Hotărârea nr. 387/2019

HCLS3 nr.387 din 30.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro


HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea.președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea încheierii contractului de racordare la rețeaua electrică

5

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii, nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară , azi 30.07.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.491787/CP/24.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

' Raportul de specialitate nr. 490857/23.07.2019 al Serviciului Control Intem-Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 5738/09.07.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • -  Adresa nr. 490865/23.07.2019 a Serviciului Control intern- Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 433/28.12.2016, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • -  Art. 12, pct.12.1. lit. m) și lit. o) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct.12.2. lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, pronoze economice și sociale, buget, finanțe;

■ Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, în vederea încheierii contractului de racordare la rețeaua electrică, pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare energie electrică, cât și pentru realizarea lucrării de racordare și furnizarea ulterioară a energiei electrice permanent, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 387

DIN 30.07.2019

CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 s>?S FAX I: '>4 oa0 318 .13 04 E-MAIL eabineiprH1ar4Jprim.3rie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector;,031084 București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractului de racordare la rețeaua electrică

Sectorul 3 al Municipiului București a înfiinațat mai multe societăți, în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate a obiectivelor stabilite de administrația locală, în vederea îmbunătățirii vieții locuitorilor sectorului.

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în scopul realizării lucrărilor de intervenție pentru punerea în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric „Hala Laminor", care se află într-o stare de degradare avansată, fiind încadrată în clasa de risc seismic I.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Având în vedere necesitatea asigurării mijlocelor pentru desfășurarea activităților la obiectivul monument, astfel încât să nu apară niciun blocaj în procesul de reabilitare, se impune necesitată încheierii unui contract de racordare la rețeaua electrică pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare energie electrică, cât și pentru realizarea lucrării de racordare și furnizarea ulterioară a energiei electrice permanent.

Ținând seamă de cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 490857/23.07.2019 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativă precum și de adresa nr. 1532/23.07.2019 {490592/CP/23.07.2019) a societății Algorithm Residențial S3 SRL, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vâ puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                       1

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAILguveFnantac0rpDFativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 490857/23.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL m vederea încheierii contractului de racordare la rețeaua electrică

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în scopul realizării lucrărilor de intervenție pentru punerea în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric „Hala Laminor”.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Conform notei de fundamentare nr, 5738/09.07.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL, necesitatea asigurării mijlocelor pentru desfășurarea activităților la obiectivul monument, astfel încât să nu apară niciun blocaj în procesul de reabilitare, se impune necesitatea încheierii unui contract de racordare la rețeaua electrică pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare energie electrică, cât și pentru realizarea lucrării de racordare și furnizarea ulterioară a energiei electrice permanent.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate, Societatea Algorithm Residențial S3 SRL solicită prin adresa nr. 1532/23.07.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 490592/23.07.2019 acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractului de racordare la rețeaua electrică.

Prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 43/10.07.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL, s-a aporbat încheierea contractului pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare a energiei electrice, realizarea lucrării de racordare și furnizarea ulterioară a energiei electrice permanent.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Văpute(i exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ r

Conform Actului Constitutiv al societășii Algorithm Construcții S3 SRL, art. 12., punctul 12.2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

în conformitate cu prevederile art. 12, pct.12.1 lit m din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București „ Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășec 100.000(una sută mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget,, și lit. o „hotărește în orice altă problemă privind activitatea societății.”

Luând în considerare aspectele prezentate în prezentul raport de specialitate, supunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea încheierii contractului de racordare la rețeaua electrică.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cei

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă

Bejenanu Raluca


hMR^DENWLinMn


Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București                 .4r

Ș»

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

jssi.....

-

z

CABINET PRIMAR

N.,Z5e£â^,

td-ra ooieer---------


I,


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ea obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea realizării operațiunilor juridice — contracte și plăți pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare energie electrică, precum și pentru realizarea lucrării de racordare și furnizarea ulterioară a energiei electrice permanent, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3

S.R.L. în vederea realizării operațiunilor juridice - contracte și plăți pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare energie electrică, precum și pentru realizarea lucrării de racordare și furnizarea ulterioară a energiei electrice permanent, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: lit. m) „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget", lit. o): „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea realizării operațiunilor juridice -contracte și plăți pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare energie electrică, precum și pentru realizarea lucrării de racordare și furnizarea ulterioară a energiei electrice

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242 București Sector 3 031295

permanent, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea realizării operațiunilor juridice - contracte și plăți pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare energie electrică, precum și pentru realizarea lucrării de racordare și furnizarea ulterioară a energiei electrice permanent, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, lit.m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. VA., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea realizării operațiunilor juridice - contracte și plăți pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare energie electrică, precum și pentru realizarea lucrării de racordare și furnizarea ulterioară a energiei electrice permanent, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea realizării operațiunilor juridice -contracte și plăți pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare energie electrică, precum și pentru realizarea lucrării de racordare și furnizarea ulterioară a energiei electrice permanent, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 676 din 24.06.2019.

Cu deosebită considerație, dl. Panait Radu Aii în calitate de Președi Algorithm Residential S3 S.R.L.SC ALGORITHM C0NSTRUCQLS3 SRL

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

a#J.ifcL..LuniCX.. ...AiwlfelZ.'}

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea realizării operațiunilor juridice - contracte și plăți pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare energie electrică, precum și pentru realizarea lucrării de racordare și furnizarea ulterioară a energiei electrice permanent


Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societarii Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea realizării operațiunilor juridice - contracte și plăți pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare energie electrică, precum și pentru realizarea lucrării de racordare și furnizarea ulterioară a energiei electrice permanent.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAJEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului

Algorithm Construcții 53

Bd Basarabia, nr 256, Corp CI. Sector 3 București, Roman ia

E mail: officefflacs3.ro

Web www.acs3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania
ALGORITHM CONSTRUCȚII 33constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea realizării operațiunilor juridice - contracte și plăți pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare energie electrică, precum și pentru realizarea lucrării de racordare și furnizarea ulterioară a energiei electrice permanent.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv". Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții 83 pentru aprobarea realizării operațiunilor juridice -contracte și plăți pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare energie electrică, precum și pentru realizarea lucrării de racordare și furnizarea ulterioară a energiei electrice permanent.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 43 din data de 10.07.2019 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, nota de fundamentare, precum și alte documente justificative.

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de AdministrațieALSOR1THM CONSTRUCȚII S3


3?

ISO W01


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

SC ALGORITHM CONSTRUCTILS3 SRL

în atenția: Referitor:


Consiliului de Administrație

Realizare operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T. V.A și implementarea măsurilor ce se impun de către Președintele Consiliului de Administrație

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.2. litera m), art. 15.2. litera f) și art. 16 litera g) din Actul Constitutiv al societății, precum si prevederile art. 12. litera i) din Regulamentul de organizare si funcționare al Consiliului de Administrație, supunem analizei și dezbaterii, în vederea adoptării în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, a propunerii de aprobare realizare operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

în susținerea celor de mai sus, menționam faptul ca în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. asigură execuția ca obiectiv principal executarea lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor”, Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, conservare si construire, parcare subterana cu circulațiile aferente in subsolul Halei, monument istoric, imobil situat in B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări indrepatate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

Totodată, începând cu anul anterior, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea activității și patrimoniului societății, precum și pentru identificarea și dezvoltarea unui portofoliu de clienți pentru generarea de venituri suplimentare din activități de închiriere dotări, activități de producție și furnizare materiale de construcții, precum și lucrări construcții-montaj.

Date Fiscale;

CIF 37714360

RC J4O/8651/2017

1BAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


ALSORiTHBa CONSTRUCȚII S3


Din aceste motive, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor pentru desfășurarea activităților mai sus expuse, supunem analizei realizarea operațiunilor juridice - contracte și plăți pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare energie electrică, precum și pentru realizarea lucrării de racordare și furnizarea ulterioară a energiei electrice permanent, având valorile estimate la acest moment mai mari de 100.000 euro.

Serviciile prezentate mai sus sunt necesare pentru buna desfășurare a activităților pe care societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L le întreprinde la sediul social.

Astfel, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor necesare bunei desfășurări a proceselor de lucru, vă solicităm asigurarea cadrului contractual necesar, în sensul avizării solicitării către Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobării privind realizarea operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv atât pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare energie electrică, cât și pentru realizarea lucrării de racordare și furnizarea ulterioară a energiei electrice permanent.

Totodată, propunem aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de către Președintele Consiliului de Administrație, respectiv încheierea de contracte, precum și realizare plăți în conformitate cu acestea, în scopul asigurării bunei desfășurări a activității societății.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Președintele Consiliului de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.


întocmit,romanla2019.euHOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR.4'%10.07.2019

Societatea S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv al societății si a Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Cu 5 voturi din 5, avizeaza si adopta solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a realizării operațiunilor juridice cu valoare mai mare de 100.000 Euro exclusiv TVA - contracte si plăti - pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare energie electrica, realizarea lucrării de racordare si furnizarea ulterioara a energiei electrice permanent, conform documentelor atașate Ia mapa de ședința.

PREȘEDINTE CA

COSOCARIU ALEXANDRU DAN

Z L-

Membri C.A. :


'S


DEDE DANIELA
ALGORITIIM CONSTRUCȚII S3 SRL

CALEA Vitan, Nr, 154-158, Bl. CLAD, Sc. ADM, Ap. BIR.5, Cod postai 031303, Loc. SECTOR 3, Jud. BUCUREȘTI


OFERTA COMERCIALA:

soluționarea cererii de racordare la rețeaua electrica de distribuție nr, 246652038

Stimate client,

La solicitarea dumneavoastră de racordare la rețeaua electrica de distribuție a obiectivului situat în județul f 3UCURESTI, localitatea SECTOR 3, str. BULEVARDUL Basarabia, nr. 256, vă aducem la cunoștință că a fost eliberat avizul tehnic de racordare nr. din data pe care vi-1 transmitem anexat.

în situația în care acceptați oferta propusă în acest aviz tehnic de racordare, etapele pe care urmează să le parcurgeți în continuare sunt următoarele:

 • 1.   Completarea cererii pentru încheierea contractului de racordare și cererea de încredințare directă a proiectări i/execuției lucrării de racordare cu un proiectant/constructor ales atestat ANRE. Lista cu toți proiectanții/constructorii atestați ANRE este publicată pe site-ul www.anre.ro, sau pe site-ul www.enel.ro/ ro/disti'ibutie/clienti/societati atestate.htm

 • 2.   Anexarea acordului sau promisiunea unilaterală a proprietarului/proprietarilor terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea a unei convenții având ca obiect exercitarea de către Operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare. Obligația încheierii în formă autentică a contractelor prin care se constituie cu titlu gratuit în favoarea Operatorului de rețea drepturile de superficie, uz și servitute asupra imobilelor - terenuri și/sau construcții, proprietatea sa/ proprietate terți, ocupate/traversate de instalația de racordare și înscrierea acestor drepturi în Cartea Funciară, revine utilizatorului, până la data achiziției lucrărilor de execuție a instalației de racordare de către Operatorul de rețea, numai pentru situațiile în care aceste cerințe sunt prevăzute în ATR.

 • 3.   Semnarea contractului de racordare.

 • 4.   Completarea cererii de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice și semnarea acestuia.

 • 5.   Emiterea facturii pentru tariful de racordare specificat în contractul de racordare.

 • 6.   Achitarea valorii tarifului de racordare precizat în avizul tehnic de racordare. Achitarea se face prin oricare din mijloacele de plata puse la dispoziție de furnizor. Daca optați pentru plata prin banca, în contul specificat pe factura, vă rog sa ne prezentați copia Ordinului de Plată.

Toate aceste documente se vor încheia în Punctul Enel, după care urmează a se executa lucrarea de racordare propriu-zisa. Până la finalizarea lucrării de racordare, este necesar sa ne transmiteți Dosarul instalației de utilizare și Buletinul de verificare a prizei de pământ.

După recepția totală a instalației de racordare, locul de consum va fi pus sub tensiune și va începe furnizarea de energie electrică în baza contractului de furnizare.

Vă facem cunoscut faptul că perioada de valabilitate a ofertei noastre este de 12 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare. După expirarea acestei perioade, va fi necesar sa depuneți o nonă solicitare.

Echipa ENEL

ENEL ENERGIE MUNTENIA 5.A. BUCUREȘTI, Bd. Mlrcea Vodă, NR.30 CUI RO24387371,140/14506/2008

F38/P-01-01 rev 3©-distribuție

POD: R0001E110826466


Muntenia

E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.

Bd. Mircea Vodă nr. 30,

SECTOR 3, județ BUCUREȘTI

Nr 03282766 din 19/06/2019

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE PENTRU CONSUMATOR CASNIC/NECASNIC Nr 03282766 din 19/06/2019

Ca urinare a cererii înregistrate cu nr 03282766 din data 28/11/2018, avand ca scop Racord nou pentru locul de consum ce aparține utilizatorului ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, cu sediul in județul BUCUREȘTI, municipiul/ orașul/ sectorul/comuna/ satul SECTOR 3, cod postai - , Calea Vîtan, nr. 154-158, bl. CLAD, sc. ADM, ct. - , ap. BIR.5, telefon/ mobile/ fax 0723287721 / 0723287721 / - ,

si a analizării documentației anexate acesteia, depusa complet la data 28/11/2018,

in conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autoritarii Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările si completările ulterioare, denumit in continuare Regulament,

se aproba racordarea la rețeaua electrica a locului de consum perinanent/tempurar CONSTRUCȚII C1,C2, C3, C4, C5, C6, C61 SI PARCARE (denumirea locului de consum)

amplasat in județul BUCUREȘTI, municipiul/ orașul/ sectorul/ comuna/ satul SECTOR 3, cod postai -   ,

Bulevardul Basarabia, nr. 2S6, bl. - , sc. - , et. - , ap. , iu*, cadastral ~   /   - (numai daca este

disponibil), in condițiile menționate in continuare.

Situația existenta in momentul emiterii avizului

Puterea aprobata pentru organizare de șantier, valabila pîimi îa data -

Evoluția puterii aprobate

Etapa I, valabila de ta data

Etapa a Il-a, valabila de la data

Etapa a IlI-a, valabila de la data

Etapa a IV-a, valabila de la data

Etapa finala, valabila de la data 19/06/2019

Puterea maxima simultana ce poate fl absorbita

(IcVA)

-

-

-

-

6.521,739

(kW)

-

-

-

-

■■

6.000

Puterea maxima simultanii ce poate fi nbsorbita Tara realizarea lucrărilor ele Întărire

(IcVA)

-

-

-

-

-

(1<WJ

-

-

-

 • 2. Descrierea succinta a soluției de racordare corelata cu evoluția puterii aprobate, stabilita prin Fisa de soluție nr. din - sau Studiul de soluție avizat de E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. cu Documentul nr. 67 din 06/06/2019

 • a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 10 kV, la SS 67/19 ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 . ta medie tensiune 10 kV (capacitatile energetice deținute de operatorul de rețea, la care se realizează

 • b) instalația de racordare existenta in momentul emiterii avizului si care se menține (pentru situația unui loc de produccre/loc de consum si de producere existent, daca instalațiile corespund puterii aprobate prin prezentul aviz tehnic de racordare):

 • c) lucrări pentru realizarea instalației de racordare:

Conform 1. nr.19/02 (aviz GTE nr, G7/06.06.2019 Varianta 3) faza studiu do soluție, întocmită de SC SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA, si anume:

Montare 2 puncte ele £on^uiiojiJaM^eQti2nâLe^m0jitol..diri.stBtla.'Wk.V IKauajaiinunsț&dg masiva*

Alimentare din stafia tOkV Titan: In situația actuala, In camera I0KV Titan, nu exista spațiu pentru montarea de noi celule. Pentru racordarea noului consumatorii statia iOltV șutii necesare lucrări de extindere a celor doua secții do bare pentru montarea a cate 2 celule de linie pe fiecare secție de bare, extinderea secțiilor de bare realizaridu-se in actuala camera do 61<V, vis-â-vis de de celule de 1-îfcV existente.

Pentru flecara secție do baro(rosie si verde) se vor racorda următoarele echiptimento: -„2 celule cupla conform specificației E-Distributie Muntenia SA, DY S9BA RO; -„2 celule linte contorul specificației E-DIstributie Muntenia SA, DY 696A. Legătura intre celulele de cupla se va realiza in cablu tip 2x(3x1x630mmp)Cu.

Celulele de ficter cu plecare In cablu vor fi conform specificație! ENEI. DY (I96A, de tip compact, izolata in aer cu protecție io arc electric întorn si vor fi echipate flecare cu:

Pe partea de comutație primara: - tntreruptor debrosabil cu stingerea arcului iu vid, 24kV, G30A; (1 buc) -transformatoare de curent 300/5Abuc) - cutit de legare la pamant 24kV; "(1 buc) - transformator de curent torokial homopolar 100/1A.«(i buc)

Pe partea de comutație secundara; -panou de protecție ui control linie nit conform specificație EHEI. DV 901A2NCI. ° Celulele de cupla, vor fi celuia cu plecase In cablu, conform specificației E-Distributie Muntenia SA, DY 6O8A RO. Noile celule vor fi Introduse in steternt!l de teiecontrol, sistemul de monitortxara, măsură precum sl In circuitele secundare existente.

Introducerea In sistemul de teiecontrol, sistemul de monitorizare, măsura a cotatelor mt se va realiza prin montarea următoarelor dulapuri In camera de comanda Titan:

-Dulap teiecontrol TPT 2020; -Dulap monitorizare DQ 2043 RO echipat cu următoarele echipamente: » MOIM tip 928A2 -1 buc; - osclloperturbograf - DASf, tip DV947A2NC1 - 1tiuc; „ DASf tip DV1030 -1 buc.

■Dulap măsură rnt DQ 1996, echipat cu doua contoare electronice de energie activa s! reactiva, Dulapurile vor fi montate in continuarea șirului existent de dulapuri in încăperea alocata acestora. Noile dulapuri vor fi integrate in circuitele secundare existente cat si in sistemul de teiecontrol.

Pentru măsura energie! electrice in stafie, pentru balanța, pentru fiecare celula linie, se vor monta: •„contor etectonlc de energie activa sl reactiva, montat in dulapul de măsura linte mt DQ 1996 nou proiectat - tbuc; transformatoare toroîdate de măsura curent 300/5A, montate sub celula de linie, pe suport) metalici dimensionați pentru gabaritul acestora, pe fiecare faza ele circuit sub celula de linie -2buc.

Racord m.t, Noile puncte de conexiune se vor racorda prin 4I..ES 2.0 ItV ce vor porni direct din cete 4 ceiula nou montate in statia Titan. Lungimea de traseu va fi de cea. 85 in. Cete 2 cabluri din statia Titan vor subtraversa prin forare stat h-clnl Basarabia cat sl calea ferata adiacenta acestuia.

Cablurile folosite vor fi 12/20KV, de secțiune 3 x 1 x 1115 min2AJ, conform specificațiilor Enel DC 4305/2, (matricola 332284), montate si protejate in tuburi de protecție pliabile, 160mm, DS 4247/6 (matricola 295515), conform specificației ENEL cu traseul prin domeniul public sl incinta beneficiarului. La subtraversare se vor folosi tuburi rigide PEHD 160. Se vor folosi terminate m.t. DJ 4450/6 pentru interiorul PC sl in stafie. Pe tot traseul, in paralel cu cablurile mtse va poza un tub PEHD 32 mmp pentru montarea ulterioara a cablului cu fibra optica.

Realizare PC noi.„Se vor monta si echipa 2 (sunete de conexiune format din 3 compartimente conf.

Normei Tehnice ENEL od.3:

 • - compartiment pentru Instalația de racordare - utilizat exclusiv de ENEL;

 • - compartiment sau nisa pentru instalația de măsurare - la care are acces ENEL si beneficiarul; -compartiment pentru cele 2 instalații de utilizare - utilizate exclusiv de beneficiar.

Aceste PC-uri vor fi prefabricate, independente, amplasate conform poziției indicate in planul de

investii proprii ale utilizatorului.

Echipare compartiment de racordare - utilizat exclusiv de ENEL: Instalația de racordare va avea următoarea configurație:

PC1: - 4 celule de linie cu intreruptor "ICS" DY 600/116 - matricola 162440; -1 celula de linie “ LE “ (DY 803/2 -1LE)“ matricola 162325; -2 celula de măsură "UTM “ (DY 803/4) matricola 162327 - echipamente pentru integrare In sistemul de telecontrol E- DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA: RGDAT, UP-unltate periferica de telecontrol, tablou jt pentru alimentare servicii auxiliare, modem GSIW, acumulatori, antena omnidirecționala, baterii.

ura o iun i ni.i i m i mu is sn ii îmi


PC2; - 3 celule de linie cu Intreruptor “ICS” DY 800/116 « matricola 162440; - 2 celula de linie “ LE " (DY 803/2 -H.E)“ matricola 162328; - 2 celuia de măsură "UTM " (DY 803/4) matricola 102327 - echipamente pentru Integrare in sistemul de telecontrol E- DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA: RGDAT, UP-unitate periferica de telecontrol, tablou Jt pentru alimentare servicii auxiliare, modem GSM, acumulatori, antena omnidirecționala, baterii.

Amplasamentul PC va respecta zonele de protecție sl de siguranța conform Ordinului ANRE nr.4/2007, modificat SI completat cu Ordinul ANRE nr. 49/2007. Amplasamentul postului de conexiune trebuie sa asigure posibilitatea transportului, manipulării, reparații, supravegherii si revizuirii fara pericol a echipamentului electric. Noul PC va fi amplasat la limita de proprietate a beneficiarului, cu acces din domeniul pubilc.Deoarece amplasamentul PC este in incinta beneficiarului, acesta va asigura accesul necondiționat al personalului autorizat pentru intervențiile la post si la cablurile electrice. Accesul in compartimentul de racordare din PC nou va fi strict pentru personalul de exploatare ENEL. l-ucrarl ca se realizează prin grija utilizatorului Pentru realizarea lucrării de alimentare cu energie electrica, beneficiarul trebuie sa pună la dispoziție un spațiu pe teritoriu lui pentru pentru montarea PC-ului. Anvelopa PC cu cele 3 compartimente se va face in afara tarifului de racordare si nu este cuprinsa in prezentul studiu. Compartimentele utilizatorului se va echipa cu celule mi abonat:■■4 celule linte mt 24 kV 400A, 16 kA (pentru racordarea In bucla a Instalației interioare); - 4 dispozitive generale I )G format dinspre sursa: cu o celula cu separator si întrerupător pentru protecția generala, sistem de protecție generata PG, transformatoare d© curent TC 300/5A, (transformatoare de tensiune TT 20/0.1 kV daca este cazul), tor humopolar 100/1A si bobina de minima tensiune cu următoarele protecții: • protecție generala maximala de curent in trai trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); ° protecție homopulara de curant in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; • o protecție hcmopolara direcționala/ daca este cazul - in situația ©and legătură Intre celula de măsura din compartimentul de racordare sl celula de sosire din compartimentul utilizatorului este L > 20 m) - LES 20 IcV de 3x1x150 Al, L 20 m, intre celula de măsură din compartimentul de racordare sl celula de sosire din compartimentul utilizatorului; -Instalația de Iluminat, prize si fnstalatla da legare la pamant a compartimentului utilizatorului; -alimentarea TSA se va face din postul ds transformare cel mai apropiat de PC din Instalația utilizatorului. Aceste lucrări sevor realiza pe investiția beneficiarului ce fac obiectul altei documentații separate, întocmită de un proiectant de specialitate. Conform Normai Tehnice ENEL: “Reguli tehnice privind racordarea consumatorilor si producătorilor la ratele electrice de medie tensiune sl înalta tensiune ale societăților de distribuție de snergio electrica ENEL”, utilizatorul nu poate instala transformatoare care sa depaseasca puterea nominala maxima de 2000 kVA (in cazul racordării la 20 kV). Pentru Instalarea de transformatoare peste aceasta putere racordarea trebuie sa se Iaca “in

antena”, direct dintre stafie electrica tle transformare. Utilizatorul va lua, in instalația sa, masuri de inbtinataiire a factorului de putere, pentru a limita valoarea cos la 0,9, „Cele 4 instalații ale utilizatorului var funcționa independent. Utilizatorul nu va realiza in rețeaua sa o legătură intre ele.

d} lucrări ce trebuie efectuate pentru intarirca rețelei electrice existente deținute de operatorul de rețea, in amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării utilizatorului, defalcate conform următoarelor categorii:

 • i.  lucrări dc întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice in vederea evacuării puterii aprobate exclusiv pentru locui de producere/Jocul dc consiliu si de producere in cauza

 • ii.  lucrări de intarire pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri dc produccre/de consum si de producere

c) punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 10 kV, la/ in/ pe CELULA DE MĂSURĂ «PT (elementul fizic unde se racordează grupul de măsurare)

 • f)  măsurarea energiei electrice se. realizcaza prin 4 contoare electronice irifirciitc de energic electrica active si reactiva, dublu sens, cu înregistrare orara, curba de sarcina, interfața de coniunicatie Bl cutie de tclctransmisie date, in montaj indirect prin 2 s TC 400/5 A, cls 0,2 si 2 x TT 10/0,IkV din celula de măsură.

Contoarele vor fi montate in compartimentele de masura/nisa la care are acces atât personalul EDM cat si utilizatorul, (structura grupului de măsurare a energiei electrice, inclusiv cerințele tehnice minime pentru echipamentele dc măsurare);

 • g) punctul de delimitare a instalațiilor este siabilit la nivelul de tensiune 10 kV, la Punctul dc delimitare intre insfulatin de racordare si instalația utilizatorului va fi in PC EDM , papucii cablurilor de legătură spre compartimentul utilizatorului. Instalația de alimentare cu energie electrica a consumatorului din amonte tic punctul dc delimitare intra in patrimoniul E-Distribuiie Muntenia S.A. In punerea in funcțiune, (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menționate sunt in proprietatea Utilizator (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de rețea);

 • 3.  (I) Cerințele pentru protecțiile si automatizările In interfața eu rdeoutt electrica

 • (2) Alte cerințe, nominalizate (precizate nuinai daca sunt aplicabile, combini Codului tehnic al rețelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei tir. 20/2004, cu modificările ulterioare, si Codului tehnic al rețelelor electrice de distribuție, aprobat prin Ordinul președintelui Autoritarii Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 128/2O0R):

 • a) dc monitorizare si reglaj ■

 • b) interfețele sistemelor dc monitorizare, comanda, achiziție de date, măsurare a energici electrice, telecomunicații -

 • c) pentru principalele echipamente dc măsurare, protecție, control si iiutomulizare din instalațiile utilizatorului

 • (3) Condiții specifice pentru racordare: -

 • 4.  Datele înregistrate care necesita verificarea in timpul funcționarii - ;

 • 5.  (1) In conformitate cu prevederile Regulamentului, pentm realizarea racordării la rețeaua electrica, utilizatorul

încheie contractul de racordare cu operatorul de rețea si achita acestuia tariful de racordare reglementat.

(2) Pentru încheierea contractului dc racordare, utilizatorul anexcaza cererii depuse la operatorul de rețea următoarele documente prevăzute de Regulament: copia prezentului aviz tehnic de racordare; copia actului dc identitate, certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau a altor autorizații legale dc funcționare crnise dc autoritățile competente, după caz; in situația in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalația dc racordare este proprietatea privata, pe langa documentele moi sus menționate este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții avand ca obiect exercitarea dc către operatului dc rețea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat dc instalația de racordare (numai documentele aplicabile situației respective).

 • 6.  (1) Valoarea tarifului de racordare, stabilita conform reglementarilor in vigoare Ia dntn emiterii prezentului

aviz si explicita ta in fisa de calcul anexata, este 2.273.805,33 lei, inclusiv TVA.

(2) Valoarea menționata pentru tariful de racordare se actualizează la încheierea contractului de racordare, daca tarifele aprobate dc Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energici, pe baza cărora a fost stabilit, au fost modificate prin ordin al președintelui Autorității Naționale dc Reglementare in Domeniul Energici. Actualizarea in acest caz se face in condițiile stabilite prin ordinul de aprobare a noilor tarife. încheierea contractului de racordare in funcție de preturile echipamentelor si/sau ale materialelor in vigoare la data încheierii contractului de racordare.

 • 7. (1) Odata cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de rețea, conform prevederilor Regulamentului, suma de 0,00 lei fura TVA, stabilita in fisa de calcul anexata, drept compensație baneasca pe care operatorul de rețea o va transmite primului utilizator care a suportat costul instalației de racordare realizate inițial pentru el insusi si la care urinează sa se racordeze utilizalonil.

  IUBI i tas Ui IIDCI C IM I III! I Stil I Hlfll


(2) Utilizalonil va primi, in condițiile prevederilor Regulamentului, o compensație baneasca daca la instalația de racordare prevăzută la pct. 2 vor fi racordați si alti utilizatori, in 10 ani (prim utilizator casnic)/5 ani (prim utilizator necasnic) de la punerea in funcțiune a acesteia.

0, (1) In situația prevăzută la art. 31 din Regulament, utilizatorul arc obligația sa constituie o garanție financiara in favoarea operatorului de rețea, in valoare de - lei, inclusiv TVA, reprezentând -   % din valoarea

tarifului de racordare, cu umiatoarcaAumatoarele fonna/forme: scrisoare de garanție bancara, cont colateral de garanție, bilet la ordin avalizat de banca.

(2) Termenul in care utilizatorul are obligația sn constituie garanția financiara prevăzută la alin. 1, situațiile in care garanția financiara poate fi executata de operatorul de rețea, precum si situațiile in care aceasta inceteaza/se restituie utilizatorului se prevăd in contractul de racordare.

 • 9. (1) Termenul estimat pentru realizarea de către operatorul de rețea a lucrărilor de întărire este 0 zile pentru lucrările precizate ia pct. 2 lit, d) subpet. (i) si 0 zile pentru lucrările precizate la pct. 2 lit. d) subpet. (ii).

 • (2) Termenul si condițiile de realizare de către operatorul de rețea a lucrărilor de întărire precizate la pct. 2 lit. d) subpet (i) se prevăd in contractul do racordare.

 • (3) Necesitatea realizării lucrărilor de intarire precizate la pct. 2 lit. d) subpet (ii) este influențată de apariția locurilor de consum/de consum si de producere care au fost luate in considerare in calculele pentru regimurile de funcționare ce au determinat lucrările de intarire respective.

 • (4) Costurile pentru realizarea lucrărilor dc intarire a rețelei electrice care uu pot fi finanțate de operatorul de rețea in perioada imediat următoare sunt in valoare de 0,00 lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la pct. 2 lit. d) subpet. (1) si 0,00 lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la pct. 2 lit. d) subpet. (ii) (se completează numai daca este cazul).

 • (5) in situația in care, din următoarele motive; nu sunt cuprinse in programul dc Investiții, operatorul de rețea nu are posibilitatea realizării lucrărilor de intarire pana la data solicitata pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una din următoarele variante:

 • a) renunțarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;

 • b) amanarea realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv pana la finalizarea Lucrărilor de intarire de către operatorul de rețea; in acest caz, utilizatorul si operatorul de rețea incheie contractul de racordare cu obligația operatorului de rețea de a realiza lucrările de intarire la termenul precizat la alin. (1);

 • c) dezvoltarea in etape a obiectivului cu încadrarea in limita dc putere aprobata fara realizarea lucrărilor de intarire, precizata in tabelul de la pct. 1;

 • d) achitarea costurilor care revin operatorului de rețea pentru lucrările de intarire a rețelei in amonte de punctul de racordare, in cazul in care motivul intarzierii se datorează faptului ca respectivele costuri nu sunt prevăzute in programul de investiții ale operatorului de rețea. In condițiile in care utilizatorul opteaza pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se retumeaza de către operatorul de rețea printr-o modalitate convenita intre parti, ce unneaza a fi prevăzută in contractul de racordare.

 • 10. (I) Operatorul de rețea proiectează si executa lucrările prevăzute la pct. 2 cu personal propriu sau atribuie contractul

de achiziție publica pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire o contractului de achiziție publica.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul de rețea poale contracta lucrările pentru proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru instalația de racordare in numele operatorului de rețea si/sau execuția instalației de racordare si cu un anumit proiectant si/sau constructor ateslot, ales de către utilizator, insa numai in condițiile in care utilizatorul solicita in scris acest lucra operatorului dc rețea inainte de Încheierea contractului de racordare. In acest caz, tariful de racordare precizat la art. 6 alin. (I) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator si proiectantul si/sau constructorul pe care acesta l-a ales.

 • 11. (1) Lucrările pentru realizarea instalației de utilizare se executa pe cheltuiala utilizatorului de către o persoana

autorizata sau un operator economic atestat potrivit legii pentru categoria respectiva de lucrări. Valoarea acestor lucrări nu este inclusa in tariful de racordare.

(2) Executantul instalației de utilizare, precum si utilizatorul vor respecta normele si reglementările in vigoare privind realizarea si exploatarea instalațiilor electrice.

 • 12. La solicilarea operatorului de rețea, utilizatorul va încheia convenția de exploatare, prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaționale prin dispecer, condițiile dc exploatare si întreținerea reciproca a instalațiilor, reglajul protecțiilor, executarea manevrelor, intervențiile in caz de incidente, urmărirea consumului si reducerea

 • 13, (1) Cerințele Standardului de performanta pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, in vigoare, reglementat de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumit in continuare Standard de distribuție, sau, dnpa caz, ale Standardului de performanta pentru serviciile de transport si de sistem ale energiei electrice, in vigoare, reglementat de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumit in continuare Standard de transport, referitoare la asigurarea continuității serviciului si ia calitatea tehnicii a energiei electrice, reprezintă condiții minime pe care operatorul de rețea are obligația sa le asigure utilizatorilor in punctele de delimitare. Durata maxima pentru restabilirea alimentarii după o întrerupere nepianiticAta este stabilita prin standardul de distribuție sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuție sau standardul de transport, operatorii de rețea acorda utilizatorilor compensații, in condițiile prevăzute de standardul respectiv.

 • (2) In situația in care racordarea este realizata prin doua sau mai multe cai de alimentare, in cazul întreruperii accidentale a unei cai dc alimentare, ca urmare a defectării unui element al acesteia, in condițiile existentei si funcționarii corecte a instalației de automatizare, durata maxima pentru conectarea celei de-a doua cai dc alimentare este cea corespunzătoare funcționarii instalației do automatizure;conform cu Standardul de Performanta.

 • (3) Informațiile privind monitorizarea continuității si calității comerciale a serviciului tic distribuție sunt publicate si actualizate in fiecare an dc către operatorul rle rețea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa ww w.c-di stributie. corn.

 • 14, (1) In cazul in care utilizatorul deține echipamente sau instalații la care întreruperea alimentarii cu energie electrica

poate conduce la efecte economice si/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului, eic.), acesta are obligația ca prin soluții proprii, tehnologice si/sau energetice, inclusiv prin sursa de intervenție, sa asigure evitarea unor astfel de evenimente in cazurile in care se întrerupe furnizarea energiei electrice.

 • (2) In situația in care, din cauza specificului activitatiior desfășurate, întreruperea alimentarii cu energie electrica ii poate provoca utilizatorului pagube materiale importante si acesta considera ca este necesara o siguranța in alimentare mai mare decât cca oferita dc operatorul de rețea, prezentata la pct. 13, utilizatorul este responsabil pentru luarea masurilor necesare evitării acestor pagube, inclusiv pentru analiza si stabilirea oportunității dc a se dota cu surse proprii de energie electrica. Schemele de racordare a eventualelor surse dc alimentare proprii se avizează de către operatorul de rețea.

 • (3) Utilizatorul va lua masurile necesare de protecție contra supratensiunilor tranzitorii de origine Atmosferica sau dc comutație, pe baza unei analize de risc.

 • 15, (1) în scopul asigurării unei funcționari selective a instalațiilor dc proiecție si automatizare din instalația proprie,

utilizatorul va asigura corelarea permanenta a reglajelor acestora cu cele ale instalațiilor din amonte.

(2) Echipamentul si aparatajul prin care instalația de utilizare sc racordează la rețeaua electrica trebuie sa corespunda normelor tehnice in vigoare in România.

 • 16. (f) Utilizatorul va lua masurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibila, conform normelor in vigoare, a

efectelor funcționarii instalațiilor si receptoarelor speciale (cu șocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, cu flicker, etc.). Instalațiile noi se vor pune sub tensiune niunui dnca perturbatiile instalațiilor si receptoarelor speciale se incadreaza in limitele admise, prevăzute de normele in vigoare.

 • (2) In vederea reducerii consumului/injectiei dc energie reactiva din/jn sistem, utilizatorul va lua masuri pentru menținerea factorului dc putere intre limitele prevăzute prin reglementările in vigoare. Neindeplinirea acestei condiții determina plata energici electrice reactive conform reglementarilor in vigoare.

 • (3) In situația de excepție in care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrica înregistrata de contor este diferita de cea tranzacționala in punctul de delimitare. In acest caz, se face corecția energiei electrice in conformitate cu reglementările in vigoare. Elementele de rețea cu pierderi, situate intre punctul de măsurare si punctul de delimitare sunt: -

 • 17. (1) !a sâtuatia in care prezentul aviz tehnic dc racordare este emis pentru un loc dc consuni definitiv, acesta

este valabil pana ia data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobata pentru etapa finala, menționata la pct. 1, daca nu intervine anterior una din situațiile prevăzute la alin. (2),

(2) In cazul in care este emis pentru un loc de consum definitiv, prezentul av;z teluric de racordare isi încetează valabilitatea in următoarele situații:

 • a) in termen de 12 tuni de la emitere, daca nu a fost încheiat contractul de racordare;

 • b) la rezilierea contractului de racordare căruia ii era anexat;

 • 18. (1) In situația in are prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un luc de consum temporar, acesta este valabil pana la data • (data expirării valnbilitatii autorizației dc construire sau n aprobărilor legale in baza carora a fost emis).

(2) In situația prevăzută la alin. (1), prezentul aviz tehnic dc racordare isi incctcaza valabilitatea ta data inectarii pentru orice cauza, constatata prin holarare judecătoreasca definita si irevocabila, a valnbilitatii autorizației de construire si/sau a aprobărilor legale in baza carora a fost emis avizul tehnic de racordare.

Ii* «'ihi'stîn ît* /wn            I /suire tea Im • **     mstnwforA dntru ftizii- noiririi n»i                            nrsrrj r fiAneta

F22Rev l/P-05-!’

 • 19. Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat Iu operatorul de rețea in termen de 30 de zile de In dala comunicării acestuia.

 • 20, Alte condiții (in funcție de cerințele specifice utilizatorului, posibilitățile oferite de caracteristicile si starea rețelelor existente sau impuse de normele in vigoare)

0 Materialele si echipamentele care se utilizează la realizarea Instalaliei trebuie sa fie conforme cu cerințele din specificațiile tehnice unificate ENEL, Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a Instalației, sa îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate si sigurauta.

ia □ ccimm si cik«i i ia i wm ■ ki:i


0 Asigurarea izolării fonice, masurilor de PSi, accesului in instalații si protecției fata de eventualele inundații sau acumulări de gaze vor fi in responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului pârtii de construcție a postului de transformare.

° Se va depune dosar pentru instalația electrica de utilizare din aval de punctul de delimitare, de către un electrician autorizat ANRlî

° Regimul jnridlc al terenului pc care urmează a fi amplasata instalația dc racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritățile competente sn vederea edificării instalației de racordare, in ipoteza amplasării instalației de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoașterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupn caz, constituirea dreptului de superfleie, precum si Înscrierea acestora in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. încheierea contractului de execuție pentru realizarea lucrărilor de racordare/deviere/intarii c este condiționată do obținerea autorizațiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalația va afecta imobiie proprietate publica, cat si pentru situația in care aceasta va afecta imobile proprietate privata.

0 Avizul tehnic de racordare a fost emis in baza variantei 3, aleasa dc beneficiar prin adresa

nr.318087/28.05.2019.

Responsabil E-DKTRIBUTIE MUNTENIA S.A. Manager Unii^teș Șet'vifrH Comerciale Si Front Office


Întocmit Nitti Flori Alina
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE-MAIL guvernantacorporatîva@pnm arie3.r0

Str. Intrarea Odobești nr. 5*7, Sector 3, 032158, București


Nr.înreg. 490865/23.07.2019

Către,


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractului de racordare la rețeaua electrică, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1532/23.07.2019 a societății Algorithm Residențial S3 SRL, înregistrată Ia Cabinet Primar cu nr.490592/23.07.2019,

în vederea inițierii proiectului menționat.


Șef Serviciu Cojitrjfl Intern, Marta C


întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă BejenarJ Rai ura

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordmiidez-i a ședinței ordinare/extraor-dinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A-FO8T întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEEAYORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


SECRETAR,


HONȚARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

I                                                 ...... -........................ -                      ...                                         ....

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ....27...... de pe ordinea de zi suplimentareaordinii de zi a ședinței or din ar e/extraor di nare din data de ..2^..:..f?...C...7.........Z

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.......de pe ordinea de zi / -suplimentarea-ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraoxdmare,-și consideră că acesta A FOST / NU-A^FOSTîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Fața de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:             U

PELINARU CORNEL     /

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


SECRETAR,


VASILIUM


ARIANA