Hotărârea nr. 40/2019

HCLS3 nr.40 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Strada Bărăției nr. 46-46B,

Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 39199/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 36057/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 18.01.2019 și nota de constatare din data 18.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Strada Bărăției nr. 46-46B, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 40

DIN 31.01.2019CABINET PRIM

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

........

r-.EFO-. «x ...'ip    .23- FAXforq. t)- Z o; o ; E-MAIL cot

Cai C t ’ i, sector 3. ojioSd, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Strada Bărăției nr. 46-46B, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Bărăției nr. 46-46B, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 18.01.2019 și fișa de evaluare din 18.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 300% pentru clădirea situată la adresa Strada Bărăției nr. 46-46B, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de Local al Sectorului 3.


Datele dtm eavoastiă personale sunt p elucrate de Prhnăii 1 Sectorului .3 în conformitate cu Re filamentul Uniunii Europ.ne .'79/2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în h. -t unui temei legal jusi ficat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2 16. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa l'rimăriei Sector 3.

Aisexa nr. la


Notă de constatare
Comisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de              ia adresa:

______________O                           ________________3 a constatat turnătoarele:

1. Teren :
3. Măsuri dispuse :
Anexa nr.


1bClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


ț Qf G 6____


Evaluarea aspectului general al imobilului:

Adresa_________3

Data________4%'- o 7-

înveli toare*

1

Punctaj

Punctaj

acordat

□Nu este cazul

i Nu există

1

□ Fără degradări

T"                     ----------r

1                                                                                                                                                              1

0

1

A’X

□ Degradări minore

i învelitoarea lipsește și/sau e • | degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală).

! Este suficientă reașezarea ș

1 materialului învelitorii și

1 remedieri locaie.

1-2

1

i ;

i i

|

j

; □Degradări medii

i

i

Inveîitoăre lipsește și/sau e ! degradată în proporție mare ■ (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

3-7

r

1

1

_

1

I

i □ Degradări majore

învelitoare lipsește și/sau e i degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt ’ neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

8-12

. _____ . 1

i

1

i

i

* indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișa, streașmă, atic*

1

Punctaj

i

Punctaj • acordat

□ Fără degradări

0

□ Degradări minore

1

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate . i punctual. Nu sunt urme de î umiditate. Suficientă reparația punctuală.

1

1-2

I

|

i

1

j

1

Elementele de închidere

i

I

Degradări medii


IDegradări majore


! parțial (I G-30% din

I lungime). Umiditate vizibilă :

! pe aiocun. Necesită

i înlocuire și refacere parțială

i Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită i

I înlocuire totală. Risc pentru

; trecători j* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.

; Jgheaburi, buriane și elemesut© die tmichigerie*

Punctaj

Punctaj acordat

i UNu este cazul

Nu există

j ; 3 Fără degradări

Q

i

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

1-2

, □ Degradări medii

1

                     ... j

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetănșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7

i

1

1

1

1

1

□Degradări majore

|

...... _ _1

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua ; de canalizare-. Necesită înlocuire totală.

i

8-12

|

..

i

1

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

2. FAȚADE

Tencuială*

Punctaj

i Punctaj

acordat

□Fără degradări

I_______0__1              _ . J

-

□Degradări minore

Degradări punctuale și

i incidentale ale tencuielii.

1

i Fără

; igrasie. Posibilă remediere | punctuală. .

1-2

i

1                                                           !

|                                                           !

1                                                           i

1

1

1

■Degradări medii

ș Degradări locale ale

i tencuielii (10-30% din

; suprafața

fațadelor), igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc. i

i                                                           .

3-7

! '                                           1

!                                                           1

I                                            I

l.J Degradări maj orc

Porțiuni de tencuială ce cad, ; i se desprind și/sau sunt

‘ puternic umede, tencuială j i degradată peste 30% din

8-12

rT

suprafață. Suprafețele se

______________________refac total,________j        _      _____

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.


i' Zugrăveală*

Punctaj    * Punctaj

acordat

J □Fără degradări

0                                 i

Zugrăveala exfoliată

' □Degradări minore

i incidental. Posibilă

-2      i--/I

remedierea punctuală.

i


J Degradări medii


i Degradări majore


Zugrăveala exfoliată și/sau j decolorată peste 3 0% din suprafața fațadelor.

; Suprafețele se refac total.*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul ere. componente ale fațadelor spre stradă., dacă acestea există.


Tâmplărie*

Punctaj        Punctaj

acordat

□ Fără degradări

I

0

□ Degradări minore

! Vopsire'defectuasă

i (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie.

Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

i

i

i

1-2

1

i

i

F

i

i

I                                                           1

1                                                   i

i i Degradări medii

Materialele componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element)) Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

i

1             3

j

A

i

j

i

1 Degradări majore

i

Materialele componente puternic deteriorare și deformate. Elemente de tâmplărie lipsăjcel puțin un element). Necesită înlocuire completă.

1

I

t

!

1

î

!

1

i

i

w Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși

(împreună cu vitrine, porii de acces


Elemente decorative*

Punctaj    ' Punctaj j

( acordat •

□Nu este căzui

□ Fără degradări

0

Elemente decorative

C~

□ Degradări minore

. incomplete și/sau afectate în ij "• Degradări medii


D Degradări majore


timp de factori atmosferici

și biologici_____,__

Elemente decorative care

. lipsesc de pe fațade,          j 3

! mciusiv cele îndepărtate în

• mod abuziv.

-•.................— —— —!----------

! Elemente decorative

j desprinse, care prezintă risc

i de cădere. Elemente de             4-

: tmichigerie care lipsesc.

Ș Risc pentru trecători.:

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polisnren, ere.


3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTESIOB

Șarpantă*

‘j

Punctaj

Punctaj

• acordat

.3 Nu este cazul

Ș                                                                                                .              ........ ;

1

■'Fără degradări

r

0

1

A

; Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc ■

j                                                                       :

1

Degradări medii

i de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de

1-7

1 X

j decorațiuni lipsă.

i                                                                       i

i Elemente din lemn rupte j și/saudipsă, deformări ; majore ale structurii

j                                                           :

1

1                                                                      »

.2 Degradări majore

: șarpantei. Coșuri de fum

8-12

i

! și/sau lucarne lipsă parțial ; i sau total. Risc pentru

1

| trecători.

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei.

' Pereți*

Punctaj

Punctaj

, acordat

' □ Fără degradări

________o __.L ________

7 2 Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.

1-7

i

1

j

I

.jDegradări majore

i

|

i

Crăpături de dimensiuni mari, structură siabită și/sau i deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial, sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători.Reabilitarea ! se va face în baza unu; proiect, de consolidare și

8-24

' 1

i

!

1                                                           ;

;                                                  j

: r !

!                                                           1

i

i reparații capitale, ori se va j

i desființa în baza unui

___________j proiect tehnic autorizat. j____________________j

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton, etc.

împrejmuire*


i;j Nu este cazul □Fără degradări


□Degradări mmore


□Degradări medii


□Degradări majore


Puncta.)

!_Nu există____        _ _L ___

0

---- —i----— — ! Zugrăveala și/sau vopsitoria :

! împrejmuirii sunt exfoliate i i -2

I incidental. Posibilă

j remedierea punctuală. Țj_______

i Elemente decorative

1 componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria :       3

împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață. ________

^Împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. !       4

împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru

I trecători.___j________


Punctaj

acordat* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.


’ CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR '  ~___ ,

j □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea ' timpului, etc.


; □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei

: clădiri_______________________~_______!

, □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a v Regulamentului local de urbanism, etc__________________,

Observații


Pimctajid total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul cotai (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). Punctajul de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

i Punctajul pnwaiUfâlL Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj lotal/punctaj de referință (PT/PRxlOO).

j Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat împarte. Caloria de impozitare a dădrni____________

□ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și i_80%________________________________

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și


100%___

PUNCTAJ

REFERINȚĂ

FUNCTAJ      1 CATEGORIA 0E i

PROCENTUAL | IMPOZITARE

36

■      56,             3    " ’ 1


:punctaj

■ TOTAL____

l._ZZC_5h'_.

Întocmit,


Semnătura

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul... ................ .... de pe ordinea de zi /

supltmentareaordinii de zi a ședinței ordinare din data de.........i JJ...d.Z....^.4...^.......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul .. ........M...... . de pe ordinea de zi / s-upUmentareaordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NLTA~FGST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORADIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii L         publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT zy

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......2».».....».....

de pe ordinea de zi /


Suplimentarea ordiniFde zi a ședinței ordinare din data de ..»?./»

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședipța din data de . .^5..:» 2?./•....          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ....zTxz..... de pe ordinea de zi / suplimentareaordinn de -z i a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU~A~FGST4ntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT referitor la proiectul deărâre înscris la punctul Jd............. ... de pe ordinea de zi /

ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                   ..........


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...........

de pe ordinea de zi / supli montafea ordimi de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLJ-JvROST'întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Fațădehotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.............fâjV.                  ........................................................

MEMBRI:FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL