Hotărârea nr. 399/2019

HCLS3 nr.399 din 30.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului „Creșterea performanței energetice a blocurilor Bl, B2, B3 din Aleea Cioplea nr. 3A”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.496745/CP/29.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 495327/26.07.2019 al Direcției. Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ;

 • -  Adresa nr. 495361 /26.07.2019 a Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ.

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului "Creșterea performanței energetice a blocurilor Bl, B2, B3 din Aleea Cioplea nr. 3A”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional- Serviciul Administrativ, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 399

DIN 30.07.2019

Ama. ia UCIS 3 /un. 399/30. OX.Ao/â

ASOCIEREA:

întocmit:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L, BAU STARK S.R.L.

Proiectant,

YARDMAN S.R.L. si FORTJORi CONSULTING S.R.L.

4    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • 4.1    INDICATORI VALORICI:

 • 1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA * total, 2,007,245.71 lei, din care constructii-montaj(C+M) 1,708,896.11 lei (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 2. investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) 117.66 lei/m2 (a.u.)

 • 4.2    INDICATORI FIZICI:

 • 1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 4 luni;

 • 2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 3 (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 3. durata de recuperare estimata a investiției, in condiții de eficienta economica: 17.35 ani;

 • 4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 81.86 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 5. economia anuala de energie: 101,723.97 kWh/an, in tone echivalent petrol: 8.34 tep;

 • 6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2. 20,588.93 kgCOs/an.

Eșalonarea investiție! - total INV/C+M in lei: 2,007,245.71 /1,708,896.11

5 ANEXE:


Nr.crt. C001


ANEXA 9.1 (D.A.L.l)


Avize si acorduri

«■ Certificatul de urbanism, in copie.

■ Certificatul de performanta energetica, in copie

Piese desenate

Conform borderou.

Adresa: Aleea Cioplea nr. 3A

Creșterea performantei energetice a blocurilor Bl, B2, B3

Nr. Proiect: 427446_________ __________

Pagina [1Ș din 19

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L, BAU STARK S.R.L.

YARDMAN S.R.L si FORTIORi CONSULTING S.R.L.

ASOCIEREA:


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L, BAU STARK Sijek.O/Q

1“

YARDMAN S.R.L. si FORTIORI CONSULTING S.R.L.

Coordonatorul local

Primar,
Asociația de proprietari

Președinte,


Data: 2019


Adresa: Aleea Cioplea nr. 3A

bl. B1,B2, B3

Nr.crt. C001

Creșterea performantei energetice a blocurilor Bl, B2, B3

Nr. Proiect 427446

ANEX

A 9.1 (D.A.L.I.)

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 Q2î) 318 <53 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E*MAlL cabinefprin1a1r@Jprirttarie3.ro

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N.

»......2-^072-0^

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului "Creșterea performanței energetice a blocurilor Bl, B2, B3 din Aleea Cioplea nr. 3A"

Blocurile Bl, B2 și B3 situate în Aleea Cioplea nr. 3A, sunt aflate în administrarea Consiliului Local, astfel Locatorul, reprezentat de Consiliul Local, are obligația de a lua măsuri pentru repararea și menținerea în stare de siguranță, în exploatare și funcționalitate a clădirilor pe toată durata închirierii locuinței și să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioară ale clădirii (acoperiș, fațadă, împrejmuiri, pavimente, scări exterioare), precum și spațiile comune din interiorul clădirilor ( casa scării, holuri, coridoare, subsoluri). Prin luarea la cunoștință a sesizărilor locatarilor din imobilele situate în Aleea Cioplea nr. 3A,respectiv blocurile Bl, B2 și B3, care au dus la cunoștință deteriorarea pereților interiori și exteriori, cauzată de infiltrarea apei meteo prin balcoane ( probleme existente în anotimpul rece, când au loc infiltrații în mod repetat) și obligația Consiliului Local de a menține starea de siguranță, în exploatare și funcționalitate a clădirilor vizate, s-a considerat oportună demararea procedurilor privind creșterea performanței energetice a imobilelor menționate, prin executarea lucrărilor de închidere a balcoanelor.

Urmare elaborării studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor Bl, B2, B3 din Aleea Cioplea nr. 3A" au rezultat următorii indicatori tehnico- economici:

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI, INCLUSIV TVA):

Număr apartamente total din blocurile Bl, B2, B3 din Aleea Cioplea nr. 3A

189 apartamente

17.059,77 mp 2.007.245,71 lei,

1.708.896,11 lei

117.66 lei/mp


Aria utilă a blocului de locuințe

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, din care

construcții-montaj (C + M):

Investiția specifică {construcții- montaj/ aria utilă a blocului)

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 495327/26.07.2019 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


------www.primarie3.r0-—-................—                                      1                             --------------------------------


TELEFON (004 021) 340 4011 / 341 0711 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL administrativ@primarle3.ro Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București

Nr. 495327/26.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului "Creșterea performanței energetice a blocurile Bl, B2, B3 din Aleea Cioplea nr. 3A, aparținând Consiliului Local Sector 3”

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 5/2006, terenul aparținând domeniului privat al municipiului București, situat la intersecția Bd. 1 Decembrie 1918 cu strada Succesului ( Aleea Cioplea nr. 3 A, conform Certificatului de adresă poștală nr. 667292/16746/29.11,2007), a fost transmis din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, în vederea realizării de locuințe sociale. Astfel, prin referatul de oportunitate nr. 354344/28.03.2019, s-a considerat necesară și oportună executarea de lucrări de închidere a balcoanelor apartamentelor de Ia blocurile Bl, B2 și B3 din Aleea Cioplea nr. 3A, în vederea creșterii performanței energetice a acestora.

Având în vedere prevederile art. 4.1. din Contractul subsecvent de servicii nr. 427446/28.05.2019, privind „Servicii necesare pentru elaborarea documentațiilor tehnico economice (SF/DALI (STUDII TEREN+ACB) + EXPERTIZA TEHNICA + AUDIT ENERGETIC+PT+DE+DTAC +ACTIVITATEA DE ASISTENTA TEHNICA) necesare pentru obiective de investiții noi, lucrări de construcții pentru intervenții, lucrări de construcții pentru intervenții la construcții existente, inclusiv instalațiile aferente acestora, extinderi la construcții existente, intervenții la construcții existente, instalații aferente acestora”, respectiv Expertiză tehnică+Audit Energetic+DALI- Creșterea performanței energetice a blocurile Bl, B2, B3 din Aleea Cioplea nr. 3A, s-a elaborat un studiu de fezabilitate pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a blocurile Bl, B2, B3 din Aleea Cioplea nr. 3A.

Urmare elaborării studiului de fezabilitate pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a blocurile Bl, B2, B3 din Aleea Cioplea nr. 3A, au rezultat următorii indicatori tehnico economici, (vezi anexa la prezentul raport de specialitate) după cum urmeaza:

Valoarea cursului de conversie mediu BNR- 1 EURO= 4,7300

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI INDICATORI VALORICI (LEI, INCLUSIV TVA):

Număr apartamente total din blocurile Bl, B2, B3 din Aleea Cioplea nr. 3 A

Aria utilă a blocului de locuințe

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

189 apartamente


17.059,77 mp


2.007.245,71 lei,


1.708.896,11 lei


Investiția specifică ( construcții- montaj/ aria utilă a blocului) 117.66 lei/mp

Privind anexa, principalii indicatori tehnico-economici si având în vedere necesitatea aprobării indicatorilor tehnico economici aferenți documentației tehnico-economice- pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a blocurile B1, B2, B3 din Aleea Cioplea nr. 3 A, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre .


ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV, DAN COMĂNESCUProiectant,

ASOCIEREA:

S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. BAU STARK S.R.L.

YARDMAN S.R.L.

FORTIORI CONSULTING S.R.L.

Faza de proiectare:        D.A.L.I.

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 12) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

Iei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.0

0 0.0

0 0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.0

D                 0.0I

0 0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,0

) 0.0

3              0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

O.Oi

3                0.0

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.0

0.0

» 0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

o.ot

o.ot

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.01

0.0(

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentat!! suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

13,647.82

2,593.09

16,240,91

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

23,713.08

4,505.49

28,218.57

3.5

Proiectare

49,814.53

9,464.76

59,279.29

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

20,871.60

3,965.60

24,837.20

TOTAL CAPITOLUL 3

108,547.03

20,604.94

129,151.97

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,421,828.86

270,147.48

1,691,976.34

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utila|e, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj sl echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,421,828.86

270,147.48

1,691,976.34

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

14,21829

2,701.48

16,919.77

j.1.1. Lucrări de construcții

14,218.29

2,701.48

16,919.77

I

>.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

142,182.89

27,014.75

169,197.63

5.4

Cheltuieli pentru informare sl publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

156,401.18

29,716.22

186,11740

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1 P

regatirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2. P

robe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,686,777.07

320,468.64

2,007,245.71

din care :C + M (12+1.3+1.4 + 2 +4.1 +41 + 5.1.1) XtaETAt^X

1,436,047.15

272,848.96

1,708,896.11

<9       1\

Data:

18.071019

Beneficiar/lnvestltor.

PRIMĂRIA SECTORULUI 3


*

întocmit,

tehn. Constanta Popescu


CONCRETE &

DfcSiGN SOLUTIONS s.r.l.


Nr. 495361 / 26.07.2019

Către,

CABINET PRIMAR

TELEFON (004021) 340 40 n / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL administrattv@prirnarie3.ro

Șos, Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, BucureștiRef.: proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului "Creșterea performanței energetice a blocurile Bl, B2, B3 din Aleea Cioplea nr. 3A, aparținând Consiliului Local Sector 3”

Vă transmitem atașat următoarele documente:

a Proiectul de hotărâre al Consiliului Local Sector 3, privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului "Creșterea performanței energetice a blocurile Bl, B2, B3 din Aleea Cioplea nr. 3A, aparținând Consiliului Local Sector 3”;

- Raportul de Specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului "Creșterea performanței energetice a blocurile Bl, B2, B3 din Aleea Cioplea nr. 3 A, aparținând Consiliului Local Sector 3”.


ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV, DAN COMĂNESCU


întocmit, Ovidiu TripaMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței or dinar e/extraordinare din data de......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită m ședința din data de....................... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul............

de pe ordinea- do zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:PREȘEDINTE, PĂUNICĂ

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....G......de pe ordinea de zi /
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/estraordinare din data de .-.3Q;.O.I.'.'...?L...........

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                  ............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.......p......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare,

și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,
BELU-SIMA ELENA-DANIELA w MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

_

AVIZULreferitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul


de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de            .....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită m ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .......V..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordin are/extraerdifiare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA HJ LIANA

MEMBRI:           $

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA1

2) In pretun la data de 18.07.2019                ~'<S^rfaSjSX4.7326 lei