Hotărârea nr. 400/2019

HCLS3 nr.400 din 30.07.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la HCLS3 nr. 340/25.06.2019 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 - Creșa „Greierașul” - str. Marin Pazon nr, 2B, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 496750/CP/29.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr. 494681/25.07.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

 • -  Adresa comună nr.494686/25.07.2019 a Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

In conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcție al clădirilor, indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2055/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

- Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa la HCLS3 nr. 340/25.06.2019 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 - Creșa „Greierașul” - str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3, București se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 400

DIN 30.07.2019

ANEXA LA HCLS3

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

“Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 - Creșa „Greierașul” Str. Marin Pazon nr. 2B, Sector 3, București”

Lucrările de intervenție constau în:

 • •   Izolarea pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fațadă;

 • •  Lucrări de modernizare și refacere a finisajelor interioare și exterioare care vor cuprinde refacerea tencuielilor, refacerea pardoselilor cu parchet pentru săli de grupă, birouri, piatră naturală pentru holuri și scări, placări MDF pentru pereți, înlocuirea tâmplăriei interioare pentru uși cu tâmplărie din lemn vopsită, etc;

 • •  Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor sanitare care vor cuprinde desfacerea și înlocuirea obiectelor sanitare și a accesoriilor (robineți, baterii, sifoane), refacerea compartimentărilor, refacerea pardoselilor din plăci ceramice;

 • •  Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice care vor cuprinde înlocuirea aparatajului electric, montarea unor prize noi precum și a unor corpuri de iluminat noi, acolo unde este cazul, precum și montarea unul sistem de detectare a incendiului, avertizare și alertare;

 • •  Lucrări de montare a unei scări exterioare cu structura metalică, amplasată pe fațada exterioară;

 • •  Lucrări de reparații la rampa exterioara acces persoane cu dizabilități;

 • •  Conversie și recompartimentare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție                   1.135.240,84 lei,

din care

construcții-montaj (C + M):

917.851,00 lei.


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE): Patru grupe de copii (două grupe mari și două grupe mici) Regim de înălțime: P+1E

Ac = 249,15 mp

Ad = 498,30 mp


ÎNTOCMIT: ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTI BAU STARK S.R.L. YARDMAN S.R.L.

FORTIORI CONSUț^ING S.R.L":

DIRECȚIA INVESTIȚ|I Șl ACHIZIȚII, SERVICIUL INVESTIȚI UCRĂR1 PUBLICE ȘEF SERVI MARIUS POPESCDIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI PROTECȚIA COPILULUI DIRECTOR Gi MIHAELA UNG


■RAL, EANU


Pag 1 din 1CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprmrar@lprimarie3.ro

Calea Dudești nr. tgi, Sector 3, 033084, București


SECTOR 3                I

CABINET PRIMAFli


REFERAT DE APROBARE


..........

I o.-......


a proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei la HCLS3 nr. 340/25.06.2019 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 - Creșa „Greierașul" -str. Marin Pazon nr. 2B, Sector 3, București

Investițiile în modernizarea creșelor de stat din Sectorul 3 al Municipiului București sunt date de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii creșelor în rândul copiilor, părinților și a locuitorilor din zonă și, totodată, fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, dar și eficientizarea energetică a clădirilor din Sectorul 3. Aceste investiții sunt absolut necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității copiilor, pentru eficientizarea energetică a clădirilor creșelor, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, dar și pentru reducerea costurilor aferente întreținerii acestora.

Creșa „Greierașul" a fost înființată prin HCLS 3 nr. 220/30.09.2016 și prin HCLS 3 nr. 251/11.10.2016 și funcționează în str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3, împreună cu alte centre de asistență socială sau servicii de educație antepreșcolară.

Având în vedere adresa transmisă de către proiectant nr.494631/25.07.2019, prin care ne aduce la cunoștință eroarea materială survenită în calculul devizului general și al indicatorilor tehnico-economici, aceștia fiind raportați la suprafața construită a imobilului C4 și nu la cea desfășurată, valoarea totală a lucrărilor de intervenție fiind de 1.135.240,84 lei din care construcții-montaj (C+M) 917.851,00 lei.

Ținând cont de cele prezentate, precum și de raportul comun de specialitate nr.494681/25.07.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

TELEFON (004021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 31803 04 E-MAIL invesbti1achizitii@primarie3.ra

Calea Dudeati nr. 191, Sector 3, 031084, București


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre privind modificare a Anexei la HCL S3 nr. 340/25.06.2019 prin care au fost aprobați indicatorii tchnico-economici aferenti obiectivului de investiții

„Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 - Creșa „Greierașul” - str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3, București”

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele creșe de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, prin HCL S3 nr. 340/25.06.2019 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți următorului obiectiv:

> Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 - Creșa „Greierașul”

- str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3, București.

Creșa „Greierașul” a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 220/30.09.2016 și prin Hotărârea Consiliului Local Sector3 nr. 251/11.10.2016 și funcționează în str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3, împreună cu alte centre de asistență socială sau servicii de educație antepreșcolară.

Având în vedere cele prezentate, precum și adresa transmisă de către proiectant prin care ne aduce la cunoștință eroarea materială survenită în calculul devizului general și a indicatorilor tehnico-economici și, ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 - Creșa „Greierașul” - str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3, București”, conform Anexei.


ACHIZIȚII, RIPUBLICE


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DIRECTOR GE


MIHAELA UN


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot ii dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Văputeți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                    1

Primăria Sectorului 3 - Bucureșt

19-494631-PS3

Nr.inreg.: 494631

Data inreg.: 25.07.2019

Ora inreg.: 16:29:25

Proveniența: SC YARDMAN SRL

Telefon:

Adresant; Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Nota

Adresa:București, strada

Adresa Lucrare:București, strada Marin Pazon,Str., nr. 2B - Corp C4, sector. 3 Observații: Ref. nota justificativa eroare materiala indicatori tehnico- economici Nr. File:l

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711 Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

ASOCIEREA:

’ ‘ CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L- BAU STARK S.R.L.- YARDMAN S.R.L- FORTIORI CONSULTING S.R.L.

Data:

25.07.2019

Către:

Primăria Sectorului 3 Direcția Strategii si Programe de dezvoltare durabila - Serviciul implementarea proiectelor Direcția Achiziții Investiții

Adresa indicatori tehnico-economici

Referitor proiect: “Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare imobil C4 din Str. Marin Pazon nr.2B”

Subscrisa YARDMAN S.R.L, persoana juridica romana cu sediul in Oraș Voluntari, Str. Garoafelor nr. 13a, Jud. Ilfov, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/3644/2014, cod unic de înregistrare RO28250562, cont IBAN R031RZBR0000060013437245 deschis la Raiffeisen BANK, reprezentata prin domnul Codreanu Eugen, avand calitatea de PRESTATOR privind “Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare imobil C4 din Str. Marin Pazon nr.2B" prin prezenta va informam ca dintr-o eroare materiala, calculul Devizului General si a Indicatorilor Tehnico-Economici s-a raportat la Suprafața Construita a imobilului C4 si nu la cea desfasurata.

In consecința va retransmitem Devziul General si Indicatorii Tehnico-Economici, coroborat cu Suprafața Desfasurata a respectivului imobil.

întocmit,

Asocierea:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. BAU STARK S.R.L.

YARDMAN S.R.L.

1/1

Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:


Primărie Sectorului 3

Lucrări de creștere a eficientei energetice si modernizare Corp C4 - Creșa “Grelerașul", Sector 3, București Str. Marin Pazon nr2B, Sector 3, București

DAU

DEVIZ GENERAL

Lucrări de creștere a eficientei energetice si modernizare Corp C4 - Creșa "GreJerașul", Sector 3, BucureștiAd=498^O mp      mp

în lei/euro la cursul BNR 4,76230 curs inforeuroaflunii iunie 2019

cotaT.V.A 0,19000

1 1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00!

I 12

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00!

j 1,3

Amenajarea pentru protec|ia mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

o,ooj

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00î

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

o,oo|

iCapttolul 2 Cheltuieli pentru aslgtmna utHHtițlior necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2wT


Rr cri,

Denumlrei capitolelor si subcapitolelor de cbtrltuull

Valoare

Valoare

flfirâ TVA)

TVA

[inclusiv TVA)

LB

LEI

LB

i .

2

3

4

S

[     3.1

Studii

I 11-1

Studii de teren

0,0

0 0,0

0 0.00

fi 3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,0

C              0,0

0 0,00

|   3.1.3

Alte studii specifice

0,0

ol               0,0

0 0,00

I 3,2

Documentațil-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri șl autorizații

0,0

0,0

0 0,00

j 3,3

Expertizare tehnică

4.414,9

838,8

4          5.253,78

r3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

433,5.

’                82,3'

515,89

I 3,5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,(X

o,a

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitaie

0,(X

0,0(

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

7.250,21

1.377,,58

8.627,82

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii avizelor/acordu rilor/autorizațiilor

2.406,75

457,28

2.864,08

j 3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

10.927,72

2.076,27

13.003,95

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

o,ooj

1    3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

o,oq

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.185,95

225,33

1.411,28

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia razele incluse m programul ne contrai al iucrâhldf de exăcuțre, ăvtza! dă către Inspectoratul de Stat In Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigențle de șantier

0,00

0,00

0,00

| TOTAL CAPITOL 3

26.619,19

5.057,65

31.676,84

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4,1

Construcții șl Instalații

760.654,95

144.524,44

905.179,34

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.040,65

387,72

2.428,37]

4,3

Jtilaje, echipamente tehnologice și funcționate care necesită montaj

45.796,93

8.701,42

54.498,351

4,4

Aliaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

I 4,5 [

tatări

52283,43

9.933,85

62.217,281

j 4,6 A

ictive necorporale

0,00

0,00

0,001

ITOTAL CAPITOL 4

860.775,96

163.547,43

1,O24.323^9j

j 5)1

Organizare de șantier

12.464,28

1.635,47

14.099,75

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

8.607,76

1.635,47

10.243,23

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

3.856,52

0,00

3.856,52

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

12.340,85

0,00

12.340,85

52.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.22

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3.856,52

0,00,

3.856,52

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

771,30

0,00

771,30

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.856,52

0,00

3.856,52

J 5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/destiințare

3.856,52

0,00

3.856,52

5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

44.369,76

8.430,25

52.800,01

!|      5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

69.174,89|

rAL CAPITOL 5

79240,62|

1 6.1

Pregătirea personalului de exploatare

c.ooi

o.ool

0,00

( 6.2

Probe tehnologice șl teste

o,od

0,00

0,00

BTOTAL CAPfTOL 6

o.ooj

o.oo|

0,00

896670,04

17667021

TOTAL GENERAL

1

Data: 2019 Beneficiar,

Primăria Sectorului 3
DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

TELEFOH (004 0211 318 0323- 28 FAX (004021] 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primaria3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

9*/Ur(XiCU ,


Domnule Primar,


Având în vedere adresa transmisă de către proiectant prin care ne aduce la cunoștință eroarea materială survenită în calculul devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu prin care indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 - Creșa „Greierașul” - str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3, București” să fie modificați.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.


DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII, SERVICIUL INVESTIȚII, ȘEF SERVICI MARIUS POPES
Date e dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui teniei legal justificat. Vă putefi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                    1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul jL... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de .             .1......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..................... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul......y?.......

de pe ordinea-de-zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A~ FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ


MEMBRI:RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....ZL... de pe ordinea de zr~Z . Q

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de............. .., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ....XțZ........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinaro,

și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LI VIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-D ANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENAMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.......de pe ordinea de zi 7“

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de            .7..“?./.^..., a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .....Ar^..... de pe ordinea-dt zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:            /

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..^^..xTde pe-Ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data                       a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul          de pe

ordjnea^e zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A^FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-ău exprimat următoarele opinii:

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA