Hotărârea nr. 398/2019

HCLS3 nr.398 din 30.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere Școala Gimnazială nr. 81”, aprobați prin Anexa la HCLS3 nr. 133/07.04.2017

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr. 497015/CP/29.07.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul comun de specialitate nr.496489/29.07.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și Direcției învățământ Cultură,

  • -  Adresa comună nr.496493/29.07.2019 a Direcției Investiții și Achiziții și Direcției învățământ Cultură.

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

  • -  HCLS3 nr. 133/07.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere Școala Gimnazială nr. 81”;

Luând în considerare:

  • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

  • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

  • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa la HCLS3 nr. 133/07.04.2017 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Extindere Școala Gimnazială nr. 81" se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția învățământ Cultură, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. 398

DIN 30.07.2019

Anexa - HCLS nr...5^..

din.30.^.^/9

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI aferenti obiectivului de investiții

„Extindere Școala Gimnazială Nr. 81”

1. Valoarea totală (inclusiv TVA): 8,546,856.40 LEI

1,809,892.72 EURO


din care: C+M(inclusiv TVA):


6,910,170.40 LEI


1,463,306.10 EURO


EURO: 4,7223 lei din iulie 2019


2. Eșalonarea investiției (C+M)

AnulI


6,910,170.40 LEI

6,910,170.40 LEI


1,463,306.10 EURO

1,463,306.10 EURO


3. Capacități finale:


• Suprafața desfășurată: 1728 mp


Extinderea constă intr-o construcție cu un regim de înălțime P+3E in cadrul ei vor fi amenajate săli de clasă, grupurile sanitare necesare si o sala multifuncționala. Corpul nou este conectat la corpul școlii nr. 81, printr-o pasarelă în zona casei de scară existente la nivelu parterului, etajului 1 si etajului 2. Construcția nouă va fi dotată cu o scară de evacuare exterioară.


Durata de realizare a investiției: 12 luni

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI JUBUCE

MARIUS POPESC JȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT ANGELICA DANIELA RADU

CABINET PRIMAR

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

w.......fâW

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere Școala Gimnazială nr. 81", aprobați prin Anexa la HCLS3 nr. 133/07.04.2017

Investițiile în modernizarea unităților de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București sunt determinate de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților și a locuitorilor din zonă.

Motivarea realizării obiectivului de investiții este dată de necesitatea continuării implementării programului de dezvoltare și modernizare a unităților de învățământ în deplină conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Sectorului 3.

Unul dintre aceste obiective de investiții presupune lucrări de extindere a Școlii Gimnaziale nr. 81 pentru care a fost întocmită documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate prin care s-a descris situația existentă, caracteristicile principale, costurile estimative, iar prin HCLS3 nr. 133/07.04.2017 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți.

Conform proiectului inițial, extinderea constă într-o construcție cu un regim de înălțime identic cu cel al școlii, respectiv P+2E. Având în vedere necesitatea amenajării unor spații suplimentare pentru desfășurarea orelor de curs și a altor activități didactice, determinând modificarea regimului de înălțime care va fi P+3E, este necesară actualizarea Studiului de fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico- economici aferenți.

Extinderea constă într-o construcție cu un regim de înălțime P+3E. în cadrul ei vor fi amenajate săli de clasă, grupurile sanitare necesare și o sală multifuncțională. Corpul nou este conectat la corpul Școlii Gimnaziale nr. 81 printr-o pasarelă în zona casei de scara existente. Construcția nouă va fi dotată cu o scară de evacuare exterioară.

Această investiție este absolut necesară pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a orelor de curs, în beneficiul elevilor, în sensul decongestionării spațiilor și de reducere a programului zilnic.

Ținând cont de cele prezentate, precum și de raportul comun de specialitate nr.496489/29.07.2019 al Direcței Investiții și Achiziții și al Direcției învățământ Cultură, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre analiză și adoptare Consiliului Local al Sectorului 3.
DIRECȚIA INVESTIȚII Șt ACHIZIȚII

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizstii(3>prim»-ie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la HCL S3 nr.

133/07.04.2017 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

„Extindere Școala Gimnazială nr. 81”

Primăria Sectorului 3 a derulat mai multe obiective de investiții la unele unele unități de învățământ preuniversitar de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București.

Unul dintre aceste obiective de investiții presupune lucrări de extindere a Școlii Gimnaziale nr. 81 pentru care a fost întocmită documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate prin care s-a descris situația existentă, caracteristicile principale, costurile estimative, iar prin HCL S3 nr. 133/07.04.2017 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți.

Conform proiectului inițial, extinderea consta într-o construcție cu un regim de înălțime identic cu cel al școlii, respectiv P+2E. Având în vedere necesitatea amenajării unor spații suplimentare pentru desfășurarea orelor de curs și a altor activități didactice, determinând modificarea regimului de înălțime care va fi P+3E, este necesară actualizarea Studiului de fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico- economici aferenți

Extinderea constă într-o construcție cu un regim de înălțime P+3E. în cadrul ei vor fi amenajate săli de clasă, grupurile sanitare necesare și o sală multifuncțională. Corpul nou este conectat la corpul Școlii Gimnaziale nr. 81 printr-o pasarelă în zona casei de scară existente. Construcția nouă va fi dotată cu o scară de evacuare exterioară.

Având în vedere cele prezentate și, ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere Școala Gimnazială nr. 81”, conform Anexei.


USTRARE

WÂNTȘI


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,

ȘEF SERVICIU ADMIIS

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂ] RELAȚII CU UNITĂȚIL1______

ANGELICA J^ANIEIț^țtADU


Proiectam

ASOCIEREA:

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. PBBS 1NVEST PARTNERS S.R.L.

Faza ueproiGGiare ACTUALIZARE s.F. 2019


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții Conform HG nr. 907/29 noiembrie 2016

Documentație tehnico economica privind cheltuielile necesare pentru Extindere Școala Gimnaziala Nr. 81 • Actualizare S.F. 2019*1} Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatei de avizare a lucrărilor de inlerventii

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fareTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA}

lei

lei

lei

1

2

J      3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

11

Coiifie^â lerendîu»

0.0

0.H

0.00

F    X r

1— ‘

Amenajarea tomnubi

8.000.0

1.52001

9.520.00

13

Amenaiar? peren? prciecsa mediuw? st wucerea la surea mfaala

0.M

O.Ot

000

14

Cneituiefl pentru relocarea/ protec’ra utilităților

0.3C

0.00

000

TOTAL CAPITOLUL 1

B.OOO.OC

1,520.00

9,520.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utiiltatllor necesara obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utititatilor necesare obiectivului de investiții

105.500.00

20.04500

125.545.00

TOTAL CAPITOLUL 2

105,500.00

20.045.00

125,545.00

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

31

Studii

9.000.00

1,710.00

10,710.00

31.1

Studii de teren

9,000.00

1,710.00

10.710.00

312

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0.00

000

313

Alte stupii specifice

000

0.00

0.00

32.

Documentații suport si cheltuieli pentru cblinerea de avve. acorduri si autorizam

4.100,00

0.00

4.10000

3.3

Expertiza tehnica

000

0.00

0.00

34

Certificarea performante! energetice si Eruditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

74,252.16

14107.91

88.360.07

3.5.1

Tema de proieclare

000

000

0.00

3.52

Studiu de prefezabilitate

o.oo

0.00

9.00

3.5.3

Stadiu oe tezatHlitate/doctimenlatte de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

31,415.04

5,966.86

37583 90

36.4

Oocumenteli tehnice necesare <n vederea obținerii avizetor/acordurifar/autorizatillor

6,600.95

1.254.18

7.855.14

3.5.5

Verilicarea tehnica dc calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execute

0.00

0.00

0.00

35.6

Proiect tehnic s: (letalii de execuție

36,23016

6,884.87

43.121.t3

36

Organizarea procedurilor de achiziție

2 000.00

383.00

2.380.00

3.7

Consultanta

14,106.77

268029

16.787.06

371

Managementul de probat pentru obiectivul de investiții

14.106.77

2.680.29

16.787 06

372

«tu tfitul lina naar

0.00

000

0.05

36

Asistenta tehnico

62.077.62

11,794.76

73,872 38

3.81

Asistenta tehnice din partea proiectantului

4,00898

7617t

4.770.67

3.811

’e perioada de execute a lucrărilor

380806

66554

4 293.60

3.81.2

’calru participarea pi oiectaniub' la fazele incluse in programai de control al lucrator de uxeculie.

400.90

7617

477.07

382

lingurile de senile-

58.068 65

11.03305

69,101.71

TOTAL CAPITOLUL 3

165.536.55i      30,672.96!    196,209.51

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza4.1

Cotistrectuaînstelați

5,377.539.6!

1,021.732.54

6,399,27223

4.2

Montai utilaje, echipamente iehitobgice sl funcționale

1SO.OOO.OC

28,500.00

178.500.00

4,3

Utilaje, echipamente tehnoteatceaifuncltonele care necesita montai

557.947 9£

105,839.11

662,887.06

44

Utilare, echipamente tehnobgk» si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

O.OC

0.00

0.00

45

Dolari

238,225.00

45,262.75,

283,487.75

46

Active necoiporale

001

9.0C1

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

6,322.612.64

1,201,334.40

7,524,147.04

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

bl

-Organizare de șantier

190.700.12

31506.981

222,207 10

511

i ucrar do construcții

165.826 t9

31.596.98l

197.333.17

SI 2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

24.873.93

O.OOl

24,873.93

52

Comisioane taxe, cote legale, costul creditului

63.875.53

oool

03.875.53

521

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

oool

o.oo!

0.00

522

Cota aferenta ISC pentru controlul calitshi lucrărilor de construcții 0.5% din C-rM (ciLege 10/1995]

29.034.33

o.ooî

29,034 33

523

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

5.806.87

oool

5,806.87

524

Cota aierer.ia Casei Sociala a Constructorilor ■ CSC

29,034.33

oool

29.034 33

525

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire; desființare

0.00

0.00I

000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

328,632 12

62.440.10

391,072.22

54

Cheltuieli pentru informare st publicitate

12.000.00

2,28000

14,280.00

TOTAL CAPITOLUL 5

S8ft20?.77

96,227.08

691.434.85

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

61

’regaSrea. personalului pe exploatare

000

0,00

0.00

6.2

3robe tehriotogfcei si Ieste

o.oo’

000

0.00

au TOTAL CtflIfiHM

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:        .‘O»   V/^Li'.-l

7,197,056.96

1.349,799.44

6,540,856.40

din care

CtM(1.2t1,-m4*<rM.1j#^5.1.1) . ■'4zJr\x

. 5.806,865.88

1,103,304,52

6,910,170.40

•, itp v}

Dala iuailzfiÎJj’

IULIE 2^19' > '

BenOțciaZ'Investitor

Prinuria'Șețțor 3


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

TELEFON (004 021) 318 03 2.3 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investiti1achiati1@prirnarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr.


Domnule Primar,Având în vedere actualizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere Școala Gimnazială nr. 81”, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu prin care indicatorii tehnico-economici aferenți să fie modificați.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.


DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII,


ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI F UDIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,MARIUS POPESC J


ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE

.....---•—ÂNTȘI ECULT

RADU


UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂ

RELAȚII CU UNITĂȚILE ANGELICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....dL... de pe ordinea do-ei /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraerdinare din data de......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..................... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ... JL.......

de pe ordinea de-gi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ


MEMBRI:

RADU CONSTANTINSECRETAR, HONȚARU VALERICA


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extf aui dlllui e din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                 .............. a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ...O...........de pejardinea dea-/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare,

și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELAMEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DAN1EL


.....................


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...5T......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței or dinar e/exțraiJrdin are din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                 .............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..JC.......de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta

A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

DOBRE

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA


MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ..^..'.$2?^....?^?./.^..

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ......5L.....de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) Iit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI;            ?

PELINARU CORNEL

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PÂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR,