Hotărârea nr. 386/2019

HCLS3 nr.386 din 30.07.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea prelungirii contractului încheiat cu societatea Vectrum Solutions SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr.491780/CP/24.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 490798/23.07.2019 al Serviciului Control Intern-Compartiment Guvernantă Corporativă;

  • -  Nota de fundamentare nr. 5763/10.07.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

  • -  Adresa nr. 490809/23.07.2019 a Serviciului Control intern- Compartiment Guvemanță Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCGMB nr. 433/28.12.2016, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

Art. 12, pct.12.1. lit. m) și lit. o) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr,97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 12, pct.12.2. lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

  • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economice și sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea prelungirii contractului încheiat cu societatea Vectrum Solutions SRL, având ca obiect furnizarea produselor și serviciilor pentru realizarea de pereți de închidere din blocheți din plăci de ipsos cu rezistență sporită la incendiu, RF 180, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CON


;e:


EAZĂ


SI

MARI


CTAR

IH4ITĂ

5


NR. 386

DIN 30.07.2019CABINET PRIMAR

TELEFON ;004 C2’) jt8 OJ - 28 FAX j;'O4 021) j>8 03 f'4 E-MAIL ccbirteîprimar3? pfimanCf.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea continuării colaborării cu societatea Vectrum Solutions SRL

Sectorul 3 al Municipiului București a înfiinațat mai multe societăți, în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate a obiectivelor stabilite de aministrația locala, în vederea îmbunătățirii vieții locuitorilor sectorului.

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în scopul realizării lucrărilor de intervenție pentru punerea în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric „Hala Laminor", care se află într-o stare de degradare avansată, fiind încadrată în clasa de risc seismic I.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. Acesta este și motivul pentru care societatea a încheiat încă de la început contracte în vederea furnizării de materiale și produse necesare desfășurării activității zilnice pe șantier, în condiții optime pentru finalizarea la termen a obiectivului și atingerii scopului pentru care a fost înființată societatea.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate, societatea Algorithm Construcții S3 SRL a colaborat cu societatea Vectrum Solutions SRL, care pe parcursul colaborării a dovedit promptitudine, seriozitate, calitate de top a serviciilor, consultanță de specialitate, aspecte ce au fost determinante pentru societatea Algorithm Construcții S3 SRL în decizia de a continua colaborarea cu societatea Vectrum Solutions SRL, , astfel cum rezultă din nota de fundamentare nr.5763/10.07.2019 a societății.

tații Algorithm Residențial S3 SRL, am ului Local Sector 3.


Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 490798/23.07.2019 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativă, precum și adresa nr. 1525/23.07.2019 (490548/CP/23.07.2019 inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre apro
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guveFnantacorporativa@prim9rie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5*7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 490798/23.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea continuării colaborării cu societatea Vectrum Solutions SRL

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în scopul realizării lucrărilor de intervenție pentru punerea în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric „Hala Laminor”.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Având în vedere necesitatea asigurării mijlocelor pentru desfășurarea activităților la obiectivul monument, demararea unor noi etape ce impune achiziția materialelor și a serviciilor într-un timp relativ scurt și în cantități mari, astfel încât să nu apară niciun blocaj în procesul de reabilitare, se impune necesitată achiziției produselor și serviciilor pentru realizarea de pereți de închidere din blocheți din plăci de ipsos cu rezistență sporită la incendiu, RF 180 pentru zonele în care există clădiri apropiate de fațadele halei, suprafața acestora depășind 2400 mp.

Conform notei de fundamentare nr.5763/10.07.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL, peretele de exterior este un sistem performant de finisaj uscat, se utilizează atât la construcțiile noi, cât și la remodelarea fațadelor unor construcții existente, fiind alcătuit din sistem de gips carton rezistent la foc, blocheți tip Knauf și masa de șpaclu pentru realizarea zidăriei rezistente la foc care se realizează deasupra pereților de închidere din gips carton, pe grinda de beton armat, Elementul de bază a sistemului este placa de ipsos (blochet), ale cărui dimensiuni (înălțime 50 cm, lungime 66 cm) sunt în așa fel încât trei elemente să formeze 1 m de perete, cu grosimea de 8 cm.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate, societatea Algorithm Construcții S3 SRL a colaborat cu mai multe societăți, printre care și societatea Vectrum Solutions SRL, care pe parcursul colaborării a dovedit promptitudine, seriozitate, calitate de top a serviciilor, consultanța de specialitate, aspecte ce au fost determinante pentru societatea Algorithm Construcții S3 SRL în decizia de a continua colaborarea cu societatea Vectrum Solutions SRL.

Societatea Algorithm Residential S3 SRL solicită prin adresa nr. 1525/23.07.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 490548/23.07.2019 acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării colaborării cu societatea Vectrum Solutions SRL pentru furnizarea produselor și serviciilor pentru realizarea de pereți de închidere din blocheți, din plăci de ipsos cu rezistență sporită la incendiu, RF 180.

Conform Actului Constitutiv al societășii Algorithm Construcții S3 SRL, art. 12., punctul 12.2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

în conformitate cu prevederile art. 12, pct.12.1 lit m din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București „ Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășec 100.000(una sută mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget,, și lit. o „hotărește în orice altă problemă privind activitatea societății.”

Luând în considerare aspectele prezentate în prezentul raport de specialitate, supunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea continuării colaborării cu societatea Vectrum Solutions SRL

Marta Cepăr^ânuîntocmit,        /

Compartiment Guvemanță Cdrporatiyă

BejenaruRaluca fi.*/


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,Residential S3 s Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Către:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 BucurSediul:


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


Referitor:


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Lacordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea continuării colaborării cu societatea VECTRUM SOLUTIONS S.R.L., privind furnizarea produselor și serviciilor pentru realizarea de pereți de închidere din blocheti din placi de ipsos cu rezistenta sporita la incendiu, RF 180, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,


Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu

Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea


Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: lit. m) „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A, pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”, lit. o): „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea aprobării continuării colaborării cu SC VECTRUM SOLUTIONS SRL, privind furnizarea produselor si serviciilor pentru realizarea de pereți de închidere din

blocheti din placi de ipsos cu rezistenta sporita la incendiu, RF 180, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn

Reg. Corn J40/5481 /2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron


R070RNCB0087157546060002 - EUR


Tel: 0314.334.452

Fax: 0314.334.451


algorithm.residential@gniail.com constructiis3.ro


Algorithm

Residential S3


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, ș Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențialc, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul

2, Iit.m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea aprobării continuării colaborării cu SC VECTRUM SOLUTIONS SRL, privind furnizarea produselor si serviciilor pentru realizarea de pereți de inchidere din blocheti din placi de ipsos cu rezistenta sporita la incendiu, RF 180, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

C.U.I.; 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - SucursalaPanteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Com J40/5481Z2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R07DRNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residential@gmail.com

constructii$3.ro


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, SJHSSUJS Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

mc* mc:La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 673 din 23.07.2019

Cu deosebită considerație,C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 03I4.334.45i

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residential@gmail.com

constructiis3.ro


T) -^1 i \          J e \

M ac

. W.IESBMISEffil

SC ALGORITHM£ONSTRtJCJȘl S3 SRL

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

INTRARE Nr

7h!^l^luna.QAr...^lX

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea continuării colaborării cu SC VECTRUM SOLUTIONS SRL, privind furnizarea produselor si serviciilor pentru realizarea de pereți de închidere din blocheti din placi de ipsos cu rezistenta sporita la incendiu, RF 180.

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de di. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societarii Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea continuării colaborării cu SC VECTRUM SOLUTIONS SRL, privind furnizarea produselor si serviciilor pentru realizarea de pereți de închidere din blocheti din placi de ipsos cu rezistenta sporita la incendiu, RF 180.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului

Algorithm Construcții S3

Bd Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3 București, Romania

E mall: office@acs3.ro

Web: www.acs3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea continuării colaborării cu SC VECTRUM SOLUTIONS SRL, privind furnizarea produselor si serviciilor pentru realizarea de pereți de închidere din blocheti din placi de ipsos cu rezistenta sporita ia incendiu, RE 180.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100,000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv". Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea continuării colaborării cu SC VECTRUM SOLUTIONS SRL, privind furnizarea produselor si serviciilor pentru realizarea de pereți de inchidere din blocheti din placi de ipsos cu rezistenta sporita la incendiu, RF 180.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 45 din data de 10.07.2019 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, nota de fundamentare, precum și alte documente justificative.

Cu deosebită considerație,

în atenția: Consiliului de Administrație

Referitor:    Realizare operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv

T. V.A și implementarea măsurilor ce se impun de către Președintele Consiliului de Administrație

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.2. litera m), art. 15.2. litera f) și ari. 16 litera g) din Actul Constitutiv al societății, precum si prevederile art. 12. litera i) din Regulamentul de organizare si funcționare al Consiliului de Administrație, supunem analizei și dezbaterii, în vederea adoptării în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, a propunerii de aprobare realizare operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

în susținerea celor de mai sus, menționam faptul ca în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. asigură execuția ca obiectiv principal executarea lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor”, Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, conservare si construire, parcare subterana cu circulațiile aferente in subsolul Halei, monument istoric, imobil situat in B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări indrepatate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

s?.

AC

» t \ •j.

. Aș»

S ISO 14001

ISO 9001 1

Totodată, începând cu anul anterior, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea activității și patrimoniului societății, precum și pentru identificarea și dezvoltarea unui portofoliu de clienți pentru generarea de venituri suplimentare din activități de închiriere dotări, activități de producție și furnizare materiale de construcții, precum și lucrări construcții-montaj.

Din aceste motive, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor pentru desfășurarea activităților mai sus expuse, supunem analizei contractul cu partenerul comercial SC VECTRUM SOLUTIONS SRL, având valoare estimată la acest moment mai mare de 100,000 euro, privind furnizarea produselor si serviciilor pentru realizarea de pereți de închidere din blocheti din placi de ipsos cu rezistenta sporita la incendiu, RF 180.

Acești pereți de închidere sunt prevazuti in proiectul DDE, pentru zonele in care exista clădiri apropiate de fațadele halei, suprafața acestora depășind 2400 metri patrati. Peretele de exterior este un sistem performant de finisaj uscat, se utilizează atât la construcțiile noi, cât și la remodelarea fațadelor unor construcții existente, , fiind alcătuit din sistem de gips carton rezistent la foc (fireboard), blocheti tip Knauf si masa de șpaclu pentru realizarea zidăriei rezistente la foc, zidărie care se realizează deasupra pereților de închidere din gips carton, pe grinda de beton armat. Elementul de bază a sistemului este placa de ipsos (blochet), ale cărui dimensiuni (înălțime 50 cm, lungime 66 cm) sunt în așa fel încât trei elemente să formeze 1 m de perete, cu grosimea de 8 cm.

Menționam faptul ca evoluția cat mai rapida a lucrărilor, precum si demararea unor noi etape impune achiziția materialelor/serviciilor intr-un timp relativ scurt si in cantitati mari, astfel incat sa nu apara nici un blocaj in procesul de reabilitare.

Astfel, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor necesare bunei desfășurări a proceselor de lucru, vă solicităm asigurarea cadrului contractual necesar, în sensul avizării solicitării către Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobării privind realizarea operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei

operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv, cu SC VECTRUM SOLUTIONS SRL privind furnizarea produselor si serviciilor pentru realizarea de pereți de închidere din blocheti din placi de ipsos cu rezistenta sporita la incendiu, RF 180.

Totodată, propunem aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de către Președintele Consiliului de Administrație, respectiv încheierea de contracte și/sau emiterea de comenzi, precum și realizare plăți în conformitate cu acestea, în scopul asigurării bunei desfășurări a activității societății.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Președintele Consiliului de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Cosocariu Alexandru Dan

Z


HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR.4i£/10.07J019

Societatea S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv al societarii si a Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Cu 5 voturi din 5, avizeaza si adopta solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării colaborării cu S.C. VECTRUM SOLUTIONS S.R.L. pentru furnizare si montaj pereți gips carton si blocheti ipsos, rezistenti la foc 180 minute, conform documentelor atașate la mapa de ședința.

PREȘEDINTE CA.

CĂTRE : ALGORITM CONSTRUCȚII S3

14.11.2018

OFERTA


BLOCHETI IPSOS { partea de jos a halei) + AQUAPANEL + BLOCHETI IPSOS ( partea superioara a halei) VARIANTA 2

Preturi schela

Chirie

Montat + demontat

Transport


Prețul la schela este in euro si nu conține tva.


1.65 euro/ mp / luna

1.75 euro / mp

0.6 euro / mp


PO2

Descriere

UM

Cantitate estimata

LEI / UM

Total valoare estimata - LEt

1. PERETE DIN BLOCHETI DE IPSOS ■ La partea de Jos a halei

Perete despărțitor din blocheti de ipsos rezistent la foc 180 minute . La H = 4 m al 2-lea perete va fi construit pe o structura metalica orizontala f Ex. Țeava rectangulara 100 x 100 x 5 mm ) executata de Beneficiar. Prețul conține si placare dubla a structurii metalica orizontale cu placa Fireboard 2 x 25 mm ( pentru protecta structurii metalice la RF ISO minute) - MATERIAL

mp

1,500.00

91.21

136,818.00

Perete despărțitor din blocheti de ipsos rezistent la foc 180 minute. La H = 4 m al 2-lea perete va fi construit pe o structura metalica orizontala ( Ex. Țeava rectangulara 100 x 10Q x 5 mm ) executata de Beneficiar. Prețul conține si placare dubla a structurii metalice orizontale cu placa Fireboard 2 x 25 mm ( pentru protecta structurii metalice la RF 180 minute } - MANOPERA

mp

1,500.00

47.53

71,23 8. OU

TOTAL PERETE BLOCHETI IPSOS - la partea de jos a halei

208,116.001

OPȚIONAL - la perete din blocheti de ipsos

Glet pe 1 fata - MATERIAL( inclus in preț}

mp

750.00

0.00

0.00

Glet pe 1 fata - MANOPERA

mp

750.00

27.96

20,970.00

20,970.00

Vopsittorie =slefuit + amorsa 4 2 vopsea- MATERIAL

mp

750.00

4.43

3,320.25

Vopsittorie =slefuit 4 amorsa 4 2 vopsea- MANOPERA

mp

750.00

25.16

18,873.00

22,193.25

2. PERETE AQUAPANEL

Perete din Aquapanel pe structura pentru gips carton CW/UW 100 H = 2.8x3 . Peretele va fi construit pe o structura metalica orizontala^ Ex.teava rectangulara 100 X100 x5 mm ) executata de Beneficia r.La partea de jos a peretelui Beneficiarul va executa o fundație din beton plana . - MATERIAL

mp

1,600.00

105.21

168,337.09

Perete din Aquapanel pe structura pentru gips carton CW/UW 100 H = 2.8 x 3 . Peretele va fi construit pe d structura metalica oriznntala( Ex.teava rectangulara 100 xlDOx 5 mm ) executata de Beneficiar - MANOPERA (montat placi Aquapanel ,montat structura , chituit 4 banda + chituit șuruburi pe placa )

mp

1,600.00

64.31

102,892.80

TOTAL PERETE AQUAPANEL

169.52

271,229.89

3. PERETE DIN BLOCHETI DE IPSOS - La partea superioara a halei

Perete despărțitor din blocheti de ipsos rezistent la foc 180 minute, cu rost de dilatare la fiecare 8 ml de perete din 2 profile UA 75 mm montate spate in spate -MATERIAL

mp

750.00

91.34

68,508.00

Perete despărțitor din blocheti de ipsos rezistent la foc 180 minute, cu rost de dHatare la fiecare 8 ml de perete din 2 profile UA 75 mm montate spate in spate MANOPERA ( executat zidărie)

mp

750.00

47.53

35,649.00

TOTAL PERETE BLOCHETI IPSOS - la partea superioara a halei

138.88

104,157.00

OPȚIONAL - la perete din blocheti de Ipsos

Glet pe 1 fata - MATERIAL( inclus in preț)

mp

750.00

0.00

0.00

Glet pe 1 fata - MANOPERA

mp

750.00

27.96

20,970.00

20,970.00

Vopsittorie =slefuit4 amorsa 4 2 vopsea- MATERIAL

mp

750.00

4.43

3,320.25

Vopsittorie =s Jefuit + amorsa 4 2 Vopsea- MANOPERA

mp

750.00

25.16

18,873.00

22,193.25

[                       TOTAL GENERAL ( fara operații opționale}                                                          |         583,502.8g|

loneJFICA

MACO DISTRIBUITOR - ADMINISTRATORCĂTRE t ALGORITM CONSTRUCȚII S3                                                                        14.11.201S

OFERTA

GIPS CARTON TRIPLU PLACAT + AQUAPANEL + BLOCHETI IPSOS (la partea superioara a halei)

VARIANTA 1

Preturi schela

Chirie

Montat + demontat

Transport


1.65 euro/ mp /luna

1.75 euro / mp

0.6 euro / mp


Pol

1                                   Descriere

UM

Cantitate estimata

LEI / UM

Total valoare estimata - LEI

1-PERETE GIPS CARTON TRIPLU PLACAT

Perete gips carton Knauf triplu placat cu placa rezistenta la foc 180 minute

W113 H = 6.91 m executat conform agrement Knauf - MATERIAL

mp

1,500.00

95.32

142,972.83

Perete gips carton Knauf triplu placat cu placa rezistenta la foc 180 minute W113 H = 6.91 m executat conform agrement Knauf - MANOPERA ( montat structura gips carton , montat placi ,chituit fara banda primul si ai 2-lea rinei de placi ,chituit+ banda + chituit șuruburi pe ultima placa J

mp

1,500.00

106.25

159,372.00

TOTAL PREȚ PERETE GrPS CARTON

201.56

302,344.B3|

OPȚIONAL - la perete gips carton

Vopsittorie -șlefuit + amorsa + 2 vopsea- MATERIAL

mp

1,500.00

4.43

6,640.50

Vopsittorie =slefuit + amorsa + 2 vopsea- MANOPERA

mp

1,500.00

25.16

37,746.00

44,386.5

2. PERETE AQUAPANEL

Perete din Aquapanel pe structura pentru gips carton CW/UW 100 H = 2.8 x 3. Peretele va fi construit pe o structura metalica orizontala! Ex.teava rectangulara 100 x 100 x 5 mm ) executata de Beneficiar.La partea de jos a peretelui Beneficiarul va executa o fundație din beton plana . - MATERIAL

mp

1,600.00

105.21

168,337.09

Perete din Aquapanel pe structura pentru gips carton CW/UW 100 H = 2.8 x 3 . Peretele va fi construit pe o structura metalica orizontalaf Ex.teava rectangulara 100 xlOO x 5 mm } executata de Beneficiar - MANOPERA (montat placi Aquapanel ,montat structura, chituit 4 banda 4 chituit șuruburi pe placa J

mp

1,600.00

64.31

102,892.80

TOTAL PERETE AQUAPANEL

169.52

271,229.89

3. PERETE DIN BLOCHETI DE IPSOS - La partea superioara a halei

Perete despărțitor din blocheti de ipsos rezistent la foc 180 minute, cu rost de dilatare la fiecare 8 ml de perete din 2 profile UA 75 mm monlate spate in spate - MATERIAL

mp

750.00

91.34

68,508.00

Perete despărțitor din blocheti de ipsos rezistent la fac 180 minute, cu rost de dilatare la fiecare 8 ml de perete din 2 profile UA 75 mm montate spate in spate - MANOPERA (executat zidărie )

mp

750.00

47.53

35,649.00

TOTAL PERETE BLOCHETI IPSOS

138.88

104,157.00

OPȚIONAL - la perete din blocheti de Ipsos

Glet pe 1 fata - MATERIALf indus in preț)

mp

750.00

0.00

0.00

Glet pe 1 fata - MANOPERA

mp

750.00

27.96

20,970.00

20,970.00

Vopsittorie =slef uit 4 amorsa 4 2 vopsea- MATERIAL

mp

750.00

4.43

3,320.25

Vopsittorie -șlefuit + amorsa + 2 vopsea- MANOPERA

mp

750.00

25.16

18,873.00

22,193.25

TOTAL GENERAL ( fara operații opționale)

Prețul la schela este in euro si nu conține tva.

Ionel FICA

MACO DISTRIBUITOR - ADMINISTRATOR

COMPARTIMARE GIPS CARTON-1500mp

Borderou construcții

Nr. cit.

Descriere

UM

Cant.

Preț unitar

Total

Descompunere preț unitar

Manoperă [RON]

Material [RON]

Nr ore

Preț/orS

Total manopera

Pr« material

Echipament amortikabîl

Total mate na?

[RON]

[RON]

a

b

c

d

e=i+l

f=d*e

9

h

i=g*h

j

k

I=j+k

Pereți gips carton RF180-knauf

1

Perete gips carton RF180 6 straturi placa RF, 12.5, structura 100, 40 cm interax, vata bazaltica 10m grăsime

mp

1500

193.00

289500

3.00

30

90

93

10

103

2

Placare aqua panel pe structura CW100

mp

1500

173.00

259500

2.00

30

60

103

10

113

3

Masa de șpaclu exterior peste acua panel (plasa, adeziv)

mp

1500

76.90

115350

0.22

30

6.6

70

0.3

70.3

4

5

TOTAL

549000.00

COMPARTIMARE GIPS CARTON-1500mp

Borderou construcții

Nr. crt.

Descriere

UM

Cant.

Preț unitar

Total

Descompunere preț unitar

Manoperă [RON]

Material [RON]

Nr ore

Pretforâ

Total

manopera

Pr6t matenai

Echipament amortizabil

Total material

[RON]

[RONJ

a

b

c

d

e*l+l

f=d*e

g

h

i=g*t>

j

k

>=j+k

Pereți gips carton RF180-knauf

1

Perete gips carton RF180 6 straturi placa RF, 12.5, structura 100, 40 cm interax, vata bazaltica 10m grăsime

mp

1500

100.00

150000

3.00

30

90

0

10

10

2

Placare aqua panel pe structura CW100

mp

1500

70.00

105000

2.00

30

60

0

10

10

3

Masa de șpaclu exterior peste aqua panel (plasa, adeziv)

mp

1500

6.90

10350

0.22

30

6.6

0

0.3

0.3

4

Cheltuieli indirecte, organizare de șantier

ans

1

35000

35000

5

TOTAL

300350


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


E*MAIL guvernăritaccrporativa@primaries■ro

Str. Intrarea Odobețti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr.înreg. 490809/23.07.2019Către,


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea continuării colaborării cu societatea Vectrum Solutions SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1525/23.07.2019 a societății Algorithm Residențial S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cunr.490548/23.07.2019,

în vederea inițierii proiectului menționat.


ol Intern,MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....ZI.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordimrdc zi a ședinței ordin are/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de............... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....J.S......

de pe ordinea de zi / supfimrntarear-erdh^ a ședinței ordmare/exteaordinare, și consideră că acesta A FOST / NUVVFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,


HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplinrentarea'or dinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de               ......./ /

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ..Z^....... de pe ordinea de zi / suptimentarea-ordinii de zi a ședinței

ordinare/exti’aordinare; și consideră că acesta A FOST / NU~A~FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin,(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s~au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:              1/

PELINARU CORNEL      '

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA