Hotărârea nr. 390/2019

HCLS3 nr.390 din 30.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea acordării până la 30 septembrie 2019, a unui beneficiu în natură salariaților

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.491800/CP/24.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 490690/23.07.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 5303/27.06.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • -  Adresa nr. 490702/23.07.2019 a Serviciului Control intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 433/28.12.2016, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • -  Art. 12, pct.12.1. lit. m) și lit. o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct.12.2. lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, pronoze economice și sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, în vederea acordării până la 30 septembrie 2019 a unui beneficiu în natură salariaților sub formă de masă caldă, tuturor angajaților încadrați cu contract de muncă de minim 4h pe zi.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 390

DIN 30.07.2019

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimt1r@primarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea acordării în continuare a unui beneficiu în natură salariaților

Sectorul 3 al Municipiului București a înființat mai multe societăți, în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate a obiectivelor stabilite de administrația locală, în vederea îmbunătățirii vieții locuitorilor Sectorului 3.

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții 53 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în scopul realizării lucrărilor de intervenție pentru punerea în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric „Hala Laminor".

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL ne aduce la cunoștiință prin adresa nr. 1533/23.07.2019 (490504/CP/23.07.2019) dorința societății Algorithm Construcții S3 SRL de a asigura zilnic, în continuare ca și avantaj în natură sub formă de masă caldă, tuturor angajaților încadrați cu contract de muncă de minim 4h pe zi, beneficiu care se bazează pe necesitatea de a avea certitudinea că toți salariații sunt alimentați corespunzător și astfel își pot desfășura activitatea în parametri optimi, precum și faptul că astfel se evită producerea de posibile accidente prin părăsirea incintei șantierului pentru achiziționarea hranei. Totodată reprezintă și un semn de respect, protecție și apreciere pentru munca prestată de către angajați pentru societate în condiții de muncă speciale.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 490690/23.07.2019 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvernantacorporatrva@primane3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 490690/23.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de

Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea acordării în continuare a unui beneficiu în natură salariaților

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în scopul realizării lucrărilor de intervenție pentru punerea în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric „Hala Laminor”.

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL ne aduce la cunoștiință prin adresa nr. 1533/23.07.2019, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 490504/23.07.2019, dorința societății Algorithm Construcții S3 SRL de a asigura în continuare zilnic, ca și avantaj în natură sub formă de masă caldă, tuturor angajaților încadrați cu contract de muncă de minim 4h pe zi.

Conform notei de fundamentare nr.5303/27.06.2019 a societății, acordarea unei mese calde pe zi se bazează pe necesitatea de a avea certitudinea că toți salariații sunt alimentați corespunzător și astfel își pot desfășura activitatea în parametri optimi, precum și faptul că astfel se evită producerea de posibile accidente prin părăsirea incintei șantierului pentru achiziționarea hranei.

Totodată, dincolo de rolul lui de a face parte dintr-o relație contractuală între părți, beneficiul oferit în natură prin masă caldă, are și rolul de a diferenția societatea față de competiție, constituind unul dintre cele mai puternice și convingătoare mecanisme de atragere și loializare a angajaților, dar și un semn de respect, protecție și apreciere pentru munca prestată de către angajați pentru societate, astfel Consiliul de Administrație al societății Algorithm

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Construcții S3 SRL a aprobat prin hotărârea nr.40/27.06.2019 acordarea în continuare ca și avantaj în natură sub formă de mesă caldă tutuor angajaților încadrați cu contract de muncă de minim 4h/zi.

Conform Actului Constitutiv al societășii Algorithm Construcții S3 SRL, art. 12., punctul 12.2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.

în conformitate cu prevederile art. 12, pct.12.1 lit m din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București „ Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășec 100.000(una sută mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget,, și lit. o „hotărește în orice altă problemă privind activitatea societății.”

Luând în considerare aspectele prezentate în prezentul raport de specialitate, supunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea acordării în continuare a unui beneficiu în natură salariaților

Șef Serviciu Contrpl


Marfa Cepjfreîntocmit,

Compartiment Gu^ernanță Corporativă a1^»'

SC ALGORITHM RESIQEfflWii.

.

LuncQ^T -

——=SBCTOR3 -------


Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București             *

și dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local avana ca obiect


împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru asigurarea cadrului necesar în vederea acordării în continuare, ca și avantaj în natura sub forma de masă caldă, pentru fiecare salariat al societății, încadrat cu contract de muncă de minim 4 ore pe zi, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei având ca obiect asigurarea cadrului necesar în vederea acordării în continuare, ca și avantaj în natura sub forma de masă caldă, pentru fiecare salariat al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., încadrat cu contract de muncă de minim 4 ore pe zi, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: lit. m) "hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget", lit. o): „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru asigurarea cadrului necesar în vederea acordării în continuare, ca și avantaj în natura sub forma de masă caldă, pentru fiecare salariat al societății, încadrat cu contract de muncă de minim 4 ore pe zi, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație ai societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei având ca obiect asigurarea cadrului necesar în vederea

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Cotii J40/5481Z2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residential@gmail.com

constructiis3.ro


z MC ;

ffr. cn»cat: 24M Nr. e*rWe»t: iW ISQ 14001:2004 OHS AS 18001;:

acordării în continuare, ca și avantaj în natura sub forma de masă caldă, pentru fiecare salariat al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., încadrat cu contract de muncă de minim 4 ore pe zi, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, lit.m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. VA., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru asigurarea cadrului necesar în vederea acordării în continuare, ca și avantaj în natura sub forma de masă caldă, pentru fiecare salariat al societății, încadrat cu contract de muncă de minim 4 ore pe zi, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei având ca obiect asigurarea cadrului necesar în vederea acordării în continuare, ca și avantaj în natura sub forma de masă caldă, pentru fiecare salariat al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., încadrat cu contract de muncă de minim 4 ore pe zi, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

C.U.L: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn

Tel: 0314.334.452

Fax: 0314.334.451


algorithm.residential@gmail.com constmctiis3.ro


Reg. Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR


MC

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 67^din 24.06.2019.C.U.I.; 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg, Corn J40/5481Z2017   RO97RNCBQ087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algoritlim.residential@gmail.com

constructiis3.ro

SC ALGORiTHM CONORUCHIS3 SRL

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

2ilM.J.S....Luna.îH7...AnuiZ

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect asigurarea cadrului necesar pentru acordarea in continuare ca si avantaj in natura sub forma de masa calda, pentru fiecare salariat al societății, încadrat cu contract de munca de minim 4 ore pe zi.


Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată Ia Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legai de dl. Coșocarîu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect asigurarea cadrului necesar pentru acordarea in continuare ca si avantaj in natura sub forma de masa calda, pentru fiecare salariat a) societății, încadrat cu contract de munca de minim 4 ore pe zi.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Algorithm Construcții S3

Bd Basarabia, nr 256. Corp CI. Set tor 3 București, Romania

E mail: office@acs3.ro

Web- www.acs3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRTO4149127O1

Banca TransilvaniaALGORITHM CONSTSÎUCT!) 33


Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm asigurarea cadrului necesar pentru acordarea in continuare ca si avantaj in natura sub forma de masa calda, pentru fiecare salariat al societății, încadrat cu contract de munca de minim 4 ore pe zi.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție:,.hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv". Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru asigurarea cadrului necesar pentru acordarea in continuare ca si avantaj in natura sub forma de masa calda, pentru fiecare salariat al societarii, încadrat cu contract de munca de minim 4 ore pe zi.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 40 din data de 27.06.2019 a Consiliului de Administrație ai Agorithm Construcții S3, nota de fundamentare, precum și alte documente justificative.

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL.

Algorithm Construcții S3

Bd Basarabia, nr 256. Corp CI, Sector 3 București, Romanla

E mall: office(Bacs3.ro

Web' www.acs3.ro


ALGORITME CONSTRUCTBi SîHOTARAREA Nr. 40 din 27.06.2019

Având în vedere:

c Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții 83 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de in ființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

e Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

 • *  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Asigurarea cadrului necesar pentru acordare® in continuare ca si avantaj in natura sub forma de masa calda, pentru fiecare salariat al societarii, încadrat cu contract de munca de minim 4 ore pe zi.aLSSORITHM CONSTRUCȚII S3

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND ACORDARE MESEI CALDE CA SI AVANTAJ IN NATURA

Având in vedere ca societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3, are ca domeniu principal de activitate, lucrări din domeniul construcțiilor, consideram necesar si va supunem spre aprobare, asigurarea cadrului necesar pentru acordarea in continuare ca si avantaj in natura sub forma de masa calda, pentru fiecare salariat al societății, incadrat cu contract de munca de minim 4 ore pe zi.

Este de preferat sa le acordam salariatilor masa calda, pentru a evita ca salariatii sa iasa din incinta șantierului pentru a achiziționarea hranei; astfel evitam consum energetic si financiar pentru salariatii societății, evitam posibile accidente care se pot produce pe parcursul pauzei de masa.

Un alt considerent pentru care este de preferat sa acordam hrana calda, se bazeaza pe necesitatea de a avea certitudinea ca toti salariatii, sunt alimentați corespunzător si astfel sa isi poata desfasura activitatea in parametri optimi.

Consideram acordarea mesei calde, un semn de respect, protecție si apreciere pentru munca prestata de către angajați! pentru societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, motiv pentru care solicitam avizarea propunerii către CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 de aprobare realizare operațiuni juridice care depasesc valoarea de 100.000 de EURO, in sensul anterior menționat.

PREȘEDINTE CA

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.Către,

SC Algorithm Construcții S3 SRL

OFERTA

Masa de prânz, fiind considerata masa principala, nu trebuie neglijata si conform specialiștilor in nutriție, trebuie sa ii acordam o importanta deosebita. Firma noastra dispune de logistica si experiența necesara pentru a livra meniurile pe care le solicitați, conform programului dumneavoastră, fara a face rabat la calitate. Angajatii companiei dumneavoastră vor primi de la firma noastra o masa calda, gustoasa, preparate din ingrediente de foarte buna calitate. Preparatele noastre sunt pregătite zilnic, din alimente de baza proaspete {nu congelate), fara adaosuri nesănătoase, respectând principiile de baza ale unei alimentații sanatoase. Alegerea meniurilor va fi avizata de un reprezentant al firmei dumneavoastră si se va face in avans, pe toata saptamana, iar noi vom avea grija ca mancarea sa fie livrata in locația solicitata si la ora solicitata de dumneavoastră. Meniurile vor fi livrate in general in containere si vesela de unica folosința, respectandu-se normele legale, igienico-sanitare in vigoare.

Exemple de meniuri

Meniu 1

Ciorba de perisoare 300 ml (40 gr. carne, 260 gr. ciorba)

Cotlet de porc la tava cu cartofi natur 350 gr (cotlet 90 gr., cartofi natur 160 gr., sos 100 gr.)

Salata de sezon 150 gr

Plăcintă cu mere 80-100 gr

Meniu 2

Supa crema de legume cu smantana 300 ml

Ostropel de pui cu mamaliguta 370 gr ( 70 gr. carne, 150 gr. mămăligă, 150 gr. sos)

Salata de sezon 150 gr

Plăcintă cu branza 80-100 gr

Meniu 3

Supa de pui cu taitei 300 ml

Salau la cuptor cu legume 330 gr (100 gr. peste, 30 gr. sos, 200 gr. legume)

Salata de sezon 150 gr

Briosa 80-100 gr

Fiecare meniu va avea 100 grame pâine.

Prețul unui meniu este de 19 lei fara TVA.

Speram ca oferta noastra este pe gustul dumneavoastră pentru ca ne dorim o colaborare plăcută si de durata I

Mulțumim I

Vally Nicolescu

CROMARK COM SRL

MENIU SAPTAMANAL

5 Martie 2018 - 9 Martie 2018

LUNI

Ciorbita taraneasca de pui -( 350m!)

Ceafa de porc la gratar (160g) + Cartofi Rosty (4buc-200g)

Salata de muraturi (lOOg)

Paine

MARTI

Ciorbita de legume(3S0ml) Șnițel de pui (I60g)+ Piure de cartofi (250g) Salata de varza alba( 70g) Paine

MIERCURI

Ciorba de porc (350ml)

luhnie de fasole cu ciolan afumat ( 380g) Salata de muraturi ( lOOg)

Paine

JOI

Ciorba de hurta (3S0ml)

Chifleiute prăjite (!60g) + Pilaf tradițional (250g) Salata mixta (lOOg)

Paine

VINERI

Ciorba de cartofi cu afumatura(350ml) Friptura de porc !a tava(l60g)+ Varza călită (250g) Paine

SC ALGORITHM CfflSTȘU CTIIS3 SRL

INTRARE tir

Buna ziua,

Urmare a solicitării dvs, pentru cathering operațional 150 pers./zi, cu structura meniului:

 • - Preparat lichidfciorba, supa, crema);

 • - Fel principal cu garnitura, salata si pâine inclusa;

 • - Desert;

Va prezentam următoarea OFERTA:

10 variante menu, care vor fi repetate si schimbate in funcție de sezon.

Preț 18 lei/pers. + TVA

Va mulțumim,

ADMINISTRATOR: Marian Haiducu

Hotel Premiere

hotelpremiere@qmail,com www.hotelpremiere.ro

Tel : +4 021/255.49.16

Fax: +4 021/255.49.45

Mob: +4 0788.815.403
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E- M AIL guvern antacorpor ativa @ p ri m ariej.ro

Str. Intrarea Odobeștî nr. 5=7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 490702/23.07.2019


Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea acordării în contiunare a unui beneficiu în natură salariaților, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1533/23.07.2019 a societății Algorithm Residențial S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 490504/23.07.2019,

în vederea inițierii proiectului menționat.


întocmit,

Compartiment Gijvemanță Corporativă

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....ZJt... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordiniLdezi a ședinței ordinare/extraordiiiare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de...........5.^..:..^..^.:...^?/.?.......a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..../.T.....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-dezi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ ADRIANA


HONTARU VALERICA


MEMBRI:

RADU CONSTANTINFLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

| Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice

șl respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ./..../.J. de pe ordinea de zi / supIhiientarea'oFdinii de zi a ședinței ordin are/extraordirtare din data de               .....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ....23?.......a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......Z.m... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraoKbnăfe, și consideră că acesta A FOST / NLLA-FOST"întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEEA-VOR7VBIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A /

MEMBRI:          f

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA