Hotărârea nr. 388/2019

HCLS3 nr.388 din 30.07.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro


HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție containere și presscontainere cu societatea Grădinariu Import Export SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 491766/CP/24.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 490729/23.07.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

Nota de fundamentare nr. 5304/27.06.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • - Adresa nr. 490736/23.07.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului

3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • - Art. 12, pct. 12.1, lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 12, pct. 12.2, lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție containere și presscontainere cu societatea Grădinariu Import Export SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 388

DIN 30.07.2019CABINET PRIMAR

TELEFON (t»4 02 1) 318 03 23 - 28 FAX (004 os-j 3,8 03 04 E-MAIL cabinetprimar@prifnarle3.r0

Calea Dudești nr. 391, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBAREla proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție containere și presscontainere cu societatea Grădinariu Import Export S.R.L

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat înființarea societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu acționar unic societatea Algorithm Residențial S3 SRL. Obiectivul principal al societății este realizarea lucrărilor de intervenție pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor".

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, a unui centru social și de agrement, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

începând cu anul anterior, societatea Algorithm Construcții S3 SRL a luat măsuri în vederea dezvoltării activității și a patrimoniului societății, precum și pentru identificarea și dezvoltarea unui portofoliu de clienți pentru generarea de venituri suplimentare din activități de închiriere dotări, activități de producție și furnizare materiale de construcții, precum și lucrări construcții-montaj.

Având în vedere participarea la din ce în ce mai multe șantiere de lucru, a survenit nevoia asigurării mijloacelor tehnice, respectiv achiziția de containere și a presscontainere, necesare pentru transportarea în bune condiții a materialelor de construcții utilizate (nisip,balast,lemn) precum și a deșeurilor rezultate (beton spart,moloz,pământ contaminat).

Totodată, aceste dotări vor asigura pe de-o parte necesarul pentru activitatea proprie și pe de cealaltă parte, în perioadele cu încărcare mai mică, acestea pot genera venituri prin valorificare prin închiriere.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L nr. 1531/23.07,2019 înregistrată nr. 490487/CP/23.07.2019 și raportul de specialitate nr.


490729/23.07.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliul

ivernanță Corporativă, am inițiat


PRIMĂRIASERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa @primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.490729/23.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție containere și presscontainere cu SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.

Având în vedere:

 • - adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 1631/23.07.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 490487/23.07.2019

 • - adresa societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr. 5969/17.07.2019 către societatea Algorithm Residențial S 3 S.R.L.

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. nr. 41 din 27.06.2019 prin care se aprobă încheierea unui contract de achiziție cu SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L

 • - Nota de fundamentare nr.5304/27.06.2019 a Consiliului de Administrație care motivează necesitatea achiziției de containere și presscontainere

 • - Cerere de ofertă către SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL nr. 719/14.05.2019

 • - Oferta de preț de la SC EDMAROM PROD 2007 SRL din 18.06.2019

 • - Oferta de preț de la SC LUCIMET PROD SRL din 20.06.2019

 • - Oferta de preț de la SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL nr. 773/16.05.2019

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., art. 12.1 lit. m) este nevoie de acordul Adunării Generale a Asociaților pentru a aproba investiții care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA. Adunarea Generală a Asociaților este cea care hotărăște în probleme importante privind activitatea societății.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, art. 12.2, litera m) Asociatul Unic al societății, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.

în plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

Societatea formulează acestă cerere de aprobare a achiziției de containere și presscontainere pentru pentru transportarea în bune condiții a materialelor de construcții


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

utilizate (nisip,balast,lemn) precum și a deșeurilor rezultate (beton spart, moloz, pământ contaminat) din activitățile de demolare si construire fapt care duce la producerea numeroaselor deșeuri ce trebuie colectate, separate, depozitate si transportate. Colectarea, depozitarea și tranportarea acestor deșeuri în containere și presscontainere este atât necesara, cât și obligatorie, acestea ajutând la buna funcționare a șantierelor si la protejarea mediului.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție containere și presscontainere cu SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu Marta (


tern,


Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola


Algorithm

Residential S3

Către:

Sediul:

Referitor:Consiliul Local al Sectorului 3 București

Ș»

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucurejșfi^croR 3

cabinet primar

K'


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Loca împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm dnstrucții S3 S.R.L. pentru încheierea unui contract cu partenerul comercial S.C. GRĂDINARIU


IMPORT EXPORT S.R.L., privind achiziția de containere și presscontainere, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei . având ca obiect


împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru încheierea unui contract cu partenerul comercial S.C. GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L., privind achiziția de containere și presscontainere, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: Iit. m) „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”, lit. o): „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru încheierea unui contract cu partenerul comercial S.C. GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L., privind achiziția de containere și presscontainere, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei _? având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru încheierea unui contract cu partenerul comercial S.C. GRĂDINARIU IMPORT

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pantelîomn             Tel: 0314.334.452

Reg. Com J40/54S1/2017   R097RNCB0087I57546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      aJgorithm.residential@gmail.com

constructiis3,ro

EXPORT S.R.L., privind achiziția de containere și presscontainere, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, lit.m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. VA., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru încheierea unui contract cu partenerul comercial S.C. GRĂDINARI U IMPORT EXPORT S.R.L., privind achiziția de containere și presscontainere, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru încheierea unui contract cu partenerul comercial S.C. GRÂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L., privind achiziția de containere și presscontainere, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANC A COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314,334.452

Rcg. Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001-Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 -EUR                    algorithm.residential@gmail.com

constnictiis3.ro


La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată Ia sediul subscrisei cu numărul 675 din 24.06.2019.Algorithm Residential S3 SRL C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn             Tel: 0314.334 452

Calea Vitan nr. 242                Rcg. Com J40/5481Z2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                  Fax: 0314.334.451

București Sector3 031295                                   R070RNCB0087157546060002 -EUR                      algorithm.residential@gmail.com

constructiis3.ro

er ai nnpiTMu           m

'Rl

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

£

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii unui contract cu partenerul comercial SC GRÂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L., privind achiziția de containere și presscontainere.


Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Aiexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societarii Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii unui contract cu partenerul comercial SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L., privind achiziția de containere și presscontainere.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Algorithm Construcții S3

Bd Basarabia, nr 256, Corp CI. Sector 3 București, Romania

E mail- office@acs3.ro

Web www.ac53.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO3 2BTRLRONCRT0414912 701

Banca TransilvaniaAL6ORITHM CONSTRUCȚII S3

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea încheierii unui contract cu partenerul comercial SC GRĂDINARII! IMPORT EXPORT S.R.L., privind achiziția de containere și presscontamere.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv’’. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea încheierii unui contract cu partenerul comercial SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L., privind achiziția de containere și presscontainere.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 41 din data de 27.06.2019 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, nota de fundamentare, precum și alte documente justificative.

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație


Algorithm Construcții S3

Bd Basarabia, nr 256, Corp CI Sector 3 București, Romania

E mail; office(Șacs3.ro

Web: www.acs3.ro


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

....Anul.,


în atenția: Consiliului de Administrație

Referitor:    Realizare operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv

T. V.A și implementarea măsurilor ce se impun de către Președintele Consiliului de Administrație

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.2. litera m), art. 15.2. litera f) și art. 16 litera g) din Actul Constitutiv al societății, precum si prevederile art. 12. litera i) din Regulamentul de organizare si funcționare al Consiliului de Administrație, supunem analizei și dezbaterii, în vederea adoptării în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, a propunerii de aprobare realizare operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

în susținerea celor de mai sus, menționam făptui ca în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. asigură execuția ca obiectiv principal executarea lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor”, Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, conservare si construire, parcare subterana cu circulațiile aferente in subsolul Halei, monument

Algorithm Construcții S3

Bd Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3

București, Romania

E maii: oftice (Salgorithmconstructiis3.ro

Web www.aieorithmconstructiis3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


SP.

AC*

AC

ISO.14.aQ'1

isovooi |

ALGORITMI» CONSTRUCȚII S3


istoric, imobil situat in B-duI Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări indrepatate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

Totodată, începând cu anul anterior, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea activității și patrimoniului societății, precum și pentru identificarea și dezvoltarea unui portofoliu de clienți pentru generarea de venituri suplimentare din activități de închiriere dotări, activități de producție și furnizare materiale de construcții, precum și lucrări construcții-montaj.

Din aceste motive, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor pentru desfășurarea activităților mai sus expuse, supunem analizei contractul cu partenerul comercial SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L., având valoare estimată la acest moment mai mare de 100.000 euro, privind achiziția de containere și presscontainere.

Necesitatea achiziției containerelor si a presscontainerelor este justificata de creșterea societarii intr-un ritm rapid, de Ia cativa angajați in urma cu doi ani la peste 350 in prezent, fapt ce a condus implicit la o nevoie din ce in ce mai mare de depozitare a deșeurilor municipale amestecate precum si a deșeurilor reciclabile rezultate din șantierele proprii.

Având in vedere dezvoltarea activitatii societarii si participarea la din ce in ce mai multe șantiere de lucru, a survenit nevoia asigurării mijloacelor tehnice necesare pentru transportarea in bune condiții a materialelor de construcții utilizate (nisip,balast,lemn) precum si a deșeurilor rezultate (beton spart,moloz,pamant contaminat)

Printre activitățile societarii noastre se numără si activitățile de demolare si construire. Aceste lucrări se executa cu ajutorul utilajelor pe care le deținem excavatoare, buldoexcavatoare, pe care se pot atașa picoane sau foarfeci de diferite dimensiuni si greutati, fapt care duce la producerea numeroaselor deșeuri ce trebuie colectate, separate, depozitate si transportate.

Date Fiscale:

CiF 37714360

RC 140/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

ÂUMMtrTHM CONSTRUCTOâ S3


Colectarea, depozitarea si tranportarea acestor deșeuri in containere si presscontainere este atat necesara, cat si obligatorie, acestea ajutand la buna funcționare a șantierelor, precum si a îngrijirii mediului.

Totodată, menționam faptul ca aceste dotări vor asigura pe de-o parte necesarul pentru activitatea proprie si pe de ceaialta parte, in perioadele cu incarcare mai mica, acestea pot genera venituri prin valorificare prin inchiriere.

Astfel, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor necesare bunei desfășurări a proceselor de lucru, vă solicităm asigurarea cadrului contractual necesar, în sensul avizării solicitării către Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobării privind realizarea operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv, cu SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L privind achiziționarea de containere și presscontainere.

Totodată, propunem aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de către Președintele Consiliului de Administrație, respectiv încheierea de contracte, precum și realizare plăți în conformitate cu acestea, în scopul asigurării bunei desfășurări a activității societății.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Președintele Consiliului de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.

întocmit.


Emanuel Coșoveanu


Date Fiscalei

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Având în vedere:

c Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile ari. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții 83 SRL,

• Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

e Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

e Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea încheierii umm contract cu firma SC GRADINARIU 3MPORT EXPORT S.R.L.

ALGORfTHM CONSTRUCȚII S3
GR \DI\ARH IMI’OR !-EXPOR J SRI.

Al) NR.719/14.05.2019


CERERE OFERTA

S( Algorithm Construcl’ri S3 SRL a u Milichn u nlcil;i d< pivl pciUiu unn;iU>i.iiclv produse:

 • 1. CONTAINER SKIP 7MC = 20 BUC

 • 2. PRESSCONTAINER 16MC CU LIFT LATERAL DE ÎNCĂRCARE = 5 BUC

 • 3. CONTAINER ABROLL 24MC - 6 BUC

4 PRESSCONTAINER 16MC SIMPLU = 15 BUC

5. CONTAINER ABROLL 15NIC = 15 BUC

\drvsa lai.iiv hvbiiiv iransiiii'V depuse oliHelc olv‘ Bd BASARABIA ni Șeilor lei. |T' , ;         email. \ iord.dainiiiii a iiluorilhnU'OHsIriictii.sJ.ro

Olcrla:

i M i l< I \ nebun- sa specilke valoarea produsului solit iiat. în ROM. fără I \ A

Baiu limită pentru ilrpunercn ufertei: 15.05.2019, ora l'HMI
Datt fisiolr-

. >• 'Oț-ilbi;

4 , l'.i'WAIA’”1 l

IHfth l'li i.’bTM'.KOhl

4 tSț i ll         •; luideea ta Soluția mea Succesul nostro


Către; Algorithm Construcții S3 SRL

Sediul Social: Bd. Basarabia, nr. 256, Corp C, Sector 3, București CU!: RO 37714360; Reg. Com : J40/8651/2017

Referitor cerere de ofertă nr. 719/14.05,2019


SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL a fost înființata in 19.01.1994, fiind de peste 24 de ani unul dintre cei mai mari integratori din România, cu proiecte complexe, atat in mediul privat cat si pentru autorltatile publice, in următoarele domenii:

 • > Echipamente de utilitate publica, atat pentru vara cat si Iarna

 • maturatori, echipamente multifuncționale, autocompactoare pentru deșeuri, incarcatoare frontale, aspiratoare urbane, vidanje echipamente de incarcat si descărcat containere,autoplatforme de ridicat mașini, tractoare, etc.

 • Cisterne, raspanditoare de material antiderapant, diferite alte accesorii de deszăpezire, etc

 • > Echipamente complexe din domeniu! construcțiilor

 • Incarcatoare frontale, buldoexcavatoare, excavatoare, autogredere, macarale, vtbrocompactoare, statii de aspalt etc

 • > Autospeciale pentru sltuatll de urgenta

 • Autospeciale de stins incendii, mașini de descarcerare, scări de salvare la înălțime, etc

 • > Echipamente pentru Managementul Integrat al Deșeurilor

 • Autocompactoare, statii de sortare si transfer, pubele si containere, platforme subterane si supraterane pentru colectare selectiva etc

Cifra de afaceri a companiei pe ultimii 3 ani de zile a fost:

 • •  2015 - 231,432,488 RON

 • •  2016-119,769,491 RON

o 2017-107.177.565 RON

iar situația contului profit/pierdere in ultimii 3 ani a fost:

 • •  2015 - 23,667,351 RON

O 2016- 6,045,187 RON

o 2017- 5.913.650 RON

Numărul mediu de angajați in ultimii 3 ani:

o 2015-44 angajați

« 2016-49 angajați

 • •  2017-45 angajați

Amplasarea sediului social sau punctelor de lucru:

« Sediul Social: Str. Chiciurei, nr. 47, Sector 3, București

» Punctul de lucru : Str. Drumul Binelui, nr. 119, Sector 4, București e Punct de lucru : Bld Energeticienilor, nr. 92-98, Sector 3, București

www.gradinariu.ro

G

GRADINARIUIdeea ta. Soluția mau. Succesul nostru.

Din punctul de vedere al servlce-ului, societatea noastra acorda o atentie deosebita necesităților beneficiarilor si rezolvării in timp util a eventualelor probleme, atat in perioada de garanție cat si post garanție. Astfel, SC Gradinariu Import Export deține autorizație RAR pentru service-ul tuturor echipamentelor comercilizate, atat in service-ul aflat la punctul de lucru din Str Drumul Binelui nr 119, Sect 4, București, cat si prin cele 3 unitati de service mobil.

De asemenea, in sensul consolidării activitatii si răspunderii nevoilor clientilor, societatea noastra a devenit in iulie 2017 asociat majoritar (75%) din firma Eurobody Hydraulics SRL. In acest sens, dispunem de inca o unitate de producție, montaj si service, situata in Al Business Park, Sat Dragomirești-Deal, Ilfov, precum si de Inca o unitate de service mobil.

Facem mențiunea ca la data depunerii ofertei atat societatea noastra cat si Eurobody Hydraulics SRL nu se regăsesc in nicuna dintre situațiile menționate de legea 86/2014 privind procedura de insolventa, De asemenea, nu figuram cu nlcio datorie la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

A. Oferta financiara

Denumire produs

Cantitate

Preț unitar (RON)

Valoare (RON)

TVA

Garanție produse (luni)

Container Skip 7mc

20.00

7,920.00

158,400.00

30,096.00

12

Container A8ROLL 16mc

15.00

16,560.00

248,400.00

47,196.00

12

Container ABROLL 24mc

6.00

18,600.00

111,600.00

21,204.00

12

Presscontainer 16mc - simplu

15.00

71,040.00

1,065,600.00

202,464.00

24

Presscontainer 16mc - cu lift încărcare

5.00

87,552.00

437,760.00

83,174.40

24

Total

2,021,760.00

384,134.40

Total general: 2.405.894,40 RON Preturile sunt exprimate In Euro/bucata;

Condiții de plata: 15% avans, diferența la 30 de zile de la livrare; Termene si condiții de livrare: 30 de zile de la confirmarea plătii avansului;

Valabilitate oferta: 30 zile; Garanție produse: 12 luni


Data: 15.05.2019

www.gradinariu.ro

CONTAINER ABROLL

Tip container

Abroll deschis la partea superioara

înălțime cârlig

1570 mm

Execuție conform DIN 30722

Volum

Lungime interioara

Lățime interioara

înălțime interioara

24 m3

6000 mm

2300 mm

1700 mm

Containerul este prevăzut cu:

 • - 2 usi (usa dubla) cu sistem de închidere fiecare si sistem de siguranța; balamale cu sistem de lubrifiere cu gresoare;

 • - 2 role (0159x27Omm) cu bucșe, cu sistem de lubrifiere cu gresoare; ecartamentul rolelor - 2160 mm;

 • - Scara de acces in partea frontala;

 • - Cârlige pentru fixare prelata;

■r

Materiale folosite :

Cârligul de ridicare executat din otel rotund 0 50 mm calitate OL52 (S355JR);

 • - Containerul este executat din tabla calitate OL37 (S235JR) - grosime tabla podea 4 mm si pereți 3 mm;

Sașiul containerului (calea de rulare) este executata din profite INP 180 mm ;

Pereții laterali sunt prevazuti cu ranforsari verticale din profile C 150x50x25x3 mm ;

 • - Podeaua containerului este prevăzută cu ranforsari din profile C 150x50x25x3 mm.

îmbinarea pereților laterali cu podeaua containerului la 45°.

Container compatibil cu sistemul de ridicare cu cârlig (hooklift) inaltlmea cârligului -1570 mm ;

Capacitatea de incarcare container - 20 tone ;

Containerele sunt protejate anticoroziv cu un strat de grund la interior, iar la exterior cu un strat de grund si doua straturi de vopsea aIchidica in nuanța RAL aleasa de către client;

Containerele se livrează cu plăcută de identificare aplicata pe lateralul containerului ce conține următoarele informații: numele producătorului, norma de fabricație, anul fabricației, serie fabricație, masa containerului (kg), masa totala admisibila (tone), capacitate nominala (m*).

COLECTARE

ȘJ.ȘALUBRIZARE

ÎNTREȚINERE

STRADALĂ

MULTlFUNCTiON

ALE

AGRICULTURĂ Șl

CONSTRUCȚII

AUTOMACARALE Șl ALTE UfltĂfL.

FISA TEHNICA

Presscontainer 16 mc cu lift încărcare recipienti

Mobile compactor, țipe N

! chipament de colectare: according DIN 30722-1 and other European standards. (apantate de la 16 m' pana la 24 mc

Beneficii

 • •  Operare sigură și simplă iar forma rotunjită a pereților și a plafonului asigură o descărcare ușoară și curată.

 • •  Gura de alimentare mare, înălțimea de alimentare joasă și cârligul de ridicare rabatabil fac ca aceste prescontainere să fie extrem de practice

 • •  Reducerea costurilor de evacuare a deșeurilor și recuperarea rapidă a investiției

 • •  Un consum scăzut de energie oferă o forță de presare mare pentru un maxim de compactare.

 • •  Sistem de prevenire a reexpandări deșeurilor presate și ghidaje care fac imposibilă pătrunderea mizeriei.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Sistem de ridicare

Motor

Abroll in conformitate cu sandardul EN DIN 30 722 5,5 [kWj/400 jV] / 50 [Hz] / 25 [A] group C

Sistem de conectare

16 [A] 6h

Sistem hidraulic

21 [L/min] / approx. 340 [kN] a/200[bar] (2,63 [kg/cm2]], max.420 [kN]

Senzor de ulei si temperature uleiului hidraulic

inclus

Semnal de umplere

75% luminos si acustic

Ciclu de presare

46 [sec]

Volumul/cursa

1,36 [mc]

)            Volumul/h

104 [mc]

Dimensiune gura de alimentare -sus

1700x 1750 [mm]

Dimensiune gura de alimentare -parta

de jos

1000 x 1750 [mm]

Inaltimea de alimentare

1450 [mm]

Podea camera presare

Fabricate din otel de 8 [mm],

Pereții laterali

Fabricate din otel de 8 [mm].

Ghidaje

Reglabile,fabricate din poliamida

Acces in camera de presare

Inclus

Usa din spate

Cu deschidere tip pendul

Role spate

Inclus

Cârlig pentru system de manevrare cu abroll

Inclus

Rata de compactare

5:1

Dimensiuni externe

Conform schema tehnica

• Poate fi încărcat pe toate camioanele dotate cu sistem multilift sau cu lanț

Dotări

75 % semnal de umplere

inclus

2 role de rulare

inclus

Cârlig de ridicare fata

inclus

Semnal luminos de avertizare la 75% grad de umplere

inclus

Vopsit in doua straturi RAL (60/60 my). Grund si vopsea

inclus

Senzor de ulei

inclus

Senzor de tempertura a uleiului

inclus

Convertor de faze

inclus

*

Construcție ranforsata in sudura continua

inclus

înălțime de alimentare joasa

inclus

Capac peste gura de alimentare cu telescoape pe gaz,

inclus

Panou de control protejat

inclus

 • •   Butoane pentru oprirea de urgenta amplasate lateral si in fata inclus

 • •   Lift incarcare                                                        inclus

 • •   Usa securizata in trei puncte                                      inclus

 • •   Garnitura etansare usa spate                                     inclus

 • •   Cadru usa Întărit                                                    inclus

Garanția:

 • - o garanție de 24 luni, in condițiile respectării instructajului si manualului de utilizare.Este necesara efectuarea reviziei anuale

 • - Echipamentele sunt insotite de verificarea TUV si certificatul de conformitate.

 • - Manual de utilizare in limba romana

Termen de intervenție pentru remedierea defecțiunilor maxim 48 de ore.

COLECTARE

..Ș.l SALUBRIZARE

ÎNTREȚINERE STRADALĂ

MULTIFUNCTiOA

ALE

AGRICULTURĂ Șl CONSTRUCȚII

AUTOMACARALE șialteutilajeL

SITUAȚII

DE URGENȚA

FISA TEHNICA

Presscontainer 16 mc

Mobile compactor, țipe N

Echipament de colectare: according DIN 307'22-1 and other European standards. Capacitate de la 16 ni’ pana la 24 mc.

Beneficii

 • •  Operare sigură șt simplă iar forma rotunjită a pereților și a plafonului asigură o descărcare ușoară și curată.

 • •  Gura de alimentare mare, înălțimea de alimentare joasă și cârligul de ridicare rabatabil fac ca aceste prescontainere să fie extrem de practice

 • •  Reducerea costurilor de evacuare a deșeurilor și recuperarea rapidă a investiției

 • •  Un consum scăzut de energie oferă o forță de presare mare pentru un maxim de compactare.

 • •  Sistem de prevenire a reexpandări deșeurilor presate și ghidaje care fac imposibilă pătrunderea mizeriei.

J40/B41/1994 | CIF: ROS348490 | Capital social: 280.200 lei H093 BROE450S VO57 3090 4500 I Rfin fim™

SPECIFICAȚII TEHNICE

Sistem de ridicare

Abroll in conformitate cu sandardul EN DIN 30 722

Motor

5,5 [kW]/400 [V] / 50 [Hz] / 25 [A] group C

Sistem de conectare

16 [A] 6h

Sistem hidraulic

21 [L/min] / approx. 340 [kN[ a/200fbar] (2,63 [kg/cm2]), max.420 [kN]

Senzor de ulei si temperatura uleiului hidraulic

inclus

Semnal de umplere

75% luminos si acustic

Ciclu de presare

46 [sec]

Volumul/cursa

1,36 [mc]

1            Volumul/h

104 [mc]

Dimensiune gura de alimentare -sus

1700x1750 [mm]

Dimensiune gura de alimentare -parta de jos

1000 x 1750 [mm]

Inaltimea de alimentare

1450 [mm]

Podea camera presare

Fabricate din otel de 8 [mm].

Pereții laterali

Fabricate din otel de 8 [mm[.

Ghidaje

Reglabile fabricate din poliamida

Acces in camera de presare

Indus

lisa din spate

Cu deschidere tip pendul

Role spate

Inclus

Cârlig pentru system de manevrare cu abroll

Inclus

Rata de compactare

5:1

Dimensiuni externe

Conform schema tehnica

• Poate fi încărcat pe toate camioanele dotate cu sistem multilift sau cu lanț

Dotări

V

75 % semnal de umplere

inclus

2 role de rulare

inclus

Cârlig de ridicare fata

inclus

«

Semnal luminos de avertizare la 75% grad de umplere

inclus

Vopsit in doua straturi RAL (60/60 my). Grund si vopsea

inclus

Senzor de ulei

inclus

«

Senzor de tempertura a uleiului

inclus

Convertor de faze

Inclus

Construcție ranforsata in sudura continua

inclus

înălțime de alimentare joasa

inclus

Capac peste gura de alimentare cu telescoape pe gaz.

inclus

Panou de control protejat

inclus

■ ■

Eî Grădinarii!

 • •  Butoane pentru oprirea de urgenta amplasate lateral si in fata inclus

 • •   Usa securizata in trei puncte                                        inclus

 • •   Garnitura etansare usa spate                                     inclus

 • •   Cadru usa intarit                                                    inclus

Garanția:

 • - o garanție de 24 luni, in condițiile respectării instructajului si manualului de utilizare.Este necesara efectuarea reviziei anuale

 • - Echipamentele sunt insotite de verificarea TUV si certificatul de conformitate.

-Manual de utilizare in limba romana

-Termen de intervenție pentru remedierea defecțiunilor maxim 48 de ore.

COLECTARE          ÎNTREȚINERE

ji SALUBRIZARE       STRADALĂ


MULTlFUNCnCNALE


AGRICULTURĂ Șl

CONSTRUCȚII


I AUTOMACARALE SITUATIJ

SI ALTE UHLAjE     i. DE LțRGENTA


FISA TEHNICA

Container skio (absetzî asimetric 7 m3

Volum 7 m3;

Dimensiuni conform desen LP.M. 1-1.0050.000.0000 anexat;

Execuție conform DIN 30720;

Forma asimetrica cu o singura clema de basculare;

Containerul este prevăzut cu 4 butoni de agatare pe laterale;

Podeaua se executa din tabla cu grosimea de 5 mm OL37 (S235JR);

Pereții laterali se executa din tabla cu grosimea de 4 mm OL37 (S235JR);

Ranforsari orizontale pereți laterali - profil U 125x45x4 mm;

Ranforsari verticale pereți laterali - profile UNP 80 mm;

Peretele frontal si spate se executa din tabla cu grosimea de 4 mm OL37 (S235JR);

Marginea rigidizată pe intreg conturul superior cu profil C 125x55x30x4 mm;

Cuva containerului este sudata complet;

Colturile sunt intarite;

Containerul este prevăzut cu cârlige pentru fixarea prelatei sau cârlige fixare plasa, in funcție de tipul de acoperire, la alegerea clientului;

r-i

Masa totala admisibila: 10 tone;

Containerele sunt protejate anticoroziv cu un strat de grund la interior, iar la exterior cu un strat de grund si doua straturi de vopsea alchidica in nuanța RAL aleasa de către client.

Containerele se livrează cu plăcută de identificare aplicata pe lateralul containerului ce conține următoarele informații: numele producătorului, norma de fabricație, anul fabricației, serie fabricație, masa containerului (kg), masa totala admisibila (tone), capacitate nominala (m3).

J40/841/1994 I C1F: R05348490 î Capital social: 280.200 fer

RH93 A&nMWlC vnc? -rnon asnn i or.r. .....-   ■ -


s c Edmarom Prod 2007s.k.l.

CUI:      RO 22238268

Reg. Corn: J40/15098/2007

Punct de lucru: Stefanestil de jos. Sos. Stefanestl nr. 15, jud. Ilfov

Tel: 0722.581.846; Fax:021.424.3190; e-mail: edmarom.prod@gmaU.com

OFERTA                                                           18.06.2019

Către S.C. S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L

Urmare a cererii Dvs va transmitem oferta pentru containerele solicitate după cum urmeaza:

Nr. Crt.

Denumire

Cantitate

Preț fara TVA/ bucata

Termen de livrare

Termen Garanție

1

Presscontainer 16mc -simplu

15

72050

30 zile

24

2

Presscontainer 16mc -cu lift incarnare

5

87900

30 zile

24

3

Container Skip 7mc

20

8430

30 zile

12

4

Container ABROLL 16mc

15

17100

30 zile

12

5

Container ABROLL

24mc

6

19100

30 zile

12

Garanție;

La aceste produse se acorda astfel:

 • -   Punctul 1 si 2 o garanție de 24 luni de la data livrării.

 • -   Punctul 3,4 si 5 o garanție de 12 luni de la data livrării

Condiții de livrare si piața;

Termen de execuție : 30 zile

Livrare: exworks Stefanesti, Ilfov. La cerere se poate asigura transportul la sediul clinetului. Plata: 30 de zile de la achitarea avansului (15%)

Valabilitate oferta: 60 zile de la data prezentei.

Director Vanzari Cristi Costea 0722581846

1/1

■•9

Lycimgț


S.C. LUCIMET PROD S.R.L.


RO15748345  J40/12528/2003

Sediul social: Sos. Ștefan cel Mare nr. 25, sector 2 - București

Punctul de lucru.: Str. Industriilor nr. 3-5, sector 3 - București

Contact: 0752.008.409 / 0744.30.40.70; office@lucimet.ro / www.lucimet.ro

OFERTA

Data: 20.06.2019

Prin prezenta va trimitem oferta noastra de preturi:

Denumire

Cantitate

Preț RONfara TVA/ bucata

Termen de livrare

Container Skip 7mc

20

8110

30 zile

Container ABROLL 16mc

15

16920

30 zile

Container ABROLL 24mc

6

18900

30 zile

Presscontainer 16mc

15

72190

30 zile

Presscontainer 16mc - cu lift încărcare in partea frontala

5

87990

30 zile

Condiții plata:

Termen de execuție : 30 zile

Livrare: exworks locație Furnizor

Plata: 30 de zile de la achitarea avansului ( 15% )

Valabilitate oferta: 60 zile de la data prezentei

Garanția produselor:

12 luni pentru containerele SKIP si ABROLL

-   24 luni pentru prescontainere

întocmit:

ing. Alexandru Pascu - Director
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guverna ntacorporativa @primărie}.ro

Str. Intrarea Odobețti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 490736/23.07.2019

Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție containere și presscontainere cu SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L, pentru inițierea proiectului menționat.


Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

-suplimentarea or-dimt-de-zi a ședinței ordinare/e&traordmare din data de

Comisia de stadii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................., a analizat proiectai de hotărâre înscris la punctai.....

de pe ordinea de zi / suptanentarea-ordinii-de-zi a ședinței ordinare/extraordmare, și consideră că acesta A FOST / NU-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de stadii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNÎCĂAbRIANA

MEMBRI:        \

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA

5

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL       y

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi /

suplimentareaordinii de zi a ședinței or dinar e/eAtrarordinuruTiin data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărare^ ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.....O„„ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraor-dinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A-FOS-F întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL ANEEAVQRABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii;


PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN