Hotărârea nr. 396/2019

HCLS3 nr.396 din 30.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind încheierea parteneriatul de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Premium Expo SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 496748/CP/29.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 493473/25.07.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • -  Adresa nr. 493981/25.07.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

 • - Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;

HCGMB nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul București, Sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București”;

HCLS3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

- Avizul Comisiei de rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă încheierea parteneriatul de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Premium Expo SRL pentru promovarea învățământului în sistem dual din domeniul auto în cadrul Salonului Auto București și Accesorii 2019, parteneriat prevăzut în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze parteneriatul de colaborare, Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea acestuia.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 396

DIN 30.07.2019

PARTENERIAT DE COLABORARE

Nr............................/....................................

Părțile:

1. SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în Mun. București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, CUI 4420465, reprezentat prin Robert Sorin Negoiță, în calitate de primar, denumit în cele ce urmează „Partener”

Și

2.


PREMIUM EXPO, cu sediul social în Mun București, înregistrat in Rog. Comcrțuiui sub nr.

cod fiscal|

I având contul bancar


deschis ia ING BANK - Dorobanți, reprezentata legai prin di. Aibert Kiss ■ Director, și dl. Sorin Rădăcineanu - Director, în calitate de „Organizatori’

CAPITOLUL I Obiectul parteneriatului

Art. 1. Obiectul prezentului parteneriat de colaborare îl constituie promovarea, prin efort comun, a învățământului în sistem dual din domeniul auto în cadrul Salonului Auto București și Accesorii 2019.

CAPITOLUL n Obligațiile părților

Art. 2. - (1) Obligațiile ORGANIZATORULUI

 • a) Organizatorul se angajează să facă toate demersurile necesare pentru promovarea și organizarea evenimentelor precum și coordonarea acestora după cum urmează:

 • -  stand expozițional de 12mp în cadrul evenimentului, în care reprezentanții Primăriei Sectorului 3 vor avea posibilitatea de a interacționa cu publicul vizitator pentru a le prezenta proiectele existente și viitoare;

 • -  insert logo pe toate materialele de promovare ale evenimentului cu titulatura „Cu sprijinul Primăriei Sectorului 3”;

 • -  insert logo pe site-ul evenimentului (toate paginile www.sab.ro) pe durata unui an;

 • -  menționarea Primăriei Sectorului 3 în toate comunicatele de presă ale SAB & Accesorii 2019.

 • b) Asigură folosirea siglelor, titulaturilor și denumirilor proprii partenerului, pe toate materialele evenimentelor, comunicate de presă, bannere de evenimente și alte materiale.

 • c) Notifică în prealabil (2 zile) m scris partenerul cu privire la orice modificare privind data, locul și tematica eveniment.

 • d) în condițiile în care în termenul stabilit partenerul nu își exprimă niciun punct de vedere legat de co-branding în cadrul evenimentelor, acest acord se consideră accpetat.

 • e) îndeplinirea obligațiilor organizatorului nu poate genera costuri pentr partener.

Art. 2. - (2) Obligațiile PARTENERULUI

 • a) Pune la dispoziție experți proprii, în acord cu tematica de eveniment, fără costuri aferente

Verificat,

Avizat,

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Servicii^


Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Șef Serviciu,

PomjuJi»4em Wan Buzdaga                               j

pentru organizator.

 • b) Pune la dispoziție un număr de 14 locații de pe raza sectorului 3 pentru amplasarea de bannere prin care se promovează evenimentul. Locațiile sunt prevăzute în Anexa 1 a prezentului parteneriat de colaborare.

 • c) Este de acord cu folosirea siglelor proprii pe materialele ce se produc pentru eveniment: invitații, programul evenimentelor, formulare de participare, pachete de parteneriat, comunicate și articole de presă, machete media, bannere, în condițiile de la pct. 2.2.c -2.2.e.

 • d) Este de acord cu formularea „Eveniment realizat în colaborare cu Primăria Sectorului 3” propusă de organizator, uzitată în documentele evenimentelor și în toate comunicările externe redactate de organizator; pentru comunicările externe se aplică pct. 2.2.d.

 • e) Este de acord cu ceilalți parteneri - inclusiv financiari - ai evenimentului în ceea ce privește co-branding-ul și tematica abordată în cursul evenimentului, după consultarea prealabilă cu organizatorul.

 • f) Nu are pretenții de natură financiară rezultate din organizarea evenimentului și nu solicită informații de acest gen cu privire la contractele pecuniare încheiate de organizator.

 • g) Comunică cu organizatorul orice probleme de natură operațională, care afectează bunul mers al evenimentelor.

 • h) Sprijină organizatorul în promovarea evenimentelor prin mijloace proprii de diseminare: site propriu, comunicate de presă și alte mijloace agreate reciproc.

CAPITOLUL HI

Amenadamente

Art. 3. - (1), Parteneriatul de colaborare poate fi prelungit, modificat sau completat numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional.

 • (2) în condițiile în care, independent de voința părților, la manifestările prevăzute nu pot avea loc sau nu pot fi acoperite cheltuielile ocazionate de organizarea acestora, cele două părți vor hotărâ cel mai târziu cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de perioada stabilită pentru acest eveniment, amânarea sau anularea desfășurării acestuia, prin amendarea corespunzătoare a prezentului parteneriat de colaborare.

CAPITOLUL IV

Forța majoră

Art 4. - (1) Forța majoră exonerează părțile semnatare de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul parteneriat de colaborare pe toată perioada în care acesta acționează.

 • (2) Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • (3) îndeplinirea prezentului parteneriat de colaborare va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fâră a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • (4) Partea semnatară care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • (5) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului parteneriat de colaborare, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.CAPITOLUL V Soluționarea litigiilor

Art. 5. - (1) Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului parteneriat de colaborare.

 • (2) Prezentul parteneriat de colaborare este supus legii române.

 • (3) Dacă, după 10 zole de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să rezolve pe cale amiabilă divergențele apărute. Fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente, în a cărui rază teritorială își are sediul Sectorul 3 al Municipiului București.

CAPITOLUL VI încetarea parteneriatului de colaborare

Art. 6. încetarea valabilității parteneriatului de colaborare poate avea loc:

 • a) Prin acordul părților consemnat în scris, înainte de îndeplinirea termenului prevăzut la Cap. VIII „Valabilitatea parteneriatului de colaborare”;

 • b) Prin denunțarea lui de către oricare dintre părți, cu notificarea prealabilă a celeilalte Părți;

 • c) Prin îndeplinirea termenului pentru care a fost încheiat și în situația în care părțile semnatare nu au convenit prelungirea duratei prin act adițional;

 • d) Prin forță majoră, potrivit art.4.-(5).

CAPITOLUL VII Denunțarea

Art 7. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului parteneriat de colaborare de către una dintre părți duce la denunțarea unilaterală de către oricare dintre acestea, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți.

(2) Solicitarea de denunțare a parteneriatului de colaborare trebuie transmisă de partea inițiatoare cu cel puțin 5 zile înainte de data Ia care este programat un eveniment în conformitate cu programul stabilit.

CAPITOLUL VIU Valabilitatea parteneriatului de colaborare

Art.8. Prezentul parteneriat de colaborare se încheie pe o perioadă de 12 luni de la data semnării prezentului contract.

CAPITOLUL IX Alte clauze

Art. 9. - (1) Oricare comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului parteneriat de colaborare, trebuie transmisă în scris.

 • (2) Comunicarea dintre părți se poate face prin telefon, fax sau email, cu condiția confirmării scrise a primirii comunicării.

 • (3) în vederea comunicării oficiale, partenerii se vor utiliza următoarele date de contact:ief Serviciu, IrgPta VișanOrganizator: PREMIUM EXPO

Persoana de contact: Albert Kiss

Adresa: Str. W.A. Mozart. Nr. 6, sc. A, ap.

5, sector 2

Telefon: 0722.579.877

Email; offîce@,sab.ro

Partener: SECTORUL 3 AL

MUNIC1PIULUI BUCUREȘTI

Persoană de contact: Pompiliu Ioan Wan Buzduga

Adresa: Calea Dudești nr. 191, sector 3,

București

Telefon: 0729.085.935

Email: Droiecte@primarie3.ro

(4) Prezentul parteneriat de colaborare a fost redactat în limba română, conține 4 (patru) pagini + anexă, și a fost semnat la data de ......................................., în două exemplare

originale, câte unul pentru fiecare parte, fiecare exemplar având aceeași forță juridică.


SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Reprezentant legal:

Robert Sorin NEGOIȚĂ, PRIMAR


PREMIUM EXPO Reprezentant legal: Albert KISS, Director


Vizat,

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Pompiliu Ioan Wan Buzduga


Sorin RĂDĂCINEANU, Director


Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,

Georgeta Vișan

Direcția Economică

Director Executiv,

Octavian GhețuVerificat,

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Șef Serviciu,

Pompiliu Ioan Wan Buzduga K


Avizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Z"“Gedtgeta Vișan


Anexa 1. la parteneriatul de colaborare nr........................./...........................

Lista locațiilor de pe raza sectorului 3 pentru amplasarea de bannere de promovare a evenimentului.

Nr. crt.

Zona

Adresa

1

Calea Călărași

Intersecția Calea Călărași cu B-dul Mircea Vodă - colț ISCIR

2

Mihai Bravu (Calea Vitan)

Intersecția Șos. Mihai Bravu cu Calea Vitan -partea dreaptă până în semafor sens Spaliul Unirii

3

Mihai Bravu (Dristor)

Intersecția Șos. Mihai Bravu cu B-dul Camil Ressu - partea dreaptă, sens Baba Novac

4

Nicolae Grigorescu

Intersecția cu Str. Constantin Brâncuși - partea stângă, sens B-dul Basarabia.

5

Nicolae Grigorescu

Intersecția cu B-dul Camil Ressu - partea stângă, sens Splaiul Unirii

6

Piața Universității

Piața Universității, colț cu Spitalul Coleța - în fața părculețului

7

Pallady

Intersecția B-dul Th. Pallady cu B-dul 1 Decembrie 1918 -colț dreapta, spre Dirstor

8

Pallady

Intersecția B-dul Th. Pallady cu B-dul Nicolae Grigorescu -colț dreapta, spre Dirstor

9

Camil Ressu

Intersecția B-dul Camil Ressu cu B-dul Liviu Rebreanu -colț drepta, spre Dristor

10

Liviu Rebreanu

Intersecția B-dul Liviu Rebreanu cu Str. Câmpia Libertății -colț blocuri

11

Calea Vitan

Intersecția Calea Vitan cu B-dul Energeticienilor - vizavi de Magazin Auchan

12

B-dul Decebal

Intersecția B-dul Decebal cu Str. Dristorului - colț dreapta, sens spre Str. dristorului

13

Camil Ressu

Intersecția B-dul Camil Ressu cu Str. Dristorului - colț cu Farmacia Tei

14

Piața Unirii

Intersecția Piața Unirii cu B-dul Cormeliu Coposu

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PREMIUM EXPO

Reprezentant legal:

Robert Sorin NEGOIȚĂ, PRIMAR

Reprezentant legal: Albert KISS, Director

Vizat,

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Șef Serviciu,

Pompiliu loan Wan Buzduga

Sorin RĂDĂCINEANU, Director


CABINET PRIMAR

TELEFON (004 osi) 318 03 23 - z8 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabtnetpfifr4r@primrrie3.ro

Calea Dudești nr. igi, Sector 3. 031084, București

SECTOR 3


CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE


Nr...

Data


a proiectului de hotărâre privind încheierea parteneriatul de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Premium Expo SRL

Lipsa acută de muncitori calificați de pe piața muncii, datorată, în mare parte, migrației specialiștilor cât și orientării elevilor de clasa a-VIII-a către liceele teoretice, a întărit decizia autorităților de a se implica activ în promovarea sistemului de învățământ dual.

Prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar a fost introdus sistemul dual, care are scopul de a asigura formarea de personal calificat conform cerințelor și necesităților agenților economici.

Potrivit Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, învățământul dual este definit ca fiind o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, care se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unitățile de învățământ partenere, autoritățile publice centrale și locale și mediul economic și asociativ.

Astfel, prin Hotărârea nr. 396/28.09.2017, Consiliul General al Municipiului București a aprobat cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București", proiect care are ca scop promovarea și susținerea învățământului profesional în sistem dual în Municipiul București.

Totodată, prin Hotărârea nr. 154/24.04.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București", o primă etapă pentru implementarea cu succes a învățământului dual în unitățile școlare de pe raza Sectorului 3.

Urmare acestor demersuri, numărul operatorilor economici care au solicitat înființarea de clase în sistem dual dual în unitățile școlare de pe raza Sectorului 3 a crescut de la an la an. Pentru anul școlar 2019-2020, un număr de aproximativ 30 de operatori economici a solicitat înființarea de clase în sistem dual, parte din aceștia activând în domeniul auto și solicitând formarea profesională a elevilor pentru calificări precum cea de mecanic auto, tinichigiu-vopsitor auto sau electronist aparate și echipamente.


CABINET PRIMAR

Societatea Premium Expo SRL a înaintat Primăriei Sectorului 3 o scrisoare de intenție prin intermediul căreia a propus semnarea unui parteneriat de colaborare al cărui scop este promovarea învățământului în sistem dual, din domeniul auto, în cadrul Salonului Auto București și Accesorii 2019, parteneriat care reprezintă o oportunitate pentru ca Sectorul 3 al Municipiului București să-și poată continuă activitatea de promovare a învățământului dual în cadrul unui eveniment cu tradiție în peisajul industriei auto din România.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 493473/25,07.2019 al Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea am inițiat proiectul de hotărâre pe care il supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
DIRECȚIA STRATECII Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

TELEFON ioo< ou) 340 40 ti / 341 0711 FAX (004 02?} 31& 03 37 E-MAIL p^iecte®primar^ ro

Șos, Mihai Bravu nr. 418. Sector 3* 030328, București

Nr. 493473/25.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind încheierea parteneriatul de colaborare cu PREMIUM EXPO pentru promovarea învățământului în sistem dual din domeniul auto în cadrul Salonului Auto București și Accesorii 2019

Prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar a fost introdus sistemul dual, care are scopul de a asigura formarea de personal calificat conform cerințelor și necesităților agenților economici.

Potrivit Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, învățământul dual este definit ca fiind o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic care se desfășoară pe bază de contract, având următoarele caracteristici:

 • a) este organizat, intr-un cadru unitar, de către unitățile de învățământ la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comerț, asociații patronale de ramură, clustere în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;

 • b) asigură o rută alternativă de educație și formare profesională, organizată pe bază de parteneriat și conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu operatorii economici care asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor;

 • c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional, și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

 • d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unitățile de învățământ partenere, autoritățile publice centrale și locale și mediul economic și asociativ.

Lipsa acută de muncitori calificați de pe piața muncii datorată în mare parte de migrarea specialiștilor în alte țări dar și de orientarea elevilor de clasa a-VlII-a către liceele teoretice a întărit decizia autorităților de a se implica activ promovarea sistemului de învățământ dual. Astfel, prin Hotărârea nr. 396/28.09.2017, Consiliul General al Municipiului București a aprobat cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București", proiect care are ca scop promovarea și susținerea învățământului profesional în sistem dual în Municipiul București.


PRIMĂRIA


JgJf SECTORULUI <


BUCUREȘTI^ J


DIRECȚIA STRATEGII Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA


Totodată, prin HCLS3 nr. 154/24.04.2018, a fost aprobată promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București*1, o primă etapă pentru implementarea cu succes a învățământului dual în unitățile școlare de pe raza sectorului 3. Ca urmare a demersurilor Primăriei Sectorului 3 numărul operatorilor economici care au solicitat înființarea de clase în sistem dual a crescut de la an la an. Astfel, pentru anul școlar 2019-2020, un număr de aproximativ 30 de operatori economici au solicitat înființarea de clase în sistem dual. O parte dintre aceștia activează în domeniul auto și au solicitat formarea profesională a elevilor pentru calificări precum cea de mecanic auto, tinichigiu-vopsitor auto sau electronist aparate și echipamente.

în scopul dezvoltării învățământului în sistem dual în sectorul 3, precum și pentru atragerea de noi operatori economici dispuși să investească în formarea profesională a tinerilor absolvenți de clasa a VUI-a în anul școlar 2020-2021, este necesară continuarea procesului de promovare a sistemului dual.

Date fiind cele prezentate, PREM1UM EXPO SRL a înaintat Primăriei Sectorului 3 o scrisoare de intenție (anexată la prezentul raport) prin intermediul căreia a propus semnarea unui parteneriat de colaborare al cărui scop este reprezentat de promovarea învățământului în sistem dual, din domeniul auto, în cadrul Salonului Auto București și Accesorii 2019. întrucât acest fapt reprezintă o oportunitate pentru ca Sectorul 3 al Municipiului București să-și poată continuă activitatea de promovare a învățământului dual în cadrul unui eveniment de tradiție în peisajul industriei auto din România, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea consideră oportună încheierea parteneriatului, în acest sens fiind necesară aprobarea unui proiect de hotărâre.

Șef Serviciu, iiTo^n Wan Buzduj

întocmit,

Expert Mihai BoțeaONUL UTO UCUREȘTIa coesorii

<J ■ 20 OCTOMBRIE 2019/ ROMEXPO

București, 26 Iunie 2019

PRIMĂRIA 5ECTOR 3 - BUCUREȘTI

în atenția: Domnului Robert Sorin NEGOIȚĂ - Primar Sector 3 București

R.ef.: Salonul Auto București și Accesorii 2019, 10-20 octombrie, Romexpo (Pavilion B2) - Propunere parteneriat privind promovarea învățământului în sistem dual din domeniul auto

Domnule Primar Robert Sorin NEGOIȚĂ,

Salonul Auto București & Accesorii 2019, care împlinește 26 de ani de la prima sa ediție se va desfășura în perioada 10 - 20 octombrie ia Centrul Expozitional Romexpo, în pavilionul B2 și zona exterioară aferentă.

Cu această ocazie avem deosebita plăcere de a vă invita să fiți parte alături de noi în dezvoltarea proiectului "Școala profesională In sistem dual în domeniul auto".

în acest sens, și având în vedere aspirația unei bune colaborări între Salonul Auto București și Accesorii și Primăria Sector 3, dorim să vă supunem atenției propunerea de încheiere a unui parteneriat prin care, cu un efort combinat, să sprijinim industria auto care are nevoie mai mult ca oricând de forță de muncă specializată.

Ținând cont de strategia de comunicare avută de-a lungul timpului dorim să inițiem împreună cu Primăria Sector 3 București informarea și conștientizarea publicului larg asupra mai multor teme de interes, precum alternativa automobilului electric prezent și viitor, promovarea bicicletei ca alternativă a transportului public într-un oraș „verde", sprijinirea strategiei naționale referitoare la circulația pe drumurile publice, prin workshop-uri pentru conducerea defensivă și conduită în trafic.

Pe această cale vă solicităm sprijinul în asigurarea unei campanii vizuale de comunicare prin punerea la dispoziție a anumitor spații de afișaj situate pe raza sectorului 3, stabilite de comun acord.

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, vă punem la dispoziție următoarele:

 • - stand expozițional în cadrul evenimentului, în care puteți interacționa cu publicul vizitator pentru a le prezenta proiectele existente și viitoare;

 • - posibilitatea realizării de eveniment în eveniment (exemplu: deschiderea evenimentului de către Dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ - Primar Sector 3 București);

 • - insert logo pe toate materialele de promovare ale evenimentului.


Str. Mozart 6A, ap 5, sect 1, București, RO-020254, Tel/Fax +4021 230 38 18; +4021 23141 56 E-mail: office@sab.ro      www.sab.ro


UCUREȘTI» ccesorii

RIE 2019/ROMEXPO

ani 'vJrdedica ți domeniului auto

în vederea informării publicului de acest parteneriat între Primăria Sector 3 și Salonul Auto București și Accesorii, vă rugăm să ne sprijiniți prin avizarea pentru amplasare bannere pe raza sectorului 3, după cum urmează:

î " T IW '~ •• ■-’ 1 ▼

sj&SăS ■

Mihai Bravu

Intersecție Vatra Luminoasa pe dreapta sens Plata lancului

Mihai Bravu (Calea VitanJ

Sos. Mihai Bravu Intersecție cu Calea Vltan partea dreapta pana In semafor sens Splaiul Unirii

Mihai Bravu (Dristor)

Sos. Mihai Bravu Intersecție cu Camil Ressu partea dreapta sens Baba Novac In fata la Shaormerie Dristor

Nicolae Grigorescu

intersecție cu Str. Constantin Brancusi partea stanga sens B-dul. Basarabia

Nicoiae Grigorescu

Intersecție cu Lfviu Rebreanu partea stanga la gura Metrou Titan sens B-dul. Basarabia

Nicolae Grigorescu

intersecție cu B-duf. Camil Ressu partea stanga sens Splaiul Unirii

Cu speranța că veți da curs invitației noastre, vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

Cu deosebită stimă,

Sorin Rădăcineanu


Albert Kiss
Str. Mozart 6A, ap 5, sect 1, București, RO-020254, Tel/Fax +4021 230 38 18; +4021 231 41 56 E-mail: office@sab.ro      www.sab.ro
DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

Nr. 493981/25.07.2019

Către,

Cabinet Primar

TELEFON jcceiOMl 540 40 >1 /341 07 n FAX (004021} 31803 37 E-MÂiL p^oifrcteg'pr.mariejro

Șc$. Mihat Bravo nr.428. Sector 3, 030328. BucureștiRef. la: proiectul de hotărâre privind încheierea parteneriatul de colaborare cu PREMIUM EXPO pentru promovarea învățământului în sistem dual din domeniul auto în cadrul Salonului Auto București și Accesorii 2019

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 493473/25.07.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul HCLS3 privind încheierea parteneriatul de colaborare pentru promovarea învățământului în sistem dual din domeniul auto în cadrul Salonului Auto București și Accesorii 2019 între PREMIUM EXPO SRL și Sectorul 3 al Municipiului București.


întocmit

Expert, Mihai Boțea

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul ...4?........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ...^.1...........


Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                 .............. a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .........de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exțraordinare, și consideră că acesta A FOST / NUAFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comișia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

DOBRE ALEXANDRU DArz MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA
MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


5

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ............ de pe ordinea do zr/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul..........Z... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

LACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA

*—'i'U,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de.....................

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din datadg^^..^...*..rPZ„...... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului,

relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI:

PELINARU CORNELTUDOR ELENA

MARINES CU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA