Hotărârea nr. 389/2019

HCLS3 nr.389 din 30.07.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea prelungirii contractului încheiat cu societatea Unirea Hypermarket Center SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 491773/CP/24.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 490775/23.07.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • - Nota de fundamentare nr. 3737/09.07.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

Adresa nr. 490786/23.07.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

Art. 12, pct. 12.1, lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 12, pct. 12.2, lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea prelungirii contractului încheiat cu societatea Unirea Hypermarket Center SRL privind închirierea unui spațiu pentru depozitare și paza acestuia, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2.Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 389

DIN 30.07.2019CABINET PRIMAR

TELEFON (00., 021) 318 03 23 • 23 FAX (0040;:) 31S c-04 E-MAIL cabinetprin>»r^l|.' irn2rie3.ro

Ca


București

ea Pudaiiti nr, 191, Sector 3, 031084, SECTOR 3


CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial 53 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea prelungirii contractului încheiat cu societatea Unirea Hypermarket Center SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat înființarea societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu acționar unic societatea Algorithm Residențial S3 SRL. Obiectivul principal al societății este realizarea lucrărilor de intervenție pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor".

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, a unui centru social și de agrement, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Având în vedere lucrările desfășurate de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. la obiectivul Hala Laminor, este necesară continuarea contractului încheiat cu societatea Unirea Hypermarket Center SRL de închiriere a unui spațiu pentru depozitare precum și paza acestuia, necesar depozitării unor bunuri mobile, respectiv echipamente și utilaje destinate parcurilor de distracții utilizate în cadrul proiectului de punere în funcțiune a centrului social și de agrement Hala Laminor.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L nr. 1534/23.07.2019 înregistrată cu nr. 490578/CP/23.07.2019 și raportul de specialitate nr. 490775/23.07.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporalsva@pr1rr1arfe3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.490775/23.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea prelungirii contractului de închiriere nr. 1 din 16.11.2018 încheiat cu SC Unirea Hypermarket Center SRL

Având în vedere:

 • - adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr.1534/23.07.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 490578/23.07.2019

 • - adresa societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr. 6094/19.07.2019 către societatea Algorithm Residențial S 3 S.R.L.

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. nr. 46 din 10.07.2019 prin care se aprobă continuarea contractului de închiriere încheiat cu SC Unirea Hypermarket Center SRL

 • - Nota de fundamentare nr.5737/09.07.2019 a Consiliului de Administrație care motivează necesitatea continuării colaborării cu SC Unirea Hypermarket Center SRL

 • - Contractul de închiriere nr. 1 din 16.11.2018 încheiat cu SC Unirea Hypermarket Center SRL

 • - Anexa 1 la contractul încheiat cu SC Unirea Hypermarket Center SRL pe 16.11.2019

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., art. 12.1 lit. m) este nevoie de acordul Adunării Generale a Asociaților pentru a aproba investiții care depășesc 100.000 curo inclusiv TVA. Adunarea Generală a Asociaților este cea care hotărăște în probleme importante privind activitatea societății.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, art. 12.2, litera m) Asociatul Unic al societății, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.

în plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

Ținând cont de Nota de fundamentare furnizată de societate acesta solicită închirierea unei hale și a terenului adiacent în suprafață aproximativă de 15.649 mp și de 1.278 mp și asigurarea corespunzătoare a pazei. Spațiul închiriat va jfi folosit pentru depozitarea unor bunuri 5SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

mobile, respectiv echipamente și utilaje destinate parcurilor de distracții utilizate în cadrul proiectului de punere în funcțiune a centrului social și de agrement Hala Laminor.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea în vederea prelungirii contractului de închiriere nr. 1 din 16.11.2018 încheiat cu SC Unirea Hypermarket Center SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.
ALGORITMII CONSTRUCȚII 63


Sp. Sp pp . AC , ac M,


NOTĂ DE FUNDAMENTAREîn atent ia:    Consiliului de Administrație

f                                                                                 r

Referitor:    Realizare operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T. KA și

implementarea măsurilor ce se impun de către Președintele Consiliului de Administrație

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.2. litera m), art. 15.2. litera f) și art. 16 litera g) din Actul Constitutiv al societății, precum si prevederile art. 12. litera i) din Regulamentul de organizare si junctionare al Consiliului de Administrație, supunem analizei și dezbaterii, în vederea adoptării în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, a propunerii de aprobare realizare operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

în susținerea celor de mai sus, menționam faptul ca în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. asigură execuția ca obiectiv principal executarea lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor”, Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, conservare si construire, parcare subterana cu circulațiile aferente in subsolul Halei, monument istoric, imobil situat in B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări indrepatate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

Totodată, începând cu anul anterior, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea activității și patrimoniului societății, precum și pentru identificarea și dezvoltarea unui portofoliu de clienți pentru generarea de venituri suplimentare din activități de închiriere dotări, activități de producție și furnizare materiale de construcții, precum și lucrări construcții-montaj.

Din aceste motive, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor pentru desfășurarea activităților mai sus expuse, supunem analizei contractul cu partenerul comercial UNIREA HYPERMARKET CENTER SRL, având valoare estimată la acest moment mai mare de 100.000 euro, privind închirierea unei hale și a terenului adiacent în suprafață aproximativă de 15.649 mp și de 1.278 mp și asigurarea corespunzătoare a pazei.


Spațiul închiriat este necesar pentru depozitarea unor bunuri mobile, respectiv echipamente și utilaje destinate parcurilor de distracții destinate amplasării finale și exploatării în cadrul proiectului de punere în funcțiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

Astfel, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor necesare bunei desfășurări a proceselor de lucru, vă solicităm asigurarea cadrului contractual necesar, în sensul avizării solicitării către Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobării privind realizarea operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv, cu UNIREA HYPERMARKET CENTER SRL privind închirierea unui spațiu pentru depozitare și paza acestuia.

Totodată, propunem aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de către Președintele Consiliului de Administrație, respectiv încheierea de contracte, precum și realizare plăți în conformitate cu acestea, în scopul asigurării bunei desfășurări a activității societății.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Președintele Consiliului de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.Algorithm Construcții S3

Bd Basarabia, nr 256, Corp CI. Sector 3 București, Romania

E mail: office@acs3.ro

Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:                   SPECIALIST RESURSE UMANE

CIF 37714360                      CIOATA MARIANA

RCJ40/8651/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2O16, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.S. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

■ fCrr? W~          Sediul Sociali București, Calea Vitan nr. 242, Parter,        «a",,»!;»«

1         JntialS3 s       Camerele C3, C4, C5, Sector 3.___________________________


Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

CABINET PRIMAR j

ia vând ca obiect------


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea continuării colaborării cu UNIREA HYPERMARKET CENTER

S.R.L. privind închirierea unui spațiu pentru depozitare și paza acestuia, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei având ca obiect continuarea colaborării între societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu UNIREA HYPERMARKET CENTER S.R.L. privind închirierea unui spațiu pentru depozitare și paza acestuia, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: lit. m) „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv TVA. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”, lit. o).- „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății", înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

în vederea continuării colaborării cu UNIREA HYPERMARKET CENTER S.R.L. privind închirierea unui spațiu pentru depozitare și paza acestuia, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei având ca obiect

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

S.CALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL           B

Zk I» r?¥ir+ H m Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

9 Resirie^rial S* s       Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

continuarea colaborării între societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu UNIREA HYPERMARKET CENTER S.R.L. privind închirierea unui spațiu pentru depozitare și paza acestuia, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, lit.m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuțiehotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. VA., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea continuării colaborării cu UNIREA HYPERMARKET CENTER S.R.L. privind închirierea unui spațiu pentru depozitare și paza acestuia, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei având ca obiect continuarea colaborării între societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu UNIREA HYPERMARKET CENTER S.R.L. privind închirierea unui spațiu pentru depozitare și paza acestuia, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


S.CALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

A I n nrirl- li in Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, **1 g           IS3 ș       Camerele C3, C4, C5, Sector 3._______________


La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 678 din 24.06.2019.Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


SC ALGORITHM RtSIOENTlAL S3 SRL. INTRARE

5p

ISO 14001

iSQ90D1


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

SC ALGORITHM C0NSJRBCTIIS3 SRL

Către

ALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL

ZiualW.......Luna....LM^-Ari*(«s**

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea continuării colaborării cu UNIREA HYPERMARKET CENTER SRL privind închirierea unui spațiu pentru depozitare și paza acestuia.

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societarii Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea continuării colaborării cu UNIREA HYPERMARKET CENTER SRL privind închirierea unui spațiu pentru depozitare și paza acestuia.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Algorithm Construcții Sî

Bd Basarabia, nr 256, Corp CI. Sector 3 București, Romania

E mall: oftice (8>acs3.ro

Web www.acs3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J4O/8651/2O17

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea continuării colaborării cu UNIREA HYPERMARKET CENTER SRL privind închirierea unui spațiu pentru depozitare și paza acestuia.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic a! societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea continuării colaborării cu UNIREA HYPERMARKET CENTER SRL privind închirierea unui spațiu pentru depozitare și paza acestuia.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 46 din data de 10.07.2019 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, nota de fundamentare, precum și alte documente justificative.

Cu deosebită considerație.

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație

Algorithm Construcții S3

Bd Basarabia, nr 256 Corp CI Sector 3 București, Romania

E mari' office@acs3.ro

Web www.acs3.roALQORITHH CONSTRUCȚII S3


romanlo2019.euHOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR.^/710.07.2019

Societatea S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv al societarii si a Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Cu 5 voturi din 5, avizeaza si adopta solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării colaborării cu S.C. UNIREA HYPERMARKET CENTER S.R.L. pentru închiriere teren si paza bunuri mobile pentru parc thematic, conform documentelor prezentate in ședința.

PREȘEDINTE C.A.

COSOCARIU ALEXANDRU DAN

Membri C.A.:


MARINESCU GABRIEL MIRCEACONTRACT DE ÎNCHIRIERE

nr.    /16.11.2018


Semnat la data de 24.10.2018în București, de către:

UNIREA HYPEIÎMARKET CENTER S.RL., cu sediul in com. Snagov, sat Snagov, Intrarea Lotusului ar. 8, camera 1, Jud. Ilfov, înregistrata la Registrul Comerțului subnr. J23/979/2005, avand CUI 1759914, atribut fiscal RO, număr de cont: RO64BTRLONCRT0V2007D201 deschis la Banca Transilvania, reprezentata de dl. Razvan Petrovici, in calitate de reprezentant administrator,

Denumită în continuare Locator

Și

S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.RL., societate română, cu sediul în București, sector 3, Calea Vitan. nr 154-158, Clădire administrativa, Birou 5, având nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/8651/08.06.2017, CUI 37714360, reprezentată de ALEXANDRU DAN COȘOCARIU

Denumita în continuare Chiriaș

în mod colectiv Părțile și individual Partea, au decis semnare prezentului Contract de închiriere [„Contractul"), in condițiile ce urmeaza.

Semnatarii Contractului declară faptul că sunt autorizați să semneze acte și să dea declarații angajante în numele Părților reprezentate, iar mandatele relevante nu au expirat la date semnării acestui document

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.1. Obiectul contractului consta in închirierea halei si terenului adiacent in suprafața [aproximativa) de 15,649 mp si de 1,278 mp, ambele suprafețe fiind amplasate in in incinta S.C. RAMIA DACIA SA situata în București, bd. Timișoara nr. 8A, sector 6, astfel cum acestea sunt identificate in schița atașata ca Anexa 1 la prezentul Contract (ambele imobile sunt denumite in continuare in mod generic "Spațiul").

Art 122. Destinația Spațiului. Spațiul este inchiriatin scopul unic al folosinței pentru depozitare de bunuri mobile apartinand Chiriașului, respectiv depozitare echipamente si utilaje destinate parcurilor de distracții, iar utilizarea cu orice alta destinație trebuie aprobată anterior în scris de către Locator. Pentru clarificare, la data semnării contractului echipamentele in discuție se afla deja depozitate in Spațiu, dar eliberarea Spațiului de către Locatar ia data încetării contractului, indiferent de motivul Încetării, va fi considerata efectuata exclusiv la momentul ridicării de către chiriaș a tuturor bunurilor aflate in Spațiul închiriat

Art. 2. DURATA CONTRACTULUI

Art 2,1. Contractul intra in vigoare la data semnării sale de către ambele parti. Durata contractului este de 6 (sase) luni incepand cu data predării Spațiului către Chiriaș.

Art. 2.2. La expirarea termenului prevăzut la art. 2, Contractul va putea fi prelungit cu acordul parti, pentru un nou termen de închiriere stabilit de comun acord, intelegandu-se ca intr-un as Părțile pot renegocia termenii contractului existenti si pot introduce noi prevederi contractual


Art. 2.3. Locatorul preda, iar Chiriașul intra in posesia Spațiului pe baza unui de Proces-verbal de predare-primire, semnat de reprezentanții ambelor parti. Predarea Spațiului de la Locator către Chiriaș are loc la data de menționata in Procesul Verbal de Predare Primire.

Chiriașul declară că a inspectat Spațiul anterior semnării prezentului Contract, ca acceptă condițiile tehnice ale Spațiului și declara ca nu va invoca niciun fel de pretenție/obiecțiune legata de utilitatea Spațiului pentru scopul si destinația avuta in vedere de Chiriaș.

Art 3. PLATA CHIRIEI SI A SERVICIILOR AFERENTE

Art. 3.1. Pentru folosința si serviciile de paza, aferente Spațiului, Chiriașul va plăti contravaloarea a 11,7000 (unsprezece mii) Euro plus TVA . Suma este compusa după cum urmeaza:

 • a.  7,000 (saptemii) Euro/ luna, la care se adauga TVA, reprezentând contravaloare folosința Spațiu

 • b.  4,700 EUR (patru mii șapte sute) /luna, la care se adauga TVA, reprezentând contravaloare servicii de paza

Art 3.2. Chiria se va plăti incepand cu data predării Spațiului [inclusiv). Chiriașul va efectua plata Chiriei lunar, in avans, pana pe data de 7 a fiecărei luni, pentru luna in curs. Plata se va efectua de către Chiriaș în contul bancar indicat de Locator. Plata se va efectua pe baza facturii comunicate Chiriașului si va fi considerata efectuata atunci când contul bancar al Locatorului va fi efectiv creditat cu întreaga suma datorata. Plata se va efectua in RON la cursul de schimb valutar EUR/RON al BNR. aplicabil in ultima Zi Lucratoare anterioara emiterii facturii.

Art. 3.4. Sancțiuni pentru neplata Chiriei

 • 3.4.1. Neplata Chiriei la termen il obliga pe Chiriaș la plata de penalitati de 0,1 % pe zi de întârziere, pana la achitarea integrala a sumei restante. Locatorul va aplica penalitati pentru fiecare zi de întârziere fata de datele scadente reglementate de prezentul Contract Chiriașul aflandu-se de drept in întârziere din momentul expirării datei de scadenta. Cuantumul penalităților ne putând depăși debitul asupra caruia au fost calculate.

 • 3.4.2. In cazul in care întârzierea plătii este mai mare de 25 (douazecisicinci) zile calendaristice, Locatorul este indreptatit sa il notifice in acest sens pe Chiriaș. Daca plata nu se va efectua in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii notificării de către Chiriaș, Locatorul va fi in drept sa considere Contractul reziliat de plin drept, fara punere in Întârziere, fara nicio alta formalitate si fara intervenția instanței de judecata, după expirarea celor cincisprezece zile calendaristice indicate in notificare (pact comisoriu).

Art 4. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 4.1. Locatorul se obliga sa asigure Chiriașului posesia liniștita si utila a Spațiului pe durata termenului de închiriere, sub rezerva îndeplinirii de către Chiriaș a tuturor obligațiilor asumate.

Art. 4.2. Locatorul poate cesiona, nova sau transfera in orice mod, oricare si toate drepturile si obligațiile sale rezultând din prezentul contract; către un tert, iar Chiriașul declara ca este de acord cu orice astfel de transfer si ca accepta aceasta prevedere, atata timp cat condițiile contractuale raman neschimbate pe toata perioada contractuala ramasa. Prezentul Contract va ramane valabil, in aceiași termeni si aceleași condiții, in cazul in care o parte sau întregul drept de proprietate/folosinta asupra Spatiilor este transferat in orice mod unui tert printr-un act sau contract încheiat de Locator. Locatorul se obliga sa il notifice pe Chiriaș cu promptitudine in legătura cu un astfel de transfer.


Art. 4.3. Locatorul va fi răspunzător de paza echipamentelor, bunurilor, mărfurilor etc montat de Chiriaș in Spațiu. Paza va fi asigurata de Locator prin contractarea unei firme de specialita respectiv S.C. HOPE SECURITY S.R.L. identificata cu CUI 36613189 înregistrata Ia Registrul {țSm

- nr. J40/13229/07.10.2016, număr licența 2886/P pentru următoarele activitati P.T.G.C. (unde P=paza umana, T=Transport valori, G=Garda de Corp, C=ConsuItanta)

Art. 4.4. Locatorul este autorizat sa verifice, personal sau prin reprezentanții care fac dovada calitatii lor, maniera de utilizare, functionabilitatea si întreținerea Spațiului in scopul asigurării stabilitatii in exploatarea proprietății si funcționalității sale pentru activitățile Chiriașului.

Art 4.5 In situația in care Locatorul considera ca societatea de paza nu mai deține capacitatea de a desfasura activitati de paza sau societatea de paza desfasoara defectuos aceste activitati, are dreptul si obligația de schimba societata cu o noua societatea agreeata la aceelasi cost.

Art 5. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI

Art. 5.1. Chiriașul se va abține de la orice acțiune si va evita orice omisiune care poate cauza un prejudiciu Locatorului, indeplinindu-si cu buna credința toate obligațiile ce-i revin in conformitate cu termenii si condițiile prezentului Contract

Art 5.2. Chiriașul se obliga sa utilizeze Spațiul exclusiv conform destinației menționate la Art 1 si sa plateasca Chiria lunara si Cheltuielile aferente Utilităților, conform celor stipulate in prezentul contract.

Art. 5.3. Chiriașul se obliga la achitarea sumelor datorate prin prezentul Contract si a TVA-ului la acestea, fara deducere, compensare sau contrapretentie oricând si in maniera stabilita in prezentul Contract Chiriașul are de asemenea obligația de a achita, la cerere,, către Locator toate cheltuielile si daunele dovedite cauzate Locatorului ca urmare a oricărei incalcari a obligațiilor Chiriașului stabilite prin prezentul Contract Părțile stabilesc de comun acord ca, in cazul existentei mai multor datorii ale Chiriașului fata de Locator, se vor aplica regulile prevăzute de art 1509 Cod civil (Imputatia plătii), indiferent de mențiunile Chiriașului cu privire la creanța pe care intenționează sa o stingă.

Art. 5.4. Plata utilităților.

 • 5.4.1. începând cu Data predării Spațiului către Chiriaș si pana la momentul restituirii Spațiului Înapoi către Locator, Chiriașul va plăti toate costurile legate de utilitățile aferente folosinței Spațiului, incluzând,: toate costurile și cheltuielile legate de consumul de apă, energie electrică,, la data predării acestuia către Locatar). Plata utilităților se va efectua direct către Furnizori (in măsură in care Chiriașul are o relație contractuala directa cu aceștia) sau către Locator.

 • 5.4.2. Fiecare Chiriaș va avea instalat un contor individual pentru măsurarea consumului de utilitati în sau din Spațiu.Plata către Locator va fi efectuata pe baza consumurilor înregistrate, in termen de cel mult 7 (șapte) zile de la data comunicării către Chiriaș a Facturii de utilitati, la preturile per unitate facturate de către furnizorii Locatorului.

5.4.3. Sancțiuni pentru neplata Utilităților

 • 5.4.3.1. Neplata Utilităților la termen il obliga pe Chiriaș la plata de penalitati de 0,1% pe zi de întârziere, pana la achitarea integrala a sumei restante. Locatorul va aplica penalitati pentru fiecare zi de întârziere fata de datele scadente reglementate de prezentul Contract, numai după ce Chiriașul a fost pus in intarziere prin acordarea unui termen de remediere de 5 zile de la data primirii Notificării de punere in intarziere.

 • 5.4.3.2. In cazul in care întârzierea plătii este mai mare de 10 (zece) zile calendaristice, Locatorul este indreptatit sa il notifice in acest sens pe Chiriaș. Daca plata nu se va efectua in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data primirii notificării de către Chiriaș, Locatorul va fi in drept sa considere Contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere, fara nicio alta formalitate si fara intervenția instanței de judecata, după

Art. 5.5. Chiriașul se obliga sa păstreze Spațiul, precum si facilitățile acestuia si toate celelalte parti componente in stare buna, astfel cum i-au fost predate, pe durata intregului Contract Chiriașul nu va dezvolta sau nu va efectua nici o modificare, de niciun fel, sau adăugire, asupra Spatiilor si interiorului acestora, cu excepția celor agreate in prealabil de către Locator, in scris. Chiriașul va executa corespunzător, suportând costurile aferente, in orice moment in care este necesar, toate reparațiile si lucrările de intretinere curenta necesare folosirii Spațiului.

Art 5.6. Chiriașul garanteaza ca deține bunurile depozitate in Spațiu in acord cu prevederile legale in vigoare aplicabile după natura bunurilor depozitate, garantand ca acestea nu pun in pericol Spațiul sau proprietatea Locatorului, Chiriașul declarandu-se unicul răspunzător si se obligandu-se sa suporte orice prejudiciu cauzat Locatorului, sau terților, rezultat direct sau indirect din natura bunurilor depozitate in Spațiu.

Art 5.7. Chiriașul, pe cheltuiala proprie, se va conforma tuturor legilor, ordonanțelor si regulamentelor, reglementarilor si cerințelor guvernamentale in vigoare la data semnării sau care vor intra ulterior in vigoare, cu privire la utilizarea, ocuparea si posesia Spațiului si cu privire la activitatea din Spațiu. Chiriașul va fi direct si exclusiv răspunzător in fata autoritatilor competente si a Locatorului in ceea ce privește respectarea prevederilor legale ce guvernează activitatea sa. Locatorul este exonerat de orice rasundere privind activitatea Chiriașului si modul de desfășurare a acesteia.

Art 5.8. Locatorul nu va fi considerat răspunzător in nici un fel pentru nici un fel de penalizări/taxe impuse de autoritati datorita neglijentei Chiriașului sau neobtinerii de către acesta a tuturor autorizațiilor si permiselor necesare pentru ocuparea Spațiului si/sau posesia/folosinta bunurilor depozitate si nici pentru orice dauna cauzata in vreun fel Proprietății sau tertinlor rezultata din natura bunurilor depozitate. In cazul in care Locatorul este obligat de lege sa plateasca orice penalizări ca urmare a activităților desfasurate de Chiriaș, acesta din urma va rambursa, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la înștiințarea scrisa trimisa de către Locator Chiriașului, sumele respective integral.

Art. 5.9. Locatorul nu va fi responsabil pentru vătămarea niciunei persoane sau pentru pierderea sau prejudicierea vreunei proprietăți (inclusiv proprietatea Chiriașului) survenite in sau in jurul Spațiului din orice cauza posibila direct sau indirect legata de folosința Spatiului/de natura bunurilor depozitate.

Prin prezentul contract, Chiriașul se obliga să îl despăgubească, șă îl protejeze și să îl apere pe Locator de și împotriva oricăror si tuturor pretențiilor, impunerilor, răspunderilor, obligațiilor, penalităților, acțiunilor judecătorești, sarcinilor, daunelor și altor costuri și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților și cheltuieli aferente) născute, solicitate de la, impuse, sau suportate de către Locator ca urmare a oricărui fapt sau lucru legat de natura bunurilor depozitate, de folosirea sau ocuparea Spațiului de către Chiriaș, de montarea/demontarea bunurilor depozitate, de desfășurarea activității sale, lucrare sau alte asemenea, desfășurate, permise sau suportate de Chiriaș în Spațiul sau în jurul Spațiului după Data Predării. Chiriașul îl va mai despăgubi, proteja si apăra pe Locator de si împotriva oricăror si tuturor pretențiilor rezultate din nerespectarea sau încălcarea oricăror obligații ce îi revin Chiriașului in temeiul prezentului Contract sau din orice faptă sau neglijență a Chiriașului.

Art 5.11. Chiriașul este responsabil de activitatea de prevenire a incendiilor, si de asigurarea serviciilor de securitate in interiorul Spațiului. In acesta sens, va instala echipamente de securitate a incendiilor, semne și culoare de trecere, precum și sistemul de evacuare în caz de urgență, în conformitate cu Planul de evacuare în caz de urgență al Locatorului aprobat de către autoritățile competente. Chiriașul va fi pe deplin răspunzător pentru sistemele și soluțiile de mai sus. Chiriașul va efectua de asemenea inspecții periodice ale instalațiilor si echipamentelor aflate in folosința sa, la datele prevăzute de dispoziții legale precum și la cererea justificata a Locatorului..

Art. 5.12. Chiriașul are dreptul de a cesiona prezentul contract către orice companie din grupul din care face parte chiriașul cu notificarea scrisă anterioară a Locatorului și exclusiv sub condiția a tuturor obligațiilor restante asumate prin prezentul Contract de închiriere. Chiriaș


(nici total, nici parțial) si nu va împărți cu altcineva, sub nicio forma, dreptul sau de folosința asupra spațiului, iară acordul prealabil scris al Locatorului.

Art. 5.13. In cazul in care Chiriașul își încalcă oricare dintre obligațiile prevăzute in sarcina sa de prezentul Contract (exceptând obligațiile de plata), va plăti Locatorului, cu titlu de penalitate, o suma de 0,1% din Chiria lunara, stabilită pe fiecare zi de încălcare, până la remedierea integrală a încălcării conform prevederilor contractuale sau conform instrucțiunilor Locatorului. Cuantumul penalităților putând depăși debitul asupra caruia au fost calculate. Penalitatea reglementata de prezentul articol nu se aplica daca urmare a unei Notificări de remediere din partea Locatorului, Chiriașul remediază încălcarea in termenul pus in vedere de către Locator in mod rezonabil, in funcție de natura încălcării si consecințele acesteia, termen care nu va fi oricum mai mare de 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea de către Locatar a Notificării de remediere

Art. 5.14. Chiriașului nu ii este permis a-si stabili sediul social la locul situării Spațiului, decât daca acest drept i-a fost acordat in scris de către Locator.

Art 6. AMENAJARI/1MBUNATATIRI/D0TARI ADUSE SPAȚIULUI

Art. 6.1. Chiriașul nu va dezvolta si nu va efectua nicio modificare sau adăugire asupra Spațiilor, in interior sau exterior, nu va ridica, niciun stâlp, pilon, echipament de siguranță sau aparatură similară, in interiorul sau in exteriorul Spațiului, si nu va iniția niciun alt fel de lucrări de orice natura (din proprie inițiativa sau la solicitatea unui tert), fără aprobarea scrisă prealabila a Locatorului. Toate lucrările de construcție și toate modernizările si schimbările aduse Spațiului vor fi efectuate de către Chiriaș pe cheltuiala și riscul sau, numai cu aprobarea prealabilă scrisă a Locatorului si in termenul rezonabil necesar efectuării acestor lucrări, stabilit de Parti de comun acord.

Art. 6.2. Chiriașul se obliga sa păstreze Spațiul în bune condiții și în stare de folosință corespunzătoare, iar când este necesar, sa procedeze Ia înlocuirea și reînnoirea dotărilor din Spațiu cu unele noi, de aceeași calitate și valoare, cu aprobarea prealabila din partea Locatorului. Aprobarea nu va fi refuzata in mod nejustificat. In măsură in care sunt necesare lucrări de reparații, conservare si intretinere curenta a Spațiului, ce cad in sarcina Chiriașului, acesta se obliga sa le efectueze in mod curent si fara atenționări din partea Locatorului.

Art 6.3. în cazul în care vor fi necesare orice lucrări suplimentare in Spațiu, impuse de o reglementare legala aplicabila Chiriașului, Chiriașul va efectua asemenea lucrări pe cheltuiala si riscul sau, cu aprobarea prealabila scrisa a Locatorului Locatorul nu va refuza in mod nejustificat să aprobe lucrările care sunt obligatorii în virtutea dispozițiilor legale aplicabile. Locatorul va putea, totuși, să ceară schimbări ale documentației tehnice propuse de către Chiriaș, atata vreme cat nu contravin reglementarilor legale.

Art 6.4. La expirarea prezentului Contract sau in cazul incetarii locatiunii din orice motiv, Locatorul are dreptul de a opta intre: 1. A păstră toate imbunatatirile/modificarile aduse spațiului de către Chiriaș, precum si orice lucrarea efectuata de Chiriaș, fara insa ca acest fapt sa il oblige pe Locator a restitui către Chiriaș, cu orice titlu, contravaloarea acestor lucrari/imbunatatiri; 2. A cere Chiriașului sa predea Spațiul in starea in care l-a primit de la Locator, suportând pe cheltuiala sa costurile aducerii in starea anterioara, inlaturand eventualele amenajari, ocazie cu care se va semna si procesul verbal de predare-primire a Spațiului către Locator, documentul ce va atesta remedierea eventualelor defecțiuni. Chiriașul declara in mod expres ca accepta aceasta sipulatie si recunoaște dreptul de opțiune al Locatorului.

Art 7. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Art. 7.1. Chiriașul declara in mod expres ca accepta prevederile prezentului arțj orice pretenții împotriva Locatorului, care pot să apară din următoarele situații:

 • a.  daune cauzate sau produse de incendiu sau apă, exceptând cazul in care sunt cauzate de culpa Locatorului sau de angajatii acestuia aflati in Îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

 • b. întreruperea serviciilor publice si întreruperea serviciilor comune generata de întreruperea serviciilor publice [cum ar fi electricitatea, gaze, apa) cu excepția întreruperilor sunt cauzate din vina Locatorului;

Art 8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art 8.1. Prezentul Contract încetează prin ajungere la termen, daca părțile nu convin prelungirea lui, prin Act adițional semnat de ambele Parti. înainte de termen Contractul poate înceta prin denunțarea unilaterala de către ambele parti, pe baza unei Notificări trimise celeilate parti cu 30 de zile anterior datei la care denunțarea isi va produce efectele.

Art. 8.2. Reziliere.

 • 8.2.1, Pentru neindeplinirea oricăror obligații rezultate din derularea prezentului contract (in afara celor privind plata Chiriei, si Utilităților -care sunt expres si separat reglementate) Partea care si-a executat obligațiile este indreptatita sa notifice Partea in culpa, acordând acesteia un termen de 7 zile lucratoare de la data primirii Notificării, in vederea remedierii încălcării. Daca Partea în culpa nu remediază incalcarea in termenul indicat, atunci Partea care si-a executat obligațiile are dreptul de a proceda la rezilierea unilaterala a prezentului Contract, pe baza unei Notificări de reziliere ce se va comunica Pârtii in culpa cu cel puțin 5 zile anterior datei la care rezilierea isi va produce efectele.

 • 8.2.2. In cazurile de încetare a Contractului urmare a rezilierii de către Locator, pentru neindeplinirea oricăreia dintre obligațiile asumate de Chiriaș, Chiriașul va achita cu titlu de clauza penala, contravaloarea Chi ri ei pentru o luna de contract potrivit dispozițiilor prezentului Contract La calculul valorii clauzei penale, se va avea in vedere cursul de schimb CEC Bank din ziua încetării Contractului. Penalitatea prevăzută nu limitează dreptul Locatorului de a solicita despăgubiri suplimentare pentru acoperirea integrala a prejudiciilor suferite de Locator, sau dreptul de a incasa alte creanțe născute in sarcina Chiriașului ca urmare a derulării prezentului Contract

Art. 8.3. Evacuarea Spațiului

8.3.1.In termen de 3 zile, lucratoare de la încetarea din orice motiv a prezentului Contract Chiriașul are obligația de a restitui către Locator Spațiul șt cheile acestuia, eliberat de bunurile mobile, într-o stare fără deteriorări exceptând cele ce tin de uzura normala.

 • 8.3,2,Evacuarea Spațiului in termenul reglementat de prezentul articol se face fara nicio notificare suplimentara de evacuare din partea Locatorului si fara nicio alta formalitate.

 • 8.3.3. în situația în care Chiriașul continua a ocupa Spațiile după expirarea Duratei sau nu a golit Spațiul de absolut toate bunurile aflate in incinta acestuia sau după data când Contractul de închiriere încetează în orice alt fel, fără aprobarea Locatorului $i fără niciun alt angajament scris, Chiriașul va avea obligația de a plăti Locatorului, cu titlu de clauza penala, pentru această ocupare temporară si fara titlu, începând cu a 4-a zi lucratoare de la expirarea/incetarea Contractului, o sumă egală cu contravaloarea Chiriei prevăzute de prezentul Contract, proporțional cu numărul de zile cat dureaza ocuparea. Pentru calculul penalității, luna se va considera de 30 de zile calendaristice. O astfel de ocupare temporară nu are valoarea unei noi locatiuni si nu conduce la nașterea unor noi obligații in sarcina Locatorului sau la continuarea respectării obligațiilor asumate de Locator prin prezentul Contract. Chiriașul nu are dreptul de a invoca tacita relocatiune si declara in mod expres ca recunoaște si accepta aceasta stipulație.


 • 8.3.4. La momentul predării Spațiilor către Locator, Părțile vor semna un va consemna in detaliu starea Spațiului, eventual termenul pana la care starea inițiala de către Chiriaș, sau pana la care anumite lucrari/bunuri ale Chiriașului urmeaza a fi indepartate de acesta.

 • 8.3.5.Chiriasul va efectua pe propriile cheltuieli si riscuri, toate lucrările și reparațiile pentru aducerea Spațiului la starea corespunzătoare in vederea predării acestuia înapoi către Locator eliberat de orice fel de bun. Dacă Chiriașul nu va efectua lucrările și reparațiile în termenul stabilit poptrivit articolului de mai sus, Locatorul le poate efectua pe cheltuiala Chiriașului, fără nicio formalitate suplimentară sau o decizie a instanței. în cazul acesta. Chiriașul va rambursa toate costurile și cheltuielile, efectuate de Locator, pana la data indicată în factura aferenta, emisa de Locator Chiriașului.

Art. 9. FORȚA MAJORA

Art, 9.1. Părțile din prezentul Contract nu vor răspunde una față de cealaltă de încălcarea prezentului Contract de închiriere, daca o astfel de încălcare este rezultatul unui eveniment de Forță Majoră, cu condiția ca Partea împiedicată de un astfel de eveniment să-și fi îndeplinit obligațiile scadente, asumate prin prezentul Contract de închiriere, nefiind caz de forța majora situația in care, fără neindeplinirea culpabila a abligatiilor o astfel de circumstanță nu ar fi apărut. Pentru ca forța majora sa produce efecte exoneratoare, trebuie ca Partea care invoca forța majora, certificata de CCIR sau alt organism abilitat, sa o aduca Ia cunoștința celeilalte parti in scris in termen de 3 zile lucratoare. In măsură in care cauza care generează forța majora se prelungește pe o perioada mai mare de o luna de la data la care Locatorul a fost informat de către Chiriaș, împiedicând Chiriașul sa isi exercite obligațiile, Locatorul are dreptul de a considera prezentul contract reziliat de plin drept, fara punere in întârziere si fara nicio alta formalitate la expirarea acestei luni.

Art. 9.2. Cazul fortuit, astfel cum e definit de lege, nu reprezintă cauza exoneratoare de răspundere a Chiriașului.

Art. 10. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Orice modificare a prezentului Contract poate fi efectuata numai printr-o Înțelegere scrisa intre parti, sub forma de act adițional care formează parte integranta din acest Contract

Art. 11. LITIGII

Orice litigii rezultând din executarea/interpretarea prevederilor prezentului Contract sunt de competenta instanțelor judecătorești competente material din Municipiul București, legea aplicabila fiind legea romana. Părțile declara in mod expres ca recunosc si accepta aceasta competenta.

Art. 12. DISPOZIȚII FINALE

Art. 12.1. Confidențialitate.

 • 12.1,l.Părțile vor păstra conținutul prezentului Contract de închiriere confidențial. Niciuna din parii nu va permite accesul la acesta și nici nu va dezvălui conținutul prezentului Contract de închiriere, sau orice Secrete de Afaceri care sunt considerate importante și trebuie păstrate confidențiale pentru a proteja interesele de afaceri ale pârtilor, niciunui terț, fără aprobarea scrisă a Locatorului, exceptând situația în care se cere astfel prin lege și cu excepția cazului în care este necesară implementarea prezentului Contract de închiriere. Orice dezvăluire a acestor informații se va considera o violare a Secretului de Afaceri.

 • 12.1.2.Părțile se angajează să se abțină să facă anunțuri în presă sau orice alt anunț public sau să divulge sau să comunice către orice altă persoană conținutul prezentului Contract de întări să critice sau să facă orice comentariu despre cealaltă Parte, iar Părțile vor lua t rezonabile pentru a asigura că personalul lor va respecta termenii prezentului articol

Artl2.2. Comunicări.

 • 12.2.1. Toate notificările, scrisorile, solicitările sau orice alte comunicări ce se vor face in baza prezentului Contract vor fi efectuate in scris si vor fi considerate primite la data menționata pe ordinul postal/pe confirmarea de primire, daca au fost transmise prin posta/curier sau la data menționata pe raportul de confirmare generat de fax, daca au fost transmise pe fax.

 • 12.2.2. In cazul in care intervin modificări privind adresa de corespondenta sau numerele de fax, părțile se obliga sa isi aduca la cunoștința in scris aceste modificări. In caz contrar, orice comunicare făcută la adresele si numerele de fax specificate mai jos, va fi considerata ca primita.

 • 12.2.3. în acest scop, datele de corespondenta ale Părților (până la notificarea schimbării acestora transmisă în conformitate cu prezenta clauză) vor fi următoarele:

Pentru Locator:

Adresa: :Bucuresti, str. Olari nr. 32, sector 2

Telefon: 021.317.81.87

Fax: 021.317.82.00

In atentia:

Pentru Chiriaș:

Adresa:

Telefon:__________________

Fax::_________________

In atentia::____________________

 • 12.2.4. Comunicarea Facturilor.

a. Facturile se vor comunica la adresa (adresele) de corespondenta din preambulul contractului si pe adresa de mail: office@acs3.ro

a. Chiriașul se obliga sa aduca ia cunoștința Locatorului orice modificare/schimbare intervenita cu privire la adresa electronica de corespondenta, sub sancțiunea inopozabilitatii.

Art. 12,3.Contractul intra in vigoare la data semnării de către Părți.

Art. 12.4.Dacă oricare din prevederile prezentului Contract de închiriere este sau devine invalidă, nula, neexecutabilă sau ilegală în parte sau în tot, restul prevederilor vor rămâne în vigoare, nemodificate, iar Părțile se vor întâlni cât de curând posibil și cu bună credință pentru a conveni asupra acceptării unei prevederi legale, cea mai apropiată de scopul Contractului de închiriere și care să aibă un efect economic echivalent.

Art. 12.5.Neexercitarea sau întârzierea exercitării de către una din parti a oricărora dintre drepturile pe care le are in temeiul prezentului Contract de închiriere nu se va interpreta ca o renunțare, sau nu va împiedica exercitarea ulterioară a unor astfel de drepturi.

Art. 12.6.0rice referire din prezentul contract la noțiunea de „zi”, va fi considerata zi calendaristica, daca nu se prevede in mod expres altfel,

Art. 12.7.Chiriasul declara expres ca a citit si a inteles toate clauzele prezentului Contract, care reprezintă acordul de voința al pârtilor, obtinut in urma unei negocieri cu buna credința, si arata ca prin semnarea Contractului este de acord cu toate prevederile sale, inclusiv cu acele prevederi care, in lumina prevederilor art. 1203 Cod civil ar putea fi considerate clauze neuzuale.

Anexa nr. 1. face parte integranta din prezentul contract si cuprinde Planul Spațiului.

Prezentul Contracta fost încheiat în 3 exemplare originale, 2 (doua) exemplare originale pe$£ru 1 (unul) pt Chiriaș, și intră în vigoare la data semnării acestuia de către Parti.

Locator

S.C. UNIREA HYPERMAȘ CENTER S.R.L.

reprezentat de

Razvan Petrovici, r                 inistrator


V

Chiriaș

S.C. ALGOR^TĂM CONSTRUCȚII S3 SJLL.,

reprezentat de

ALEXANDRU DAN COȘOCARIUSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobeștr nr. 5-7, Sector3, 032158, București

CL&Shj^

Nr.490786/23.07.2019
Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL SRL în vederea continuării contractului de închiriere nr. 1 din 16.11.2018 încheiat cu SC Unirea Hypermarket Center SRL, pentru inițierea proiectului menționat.


Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul .....Zi.... de pe ordinea de zi / sppIinnmtaT^a-ordinii'dezi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ...

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de............... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...Zu......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NLFAFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:SECRETAR, HONȚARU VALERICA


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN


a-


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MALUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDANTODORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


Zp

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul         de pe ordinea de ri,/ <r>

suplimentareaordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / suplimentareaordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare; și consideră că acesta A FOST / .NU-A'"FOST''întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:           f

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR,


VASILIU MARIANA