Hotărârea nr. 401/2019

HCLS3 nr.401 din 30.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect ^/Servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curenta module software de gestiune rețea”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 496769/CP/29.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.494555/25.07,20J 9 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Informatică;

 • -  Proces verbal nr. 493244/25.07.2019 al Comisiei de analiză;

 • -  Nota nr. 464003/28.06.2019 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii având ca obiect "Prestarea de servicii de asistență informatică platforme software

 • -  Anunțul de intenție nr.990/27.06.2019 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL înregistrat cu nr. 464030/CP/02.07.2019;

 • -  Adresa nr.494606/25.07.2019 a Direcției Administrative și Management Informațional -Serviciul Informatică;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul

3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, modificată prin HCLS3 nr. 306/13.06.2019.

Luând în considerare:

■ Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de analiză și atribuire, întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă. în condițiile prevăzute de art.31 alm (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului care are ca obiect „Servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curentă module software de gestiune rețea" în valoare de 126.039,50 lei, inclusiv TVA, pentru perioada 01.08.2019 - 31.12.2019, și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr.3 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art,4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să fumizeze/achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect „Servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curentă module software de gestiune rețea" în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă si Management Inf ational - Serviciul Informatică și societatea Internet și Tehnologie S3 SRL vor lua măsurj/de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. 401

DIN 30.07.2019

k

•Uccs 3 <uh • ko! /&o. M.

Nr. 493244/25.07.2019

PROCES-VERBAL ANALIZAîncheiat astăzi 25.07.2019, dată la care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea evaluării și analizării ofertei depuse de societatea SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L în vederea atribuirii contractului de servicii, având ca obiect: ” Prestarea de servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curentă module software de gestiune rețea”

Nr, Invitație de participare: 476704/10.07.2019

Valoarea estimată totală (cu TVA): 227.218,60 lei, din care pentru anul 2019 valoarea 136.331,16 lei si pentru anul 2020 valoarea de 90.887,44 lei conform Referat de angajare nr. 467223/02.07.2019

Procedura de atribuire se face în baza art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de analiză numită prin Dispoziția Primarului nr. 3494/12.07.2019, privind constituirea Comisiei de analiză a documentației în vederea atribuirii către întreprinderea publică având autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului de servicii, având ca obiect: ” Prestarea de servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curentă module software de gestiune rețea”, compusă din:

Președinte - Radu George-Directia Administrativă și Management Informațional

Membru Secretar- Tomescu Andra-Direcția Administrativă și Management Informațional Membru - Șerban Maria Cristina-Directia Economică

Membru - Iii e Constanța - Direcția Investiții și Achiziții

Membru - Vasile Valentina Irina- Direcția Juridică

Membrii de rezerva:

Galatanu Robert Alexandru - Direcția Juridica

Carabulea Emilia- Direcția Investiții si Achiziții

Gavrila Camelia Dana - Direcția Economica

Praschiv-Uta Remus Octavian - Direcția Administrativa si Management InformaționalAvând în vedere:

Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiâj ulterioare;

Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pen chiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobata prin Hotararea nr 530/15.11.2018

Anunțul de intenție al societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr. 990/27.06.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr. 464030/02.07.2019

 • -  Caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare, anexa a acestuia, aprobat de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului de servicii de: ” Prestarea de servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curentă module software de gestiune rețea” către societatea SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

 • -  Modelul de contract întocmit de către compartimentul care gestionează contractul si avizat pe fiecare pagina de către conducătorul compartimentului, Direcția Economică si Direcția Juridică.

Referatul de oportunitate nr. 461931/27.06.2019 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a oportunității si necesității încheierii unui contract de servicii, având ca obiect: ” Prestarea de servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curentă module software de gestiune rețea”

 • -  Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii nr. 463987/28.06.2019 + Anexa

 • -  Nota Justificativa nr. 463951/28.06.2019 privind aprobarea modalității de atribuire in baza art.31 din legea 98/2016 a procedurii de achiziție a contractului ” Prestarea de servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curentă module software de gestiune rețea”

 • -  Referatul nr. 467204/02.07.2019 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 a contractului de servicii având ca obiect: ” Prestarea de servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curentă module software de gestiune rețea”

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 355/25.08.2017 privind aprobarea actului constitutiv al societarii Internet si Tehnologie S3 SRL

 • -  Existenta in Strategia Anuala de Achiziții Publice înregistrata cu nr 482175/15.07.2019 a contractului si a modalității de atribuiref poz. 24 la Anexa la SAAP nr. 482175/15.07.2019 )

 • -  Referatul de angajare nr. 467223/02.07.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului de servicii

 • -  Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr. 3494/12.07.2019, emisă de către Primar;

 • -  Oferta depusă de societatea SC Internet si Tehnologie S3 S.R.L., înregistrată cu nr. 488406/ 22.07.2019.

 • -  Proces verbal de deschidere nr. 489370 / 22.07.2019

încheiat astăzi 25.07.2019, dată la care Comisia de analiza s-a întrunit în vederea încheierii procesului-verbal, ca urmare a evaluării și analizării ofertei depuse de societatea SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

• EVALUARE DOCUMENTELOR DE CALIFICARE

CERINȚE DE CALIFICARE


1. Situația personala a ofertantului


a) Declarație privind indeplinirea cumulativa a condițiilor prevăzute de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (completarea Formularului 1)


b) Declarație privind identificarea conflictului

de interese (completarea Formularului 2)


Documente prezentate de SC INTERNET ȘI

TEHNOLOGIE S 3 SRL

 • - Formularul 1 - Declarație

pe proprie răspundere data de către dna. Cristina Elena Arghir președinte CA reprezentant legal al SC INTERNET         ȘI

TEHNOLOGIE S3 SRL -FN/19.07.2019, pag. 1

 • - Formularul 2 - Declarație

pe proprie răspundere data de către dna. Cristina Elena Arghir președinte CA reprezentant legal al SC INTERNET         ȘI

TEHNOLOGIE S3 SRL -


CONCLUZIE COMISIE


Cerința îndeplinita


Cerința îndeplinita


c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării.FN/19.07.2019 pag.2

 • -  Declarație pe propria

răspundere că societatea nu este înregistrată cu datorii la bugetul de stat și s-a depus             cererea

nr.2120545/18.07.2019 pentru           eliberarea

certificatului de atestare fiscală privind obligațiile fiscale și alte obligații bugetare - în original - pag. 4

 • -  Certificat de Atestare

’ Fiscala                     nr.

1907734/17.07.2019 mvind impozitele si taxele ocale si alte venituri datorate Bugetului Local S3- DGITL conform cu original - pag. 3

 • -  Certificat de atestare fiscala nr.2120545 din ,9.07.2019 ANAF in copie si transmis cu adresa de înaintare 492148/24.07.2019


Cerința îndeplinita


d) C.U.I.


- CUI 38189005

J40/15452/07.09.2017


certificat înregistrare Seria B nr. 3480511/07.09.2017 copie semnată și ștampilată conform cu originalul Activitate principală: 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul. Pag. 5

Cerința îndeplinita

e) Actul constitutiv actualizat al societății

 • - Act    Constitutiv    a

Societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S 3 SRL -reprezentant legal dna. Cristina Elena Arghir, în calitate de președinte al CA

 • - fara număr si data - pag. 6 -11 copie semnată și ștampilată conform cu originalul.

Cerința îndeplinita

f) Hotărârea de înființare a societății

HCLS nr.355/25.08.2017 privind          înființarea

societății, copie semnată și ștampilată conform cu originalul pag. 12-32

Cerința îndeplinita

Nota:

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic e legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Certificat de înregistrare nr 3480511

Activități secundare:

Cod CAEN 620 Activități de servicii in tehnologia informației

2. Capacitatea economica si financiara

Cifra de afaceri/Hotărârea aprobarea Programului de a< anul in curs si anii anteriori documente din care sa rezulte 80 % din activitatea întreprind efectuata in vederea îndeplinirii i-au fost încredințate de Sectoru

/ */;—is— /

l zl

l 1

CLS3 privind ctivitate pentru sau orice alte ca mai mult de erii publice este sarcinilor care 13

XY \

4/    <

ș s p

-Hotararea nr. 250 din 16.04.2019    - privind

aprobarea         bilanțului

contabil, a contului de profit și pierderi a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și al Programului de activitate pe anul 2019 al societății INTERNET ȘI IEHNOLOGIE S3 SRL, jag.33, copie semnată și stampilată conform cu mginalul

Contul prescurtat de profit i pierdere la data de îl.12.2018, pag 35-48

: Bilanț prescurtat       la

1.12.2018, pag 34-35

; Balanța de verificare la 1.12.2018-31.12.2018, pag. 8-50

iaport de activitate al ocietății pentru anul 2018 ag 51-58

Cerința îndeplinita

a) Declarație privind efectivul mediu personalului angajat și al cadrelor

3. Capacitatea | conducere (completarea Formularului 3) tehnică și/sau profesională


al de
-Proiectul Program ctivitate al

TERNET


de societății

ȘI EHNOLOGIE S3 SRL pag 59-63

-Raport de specialitate la roiectul de hotărâre privinc aprobarea         bilanțului

ontabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de ctivitate al Consiliului de dministrație pe anul 2013 a programului de ctivitate pe anul 2019 ale societății Internet și ehnologie S3 SRL, pag 64-


Adresa de înaintare documente nr. 488406 din

2.07.2019 - original_______

Declarație privind


efectivele medii anuale ale personalului angajat din 17.07.2019 semnată de către reprezentant legal dna. Cristina Elena Arghir -Președinte CA conținând:

 • - nr. personal angajat 13

 • - din care 1 persoană personal de conducere

 • - din care 7 persoane Consiliul de Administrație -pag. 72


Cerința îndeplinita


b) Declarație            Lista privind

personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului (completarea Formularului 4) Pentru persoanele nominalizate in cadrul ofertei se vor prezenta următoarele documente :

Autorizatii/certificate/diplome/decizii in termen de valabilitate la momentul prezentării ofertei;

Diplome de studii, unde este solicitat;

Documente edificatoare din care sa reiasa experiența solicitate, cum ar fi :recomandari/referinte/contracte        de

munca/contracte de colaborare/copie Revisal sau alte documente doveditoare (in copii lizibile cu mențiunea conform cu originalul) din care sa reiasa experiența specifica solicitata. Prezentarea tuturor documentelor se va face in limba romana sau traducere autorizata

Nota : Orice modificare in componenta echipei, ulterioara contractării, va fi comunicata beneficiarului, operatorul economic avană obligația sa păstreze echipa cu calificările linformatică incluse prin prezenta documentație


-Declarație ersonalul specialitate erularea contractului 19.07.2019 semnat de către eprezentant legal dna. Cristina Elena Arghir -eședinte CA - pag. 73 -Anexa 1 la Formularul 4 -ista cu personalul propus entru          îndeplinirea

ontractului, pag. 74

1. Cristina Elena Arghir-anager de securitate V, pag 75-76

Grosu Cristinela anger de proiect V -Informații personale, ag 94-97 iploma de absolvire studii ostuniversitare          de

Universitatea ucurești- Facultate de matematică, pag. 99


tehnic implicat


privind de în din


Cerința îndeplinita
4. Standarde de asigurare a calitatii si de protecție a mediului


5. Modul de prezentare a propunerii tehniceProceduri/manual                calitate/activitate

procedurala, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifncat SR EN ISO 9001 sau certificat emis de un organism de certificare

Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare


ertifîcat de absolvire ger de proiect, pag. 98 Dăineanu Manue ragoș- Personal tehnic iplomă de licență -niversitatea ucuresti, calculatoare și tehnologia informației, pag 103 CV pag 100-102

. Pîrjoloiu Andrei Sorin-ersonal tehnic

CV, pag 104-106 iploma de rofesională elecomunicații, pag. 107 5. Dinu Luiza Florentina CV pag. 77-79

. Matei Petruț Cosmin CV pag 80-83 7. Anda Ioana Negoiță

 • V pag 84-87

Popa Emma Elena ihaela

 • V pag. 88-89

 • 9. Cocoș Adrian Marian

 • V pag 90-91

 • 10. AngelaRadu CV pag 92-93


Politehnica specialitatea


calificare tehnician


-Certificat ISO SR EN ISO Cerința 9001/2015 nr. 17433 C îndeplinita emis CERTIND SA valabil pana la 06.02.2021, pag

109;

- Certificat ISO SR EN ISO 14001/2015 nr. 17433 M emis CERTIND SA valabil pana la 06.02.2021, pag 108;__

Ofertantul a prezentat Cerința propunerea tehnica astfel:    îndeplinita

Societatea      SC

INTERNET         ȘI

TEHNOLOGIE S3 SRL va presta servicii de dezoltare, configurare si mentenanta curenta pentru modulele software de gestiune rețea dezvoltate in anul 2018 si puse pe un mediu de test, trecerea din faza de test in faza de producție respectiv dezvoltarea, configurarea si implementarea finala, precum si mentenanta acestora ulterior punerii in producție astfel incat sa fieasigurata       gestionarea

rețelei topografice a tuturor subordonatelor din cadrul

Consiliului    Local    al

Sectorului 3 si care sa

i fcl m

permită        scalabilitate

ulterioara    în     sistem

abonament lunar, descrise

în Caietul de sarcini si

anexe (atașând în copie Caietul de sarcini, Anexele la Caiet și Model de contract)

Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat pentru obiectivul contractului ce trebuie realizat. Executantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.

Oferta financiară va fi exprimată în Iei cu evidențierea separată a TVA.

Ofertantul prezintă propunerea financiara in original, în formularul de ofertă și Anexa la formularul de oferta. Oferta financiară este exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA

Cerința îndeplinita

* EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

în urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare si al propunerii tehnice în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

• SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare si a propunerii tehnice prezentate (de la pagina 110-125), acestea reprezentând Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentului proces verbal.

• EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară (la pagina 126-129) fost evaluată de comisia de analiză pentru corelarea acesteia cu elementele propunerii tehnice prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofertanți).

în temeiul dispozițiilor art, 9 alin 3 lit. d), e) si f) din Anexa la HCLS3 nr 530/ 15.11.2018, și fără a se rezuma doar la acestea, Comisia a analizat și a evaluat prin prisma atribuțiilor privind „corespondența tehnică și financiară cu prevederile caietului de sarcini si ale instrucțiunilor de ofertare, precum și a oricăror acte ce însoțesc oferta”, „negocierea tarifelor/prețurilor unitare comunicate in oferta financiară a întreprinderii publice prin comparație cu prețurile istorice, consultarea pieței sau prețurile proiectantului, după caz”, și „ având in vedere ca prețul final să nu depășească valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin hotărâre a Consiliului Local Sector 3, după caz/ valoarea estimată stabilită de către achizitor", luând in calcul atât datele si informațiile cu caracter orientativ cuprinse in Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii nr. 463987/28.06.2019 + Anexa cât și Referatul de angajare nr. 467223/02.07.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului.

OFERTANTUL FORMULEAZĂ PROPUNEREA SA FINANCIARA ÎN 1 (UNA) VARIANTĂ

Propunere financiară SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL

Elementele principale ale propunerii financiare:

Formularul de oferta pag. 128

Valoarea totala de 190.648,00 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA in suma de 36.223,12 lei, rezultând o valoare totală inclusiv TVA de 226.871,12 lei, pentru perioada 01.08.2019 -30.04.2020.

Prețul abonamentului lunar este de 21.183,11 lei /lună, exclusiv TVA.

Denumire

Preț lei fără TVA/lună

TVA

Preț lei cu TVA/lună

Prestarea de servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curentă module software de gestiune rețea

21.183,11

4.024,79

25.207,90

Valoarea ofertei (lei, exclusiv TVA)/51uni

105.915,55

Valoare T.V.A. (lei)

20.123,95

Valoare totală (lei, inclusiv TVA)/5 luni

126.039,50

Comisia de analiză constată că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, oferta se încadrează in valoarea de 136,331,16 lei cu TVA, prevăzută în și aprobată prin Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii nr. 463987/28.06.2019+ Anexa cât și de Referatul de angajare nr. 467223/02.07.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului, valoare prevăzută pentru anul 2019


Urmare celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

numită prin Dispoziția nr. 3494 din data 12.07.2019,

 • 1. Procedura de atribuire a contractului, având ca obiect: ” Prestarea de servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curentă module software de gestiune rețea” a fost îndeplinită cu respectarea prevederilor cuprinse în caietul de sarcini cu anexele aferente și HCLS3 nr. 530/2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atât sub aspectul etapelor de parcurs, cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarelor achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

în acest sens, în temeiul art.9 alin.(3) lit. a) din actul normativ mai sus indicat, Comisia de analiză a verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Față de cele mai sus menționate, Comisia de analiză constatată îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016.

 • 2. Comisia de analiză a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare acestei verificări, se constată că documentele sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Documentația de atribuire. Comisia declară oferta depusă de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. ca fiind admisibilă, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de realizare a contractului, având ca obiect ” Prestarea de servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curentă module software de gestiune rețea”.

 • 3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară in sensul corespondenței cu prevederile caietului de sarcini, instrucțiunile de ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat, după cum urmează:

 • - valoarea estimată prevăzută în Notă privind valoarea estimată a contractului de prestări servicii nr. 463987/28.06.2019+ Anexa;

 • - Referatul de angajare nr. 467223/02.07.2019 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului;

 • - Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 482175/15.07.2019 a contractului și a modalității de atribuire.

 • 4. Comisia de analiză declară oferta SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., ca fiind conformă cu cerințele înscrise în caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare.


Față de cele expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ


Având la bază prevederile HCLS3 nr.303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București

Și în conformitate cu principiul economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

In cadrul procesului de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă oferta depusă de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 și respectă prevederile caietului de sarcini și instrucțiunile de ofertare, precum și valoarea estimată comunicată prin invitația de participare.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal de analiză, in două exemplare originale, însoțit de anexele aferente acestuia, care cuprinde prețul în valoare totală de 105.915,55 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA in suma de 20.123,95 lei, rezultând o valoare totală inclusiv TVA de 126.039,50 lei, pentru perioada 01.08.2019 - 31.12.2019, prețuri rezultate în urma evaluării și analizării ofertei.

Președintele Comisiei de analiză declară închisă ședința.

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal însoțit de anexe.

Comisia de analizăPreședinte - Radu George-Directia Administrativă și Management Informațional Membru Secretar- Tomescu Andra-Direcția Administrați ^Management Informațional


Membru


- Șerban Maria Cristina-Direcția Economica


Membru


- Hie Constanța - Direcția Investiții și AchizițiiMembru


- Vasile Valentina Irina- Direcția Juridică )
SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL, reprezentată de Crișîțnela


Anexa nr.l


EVALUARE TEHNIC :

„Servicii de dezvoltare,configurare si mentenanta curenta module software de gestiune rețea "

Specificații minimale tehnice din Caiet de Sarcini

Specificații tehnice oferite

Cerințe minimale conform Caiet de Sarcini îndeplinite / neindeplinite

SC INTERNET &TEHNOLOGIE S3 SRL

1. INFORMAȚII GENERALE


Primăria Sectorului 3 a Municipiului București este o instituție publică de interes local, care funcționează în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3.________________

Având în vedere că in urma reorganizărilor administrative dintre subordonatele din cadrul Consiliului Local al Sectorului 3 din perioada 2017-2018 prin centralizarea si creșterea topologiei retelistice si a atribuțiilor, responsabilităților informatice si a gestiunii echipamentelor tehnice ce tin de Serviciul Informatica, sunt necesare contractarea de servicii de dezvoltare,configurare si mentenanta curenta module software gestionare rețea pentru ca activitatea curentă a instituției sa fie monitorizata eficient, sa se relizeze in timp real inventarierea echipamentelor conectate in topologia interna a rețelei, sa ofere tool-uri de ticketing si remote control, precum si un dashboard unic pentru gestionarea customizata a nevoilor instituției.__________________

Utilizarea de servicii lunare de management, gestionare si control al rețelei se impune în vederea asigurării inter-operabilității proceselor și gestionării eficiente a tuturor resurselor, echipamentelor de tehnica de calcul si rețea, a informațiilor din cadrul instituției, în acest sens se optează pentru continuarea contractării de servicii informatice de dezvoltare, configurare si mentenanta curenta pentru module software gestiune rețea si trecerea din faza de test in faza de suport producție, implementare si mentenanta a acestora.

Ne asumăm răspunderea îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestionare rețea, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarciniCerința indeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini


2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI:

Scopul contractului il constituie achiziția de servicii de dezvoltare, configurare si mentenanta curenta pentru module software de gestiune rețea prin trecerea de la faza de test aflata in derulare la faza de producție si suport, pana la data de 31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire ulterioară conform art.l 65 (1) d) din HG 395/2016 cu maxim 4 luni, pentru gestionarea rețelei topografice a tuturor subordonatelor din cadrul Consiliului Local al Sectorului 3, ce permite scalabilitate ulteriorara, care îndeplineaste cerințele impuse prin documentația de achiziție ce fac referire in mod obligatoriu la următoarele module de:

 • a)  Monitorizare a rețelei

 • b)  Inventariere a rețelei

 • c) Ticketing

 • d) Remote control pentru echipamentele din rețea

 • e)  Dashboard unic pentru gestionarea rețelei

Necesitatea achiziției este justificata prin faptul ca la momentul actual exista module de gestionare informatice a rețelei topografice aflate in faza de test, care permit minimal , fara funcționalități complete, monitorizarea interna a utilizării terminalelor, a inventarierii lor si conform recomandărilor CERT-RO privind Securitatea Cibernetică a României adresata autorităților și instituțiilor publice deținătoare de infrastructuri cibernetice care susțin servicii publice a căror afectare aduce atingere securității naționale sau prejudicii grave statului român sau cetețenilor acestuia, respectiv Primăria Sectorului 3 a Municipiului București, respectiv datelor cetățenilor Sectorului 3. Trecerea de la faza de test la faza de producție si suport efectiv, prin aceste servicii de dezvoltare, configurare si mentenanta curenta a modulelor software de gestiune rețea este impetuos necesara pentru folosirea la capacitate maxima a modulelor de gestiune rețea concepute in perioada anterioara prezentei proceduri de achiziții si continuarea prin finalizarea dezvoltării acestora a activitatii de digitalizare completa a infrastructurii de rețea a Primăriei Sectorului 3 a Municipiului București.

Prestatorul se obligă să furnizeze servicii pentru gestionarea

Prezenta propunere tehnică este elaborată în vederea prestării de servicii de dezvoltare, configurare si mentenanta curenta pentru modulele software de gestiune rețea dezvoltate în anul 2018 și puse pe un mediu de test, trecerea din faza de test in faza de producție, respectiv dezvoltarea, configurarea si implementarea finala, precum si mentenanta acestora ulterior punerii în producție, astfel încât să fie asigurată gestionarea rețelei topografice a tuturor subordonatelor din cadrul Consiliului Local al Sectorului 3 și care să permită scalabilitate ulteriorara.

Modulele software la care se face referire sunt:

 • a) Inventarierea și monitorizarea rețelei-Network monitoring

- check_mk

 • b) Ticketing/ helpdesk

 • c)  Remote control pentru echipamentele din rețea -Dameware Remote Support

 • d) Dashboard unic pentru gestionarea rețelei

Pentru punerea în producție a modulelor menționate, se vor realiza următoarele operațiuni:

 • •  Dezvoltarea de noi funcționalități ale fiecărui modul în parte, în acord cu cerințele și detaliile tehnice comunicate de Beneficiar

 • •  Implementarea în prima lună de contract a tuturor

modulelor pe mediul  de  producție, cu toate

funcționalitățile configurate la parametri optimi de neceistate

Instruirea, după caz, a utilizatorilor fiecărui modul Mentenanța software (suport producător, corecții, îmbunătățiri de funcționalități) a fiecărui modul software în parte, pus în producție

Realizarea copiilor de siguranța și a restaurărilor: Restaurări în caz de dezastru Consultanță tehnică Identificarea eventualelor defecte Reinstalări ale modulelor


Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarciniCerința indeplinita conform


rețelei topografice cu modulele prezentate mai sus și dreptul de utilizare a acestora, să asigure dezvoltarea, implementarea si memtenanta modulelor, servicii de instruire a personalului pentru utilizarea modulelor și să asigure, la solicitarea achizitorului, servicii de asistență si suport tehnic.

Explicații privind arhitectura, designul detaliat și funcționarea modulelor.

Alte probleme de natură tehnică care pot fi întâmpinate în timpul exploatării modulelor, inclusiv a bazei de date generate de acestea

Asistență și suport tehnic în utilizare

Explicații privind arhitectura, designul detaliat și funcționarea modulelor

Alte probleme de natură tehnică care pot fi întâmpinate în timpul exploatării modulelor, inclusiv a bazei de date generate de acestea.

asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

Prestatorul se obligă să livreze actualizări si dezvoltări ale modulelor la versiunile curente și la versiunile ulterioare pe măsura apariției acestora prin serviciile de gestiune rețea oferite.Totodata prestatorul va asigura trecerea de la faza de test a modulelor de gestiune rețea la faza de producție prin dezvoltarea,implementarea finala si suport a acestora pe perioada contractuala.

3. CERINȚE FUNCȚIONALE

Serviciile de dezvoltare, configurare si mentenanta a modulelor software de gestiune rețea solicitate in prezentul Caiet de Sarcini vor fi adaptate la momentul trecerii lor etapizate , de la faza de test la faza de producție, la particularitățile activității din Primăria Sectorului 3 a Municipiului București,prin dezvoltarea si implementarea treptata a modulelor fiind necesar ca ele să răspundă cerințelor Autorității Contractante.

Ne asumăm răspunderea îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestionare rețea, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

Serviciile de gestiune rețea vor cuprinde servicii de dezvoltare, configurare si mentenanta a modulelor software de gestiune rețea, prin trecerea de la faza de test-demo la faza de funcționalitate maxima pentru gestionarea rețelei IT din cadrul PS3 si trebuie să asigure următoarele:

A. Dezvoltarea,configurarea si implementarea finala a Modulului de monitorizare a rețelei

Inventarierea și monitorizarea rețelei - NetWork monitoring -check_mk. Finalizarea monitorizării infrastructurii retelistice a PS3 prin utilizarea de plugin-uri inteligente pentru colectarea totala de date de la orice tip (hardware & software). Dezvoltare de noi funcționalități, în acord cu datele de testare și comunicate de benficiar în termen de 1 lună de la semnarea contractului. Finalizarea funcționalității totale a identificării rapide a problemelor din infrastructura interna prin definirea automate a unei stări diferențiate (OK, WARN, CRIT) a fiecărei componente hardware sau sistem informatic software aflat sub monitorizare. Monitorizare grafica în timp real cu intervale de măsurare de 1 sec.

Cerința indeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

B. Dezvoltarea, configurarea si implementarea finala a Modulului de Inventariere a rețelei

Identificarea si inventarierea in mod automat a tuturor elementelor hardware și software ( caracteristicile si configurația fiecărui echipament ) instalate pe dispozitivele și sistemele informatice inrolate sau conectate la topologia rețelei interne a instituției. Personalizarea tablourilor de bord și vizualizările in funcție de cerințele PS3 finale. Activarea funcționalității finale de interfeta web pentru vizualizări și operații.Dezvoltarea posibilității de raportare a istoricul stărilor echipamentelor din cadrul infrastructurii interne pentru orice interval de timp dorit, cu ajutorul calculării disponibilității în timp real.Monitorizarea schimbărilor de hardware și software prin controlarea virtuala a accesul neautorizat la hardware (terminale și servere ) și asupra actualizărilor de securitate critice neefectuate a aplicațiilor informatice din cadrul infrastructurii. Generarea de rapoarte PDF automate periodice ce conțin toate meta-datele de interes selectate de către administratorii desemnați de către instituție. Auditarea oricărei operațiuni de înregistrare a informațiilor în dosarul virtual al bunului (operator, dată, stație de lucru).

Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

1

1

£

l q\

\A

0

v \

i_] 1 p 1 /e /° / /.<J /

C. Dezvoltarea, configurarea si implementarea finala a Modului de Ticketing.

Funcționalitate completa din orice punct topologic al infrastructurii network la deschiderea unui tichet de suport tehnic si anunțarea echipei de suport tehnic. Finalizare funcție de cautarea a unui tichet după data, utilizator, tip, urgenta. Funcționalitate completa a notificării instant pentru operatori si posibilitate de interacțiune cu ceilalți utilizatori prin intermediul unei funcții de chat intern. Dezvoltare de noi funcționalități, în acord cu datele de testare și comunicate de benficiar în termen de 1 lună de la semnarea contractului.

Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

D. Dezvoltarea, configurarea si implementarea finala a Modulului de Remote control pentru echipamentele din rețea.

Remote control pentru echipamentele din rețea - Damewore Remote Support.

Activarea monitorizării full a jurnalelor pentru analiza notificărilor de eroare prin syslog, SNMP și alte fișiere de log-uri arbitrare. Activarea monitorizării finale atat activa cat si pasiva prin intermediul HTTP, SNMP sau prin conectarea directă la API- urile apartinand diferitelor aplicații informatice existente in PS3.

Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

Crearea, importarea din AD si integrarea finala de utilizatori

Cerința îndeplinita conform

E. Dezvoltarea,configurarea si implementarea finala a Modului de Dashboard pentru gestionarea rețelei.


pentru modul si stabilirea de drepturi de permisiuni (administrator, tehnic, utilizator). Dezvoltare finala a dashboard-ului în întregime in limba română. Customizare finala completa într-un design global conform cerințelor in urma etapelor de producție cu elemente de cromatice si imagistice aferente PS3. Dezvoltare de noi funcționalități, în acord cu datele de testare și comunicate de benficiar în termen de 1 lună de la semnarea contractului.

Activitățile necesare sunt:


asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini


A. Dezvoltare de noi funcționalități față de cele pilot, configurare si implementare a modulelor de rețea din faza de test in faza de producție si funcționalitate totala finala.


Pentru punerea în producție a modulelor menționate, se vor realiza următoarele operațiuni:

 • •  Dezvoltarea de noi funcționalități ale fiecărui modul în parte, în acord cu cerințele și detaliile tehnice comunicate de Beneficiar

 • •  Implementarea în prima lună de contract a tuturor modulelor pe mediul de producție, cu toate funcționalitățile configurate la parametri optimi de neceistate

 • •  Dezvoltare de noi funcționalități, în acord cu datele de testare și comunicate de benficiar în termen de 1 lună de la semnarea contractului

  Cerința indeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini


B.


Suport și mentenanță corectiva si preventiva pentru modulele de gestionare a rețelei detaliate mai sus :

 • •   Realizarea copiilor de siguranța și a restaurărilor

 • •  Restaurări în caz de dezastru

 • •  Consultanță tehnică

 • •  Identificarea eventualelor defecte

 • •  Reinstalări ale modulelor

 • •   Explicații privind arhitectura, designul detaliat și funcționarea modulelor.

 • •  Alte probleme de natură tehnică care pot fi întâmpinate în timpul exploatării modulelor, inclusiv a bazei de date generate de acestea.

Mentenanța software (suport producător, corecții, îmbunătățiri de funcționalități) a fiecărui modul software în parte, pus în producție:

 • •   Realizarea copiilor de siguranța și a restaurărilor

 • •   Restaurări în caz de dezastru

 • •  Consultanță tehnică

 • •   Identificarea eventualelor defecte

 • •   Reinstalări ale modulelor

 • •   Explicații privind arhitectura, designul detaliat și funcționarea modulelor.

 • •  Alte probleme de natură tehnică care pot fi întâmpinate în timpul exploatării modulelor, inclusiv a bazei de date generate de acestea

 • •   Asistență și suport tehnic în utilizare

 • •   Explicații privind arhitectura, designul detaliat și


  Cerința indeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarciniToate datele introduse prin modulele aferente serviciilor solicitate, indiferent de forma în care sunt agregate și stocate de aceasta (nu sunt permise decât modalități de agregare universale, accesibile prin programe dedicate uzuale), respectiv fișiere individuale ori baze de date, sunt proprietatea autoritatii contractante, respectiv Primăria Sectorului 3 a Municipiului București, aceasta fiind singura îndreptățită să le utilizeze în mod legitim, sau să confere drept de acces la datele în cauză terților în condiții stipulate în mod expres.

Serviciile recurente ce vor fi ofertate si asigurate de către prestator pe toata durata contractului vor trebui sa asigure la finalizarea perioadei contractuale obligatoriu următoarele cerințe de funcționalitate aferente fiecărui modul specificat la nivel de enterprise:____________________________________________

 • a) Modul de monitorizare a rețelei va permite :___________

 • 1. Monitorizarea rețelei interne

 • •  Monitorizarea infrastructurii retelistice a Primăriei Sectorului 3 prin utilizarea de plugin-uri inteligente pentru a colecta date de la orice tip atat hardware și software.

 • •  Identificarea rapida a problemelor din infrastructura interna printr-o "stare" diferențiată (OK, WARN, CRIT) a fiecărei componente hardware sau sistem informatic software aflat sub monitorizare .

 • •  Actualizarea periodica a componentelor de tip plugin ale modulului pentru acoperirea modificării constante dc software si hardware a instituției

 • •   Monitorizare atat activa cat si pasiva prin intermediul HTTP, SNMP sau prin conectarea directă la API-urilc apartinand diferitelor aplicații informatice existente in instituție.

funcționarea modulelor

• Alte probleme de natură tehnică care pot fi întâmpinate în timpul exploatării modulelor, inclusiv a bazei de date generate de acestea.____________________________________

Toate datele introduse prin modulele aferente serviciilor solicitate, indiferent de forma în care sunt agregate și stocate de aceasta (nu sunt permise decât modalități de agregare universale, accesibile prin programe dedicate uzuale), respectiv fișiere individuale ori baze de date, sunt proprietatea autoritatii contractante, respectiv Primăria Sectorului 3 a Municipiului București, aceasta fiind singura îndreptățită să le utilizeze în mod legitim, sau să confere singura îndreptățită să le utilizeze în mod legitim, sau să confere terților in condiții stipulate în mod expres

La finalizarea contractului, modulele software de inventariere și monitorizare rețea, ticketing, remote control și dashboard-ul unic de gestionare vor îndeplini următoarele cerințe minime:

 • a) Modul de monitorizare a rețelei_______________________

 • 1. Monitorizarea rețelei interne

 • •  Monitorizarea infrastructurii retelistice a Primăriei Sectorului 3 prin utilizarea de plugin-uri inteligente pentru a colecta date de la orice tip atat hardware și software.

 • •  Identificarea rapida a problemelor din infrastructura interna printr-o "stare" diferențiată (OK, WARN, CRIT) a fiecărei componente hardware sau sistem informatic software aflat sub monitorizare .

 • •  Actualizarea periodica a componentelor de tip plugin ale modulului pentru acoperirea modificării constante de software si hardware a instituției

 • •  Monitorizare atat activa cat si pasiva prin intermediul HTTP, SNMP sau prin conectarea directă la API-urile apartinand diferitelor aplicații informatice existente in instituție.

  Cerința indeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini2. Monitorizare bazată pe log-uri si evenimente

 • • Monitorizarea jurnalelor pentru analiza notificărilor de eroare prin syslog, SNMP și alte fișiere de log-uri arbitrare

 • • Redirecționarea notificărilor de eveniment

 • • Filtrarea notificărilor primite in mod automat in funcție de importanta.

2. Monitorizare bazată pe log-uri si evenimente

 • • Monitorizarea jurnalelor pentru analiza notificărilor de eroare prin syslog, SNMP și alte fișiere de log-uri arbitrare

 • • Redirecționarea notificărilor de eveniment

 • • Filtrarea notificărilor primite in mod automat in funcție de importanta.

3. Grafic și analiză

 • •  Analizarea automata cu grafice interactive HTML5

 • •  Auto-generarea de hărți grafice și diagrame din meta-date monitorizate live pentru obținerea unei viziuni clare asupra infrastructurii interne a instituției

 • •  Compararea simultana a datelor din mai multe grafice autogenerate

 • •  Integrarea datelor dintr-o gamă largă de surse și formate (date ISON, XML, SNMP )

 • •  Stocarea datelor obținute din monitorizarea rețelei in mod eficient pe o perioada indelungata.

 • •  Monitorizare grafica în timp real cu intervale de măsurare de 1 sec

3. Grafic și analiză

 • •  Analizarea automata cu grafice interactive HTML5

 • •  Auto-generarea de hărți grafice și diagrame din meta-date monitorizate live pentru obținerea unei viziuni clare asupra infrastructurii interne a instituției

 • •  Compararea simultana a datelor din mai multe grafice autogenerate

 • •  Integrarea datelor dintr-o gamă largă de surse și formate (date JSON, XML, SNMP )

 • •  Stocarea datelor obținute din monitorizarea rețelei in mod eficient pe o perioada indelungata.

 • •  Monitorizare grafica în timp real cu intervale de măsurare de 1 sec

Cerința indeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea , în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini si a specificațiilor regăsite in tabelul din oferta tehnica pag.115-117 si asumata in Nota l-pag. 120

4. GUI personalizabil a modulului

 • •  Utilizarea unei interfețe web pentru vizualizări și operații

 • •  Personalizarea tablourile de bord și vizualizările in funcție de nevoile finale ale instituției

 • •  Personalizare unui meniu paralel in funcție de tipul de user

4. GUI personalizabil a modulului

 • •   Utilizarea unei interfețe web pentru vizualizări și operații

 • •   Personalizarea tablourile de bord și vizualizările in funcție de nevoile finale ale instituției

 • •  Personalizare unui meniu paralel in funcție de tipul de user

z vz /' ■■?/ 1

l ol

\cb \

|_j  1

/□ 1 1 £

b) Modulul de inventarierea rețelei va permite :

1. Inventariere hardware și software

 • •  Identificarea si inventarierea in mod automat a tuturor elementelor hardware și software ( caracteristicile si configurația fiecărui echipament) instalate pe dispozitivele și sistemele informatice inrolate sau conectate la topologia rețelei interne a instituției.

 • •  Monitorizarea schimbărilor de hardware și software prin controlarea virtuala a accesul neautorizat la hardware ( terminale și servere ) și asupra actualizărilor de securitate critice neefectuate a aplicațiilor informatice din cadrul infrastructurii informatice interne a instituției.

1. Inventariere hardware și software

 • •  Identificarea si inventarierea in mod automat a tuturor elementelor hardware și software ( caracteristicile si configurația fiecărui echipament) instalate pe dispozitivele și sistemele informatice inrolate sau conectate la topologia rețelei interne a instituției.

 • •  Monitorizarea schimbărilor de hardware și software prin controlarea virtuala a accesul neautorizat la hardware ( terminale și servere ) și asupra actualizărilor de securitate critice neefectuate a aplicațiilor informatice din cadrul infrastructurii informatice interne a instituției.

Cerința indeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea , în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini si a specificațiilor regăsite in tabelul din oferta tehnica

 • •  Integrarea unor parametri dinamici actualizați periodic prin intermediul datelor de monitorizare.

 • •   operarea pe roluri utilizator, cu drepturi specifice asupra tuturor documentelor care se adaugă la dosarului bunului de inventar

 • •  Integrarea unor parametri dinamici actualizați periodic prin intermediul datelor de monitorizare.

 • •  Operarea pe roluri utilizator, cu drepturi specifice asupra tuturor documentelor care se adaugă la dosarului bunului de inventar

  pag.117-119 si asumata in

  Nota l-pag. 120


 • 2. Raportare autogenerata

 • • Dezvoltarea posibilității de raportare a istoricul stărilor echipamentelor din cadrul infrastructurii interne pentru orice interval de timp dorit, cu ajutorul calculării disponibilității în timp real.

 • • Generarea de rapoarte automate ce vor conține detalii privind data achiziției, furnizorul, informații despre garanție si reparații

 • • Datele despre disponibilitatea echipamentelor

 • • Obținerea de notificări automate customizabile înainte de expirarea garanției echipamentelor si contractelor de tip software

 • • Generarea de rapoarte PDF automate periodice ce conțin toate meta-datele de interes selectate de către administratorii desemnați de către instituție

 • • Generarea de rapoarte privind configurația rețelei interne (adresa 1P, adresa MAC, porturi deschise)

 • • Auditarea oricărei operațiuni de înregistrare a informațiilor în dosarul virtual al bunului (operator, dată, stație de lucru)

 • • Creerea unei baze de date centralizată replicabilă pentru fail-over și dezastre

c) Modulul de ticketing va permite :_________________________

 • • Deschiderea unui tichet de suport tehnic si anunțarea echipei de suport tehnic

 • • Cautarea unui tichet după data, utilizator, tip, urgenta

 • • Alocarea tichetului unui operator tehnic

 • • Anunțarea utilizatorului despre rezolvarea si închiderea tichetului

 • • Calendar al sarcinilor, evidențiere tichete cu termene de rezolvare depășite

 • • Notificări instant pentru operatori si posibilitate de interacțiune cu utilizatorii

 • • Bază de date centralizată replicabilă pentru fail-over și dezastre

 • • Infrastructură și mediu de lucru in sync cu aplicația de inventar a rețelei, bază de date comună si posibilitate de interconectare

 • 2. Raportare autogenerata

 • • Dezvoltarea posibilității de raportare a istoricul stărilor echipamentelor din cadrul infrastructurii interne pentru orice interval de timp dorit, cu ajutorul calculării disponibilității în timp real.

 • • Generarea de rapoarte automate ce vor conține detalii privind data achiziției, furnizorul, informații despre garanție si reparații

 • • Datele despre disponibilitatea echipamentelor

 • • Obținerea de notificări automate customizabile înainte de expirarea garanției echipamentelor si contractelor de tip software

 • • Generarea de rapoarte PDF automate periodice ce conțin toate meta-datele de interes selectate de către administratorii desemnați de către instituție

 • • Generarea de rapoarte privind configurația rețelei interne (adresa IP, adresa MAC, porturi deschise)

 • • Auditarea oricărei operațiuni de înregistrare a informațiilor în dosarul virtual al bunului (operator, dată, stație de lucru)

 • •  Creerea unei baze de date centralizată replicabilă pentru fail-over si dezastre

— 1 ----------- —---------- -

Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea , în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini si a specificațiilor regăsite in tabelul din oferta tehnica pag.117-119 si asumata in Nota l-pag. 120-121


 • • Deschiderea unui tichet de suport tehnic si anunțarea echipei de suport tehnic

 • • Cautarea unui tichet după data, utilizator, tip, urgenta

 • • Alocarea tichetului unui operator tehnic

 • • Anunțarea utilizatorului despre rezolvarea si închiderea tichetului

 • • Calendar al sarcinilor, evidențiere tichete cu termene de rezolvare depășite

■ Notificări instant pentru operatori si posibilitate de interacțiune cu utilizatorii

 • • Bază de date centralizată replicabilă pentru fail-over și dezastre

• Infrastructură și mediu de lucru in sync cu aplicația de inventar a rețelei, bază de date comună si posibilitate de interconectareasumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea , în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini si a specificațiilor regăsite in tabelul din oferta tehnica pag.119-120 si asumata in Nota l-pag. 120-121


d) Modulul de remote control pentru echipamentele din rețea va

ermite :

 • •  Conectare rapida și control total terminal final

 • •  Capturi de ecran ale terminalului de la distanță

 • •  Management granular asupra accesului remote

 • •   Autentificare muti-factor.

 • •  Active Directory management multiplu de la distanta dintr-o singura consola

 • •   Sesiuni de chat live cu utilizatorul final in timpul remedierii problemelor cu im sistem de multi-platform support

 • •  Transfer instantaneu de fișiere pe terminale in mod remote

 • •  Control de la distanță a nodurilor de rețea ce suporta sistem de operare: Windows®, Mac OS® X și Linux® atat pentru unitati de calcul (PC)/laptopuri cat si servere .

 • •  Conectare rapida și control total terminal final

 • •  Capturi de ecran ale terminalului de la distanță

 • •  Management granular asupra accesului remote

 • •   Autentificare muti-factor.

 • •  Active Directory management multiplu de la distanta dintr-o singura consola

 • •   Sesiuni de chat live cu utilizatorul final in timpul remedierii problemelor cu un sistem de multi-platform support

 • •  Transfer instantaneu de fișiere pe terminale in mod remote

 • •  Control de la distanță a nodurilor de rețea ce suporta sistem de operare: Windows®, Mac OS® X și Linux® atat pentru unitati de calcul (PC)/laptopuri cat si servere .

d) Modulul de dashboard pentru gestionarea unica a modulelor va permite :

 • •   Declararea de utilizatori si grupuri pentru modul si stabilirea de drepturi (administrator, tehnic, utilizator)

 • •  Accesarea prin intermediul modulului prin sync cu celelalte module de monitorizare a rețelei aferente in cadrul infrastructurii interne din cadrul instituției

 • •  Customizare finala intr-un design global conform cerințelor autoritatii contractante in urma etapelor de producție cu elemente de cromatice si imagistice aferente Sectorului 3

 • •   Scalabilitate in integrare ulterioara cu module suplimentare.

 • •  Filtrare a datelor printr-un sistem de crash management relationat cu celelalte module de monitorizare rețea ce oferă filtrare globala

 • •  Accesare 24/7 de tip browser-base prin apeluri de tip REST securizate.

 • •  Modulul de dashbord-ul unic trebuie sa fie în întregime in limba română

 • •   Declararea de utilizatori si grupuri pentru modul si stabilirea de drepturi (administrator, tehnic, utilizator)

 • •  Accesarea prin intermediul modulului prin sync cu celelalte module de monitorizare a rețelei aferente in cadrul infrastructurii interne din cadrul instituției

 • •  Customizare finala intr-un design global conform cerințelor autoritatii contractante in urma etapelor de producție cu elemente de cromatice si imagistice aferente Sectorului 3

 • •   Scalabilitate in integrare ulterioara cu module suplimentare.

 • •   Filtrare a datelor printr-un sistem de crash management relationat cu celelalte module de monitorizare rețea ce oferă filtrare globala

 • •  Accesare 24/7 de tip browser-base prin apeluri de tip REST securizate.

 • •   Modulul de dashbord-ul unic trebuie sa fie în întregime in limba română


Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea , în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini si a specificațiilor regăsite in tabelul din oferta tehnica pag.114 si asumata in Nota 1-pag. 121


Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea , în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini si a specificațiilor regăsite in tabelul din oferta tehnica pag.114-115 si asumata in Nota l-pag. 1214. CERINȚE TEHNICE SI NON-FUNCȚIONALE


1) Modulele de monitorizare rețea aferente serviciilor mai sus menționate sunt instalate pe mașini virtuale sau fizice puse la dispoziție de beneficiar, la sediul instituției. Sistemele de operare puse la dispoziție de beneficiar sunt de tip Open-Source varianta enterprise sau Windows Server 2016, pentru care autoritatea contractanta dispune de licență.

Modulele de monitorizare rețea aferente serviciilor mai sus menționate sunt instalate pe mașini virtuale sau fizice puse la dispoziție de beneficiar, la sediul instituției. Sistemele de operare puse la dispoziție de beneficiar sunt de tip Open-Source varianta enterprise sau Windows Server 2016, pentru care autoritatea contractanta dispune de licență

2) încărcarea datelor este făcută într-o bază de date susținută de un sistem de gestiune a bazelor de date relaționale în arhitectură de înaltă disponibilitate. Datele rămân proprietatea autoritatii contractante în orice situație pe toata perioada de derulare contractuala.

încărcarea datelor este făcută într-o bază de date susținută de un sistem de gestiune a bazelor de date relaționale în arhitectură de înaltă disponibilitate. Datele rămân proprietatea beneficiarului în mod necondiționat.

5. PRESTAREA SERVICIILOR

Se dorește contractarea de servicii complete, incluzând toate componentele software, precum și procedurile de implementare necesare, precum și orice produs rezultat (fișiere de configurare, scripturi de instalare etc.) cu ocazia dezvoltării și implementării finale, sub formă de abonament lunar.

Prestarea serviciilor se va face începând cu semanarea contractului pana la 31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire conform art.165 (1) d) din legea 98/2016 cu maxim 4 luni.

Serviciile vor asigura componentele software necesare în realizarea acestora, precum și procedurile de implementare necesare, dar și orice produs rezultat (fișiere de configurare, scripturi de instaiare etc.), cu ocazia dezvoltării și implementării finale. Serviciile vor fi recepționate lunar prin semnarea de către reprezentanții tehnici ai ambelor părți contractante. în acest sens, după semnarea contractului părțile vor comunica numele reprezentanților tehnici alocați acestui contract.


A. LOC DESFĂȘURARE SI ACCES LA DISTANTA


Serviciile vor fi desfășurate la sediul instituției si atunci când este ’ »

necesar la alte sedii aparatinand Primăriei Sectorului 3, dar si remote după necesitate, respectând condițiile de securitate a informației ( acces VPN prin conturi gestionate de administratorii de sistem ai instituției).


Serviciile de gestionare rețea vor fi prestate la sediul beneficiarului, indiferent de locația acestuia,în cazul unei intervenții de la distanță, Beneficiarul va crea și va pune la dispoziția Prestatorului un cont de acces pe un mediu securizat, limitat temporar la perioada necesară intervenției


Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarciniCerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini


Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini


B. SUPORT TELEFONIC SI E-MAIL_____________

Specialiștii vor putea solicita suport tehnic telefonic sau prin e-mail. In acest sens, furnizorul va pune la dispoziția Primăriei Sector 3 datele de contact ale persoanelor tehnice responsabile de asigurarea serviciilor de suport tehnic, respectiv:

 • •      Număr de telefon fix

 • •      Număr de telefon mobil

 • •      Adresa email

Orice solicitare din partea beneficiarului va fi comunicată prin mijloace electronice între reprezentanții tehnici și vor fi clasificate în:

 • •   Solicitări de tip suport tehnic - sunt acele cereri corespunzătoare realizării unei operațiuni din cele de suport tehnic descrise mai sus

 • •   Incident - sunt acele cereri corespunzătoare unor situații care determină nefuncționarea sau funcționarea defectuoasă a platformelor software, ceea ce are un impact asupra infrastructurii critice

 • •   Mentenanță - sunt acele cereri corespunzătoare unor situații care determină necesitatea intrevenției de tip service software (operațiuni de verificare configurații, aplicare patch-uri de update-uri etc.)

Timpii de răspuns pentru solicitările de asistență recepționate sunt corelați cu tipul solicitării, dar nu vor depăși 2 zile lucrătoare, cu excepția acelor situații în care va fi necesară intervenția producătorului (tichet producător).

Cerința îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini


6. ALTE CERINȚE SI PRECIZĂRI

Cerința 'îndeplinita conform asumării de către ofertant a îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestiune rețea, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

Ofertanții pot include în propunerea tehnică orice alte informații considerate semnificative de către Ofertant, în sprijinul propunerii tehnice. In formularea ofertei tehnice se vor regăsi integral si obligatorie toate elementele componente ( sintaxe si fraze ) ale acestui Caiet de Sarcini, Ofertantul prestator introducând in oferta asumarea integrala a tuturor capitolelor existente, atat a celor generale, cat si a celor cu specifiicatii tehnice cu respectarea tuturor cerințelor cerute.

Ne asumăm răspunderea îndeplinirii cu profesionalism a serviciilor de gestionare rețea, în acord cu cerințele minime formulate în caietul de sarcini

Nu vor fi acceptate oferte parțiale, ci doar oferte complete, care satisfac toate cerințele prezentei documentații. Toate cerințele din prezentul caiet de sarcini, sunt minime și obligatorii, iar nerespectarea uneia dintre cerințe va duce automat la declararea ofertei ca fiind neconformă.

Facturile pentru serviciile prestate se vor emite și se vor transmite

autorității contractante lunar, iar plata acestora se va efectua în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii facturii.

Conform / neconform

Conform

COMISIA DE EVALUARE


Președinte- Radu George-Directia Administrativă și Management Informațional

Membru Secretar- Tomescu Andra-Direcția Administrativă și Mffyiagement Informațional

i


Membru


- Șerban Maria Cristina-Directia Economică


Membru


Membru- Ilie Constanța - Direcția Investiții și Achizițiix^^/j

TELEFON (004021) 31803 23 - 28/34040 n FAX (004021) 31803 04 E-MAIL inf0rmatica@pnmarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

romania2019.eu


Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


WLS3 Nh. 1(01 /3C.0Y. <20)9


NR. 494520/25.07.2019


ȚĂ


NOTĂ JUSTIFICATIVĂ            T*g

privind încadrarea în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 a procedurii de negociere și atribuire a contractului având ca obiect „ Servicii de dezvoltare,configurare si mentenanta curenta module software de gestiune rețea”

în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.”

Având în vedere procesul verbal de negociere al comisiei de analiză nr. 493244/25.07.2019 pentru atribuirea către S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a contractului de servicii având ca obiect „ Servicii de dezvoltare,configurare si mentenanta curenta module software de gestiune rețea", Proces verbal aprobat de către Primarul Sectorului privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea de servicii în Tehnologia Informațiilor. Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București a aprobat asocierea dintre Sectorul 3 al Municipiului București, prin consiliul Local Sector 3 al Municipiului București, și Societatea SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea înființării Societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. în același timp, prin HCLS nr. 355/25.09.2017, a fost aprobat și capitalul social al S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., Sectorul 3 al Municipiului București având o cotă de participare de 99%, astfel Sectorul 3 având calitatea de acționar majoritar.


Având în vedere cel expuse, se face dovada îndeplinirii condiției stipulate la art. 31, lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

în ceea ce pivește condiția prevăzută la art. 31, lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Sectorul 3 al Municipiului București are o cotă de participare la capitalul social al S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L. de 99% și, implicit, face parte din Adunarea Generală a Asociațiilor. Potrivit art.

12 din actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. Adunarea Generală

a Asociațiilor reprezintă „organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale” și următoarele atribuții principale:


 • - hotărăște modificare Actului Constitutiv;

 • - hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

 • - hotărăște majorarea sau diminuarea capitalului social;

 • - hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • - hotărăște asupra fuzionării, divizării sau dizolvării Societății;

 • - numește, revoacă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;

 • - examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

 • - aprobă programul de activitate (planul de afaceri) și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica

de prețuri (renumerația pentru activitățile Societății);

- numește cenzorii Societății, le stabilește renumerația, îi descarcă de gestiune și îi

revoacă;

 • - ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • - ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

 • - hotărăște asupra investițiilor majore ale societății, care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;

 • - hotărască asupra încheierii de acte juridice care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA;

 • - hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;

hotărăște în orice altă problemă de importanță privind activitatea Societății.

■ Din art. 3 al HCLS3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilențului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., reiese faptul că, pentru anul 2019, mai mult din 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de Sectorul 3. De asemenea, conform programului de activitate pe anul 2018, mai mult de 80% din activitățile societății au fost efectuate pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate de către Sectorul 3. Astfel, condiția prevăzută la art. 31, lit. b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, este îndeplinită.

Date fiind cele prezentate, procedura de negociere și atribuire a contractului având ca obiect „ Servicii de dezvoltare,configurare si mentenanta curenta module software de gestiune rețea” se încadrează în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 3 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Informatica a emis prezenta notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, pe care o supune aprobării Primarului Sectorului 3 al Municipiului București.

nas3 <u)i. W/3aWWCONTRtCTDESERVIC

 • 1. Preambul


în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice si HCLS3 nr. 306/13.06.2019

 • -   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare; alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

 • -  Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation);

Ținând cont de:

- Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 al Municipiului București a procedurii de achiziție având ca obiect „ Prestarea de servicii de dezvoltare,configurare si mentenanta curenta module software de gestiune rețea “

s-a încheiat prezentul Contract de servicii între:

Părțile contractante:

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr.191, sector 3, cod fiscal RO4420465, având cont nr. .............., deschis la Trezoreria Sector 3,

reprezentată prin Primar Robert-Sorin Negoiță, în calitate de achizitor, pe de o parte,

B. S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 242, sector 3, telefon 031.069.9145, înregistrat la Registrul Comerțului cu J40/15452/2017, C.U.I. R038189005, cont nr. R085TRZ7035069XXX019401, deschis la Trezoreria Sectorului 3, reprezentată prin dna. CRISTINA - ELENA ARGHIR - PREȘEDINTE CA, în calitate de prestator, pe de altă parte.

 • 2. Definiții

  • 2.1 în prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulri operatori economici și una sau mai multe

AVIZAT


DIRECȚIA ADi MANAGEMEN1 Director Execuți' Radu Alexandrii.


NISTRATIVA SI INFORMAȚIONAL,


AVIZAT

DIRECȚIA ECONOMII Director Executixy^X^ Octavian GHWlJyt /


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu          ,

Georgeta VIȘAN Q/ O


autorități contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale.

 • b. contract de achiziție publică de servicii - contractul care are ca obiect prestarea de servicii;

 • c. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. servicii - servicii ce fac obiectul prezentului contract;

 • f. reprezentanții achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea verificării execuției corecte a punerii în funcțiune a produselor livrate sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri legate de contract;

 • g. reprezentantul prestatorului - persoana desemnata de prestator sa primească instrucțiuni în numele acestuia, aprobate de Achizitor;

 • h. document scris - orice document întocmit de achizitor sau prestator, datat, semnat si confirmat de primire, care are legătură cu orice problema intervenita în derularea contractului;

 • i. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare

  • 3.1 în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică

în mod diferit.


 • 3.3 Interpretarea tuturor prevederilor contractului contractului.

Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul principal al contractului 4.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile de servicii de dezvoltare,configurare si mentenanta curenta module software de gestiune rețea

 • 4.2 Achizitorul se obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească prețul convenit în prezentul contract.

 • 5. Prețul contractului

J

 • 5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de 105.915,55 lei fara TVA, din care 20.123,95 TVA lei, reprezentând 126.039,50 lei cu TVA, respectiv 21.183,11 lei fara TVA per luna, respectiv 25.207,90 lei cu TVA per luna.

  AVIZAT

  DIRECȚIA      ISTRATIVA SI

  MANAGEMENT INFO TIONAL,  Director Execuți Radu Alexa
  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICĂ, Serviciul Legislație și Avizare Contracte


  Șef Serviciu      a,

  GeorgetaVIȘAN

  4 I


5.2. Valoarea finală a contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, plătibile prestatorului de către achizitor va fi valoarea totală a serviciilor recepționate conform clauzelor contractuale.

 • 6. Durata contractului

6.1. Durata prezentului contract este de Ia semnarea acestuia de către ambele părți și până la data de 31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire cu 4 luni conform HG 395 /2016 art.165 (1) d) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • 7. Executarea contractului

  • 7.1 Executarea contractului începe după semnarea contractului si emiterea Notei de comandă.

 • 8. Documentele contractului

  • 8.1 Documentele contractului sunt:

 • i.   Anexa 1 - Caietul de sarcini;

 • ii.   Anexa 2 — Propunerea tehnică;

 • iii.   Anexa 3 - Propunerea financiară;

 • iv.   garanția de bună execuție (document ce va fi constituit de către furnizor după semnarea contractului de către ambele părți);

 • v.   Proces-verbal al Comisiei de analiza;

 • vi.   orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.


 • 8.2 Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele co prin prezentul Contract.

 • 8.3 Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

 • 9. Obligațiile principale ale prestatorului

  • 9.1 (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile aferente contractului la standardele^șî/ sau

performanțele prezentate în propunerea tehnică și Caietul de sarcini cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta și în acord cu legislația incidență.

 • (2) Prestatorul se obligă să mențină prețul serviciilor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • (3) Prestatorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

 • (4) Pe toata durata contractului, prestatorul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 • 9.2 Prestatorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 9.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu

graficul de îndeplinire a cerințelor contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 9.4 Prestatorul se obligă să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici specializați/ certificați/ autorizați pe fiecare arie de competență pe care sunt implicați.

 • 9.5 Prestqțorul se obligă să presteze serviciile conform cerințelor din Caietul de Sarcini.

AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRATIVA SI

MANAGE

Director Ex

Radu Aleza

AVIZAT

DIRECȚIA ECONOMICĂ Director Executiv, Octavian GHEȚL


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație ți Avizare Contracte Șef Serviciu

Georgeta VIȘAN • 9.6 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i. reclamatii și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

 • ii. daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9.7 Prestatorul se obligă ca, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea unei notificări a achizitorului referitor la orice problemă aferentă serviciilor efectuate de către prestator, să remedieze problema notificată și să comunice acest lucru achizitorului printr-un document scris.

 • 9.8 Prestatorul se obligă să respecte perioada de garanție ofertată. în perioada de garanție a serviciilor prestate prestatorul trebuie să asigure remedierea oricărei defecțiuni în maxim 24 ore lucrătoare, de la transmiterea solicitării scrise, prin e-mail sau fax. în acest scop, părțile vor desemna persoane de contact/ responsabile de contract: nume, prenume, e-mail și telefon.

 • 10. Obligațiile principale ale achizitorului

  • 10.1 Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul prevăzut la art.5.1. din prezentul contract, către S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L în contul nr. R085TRZ7035069XXX019401 deschis la Trezoreria Sectorului 3.

  • 10.2 Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării privind efectuarea acestora.

  • 10.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de maxim 30 de zile de la înregistrării facturilor prestatorului la Direcția Economică, pe baza proceselor-verbale de recepție a serviciilor.

 • 10.5 (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția prestatorului întreaga documentație necesară pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise prestatorului.

 • 10.6 Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a prestatorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 10.7 Achizitorul are dreptul să sancționeze prestatorul, pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.

 • 10.8 (1) Achizitorul va recepționa serviciile aferente prezentului contract, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare pe care le transmite prestatorului.

 • 10.9 Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul prestatorului pe

întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiții a serviciilor care fac obiectul contractului.AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRATIVA SI

RMATIONAL,

MUNTEANUMANAGEMENT Director Exec
AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație ți Avizare Contracte Șef Serviciu

Georgcta VIȘAN11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • 11.1 în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 11.2 în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu plătește contravaloarea facturilor în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.


12. Garanția de bună execuție a contractului

12.1 Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului tară TVA, în valoare de 5.295,78 lei, în termen de 5 zile de Ia semnarea


prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata perioadei contractuale.

Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 12.2. In cazul în care prestatorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe


parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform legale în vigoare.

AVIZAT   1

AVIZAT

DIRECȚIA A»r

HINISTOATIVA SI

DIRECȚIA ECONOMICĂ

MANAGEMEJ^

r     MATIONAL,

Director Executiv, -Xy

Director Execuți Radu Alexandru

MUNTEANU

Octavîan             , /


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ, Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu     _ . • 13. Modalități de plată

  • 13.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul contractului către prestator în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, în baza procesului verbal de recepție acceptat de ambele părți.

  • 13.2 Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice și în acord cu graficul de plăți.

  • 13.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

  • 13.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 13.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție a serviciilor de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor/ produselor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

 • 14. începere, recepție, inspecții, teste și verificări

  • 14.1 Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor potrivit art. 7.1 din prezentul Contract.

  • 14.2 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/testa/verifica serviciile prestate, pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract și ale caietului de sarcini.

  • 14.3 Dacă vreunul din serviciile inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar prestatorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

 • i.   de a remedia serviciile refuzate, sau

 • ii.   de a face toate modificările necesare pentru ca serviciile să corespundă specificațiilor.

 • 14.4 Prevederile clauzelor 14.1-14.2 nu îl vor absolvi pe prestator de obligația asumării garanțiilor sau a altor obligații prevăzute în contract.

 • 15. întârzieri în îndeplinirea contractului

  • 15.1 Prestatorul are obligația de a îndeplini prevederile contractului de prestări servicii în perioada stipulată în contract.

  • 15.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele prevăzute în contract, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/ perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părților.

  • 15.3 în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de remediere, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

 • 16. Cesiunea


  • 16.1 Prezentul contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București. Contractul se va putea cesiona doar către o persoană juridică care are autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, îndeplinind condiții art. 31 din Legea nr. 98/2016.


AVIZAT

DIRECȚIA ECONOMIC

Director Executiv,

Octavian GHfcftfr"—t-

Serviciul Legislație și Ai Șef Serviciu        .

Georgcta VIȘAN Q'


 • 17. încetarea contractului

  • 17.1 Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • i. la expirarea duratei stabilite prin Contract;

 • ii. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;

 • iii. prin acordul scris al părților;

 • iv. în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile;

 • v. prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract.

 • 17.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 17.3 în situația rezilierii totale/ parțiale din cauza neexecutării/ executării parțiale de către prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 17.4 în situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune - interese în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract.

 • 17.5 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respective, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 17.6 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 17.7 Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 17.8 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. Achizitorul va notifica prestatorul cu cel puțin 5 zile înainte de momentul denunțării unilaterale. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 18. Rezilierea contractului

  • 18.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

   18.2 Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar prestatorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

   i. Prestatorul nu prestează servicii de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

   ii. în cazul în care împotriva Prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;


   18.3 Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, termenelor menționate anterior.

   9   AVIZAT

   DIRECȚIA ADMINISTRATIVA SI INFORMAȚIONAL,


   Director Excc Radu Ale
   AVIZAT

   DIRECȚIA ECONOMICj Director Executiv, Octavian GII


   AVIZAT

   DIRECȚIA JURIDICĂ,

   Serviciul Legislație și Avizare'Cohtr Șef Serviciu Georgeta VIȘAN
 • 19. Ajustarea prețului contractului

  • 19.1 Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

   & fO

   C7 1 FHE

   2     Kg


   /or /O ■

   itie de

   »


   20. Conflictul de interese

   TSjjy J j 1

   20.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice^r conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului, în mod


obiectiv și imparțial.

 • 20.2. (1) Prestatorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

(2) în situația în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul se află în situație de conflict de interese

sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul conform art. 18.2. alin. (1) asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul, fără obligația notificării formale a furnizorului.

 • 21. Amendamente

  • 21.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

  • 21.2 Fără a a duce atingere prevederilor art.20.1, în măsura în care modificări ale legislației achizițiilor publice impun modificarea prezentului contract, aceasta se va realiza unilateral de către achizitor, prin act adițional semnat de către părțile contractante.

  • 21.3 Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • 22. Forța majoră

 • 22.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.

 • 22.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

 • 22.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia

 • 22.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 22.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 23. Soluționarea litigiilor

  • 23.1 Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

AVIZAT DIRECȚIA


MANAGEM Director Exec Radu AlexMINISTRATIVA SI INFORMAȚIONAL,


 • 23.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze în primă instanță judecătorească competentă potrivit normelor de procedură în vigoare

 • 24. Dispoziții finale

  • 24.1 în cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea și/sau executarea contractului.

  • 24.2 în cazul fuziunii/ divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștința celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale societății în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.

  • 24.3 Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

  • 24.4 Prevederile contractuale referitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

 • 25. Răspunderea contractuală

 • 25.1.Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 26. Limba care guvernează contractul

  • 26.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 27. Comunicări

  • 27.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 27.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 27.3 în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 27.4 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 27.5 Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 27.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, -din partea prestatorului:.

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București..........................

Părțile au înțeles să încheie azi..........................prezentul contract în 2 (doua) exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

PRIMĂRIA SECTOR 3 Robert Sorin NEGOIȚĂ


EXECUTANT

S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Cristina - Elena ARGH1R

Președinte CA

DIRECȚIA ADMINISTRATIVA SI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

Director Executiv

Radu Alexandru MUNTEANU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director Executiv

Octavian GHEȚU

DIRECȚIA JURIDICĂ

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu

Georgeta VIȘAN

Cristinela GROSU

Director General AdjunctAVIZAT *

DIRECȚIA ADMINISTRATIVA SI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL, Director Executiv

Radu AlejjsrtțfrMUNTEANUAVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ, Serviciul Legislație și Avizare Contracte


Șef Serviciu         >

Georgeta VIȘANCABINET PRIMARTELEFON (004 02!) 3 s8 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprmar@prrmarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

Nr.


CABINET PRIMAR

Data.


2<â .<072ai3

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului ce are ca obiect

„Servicii de dezvoltare, configurare și mentenanțâ curenta module software de gestiune rețea"

în vederea îmbunătățirii calității și eficientizării serviciilor furnizate de către administrația publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București și în urma reorganizărilor administrative dintre subordonatele din cadrul Consiliului Local al Sectorului 3 prin centralizarea și creșterea topologiei rețelistice și a atribuțiilor, responsabilităților informatice și a gestiunii echipamentelor tehnice ce țin de Serviciul Informatică, sunt necesare contractarea de servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curentă module software gestionare rețea pentru ca activitatea curentă a instituției să fie monitorizată eficient, să se relizeze în timp real inventarierea echipamentelor conectate în topologia internă a rețelei, să ofere tool-uri de ticketing și remote control, precum și un dashboard unic pentru gestionarea customizată a nevoilor instituției.

în vederea atingerii obiectivului general al contractului este necesară realizarea asigurării inter-operabilității proceselor și gestionării eficiente a tuturor resurselor, echipamentelor de tehnică de calcul și rețea, a informațiilor din cadrul instituției, în acest sens se optează pentru continuarea contractării de servicii informatice de dezvoltare, configurare și mentenanță curentă pentru module software gestiune rețea și trecerea din faza de test în faza de suport producție, implementare și mentenanță a acestora.

Necesitatea achiziției este justificată prin faptul că la momentul actual există module de gestionare informatice a rețelei topografice aflate în faza de test, care permit minimal, fără funcționalități complete, monitorizarea internă a utilizării terminalelor, a inventarierii lor și conform recomandărilor CERT-RO privind Securitatea Cibernetică a României adresată autorităților și instituțiilor publice deținătoare de infrastructuri cibernetice care susțin servicii publice a căror afectare aduce atingere securității naționale sau prejudicii grave statului român sau cetățenilor acestuia, respectiv Primăria Sectorului 3 a Municipiului București, respectiv datelor cetățenilor Sectorului 3.

în acest sens, se are în vedere realizarea următoarelor servicii:

 • •  Trecerea de la faza de test la faza de producție si suport efectiv, prin aceste servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curentă a modulelor software de gestiune rețea pentru folosirea la capacitate maximă a modulelor de gestiune rețea;

 • •  Asigurarea dezvoltării, implementării și memtenanței modulelor și asigurerea de servicii de asistență și suport tehnic;

 • •  Dezvoltarea, configurarea și implementarea finală a modulului de monitorizare a rețelei;

 • •  Dezvoltarea, configurarea și implementarea finală a modulului de inventariere a rețelei;

 • •  Dezvoltarea, configurarea și implementarea finală a modului de ticketing;

 • •  Dezvoltarea, configurarea și implementarea finală a modulului de remote control pentru echipamentele din rețea;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți in baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                                 1


PRIMĂRIA


SECTORULUI <


CABINET PRIMAR


BUCUREȘTI


 • •  Dezvoltarea, configurarea și implementarea finală a modului de dashboard pentru gestionarea rețelei;

 • •  Dezvoltare de noi funcționalități față de cele pilot, configurare și implementare a modulelor de rețea din faza de test în faza de producție și funcționalitate totală finală;

 • •  Suport și mentenanță corectivă și preventivă pentru modulele de gestionare a rețelei.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr, 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a înaintat anunțul de intenție nr. 990/27.06.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București cu nr. 464030/CP/02.07.2019, prin care și-a manifestat intenția de a participa la procedura de atribuire a contractului având ca obiect "Prestarea de servicii de dezvoltare, configurare și mentenanță curentă module software de gestiune rețea”.

în urma analizei și evaluării ofertei depusă de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL , comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă cu o valoare de 105.915,55 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în suma de 20.123,95 lei, rezultând o valoare totală de 126.039,50 lei cu TVA pentru perioada 01.08.2019 - 31.12.2019, respectiv 21.183,11 lei fără TVA/lună, respectiv 25.207,90 lei cu TVA/lună.

Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr. 494555/25.07.2019 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Informatică, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care-l supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 / 340 40 11 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL informatice® primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sectar 3, 031084, București


Nr. 494555/25.07.2019


RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea către S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „ Servicii de dezvoltare,configurare si mentenanta curenta module software de gestiune rețea”

în vederea îmbunătățirii calității și eficientizării serviciilor furnizate de către administrația publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București prin reducerea duratei de livrare a serviciilor publice în ceea ce privește asistenta necesara pentru suportul tehnic de tip enterprise aferent pachetelor software open-source-demo ale autoritatii contractante pentru : domain controller, virtualizare, firewall si stocare, identificate deja la nivelul Primăriei Sectorului 3 de către departamentul de specialitate, Serviciul Informatica, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare.

în vederea atingerii obiectivului general al contractului este necesară achiziția de servicii de asistenta informatica.

în urma anunțului de intenție nr. 990/27.06.2019 al SC Internet si Tehnologie S3 SRL, înregistrat la Cabinet Primar Sector 3 al Municipiului București cu nr. 464030/02.75.2019, societatea Internet si Tehnologie S3 SRL, își exprimă intenția de a participa la atribuirea contractului privind „ Servicii de dezvoltare,configurare si mentenanta curenta module software de gestiune rețea”, iar prin referatul nr. 467204/02.07.2019, s-a aprobat demararea procedurii, privind încheierea contractului de servicii menționat.

în conformitate cu prevederile:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

>

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     I

care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • -  - HCLS3 nr. 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul metodologiei de atribuire de către de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art. 31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 482175/15.07.2019 a contractului și a modalității de atribuire ( poz. 24 la Anexa la SAAP nr. 482175/15.07.2019 ) aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilențului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., reiese faptul că, pentru anul 2019, mai mult din 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de Sectorul 3. De asemenea, conform programului de activitate pe anul 2018, mai mult de 80% din activitățile societății au fost efectuate pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate de către Sectorul 3.

 • - Anunțul de intenție nr. 990/27.06.2019 al SC Internet si Tehnologie S3 SRL, înregistrat la Cabinet Primar Sector 3 al Municipiului București cu nr.464030/02.07.2019;

 • - Modelul de contract, caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. în ceea ce privește ” Servicii de dezvoltare,configurare si mentenanta curenta module software de gestiune rețea”

 • - Referatul nr. 467204/02.07.2019, emis de către Direcția Administrativa si Management Informațional, privind aprobarea demarării procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - Referatul de angajare nr. 467223/02.07.2019, emis de către Direcția Administrativă și Management Informațional, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București, privind angajarea valorii estimate pentru anul 2019 a contractului, pentru obiectivul ” Servicii de dezvoltare,configurare si mentenanta curenta module software de gestiune rețea”. Valoarea totală estimată este de: 227.218,60 lei inclusiv TVA, din care : 136.331,16 lei (inclusiv TVA) pe anul 2019,90.887,44 lei (inclusiv TVA) pe anul 2020.

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiza nr. 3494/12.07.2019.

 • - Invitația de participare nr. 476704/10.07.2019 transmisă către SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

 • - Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 1157/22.07.2019 depusă de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, înregistrată la Cabinet Primar cunr. 488406/22.07.2019

 • - Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 489370/22.07.2019;

 • - Proces verbal final al comisiei de analiză nr. 493244/25.07.2019

 • - Nota justificativă nr. 494520/25.07.2019 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

Comisia de analiză, în procesul verbal de analiza nr. 493244/25.07.2019, în urma comparării valorii totale estimate respectiv de 227.218,60 total lei cu TVA, din care : 136.331,16 lei (inclusiv TVA) pe anul 2019 , 90.887,44 lei (inclusiv TVA) pe anul 2020 ,valoarea ofertată de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, în valoare de 105.915,55 lei fără TVA, la care se adauga TVA in suma de 20.123,95 lei, rezultând o valoare totala inclusiv TVA de 126.039,50 pentru perioada 01.08.2019-31.12.2019 lei, constată că valoarea ofertată de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L se încadrează în valoarea totală estimată prevăzută în Nota privind valoarea estimată a contractului înregistrată la Direcția Administrativa si Management Informațional cu nr. 463987/28.06.2019.

Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal nr.493244/25.07.2019, pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în doua exemplare în original, împreună cu Nota Justificativă nr. 494520/25.07.2019 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art . 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează:

"Art 10. Procesul-verbal de analiza și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de negociere și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma negocierii, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de analiza și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) In baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de negociere și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de negociere, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ",

supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a contractului având ca obiect ”


Servicii de dezvoltare,configurare si mentenanta curenta module software de gestiune rețea” respectiv:

 • -  aprobarea prețului aprobat prin Procesul-verbal de analiza nr. 493244/25.07,2019 aferent proiectului având ca obiect "Servicii de dezvoltare,configurare si mentenanta curenta module software de gestiune rețea’’

 • -  aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

 • -  aprobarea încheierii contractului având ca obiect ” Servicii de dezvoltare,configurare si mentenanta curenta module software de gestiune retea”cu SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect „Servicii de dezvoltare,configurare si mentenanta curenta module software de gestiune rețea”


AGEMENT INFORMAȚIONAL


DIRECTOR EXEC


NTEANU


SEF SERVICIU,

RADU GEORGE
TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28/ 34040 n FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL inf0rmatica@primarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București


Nr. 494606/25.07.2019


Către,

Cabinet PrimarRef. la: proiectul de hotărâre privind atribuirea către S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „ Servicii de dezvoltare,configurare si mentenanta curenta module software de gestiune rețea”

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 494555/25.07.2019 al Serviciului Informatica, nota justificativă nr. 494520/25.07.2019 a Serviciului Informatica și proiectul de HCLS3 privind încheierea contractului având ca obiect „ Servicii de dezvoltare,configurare si mentenanta curenta module software de gestiune rețea”.SEF SERVICIU,

RADU GEORGE


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....A.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de.....

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......

de pe ordinea de-zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / Nb-A-FOS~T întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:


SECRETAR, HONȚARU VALERICA
RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe-erdi

.2.


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/fxtraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.....Jî........ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinarc/cxtraordHiare^ și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) îit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.MEMBRI:           f

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN