Hotărârea nr. 39/2019

HCLS3 nr.39 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Strada Bărăției nr. 42, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 39196/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 36067/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 18.01.2019 și nota de constatare din data 18.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 400% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Strada Bărăției nr. 42, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 39

DIN 31.01.2019SECTOR 3

Tabinet primar

.......»

THEFON             03      FAX (004 Q2i) 318 0} < ; E-MAIL tas •• onmăr fimsriejp •

C Dud? .'i nr. ii, sec- ■"$, <. j • 'ÎU, București, www.primarie3.r0


ROMANIA

EXPUNERE DE MOTIVE

ia proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Strada Bărăției nr. 42,

Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu pînă la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Bărăției nr. 42, Comisia de de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit Nota de constare din 18.01.2019 și Fișa de evaluare din 18.01.2019 și concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 400% pentru clădirea situată la adresa Strada Bărăției nr. 42.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Anexa nr. la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (ter.en/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de              ia adresa:

3Ia _____ _____________, și a constatat următoarele:3. Măsuri dispuse :

............................................,..............Anexa ar. 1b

Fișă de evaluare

Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al MunicipiuluiBucurești


Evaluarea aspectului general al imobilului:

Adresă___G'-C                 9 2L____________

Data ______o aC? ,3__

. 1. ACOPERIȘ

ț““ÎS~                           r-

înveli toare*

Punctaj

Punctaj acordat

i

□ Nu este cazul

-- ■ ■ ......—.........—

| Nu există

 • □ Fără degradări

 • □ Degradări minore

i

--

i Inveiitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim

! 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale.

NJ     °

i                                                                                    i

i

c__

i J Degradări medii

f

1

l

Invelitdare lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

3-7

1 □Degradări majore

i

învelitoare lipsește și/sau e ■ degradată în proporție de peste 3 0% din suprafața     1     8-12

totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

t

* indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașină, atic*

Punctaj

' Punctaj acordat

□ Fără degradări

1

0

_________             Ș

□ Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală.

1-2

1

1 .

1

i

Elementele de închidere

1

..........

sunt desprinse și degradate
Degradări medii

1

! parțial (10-30% din

| lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială

3-7

j

1

~........ rAi

1 Degradări majore

i

Elementele de închidere

i sunt desprinse și degradate ! peste 30% din lungime.

Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală. Risc pentru | trecători

i                                                ------!------

i                                                                     !

i

i

1                                                                     ’

!

i                                                                     ’

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.

i Jgheaburi, burlane și elemente de tinichigerie*

Punctaj

r

i Punctaj acordat

ONu este cazul

! Nu există

1

I

i UFără degradări

I            0

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

1-2

1

!

1

1

1

; □ Degradări medii

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7

1

!

1                                                                         1

,                                                                         1

i                                                                          i

____i

’                                                                          I

i

:                                                             1

.„'Degradări majore

!

:                                                                                                     ______________________________________________________________________s

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuire totală.

j

8-12

1

1

1

1 '

___i

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există

‘ 2. FAȚADE

1

! Tencuială*

Punctaj

1 - -

Punctaj j acordat

| □ Fără degradări

0

1

d Degradări minore

Degradări punctuale și incidentale aie tencuielii. Fără igrasie. Posibilă remediere ■ punctuală. .

1-2

1

1

1

'Degradări medii

i

1

Degradări locale aie tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc. j

3-7

J

1

1

; 1

• LJ De gradări majore

l

Porțiuni de tencuială ce cad, ! se despnnd și/sau sunt puternic umede, tencuială i degradată peste 30% din

8-12

1

1

•7^

.), etc.

~suprafață. Suprafețele se

___i refac total.___   ___ _________j                    ___

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există

I

j Zugrăveală*

Punctaj

i

i.

□Fără degradări

0

□ Degradări mmore

Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală.

1-2 |

i

_ ... _________

.) Degradări medii

Zugrăveala exfoliata parțial (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.

1

3              i

j t i

i Degradări majore

Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafața fațadelor.

4          I

i_______i Suprafețele se refac total.

*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.


Tâmplărie*

Punctaj

j Puncta.] acordat

’ □Fără degradări

_   <0.................

; □Degradări mmore

V opsire’defectuasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se re vopsește și se remediază punctual.

1-2

ff

r

i

□ Degradări medii

:                                                                                                                                                                                                                                                                       i

Materialele componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element).' Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

i

t

I

' 1 Degradări majore

1 î

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un ‘ element). Necesită înlocuire | completă.

. ... ■ - . .

4

i

1

1

i h j

J

* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porii de acces.

; Elemeate decorative*

Punctaj

1                                                                                                                                            i

                   L

Punctaj acordat

□ Nu este cazul

□Fără degradări

0

-------1

□ Degradări mmore

Elemente decorative incomplete și/sau afectate în |      1-2

<cf-

.J

,1 Degradări medii


□ Degradări majore


timp de factori atmosferici

și biologici_____’__

Elemente decorative care

! lipsesc de pe fațade,          |        3

! inclusiv cele îndepărtate în .

j mod abuziv.______________ .____

i Elemente decorative

i desprinse, care prezintă risc ;

' de cădere. Elemente de !       4

I tinichigerie care lipsesc.

i Risc pentru trecători.j


* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.

3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

i Punctaj

• acordat

□Nu este cazul

I                                                                                                                        1

□Fără degradări

i

0

__                                  i

A

Degradări medii

; Coșuri de rum cu cărămizi

! desprinse, oaie prezintă risc | de cădere. Coșuri de fum

’l

I                                                                        1

i

! care prezintă elemente de j decorațiuni lipsă.

r                                                           i

! Elemente din lemn rupte

i

□Degradări majore

‘ și/sauriipsă, deformau

| majore ale structurii

i șarpantei. Coșuri de fum

8-12

| !

i  —--

i

| și/sau lucarne lipsă parțial i

j

sau total. Risc pentru ( trecători.

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente aie șarpantei.

Pereți*

Punctaj    : Punctaj

acordat

V

□Fără degradări

Q î

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire,

!                                            i

□Degradări medii

soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic

1-7        1

1 !

autorizai.

i

Crăpături de dimensiuni

i mari, structură slăbită și/sau '

! |

i

1

I

deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Risc

i

i

I

l

I

j Degradări majore


8-24


I pentru trecători .Reabilitarea ' se va face în baza unui j proiect de consolidare și


' reparații capitale, ori se va ■

i desființa în baza unui

________j proiect tehnic autorizat. ,_____£      _____

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie dm piatră, lemn, beton, etc.

împrejmuire*


Punctaj


! u Nu este căzui

1 nFără degradări__

i

; □Degradări minore


Nu existăPunctaj acordat□ Degradări medii


□Degradări majore


T Zugrăveala și/sau vopsitoria ; | împrejmuirii sunt exfoliate ! incidental. Posibilă remedierea punctuală. ’D Elemente decorative î componente lipsă, iar i zugrăveala și/sau vopsitoria j | împrejmuirii sunt exfoliate ! ! în proporție de peste 10% i din suprafață._______

împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. ; împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.


1-2

* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

■ CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR....._____~

; □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

: timpul ui, etc.

! □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei

i clădiri________________

. □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a v ; Regulamentului local de urbanism, etc._______________

Punctajul totali. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumânQ punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). Punctajul de referință. în cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință


F

Punctajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO). -j^21jll14--2rPcenluai se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

Categoria_ de impozitare a clădirii_____________

□ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

o Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40%


| □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

i

i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și ; 80% _______________________

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și

i 100%

:PUNCTAJ TOTAL

PUNCTAJ

REFERINȚĂ

PUNCTAJ PROCENTUAL

' CATEGORIA OE : | IMPOZITARE    |

«a

J_______2_____1

întocmit,

/ 470r)i        C 6

f gT/î. pj u Au/i ț
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul................de pe ordinea de zi /

suplimentarea ^rdiniîd^ zi a ședinței ordinare din data de .. .......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ....... a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.........y. Y........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MALUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT / referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul......................de pe ordinea7de zi /

suplimentarea ordiniidezra ședinței ordinare din data de                    ......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data deZL^Z '...l?Z./....fîâ?Z^,- a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....ZZ?.... de pe ordinea de zi / suphmentarea-erdimkde —zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI.

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN
Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...~&2...............de pe ordinea de zi /

suplimenta Ordinii de zi a ședinței ordinare din data de ..3.1..: •Ov... 1..«. 1.. ••••••


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......Zz^2......

de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii-de-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUA-FOSTlntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.............................................................


MEMBRI:FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL