Hotărârea nr. 381/2019

HCLS3 nr.381 din 30.07.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

________www.primarie3.ro         ________________________[

HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor și tarifelor finale rezultate în urma analizei ofertei financiare a societății Algorithm Residential S3 SRL pentru obiectivul de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel SaUgny»”, în conformitate cu noii indicatori tehnico-economici aprobați prin HCLS3 nr. 312/13.06.2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr. 483856/CP/l 7.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 477127/10.07.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • -  Proces verbal de analiză nr. 475582/09.07.2019 al Comisiei de analiză;

 • -  Notă justificativă nr. 476847/10.07.2019 a Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • -  Adresa nr. 478128/11.05.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, modificată prin HCLS3 nr. 306/13.06.2019;

 • -  HCLS3 nr. 515/30.10.2018 privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”, în baza căreia a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 249359/12.11.2018;

 • - HCLS3 nr. 396/31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l- Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”, modificată prin HCLS3 nr. 312/13.06.2019;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele finale rezultate în urma procesului verbal de analiză întocmit de Comisia de analiză a ofertei depuse de către societatea Algorithm Residential S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă cu privire la încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de lucrări nr. 249359/12.11.2018, între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residential S3 SRL.

Art.4. Se


împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului mai sus prevăzut.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea,jși societatea  Algorithm Residential S3 SRL vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezent^ Hotărâri.


E DE ȘEDINȚĂCONT

S

MARlH

NR. 381

DIN 30.07.2019

Jias 3 (uh.    fzc.Q'ț.Aalg


APROBAT PRIMAR, /?

ROBERT SORINPROCES VERBAL DE ANALIZĂ NR. 475582 / 09.07.201

al comisiei de analiză a ofertei financiare transmisă de S.C. ALGORITHM RESID

S3 S.R.L. pentru obiectivul de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”

încheiat azi, 09.07.2019, dată la care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea încheierii procesului verbal de analiză a ofertei financiare transmisă de S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., în conformitate cu prevederile HCLS3 nr. 312/13.06.2019 privind modificarea anexei HCLS3 nr. 396/31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”.

Comisia, numită prin Dispoziția nr. 4431/25.09.2018. este compusă din:

 • ■  Pompiliu Ioan Wan Buzduga, Președinte - Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

 • ■  Mihai Boțea, Membru - Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

 • ■  Daniela Dinuți, Membru - Direcția Investiții și Achiziții

 • ■  Elena Avei, Membru - Direcția Juridică

 • ■  Camelia Dana Gavrilă, Membru - Direcția Economică

Membri supleanti:

 • ■  Constanța Ilie - Direcția Investiții și Achiziții

 • ■  Cristina Maria Șerban - Direcția Economică


 • > Conform PVnr. 463150/27.06.2019, doamna Daniela Dinuți, membru în comisia de analiză, a fost înlocuită cu doamna Constanța Ilie, membru supleant.

 • > Conform PV nr. 466262/01.07.2019, doamna Elena Avei, membru în comisia de analiză, a fost înlocuită cu doamna Cristina Maria Șerban, membru supleant.

La ședință participă și domnul Tășcan Dorel, reprezentant al S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L., conform împuternicire nr. 1385/26.06.2019.

Având în vedere:
 • -  HCLS3 nr. 396/31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

 • -  HCLS3 nr. 515/30.10.2018 privind atribuirea contractului având ca obiect de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

 • -  Contractul de lucrări nr. 249359/12,11.2018;

 • -  Adresa nr. 669/01.04.2019 a Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” prin care s-a solicitat demararea lucrărilor doar în zona cuprinsă între axele A și J;

HCLS3 nr. 312/13.06.2019 privind modificarea anexei HCLS3 nr. 396/31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

 • -  Solicitarea nr. 456342/21.06.2019 a Primăriei Sectorului 3 de retransmitere a ofertei

financiare de către S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru contractul de lucrări nr.

249359/12.11.2018, în conformitate cu HCLS3 nr. 312/13.06.2019;

Valoarea estimată totală a investiției (inclusiv TVA), conform HCLS3 nr. 312/13.06.2019:


Valoare totală a lucrărilor de intervenție - 5.141,603.64 lei din care

Construcții-Montaj (C+M): 3.997.831,79 lei

Procedura aplicată: atribuire în baza ari. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile cu modificările și completările ulterioare.

Președintele comisiei informează că, în vederea îndeplinirii atribuțiilor, Comisia ține cont de:

 • -  Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art. 31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018

 • -  Referatul de angajare nr. 459848/25.06.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea privind propunerea de angajare a sumelor aferente contractului de lucrări nr. 249359/12.11.2018, aprobat de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Oferta depusă de către S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. la compartimentul Cabinet Primar sub nr. de înregistrare 460916/26.06.2019;

 • -  P.V.nr. 463150/27.06.2019;

 • -  P.V. intermediar nr. 466262/01.07.2019 și anexele aferente;

Comisia de analiză constată următoarele:
 • -  în temeiul dispozițiilor art. 9 alin 3 lit. e) și f) din Anexa la HCLS3 nr. 530/ 15.11.2018, si fără a se rezuma doar la acestea, Comisia de analiză a evaluat oferta financiară prin prisma atribuțiilor privind „negocierea tarifelor/prețurilor unitare comunicate în oferta financiară a întreprinderii publice prin comparație cu prețurile istorice, consultarea pieței sau prețurile proiectantului, după caz” și „având în vedere ca prețul final să nu depășească valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin hotărâre a Consiliului Local Sector 3, după caz/ valoarea estimată stabilită de către achizitor”;

Au fost luate în calcul datele și informațiile cu caracter orientativ cuprinse în HCLS3 nr. 312/13.06.2019 privind modificarea anexei HCLS3 nr. 396/31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

- Oferta financiară a S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. se încadrează sub valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCLS3 nr. 312/13.06.2019 privind modificarea anexei HCLS3 nr. 396/31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”.


Urmare celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

numită prin Dispoziția nr. nr. 4431/25.09.2018 a Primarului Sectorului 3 al Municipii București, formulează următoarele:

 • 1. Procedura de analiză a ofertei depuse pentru contractul având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”, a fost îndeplinită cu respectarea prevederilor cuprinse în HCLS3 nr. 530/2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atât sub aspectul etapelor de parcurs, cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarelor achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective și cu respectarea prevederilor HCLS3 nr. 312/13.06.2019 privind modificarea anexei HCLS3 nr. 396/31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 -Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”.

 • 2. Comisia de analiza a verificat propunerea financiară în sensul încadrării prețului total ofertat în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCLS3 nr. 312/13.06.2019, după cum urmează:

 • -  Valoarea estimată totală (inclusiv TVA), conform HCLS3 nr. 312/13.06.2019:

Valoare totală a lucrărilor de intervenție - 5.141.603,64 lei

din care

Construcții-Montaj (C+M): 3.997.831,79 lei

 • -  Referatul de angajare nr. 459848/25.06.2019, emis de către Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea din cadrul Direcției Strategii și Programe de

Dezvoltare Durabilă, privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului și aprobat de Primarul Sectorului 3.

3. în cadrul procesului de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă oferta financiară depusă de S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L., cu prețurile finale prevăzute în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentului proces-verbal.

OFERTĂ S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Nr. crt.

Denumire capitole de lucrări

Valoare cheltuieli lei, fără TVA

C+M lei fără TVA

4

Investiție de bază

Lucrări de investiții la bloc C 5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”.

3.302.583,68

2.947.261,78

1.3.

Amenajarea terenului

19.150,00

19.150,00

2.

Proiect pt. racordul Ia gaze                        Ș

6.000,00

6.000,00

5.1.1.

Organizare de șantier

330.258,37

330.258,37

TOTAL VALOARE

3.657.992,05

3302.670,15

TVA

695.018,49

627.507,33

TOTAL VALOARE CU TVA

4.353.010,54

3.930.177,48

Președintele comisiei declară închisă ședința, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pentru procedura de atribuire în baza ari. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, într-un exemplar original.

COMISIAPompiliu loan Wan Buzduga, Președinte

Mihai Boțea, Membru


Cristina Mana Șerban, Membru


Nr. crt.


Anexa 1 la PV._               ../09.07.2019

Valori finale privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investirii „Lucriiri de Investțli la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghet Saljgny»*


_____________________ Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Caprtokil 1 -Cfieftufeirpentruobelhereâ ^arrl^ha jȘjneî ferâriuiul


1.1

1.2

1.3

1.4.


Obținerea terenului__________________________________________

Amenajarea terenului________________________________________

Amenajări pentru protecția mediului sl aducerea In starea Inițiala Cheltuieli pentru relocare/protecția utilităților


3.1.

 • 3.1.1.

 • 3.1.2.


3.1.3.


 • 3.2

 • 3.3


3.4


3.5


3.5.1.


 • 3.5.2.

 • 3.5.3.

 • 3.5.4.


 • 3.5.5.

 • 3.5.6.


 • 3.6

 • 3.7

 • 3.7.1

 • 3.7.2

3.B


3.8.1

3.8.1.1,


3.8.1.2.- ftudll

_ Studii de teren

_ Raport privind Impactul asupra mediului

_ Alte studii specifice____________________

_ Documentațll-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri șl autorizații

_ Expertlzare tehnica__________________________________________________________

_ Certificarea performantei energetice șl auditul energetic al clădirilor______________

_ Proiectare___________________________________________________________________

_ Temă de proiectare___________________________________________________________

_ Studii de prefezabllitate

. Studiu de fezabliltBte/documentațle de avizare a lucrărilor de Intervenții sl deviz general

. Documentațiile tehnice in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatirlor__________

. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție_____________

. Proiect tehnic -și detalii de execuție___________________

Organizarea procedurilor de achiziție________________

Consultanta __________________________________

Managementul de proiect pentru obiectul de investiții Auditul Financiar_________________________

Asistenta tehnica______________________

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor____________________________________________________________________

pentru participarea proiectantului la faze incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC


3.8.2. jDIrigentie de șantier

Total Capitol 3


Construcții si instalații______________________.________________________________________________

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale_____________________________

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montai_________________

Utilaje, echipamente tehnologice care nu necesita montaj sl echipamente de transport Dotări________

Active necorporaleOrganizare de șantier____________________________________________________________________________

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier______________________________________________

Cheltuieli conexe organizării șantierului__________________________________________________________________

Comisioane, cote, taxe, costul creditului________________________________________________________________

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare_________________________________________

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții_______________________________________

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism ;t pentru autorizarea lucrărilor de construcții__________________________________________________________

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC___________________________

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfilnțare Cheltuieli diverse sl neprevăzute________

Cheltuieli pentru informare sl publicitate


6.1 [Pregătirea personalului de exploatare Probe tehnofogfce șl teste


19252.88


0.00


19252.88


6092.54


36109.99

3912.60


59300.27

19685.24


89378.35


2891652.39

105701.20

370881.42


549413.95

20083.23

70467.47


42970.89

4655.99


70567.32

23425.44


106360.24


3441066.34

125784.43

441348.89


0.00

0.00

0.00


0,00

0.00

0.000.00


3368235.01


404013.95

336823.50

67190.45

53752.36


639964.65


4008199.67


Total Capitol 6 TOTAL GENERAL Din care


Ofertă SC ALGORITHM REHDENTiAL 53 SRL Valoare (lei, firă TVA)


19150,00


19150,00


19150,00


6000D0


2891592.31

55669.47

35532L9o|


0.00

0.001 o.oo|


3302583.681


549402.54   3440994.85

10577.20j     66246.67

67511.161    422833.06

0.00

0.00


0.00

o.oo|


0.00


627490,901


3930074.58


2891592.31

55669.47

355321.90


549402.54 10577.20

67511.16


3440994.85


66246.67

422833.06


0.00


o.oo

0.00

3302583.68


01»


0.00


0.00

0.00

0.00


627490.90


393007438


0.00

62749.09


0.00

39300746


0.00

330258.37


0.00]


0.00]


0.00


468010.42

400819.97

67190.45

53752.36 0.00

16797.61

3359.52


330258.371


62749.091


393007.46
4339958.53


801618.12


3359522.511  638309.28
TELEFOM (004 02.1) 340 40H / 341 07 ni FAX (004 021) jîS 05 37 E-MAIL proieGte@1pnmarie3.rG

Șes, Mihai Brava nr. 428, Sector 3,030328, București


/k        <*.2.                      APROBAT

tiocS3 futili/MJW9     prim

ROBERT SOR


NOTĂ JUSTIFICATIVĂ NR 476847/10.07.2019

privind încadrarea în prevederile art 31 din Legea nr. 98/2016 a procedurii de anafi

financiare a S.C. Algoritta Residential S3 S.R.L. pentru obiectivul de investiții „Lucrări de investiții la Moc CS - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Coiegiui Tehnic «Anghel Saligny»”

privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:


în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu

modificările și completările ulterioare, „prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție .x publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drepț/*v>

«7 I C/ ZI I

A? -

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar

celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;                   '

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;


/a

/?

j


c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.”

Având în vedere procesul verbal de analiză nr. 475582/09.07.2019 al comisiei de analiză a ofertei financiare a S.C. ALGORITHM RESIDENTLAL S3 S.R.L. pentru obiectivul de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 -Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”, proces verbal aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București, se constată următoarele:

■ în temeiul împuternicirii acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată care are drept scop construire de locuințe sociale.

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București a aprobat asocierea dintre Sectorul 3 al Municipiului București, prin consiliul Local Sector 3 al Municipiului București, și Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. în vederea Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopulîndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector3.

1

PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI

înființării Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., Sectorul 3 al Municipiului București având o cotă de participare de 99%, ceea ce-i conferă calitatea de acționar majoritar.

Având în vedere cele expuse, se face dovada îndeplinirii condiției stipulate la art. 31, lit c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

în ceea ce pivește condiția prevăzută la ari. 31, lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aceasta este respectată prin faptul că Sectorul 3 al Municipiului București are o cotă de participare la capitalul social al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. de 99% și, implicit, face parte din Adunarea Generală a Asociațiilor.

Potrivit art. 12 din actul constitutiv al societății, Adunarea Generală a Asociațiilor reprezintă „organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților

societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale” și are următoareli atribuții principale:

Z< ' r ♦V* cf zl 6\


V

yfl l-i


 • - hotărăște modificare Actului Constitutiv;

 • - hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

 • - hotărăște majorarea sau diminuarea capitalului social;

 • - hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • - hotărăște asupra fuzionării, divizării sau dizolvării Societății;

 • - numește, revoacâ și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;

 • - examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

 • - aprobă programul de activitate (planul de afaceri) și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renumerația pentru activitățile Societății);

 • - numește cenzorii Societății, le stabilește renumerația, îi descarcă de gestiune și îi revoacă;

ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • - hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • - ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

 • - hotărăște asupra investițiilor majore ale societății, care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;

 • - hotărască asupra încheierii de acte juridice care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA;

hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;

 • - hotărăște în orice altă problemă de importanță privind activitatea Societății.

■ Din art. 3 al HCLS3 nr. 242/16.04.2019 privind aprobarea bilențului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Residential S3 SRL, reiese faptul că, pentru anul 2019, mai mult din 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de Sectorul 3. Astfel, condiția prevăzută la art. 31, lit. b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, este îndeplinită.

Date fiind cele prezentate, procedura de analiză pentru oferta financiară a S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru obiectivul de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”, se încadrează în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 10, aiin, 3, din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea a emis prezenta notă justificativă, pe care o supune aprobării Primarului Sectorului 3 al Municipiului București.

CABINET PRIMAR

TELEFONJ18 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprimar@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor finale rezultate în urma analizei ofertei financiare a societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru obiectivul de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»", în conformitate cu noii indicatori tehnico-economici

aprobați prin HCLS3 nr. 312/13.06.2019

Promovarea și susținerea învățământului în sistem dual au un rol important în îndeplinirea obiectivelor asumate prin documentele strategice adoptate de Consiliului Local al Sectorului 3.

învățământul dual răspunde Obiectivului 3 prevăzut în cadrul Planului Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 ai Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă, obiectiv care prevede facilitarea pregătirii forței de muncă și retenția talentelor locale, prin acțiuni menite să încurajeze, printre altele, realizarea legăturilor între sistemul educațional și angajatori, astfel încât să se asigure concordanța cererii cu oferta de pe piața muncii.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoii de cazare a elevilor din provincie care au optat pentru programele de învățământ dual derulate de colegiile și liceele tehnice din sector, Primăria Sectorului 3, prin Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, a derulat în anul 2018 procedura de atribuire, în baza art. 31 din Legea Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a contractului având ca scop reabilitarea căminului Colegiului Tehnic „Anghel Saligny", contract atribuit, conform Hotărârii nr. 515/30.10.2018 a Consiliului Local al Sectorului 3 societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Ulterior atribuirii contractului, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" a transmis adresa nr. 669/01.04.2019, prin care a solicitat demararea lucrărilor doar în zona cuprinsă între axele A și J, fapt care a impus modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, aprobați inițial prin Hotărârea nr. 396/31.08.2018 a Consiliului Local al Sectorului 3

în consecință, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a transmis o nouă ofertă financiară, iar în urma analizei și evaluării acesteia, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoare totală de 3.657.992,05 lei, exclusiv TVA, respectiv 4.353.010,54 lei cu TVA, din care Construcții și Montaj (C+M) în valoare de 3.302.670,15 lei fără TVA, respectiv 3.930.177,48 lei cu TVA.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în

CABINET PRIMAR

Luând în considerare cele menționate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 477127 /10.07.2019 al Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea am inițiat proiectul de hotărâre pe care ii supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


TELEFON {004021) 3404011 / 341 07 11 FAX {004 0211 31803 37 E-MAIL proiecte® primaric3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428. Sector 3,030328, București

Nr. 477127/10.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor finale rezultate în urma analizei ofertei financiare a S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru obiectivul de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”, în conformitate cu prevederile HCLS3 nr. 312/13.06.2019 privind modificarea anexei HCLS3 nr. 396/31.08.2018

Sectorul 3 al Municipiului București vizează dezvoltarea învățământului în sistem dual, prin realizarea de parteneriate cu importanți operatori economici dispuși să investească în pregătirea profesională a tinerilor absolvenți de clasa a VlII-a. Totodată, promovarea și susținerea învățământului în sistem dual joacă un rol important în îndeplinirea obiectivelor asumate prin documentele strategice adoptate de Consiliului Local al Sectorului 3.

Astfel, învățământul dual răspunde Obiectivului 3 prevăzut în cadrul Planului Integrat de Acțiuni al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializarea Inteligentă, obiectiv care vizează facilitarea pregătirii forței de muncă și retenția talentelor locale, prin acțiuni menite să încurajeze, printre altele, realizarea legăturilor între sistemul educațional și angajatori, astfel încât să se asigure concordanța cererii cu oferta de pe piața muncii.

întrucât programele de învățământ dual derulate de liceele și colegiile tehnice din sectorul 3 se bucură de succes și atrag interesul elevilor din provincie, este necesar ca pentru aceștia să se asigure condiții optime de cazare în Municipiul București. Pentru a veni în întâmpinarea acestei nevoi, Primăria Sectorului 3, prin Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, a derulat în anul 2018 procedura de atribuire, în baza art. 31 din Legea Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu metodologia aprobată prin HCLS3 nr. 530/15.11.2018, a contractului având ca scop reabilitarea căminului Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”. Astfel, prin HCLS3 nr. 515/30.10.2018, contractul de lucrări a fost atribuit societății Algorithm Residential S3 SRL.

Ulterior atribuirii contractului, Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” a transmis adresa nr. 669/01.04.2019, prin care s-a solicitat demararea lucrărilor doar în zona cuprinsă între axele A și J, fapt care a impus modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții. Noii indicatori au aprobați prin HCLS3 nr. 312/13.06.2019 privind modificarea anexei HCLS3 nr. 396/31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”.

Lț| A     PRIMĂRIA^^

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^J

în consecință, S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. a transmis o nouă ofertă financiară, care a făcut subiectul unei proceduri de analiză în baza următoarelor prevederi:

 • -  Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018;

 • -  HCLS3 nr. 396/31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

 • -  HCLS3 nr. 515/30.10.2018 privind atribuirea contractului având ca obiect de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

 • -  HCLS3 nr. 312/13.06.2019 privind modificarea anexei HCLS3 nr. 396/31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

în urma verificărilor ofertei financiare depuse de S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L., Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisibilă, valoarea acesteia încadrându-se sub valoare indicatorilor tehnico-economici aprobați pm HCLS HCLS3 nr. 312/13.06.2019.

Valoarea estimată totală (inclusiv TVA), conform HCLS3 nr. 312/13.06.2019, se prezintă astfel:

Valoare totală a lucrărilor de intervenție - 5.141.603,64 lei

din care

Construcții-Montaj (C+M): 3.997.831,79 lei

Valoarea totală a ofertei financiare a S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. este de 3.657.992,05 lei, exclusiv TVA, respectiv 4.353.010,54 lei cu TVA, din care Construcții și Montaj (C+M) în valoare de 3.302.670,15 lei fără TVA, respectiv 3.930.177,48 lei cu TVA.

Având în vedere procesul verbal de analiză nr. 475582 / 09.07.2019, precum și notă justificativă nr. 476847 / 10.07.2019, considerăm că au fost întrunite condițiile legale pentru acceptarea ofertei S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru contractul având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”.

TELEFON {004 cai) 340 4041 / 541 07 n FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL p-oitcte@ primari^ re

Șos. Mihai Bravu nr 418. Sector 3,010328. București


Nr. 478128 /11.07.2019

Către,

Cabinet PrimarRef. Ia: proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor finale rezultate în urma analizei ofertei financiare a S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru obiectivul de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”, în conformitate cu prevederile HCLS3 nr. 312/13.06.2019 privind modificarea anexei HCLS3 nr. 396/31.08.2018


Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 477127/10.07.2019 și nota justificativă nr. 476847/10.07.2019 ale Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul de HCLS3 privind aprobarea prețurilor finale rezultate în urma analizei ofertei financiare a S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru obiectivul de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”, în conformitate cu prevederile HCLS3 nr. 312/13.06.2019 privind modificarea anexei HCLS3 nr. 396/31.08.2018.întocmit

Expert, Mihai Boțea

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul „JjL.....de pe ordinea de zi7

suplimentarea ordinii-de-zi-a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......

de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii -de zi a ședinței ordinare/cxtraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A--FQ8T întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ ADRIANA


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MALUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

HONȚARU VALERICA—-—----:--’ ——'-------—--—-—----

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL      .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .„16......de pe ordinea de zi /

a ședinței ordinare/extaorxUnune din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                      ......., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ...Iq.........de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinareZextraordinare,

și consideră că acesta A FOST / NU-A-FOSTîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA.ELENA- DANIELA

MEMBRI:     '   '

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR,

TLTTQR^ELENA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...f/Jv?.... de pe ordinea de zj / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extr-aordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul........de pe ordinea de zi / suplimentarea- ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare,' și consideră că acesta A FOST / NU-A-EOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL /DEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:            y

PELINARU CORNEL      *

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA