Hotărârea nr. 397/2019

HCLS3 nr.397 din 30.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării prețului contractului nr. 8878/01.08.2019 în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 1/2019 la obiectivul de investiție „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanuțfosta nr. 21), Sector 3 București”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 496754/CP/29.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.494494/25.07.2019 al Direcției Investiții și Achiziții Serviciul Investiții, Lucrări Publice;

 • -  Adresa nr. 494505/25.07.2019 a Direcției Investiții și Achiziții - Serviciul Investiții, Lucrări Publice;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea prețului Contractului nr. 8878/01.08.2019 în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 1/2019 la obiectivul de investiție „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)n, prețuri prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.iar

I IĂITĂ


NR. 397

DIN 30.07.2019

ANfcKA- Qo -ucis3    3W/3o.O4.&>ig

Construire complex multifuncțional pentru activitatl didactice si sport la Școala Gimnaziala "LIVIU REBREANU" (fosta nr. 21), Sector 3 - București

CENTRALIZATOR VALORIC PE OBIECTIV Școala Gimnaziala "UVIU REBREANU" (fosta nr.21)

DENUMIRE OBIECT

VALOARE CONTRACT CONFORM AA NR. 84620/09.05.2018

VALOARE DECONTATA

LA 01.01.2019

VALOARE REST DE

DECONTAT LA 01.0L2019 -înainte de indexare

VALOARE REST DE

DECONTAT LA 31.12.2018 -cu indexare, cu NR si NCS

NOUA VALOARE DE

CONTRACT LA 01.01.2019

VALOARE DECONTATA IN IUNIE 2019

REST DE PLATA DIN NOUA VALOARE DE CTR.

1

ARHITECTURA

1.975.168,05

28.093,14

1.947.074,92

2.574.743,24

2.602.836,38

540.127,97

2.062.708,41

2

STRUCTURA

1.558.955,59

808.481,71

750.473,89

785.401,06

1.593.882,77

468.555,77

1.125.327,00

3

HVAC-induslv echipamente

261.300,43

0,00

261.300,43

513.605,39

513.605,39

o,oo

513.605,39

4

ELECTRICE SALA-Induslv echipamente

1.415.409,73

0,00

1.415.409,73

450.146,83

450.146,83

0,00

450.146,83

5

ELECTRICE GOSPODARIE-Induslv echipamente

126.182,66

83.282,16

42.900,50

49.599,75

132.881,91

0,00

132.881,91

6

CURENTI SlABHncluslv echipamente

141.569,63

0,00

141.569,63

157.605,62

157.605,62

0,00

157.605,62

7

SANITARE SALA-inclusIv echipamente

294.115,65

0,00

294.115,65

319.281,47

319.281,47

0,00

319.281,47

8

SANITARE GOSPODAR lE-indusiv echipamente

97.190,28

0,00

97.190,28

99.275,49

99.275,49

0,00

99,275,49

Total execuție

“i.....

5.869-892,04

9

DOTĂRI

61.600,00

0,00

61.600,00

61.600,00

61.600.00

o,oo

61.600,00

10

ORGANIZARE DE ȘANTIER

105.598,92

105.598,92

0,00

0,00

105.598,92

0,00

105.598,92

11

PROIECTARE

160.000,00

152.000,00

8-000,00

8.000,00

160.000,00

0,00

160.000,00

TOTAL

6.197.090,96

1.177.455,93

5.019.635,03

5.019.258,85

6.196.714,78

1.008.683,74

5.188.031,04

T.V.A. 19%

1.177.447,28

223.716,63

953.730,66

953.659,18

1.177.375,81

191.649,91

985.725,90

TOTAL CU T.V.A.

7.374.538,24

1.401.172,56

5.973.365,69

5.972.918,03

7.374.090,59

1.200.333,65

6.173.756,94CABINET PRIMAR


TELEFON (004 ost) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinelprimar^iprima jfiej.ro

Calea Dude^ti nr, 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr

.........

REFERAT DE APROBARE


Data.


a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării prețului cdrftfâctului nr. 8878/01.08.2019 în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 1/2019 la obiectivul de investiție „ Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanuffostă nr. 21)"

Prin Hotărârea nr. 242 din 12.06.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat modelul de contract și caietul de sarcini, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București și contractele având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă.

Prin Hotărârea nr.297 din 11.07.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat atribuirea către societatea Algorithm Residențial S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă, contract nr. 8878/01.08.2017, pentru următoarele obiective de investiții:

>

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanuffostă nr. 21), Sector 3, București

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), sector 3, București,

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), sector 3, București

Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București


Prin adresa nr. 1338/21.06.2019 societatea Algorithm Rezidențial S3 SRL ne aduce la cunoștință că în baza prevederilor OUG 114/2018 privind creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plata de 3000 lei pentru un program normal de lucru în medie de 167.333 ore pe lună, reprezentând un tarif orar de 17.928 lei/oră, ale Instrucțiunii ANAP nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială precum și ale art. 19 pct. 19.2 din contractul nr. 8878/01.08.2017 „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau în cazul apariției unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului", la obiectivul de investiții "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanuffostă nr. 21), Sector 3, București" se impune actualizarea prețului contractului, astfel, în urma reglementării situației în teren, valoarea contractului se diminuează cu 447,65 lei(inclusiv TVA), noua valoare devenind 7.374.090,59 lei(inclusivTVA).

Luând în considerare cele prezentate și ținând seamă de raportul de specialitate nr. 494494/25.07.2019 al Direcției Investiții și Achiziții - Serviciul Investiții, Lucrări Publice, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării iliului Local al Sectorului 3.


frAAN/

ti Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul ificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul

Raport de specialitate


la proiectul de hotarare privind aprobarea actualizării prețului contractului nr. 8878/01.08.2019 in conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 1/2019 la obiectivul de investiție „ Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu(fosta nr. 21)

Prin H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017 s-a aprobat modelul de contract și caietul de sarcini, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București și contractele având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă.

Prin H.C.L.S. 3 nr. 297/11.07.2017 s-a aprobat atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă.

S-a încheiat contractul de lucrări nr. 8878/01.08.2017, între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, având ca obiect:

 • -  Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21), sector 3, București

 • -  Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), sector 3, București

 • -  Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr. 196), sector 3, București

 • -  Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București

Prin H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017 s-a aprobat modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017 - Caietul de sarcini, privind noi categorii de lucrări propuse în vederea realizării structurilor din beton armat prefabricat și anveloparea sălilor de sport cu panouri tip sandwich.

Prin H.C.L.S. 3 nr. 634/07.12.2017 s-au aprobat prețurile/tarifele unitare/tip de activitate pentru categoriile de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017, în urma Procesului Verbal întocmit de Comisia de negociere și atribuire.

Prin H.C.L.S 3 nr. 194/04.05.2018 s-au aprobat preturile /tarifele/tip de activitate - P recalculate in conformitate cu noile modificări ale legislației in domeniul fiscal si in domeniul salarizării muncii, pentru fiecare obiectiv in parte, la contractul nr. 8878/01.08.2017.

Prin H.C.L.S 3 nr. 264/26.06.2018 s-a aprobat modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract si a caietului de sarcini întocmite in vederea atribuirii către interprinderile publice, avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferenta realizării unor obiective de investiții, modificata si completata cu HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor categorii noi categorii de lucrări.

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Prin H.C.L.S 3 nr. 285/03.07.2018 s-au aprobat preturile/tarifele/tip activitate - norme compuse P noi si a preturilor pentru unele categorii de lucrări - soluții noi, aprobate prin H.C.L.S 3 nr. 264/26.06.2019, necesare in vederea optimizării si îmbunătățirii soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la obiectivul de investiție: Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis(fosta nr. 89), Sector 3, București” din cadrul contractului de execuție nr. 8878/01.08.2017.

Prin H.C.L.S 3 nr. 336/31.07.2018 s-a aprobat modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S 3 nr. 242/12.06.2017 referitoare la modelul de contract și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr. 264/26.06.2018 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări.

Prin H.C.L.S 3 nr. 344/07.08.2018 s-au aprobat preturile/tarifele/tip activitate - norme compuse P, aprobate prin HCLS 3 nr. 336/31.07.2018, necesare în vederea creșterii calitative și uniformității unor finisaje interioare cu cele existente la corpul vechi de școală, privind renunțarea la costurile unor categorii de lucrări ce privesc gospodăria de apă, evitând suprapunerea cu proiecte zonale de asigurare a apei pentru rezerva de incendiu, la obiectivul de investiție “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), Sector 3, București “ din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017.

Ținând cont si avand in vedere cele de mai sus si cele ce urmeaza:

 • - Adresa nr. 1338/21.06.2019 a societății Algorithm Rezidențial S3 S.R.L;

 • - OUG 114/2018 privind creșterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de 3000 lei pentru un program normal de lucru in medie de 167.333 ore pe luna, reprezentând un tarif orar de 17.928 lei/ora;

 • - Instrucțiunea AN AP nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publica/sectoriala;

 • - Art. 19. Ajustarea prețului contractului, pct. 19.2 „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adițional, in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora sau in cazul apariției unor imprej urări care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului”;

Se impune actualizarea prețului contractului menționat, prin:

ajustarea manoperei utilizând un tarif orar de 17.928 lei/ ora;

ajustare prin actualizarea elementelor de cost/pret conform indicilor de cost in construcții prezentați de Institutul National de Statistica, prin aplicarea in închiderea de deviz a următorilor indici:

pentru material: indice de creștere 8.3%

pentru utilaj si transport: indice de creștere 1.16%

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

In urma reglementarii situației din teren, valoarea contractului se diminuează cu suma de 447.65 lei TVA inclus.

Noua valoare a contractului devine 7.374.090,59 lei inclusiv TVA (6.196.714,78 fara TVA, 1.177.375,81 TVA).

Restul clauzelor raman neschimbate.

Având în vedere prevederile art. 71, alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, Instrucțiunea nr. 1/2019 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială și prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind actualizarea prețului la contractul de execuție nr. 8878/01.08.2017 pentru obiectivul de investiție „ Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu(fosta nr. 21)”.

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII

SEF SERVICIU * \

INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE MARIUS POP ESC U \

SERVICIUL DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE SEF SERVICIU OVIDIU TARIGRADEANU

NR.

Către: PRIMĂRIA SECTORULUI 3 - BUCUREȘTI

DIRECȚIA DE INVESTIȚII SI ACHIZIȚII

SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in București, Calea Vitan nr. 242, corp B - înregistrata la ONRC sub J40/5481/2017, cod unic de inregistrare 37409960, reprezentata prin Președinte C.A. - Radu Alin Panait

Referitor:

Indexarea manoperei - prin aplicarea OUG nr.ll4/20l8 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare si in conformitate cu Instrucțiunea nr. 1/2019,

Ajustarea prețului contractului - in conformitate cu Instrucțiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii nr.2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publica/sectoriala

Va transmitem următoarele:

> Indexarea manoperei - prin aplicarea OUG nr.114/2018

Conform art.71 alin.l din OUG nr.114/2018, prin derogare de la prevederile ari. 164,alin (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare, in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se Stabilește in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentând 17,928 lei/ora.

Creșterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost implementata la nivelul societarii Algorithm Residential S3 SRL, Începând cu data de 01.01.2019.

AlgcSrithm

M Wtfnl : 5952   » irtUOiri 21M   X,- MM J72B

ISO 9001:2008 îs0 ««««M CHSAS 1BOOt:ZOfl7


Residencial 53 s.r.l.

In aceste condiții, potrivit prevederilor OUG 114/2018 cat si a punctului 5 -b) din Instrucțiunea nr. 1/2019, toata manopera va fi actualizata pentru acoperirea creșterii salariul minim, respectiv 17,928 lei/ora de manopera .Aceasta manopera va fi introdusa ca manopera ponderata in devizele de lucrări, pe cantitatile de lucrări ramase de executat la data de 01.01.2019, data de la care se aplica modificările legislative. Cota contribuției asiguratorie pentru muncă aplicata in închiderea de deviz este de 2,25%.

> Ajustarea prețului contractului prin actualizarea elementelor de cost/pret

întrucât in Contractul de lucrări nr.8878/01.08.2017 s-a prevăzut ajustarea prețului contractului , aceasta se va face in conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr.1/2019 care spune :

punctul 4.

" (1) In sensul art.3, prețul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/pret care au suferit modificări, ori de cate ori se constata apariția unei situații imprevizibile, aparate oricând pe perioada de îndeplinire a contractului, in cazul apariției unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale pârtilor si care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei sau a incheierii contractului.

(2) Actualizarea prețului contractului de achiziție publica/sectoriala va fi realizata , pe perioada de valabilitate a contractului, ori de cate ori se constata apariția unei situații imprevizibile, indiferent de durata de indeplinire a acestuia.

punctul 5.

(2) Vor fi asimilate situațiilor imprevizibile, care determina actualizarea prețului contractului, fara a se limita la, următoarele:

e) situația in care durata de indeplinire/executare a contractului se prelungește peste termenele stabilite inițial in respectivul contract, din motive care nu se datoreaza culpei contractantului. Actualizarea, in acest caz, se aplica cu condiția ca operatorul economic sa nu fi incasat contravaloarea actualizării costurilor cu titlu de daune-interese"

Astfel, in acord cu cele menționate mai sus, se impune ajustarea prețului contractului prin aplicarea unor coeficienți de actualizare a elementelor constitutive ale prețului contractului,material, utilaj , transport - conform indicilor anuali de creștere a preturilor prezentați de Institutul National de Statistica pentru lucrările care fac obiectul contractului.

La Școala Liviu Rebreanu (fosta nr.21), pe perioada de sistare de la 12.03.2018 pana la 26.10.2018 , conform indicilor de cost in construcții prezentați

Algorithm

Restdential S3 b.r.l.


(MCt

fcff           -177B

5A8 1BtW1:26£>7


de Institutul National de Statistica (atasati la prezenta adresa), vom aplica in închiderea de deviz următorii indici:

pentru material: indice de creștere 8,3 %

pentru utilaj si transport: indice de creștere 1,16 %

In conformitate cu cele menționate mai sus, atașam la prezenta adresa :

 • 1,  Devizele de lucrări aferente Scolii Gimnaziale Liviu Rebreanu (fosta nr.21) cu preturile actualizate , pe cantitatile de lucrări ca rest de executat la data de 01.01.2019.

 • 2. Notele de Renunțare (NR-uri) si Notele de Comanda Suplimentara (NCS-uri) ce se impun pentru executarea lucrărilor pe obiectiv. Tabel centralizator NRZNCS .

Pentru celelalte scoli ce fac obiectul prezentului contract se va proceda similar, ajustarea prețului se va face prin aplicarea indicilor de cost in construcții publicați de Institutul National de Statistica (in concordanta cu perioadele de sistare de lucrări) iar indexarea manoperei se va face ponderat cu 17,928 lei/ora

Cu stima,

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 RSL prin Președinte C.A.

Rada Alin Panait
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investiții achiziții <2Jprim2rte3.ro Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București


CABINET PRIMARIn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, transmitem propunerea de inițiere către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotarare:


1) privind aprobarea actualizării prețului contractului nr. 8878/01.08.2019 in conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 1/2019 la obiectivul de investiție „ Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanuffosta nr. 21);


Anexat, va transmitem documentele însoțitoare aferente:

 • 1.     Raportul de specialitate nr. 494494/25.07.2019 întocmit de Direcția Investiții si Achiziții;

 • 2.     Expunerea de motive;

 • 3.     Proiectul de hotarare;


SERVICIUL INVESTIȚII, LUC ȘEF SERVICIU MARIUS POPESCUSERVICIUL DERULARE SI MO

SEF SERV

OVIDIU TARIG


TORIZARE CONTRACTE IU

NU
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris


iții           /

la punctul.......X:.. de pe


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extrafîfdiBare- din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de...........«£(2.             ............, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .... .tk.......

de pe ordinea-de-ei / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/estraordififtFe, și consideră că acesta A FOST / NtFAFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA


SECRETAR,

HONȚARU VALERICA


MEMBRI:RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul ...3.......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de-ri a ședinței ordinare/extrarrrdiinrre din data de


cr1'

1


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de ...^.î.€$L.2teA£............, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.............de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare,

și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.                                             /

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELASECRETAR, TUDOR ELENA


MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ..E......de pe (

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/estraordinare din data de12.


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.........Zf.. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:            yf

PEL1NARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA