Hotărârea nr. 385/2019

HCLS3 nr.385 din 30.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3            '

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

_______________www.primarie3.ro_________________________________

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea prelungirii contractului încheiat cu societatea Axel&Co Import Export SRL în scopul furnizării de cărămidă

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr.491791/CP/24.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 490850/23.07.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

Nota de fundamentare nr. 5736/09.07.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • -  Adresa nr. 491057/23.07.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernantă Corporativă;

A                             ’

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 433/28,12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • - Art. 12, pct. 12.1, lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 12, pct. 12.2, lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:
 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

 • -  Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea prelungirii contractului încheiat cu societatea Axel&Co Import Export SRL pentru furnizarea de cărămidă, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 385

DIN 30.07.2019CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar1@jprim3rie3.ro

Calea Dudețtî nr. 191. Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr...

Data

REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial 53 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării colaborării cu societatea Axel&Co Import Export SRL în scopul furnizării de cărămidă

Sectorul 3 al Municipiului București a înființat mai multe societăți în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate a obiectivelor stabilite de administrația locală, în vederea îmbunătățirii vieții locuitorilor Sectorului 3.

Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în scopul realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric „Hala Laminor", care se află în stare de degradare avansată.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Duclești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Ținând seama de activitatea complexă ce se desfășoară la obiectivul "Hala Laminor" și de măsurile luate pentru identificarea și dezvoltarea unui portofoliu de clienți în scopul generării de venituri suplimentare societatea Algorithm Construcții 53 SRL a încheiat mai multe contracte, unul dintre acestea cu societatea Axel&Co Import Export SRL, selectată deoarece oferă produse de calitate și servicii prompte de transport, astfel cum rezultă din nota de fundamentare nr. 5736/09.07.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 490850/23.07.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.
Nr. 490850/23.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residcnțial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării colaborării cu societatea AXEL&CO IMPORT EXPORT SRL în scopul furnizării de cărămidă

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.201 înființarea societății Algorithm Residențial S3 SRL Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitatea sa de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înființare de către societatea Algorithm Residențial S3 SRL a societății numită Algorithm Construcții S3 SRL, ce funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Obiectivul principal al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L este realizarea proiectului “Centrul cultural și social Hala Laminor”.

Acest proiect se referă la reabilitarea și construirea unui spațiu cu valențe de centru cultural și social la nivelul sectorului 3 - București. Se dorește astfel dezvotarea întregii zone teritoriale Faur - Republica / 23 August. Ideea de la care pornește proiectul este aceea de a dezvolta întreaga zonă teritorială Faur-Republica/23 August prin combatarea sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea comunității. Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și colectarea fluxurilor pietonale spre Hala monument.

în scopul efectuării lucrărilor aferente proiectului au fost încheiate contracte pentru furnizarea de materiale și produse necesare activității zilnice în șantier.

AXEL&CO IMPORT EXPORT SRL este furnizor agreat, conform precizărilor din nota de fundamentare nr. 5736/09.07.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL, atât pentru

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot ti dezvăluite unor terți în baza unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita drepturiIe prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

produsele oferite, conforme din punct de vedere calitativ, cât și pentru onorarea comenzilor cu promptitudine și în condițiile stabilite.

Din documentația transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL rezultă că valoarea estimată la acest moment privind achiziția de cărămidă depășește 100.000 euro,

având în vedere necesitatea furnizării produselor pentru executarea lucrărilor de zidărie și de placare cu cărămidă (lucrări de refacere a zidăriei degradate aferente stâlpilor de cărămidă


situați pe fațadele Nord și Sud, a parapeților de cărămidă de pe toate fațadele, precum și placarea stâlpilor de beton situați pe fațadele Est și Vest, precum și a aticelor de pe aceleași fațade) lucrări care necesită circa 360.000 bucăți cărămidă.

In scopul analizei comparative de prețuri au fost solicitate și primite oferte de la mai multe societăți, documente ce se regăsesc în această documentație.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L , art. 12, pct.

 • 12.2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100,000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv ”

în conformitate cu prevederile art.12, pct.12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin „ Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000(una sută mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil,, și lit. o) „hotărește în orice altă problemă privind activitatea societății.".

Având în vedere calitatea de top a produselor și serviciilor oferite de către AXEL&CO IMPORT EXPORT SRL și buna colaborare de până acum, prin adresa nr. 1529/23.07.2019, înregistrată cu nr. 490516/23.07.2019, societatea Algorithm Residențial S3 SRL solicită acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării colaborării cu societatea AXEL&CO IMPORT EXPORT SRL, în scopul achiziției de cărămidă pentru desfășurarea activității societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL a aprobat continuarea colaborării cu AXEL&CO IMPORT EXPORT SRL prin Hotărârea nr. 44/10.07.2019 (anexată).

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării colaborării cu societatea AXEL&CO IMPORT EXPORT SRL în scopul furnizării de cărămidă pentru desfășurarea lucrărilor societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu Coni

Marta Cet

întocmit,

Compartiment Guvemanța Corporativă. Cornelia Pivniceru


SC ÂLGORITHM RESiMMȚWL Sî SRL

Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București si

7


dl. Robcrt Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucur


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


^CABINET PRIMAR


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu LocaTăvand ca obiect


împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru continuarea colaborării cu societatea AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residentiai S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru continuarea colaborării cu societatea AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă, cu respectarea prevederilor


legale incidente aflate în vigoare.


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residentiai S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vi lan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: lit. m) „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”, lit. o): „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru continuarea colaborării cu societatea AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residentiai S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm

Algorithm Residentiai 83 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algorithm.residential@gniail.com

constructiis3.ro


Construcții S3 S.R.L. pentru continuarea colaborării cu societatea AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil șî Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, lit.m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru continuarea colaborării cu societatea AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru continuarea colaborării cu societatea AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


C.U.I.: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Corn J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residential@gmail.com

constructiis3 .ro

£ MC"-


Algorithm

Residential S3 s

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 674 din 24.06.2019.

Cu deosebită considerație, dl. Panait Radu Alin în calitate de Președi Algorithm Residenti


Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn

Reg. Corn J40/548] /2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR


Tel: 0314.334.452

Fax: 0314.334.451 algorithm. residential ©gmaiLcom constructiis3.ro


Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL               sc algorithm constructor srl

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea continuării colaborării cu S.C. AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă.
Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea continuării colaborării cu S.C. AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm

aprobarea continuării colaborării cu S.C. AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă.

Algorithm Construcții $3                                                        Date Fiscale:

Bd Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3                                           CIF 37714360

București, Romania                                                          RC J40/8651/2017

E mait: office@lacs3.ro                                                       IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Web- www.acs3.ro                                                          Banca Transilvania

1 \

Sp.

Sp

Âg

âg

ISO 14001

ALGORITHM CONSTRUCȚII! S3


Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art, 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100,000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea continuării colaborării cu S.C. AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 44 din data de 10.07.2019 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, nota de fundamentare, precum și alte documente justificative (contra oferte, oferte etc).

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație


Date Fiscale:

CIF 37714360

RC 140/8651/2017

1BAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


ALGORITHM CONSTRUCȚII 83
NOTĂ DE FUNDAMENTAREîn atenția: Consiliului de Administrație

Referitor:    Realizare operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv

T. V.A și implementarea măsurilor ce se impun de către Președintele Consiliului de Administrație

3


în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.2. litera m), ari. 15.2. litera f) și art. 16 litera g) din Actul Constitutiv al societății, precum si prevederile art. 12. litera i) din Regulamentul de organizare si funcționare al Consiliului de Administrație, supunem analizei și dezbaterii, în vederea adoptării în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, a propunerii de aprobare realizare operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

în susținerea celor de mai sus, menționam faptul ca în cadrul activității desfășurate de ia înființare și până în prezent, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. asigură execuția ca obiectiv principal executarea lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor”, Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, conservare si construire, parcare subterana cu circulațiile aferente in subsolul Halei, monument istoric, imobil situat in B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări indrepatate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

Totodată, începând cu anul anterior, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea activității și patrimoniului societății, precum și pentru identificarea și dezvoltarea unui portofoliu de clienți pentru generarea de venituri suplimentare din activități de închiriere dotări, activități de producție și furnizare materiale de construcții, precum și lucrări construcții-montaj.

Din aceste motive, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor pentru desfășurarea activităților mai sus expuse, supunem analizei contractul cu partenerul comercial SC AXEL&CO IMPORT EXPORT SRL, având valoare estimată Ia acest moment mai mare de 100.000 euro, privind furnizarea produselor pentru executarea lucrărilor de zidărie si de placare cu cărămidă.


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3Cărămidă este un material de construcție care are la baza argila, unul dintre cele mai răspândite materiale de pe Pamant, material ars intr-un cuptor la peste 800 de grade Celsius.

Pentru executarea lucrărilor de reabilitare a zidăriei degradate sunt necesare cărămizi care sa fie cat mai apropiate de dimensiunile si aspectul celor care se înlocuiesc.

Materialele prezentate mai sus sunt necesare pentru executarea lucrărilor de refacere a zidăriei degradate aferente stâlpilor de cărămidă situati pe fațadele Nord si Sud, a parapetilor de cărămidă de pe toate fațadele, precum si placarea stâlpilor de beton situati pe fațadele Est si Vest, precum si a aticelor de pe aceleași fațade, lucrări care necesita circa 360.000 bucăți cărămidă.

Menționam faptul ca evoluția cat mai rapida a lucrărilor, precum si demararea unor noi etape impune achiziția materialelor/serviciilor intr-un timp relativ scurt si in cantitati mari, astfel încât sa nu apara nici un blocaj in procesul de reablitare.

Astfel, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor necesare bunei desfășurări a proceselor de lucru, vă solicităm asigurarea cadrului contractual necesar, în sensul avizării solicitării către Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobării privind realizarea operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv, cu SC AXEL&CO IMPORT EXPORT SRL, privind furnizarea produselor de materiale de construcții -cărămizi.

Totodată, propunem aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de către Președintele Consiliului de Administrație, respectiv încheierea de contracte și/sau emiterea de comenzi, precum și realizare plăți în conformitate cu acestea, în scopul asigurării bunei desfășurări a activității societății.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Președintele Consiliului de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.Date Fiscale:

C1F 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca TransilvaniaALttOMTHM CONSTRUCȚII S3


rcxnania2019.euHOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 4^/10.07.2019

Societatea S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv al societății si a Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Cu 5 voturi din 5, avizeaza si adopta solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării colaborării cu S.C. AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă, conform documentelor atașate la mapa de ședința.

PREȘEDINTE C.A.
COSOCARIU ALEXANDRU DAN

CONTRACT DE VANZARE

Nr.54/13.07.2018

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE.

î .1 AXELdtCO iMFOK l EXPORT S JLL.,cu sediul social situat in Corn Branesti, Str. Petre Ionel, Slt., 151, Ilfov, înmatriculata la Oficiul Registrul Comerțului sub nr.J23/908/2003, CUI RO5222415, cont IBAN R045INGB0000999905637062 reprezentata de AXENTE CORNEL,avand funcția de ADMINISTRATOR in calitate vanzator (numita in continuare „Vanzator”)

Si

1.2 ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L., cu sediul social situat in București, str. Calea Vitan nr. 154-158, Clădire Administrativa, Birou 5, Sector 3, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului București, sub nr. J40/8651/2017, CUI RO37714360, cont nr. RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania, din localitatea București legal reprezentata de către Cosocariu Alexandru Dan, avand funcția de Președinte Consiliu Administrație, in calitate de cumpărător (numita in continuare „Cumpărător”) au convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI.

 • 2.1 Prezentul contract reprezintă acordul de voința fundamental prin care Părțile reglementează condițiile generale de perfectare a raporturilor comerciale dintre ele, constând in vanzarea de către Vanzator, respectiv cumpărarea de către Cumpărător de-produse comercializate de către Vanzator- materiale construcții- (numite in continuare „Produse”), conform ofertelor prezentate de vânzător, ce vor constitui anexe ale prezentului contract.

 • 2.2 Prevederile prezentului contract, afara de stipulația contrara a Pârtilor, reglementează toate vânzările - cumpărările încheiate intre Parii avand ca obiect produsele menționate la art. 2.1, pe toata durata prevăzută in cuprinsul art. 3.

 • 2.3 Descrierea, individualizarea si cantitatea Produselor, precum si prețul acestora, pot fi prevăzute in Anexe Ia prezentul contract, respectiv in comanda de Produse si/sau in factura.

 • 3. DURATA CONTRACTULUI.

  • 3.1 Prezentul contract se incheie.■

• pe o perioada de 24 luni, respectiv de la data de 13.07.2018 si pana la data de 12.07.2020 si se poate prelungi prin act adițional.

 • 4. PREȚUL VANZARH SI MODALITĂȚILE DE PLATA.

  • 4.1 Pentru fiecare Produs sau categorie de Produse, prețul este stabilit de către Vanzator, potrivit ofertelor prezentate de vânzător și acceptate de Cumpărător

  • 4.2 Plata prețului Produselor se va realiza in baza facturilor emise de către Vanzator. Părțile convin expres ca facturile emise vor fi considerate acceptate prin simpla semnare de către Cumpărător sau de către delegatul acestuia, nefîind necesara si stampilarea acestora. In cazul in care facturile sunt comunicate prin posta/curier si/sau o data cu Produsele, factura se considera acceptata la momentul receptionarii plicului/coletului de către Cumpărător, dovedita prin confirmarea de primire.

  • 4.3 In cazul intarzierilor in ceea ce privește efectuarea plăților, Cumpărătorul va datora penalitati in cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea debitelor restante. Valoarea penalităților nu poate depăși cuantumul debitelor pentru care sunt calculate. In cazul intarzierilor la plata, Cumpărătorul este pus de drept in întârziere, fara nici o procedura speciala.

  • 4.4 Eventualele diferente valorice înregistrate fata de valoarea facturata de Vanzator ca urmare a returnarii Produselor de către Cumpărător, vor fi plătite prin emiterea unei facturi stomo, in termen de 3 zile lucratoare de la data returnarii Produselor livrate. Părțile convin ca in eventualitatea existentei unor datorii reciproce, oricare dintre ele are dreptul de a proceda la compensarea sumelor, urmând sa plateasca celeilalte numai diferentele pozitive rezultate. In acest sens, fiecare dintre Parti va pune la dispoziția celeilalte, in cel mai scurt timp posibil, documentele contabile corespunzătoare.

 • 5. COMANDA DE PRODUSE

  • 5.1 Inițiativa incheierii vanzarii-cumpararii Produselor ii aparține Cumpărătorului, prin înaintarea către Vanzator a unei comenzi scrise , care va conține cel puțin individualizarea produselor comandate si cantitatea acestora.

  • 5.2 Vânzătorul va confirma capacitatea sa de a executa comanda in termen de 24 de ore de la receptionarea comenzii. In cazul in care stocul existent al Vânzătorului nu conține toate Produsele comandate de către Cumpărător, Vânzătorul are dreptul sa livreze numai acele produse care se găsesc in stocul de marfa, receptionarea acestora de către Cumpărător echivalând cu acceptarea executării parțiale a comenzii.

 • 6. PREDAREA PRODUSELOR.

  • 6.1 Transportul si predarea Produselor se face de către vanzator, la momentul incheierii

contractului sau intr-un termen de 7 zile de la plasarea comenzii de către Cumpărător. Cheltuielile de transport ocazionate de livrarea Produselor vor fi suportate integral de Vanzator si se vor face pe riscul Vânzătorului la punctul de lucru al cumpărătorului situat in București, sector 3, Bulevardul Basarabia, nr 256, HALA LAMINOR.

 • 6.2 Recepția cantitativa si calitativa a Produselor se realizează de către Cumpărător sau

delegatul acestuia, prin semnarea facturii sau a documentului de livrare (confirmării de primire) a Produselor.

 • 6.3 In cazul constatării unor neconcordante de ordin calitativ sau cantitativ intre Produsele care

fac obiectul comenzii si lotul de produse recepționate, Cumpărătorul va instiinta in scris Vânzătorul in termen de 48 de ore de la primirea Produselor. In cazul in care susținerile Cumpărătorului sunt întemeiate, Vânzătorul va soluționa diferentele constatate cu ocazia recepției, in termen de 3 zile lucratoare, pe cheltuiala sa.

 • 6.4 Cumpărătorul nu are dreptul sa refuze primirea Produselor livrate daca acestea corespund,

calitativ si cantitativ, comenzii inițiate, in caz contrar va suporta toate cheltuielile efectuate de Vanzator cu executarea contractului precum si daune interese. De asemenea, Cumpărătorul nu poate refuza sau retuma Produsele comandate in cazul in care acestea nu corespund scopului pentru care au fost procurate sau necesitatilor/activitatii sale dar corespund, calitativ si cantitativ, comenzii inițiate, decât cu acordul Vânzătorului, suportând costurile efectuate de către Vanzator cu executarea comenzii, pana la acel moment.

 • 6.5 Odata cu mărfurile vândute, Vânzătorul va preda Cumpărătorului: facturile emise si

certificatele de conformitate si/sau garanție, dovada predării facandu-se prin semnarea documentului de livrare si/sau a facturii.

 • 6.6 Prin semnarea documentului de livrare/facturii care insoteste Produsele, Cumpărătorul

declara ca Produsele preluate sunt conforme specificațiilor convenite intre Parti, aceasta dovada a conformității bucurandu-se de o prezumție absoluta de adevar.

 • 6.7 De asemenea, prin semnarea documentului de livrare/facturii, Cumpărătorul declara ca a

luat la cunoștința despre totalitatea caracteristicilor tehnice, de funcționare si întreținere a Produselor.

 • 7. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE SI RISCUL PIEIRII FORTUITE.

  • 7.1 Transferul dreptului de proprietate de la Vânzător către Cumpărător are loc ia momentul achitării integrale a prețului Produselor.

  • 7.2 O data cu predarea Produselor, conform art. 6 din prezentul contract, riscul pieirii Produselor sau a deteriorării acestora se transfera asupra Cumpărătorului.

  • 7.3 Producerea evenimentelor prevăzute la pct. 7.2 nu determina stingerea obligațiilor de plata a Produselor de către Cumpărător.

  • 7.4 Produsele returnate sau refuzate la recepție de către Cumpărător raman in proprietatea deplina a Vânzătorului.

 • 8. OBLIGAȚIA DE INFORMARE.

  • 8.1 Obligația de informare cu privire la caracteristicile Produselor vândute cade in sarcina Cumpărătorului. In acest sens, el este dator a solicita Vânzătorului informații cu privire la aceste caracteristici. Neindeplinirea acestei obligații nu poate atrage angajarea răspunderii Vânzătorului.

 • 9. GARANȚII

  • 9.1    Prin semnarea prezentului contract, Cumpărătorul confirma tâptul ca are mijloace financiare de plata a valorii integrale a comenzilor către furnizor si se obliga sa asigure posibilitatea de plata pentru toate livrările din partea furnizorului.

Notificarea are un caracter' informativ si nu reprezintă o solicitare de accept a Vânzătorului din partea Cumpăr ătorului.

 • 9.2 Vânzătorul are obligația de a preda mărfurile marcate si etichetate corespunzător, in conformitate cu cerințele legale si precautile care se impun in privința securității mărfurilor. De asemenea, Vânzătorul garanteaza ca Produsele care fac obiectul vânzărilor - cumpărărilor dintre Parti corespund specificațiilor si standardelor de calitate incidente in aceasta materie.

 • 9.3 Perioada de garanție a Produselor este cea prevăzută in certificatele de garanție care insotesc Produsele cumpărate.

 • 9.4 In cazul in care Cumpărătorul reclama un produs in regim de garanție, solicitarea acestuia va fi soluționată după cum urmeaza:

  • 9.4.1  Produsul considerat defect va fi predat Vânzătorului împreuna cu sesizarea defecțiunii si copie de pe factura de cumpărare.

  • 9.4.2  Vanzatorul va proceda la constatarea existentei unui defect datorat viciilor de fabricație.

  • 9.4.3  In cazul in care, in urma examinării, se confirma existenta unui asemena defect, Vânzătorul va proceda la remedierea sau inlocuirea Produsului.

  • 9.4.4  In cazul in care existenta unui defect de fabricație este infirmata sau se constata ca Produsul s-a deteriorat din cauza Cumpărătorului, repararea acestuia se va efectua contracost. Fara a fi o enumerare limitativa, garanția se pierde in cazul unui defect rezultat din uzura anormala a Produsului, deteriorărilor provocate intenționat, accidentelor, neglijentei in utilizare de către Cumpărător sau de către o terta persoana,

utilizării in neconcordanta sau fara respectarea instrucțiunilor de folosire sau modificare sau reparație efectuata de Cumpărător, fara acordul

Vânzătorului. Defecțiunilor aparute in perioada de garanție din culpa Cumpărătorului vor fi remediate pe cheltuiala acestuia din urma.

 • 10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

  • 10.1 Prezentul contract inceteaza de drept:

 • a) de comun acord, prin act adițional la prezentul contract;

 • b) in caz de lichidare sau a pierderii calitatii de persoana juridica a vreuneia dintre Parii;

 • c) pentru neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu întârziere a obligațiilor rezultând din prezentul contract, cu obligația notificării celeilalte parii cu 30 de zile calendaristice inainte, fara punerea in întârziere a pârtii in culpa si fara intervenția instanței judecătorești.

 • 10.2 încetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente intre părțile contractante.

 • 10.3 In cazul rezilierii prezentului contract, orice Produse (si actele aferente) proprietate a uneia dintre parii, deținute in posesie de către ceaialta parte, vor fi retumate in termen de 5 zile, sub sancțiunea penalităților in cuantum de 0,1% /zi de întârziere a livrării, calculate la valoarea Produselor a căror restituire este intarziata.

ll.COMUNTCARILE INTRE PARTI

 • 11.1. In accepțiunea pârtilor contractante, orice comunicare adresata de una dintre aceasta, celeilalte, este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa menționata in prezentul contract, prin posta, fax sau predare directa insotita de semnătură de primire ori prin posta electronica la adresa de e mail pusa la dispoziția fiecărei parti cu ocazia încheierii acestui contract.

 • 11.2. In cazul in care comunicarea se face pe cale poștala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de către destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

 • 11.3. Daca comunicarea a fost trimisa prin fax, ea se considera primita la data menționata pe confirmarea de transmitere a faxului.

 • 11.4. Daca comunicarea s-a făcut prin intermediul poștei electronice aceasta se considera primita la momentul confirmării de transmitere.

 • 11.5. Comunicările verbale nu obliga părțile, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute mai sus.

 • 12.FORTA MAJORA

  • 12.1 Daca o situație de forța majora împiedica sau întârzie, total sau parțial, executarea contractului de către oricare dintre părțile contractante, atunci partea contractanta astfel afectata va fi exonerata de îndeplinirea obligațiilor sale, dar numai in măsură si pentru perioada in care aceasta îndeplinire este Împiedicata sau intarziata de situația de forța majora. Ambele parti vor depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cat mai mult posibil întârzierea rezultând din forța majora.

  • 12.2 Prin forța majora părțile inteleg toate evenimentele si/sau împrejurările independente de voința pârtii care invoca forța majora, imprevizibile sau care, survenind după încheierea contractului, împiedica ori întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor izvorand din acest contract.

  • 12.3 Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice ceaialta parte in scris, in termen de 3 zile de la data de începere a evenimentelor sau împrejurărilor considerate drept forța majora, insotita de documente prin care sa se certifice realitatea si exactitatea faptelor, datelor si imprejurărilor. Aceeași procedura si aceleași termene de notificare si confirmare sunt aplicabile si cu privire la încetarea situației de forța majora.

 • 13. CLAUZE SPECIALE

  • 13.1 Prezentul contract împreuna cu actele încheiate in temeiul acestuia si anexele sale (comanda de Produse, facturi, etc.) care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voința pârtilor si nu

poate fi combătut prin invocarea unei alte înțelegeri verbale dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

 • 13.2 Prezentul contract nu poate fi modificat decât prin acordul pârtilor, prin act adițional.

 • 13.3 Niciuna dintre parti nu poate fi obligata sa isi îndeplinească vreo obligație atata timp cat cealalta parte nu si-a îndeplinit obligațiile sale corelative.

 • 13.4 Orice litigiu decurgând din sau in legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui, va fi soluționat de instanțele competente de la sediul Vânzătorului.

 • 14. DISPOZITII FINALE

 • 15.1 Prezentul contract a fost Încheiat azi, 13.07.2018, in 2 exemplare originale, ambele cu forța probanta egala, părțile atestând prin semnare ca au intrat in posesia unui exemplar.

 • 15.2 Semnarea contractului-cadru sau a actelor adiționale se va putea realiza si la distanta, contractul fiind considerat acceptat la momentul receptionarii de către Vanzator a exemplarului semnat si stampilat de către Cumpărător, moment de la care iau naștere drepturile si obligațiile pârtilor.

z< ,/yxM.

SC AXEL & CO IMPORT-EXPORT SRL

Branesti, Ilfov, str. înfrățirii, nr. 2

C.F. RO5222415

Nr. Inreg. Reg. Corn. J23/908/2003

Tel/fax: 0213501351 ; tel :0722/218306; 0729/393349

CĂTRE,

Sc.ALGORITM CONSTRUCȚII S3 Sri

OFERTA CĂRĂMIDĂ DUBLU PRESATA BRIKSTON

18.042018

Nr crt

Denumire produs

UM

Cantitate

Preț unitar lei fara tva

Preț lei/mc zidărie Inclusiv tva

Necesar buc/mc

1

Cărămidă dublu presata. Brikston

buc

20.000

1.65/buc

2

buc

3

buc

4

buc

5

buc

Plata se va face la zi, pe baza de comanda ferma si factura proforma, termenul de livrare fiind stabilit la confirmarea comenzii.

Livrarea in șantier si descărcarea cu macara este gratuita si se face in transe de 12 sau 20 paleti.

Oferta este valabila pana la modificare prețului la furnizor sau in limita stocului disponibil.

Paletii au valoarea de 301ei /buc fara TVA si sunt retumabili. Pentru fiecare paiet exista o cota uzura paleti de 3.00 lei/buc fara tva perceputa de producător. Colectarea palorilor este gratuita si intra in atribuțiile SC AXEL & CO IMPORT EXPORT SRL.

TUDOR ADRIANA Director vanzari

BRIKSTON

DECLARAȚIE DE PERFORMANTA nr: CRM 23/2017/01

1. Cod unic de Identificare a produsului tip

Brikston CP

Tip element:

U

Clasa elementului

I

 • 2. Domeniu de utilizare preconizat: element U pentru pereți de zidărie, stâlpi si pereți despărțitori

Utilizare specifica: pentru zidarii structurale sau/sl nestructurale tencuite (protejate impotriva penetrării apel) sau netenculte hidrofobizate, cu mortar pentru zidărie pentru utilizare generala

 • 3. Fabricant: BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA, str. Calea Chisinaulul nr. 176, jud. lași

 • 4. Sistemul de evaluare sl verificare a constantei performantei; 2+

 • 5. a. Standard armonizat: SR EN 771-1+A1;2015

5.b. Organismul notificat Qualitas SA (NB1823) a efectuat Inspecția inițiala a fabricii si a controlului producției in fabrica, supravegherea, evaluarea sl examinarea continua a controlului producției in fabrica, in cadrul sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului producției In fabrica cu numărul 1823-CPR-0007.

7, Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conform^j^ Această declarație de performanță este eliberata in conform exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.              ’A

Semnata pentru sl in numele BRIKSTON CONSTRUCTIO

de către:

Iulian Mangalagii I

Director General6. Performanta declarata:

Caracteristici esențiale

Performanta declarata

UM

Standardul de încercări

Lungime

240

mm

EN 772-16

Lățime

115

mm

EN 772-16

înălțime

63

mm

EN 772-16

Clasa de toleranta

T2

-

EN 772-16

Clasa de domeniu

R2

EN 772-16

Rezistenta la compresiune medie pe fata de așezare

30

NAnmp

EN 772-1

Rezistenta la compresiune medie II cu fata de așezare

7.5

N/mmp

EN 772-1

Stabilitate dimensionala - dilatare datorata umidității

NPD

mm/m

-

Aderenta (rezistenta la forfecare)

0.51

N/mmp

EN 1052-3

Conținutul de săruri solubile active (Mg2+)

Clasa S2

-

EN 772-5

Reacție la foc (pierderi de masa organica)

Euroclasa A1

-

96/603/EC

Coeficient de difuzie a vaporilor de apa

5/10

-

EN 1745

Densitatea aparenta in stare uscata

1530

kg/mc

EN 772-13

Clasa de tolerante densitate

D2

-

EN 772-13

Volum total de goluri

-

%

EN 772-3

Grosime combinata de la un capat ia altul

-

%

EN 772-16

Grosime combinata de la o fata la alta

-

%

EN 772-16

Grosime psretJ interiori

-

mm

EN 772-16

Grosime pereți exteriori

*

mm

EN 772-16

Volumul celui mai mare gol

-

%

EN 772-16

Vblumul cavitatii de prindere

-

%

EN 772-16

Conductivitate termfca A10,dry,unit

0.435

W/mK

EN 1745

Durabilitate (rezistenta fa ingbet-dezghet)

F2

-

EN 771-1

Absorbția de apa

%

EN 772-21

performanțe declarate la punctul 6. ijUE) 305/2011, pe răspunderea

BRIKST0IU

DECLARAȚIE DE PERFORMANTA nr: CRM 23/2017/01

Cod unic de identificare a produsului tip

Brlkston CP

Clasa elementului:

I

Configurație

...

[Rezistenta la compresiune standardizata pe fata de așezare]

24

(Rezistenta la compresiune standardizata 8 cu fata de așezare

8.6

[Calitatea cf NE 036-2014:

I

Grupa cf P100-1:2013:

1

Forma fetei de capat:

plana


Sistemul de cărămizi

MACOTERM


Noi îți construim casa!macofil


Caracteristicile blocurilor ceramice

MACOTERM

Blocurile ceramice MACOTERM

Se utilizează la zidării, pereți portanțl Interiori și exteriori sau structuri pe cadre ca zidărie de umplutură indiferent de înălțime.L x I x ii [mm]

Rezistența la compresiune fNZmrn’] Greutatea medie [Kg.l Conductivitatea termicii [VV/mKJ Livrare (buc. pe paleîl Necesar buc. pe m' (matematic) Necesar buc. pe m3 de zidărie Necesar buc. pe rrr de zidărie Livrare (rn' pe paiet) (matematic) Livrare (mJ zidărie pe paiet)


CĂRĂMIDĂ

PLINĂ 240x115x63

cărămidă ETiCIENrA 240 x 115x88

MACOTERM

250x190x190

MACOTERM 290X240x188

MĂCOTE

290 J-240 light

240x115 x 63

240x115x88

250x190x190

290 x 240x188

290 x 240)

>30

>10

»7ț5

>-5

3,0

2,8

8,9

12,1

9,2

0)490

0j321

0.389/ 0,309

0J365W65

ojwo,

320

308

120

90

105

1        575

4.12

26

26

435

330

96

69

69

r

-

25W20*™

>1W*

2W17'

0,55

0,74

1,09

1,18

1,38


fțnri: “      prfllru w yi.ijd'iicj Ck' JO Cin:

'*      p&Ptlrb t'd <u qiu Qî- 2S tril:

*" ‘    {HN nmd ru grțHirnflp ft i P t^u

Ui i              Cithul || ‘. li Hl.rmlR xliAltl

PDftJih LâJulUtcx nCGPjG-ulul de Uxlți fld rn’ ț| nr’ |Jc           1i17

kw |ir olul        ^Icdhl.Mi

de irtrt.ir jl ri'lr veni <iț «tlf iKîjinil.lir ii.-iHd<jgi!'Siffi|‘ d: Urtlfl vti i-aib □ flnxinir 10 rmL


pentru construcții civile si

■F

industrialeBlocurile ceramice MACOTERM cu Mut și Feder

MACOTERM 300 x 250 x 238 N+F se utilizează pentru pereți nestructurali interiori și exteriori, iar MACOTERM 500 x 120 x 188 N+F și MACOTERM 500 x 120 x 238 N+F se utilizează pentru construcția zidurilor interioare.

88


MACOTERM

290x240x238


MACOTERM 290x240x238 liglit


MACOTERM        MACOTERM         MACOTERM

»0«I20«1S8H+E  S00«U0«E!!»*E TW.TSOUTSN+F
Pret/buc ex-work

Pret/buc loco București

Camion complet

Macoterm 240x115x63

0.98

7680 buc/24 pal

Macoterm 240x115x88

8008 buc/26 pal

- t-—— '•      >"<■"? - ■ 1

Pret/buc ex-work

Pret/mc.

Camion complet

Macoterm 250x190x190

i                   n

2880 buc/ 24 pal

Macoterm 220x240x188

2160 buc/ 24 pal

Macoterm 220x240x238

r                    i

1728 buc/ 24 pal

Pret/buc ex-work

|           Pret/mc

Camion complet

| Macoterm 250x190x190 Ecco

3120 buc/ 26 pal

[ Macoterm 250x190x238 Ecco

2340 buc/24 pal

(Macoterm 290x240x238 Ecco

||2184 buc/24 pal

(Macoterm 300x250x238 Nut+Feder

11728 buq/24 pal

Pret/buc ex-work

|           Pret/buc

j        Camion complet

Macoterm 500x120x188 Nut+Feder

12

|2400buc/ 22 pal

Macoterm 500x120x238 Nut+Feder

r

(1920 buc / 22 pal               ]

Pret/buc ex-work

Pret/buc

Camion complet

(Macoterm 330x240x238

1728 buc/24 pal


Preîunle sunt calculate pe mc/rîdaric. si nu conțin tva.Valoarea paietului este de 10 ron tara tva si este retumabîl.


DECLARAȚIA DE PERFORMANTA

Nr. 1ZP

 • 1. Cod unic de identificare al produsului /tip: 1 - MACOTERM 240x115x 63mm . Element pentru zidărie din argila arsa ZHD

 • 2. Utilizarea preconizata: construcții de zidărie (structuri de zidărie portanta sau neportanta, căptușelile si pereții despărțitori, pentru clădiri si lucrări de construcții.) .Condiții speciale aplicabile:zidaria va fi protejata cu mortar de zidărie împotriva penetrării apei, nu se folosește mortar in strat subțire.

 • 3. Fabricant: SC MACOFIL SA,Loc. Birsesti, str. Birsesti nr.217,Jud .Gorj, Tel. 0253/212690

 • 4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru construcții 2 *

 • 5. Standard armonizat: (a) SR EN 771 ~1:2011 .Condiții tehnice ale elementelor pentru zidărie Partea 1: Elemente pentru zidărie din argila arsa.

Organismul notificat: (b) SRAC CERT SRL str.Vasile Pirvan nr.14 sector 1 București pe baza:

(1) inspectării inițiale a fabricii si a controlului producției in fabrica:

(ii) supravegherii si evaluării continue a controlului producției in lubrica

a emis certificatul pentru controlul producției in fabrica nr.2003-DPC-97/740/EC/32/l -09

 • 6. Performanta declarata

  Caracteristici esențiale

  Performanta

  Specificația tehnica armonizata

  Dimensiuni (Lxlxh)mm Clasa de toleranta Clasa de domeniu

  240X115X63 mm

  TI L±6mm;l±4mm;h±3mm

  R! L±9mm;l±6mm;h±5mtn

  SREN771-1 art 5.3.1,1 si art 5,3,1.2

  SREN 772-16

  Configurație (conform schemei)

  fara goluri

  Rezistenta medie la compresiune -1-pe făta de așezare N/mm2

  min. 10

  SR EN 771-lart. 5.3.4; SR EN 772-1

  Stabilitate dimensionala:dilatare datorita umidității

  NPD

  SR EN 771-lart, 5,3.10

  Aderenta N/mn?

  -pentru mortarul de uz general si mortarul ușor

  0,15

  SREN771-lart. 5.3.13.2

  SR EN 998-2 (valori fixate)

  Conținut de săruri solubile active

  NPD(S0)

  SREN771-1 art. 5.3.9

  Reacția la foc

  Al

  SREN 771-1 art. 5.3.11

  Absorbția de apa %

  9-13

  SR EN 771-1 art. 5.3.7.1

  Coeficient de difuzie al vaporilor de apa p

  5/10

  SREN 1745 (tabelat)

  Izolare acustica împotriva zgomotului

  Densitatea aparenta in stare uscata kg/m3

  1800

  SR EN 771-1 art 5.33; 5.3.1; 5,3.2

  SREN 772-13

  Clasa de abateri %

  Dl/10

  Volum de goluri %

  -

  Conductivitatea termica la 10°C

  X[Q(jjy W/ni.K

  0,595

  SREN 771-1 5.3.5

  SR EN 1745

  Durabilitate împotriva inghet/dezghet

  NPD (F0)

  SREN 771-1 5.3.6

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cusetul de performante declarate. Aceasta declarație de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele SC MACOFIL SA de către:

Dumitru Ion

Director General

Data:

2003

SC MACOFIL SA TG-JIU

Str. Birsesti nr.217

09 2003-DPC-97/740/EC /32/1-09

SREN 771-1:2011

Clasa I,HD, MACOTERM 240x115x 63mm. Element pentru zidărie din argila arsa

Utilizarea preconizata: construcții de zidărie (structuri de zidărie portanta sau neportanta, căptușelile si pereții despărțitori, pentru clădiri si lucrări de constructii.)Conditii speciale aplicabileizidaria va fi protejata cu mortar de zidărie împotriva penetrării apei, nu se folosește mortar in strat subțire.

Declarația de performanta nr. 1 ZP

Dimensiuni mm: Lxlxh mm Clasa de toleranta Clasa de domeniu Planeitate

Paralelism

240x115x63 mm

TI

R1

NPD zidărie cu mortar

NPD

Configurație (conform schemei)

fora goluri

Rezistenta la compresiune medie -1- pe fata de așezare N/mm2

min.10

Stabilitate dimensionala:dilatare datorita umidității

NPD

Aderenta NW

-pentru mortarul de uz general sî mortarul ușor

0,15

Conținut de săruri solubile active

NPD(SO)

Reacția la foc

Al

Absorbția de apa %

9-13

Coeficient de difuzie al vaporilor de apa u

5/10

Izolare acustica împotriva zgomotului aerian direct

-Densitatea aparenta în stare uscata kg/m3

- Configurație

1800 (Dl) fara goluri

Conductivitatea termica Ia 10“C

XwAyW/m.K

0,595

Durabilitate împotriva inghet/dezghet

F0 (se protejează împotriva penetrării ape)

Nr. buc/pa!et“320
Este interzisa incBrcarea, transportarea si descărcarea elementelor de zidărie in vrac sau prin alte metode si condiții decât paletizat ordonat, infoliat sau legat.

Este Interzisa depozitarea pe paiet a unor elemente dc zidărie avand greutate totala mai mare decât cea prevăzută prin ambalarea originala sau asezate/dispuse in alt mod.

Este interzisa depozitarea si ambalarea pe paiet a unor elemente de zidărie de proveniența, forme sau dimensiuni diferite, Elementele de zidărie se vor manipula îngrijit, bucata cu bucata, pentru prevenirea fisurării, spargerii sau deteriorării lor. Manipularea se va efectua pastrandu-se cu strictele modul de așezare a elementelor de zidărie conform ambalarii inițiale din fabricație Elementele de zidărie se vor depozita pe paleti standard din lemn moale ,fara deteriorări, asigurandu-se o suprafața de reazem orizontala, stabila si rezistenta.

In cazul depozitarii pe mai multe rânduri pe verticala, paletii vor fi asigurați împotriva căderii / răsturnării. Nu se vor depozita pe verticala mai mult de 4 paleti

-NU se admite depozitarea in vrac a elementelor de zidărie

 • - suprafața de depozitare si elementele de zidărie NU trebuie sa fie expuse la conditfi de mediu agresive (noroi, apa, zapada, gheata etc)

 • - suprafețe trebuie sa fie plana, stabila si curata (de regula platforma betonata)

 • - NU se stivuiesc elementele de zidărie in poziții ce pot produce fisurarea, spargerea sau deteriorarea de orice fel a acestora


NT. a* .24 w $3


S.CJ&INKER-RQzlMP-SRL

Brașov, Calea Feldioarei, 26G

J/08/1321/2009

CUI: RO26037208

E-mail: info@klinker-romania.ro

Web: www,kllnker-romania.ro

Mobil: 0755.744.972


Klinker®

Romanța


Argila 100% naturala


OFERTA DE PREȚ

In atentia d-lui Viorel Damian, Data : 13.03.2018 Valabilitate: 12.04.2018

Va mulțumim pentru solicitarea Dvs.

Avem plăcerea sa va transmitem oferta noastre pentru produsele solicitate, oferta ce are la baza condițiile generale de colaborare ale firmei noastre.

Beneficiile produselor Feldhaus Klinker:

 • • Garanție: 30 de ani;

 • • Durabilitate: datorita materiei prime din care sunt realizate produsele Klinker, si anume, argila naturala, acestea au o durata de viata de minim 90 de ani, certificata de către producător;

> Rezistenta a formei si a culorilor: procesul de fabricație natural, respectiv, coacere in cuptor, fiara ados de pigmenți sau altl compoziti, conferă culori vil pentru o viata;

 • • Ecologic: pentru casa verde pe care o dorești pentru tine si familia ta;

 • • Confort sporit si economie: ulterior placării fațadei casei dvs. cu klinker din argila, veți observa cum temperatura din interior creste, dar fara a creste consumul;

 • • Design: cu orice alt element atl combina cărămidă aparenta, pavajul sau pardoseala Klinker, rezultatul final va fi armonios si călduros, oferind eleganta oricărei încăperi.

  Nr. crt

  Nume produs

  Dimensiune (mm)

  Cantitate

  Preț

  1

  Cărămidă aparenta de zidit plina

  Feldhaus Klinker U400NF

  240x115x71

  20.000 buc

  20 lei/buc+tva

  Se aplica discount 10%

  Total aproximativ, -fara discount -discount aplicat

  400.000 lei+tva

  360.000 lei+tva

Avantajele prezenteLoferte;
 • • Plata esalonata a bunurilor in funcție de valoare;

 • • Termen de livrare maxim 9 zile lucratoare, in funcție de disponibilitatea produsului in fabrica;

■ Transport gratuit in șantier;

 • • Consiliere profesionala gratuita, In ceea ce privește realizarea măsurătorilor;

 • • Suport de specialitate pe tot parcursul executării lucrărilor.

Klinker_Romama - Unic importator Feldhaus Klinker. ABC si Ammonlt Keramik Romania.


Feldhaus klinkeramm nit

tfrOTYK


W1R GBH&RBN ZUM GVÎEN ÎON.


DECLARAȚIE DE COMQRMITATE

CĂRĂMIDĂ APARENTA KLINKER PLINA

Caramldaaparerita kllnker plina pentru fațade exterioare si interioare in mediu puternic agresiv (corosiv)

Producător

Klinkprwerk B.EeldhausGmbH & Ce.

Nordring 14919® Bad Laer-Gerniania

Denumirea (marcajul) de întreprindere:

K28G, K286, K490, K400,K435, K835, KW, K3O0, K32Q, K377, K364, K366, K396, K350, KW,

K388, K508, K071, K672, K®74,K661, K662, k®85, KW, KW, K690

Format Df 12'40 X 115 XS2)

Format RF (240 X115 X S2)

Formal NF (240 x 115 x 71)

Articolul fnentionât mai sus corespunde normei DIN EN 771-1:2005

Abșteri limită valoare medie...............,..........-.................clasa: Rrn*

Abațeri Urnita Liitarvșl de masuri............................ .clasa: Tril*

Abateri limita ♦'Lamele Tm ♦Lamele Rin ♦.Lamele Sintra Tni ♦Lamelie.&lntta Rm


Lungime 1 4 mm Soim ±4 mm 10. mjw


Lățime

1 2 mm

3 mrri

± 2 ninși

3rnrn


înălțime

-tȘ mm

3 mm

is.nw

4 mm


•\                                 CașRțl n utul de.Să rurâ: Active sol ub i.lș............. .............Ghw: 8.2

Cotști portare la foc.,■ ..'j........&* .»»«,>.....                      ^iasa • Al

Absorbție de ARa,..        ......      ...».....................................

Densitate bruta i wa.fife tfseata:.................................2,0Dkg/dm?

□pășită td neta in Stateuștața.....».^....................<...2,30-kg/dm3

Rezistenta Iți Iqghet (fcortf. fflN-V 52252, partea 1)....Clasa: F2


Controlul db producție Ihtern-coTespdpde condlțljlpr nprrtibi BIN EN-771-1. © supraveghere

Iffdeppnd ent p                p er ibdjfe prlh Siuțescljutz S.egel e.V., 0{L@B9 Dresda

A.

Bad Lapr, 3fi.Q0.201O

Bem ard Feldhaus, /

Feldhaus Kllnker Verirj


SC KUNKER-RO-IMP SRL Set HălchiU, Corn. HAIchfu,

|e 1848, Nr. «IDi Jud. Breșa' CUI; RO26.G37204 008/132'1/2609 n+li n ker-romaniâ >ro


5/14/2018Localitatea de livrare:

& BUCUREȘTI, BUCUREȘTI

A ne alta lo ilitatel


Autentificare (/togin) I Coral meu: 0,00

Lei (/cat)


J 0374 012 345 (tel :0374012345)

Comenzi telefonice

Wft 8.00-18.00; & 8.00-12.00


CATEGORII PRODUSE

Produse


Exemplu: Cărămidă


CAUTA


Acasa(/)> Constnjcffi(fc/constnjcU/10) > Zidari pavele sl borduri {/cftidarfe-pavele-sl-bordurt/l 3) > Cărămizi si buiandrug!

CĂRĂMIZI SI BUIAHDRIIGI

Bea si accesorii (/c/bca-si-accesonV131)

Pavele, borduri sl folie geotextil (/c/pavele-bordurl-sl-folie-gwrtcxtfl/133)

Piatra naturala (Zc/pratra-naturala/135)

Filtrează după

Disponibilitate

r>Ynll nm

Brand

Mathaus.ro folosește cooktes. Navigând in continuare, it> sxprimi acordul pentru folosirea acestora. Afla mal multe detalii aici (https^Anaflraus.ro:443/politica_de_confldendalltate#politlca-cooWe) închide

5/14/2018


24 produse


-I _

Relevanta


■ II    —I       ■<


5°®ljeî/Buc.

CÂRMI1FTH 25/30HT PLUS 25ÎOX3<MlX238W<EHliT/CARnMIM-PTH-25-30LEffFPlJUS-25GXMIJX238-WlEMnroD0(M»{ra0l04n3«01]

Produsul este in stoc

WGA COSC

Q (/p/caramIda-pth-25-30light-pIus*250x300x238-

wien/000000000010403801)

143 Lei/Buc.

G IUIISI ioni UOS230X115 X32MM[/P/CAF IE SEMtSAM0TIHiHJOS-23O-X-115-X-324 /OOOOOOI MIO 3015J

Produsul este in stoc

MMDUHCOSD

Q. (/p/caramlda-semisamota-hellos-230-x-115>-x-

32-mm/OOOOOOOOOOI0403015)


148 Lei/buc.

CĂRĂMIDĂ PUHAMMWIL 240 X115 X B3 MM l/F/C AMIQA-PLT -M OFIL-240-X-115-X-63-MIOa0000tlCfl01(M01542j

Produsul este in stoc

Matfiaus.ro folosește cookies. Navigând Continuare, itf exprimi acordul pentru folosirea acestora. Afla mal multe detalii aici (b^^/m^haus.ro:443/polltica_de_confldentialitate#politica-cookle)

Q (/p/caramida-plina-macofil-240-x-11 S-x-63-

mm/000000000010401542)

6K Lei/Buc.

CĂRĂMIDĂ fflS14y^3B500X140X238BraKSTLV/CARAIWDA-BICS-14-?38-»X14®23î[$7/000000000010403420]

Produsul este in stoc

AOAU6AKCOSO

Q (/p/caramida-bks-14-238-500x140x238-brikst/OOOO00000010403420)8« Lei/Buc.

CĂRĂMIDĂ oro 17DMM 240X240X230 BRUSFON t/P/C AUTO M-170M 24UX24QX2^-tnflK$nM/O0OO0Offi)0O1D4O3648]

Produsul este in st :

ADAUGIIMCOSO

Q (/p/caramida-cvd-170mm-240x240x238-brikston/OOOOOOOOOOl0403648)

105 Lei/buc.

CĂRĂMIDĂ EFICIENTA PREFAB CWBTBUCTi 1 X116X88 MM [/P/CARAMIDfr

EnDlENTA-PREFAB-C0RSTRUCT-24D-X-115-X U /00000000001 101330)

Produsul este in stoc


Mathaus.ro folosește ccokies. Navigând in continuare, iti exprimi acordi pentru folosirea acestora. Afla mai multe detalii aici (httpsy/mathaus.ro:443/polltica_de_confidentialftate#politlca-cooWe) Închide                     ADAUGA B COS O

Q. (/p/caramida-eflcier»ta«prefab-construct-240-x-

115-x-88-mm/000000000010401330)

4W Lei /Buc.

CARAMB» SOCERAM ECO 290 X 240X 238MIK(/P/I^UVlMniA^OC8IAM-ECO-29(H(-24(PX-2384IM/OMOOODOOO1MO3026]

Produsul este in stoc

ADAIIGA M COS 0

Q ț/p/caramHa-soceram<eco*290-x-240-x-238-mm/OOOOOOO00010403826)132 Lei/buc.

CARI IDAERQENUi COBI 240 X 115X88MM [/MARAMDHFKraU-MAC8Fl-24M-11H<IHIMAMffl«3n^

Produsul estete stoc

adaibaihcoso

Q. (/p/caramida-eflcienta-mac;ofil-240-x-115-x-SB-mm/000000000010401541)

211 Lei/buc.

CAB fflABEF CfflRA230X114X32HI TP/CARAND) REFRiDU -21 ■

X-114^-3HiM/00000000001(M03012)

Produsul este în stoc

Matliaus.ro folosește cookies. Navigând in continuare, iti exprimi acordul pentru folosirea acestora. Afla mai multe detalii aici (https‘//mathaus.ro:443/politica_de_confidenttalitate#polltjca-cookie) închide                    ADAUGAHCOSO

Q (/p/caramida-refractara-230-x-114-x-32-

mm/000000000010403012)

1533 Lei /Buc.

UNDA CVD 210MM275X275X280 WIKSTON (/WCARAMIDHW-210WI-

275X275X2S0-BR1KS1I/000WTO000O10M3S14)

Produsul este in stoc

aumbahcoso

Q (/p/caramida-cvd-210mm-275x275x290-brikston/000000000010403314)(/p/buiandrug-porotfierm-125* m/000000000010402452)


134 Lei/buc.

IRAHDJ WUPREHBCOHSn 1T 240X115X6-MMMRMODA-PLBttfllfflimiSTOUCT-m-l 1&X"fi3-lM/1HMKKI(l()00010401381)

Produsul este In stoc

NHU6AHC0SD

Q. (/p/caramlda-plina-prefab-construct-240-x-115-

x-63-mm/000000000010401381)

2651 Lei/buc.

BIMKDRIIO POROTHERM 1,25 M (/P/BIBmRUlHWKHffl-125-

700000000001(14112452)

Mattiaus.ro folosește cookles. Navigând in continuare, iii exprimi acordul pentru folosirea acestora


ui a in stoc

.Aflamal multe detalii aici (https://mathaus,ro:443/politicade_confklentialitate#politica-cookie)


închide


m ia tcoso


Q (/p/buiandrug-porotherm-125-

m/000000000010402452)


(/p/buiandrug-porotherm-25-m/000000000010402354)


5303 Lei/buc.

SnMDMIG POMTHERM 2J I [/P/BlMND8UG4H)IWIWtRM-25-

M/000000000010402354)

Produsul este in stoc

JUMU6A N COS 0

Q (/p/buIandrug-porotherm-25-

m/000000000010402354)(/p/buiandnjg-porotherm-3-

m/000000000010402456)


6363 Lei/Buc.

MDfflDBB POamiH 3 M DV/BSW^miB-WIHnHERM-3 -M/lMMN»mM)0010402456}

Produsid este in stoc

ADAUSi IN COS O

Q (/p/buiandrug-porotherm-3-

m/000000000010402456)(/p/buiandrug-porottierm-15 m/000000000010402352)


3182 Lei/Buc.

BUUNDIU6I R01HEHN 1.5 M(/WDANDRUG- BlM-15-10/000000000310402352)


Mathaus.ro folosește cookies. Navigând In continuare, itl exprimi acordul pentru folosirea acestora. temaTmuî^ă^îafc (httpsy/mathaus.ro:443/politica_de_confldentialitatB#pontica-cooWe) Închide                    AIUDUIRCOSO


Q {/p/buiandrug-porotherm-15-m/000000000010402352)

(/p/buiandrug-porotîienn-2-

m/000000000010402453)42® Lei /Buc.

BUIAKDRIIG PORUTHERM 2 M (/P/B nRUG-POROTHEl-2-M/0O)000000nKM02453)

Produsul esta In stoc

AMUGAWCOSQ

Q (/p/buiandrug-porotherm-2-m/000000000010402453)

3 78 Lei/Buc.

CARAHDA REFRACnRA230 X114 X 64 IUI [/P/WHAMBA-REFRA(nW<A-23]-

X-114-X-64-MM/QDOOOO 000010403011]

Produsul este in stoc

JUMU6AHCOSO

Q. (/p/caramida-refractara-230-x-114-x-64-mm/000000000010403011)


(/p/caramida-pth-115nf-500x115x238-

Mathaus.ro folosește cookies. Navigând


wienerberger/00000000001 0402274) rjntiiware. iti exprimi acordul pentru folosirea acestora.

4MLei /BUC.

CĂRĂMIDĂ FTH11JMF 500X115X238RflENERBERGER (/MRAMSW-PTH-115»-600X115X238-«IENERBatSER/DOO0OO0OBO104O2274]

' :i (httpsy/mathaus.ro:443/pdltfcajde_confidentialitate#politica-CDokle) închide                             IN COS O


Q (/p/caramida-pth-115nf-500x115x238-

wfenerberger/000000000010402274)


5“ Lei/Buc.

CĂRĂMIDĂ PIU 3029DB(l0X23BWBIERBER6ER[/P/CARAMU)A-PTH-30-250X300X238-WIEHEB1HRGER/D0000000001040227Z1

Produsul este in stoc

adj   w cos o

Q (/p/caramlda-pth-30-250x300x238-wienerbergor/000000000010402272)(/p/caramida-ptti-25-375x250x238-

wlenerberger/000000000010402273)


6M Lei/Buc,

CAIUMRlAPnil253753a50X233MnEttE»BERSER(/P/CARAMinA-PTH-25-375X2S»23mKl^^

Produsul este in oc

ADAU6A COSH


Q (/p/caramida-pth-25-375x250x238-

wienerberger/000000000010402273)


MaUiaus.ro folosește cookles. Navigând1TOLei /Buc.

CARI   I PLBUWIHEIBERGER 240X115X63 MU [/     MDA-PtB

HIEli IBERGB !4lHt-115-X-63-UM/DDOG0GGQQ0104(l3551)


(/p/caramida-pllna-wienert)0rger-24O-x-115-x-

63-mm/000000000010403551)

uare, Iii exprimi acordul pentru folosirea acestora. ™mafmu^eW^ (https’J/maiiiaus.ro:443/polltica_de_corifIdentialltate#politlca-cookje) Închide


5/14/2018Cărămizi - PoroUierm, Brfkston, Seceram & Buiandrug^ .-dtHaus

ADAURAINCDSQ

Q> (/p/caramida-plina-wienerberger-240-x-115-x

63-mm/O00000000010403551)(/p/caramida-pttb20-nf-500x200x238-

wlenerberger/000000000010402304)203 Lei/buc.

CARI USAN IQJDS230X115X63 Ml 7CARAM1DA-

SEMIJDS-23D-X-115-X H 700000000110403014)

Produsul nu este In stoc

Vezi detalii (/p/caramlda-semisaniata-helios-230-x-

115-x-63-mm/000000000010403014)

8®® Lei/Buc.

IHDI PTH 20If+F 500X200    MENERBERGER (/P/CA WMBM’TH-20-

HF-5 [X200X238-1 KEHBERGER/DOGOO0OOGG1O4O23B4)

Produsul nu este te stoc

Vezi detalii (/p/caramida-pth-20-nf-500x200x238-

wienerberger/000000000010402304)

3TOLei/Buc.

CĂRĂMIDĂ SUGERAM 365X115 X 238 MM t/P/l îA lA-SOCf IMJH-115-X-23B-MM/00QD 00001041 >901

Produsul nu este hi stoc

Vezi detalii (/p/caramida-soceram-365-X'115-x-238-

Mathaus.ro folosește cookies. Navigând In continuare, itl exprimi acordul pentru folosirea acestora. Afla mal multe detaO$)<îfii^Wi01^^/i»lltîca_de_confidenttelil3te#politica-coolde) închide

Cine nu știe cum arata o cărămidă? Poate ca varianta clasica, dreptunghiulara si compacta este cunoscuta tuturor, insa materialele de construcție evoluează si astazi putem vorbi de o gama extrem de larga de cărămizi, In dimensiuni si forme diferite, cu diferite proprietăți de rezistenta si Izolație termica. De la cărămidă din argila arsa cu gol central pentru realizarea canalelor de ventilație sau a stâlpilor, la cărămidă plina Ideala pentru inzidirea instalațiilor de cazane sau a cuptoarelor pentru ceramica fina, in magazinul nostru Online gasesti zeci de modele de cărămizi de la cel mai Importanți producători precum Porotherm, Brikston sau Seceram. In funcție de dimensiunile necesare, cantitate si destinația utilizării acestora, specialiștii noștri te pot îndruma sa alegi cele mai potrivite modele de cărămizi. Tot aici gasesti bulandrugi prefabricați in diferite lungimi, pentru a avea soluții pentru orice tip de deschizătura in zidărie. Un buiandrug prefabricat va scapa echipa de constructori de multa batale de cap sl oferă o soluție tehnica corecta pentru construcțiile cu zidărie. Alege produsele de care al nevoie si adauga-le in cos pentru a beneficia de ofertele noastre de transport, primind la adresa șantierului teu toate produsele comandate!Companie

Despre noi (/desprejioi) Contact (/contact) Cariere


Servicii

Transport asigurat (/transport-asigurai) Consiliere


Comenzi si livrare

Politica de Retur


'*)


(httpsy/cariere.arabesqjEtKța Cataloage             (/consiliere-

(httpsy/cataloage.arab^oteiiai) Blog                 Mixare vopsele

(Mtpsy/blog.mathaus.r^fțnixare-vopsele) Debitare/


^termenLconditiifpolitica-retur)

Despre livrare

(/desprejivrare)

Modalitati de


plata

(/modalitattpiata)


cantuire PAL

(/debitare-si-

Mathaus.ro folosește cookles. Navigând in continuare, Iti exprimi acordul pentru folosIreSBșMWShWa mai multe detalii aici (htip$y/mathaus.ro:443/politicajle_confîdentialftate#politica-coolde) închide

httpsy/maUiaU3.ro/c/caramizi-si-buiandn>gi/132?gc!1d-Q0KCCljw5-TXBRCHARIsANL:'xNy1KYZCJKu4OYXmb8S1XRWguMq PQRfjXg2e32hțSHw5zqJVJJz KwaAawMEALw wcB

5/14/2018ABONEAZA-TE LA


Nume


Email


ABONARE


NEWSLETTER


□ Sunt de acord cu

Termeni si condiții {rtermenLconditii)

© 2018 Arabesque SRL - Toate drepturile rezervate.

Mathaus.ro folosește cookies. Navigând in continuare, iti exprimi acordul pentru folosirea acestora. Afla mai multe detalii aici {https j7mathaus.ro:443/polltica_de_confidentialrtate#politica-coold0) închide

https^rtnathaus.ro/c^€ararnid-sHMjiandrugV132?^i<i^OKCQjw5-TXBRCHARISANLteNylKYZCJKu4OYXmb9S1XRWguMq_PQR0Xg2e32h1SHw5^JVJJz_KwaAqwMEALw_wcB

11/11


(https://wienerberger.ro/imagmVformatl920xl280/20160303094320/porotherm-caramida-plina.jpg)

A Mk.            2^/8.


Acest website folosește cookies pentru o dumneavoastră. Vedeți mai prelucrarea cu caracter

Porotherm cărămidă plina

Cărămidă plina Porotherm este destinata execuției pereților structurali sau nestructurali din zidărie, cu protecție impotriva penetrării apei. Gama Porotherm Complet; calitatea Wienerberger se reflecta in grija pentru fiecare etapa din construcție. Imaginea este cu titlu de prezentare.

Mtps:Ztaeneit»erger.rcVpraduse/poratherm-caramidas3llna?wb condlttan=Producrrype:1366203689531                                                                                                       2/6

|   | Retine produsul

Caracteristici tehnice

X

Dimensiuni

240mm x 115mm x 63 mm

Masa (M- kg)

cca 3,25 kg/ buc

Rezistenta la compresiune (valoare medie)

min15N/mm2

Conductivitate termica X10dry [W/m K]

0,49 W/mK

Densitate aparenta (kg/m3)

1850 kg/ m3

Clasa de reacție la foc

Al

Livrare (bucăți/ paiet infoliat)

455 buc/ paiet

Necesar de caramizi/m2 de zidărie

107 buc/ m2 zidărie

Necesar de caramizi/m» de zidărie

444 buc/ m3 zidărie

Consum de mortar

220 (l/m3 zidărie)

Produse reținute

X

fâs ML


3*iWienerberger

7i-------.


Porotherm cărămidă plina

Cărămidă plina Porotherm este destinata execuției pereților structurali sau nestructurall din zidărie, cu protecție împotriva penetrării apel.

Preț cu TVA*

1'“ Lei

Specificații tehnice

Dimensiuni (mm)

Masa (M- kg)

Conductivitate termica A 1Odry

Densitate aparenta (kg/m8)

Rezistențalaccmpjeslțina (valoare medie) Clasa de reacție la foc

Livrare (bucatl/ patetinfoliat)

Necesar de caramlzl/m3 de zidărie Consum de mortar

Tip zidărie

Gama de produse

Grosime perete

Necessr cărămizi Valoare U

240x115x63

cca. 3.25 kg/buc

0.49 W/mK

cca. 1850kg/m3 mln.l51N/mm2

A1

455buc/palat

444 buc/m3 zidărie

220 l/trțâ zidărie .

Cu mortar de uz general Porotherm Complet 24 cm

1'0Z buc/m1 zidărie

1,63W/msK


* Preț informativ. Prețul final oferit de distribuitorul selectat poate fi diferit In funcție de politica comerciala practicata.

Support clienti L-V: 09:00 -17:00 www.wienerberger.ro

Scaneaza QR code-ul!Damian Viorel

From:                      DORIN M1REA <ceramussa@yahoo.com>

Sent:                           Tuesday, March 13,2018 12:46 PM

To:                             Damlan Viorel

........KA..........


Subject:                         Re: cerere oferta

Buna ziua,

Din pacate, nu va putem oferi decât cărămidă presata plina cu dimensiunile 240x115x63 mm, la prețul de 1,1 lei/buc plus tva, la poarta fabricii.

Toate bunel

Dorin Mirea

On 13 Mar 2018, at 11:38, Damian Viorel <viorel.damian@ateorithiTiconstructlis3.ro> wrote:

Buna ziua va rog sa găsiți in atașament cererea de oferta

Cu mulțumiri, Viorel Damian Administrativ

<image001.jpg>

Strada Jean Alexandru Steriadi 17

București 1, Romania

Telefon:   0723 287 721

E-mall: vlorel.damian@ateorithmconstructiis3.ro

Web: www.ateorithmconstructiis3.ro

<SKM_C22718031312401.pdf>

Damian Viorel

From:

office@siceram.rp

Tuesday, March 13,2018 12:06 PM 'Damian Viorel'

RE: cerere oferta


Sent;

JWNr......fZ..........

a» Zg Luna


To:

Subject;

Buna ziui

Referitor la solicitarea dvs, se poate fabrica sortimentul solicitat de dvs doar manual. Preț fara TVA, transport si paiet 260/130/70-3,95 lei/buc.

DatoritLspeGifiGitatii produsului nu poate fi fabricat.decat in perioada de vara .

Termenul de livrare se poate stabili când avem comanda fermă* '"'""

Se va percepe avans .

Preț valabil pana in data de 30.09.2018 .

Cu stima

Director comercial N. Neag

From: Damian Viorel [mailto:vlorel.damian@algorithmconstructlls3.ro]

Sent: Tuesday, March 13, 2018 10:24 AM

To: crisan.alexandru@gmail.com; offlce@siceram.ro

Subject: cerere oferta

Buna ziua va rog sa găsiți in atașament cererea de oferta

Cu mulțumiri, Viorel Damian Administrativ


ALGORITHM CONSTRUCȚII 83

Strada Jean Alexandru Steriadl 17

București 1, Romania

Telefon:   0723 287 721

E-maîl: viorel.damiantPalgorithmconstructiis3.ro Web: www.aleorithmconstructiis3.roROMÂNIA


Către,

SCAXEL&CO

CERERE OFERTA

SC Algorithm Construcții S3 SRL va solicita, o oferta de preț pentru următoarele produse:

1. Cărămidă dublu presata BRIKSTON 20000 buc

Adresa la care trebuie Lransmisc/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sectar 3, tel. 0723287721, email: yiorel.damian@algorithmconstructiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 17.04.2018, ora 17:00

Criteriul de atribuire care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziție este: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere al raportului preț - calitate - timp furnizare.

Semnarea contractului

Ofertanții vor fi înștiințați în scris cu privire la rezultatul procedurii.

li

H

INTOi

J/i


VJIT

X

COMPART1MENTU O^ROVIZIONARECERERE OFERTA

SC Algorithm Construcții S3 SRL va solicita, o oferta de preț pentru următoarele produse:

1. Cărămidă plina dublu presata 260*270 x 125- 130 x 70 cea 20000 buc

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel. 0723287721, email: viorel.daniian@alEorithmconstructiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 11.06.2018, ora 17:00

Criteriul de atribuire care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziție este: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere al raportului preț - calitate - timp furnizare.

Semnarea contractului

Ofertanții vor fi înștiințați în scris cu privire la rezultatul procedurii.
Către,

MACOFIL
CERERE OFERTA

SC Algorithm Construcții S3 SRL va solicita, o oferta de preț pentru următoarele produse:

1. Cărămidă plina dublu presata 260-270 x 125-130 x 70 - oca 30.000 buc

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel. 0723287721, email: viorel.damian@algorithmconstructiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 27.03.2018, ora 12:00Web: www.alBor1thniconstructiis3.ro


Către,

I WS?*,.......SCKLINKER

CERERE OFERTA

SC Algorithm Construcții S3 SRL va solicita, o oferta de preț pentru unnatoarele produse:

1. Cărămidă plina dublu presata 260-270 x 125-130 x 70 - cca 20.000 buc

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel. 0723287721, email: yiorel.damian@alaorithmcoDstructiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 15.03.2018, ora 12:00Către,

SCSICERAMCERERE OFERTA

SC Algorithm Construcții S3 SRL va solicita, o oferta de preț pentru următoarele produse;


1. Cărămidă plina dublu presata 260-270 x 125-130 x 70 - cca 20.000 buc

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel. 0723287721, email; viorel.damian@algorithmconstructiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA,

Data limită pentru depunerea ofertei: 15.03.2018, ora 12:00


SC Algorithm Construcții S3 SRL va solicita, o oferta de preț pentru următoarele produse:

1. Cărămidă plina dublu presata 260-270 x 125-130 x 70 - cca 20.000 buc

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel. 0723287721, email: viorel.damian@algorithmconstructiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 15.03.2018, ora 12:00


Către,

SCCERAMUSSA

CERERE OFERTA


SC Algorlthm Construcții S3 SRL va solicita , o oferta de preț pentru următoarele produse:

1. Cărămidă plina dublu presata 260-270 x 125-130 x 70 - cca 20.000 buc

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel. 0723287721, email: viorel.daniian@algoritiimconstructiis3.ro

Oferta;

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 15.03.2018, ora 12:00
Către,

SC CERAM SRLCERERE OFERTA

SC Algorithm Construcții S3 SRL va solicita, o oferta de preț pentru următoarele produse;

1. Cărămidă plina dublu presata 260-270 x 125-130 x 70 - cca 20.000 buc

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel. 0723287721, email: viorei.damian@algorithmconstructiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 15.03.2018, ora 12:00


Către,
SC KRONBERGER GRUP SA


CERERE OFERTA

SC Algorlthm Construcții S3 SRL va solicita , o oferta de preț pentru următoarele produse:

1. Caramida plina dublu presata 260*270 x 125-130 x 70 - cca 20.000 buc

Adresa Ia care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel. 0723287721, email: viorel.damian@algorithinconstructiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 23.03.2018, ora 12:00Algorhhm Construcții S3

Strada Calea Vltan 154-158, Sector 3 București, Romanla

E-mall: offlceCoiateorltRh mconstructlis3.ro

Web: www^lp.orithmconstrurtilsB.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/B651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca TransilvaniaSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE-MAIL guvern a ntacorporativa ^primar 163. ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr. 491057/23.07.2019


Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:• Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea continuării colaborării cu societatea AXEL&CO IMPORT EXPORT SRL în scopul furnizării de cărămidă, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1529/23.07.2019, (înregistrată cu nr. 490516/23.07.2019) a societății Algorithm Residențial S3 SRL,


în vederea inițierii proiectului menționat.Compartiment Guvemanță Corporativă

întocmit de,

Cornelia Pivniceru

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL       ,

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...JJd.... de pe ordinea de zi / o suplimentarea or-dinii-dezi a ședinței ordinare/extraordinare din data de...

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................. , a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...... Zs...

de pe ordinea de zi / suplimentarea erdmii-de»zi a ședinței ordinare/extraordinar-e, și consideră că acesta A FOST / NU-A-FGST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe orcUnea de^zj /

—suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare-din data de ..........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea^ ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul......../.y... de pe ordinea de zi / suplimeniarea-ordinii de zi a ședinței

ordinare/cxtraordinare: și consideră că acesta A FOST / -NU-A-FGST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL, proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:              //

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA