Hotărârea nr. 392/2019

HCLS3 nr.392 din 30.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei la HCLS 3 nr. 4/11.01.2018 referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 483837/CP/l 7.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 476328/10.07.2019 al Direcției învățământ Cultură -Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

 • -  Adresa nr. 476348/10.07.2019 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ si Relații cu Unitățile de Cult,

A

In conformitate cu prevederile:

 • -   Art. 96 alin. (5) din Legea nr. 1/05,01.2011 a Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

“ Art. 4 alin. (3) din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul nr. 4619/2014 al Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS3 nr. 156/18.07.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București, modificată și completată prin HCLS3 nr. 246/11.10.2016, HCLS3 nr. 322/29.11.2016, HCLS3 nr. 86/29.03.2017, HCLS3 nr.234/12.06.2017, HCLS3 nr. 386/05.09.2017 și PICLS3 nr.4/11.01.2018.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități specifice, culturale, culte, sport și tineret;

 • -  Avizul Comisiei de administrare publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

“ Procesul verbal al Comisiei de Validare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), (6) și art. 166 alin. (2) lit. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa la Hotărârea nr. 4/11.01.2018 a Consiliului Local al Sectorului 3, se completează cu o poziție nouă, poziția nr. 87, care va avea următorul cuprins:

Nr. poziție

Denumirea unității de învățământ

Număr de consilieri local în Consiliul de Administrație

Nume și prenume reprezentant Consiliul Local

87

Școala Primară de

Muzică "Boem"

1

Dobre Alexandru

Art.2. Anexa la Hotărârea nr. 4/11.01.2018 a Consiliului Local Sector 3, se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 4/11.01.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București, rămân neschimbate.

NR. 392

DIN 30.07.2019CABINET PRIMARTELEFON                         FAX           jO 8 03 (M £-MA[L . ...âinc.p. -’-ja.’ ; m?.- a a-

Cidea Du deșii nr. ajî, Sector 3, 031034, fi ucu re vi;

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la HCLS 3 nr. 4/11.01.2018 referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

Prin Hotărârea nr. 156/18.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București.

Având în vedere prevederile art. 96 alin. (5) din Legea nr. 1/05.01.2011 a Educației Naționale, cu modificările ulterioare, potrivit cărora ” în învățământul particular și confesional, în componența consiliului de administrație sunt incluși reprezentanți ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori. în unitățile pentru învățământul general obligatoriu, consiliul de administrație cuprinde și un reprezentant al consiliului local” precum și includerea în rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București a unor unități de învățământ preuniversitar privat, printre care și Școala Primară de Muzică "Boem" cu sediul în strada Chiparosului nr. 36 sector 3, este necesară completarea Anexei la hotărârea mai sus menționată.

Luând în considerare cele prezentate, precum și raportul de specialitate nr. 476328/10.07.2019 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 31S 03 04 E-MAIL invatamant@pnmarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

Nr. 476328/10.07.2019

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la HCLS 3 nr. 4/11.01.2018 referitoare Ia reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

Luând în considerare:

 • >  De la data ultimei Hotărâri a C.L.S. 3 nr. 4/11.01.2018, în rețeaua școlara au fost incluse trei noi unități de învățământ preuniversitar privat: Școala Primară de Muzică ”Boem” cu sediul în strada Chiparosului nr. 36 sector 3, Grădinița cu program prelungit și program normal "Copiii Montessori” cu sediul în strada Labirint nr. 95, sector 3 și Grădinița ”Kiga 99 Luft Ballons” cu sediul în strada Theodor Speranța nr. 81, sector 3

 • >  Legea nr. 1/05.01.2011 a educației naționale, modificată și completată prin OUG nr. 49/26.06.2014, privind conducerea unităților de învățământ și modul de constituire al Consiliului de Administrație ca și organ de conducere a unităților de învățământ

 • >  Art. 96 - paragraful (5) din Legea nr. 1/05.01.201 la Educației Naționale care menționează: ”în învățămânul particular și confesional, în componența consiliului de administrație sunt incluși reprezentanți ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori. în unitățile pentru învățământul general obligatoriu, consiliul de administrație cuprinde și un reprezentant al consiliului local, și drept urmare, în cazul Scolii Primare de Muzică "Boem” se impune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 3 în Consiliul de Administrație.

 • >  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului nr. 4/11.01.2018 referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului BucureștiDIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 3 pentru a face parte din Consiliul de Administrație al unității de învățământ privat Școala Primară de Muzică ”Boem”} și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 4/11.01.2018, conform tabelului ce urmează:

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ

Număr de consilieri locali în Consiliul de Administrație al unității de învățământ privat

Nume și prenume reprezentant CL desemnat

cf. prezentei HCL

87

Școala Primară de

Muzică ”Boenr

1

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile inițierii unei noi Hotărâri a Consiliului Local Sector 3, privind desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al unității de învățământ privat menționate.

Director executiv adjunct,

Mihaela Nagy RădudanuNr. Crt.

Denumirea unității de învățământ

Adresa

Număr consilier! locali în Consiliul de Administrație

Nume si prenume reprezentant Consiliu! Local

1

GRĂDINIȚĂ NR. 3

STR. PLT. NEDELCU ION NR.31

i

HONTARU VALERICA

2

GRĂDINIȚĂ NR. 24

STR. NICOLAE PASCU NR.12

1

GALBENU ANA IULIA

3

GRĂDINIȚĂ "FLOARE DE COLT"

STR. SCHITULUI NR.1D

1

HONTARU VALERICA

4

GRADINITA NR. 68

STR. GURA IALOMIȚEI, NR. 20

VAS1LIU MARIANA

5

GRADINiTA NR. 69

B-DUL. PICTOR NICOLAE

GRIGORESCU NR.14

1

TUDORACHE ANDREI CRISTIAN

6

GRĂDINIȚĂ NR. 70

STR. LUCRETIU PATRASCANU NR. 3

1

PĂUNICĂ ADRIANA

7

GRADINiTA NR. 71

ALEEA FUIORULUI NR.9

1

GALBENU ANA IULIA

8

GRADINiTA NR. 154

ALEEA BARAJUL UZULUI NR.9

1

FLEANCU FLORIN

9

GRADINITA NR. 160

ALEEA PERISORU NR.9

1

MOLDOVEANU LUCIAN IONEL

10

GRADINITA "BRANDUSA"

STR. BRÂNDUȘELOR NR.37-43

1

GUTIUM NARCISA

11

GRADINITA NR. 187

STR, MAGNETULUI NR.1

1

MARINEAȚĂ MARCEL

12

GRADINITA NR. 191

STR. COZLA NR.1

1

ENE STELIAN BOGDAN

13

GRADINiTA NR. 196

STR. PLT. PETRE IONESCU NR.76

1

POPESCU ROMEO

14

GRADINITA NR. 211

STR. TRAPEZULUI NR.1A

1

IACOB CEZAR

15

GRADINITA NR. 216

STR. BARAJ ROVINARI NR.10

1

PĂUNICĂ ADRIANA

16

GRADINITA NR. 231

STR. CODRI! NEAMȚULUI NR.68

1

PAUNICĂ ADRIANA

17

GRADINITA NR. 232

STR. PATRIOTILOR NR.3

1

SIMA ELENA DANIELA

18

GRADINiTA NR. 239

STR.DRISTOR NR.102

STR. PICTOR ION TUCULESCU NR.38

1

FLEANCU FLORIN

19

GRADINITA NR. 240

STR.ROTUNDA NR.1 STR. FILDEȘULUI NR.1 A

1

SIMA ELENA DANIELA

20

GRADINITA "PEȘTIȘORUL DE AUR"

STR.ROTUNDA NR.19 STR.PATULULUI NR.2

i

PĂUNICĂ ADRIANA

21

GRADINITA NR. 255

B-DUL.ENERGETICIENILOR NR.3

1

GALBENU MIRCEA MIHAI

22

ȘCOALA GIMNAZIALA "VOIEVOD NEAGOE BASARAB"

JNTR. CONSTANTIN BRANCUSI NR.7

2

PĂUNICĂ ADRIANA

PETRESCU CRISTIAN

23

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 20

STRADA PREVEDERII NR. 19

2

POPESCU ROMEO MĂLUREANU LIVIU

24

ȘCOALA GIMNAZIALA "LIVIU REBREANU"

STR. BARAJUL ROVINARI NR.1

2

VASIL1U MARIANA TUDORACHE LIVIA

25

ȘCOALA GIMNAZIALA "MEXIC"

BLD. 1 DECEMBRIE 1918 NR.34

2

TUDOR ELENA VOINEA INOCENȚI U 1OAN

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 47

SOS. GĂRII CATELU NR.130

2

MARINEAȚĂ MARCEL RADU CONSTANTIN

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 54

STR.ISTRIEI NR.19

2

HONTARU VALERICA RADU CONSTANTIN

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 55

SOS-INDUSTRIILOR NR.46 B-DUL BASARABIA NR.256

3

MARINEAȚĂ MARCEL GALBENU MIRCEA MIHAI SIMA ELENA DANIELA

29

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 67

STR. MAGNET ULUI NR.1-3

2

MARCEL

SIMA ELENA DANIELA

30

ȘCOALA GIMNAZIALA CEZAR BOLUAC

STR.TIGLINA NR.37

2

DOBRE ALEXANDRU

DUMITRU CONSTANTIN

31

ȘCOALA GIMNAZIALA "BARBU DELAVRANCEA"

STR. MATEI BASARAB NR.28-30

2

PELINARU CORNEL FĂTU ADRIAN

32

ȘCOALA GIMNAZIALA "LEONARDO DA VINCI"

STR. GHEORGHE PETRASCU NR.55

2

VOICU ALIN IONUȚ GALBENU MIRCEA MIHAI

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 78

SOS. GĂRII CATELU NR.50

2

MARINEAȚĂ MARCEL SIMA ELENA DANIELA

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 80

CALEA DUDESTI NR.191

2

FLEANCU FLORIN DOBRE ALEXANDRU

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 81

STR. NERVA TRAIAN NR.33 STR. OCTAVIAN GOGA NR.8 STR. OCTAVIAN GOGA NR. 10

2

BĂEȚICĂ NÎCOLETA PETRESCU CRISTIAN

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 82

STR. JEAN STERIADi NR.17

2

MOLDOVEANU LUCIAN IONEL VASILIU MARIANA

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 84

CALEA VITAN NR.135

2

BĂEȚICĂ NÎCOLETA GUTIUM NARCISA

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 86

INTR. RECONSTRUCȚIEI NR.6A STR. ION TUCULESCU NR.42

2

FLEANCU FLORIN GUTIUM NARCISA

39

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI BOTEZ"

STR. RAMNICU VALCEA NR.32

2

BĂEȚICĂ NÎCOLETA GUTIUM NARCISA

Sj ci


șl


î A

' /Sj

^^Ă^uW^vtnd modificarea Anexei la H.C.L.S. 3 nr. 4/11.01.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorul 3 ai Municipiului București


A?


Anexa la HCLS 3 m3S&../..S&0^-, t
STR.ODOBEST1 NR.3 STR. ODOBESTI NR.1A


STR.FfRIDEI NR.2


ALEEA VLAHITA NR. IA


STR. FOIȘORULUI NR.111-113


STR. PATULULUI NR.2


STR. GURA lALOMITEl NR.20


ALEEA PERISORU NR.4


STR, LUNCA BRADULUI NR,2


STR. COZLA NR.1


B-DUL.NICOLAE GRIGORESCU NR.14


STR. POSTĂVARUL NR.13


STR. TURTURELELOR NR.13


STR. GHEORGHE PETRASCU NR.55


STR. MATEI BASARAB NR. 30-32


STR. ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR.5


ALEEA FUIORULUI NR.9


B-DUL.ENERGETICIENILOR NR.9-11


STR. GHEORGHE PETRASCU NR.55


STR. HRISTOV BOTEV NR.17


B-DUL. THEODOR PALLADY NR.26


STR. LUCRETIU PATRASCANU NR. 12


STR.LUCRETIU PATRASCANU NR. 12


SOS. MIHAl BRAVU NR.428


B-DUL. ENERGETICIENILOR NR.5


B-DUL. BASARABIA NR.256


B-DUL THEODOR PALLADY NR.25O


B-DUL.THEODOR PALLADY NR.26


STR.ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR. 5


ALEEA BUCHETULUI NR.5


STR. CĂUZAȘI NR. 43


SOS. MIHAl BRAVU NR. 288 C


B-DUL.ENERGETICIENILOR NR. 9E


STR. BALTA ALBINA NR. 9


STR. ÎULIU BARASCH NR. 15


STR. EȘARFEI NR. 63-71


B-DUL.ENERGETICIENILOR NR. 9-11


STR. COLTEI NR.19


STR. VASILE VOICULESCU NR. 21


STR. MURESANA. NR. 26


Număr consilieri locali în Consiliul de Administrație


Nume si prenume reprezentant Consiliul LocalPOPESCU ROMEO VĂDUVA lULIANA GALBENU MIRCEA MIHAl SIMA ELENA DANIELA IACOB CEZAR

POPESCU ROMEO SIMA ELENA DANIELA


CORNEANU ANTONIO CIPRIAN


MARINESCU IONELA PĂUNICĂ ADRIANA RADU CONSTANTIN VASILIU MARIANA SIMA ELENA DANIELA VASILIU MARIANA MĂLUREANU LIVIU PĂUNICĂ ADRIANA VĂDUVA IUUANA ENE STELIAN BOGDAN PĂUNICĂ ADRIANA


TUDORACHE ANDREI CRISTIAN


VOICU ALIN IQNUȚ TUDORACHE LiVIA ENE STELIAN BOGDAN PĂUNICĂ ADRIANA PELINARU CORNEL DUMITRU CONSTANTIN MARINESCU IONELA VOlNEA INOCENȚIU lOAN PELINARU CORNEL FĂTU ADRIAN TUDOR ELENA


ENĂCHESCU MARIAN DANIEL


VĂDUVA IUUANA GALBENU ANA IULIA POPESCU ROMEO HONTARU VALERICA VOICU ALIN IQNUȚ GALBENU MIRCEA MIHAl SIMA ELENA DANIELA FĂTU ADRIAN


VASILIU MARIANA


POPESCU ROMEO


TUDOR ELENA


FLEANCU FLORIN PETRESCU CRISTIAN


FLEANCU FLORIN GUTIUM NARCISA


VĂDUVA IULIAN A


MARINEAȚĂ MARCEL


MĂLUREANU LIVIU


VASILIU MARIANA


TUDOR ELENA


VĂDUVA IUUANA


CORNEANU ANTONIO CIPRIAN


FLEANCU FLORIN


BĂEȚICĂ NICOLETA


PELINARU CORNEL


ENĂCHESCU MARIAN DANIEL


POPESCU ROMEO


BĂEȚICĂ NICOLETA


PELINARU CORNEL


FLEANCU FLORIN


POPESCU ROMEO


FĂTU ADRIAN


GALBENU MIRCEA MIHAlNn Crt.

Denumirea unității de învățământ

Adresa

Număr consilieri locali în Consiliul de Administrație

Nume si prenume reprezentant Consiliu) Local

80

ȘCOALA PRIMARĂ "ARLECHINO & FRiENDS

STR. CEZAR BOLLIAC, NR. 22-24

1

PEL1NARU CORNEL

81

ȘCOALA PRIMARĂ "CĂPȘUNIK"

STR. CONSTANTIN NOTTARA, NR. 27

1

MOLDOVEANU LUCIAN IONEL

82

ȘCOALA PRIMARA "SINCRON"

CALEA VITAN NR.206-208

1

BĂEȚ1CĂ NiCOLETA

83

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEP BY STEP

STR. CEZAR BOLLIAC, NR. 42

1

ENÂCHESCU MARIAN DANIEL

84

LICEUL TEHNOLOGIC "PROFESIA”

STR. ILIOARA,NR 16

1

MĂLUREANU LIVIU

85

ȘCOALA PRIMARĂ "ANA LUGOJANA’

STR. I LI OARA NR. 16

1

PĂUN1CĂ ADRIANA

86

ȘCOALA PRIMARĂ "MONTESSANO ”

STR. PARFUMULUI NR. 9

1

MARINESCU IONELA

87

ȘCOALA PRIMARĂ DE MUZICA “BOEM "

STR. CHIPAROSULUI NR. 36

1

întocmit: VASiLE DANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL-VERBAL AL COMISIEI DE VALIDARE astăzi

în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3

Privind rezultatul votului referitor la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 3 în Consiliul de Administrație al unității de învățământ preuniversitar din Sectorul 3 al Municipiului București - Școala Primară de Muzică ”Boem”.

A(u) fost făcută(e)....................propunere(i), iar în urma numărării voturilor

exprimate au rezultat următoarele:

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

PROPUNERI

VOTURI

ANULATE

DA

NU

Școala Primară de

Muzică “Boem" (poziția 87)

Str. Chiparosului

nr.36

3

COMISIA DE VALIDARE:

 • 1.   DOBRE ALEXANDRU - PREȘEDINTE


 • 2.   POPESCU ROMEO - SECRETAR

 • 3.   ENE STELIAN BOGDAN

 • 4.   FĂTU ADRIAN

 • 5.   ENĂCHESCU MARIAN DANIELDIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULTTELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL invatamant@primarie3.r0

Șos. Mîhai Bravii nr. 428, Sectorj, 030328, București


Nr. 476348/ 10.07.2019


Către,


Cabinet Primar■A-           ' ' •- \ f. •% f

In vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următoarelor proiecte de hotărâri:


 • 1) privind modificarea Anexei la HCLS 3 nr. 506/30.10.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământpreuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

 • 2) privind modificarea Anexei la HCLS 3 nr, 4/11.01.2018 referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământpreuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București


Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Rapoartele de specialitate

Proiectele expunerii de motive

Proiectele de hotărâri

Adresele Grădiniței Copiii Montessori, înregistrate la Primăria Sectorului 3 cu 4711156/04,2019 și 471172/24.06.2019 , inclusiv anexele la hotărâri
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL


21

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentare^ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de               .........

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de 3.$.            .............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...33......de pe

ordinea de zi / suplirnentarea'brdinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisi^de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:


PREȘEDINTE,

DOBRE ALEXANDRU

11^


FLEANCU FLORINRADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIU IO AN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL
———...................................... — ......................................................................“.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice șl respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul22L de pe ordinea de^i L & supfenentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare/exti^ordînare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridic^, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ....... de pe ordinea de zi / supdiiueHLaica-ordinii-'de^zt a ședinței

ordinare/cxtraordinar-e.-șiconsideră-că acesta A FOST / NU"A'TOKT‘întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEEAYORAB1L proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNELSECRETAR, VASILIU MARIANA


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANAIACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA ENOCENTIU-IOAN