Hotărârea nr. 4/2019

HCLS3 nr.4 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Calea Dudești nr. 171-173 Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr.38592/CP/23.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 35664/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

  • -  Fișa de evaluare din data 10.12.2018 si Nota de constatare din data 10.12.2018 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 37578/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB Nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa Calea Dudești nr. 171-173, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 4

DIN 31.01.2019SECTOR 3

CABINET PRIMAR

TELEFON [004: 9 3'3 = -J ■ - FAX .i ț 318 eș C4 E-MAIL cai- ■ •   .» .'prima -ț.ro

C ea Dudr ti nr. 191. sector 5, op< •ț, Bucur* ti. www.primarie3.r0


ROMANIA

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Calea Dudești nr. 171-173 Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017 modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018), Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu pînă la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Calea Dudești nr. 171-173 Sector 3, Comisia de de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 10.12.2018 și fișa de evaluare din 10.12.2018 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe teren cu 300% pentru terenul situat la adresa Calea Dudești nr. 171-173, Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dtunneavoasliă personale sunt prelucrate dc Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679 20.16 in sen . îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în I a unui k mei legal ju nficat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UI679/2016. printr-o cerere seri? j. . uniată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Anexai nr. ia


Notă de eoastatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de j O, DEC. 2018 la adresa: ___                      v/_______ _____, Și a constatat următoarele;


Fișă de evailiuare

'^erenuri neîngrijite situate în intravilanul Sectorului 3 al Municipiului Buc^

uvaiuarea aspectului general al terenului.

Ad res ă__________________Z/Y

.....—mec 2018--------------

L împrejmuire

n degradări medii       __ ____

□ Degradări majore ____|

j □ Lipsă__________[

* Indiferent de modalitatea de îngrădire..


Punctaj


Punctaj acordat


j 6-2.5

26-40


I 2. ABatrețîmer® □întreținut j.——■--


Punctaj


Punctaj acordat


0

30i □Neîntreținut

3o laisalmbra

Punctaj

Punctaj acordat

| □Fără deșeuri

0

; uCu deșeuri

30

__W_......Caicului pum etajului m arma evafaării"                  _____

PmactajiiI total Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta. corespunzătoare.______________

■ Punctajul de referință este de 100 de puncte. _________

• Pimctajui proceuitual. Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărțirii

i punctajului total la punctajul de referință (PT/PR x 100). PP se calculează pentru fiecare j imobil evaluat în parte._________

. _Categorigi de impozitare % toreitmJhiafc _                     ______

i □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctajul procentual între 2% și 20% Categoria 4. Supramipozitare cu 200% pentru punctajul procentual între 21 % și 40% L° Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual între 41% și 60% ; n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61 % si 80%____________

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual înde 81% și ±00%

PUNCTAJ  ”  ”1 PUNCTAJ

TOTAL _______________ ! REFERINȚĂ

_________. .1.......

m tocmit ,

Pe 'i  £ O       c' /

Ke>kr«?
DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Pur ei de lucru : Str. S’artu Vineri rr.32. Sector3. 030205 București telefon (004 021} 327 51 45 fax (004 021) 327 51 46

Către:
în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019“ pentru un număr de 33 de terenuri de pe raza sectorului 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale; Proiectele expunerii de motive;

Proiectele de hotărâre cu Anexa 1 ce face parte integrantă din Proiect.CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......................de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii-de-zt a ședinței ordinare din data de................

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..................... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de-^i a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-AEOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.HONTARU VALERICA

9RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MALUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

......................

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

......de pe ordinea de zi /

.........


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de         5:.a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul......P.......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

-zra ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / Nb~A FOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN


SECRETAR,

VASILIU MARIANA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul ...0...................de pe ordinea de zi /

suplimentarea'ordiuiTde zi a ședinței ordinare din data de ...                   ......

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul        ........

de pe ordinea de zi / suplimentarea-ufdinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUA^OST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.................................................................

PREȘEDINTE,

POPESCUROMW

FLEANdUFLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL