat pe fiecare pagina de către conducătorul compartimentului, Direcția Economică si Direcția Juridică.

 • -  Referatul de oportunitate nr. 461936/27.06.2019 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a oportunității si necesității încheierii unui contract de servicii, având ca obiect: ” Prestarea de servicii de asistență informatică platforme software”

 • -  Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii nr. 463990/28.06.2019 + Anexa

 • -  Nota Justificativa nr. 463953/28.06.2019 privind aprobarea modalității de atribuire in baza art.31 din legea 98/2016 a procedurii de achiziție a contractului ” Prestarea de servicii de asistență informatică platforme software”

 • -  Referatul nr. 467190/02.07.2019 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 a contractului de servicii având ca obiect: ” Prestarea de servicii de asistență informatică platforme software”

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 355/25.08.2017 privind aprobarea actului constitutiv al societarii Internet si Tehnologie S3 SRL

 • -  Existenta in Strategia Anuala de Achiziții Publice înregistrata cu nr 482175/15.07.2019 a contractului si a modalității de atribuire( poz. 23 la Anexa la SAAP nr. 482175/15.07.2019)

 • -  Referatul de angajare nr. 467217/02.07.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului de servicii

 • -  Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr. 3492/12.07.2019, emisă de către Primar;

 • -  Oferta depusă de societatea SC Internet si Tehnologie S3 S.R.L., înregistrată cu nr. 488398/ 22.07.2019.

 • -  Proces verbal de deschidere nr. 489358/22.07.2019

încheiat astăzi 25.07.2019, dată la care Comisia de analiza s-a întrunit în vederea încheierii

procesului-verbal, ca urmare a evaluării și analizării ofertei depuse de societatea SC INTERNET SI

TEHNOLOGIE S3 S.R.L.


• EVALUARE DOCUMENTELOR DE CALIFICARE


CERINȚE DE CALIFICARE


a) Declarație privind indeplinirea cumulativa a

1. Situația condițiilor prevăzute de art. 31 alin. 1 din personala a Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice ofertantului (completarea Formularului 1)


Documente prezentate de SC INTERNET ȘI

TEHNOLOGIE S 3 SRL

- Formularul 1 - Declarație pe proprie răspundere data de către dna. Cristina Elena Arghir Președinte CA, reprezentant legal al SC INTERNET         ȘI

TEHNOLOGIE S3 SRL -FN/19.07.2019, pag. 1


CONCLUZIE COMISIE


b) Declarație privind identificarea conflictului - Formularul 2 ~ Declarație de interese (completarea Formularului 2)         pe proprie răspundere data

de către dna. Cristina Elena Arghir Președinte CA reprezentant legal al SC INTERNET         ȘI

TEHNOLOGIE S3 SRL -FN/19.07.2019 pag.2

 • -  Declarație pe propria

răspundere că societatea nu este înregistrată cu datorii la bugetul de stat și s-a depus             cererea

nr.2120545/18.07.2019 pentru           eliberarea

certificatului de atestare fiscală privind obligațiile fiscale și alte bugetare - pag. 4

 • -  Certificat de Fiscala


c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării.


obligații


Atestare

nr.1907734/17.07.2019 privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate Bugetului Local S3- DGITL conform cu original - pag. 3

 • -  Certificat de atestare

fiscala nr. 2120545 din 19.07.2019         pentru

eliberarea certificatului de atestare fiscală privind obligațiile fiscale și alte obligații bugetare - - copie completat prin adresa cu

nr. CP 491879/24.07.2019)

 • -   CUI 38189005   ;

J40/15452/07.09.2017 certificat înregistrare Seria

nr. 3480511/07.09.2017 copie semnată și ștampilată conform cu originalul Activitate principală: 6203

 • - Activități de management j gestiune și exploatare) a


Cerința îndeplinita
e) Actul constitutiv actualizat al societății


f) Hotărârea de înființare a societății


mijloacelor de calcul. Pag. _5_____________________________

 • - Act Constitutiv a Societății INTERNET Ș' TEHNOLOGIE S3 SRL -reprezentant legal dna. Cristina Elena Arghir, în calitate de președinte al CA

 • - fara număr si data - pag. 6 -11 copie semnată și ștampilată conform cu originalul.2. Capacitatea economica si financiara


Nota:

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic e legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului._______________________________

Cifra de afaceri/Hotărârea CLS3 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul in curs si anii anteriori sau orice alte documente din care sa rezulte ca mai mult de 80 % din activitatea întreprinderii publice este efectuata in vederea îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredințate de Sectorul 3


HCLS nr.355/25.08.2017 privind          înființarea

societății, copie semnată și ștampilată conform originalul pag. 12 -32 Certificat ONRC 3480511 Activitate principala: Cod CAEN 620 Activități de servicii in tehnologia informației


Cerința îndeplinita
-Hotararea nr. 250 din 16.04.2019 - privind aprobarea         bilanțului

contabil, a contului de profit și pierderi a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și al Programului de activitate pe anul 2019 al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL, pag.33, copie semnată și ștampilată conform cu originalul

-Contul prescurtat de profit și pierdere la data 31.12.2018, pag 35 -Bilanț prescurtat 31.12.2018, pag 34-35 -Balanța de verificare


Cerința îndeplinita


de


la


la


01.12.2018-31.12.2018, pag. 47-49

-Raport de activitate al societății pentru anul 2018 pag 50-57

-Proiectul Program activitate al INTERNET


de societății

ȘI


TEHNOLOGIE S3 SRL pag 58-62

-Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind


3. Capacitatea tehnică și/sau profesională


a) Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și al cadrelor de conducere (completarea Formularului 3)


b) Declarație și Lista privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului (completarea Formularului 4) Pentru persoanele nominalizate in cadrul ofertei se vor prezenta următoarele documente:

Autorizatii/certificate/diplome/decizii in termen de valabilitate la momentul prezentării ofertei;

Diplome de studii, unde este solicitat;

Documente edificatoare din care sa reiasa experiența solicitate, cum ar fi :recomandari/referinte/contracte        de

munca/contracte de colaborare/copie Revisal sau alte documente doveditoare (in copii lizibile cu mențiunea conform cu originalul) din care sa reiasa experiența specifica solicitata. Prezentarea tuturor documentelor se va face in limba romana sau traducere autorizata

Nota : Orice modificare in componenta echipei, ulterioara contractorii, va fi comunicata beneficiarului, operatorul economic avand obligația sa păstreze echipa cu calificările incluse prin prezenta documentațieaprobarea         bilanțului

contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Intemet și Tehnologie S3 SRL, pag 63-67


Declarație privind efectivele medii anuale ale personalului angajat din 17.07.2019 semnată de


către reprezentant legal dna. Cristina Elena Arghir -Președinte CA conținând:

 • - nr. personal angajat 13

 • - din care 1 persoană personal de conducere

 • - din care 7 persoane Consiliul de Administrație


-pag. 71______________

-Declarație         privind

personalul tehnic de specialitate implicat în derularea contractului din 19.07.2019 semnat de către reprezentant legal dna. Cristina Elena Arghir -Președinte CA - pag. 72 -Anexa 1 la Formularul 4 -Lista cu personalul propus pentru          îndeplinirea

contractului, pag. 73

 • 1.  Cristina Elena Arghir-Manager de securitate

CV, pag 74-75

 • 2.   Grosu Cristinela -Manger de proiect

CV -Informații personale, pag 93-96

Diploma de absolvire studii postuniversitare          de

informatică Universitatea București- Facultate de


matematică, pag. 98 Certificat de    absolvire

manager de proiect, pag. 97 3. Dăineanu    Manuel

Dragoș- Personal tehnic Diplomă de licență -Universitatea    Politehnica

București,      specialitatea

calculatoare și tehnologia


informației, pag 102


Cerința îndeplinita


Cerința îndeplinita4. Standarde de asigurare a calitatii si de protecție a mediului


Proceduri/manual de calitate/activitate procedurala, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifncat SR EN ISO 9001 sau certificat emis de un organism de certificare

Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare


5. Modul de prezentare a propunerii tehnice


Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele/specificațiile (inclusiv tehnice) prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.

Propunerea tehnica se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertei să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarciniModul de prezentare a propunerii financiare


Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat pentru obiectivul contractului ce trebuie realizat. Executantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toateCV pag 99-101

. Pîrjoloiu Andrei Sorin-ersonal tehnic

CV, pag 103-105 iploma de


calificare tehnician


rofesională elecomunicații, pag. 106

 • 5. Dinu Luiza Florentina

V pag. 76-78


 • 6. Matei Petruț Cosmin

CV pag 79-82

. Anda Ioana Negoiță

CV pag 83-86

Popa Emma Elena ihaela


CV pag. -87-88

 • 9. Cocoș Adrian Marian CV pag 89-90

 • 10. Angela Radu

CV pag 91-92____________

-Certificat ISO SR EN ISO 9001/2015  nr.17433 C

emis CERTIND SA valabil pana la 06.02.2021, pag 108;

- Certificat ISO SR EN ISO 14001/2015 nr.17433 M emis CERTIND SA valabil pana la 06.02.2021, pag 107;_______________________

Ofertantul a prezentat propunerea tehnica astfel: Societatea      SC

INTERNET         ȘI

TEHNOLOGIE S3 SRL va presta servicii de asistenta informatica prin care se va asigura suportul tehnic de tip enterprise aferent pachetelor software open-source-demo beneficiarului domain (Zentyal),


ale pentru controller


virtualizare(PROXMOX), firewall/securitate (pfSENSE) (FreeNAS) abonament în Caietul


si în lunar, de sarcini si


stocare sistem descrise


în copie


anexe (atașând Caietul de sarcini, Anexele la Caiet și Model de contract)___________________

Ofertantul prezintă propunerea financiara in original, în formularul deCerința îndeplinita


Cerința îndeplinita


Cerința îndeplinitainformațiile cu privire la prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.

Oferta financiară va fi exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA.

ofertă și Anexa la formularul de oferta.

Oferta financiară este exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA

l

z nsig

ws r

• EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE


în urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare si al propunerii tehnice în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

• SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare si a propunerii tehnice prezentate (de la pagina 109-116), acestea reprezentând Anexa nr.l, parte integrantă a prezentului proces verbal.

• EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară (la pagina 117-120) fost evaluată de comisia de analiză pentru corelarea acesteia cu elementele propunerii tehnice prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofertanti).

In temeiul dispozițiilor ari. 9 alin 3 lit. d), e) si f) din Anexa la HCLS3 nr 530/ 15.11.2018, si fără a se rezuma doar la acestea, Comisia de analiza a analizat și a evaluat prin prisma atribuțiilor privind „corespondența tehnică și financiară cu prevederile caietului de sarcini si ale instrucțiunilor de ofertare, precum și a oricăror acte ce insoțesc oferta”, „negocierea tarifelor/prețurilor unitare comunicate in oferta financiară a întreprinderii publice prin comparație cu prețurile istorice, consultarea pieței sau prețurile proiectantului, după caz”, și „ având in vedere ca prețul final să nu depășească valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin hotărâre a Consiliului Local Sector 3, după caz/ valoarea estimată stabilită de către achizitor”, luând in calcul atât datele si informațiile cu caracter orientativ cuprinse in Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii avand ca obiect Prestarea de servicii de asistenta informatica platforme software, nr. 463990/28.06.2019 + Anexa cât și Referatul de angajare nr. 467217/02.07.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului.

OFERTANTUL FORMULEAZĂ PROPUNEREA SA FINANCIARA ÎN 1 (UNA) VARIANTĂ

Propunere financiară SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL

Elementele principale ale propunerii financiare:

Formularul de oferta pag. 119

Valoarea totala de 198.590,81 lei exclusiv TVA, la care se adauga TVA in suma de 37.732,25 lei, rezultând o valoare totala inclusiv TVA de 236.323,06 lei pentru perioada 01.08.2019 - 30.04.2020. Prețul abonamentului lunar este de 22.065,65 lei /lună exclusiv TVA, 26.258,12 inclusiv TVA.


Preț lei fără

TVA

Preț lei cu

Denumire

TVA/lună

TVA/lună

Servicii de asistență informatica platforme software

22.065,65

4.192,47

26.258,12

Valoarea ofertei (lei, exclusiv TVA)/51uni

110.328,25

Valoare T.V.A. (lei)

20.962,35

Valoare totală (lei, inclusiv TVA)/5 luni

131.290,6

Comisia de analiză constată că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, oferta se încadrează in valoarea de 152.653,20 lei cu TVA, prevăzută în și aprobată prin Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii nr. 463990/28.06.2019+ Anexa cât și de Referatul de angajare nr. 467217/02.07.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare^a_y orii estimate totale a contractului, valoare prevăzută pentru anul 2019.


Urmare celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

numită prin Dispoziția nr. 3492 din data 12.07.2019,

 • 1. Procedura de atribuire a contractului, având ca obiect: "Prestarea de servicii de asistență informatica platforme software” a fost îndeplinită cu respectarea prevederilor cuprinse în caietul de sarcini cu anexele aferente și HCLS3 nr. 530/2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atât sub aspectul etapelor de parcurs, cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarelor achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

în acest sens, în temeiul art.9 alin.(3) lit. a) din actul normativ mai sus indicat, Comisia de analiză a verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Față de cele mai sus menționate, Comisia de analiză constatată îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016.

 • 2. Comisia de analiză a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare acestei verificări, se constată că documentele sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Documentația de atribuire. Comisia declară oferta depusă de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. ca fiind admisibilă, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de realizare a contractului, având ca obiect ” Prestarea de servicii de asistență informatica platforme software”.

 • 3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară in sensul corespondenței cu prevederile caietului de sarcini, instrucțiunile de ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat, după cum urmează:

 • - valoarea estimată prevăzută în Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii nr. 463990/28.06.2019+ Anexa;

 • - Referatul de angajare nr. 467217/02.07.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului;

 • 4. Comisia de analiză declară oferta SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., ca fiind conformă cu cerințele înscrise în caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare.

Față de cele expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

Având la bază prevederile HCLS3 nr.303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București

Și în conformitate cu principiul economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

In cadrul procesului de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă oferta depusă de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 și respectă prevederile caietului de sarcini și instrucțiunile de ofertare, precum și valoarea estimată comunicată prin invitația de participare.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal de analiză, in două exemplare originale, însoțit de anexele aferente acestuia, care cuprinde prețul în valoare totală de 110.328,25 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA in suma de 20.962,35 lei, rezultând o valoare totală inclusiv TVA de 131.290,6 lei, pentru perioada 01.08.2019-31.12.2019, prețuri rezultate în urma evaluării și analizării ofertei.

Președintele Comisiei de analiză declară închisă ședința.

?                                                                                                               3           3

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal însoțit de anexe.

Comisia de analiză

Președinte - Radu George-Directia Administrativă și Management InformaționalMembru Secretar- Tomcscu Andra-Direcția Administrativă și Management Informațional


Membru


- Șerban Maria Cristina-Direcția Economică


Membru


Membru


 • - Ilie Constanța - Direcția Investiții și Achiziții j

 • - Vasile Valentina Irina- Direcția Juridică rljjC

' zSC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL, reprezentată de Cristinela Gros


Anexa nr.l


EVALUARE TEHNIC : „ Servicii de asistenta informatica platforme software ,,


Specificații minimale tehnice din Caiet de Sarcini


Specificații tehnice oferite

SC INTERNET &TEHNOLOGIE S3 SRL


Cerințe minimale conform Caiet de Sarcini îndeplinite / neindeplinite1 INFORMAȚII GENERALE________________

Primăria Sectorului 3 a Municipiului București este o instituție publică de interes local, care funcționează în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3.

Având în vedere că in urma reorganizărilor administrative dintre subordonatele din cadrul Consiliului Local al Sectorului 3 prin centralizarea si creșterea topologiei retelistice si a atribuțiilor, apariția de noi amenințări cibernetice si existenta in folosința instutiei a unor platforme software de tip open-source de domain controller, virtualizare, securitate-firewall si stocare, fara suport tehnic enterprise, este necesară continuarea contractării de servicii de asistenta informatica care sa eficientizeze procesul de digitalizare si securizare a instituției si ce vor oferi suport tehnic business prin deblocarea de funcții de tip enterprise, suplimentarea numărului de licențe de virtualizare si actualizări periodice necesare platformelor software menționate.

Utilizarea de servicii lunare de asistenta informatica se impune în vederea asigurării funcționarii eficiente a tuturor resurselor, atat a echipamentelor de tehnica de calcul, cat si a informațiilor din cadrul instituției. In acest sens se optează pentru continuarea achiziției de servicii de informatice de asistenta informatica pentru platformele software, identificate, instalate si in folosința deja, in topologia noua, aparuta in urma centralizării infrastructurii dintre Primăria Sector 3, PLS3 si DITL._________________

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI______________________

Scopul contractului il constituie achiziția de servicii de asistenta informatica, pana la data de 31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire ulterioară. Serviciile vor fi recurente si vor asigura


Ne asumăm răspunderea îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini.Prezenta propunere tehnica este elaborate in vederea


Cerința indeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini


Cerința indeplinita conform asumării de


asistenta necesara pentru suportul tehnic de tip enterprise aferent pachetelor software open-source-demo ale autoritatii contractante, pentru: domain controller, virtualizare, firewall si stocare, identificate deja la nivelul Primăriei Sector 3 de către departamentul de specialitate, respectiv Serviciul Informatica,


Infrastructura critică de server-e la nivel de pachete software este construită din următoarele;

 • •  PROXMOX - pentru virtualizare

 • •  Zentyal- pentru Domain Controller

 • •  pfSense - pentru Securitate/Firewall

 • •  FreeNas -pentru Stocare


prestării de servicii de asistenta informatica prin care se va asigura suportul tehnic de tip enterprise aferent pachetelor software open-source-demo ale Beneficiarului pentru: domain controller (ZENTYAL), virtualizare (PROXMOX), firewall/ securitate (pfSENSE) si stocare (FreeNAS), utilizate In prezent la nivelul Primăriei Sector 3 de către departamentul de specialitate, respectiv Serviciul Informatica. Serviciile ce se vor presta vor fi recurente, asigurandu-se astfel următoarele operațiuni:

 • •  suportul producătorului pentru utilizarea de tip enterprise a pachetelor software din infrastructura critica de server-e, suport care va asigura si accesarea de noi module si update-urîle necesare acestora

 • •   asistenta necesara in configurarea si utilizarea acestora prin crearea de conturi de administratori pe site-urile producătorilor si suport in instalarea de noi

_______functionaliti_____________________________________________ asigura in mod obligatoriu atat suportul producătorului pentru de server-e, asistenta necesara în configurarea,

în acest context, serviciile lunare de asistenta informatica vor utilizarea de tip enterprise a pachetelor software din infrastructura critica utilizarea acestora cat si asigurarea unui număr de licențe cum urmează:necesare prin dezvoltarea infrastructurii aferente anului curent, după

 • a) pachet software de virtualizare enterprise, de la Proxmox - (aferenta la 8 severe cu 2 CPU) - 8 buc,

Proxmox - servicii de migrare in producție / customizari de funcționalități specifice beneficiarului:

 • ■   instalare si software update

 • ■  pe partea de KVM: creare mașini si managemenet al mașinilor virtuale (Windows si Linux)

 • ■  pe partea de LXC: creare si management al containerelor (Linux)

 • ■  proqramarea/management mediului de Back-up si Restore/programarea pârtii de firewall

 • ■   instalarea, configurarea si managementul clusterelor

 • ■  menținerea unor linii de baza pentru performata nodurilor in cluster

 • ■  configurarea si menținere modului Proxmox High Availability (HA) Manager si corosync

 • ■  configurarea si menținerea mediului redundant pentru

  către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini si regăsite in propunerea tehnica la pag. 113


  Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini si regăsite in propunerea tehnica la pag. 113


partea de ZFS Storage

b) pachet software de Domain Controller enterprise, de

la Zentyal - (aferenta la 2 servere cu 2 CPU/ 800 utilizatori) - 2 buc

b) pachet software de Domain Controller enterprise, de la Zentyal - (aferenta la 2 servere cu 2 CPU/ 800 utilizatori ) - 2 buc., Zentyal Server Premium/ Commercial Edition 800 users/ year

Zentyal -   servicii de migrare in producție/

customizari de funcționalități specifice beneficiarului:

 • ■   instalare si actualizarea software a modulelor de AD

 • ■  configurarea serverului de domeniul

 • ■   introducerea treptata a noilor terminalelor din instituție in partea de domeniul

 • ■  migrarea selectiva a actualelor terminale din Ad-ul anteriror pe baza de proceduri

 • ■  configurarea modulului de GPOțGrup Policy Objects)

 • ■  programarea si management ul mediului de Backup si Restore pe baza de directoare si subdirectoare

 • ■   configurarea si administrarea log urilor de audit pe baza de utilizator individual cu drepturi aferente

 • ■   in progres analiza si inteqrare pe parte de email

Cerința indeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini si regăsite in propunerea tehnica la pag. 113-114

c) pachet software de Firewall enterprise, de la pfSense -( aferenta la 1 server ce deservește toata infrastructura interna ) -1 buc

1                                       ^9^

c) pachet software de Firewall enterprise, de la pfSense - (aferenta la 1 server ce deservește toata infrastructura interna ) -1 buc., pfSense Gold Subscription/ year

pfSense - servicii de migrare in producție/ -customizari de funcționalități specifice beneficiarului:

 • ■   instalarea si actualizarea software a modulelor aferente

 • ■  configurarea modulului de interfața Web

 • ■  configurarea si administrarea modului avansat de firewall pe baza de requli

 • ■  configurare si administrarea modului NAT (NetWork Address Translation) care cuprinde următoarele:

Port Fowardinng Outbound NAT

 • -  Advanced Outbound NAT

 • -   1:1 NAT

Cerința indeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini si regăsite in propunerea tehnica la pag. 113-114


 • ■  configurarea si adminstrarea modulului Traffic Shaper

 • ■  configurarea si administrarea serviciului DNS

 • ■  administrarea si configurarea modulelor Captive Portal, HA (Carp, State Synchronization) si Server Load Balancing

d) pachet software de Stocare enterpr (aferenta la 6 severe tip enterprise si

£L

ise, de orage;

la FreeNas

\*\

\<9 \

J

d) pachet software de Stocare enterprise, de la FreeNas (aferenta la 6 severe tip enterprise storage) -1 set.

 • ■   Instalare si actualizare software a modulelor de NAS Virtual

 • ■   migrarea si admistrarea utilizatorilor in funcție de direcții si servicii in mod etapizat

 • ■  configurarea HDD urilor criptate

 • ■  configurarea modului de replicare in funcție de noduri si clustere

 • ■   administrarea si configurarea Pool-urilor aferente Direcțiilor

 • ■  infrarea si administrarea modurilor de share in funcție de configurațiile fiecărui terminal din instituție

 • ■  qestionarea serviciilor (AFP; FTP; NFS; Rsync; SMB; TFTP)

Cerința indeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini si regăsite in propunerea tehnica la pag. 113-114

Prestatorul se obligă să livreze actualizări la versiunile curente și la versiunile ulterioare pe măsura apariției acestora prin serviciile de asistenta informatica care vor asigura suport tehnic de tip enterprise pe toata perioada contractului. Totodată Prestatorul va livra numărul de licențe enterprise solicitate

Serviciile ce se vor presta vor fi recurente, asigurandu-se astfel următoarele operațiuni:

 • •  suportul producătorului pentru utilizarea de tip enterprise a pachetelor software din infrastructura critica de server-e, suport care va asigura si accesarea de noi module si update-urile necesare acestora

 • •   asistenta necesara in configurarea si utilizarea acestora prin crearea de conturi de administratori pe site-urile producătorilor si suport in instalarea de noi functionaliti

Cerința indeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini si regăsite in propunerea tehnica la pag. 113

3. CERINȚE FUNCȚIONALE

Serviciile de asistenta informatica vor fi adaptate la momentul contractării la particularitățile activității din Primăria Sectorului 3 a Municipiului București, fiind necesar ca ele să răspundă cerințelor beneficiarului.

Ne asumăm răspunderea îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini.

Cerința indeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime


formulate în caietul de sarcini

Platformele software pe care le utilizează in prezent instituția sunt soluții open-source, cu suport producător de tip enterprise licențiat anual. In acest context, serviciile de asistenta informatica de tip enterprise ce se doresc furnizate vor trebui sa continue sa asigure acest suport al producătorului, suport care va asigura si accesarea de noi module, update-urile necesare acestora, precum si suplimentarea cu un număr de licențe solicitate fata de cele existente la momentul contractării. Astfel, serviciile vor fi recurente si vor presupune următoarele activitati:

Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în

• suport în instalarea de noi funcționalități (daca este cazul), configurarea și utilizarea acestora

Ne asumăm răspunderea îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini. Suportul producătorului este un serviciu anual, sub forma de subscripție, care trebuie actualizat o data pe an. Aceasta operațiune se poate realiza din contul de administrator creat pe site-ul respectivului producător.

• suportul producătorului pentru utilizarea platformelor software la nivel business/ enterprise

• suplimentarea cu un număr de 4 licențe de virtualizare dual CPU de tip enterprise pentru pachetul PROXMOX (fiecare licența va deservi un server cu 2 CPU)

ifSl

4. CERINȚE TEHNICE SI NON - FUNCȚIONALE

\           /r /

1)     Platformele software sunt instalate pe mașini virtuale

sau fizice puse la dispoziție de Autoritatea Contractanta, la sediile instituției. Sistemele de operare, pe care acestea funcționează, puse la dispoziție de beneficiar sunt de tip Open-Source sau Windows Server 2016, pentru care autoritatea contractanta dispune de licență.

Ne asumăm răspunderea îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

Cerința indeplinita‘'^daj£jhi^umarii de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

2)     Suportul producătorului pentru versiunile enterprise

(actualizări si update-uri) aferent platformelor software, se livrează în clar, necriptat, asigurându-se posibilitatea specialiștilor autoritarii contractante de a vizualiza conținutul acestora, de a realiza, cu un efort rezonabil, interogări, de a exporta date atunci când situația o impune și de a realiza conexiuni uni-sens, dinspre aceasta, oferindu-se acces total și necondiționat beneficiarului la baza generata de platforme și conținutul acesteia. Datele rămân proprietatea autoritarii contractante în orice situație.

Prin crearea de conturi cu rol de administrator, suportul de la producător se livrează în clar, necriptat, asigurându-se astfel posibilitatea specialiștilor beneficiarului de a: vizualiza conținutul acestora, de a realiza, cu un efort rezonabil, interogări,de a exporta date atunci când situația o impune și de a realiza conexiuni uni-sens, dinspre aceasta, oferindu-se acces total și necondiționat beneficiarului la baza generata de platforme și conținutul acesteia. Datele rămân proprietatea beneficiarului în mod necondiționat.

Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

5. PRESTAREA SERVICIILOR

Se dorește continuarea contractării de servicii de asistenta informatica complete, incluzând toate componentele software, precum și procedurile de asistenta necesare, precum și orice produs rezultat (fișiere de configurare, scripturi de instalare etc.) Prestarea serviciilor se va face începând cu semanarea contractului, pana la 31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire

Serviciile de asistenta informatica vor asigura componentele software necesare in realizarea acestora, precum si procedurile de asistenta tehnica necesare, dar si orice produs rezultat (fisere de configurare, scripturi de instalare etc.). Timpii de răspuns pentru solicitările de asistenta recepționate sunt corelați cu tipul solicitării, dar nu vor depăși 2 zile lucratoare, cu excepția acelor situării in care va

Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

conform art.165 (1) d) din HG 395/2016 cu maxim 4 luni.

fi necesara intervenția producătorului (tichet producător).

A. PERSONAL TEHNIC

Furnizorul este obligat să asigure o persoană tehnică de contact principală, care va fi responsabilă de relația cu specialiștii Primăriei Sectorului 3. De asemenea, furnizorul va asigura disponibilitatea unei persoane tehnice de contact secundară, care va asigura furnizarea serviciilor în cazul indisponibilității persoanei principale de contact (concediu de odihnă, concediu medical, etc.). In mod similar, Primăria Sector 3 va desemna, de asemenea, persoane de contact în relația cu furnizorul .In cazul în care, pe perioada contractuală, persoanele de contact se schimbă, părțile se vor informa prin intermediul poștei electronice.

Ne asumăm răspunderea îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistentă informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

B. LOC DESFĂȘURARE SI ACCES LA DISTANTA

Serviciile vor fi desfășurate la sediul instituției și atunci când este necesar la alte sedii aparatinand Primăriei Sectorului 3, dar si remote după necesitate, respectând condițiile de securitate a informației ( acces VPN securizat prin conturi gestionate de administratorii de sistem ai instituției).

Serviciile de asistenta vor fi prestate la sediul beneficiarului, indiferent de locația acestuia. In cazul unei intervenții de la distanta, Beneficiarul va crea si va pune la dispoziția Prestatorului un cont de acces pe un mediu securizat, limitat temporar la perioada necesara intervenției.

Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatica, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

C. SERVICII DE SUPORT TEHNIC

Prin servicii de suport tehnic se înțeleg serviciile asigurate de furnizor pentru asistarea specialiștilor tehnici ai Primăriei Sectorului 3 în rezolvarea problemelor tehnice întâmpinate în exploatarea și administrarea suitei de soluții informatice.

Suportul producătorului este un serviciu anual, sub forma de subscripție, care trebuie actualizat o data pe an. Aceasta operațiune se poate realiza din contul de administrator creat pe site-ul respectivului producător.

Orice solicitare din partea beneficiarului va fi comunicata prin mijloace electronice intre reprezentanții tehnici si vor fi clasificate in:

 • •   Solicitări de tip suport tehnic - sunt acele cereri corespunzătoare realizării unei operațiuni din cele de suport tehnic descrise mai sus

 • •  Incident - sunt acele cereri corespunzătoare unor situații care determina nefunctionarea sau funcționarea defectuoasa a platformelor software, ceea ce are un impact asupra infrastructurii critice

 • •  Mentenanta - sunt acele cereri corespunzătoare unor situații care determina necesitatea intreventiei de tip service software (operațiuni de verificare configurații, aplicare patch- uri de update-uri etc.)

Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

D. SOLICITĂRI DE SUPORT TEHNIC

Pe parcursul derulării contractului de servicii de asistenta informatica, specialiștii Primăriei Sectorului 3 vor solicita suportul tehnic al furnizorului pentru rezolvarea unor situații tehnice de genul:

 • •   Realizarea copiilor de siguranța și a restaurărilor

 • •  Restaurări în caz de dezastru

 • •  Consultanță tehnică

 • •  Identificarea eventualelor defecte

 • •   Instalări ale update-urilor si actualizărilor platformelor software.

 • •   Explicații privind arhitectura, designul detaliat și funcționarea platformelor software.

 • •  Alte probleme de natură tehnică care pot fi întâmpinate în timpul exploatării platformelor software

 • •  Asistenta in instalarea,configurarea si implementarea licențelor suplimentare solicitate

Pentru indeplinirea cu profesionalism si eficienta a serviciilor de asistenta informatica pentru platforme software de tip enterprise, Prestatorul va asigura, după caz sau la cerere, si suportul tehnic necesar pentru solicitări de tipul:

 • •   Realizarea copiilor de siguranța și a restaurărilor

 • •  Restaurări în caz de dezastru

 • •  Consultanță tehnică

 • •   Identificarea eventualelor defecte

 • •  Instalări ale update-urilor si actualizărilor platformelor software.

 • •  Explicații privind arhitectura, designul detaliat și funcționarea platformelor software.

 • •  Alte probleme de natură tehnică care pot fi întâmpinate în timpul exploatării platformelor software

 • •  Asistenta in instalarea,configurarea si implementarea licențelor suplimentare solicitate

Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

E. SUPORT TELEFONIC SI E-MAIL

Specialiștii vor putea solicita suport tehnic telefonic sau prin e-mail. In acest sens, furnizorul va pune la dispoziția Primăriei Sector 3 datele de contact ale persoanelor tehnice responsabile de asigurarea serviciilor de suport tehnic, respectiv:

 • •  Număr de telefon fix/ mobil

 • •  Adresa email

Ne asumăm răspunderea îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistentă informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

8. ALTE CERINȚE SI PRECIZĂRI

Ofertanții pot include în propunerea tehnică orice alte informații considerate semnificative de către Ofertant, în sprijinul propunerii tehnice. In formularea ofertei tehnice se vor regăsi integral si obligatoriu toate elementele componente (sintaxe si fraze) ale acestui Caiet de Sarcini, Ofertantul prestator introducând in oferta asumarea integrala a tuturor capitolelor existente, atat a celor generale, cat si a celor cu specifiicatii tehnice cu respectarea tuturor cerințelor cerute. Nu vor fi acceptate oferte parțiale, ci doar oferte complete, care satisfac toate cerințele prezentei documentații .Toate cerințele din

Ne asumăm răspunderea îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini. Serviciile de asistenta vor fi recepționate lunar prin semnarea de către reprezentanții tehnici ai ambelor parti contractante. In acest sens, după semnarea contractului părțile vor comunica numele reprezentanților tehnici alocați acestui contract.

prezentul caiet de sarcini, sunt minime și obligatorii, iar nerespectarea uneia dintre cerințe va duce automat la declararea ofertei ca fiind neconformă. Facturile pentru serviciile prestate se vor emite și se vor transmite autorității contractante lunar, iar plata acestora se va efectua în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii facturii.sprijinul propunerii tehnice.

Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de asistență informatică, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

Conform/neconform

Conform

COMISIA DE EVALUARE

Președinte - Radu George-Directia Administrativă și Management Informațional  Z'

Membru Secretar- Tomescu Andra-Direcția Administrativă și Man^șement Informațional


Membru


Membru


- Șerban Maria Cristina-Directia Economică - Ilie Constanța - Direcția Investiții și Achiziții

Membru


- Vasile Valentina Irina- Direcția Juridică


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 / 340 4011 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL Infbrmatica@primarie3.r0 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București MvEKA - 2-

MS3 diJt. ItftJ. /so, OT.âoig

NR. 493895/25.07.2019


privind încadrarea în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 a procedurii de negociere și atribuire a contractului având ca obiect „ Servicii de asistenta informatica platforme software”

în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, ar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu ii ^ratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice ntrolate.”


Având în vedere procesul verbal al comisiei de analiză nr. 493064/ /25.07.2019 pentru atribuirea către S.C. INTERNT ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a contractului de servicii având ca obiect „Servicii de asistenta informatica platforme software”, Proces verbal aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București, se constată următoarele:

■ în temeiul împuternicirii acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 319/19.07.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus înființarea societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. prin HCLS3 nr. 355/25.08.2017 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea de servicii în Tehnologia Informațiilor. Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București a aprobat asocierea dintre Sectorul 3 al Municipiului București, prin consiliul Local Sector 3 al Municipiului București, și Societatea SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea înființării Societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. în același timp, prin HCLS nr. 355/25.08.2017, a fost aprobat și capitalul social al S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., Sectorul 3 al Municipiului București având o cotă de participare de 99%, astfel Sectorul 3 având calitatea de acționar majoritar.

Având în vedere cele expuse, se face dovada îndeplinirii condiției stipulate la art. 31, lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.


în ceea ce pivește condiția prevăzută la art. 31, lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Sectorul 3 al Municipiului București are o cotă de participare la capitalul social al S.C. Internet și Tehnologie S3

S.R.L. de 99% și, implicit, face parte din Adunarea Generală a Asociațiilor. Potrivit art.

12 din actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. Adunarea Generală a Asociațiilor reprezintă „organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința

activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale” și are următoarele atribuții principale:


 • - hotărăște modificare Actului Constitutiv;

 • - hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

 • - hotărăște majorarea sau diminuarea capitalului social;

 • - hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • - hotărăște asupra fuzionării, divizării sau dizolvării Societății;

 • - numește, revoacă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de

reprezentare oricărui reprezentant;

 • - examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

 • - aprobă programul de activitate (planul de afaceri) și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renumerația pentru activitățile Societății);

 • - numește cenzorii Societății, le stabilește renumerația, îi descarcă de gestiune și îi

revoacă;

 • - ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, daca aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

 • - hotărăște asupra investițiilor majore ale societății, care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;

 • - hotărască asupra încheierii de acte juridice care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA;

 • - hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;

 • - hotărăște în orice altă problemă de importanță privind activitatea Societății.

■ Din art. 3 al HCLS3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobareabilențului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., reiese faptul că, pentru anul 2019, mai mult din 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de Sectorul 3. De asemenea, conform programului de activitate pe anul 2018, mai mult de 80% din activitățile societății au fost efectuate pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate de către Sectorul 3. Astfel, condiția prevăzută la art. 31, lit. b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, este îndeplinită.

Date fiind cele prezentate, procedura de negociere și atribuire a contractului având ca obiect „Servicii de asistenta informatica platforme software” se încadrează în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 3 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Informatica a emis prezenta notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, pe care o supune aprobării Primarului Sectorului 3 al Municipiului București.


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI DIRE

Radu Ale


AGEMENT INFORMAȚIONAL

CUTIV

MUNTE ANU
întocmit,

Andra TOMESCU

Nr. S

CONTRACT DESERVICn

nr..............data........................HCLSS 001.

3o.o?, Sdg

1. Preambul

în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • -  Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice si HCLS3 nr. 306/13.06.2019

 • -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare; alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

 • -  Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation);

Ținând cont de:

- Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 al Municipiului București a procedurii de achiziție având ca obiect „ Prestarea de servicii de asistenta informatica platforme software

s-a încheiat prezentul Contract de servicii între:

Părțile contractante:

J

 • A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191,

sector 3, cod fiscal RO4420465, având cont nr..............., deschis la Trezoreria Sector 3,

reprezentată prin Primar Robert-Sorin Negoiță, în calitate de achizitor, pe de o parte, și

 • B. . S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 242, sector 3, telefon 031.069.9145, înregistrat la Registrul Comerțului cu J40/15452/2017, C.U.I. R038189005, cont nr. R085TRZ7035069XXX019401, deschis la Trezoreria Sectorului 3, reprezentată prin dna. CRISTINA - ELENA ARGHIR - PREȘEDINTE CA

, în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiții

s

 • 2.1 în prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

  avizat f|

  direcția Administrativa si MANAGEMENT INFORMAȚIONAL. Director ExecJraÎKA

  Radu AlejjjJțJu-MUNTEANU  AVIZAT

  DIRECȚIA ECONOMICA Director Executiv, Octavian G


  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICĂ,

  Servidul Legislație y Avizare Contracte Șef Serviciu

  Georgeta VIȘAN • a. contract de achiziție publică contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale.

J

 • b. contract de achiziție publică de servicii - contractul care are ca obiect prestarea de servicii;

 • c. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. servicii - servicii ce fac obiectul prezentului contract;

 • f. reprezentanții achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea verificării execuției corecte a punerii în funcțiune a produselor livrate sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri legate de contract;

 • g. reprezentantul prestatorului - persoana desemnata de prestator sa primească instrucțiuni în numele acestuia, aprobate de Achizitor;

 • h. document scris - orice document întocmit de achizitor sau prestator, datat, semnat si confirmat de primire, care are legătură cu orice problema intervenita în derularea contractului;

 • i. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefîind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
 • 3.1 în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit


 • 3.3 Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate contractului.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
 • 4.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile de asistenta platforme informatice

 • 4.2 Achizitorul se obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească prețul convenit în prezentul contract.

5. Prețul contractului

>

 • 5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de

110.328,25 lei fara TVA, din care 20.962,35 TVA lei, reprezentând 131.290,60 lei cu TVA,

respectiv: 22.065,65 lei fara TVA per luna, respectiv 2(^.258,12 lei cu TVA per luna. AVIZAT

DIRECȚIA

MANAGEMENT INFORMAȚIONAL,

Director Execu

Radu Alexan

AVIZAT

AVIZAT

DIRECȚIA ECONOMK^L

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Director Executiv,

Serviciul Legislație ți Avizare Contracte

Octavian

Șef Serviciu       /y

Georgeta VIȘAN T
 • 5.2. Valoarea finala a contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, plătibile prestatorului de către achizitor va fi valoarea totală a serviciilor recepționate conform clauzelor contractuale.

6. Durata contractului

6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea acestuia de către ambele părți și până la data de 31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire cu 4 luni conform HG 395 /2016 art.165 (1) d) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

7. Executarea contractului
 • 7.1 Executarea contractului începe după semnarea contractului si emiterea Notei


8. Documentele contractului
 • 8.1 Documentele contractului sunt:

 • i. Anexa 1 - Caietul de sarcini;

 • ii.   Anexa 2 - Propunerea tehnică;

 • iii.   Anexa 3 - Propunerea financiară;

 • iv.   garanția de bună execuție (document ce va fi constituit de către fumi; contractului de către ambele părți);

 • v.   Proces-verbal al Comisiei de analiza;

 • vi.   orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.

 • 8.2 Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 8.3 Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

9. Obligațiile principale ale prestatorului
 • 9.1 (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile aferente contractului la standardele și/ sau

performanțele prezentate în propunerea tehnică și Caietul de sarcini cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta și în acord cu legislația incidență.

 • (2) Prestatorul se obligă să mențină prețul serviciilor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • (3) Prestatorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

 • (4) Pe toata durata contractului, prestatorul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 • 9.2 Prestatorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 9.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de îndeplinire a cerințelor contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

  9.4 Prestatorul se obligă să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal opriu, cu responsabili tehnici specializați/ AVIZAT                        AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICĂ, Serviciul Legislație ți Avizare Contracte Șef Serviciu zi A.

  Georgeta VIȘAN


  AVIZAT

  DIRECȚIA

  MANAGE Director Execu Radu Alexan  MINISTRATIVA SI INFORMAȚIONAL,  DIRECȚIA ECONOMIC Director Executiv, Octavian GHglU


certificați/ autorizați pe fiecare arie de competență pe care sunt implicați.

 • 9.5 Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform cerințelor din Caietul de Sarcini.

 • 9.6 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i. reclamații și acțiuni injustiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

 • ii. daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9.7 Prestatorul se obligă ca, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea unei notificări a achizitorului referitor la orice problemă aferentă serviciilor efectuate de către prestator, să remedieze problema notificată și să comunice acest lucru achizitorului printr-un document scris.

 • 9.8 Prestatorul se obligă să respecte perioada de garanție ofertată. în perioada de garanție a serviciilor prestate prestatorul trebuie să asigure remedierea oricărei defecțiuni în maxim 24 ore lucrătoare, de la transmiterea solicitării scrise, prin e-mail sau fax. în acest scop, părțile vor desemna persoane de contact/ responsabile de contract: nume, prenume, e-mail și telefon.

10. Obligațiile principale ale achizitorului
 • 10.1 Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul prevăzut la art.5.1. din prezentul contract, către S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L în contul nr. R085TRZ7035069XXX019401 deschis la Trezoreria Sectorului 3.

 • 10.2 Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării privind efectuarea acestora.

 • 10.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de maxim 30 de zile de la înregistrării facturilor prestatorului la Direcția Economică, pe baza proceselor-verbale de recepție a serviciilor.

 • 10.5 (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția prestatorului întreaga documentație necesară pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise prestatorului.

 • 10.6 Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a prestatorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 10.7 Achizitorul are dreptul să sancționeze prestatorul, pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.

 • 10.8 (1) Achizitorul va recepționa serviciile aferente prezentului contract, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare pe care le transmite prestatorului.

 • 10.9 Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul prestatorului pe întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiții a serviciilor care fac obiectul contractului.

  AVIZAT

  DIRECȚIA MANAGE Director Executiv Radu Ai  MINIS TRATIVA SI

  INFORMAȚIONAL,


  AVIZAT

  DIRECȚIA ECONOMICĂ Director Executiv, Octavian GH  AVIZAT             l

  DIRECȚIA JURIDICĂ, \ Serviciul Legislație ți Avizare Șef Serviciu zy*

  Georgeta VIȘAN “7 T


  Sf c zj


  re

  Ă° Zc j

  .


  intacte


11. Sancțiuni pentru neîhdeplinirea culpabilă a obligațiilor
 • 11.1 în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri fînanciar-fîscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 11.2 în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu plătește contravaloarea facturilor în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12. Garanția de bună execuție a contractului
 • 12.1 Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, în valoare de 5.516,41 lei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata perioadei contractuale.

Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 12.2. In cazul în care prestatorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

  12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.


  Director Exec Radu Alexan  MINISTRATIVA SI INFORMAȚIONAL,  AVIZAT

  DIRECȚIA ECONOMICĂ, Director Executiv, Octavian GHEȚ


  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICĂ,

  Serviciul Legislație ji  Serviciul Legislație ji Avizare Contracte Șef Serviciu       ft/ n

  Georgeta V1ȘAN (  '713. Modalități de plată
 • 13.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul contractului către prestator în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, în baza procesului verbal de recepție acceptat de ambele părți.

 • 13.2 Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice și în acord cu graficul de plăți.

 • 13.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

 • 13.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 13.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție a serviciilor de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor/ produselor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

14. începere, recepție, inspecții, teste și verificări
 • 14.1 Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor potrivit art. 7.1 din prezentul Contract.

 • 14.2 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/testa/verifîca serviciile prestate, pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract și ale caietului de sarcini.

 • 14.3 Dacă vreunul din serviciile inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar prestatorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

 • i.   de a remedia serviciile refuzate, sau

 • ii.   de a face toate modificările necesare pentru ca serviciile să corespundă specificațiilor.

 • 14.4 Prevederile clauzelor 14.1-14.2 nu îl vor absolvi pe prestator de obligația asumării garanțiilor sau a altor obligații prevăzute în contract.

15. întârzieri în îndeplinirea contractului
 • 15.1 Prestatorul are obligația de a îndeplini prevederile contractului de prestări servicii în perioada stipulată în contract.

 • 15.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele prevăzute în contract, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/ perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părților.

 • 15.3 In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de remediere, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

16.Cesiunea
 • 16.1 Prezentul contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al

Sectorului 3 al Municipiului București. Contractul se va putea cesiona doar către o persoană juridică care are autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, îndeplinind condițiile prevăzute de

art. 31 din Legea nr. 98/2016.
AVIZAT DIRECȚIA MANAGEME Director Execuți Radu Al

INFORMAȚIONAL,17. încetarea contractului
 • 17.1 Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

i.la expirarea duratei stabilite prin Contract;

ii .prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezen și legislației aplicabile;

 • iii. prin acordul scris al părților;

 • iv. în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile;

 • v. prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract.

 • 17.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 17.3 în situația rezilierii totale/ parțiale din cauza neexecutării/ executării parțiale de către prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 17.4 în situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune - interese în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract.

 • 17.5 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respective, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 17.6 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 17.7 Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 17.8 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. Achizitorul va notifica prestatorul cu cel puțin 5 zile înainte de momentul denunțării unilaterale. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

18. Rezilierea contractului
 • 18.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

 • 18.2 Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar prestatorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

i. Prestatorul nu prestează servicii de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

ii. în cazul în care împotriva Prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • 18.3 Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

  AVIZAT DIRECȚIA AD MANAGE Director Ex Radu Aiexan  ISTRATIVA SI

  TIONAL,  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICĂ,

  Serviciul Legislație ți Avizare Contracte Șef Serviciu

  Georgeta VIȘAN19. Ajustarea prețului contractului
 • 19.1 Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.


  20. Conflictul de interese


 • 20.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepSttronce situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului, în mod obiectiv și imparțial.

 • 20.2. (1) Prestatorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

(2) în situația în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul conform art. 18.2. alin. (1) asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul, fără obligația notificării formale a furnizorului.

21. Amendamente
 • 21.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, dc comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

 • 21.2 Fără a a duce atingere prevederilor art.20.1, în măsura în care modificări ale legislației achizițiilor publice impun modificarea prezentului contract, aceasta se va realiza unilateral de către achizitor, prin act adițional semnat de către părțile contractante.

 • 21.3 Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

22. Forța majoră
 • 22.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră sa își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.

 • 22.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

 • 22.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia

 • 22.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 22.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluționarea litigiilor
 • 23.1 Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.


  AVIZAT

  DIRECȚIA ECONOMIC Director Executiv, Oetavian GHEȚU i


  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICĂ,

  Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu    n.

  Georgeta VIȘAN y' IA


 • 23.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze în primă instanță judecătorească competentă potrivit normelor de procedură în vigoare .

24. Dispoziții finale
 • 24.1 în cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea și/sau executarea contractului.

 • 24.2 In cazul fuziunii/ divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștința celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale societății în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.

 • 24.3 Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

 • 24.4 Prevederile contractuale referitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

25. Răspunderea contractuală
 • 25.1.Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

26. Limba care guvernează contractul
 • 26.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicări
 • 27.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 27.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 27.3 în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 27.4 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 27.5 Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 27.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate,

  prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.


  28. Legea aplicabilă contractului

  28.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.


  AVIZAT DIRECȚIA AD MANAGE Director Execuți Radu Alexa  NISTRATIVA SI TIONAL,


  AVIZAT

  DIRECȚIA ECONOMICĂ Director Executiv, Octavian G
  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICĂ, Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu

  Georgcta VIȘAN(V fi29. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea prestatorului:.

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București..........................

Părțile au înțeles să încheie azi..........................prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

PRIMĂRIA SECTOR 3

Robert Sorin NEGOIȚĂ

DIRECȚIA ADMINISTRATIVA SI

MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

Director Executiv

Radu Alexandru MUNTEANU


EXECUTANT

S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Cristina - Elena ARGHIR

Președinte CA

Cristinela GROSU

Director General Adjunct

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director Executiv

Octavian GHEȚU

DIRECȚIA JURIDICĂ

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu

Georgeta VIȘAN

AVIZAT DIRECȚIA AD MANAGEME Director Execuți Radu AlexandruISTRATIVASI INFORMAȚIONAL,AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,


Serviciul Legislație $1 Avizare Contracte Șef Serviciu

Georgeta VIȘAN 9T)


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 ii - 28 FAX {C04 021) 31S 03 04 E-MAIL cabinetprimar®primarie3.ro

Calea Du S^^^^SecțorjTojî^îrSucuî sști

CABINET PRIMAR

Nr.

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect

„Prestarea de servicii de asistenta platforme software"

Având în vedere că în urma reorganizărilor administrative dintre subordonatele din cadrul Consiliului Local al Sectorului 3 prin centralizarea și creșterea topologiei rețelistice și a atribuțiilor, apariția de noi amenințări cibernetice și existența în folosința instuției a unor platforme software de tip open-source de domain controller, virtualizare, securitate-firewall și stocare, fără suport tehnic enterprise, este necesară continuarea contractării de servicii de asistență informatică care să eficientizeze procesul de digitalîzare și securizare a instituției și care vor oferi suport tehnic business prin deblocarea de funcții de tip enterprise, suplimentarea numărului de licențe de virtualizare și actualizări periodice necesare platformelor software menționate, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare.

Utilizarea de servicii lunare de asistență informatică se impune în vederea asigurării funcționării eficiente a tuturor resurselor, atât a echipamentelor de tehnică de calcul, cât și a informațiilor din cadrul instituției. în acest sens se optează pentru continuarea serviciilor de asistență informatică pentru platformele software, identificate, instalate și în folosință deja, în topologia nouă, apărută în urma centralizării infrastructurii dintre Primăria Sectorului 3, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 si Direcția Impozite și Taxe Locale.

în vederea atingerii obiectivului general al contractului este necesară continuarea achiziției acestor servicii de asistență informatică ce este justificată de inexistența unor protocoale de securitate adecvate date de platforme software complete, care să ofere criptări maxime la nivel de rețea, funcții complete de securitate oferite de un firewall virtual, a unei securizări complete a aplicațiilor folosite printr-o virtualizare criptată, a unui domain controller securizat și complet din punctul de vedere a protocoalelor și permisiuniilor în rețea în mod securizat și de lipsa personalului calificat care să ofere servicii de asistență informatică complexă la momentul actual și din acest motiv se impune contractarea acestor servicii ca o necesitate urgentă.

Platformele software pe care le utilizează în prezent instituția sunt soluții majoritar open-source, dar necesitând suport producător de tip enterprise licențiat anual. în acest context, serviciile de asistență informatică de tip enterprise ce se doresc furnizate vor trebui să continue să asigure acest suport al producătorului, suport care va asigura și accesarea de

CABINET PRIMAR

noi module, update-urile necesare acestora, precum și suplimentarea cu un număr de licențe solicitate față de cele existente la momentul contractării.

în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și prevederile HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a înaintat anunțul de intenție nr. 990/27.06.2019 înregistrat cu nr. 464030/CP/02.07.2019, prin care și-a manifestat intenția de a participa la procedura de atribuire a contractului având ca obiect "Prestarea de servicii de asistență platforme software".

în consecință, în urma analizei și evaluării ofertei depusă de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL , Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoare de 110.328,25 lei fără TVA, din care 20.962,35 TVA lei, reprezentând 131.290,60 lei cu TVA pentru perioada 01.08.2019-31.12.2019, respectiv: 22.065,65 lei fără TVA/ lună, respectiv 26.258,12 lei cu TVA/ lună.

Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr. 493900/25.07.2019 al Direcția Administrativă și Management Informațional - Serviciului Informatică, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care-l supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


TELEFON (004 021) 31 3 03 23 ■ 28 / 34c 4011 FAX (004 021) 313 03 04 E>MAIL inf0rmatica@primarie3.ro

Calea Dudeștr nr. 191, Sector 3, 0310X4, București

Nr. 493900/25.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea către S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Prestarea de servicii de asistenta informatica platforme software”

în vederea îmbunătățirii calității și eficientizării serviciilor furnizate de către administrația publica locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București prin reducerea duratei de livrare a serviciilor publice în ceea ce privește asistenta necesara pentru suportul tehnic de tip enterprise aferent pachetelor software open-source-demo ale autoritarii contractante pentru : domain controller, virtualizare, firewall si stocare, identificate deja la nivelul Primăriei Sectorului 3 de către departamentul de specialitate, Serviciul Informatica, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare.

în vederea atingerii obiectivului general al contractului este necesară achiziția de servicii de asistenta informatica.

în urma anunțului de intenție nr. 990/27.06.2019 al SC Internet si Tehnologie S3 SRL, înregistrat la Cabinet Primar Sector 3 al Municipiului București cu nr. 464030/02.75.2019, societatea Internet si Tehnologie S3 SRL, își exprimă intenția de a participa la atribuirea contractului privind „Prestarea de servicii de asistenta informatica platforme software”, iar prin referatul nr. 467190/02.07.2019, s-a aprobat demararea procedurii, privind încheierea contractului de servicii menționat.

în conformitate cu prevederile:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor ari. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • -  - HCLS3 nr. 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul metodologiei de atribuire de către de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

 • -  Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 482175/15.07.2019 a contractului și a modalității de atribuire ( poz. 23 la Anexa la SAAP nr. 482175/15.07.2019 ) aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilențului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., reiese faptul că, pentru anul 2019, mai mult din 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de Sectorul 3. De asemenea, conform programului de activitate pe anul 2018, mai mult de 80% din activitățile societății au fost efectuate pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate de către Sectorul 3.

 • - Anunțul de intenție nr. 990/27.06.2019 al SC Internet si Tehnologie S3 SRL, înregistrat la Cabinet Primar Sector 3 al Municipiului București cu nr.464030/02.07.2019;

 • - Modelul de contract, caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. în ceea ce privește "Prestarea de servicii de asistenta informatica platforme software”

 • - Referatul nr. 467190/02.07.2019, emis de către Direcția Administrativa si Management Informațional, privind aprobarea demarării procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - Referatul de angajare nr. 467217/02.07.2019, emis de către Direcția Administrativă și Management Informațional, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București, privind angajarea valorii estimate pentru anul 2019 a contractului, pentru obiectivul ” Prestarea de servicii de asistenta informatica platforme software”. Valoarea totala estimată este de: 254.422,00 lei inclusiv TVA, din care : 152.653,20 lei (inclusiv TVA) pe anul 2019 , 101.768,80 lei (inclusiv TVA) pe anul 2020.

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiza nr. 3492/12.07.2019.

 • - Invitația de participare nr. 476692/10.07.2019 transmisă către SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

 • - Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 1158/22.07.2019 depusă de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 488398/22.07.2019

 • - Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 489358/22.07.2019;

 • - Proces verbal final al comisiei de analiză nr. 493064/25.07.2019

 • - Nota justificativă nr. 493895/25.07.2019 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 37 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

Comisia de analiză, în procesul verbal de analiza nr. 493064/25.07.2019, în urma comparării valorii totale estimate respectiv de 254.422,00 total lei cu TVA, din care : 152.653,20 lei (inclusiv TVA) pe anul 2019 , 101.768,80 lei (inclusiv TVA) pe anul 2020

,valoarea ofertată de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, în valoare de 110.328,15 lei fără TVA, la care se adauga TVA in suma de 20.962,35 lei, rezultând o valoare totala inclusiv TVA de 131.290,6 pentru perioada 01.08.2019-31.12.2019 lei, constată că valoarea ofertată de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L se încadrează în valoarea totală estimată prevăzută în Nota privind valoarea estimată a contractului înregistrată la Direcția Administrativa si Management Informațional cu nr. 463990/28.06.2019.

Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal nr.493064/25.07.2019, pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în doua exemplare în original, împreună cu Nota Justificativă nr. 493895/25.07.2019 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art . 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează:

"Art. 10. Procesul-verbal de analiza și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de negociere și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma negocierii, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de analiza și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) In baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de negociere și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de negociere, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”,

supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a contractului având ca obiect ” Prestarea de servicii de asistenta informatica platforme software” respectiv.

- aprobarea prețului aprobat prin Procesul-verbal de analiza nr. 493064/25.07.2019 aferent proiectului având ca obiect ” Prestarea de servicii de asistenta informatica platforme software”

 • -  aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

 • -  aprobarea încheierii contractului având ca obiect ” Prestarea de servicii de asistenta informatica platforme software”cu SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect „Prestarea de servicii de asistenta informatica platforme software”


MANAGEMENT INFORMAȚIONAL


DIRECTOR EU MUNTEANU


SEF SERVICIU,

RADU GEORGE

întocmit, Andra Tomescu


PRIMĂRIA^J


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 / 340 40 11 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL informatlca@primarie3.r0

Calea Dudești nr. igr, Sector3, 031084, București


Nr. 494096/25.07.2019


Către,

Cabinet PrimarRef. la: proiectul de hotărâre privind atribuirea către S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „ Prestarea de servicii de asistenta informatica platforme software”

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr.493 900/25.07.2019 al Serviciului Informatica, nota justificativă nr. 493895/25.07.2019 a Serviciului Informatica și proiectul de HCLS3 privind încheierea contractului având ca obiect „ Prestarea de servicii de asistenta informatica platforme software”


SEF SERVICIU,

RADU GEORGE


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economîco-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......J?..... de pe ordinea de zi /
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordin ar e/extraordinare din data de.....

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...j..........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:         \\/

RADU CONSTANTIN VZ

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea iltrzi/^

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .....5^.......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinareZextraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL


SECRETAR, VASILIU MARIANA


BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PÂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN