Hotărârea nr. 384/2019

HCLS3 nr.384 din 30.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind completarea Actului Constitutiv al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 49001 l/CP/23.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 489097/22.07.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

Adresa nr. 489116/22.07.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 204 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 432/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Sectorului 3;

 • -  Art. 5 pct. 5.2, art.12, pct. 12.1, lit. a) și art. 13, punctul 13 ,.6, alin (1) din Actul Constitutiv al societății OPS3 - Ordine si Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 98/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Articolul 5, pct. 5.1. din Actul Constitutiv al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL se completează cu șaptesprezece noi obiecte secundare de activitate după cum urmează:

 • 1.   “4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții ”

 • 2.   “4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie”

 • 3.   “4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei”

 • 4.   “4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat”

 • 5.   “4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații ”

 • 6.   “4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou”

 • 7.   “4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare ”

 • 8.   “4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire ”

 • 9.   “4690 - Comerț cu ridicata nespecializat”

 • 10.  “4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și sofitware-ului în magazine specializate”

 • 11.  “4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate ”

 • 12.  “4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/ video în magazine specializate ”

 • 13.  “4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate”

 • 14.  “4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine specializate ”

 • 15.  “4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate ”

 • 16.  “4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate”

 • 17.  “4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor”

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze actele necesare punerii în aplicare a prevederilor art. 1.                                                         ~

Art.3. Primarul Sectorului 3 și societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                      /

NR. 384

DIN 30.07.2019

CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 3.8 03 04 E-MAIL cabinetpr1mar@lprimarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

I SECTOR 3


QABMBT primar


REFERAT DE APROBARE
Ia proiectul de hotărâre privind completarea Actului al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL

Sectorul 3 a înființat mai multe societăți în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate a obiectivelor stabilite de administrația locală, în vederea îmbunătății vieții locuitorilor Sectorului 3.

Societatea 0PS3- Ordine și Protecție S3 SRL a fost înființată prin Hotărârea nr.98 din 29.03.2017 a Consiliului Local al Sectorului 3, în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 432/28.12.2016, având ca scop prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și creșterea siguranței cetățenilor.

Prin adresa nr. 812/19.07.2019 a societății 0PS3- Ordine și Protecție S3 SRL, în sprijiniul proiectelor viitoare propuse, cât și din dorința de extindere a domeniului de activitate, se solicită completarea Actului Constitutiv prin adăugarea a șaptesprezece noi coduri CAEN, respectiv:

 • 1.  "4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții"

 • 2. "4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie”

 • 3. "4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei"

 • 4.  "4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat"

 • 5. "4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații"

 • 6. "4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou"

 • 7. "4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare"

 • 8.  "4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire"

 • 9.  "4690 - Comerț cu ridicata nespecializa"

 • 10. "4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferjce și software-ului în magazine specializate"

 • 11. "4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate"

 • 12. "4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/ video în magazine specializate"

 • 13. "4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate"

 • 14. "4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine specializate"

 • 15. "4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate"

 • 16. "4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate"

 • 17. "4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor"

Luând în considerare cele prezentatejșjL-Țțtnând seama de raportul de specialitate nr.489097/22.07.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Con/mului Local Sector 3.

/ ș/             >

11 j 2 ■ ffivg- > j            1

ROBERTSORWNEBpWSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ J

E-MAIL guvernantacorporativa^primariej.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032758, București

Nr. 489097/22.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societății

OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL

J                         J

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 432/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în activități de protecție si gardă, cod CAEN8010.

Societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, CUI 37410026, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL și este reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Răzvan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având in vedere:

- Adresa nr. 812/19.07.2019 a societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată cu nr. 487659/CP/l 9.07.2019 privind solicitarea aprobării modificării Actului Constitutiv prin adăugarea unor noi obiecte la lista obiectelor de activitate secundare;

Ținând cont de:

 • • Legea societăților nr. 31/1990 art. 204 "Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale ..."

 • • Art. 5 punctul 5.2 din Actul Constitutiv al societății "Obiectul de activitate al societății nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociaților Societății și dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășură orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare. "

 • • Art. 12, punctul 12.1 din Actul Constitutiv "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: " litera a) "hotărăște modificarea Actului Constitutiv"

 • • Art. 13, punctul 13.6, alin (1) din Actul Constitutiv " Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu. sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Intre administratorii membri ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării Societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL. ”

1 )SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Conform adresei înaintate, societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL dorește modificarea articolului 5, punctul 5.1 al Actului Constitutiv al societății prin adăugarea următoarelor obiecte de activitate secundare:

— Cod CAEN 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;

— Cod CAEN 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie;

Cod CAEN 4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei;

— Cod CAEN 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat;

— Cod CAEN 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;

— Cod CAEN 4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou;

— Cod CAEN 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare;

Cod CAEN 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;

- Cod CAEN 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;

— Cod CAEN 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate;

— Cod CAEN 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;

Cod CAEN 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/ video în magazine specializate;

— Cod CAEN 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate;

— Cod CAEN 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine .specializate;

— Cod CAEN 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;

Cod CAEN 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;

— Cod CAEN 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor.

Motivația prezentată în acest sens se referă la necesitatea extinderii domeniului de activitate în scopul derulării unor proiecte viitoare cu rol important în dezvoltarea societății.

Ca urmare a celor prezentate, propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL prin adăugarea unor noi obiecte de activitate secundare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Șef Serviciu Marfa Cei

tern,

Compartiment Guvemanță Corporativă întocmit,

Cornelia Pivniceru J

5. C OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S 3 SRL

Sediul Social: Calea Vitan, tir. 154-158, sector 3, București           —-----—

SC 0PS3-ORDINE S! PROTECȚIE S3 SRL INTgA^E Nr


Ziua Luna Anul

Către

Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

x        1.15*/..^'..........      .

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect modificarea Actului Constitutiv al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L, prin adaugarea unor noi obiecte de activitate.

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Razvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect modificarea Actului Constitutiv al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L prin adaugarea unor noi obiecte de activitate.

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 înființarea societarii OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in activitati de protecție si garda.

In sprijinul proiectelor viitoare pe care ni le-am propus cat si din dorința de extindere a domeniului de activitate , consideram oportuna modificarea obiectului de activitate prin adaugarea unor noi coduri CAEN, respectiv:

4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei

4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat

4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

S. C OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S 3 SRL

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, București

4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou

 • 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

 • 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

 • 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate

 • 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

 • 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/ video în magazine specializate

 • 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

 • 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine specializate

4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

Pentru aceste considerente solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe modificarea Actului Constitutiv al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L, prin adaugarea de noi obiecte de activitate.

Cu considerație, dl. Bunescu Alexandru-Razvan în calitate de Președinte Consilii           stratie

OPS3-Ordine si I          S.R.L.■wwwaprirnariejjo-
SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ I

E-MAIL guvernantacorporativa@priniarie3.ro

Stc Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

LV

Nr. 489116/22.07.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


• Proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 812/19.07.2019, (înregistrată cunr. 487659/19.07.2019) a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.


Compartiment Guvemanță Corporativă

întocmit de,

Cornelia Pivniceru

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul......de pe ordmea de zt/

. suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de             ..........<

Comisia de administrație publică locală, juridică^ apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de......a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...ZS....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extra'Ordmare, și consideră că acesta A FOST /-NU-ArFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:            /

PELINARU CORNEL     /

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN