Hotărârea nr. 380/2019

HCLS3 nr.380 din 30.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. *191, Sector 3, București www.primarie3.ro


HOTĂRÂRE

privind participarea Sectorului 3 al Municipiului București în cadrul proiectului „Urban Resource Centers”, finanțat în cadrul Programului de Cooperare URBACT III

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum șipentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 487599/CP/19.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 478699/11.07.2019 al Direcției Strategii și Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • -  Referatul de oportunitatea nr. 357429/01.04.2019 al Direcției Strategii și Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

* Scrisoarea de confirmare a aprobării Fazei I a proiectului „Urban Resource Centers”;

 • -  Adresa nr. 482486 /16.05.2019 a Direcției Strategii și Dezvoltare Durabilă -Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

A

In conformitate cu prevederile:

 • - Deciziei Comisiei Europene nr. 9857/12.04.2014 de aprobare a anumitor elemente din programul de cooperare URBACT pentru acordarea de sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în toate statele membre, cu participarea Norvegiei și a Elveției;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

 • -  Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă participarea Sectorului 3 al Municipiului București în cadrul proiectului „Urban Resource Centers” (cod proiect Synergie-CIE: 5853; acronim: UrbReC), finanțat în cadrul Programului de Cooperare URBACT III, alături de partenerii proiectului: Haga (Olanda) - în calitate de partener lider, Zagreb (Croația), Vila Nova de Famalicao (Portugalia), Caceres (Spania), Opola (Polonia), Patras (Grecia), Ciudad Real (Spania), Mechelen (Belgia) și Oslo (Norvegia).

Art.2. Se aprobă asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menționat, în cuantum de maxim 80.000,00 de euro, din care contribuția proprie este de 24.000,00 de euro (30%).

Art.3. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze în numele și pentru Sectorul 3 al Municipiului București toate documentele necesare realizării obiectivelor în cadrul proiectului „Urban Resource Centers”.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea din cadrul Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.NR. 380

DIN 30.07.2019CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 31S 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@lprimarle3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Data..â..â?’.r...fi2^/3

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind participarea Sectorului 3 al Municipiului București în cadrul proiectului „Urban Resource Centers", finanțată în cadrul

Programului de Cooperare URBACT III

în cadrul ultimului apel pentru rețelele de planificare (Action Planning Networks) finanțate prin Programul URBACT III au fost depuse nu mai puțin de 62 de propuneri de proiecte, dintre acestea fiind aprobate, prin decizia Comitetului de Monitorizare URBACT din 25 iunie 2019, doar 23. Printre propunerile aprobate pentru Faza I se numără și „Urban Resource Centers" (cod proiect Synergie-CTE: 5853; acronim: UrbReC), proiect coordonat de către orașul olandez Haga, în calitate de partener lider, și căreia Sectorul 3 al Municipiului București i s-a alăturat alături de alte opt orașe europene: Zagreb (Croația), Vila Nova de Famaliaco (Portugalia), Caceres (Spania), Opole (Polonia), Patras (Grecia), Ciudad Real (Spania), Mechelen (Belgia) și Oslo (Norvegia). Anexată prezentului referat este scrisoarea de confirmare a aprobării rețelei „UrBReC" transmisă de către Secretariatului URBACT partenerului lider.

Programul URBACT III reprezintă principalul program de cooperare teritorială dedicat promovării dezvoltării urbane integrate durabile în orașele din întreaga Europă. Acesta nu investește direct în dezvoltarea urbană (construcția de parcuri tehnologice, de drumuri etc.); în schimb, facilitează schimbul de experiențe și transferul de cunoștințe între reprezentanții autorităților publice, specialiști și actori relevanți din cadrul helixului cvadruplu, fapt care contribuie la îmbunătățirea calității procesului de planificare și implementare a planurilor urbane integrate.

în cadrul proiectului „UrbReC", principalul obiectiv tematic este reprezentat de „protecția mediului și eficiența utilizării resurselor", orașele partenere urmărind să găsească răspunsuri la provocările comune ce țin de managementul deșeurilor - prevenirea și reducerea cantității de deșeuri generate în mediul urban, promovarea valorilor economiei circulare și schimbarea mentalităților în ceea ce privește reciclarea și implicarea comunităților locale în acest proces.

Tranziția către o economie circulară, în cadrul căreia valoarea produselor, a materialelor și a resurselor este menținută în economie cât mai mult timp posibil și generarea de deșeuri este redusă la minimum, reprezintă o contribuție esențială la eforturile UE de dezvoltare a unei economii durabile, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă.

Rețeaua „UrbReC" are ca punct de plecare studiul realizat în cadrul Parteneriatului Agendei Urbane a U.E. privind economia circulară, în care au fost aduse în discuție așa-numitele centre de resurse urbane (Urban Resource Centers), spații fizice în care sunt promovate consumul sustenabil și principiile economiei circulare. Astfel, provocarea specifică ce se dorește


CABINET PRIMAR

a fi abordată în cadrul rețelei „UrbReC" este reprezentată de modul în care orașele pot dezvolta o nouă generație de centre de resurse urbane, care să corespundă eforturilor întreprinse în domeniul gestionării deșeurilor în linie cu ierarhia deșeurilor, să susțină promovarea economiei circulare și care să invite cetățenii, întreprinderile și start-up-urile să identifice printr-un efort comun noi oportunități pentru închiderea buclei economiei circulare de la nivel local, într-o manieră sustenabilă. Având în vedere cele prezentate, Sectorul 3 al Municipiului București este interesat să dezvolte un plan de acțiune pentru managementul eficient al deșeurilor la nivel local, prin acțiuni concrete menite să promoveze și să suțină valorile economiei circulare.

Bugetul proiectului (rețelei) nu a fost stabilit în totalitate în acest moment, el putând fi de maximum 750.000,00 de eruo, la nivelul întregului parteneriat. Din acesta, bugetul Sectorului 3 al Municipiului București nu poate depăși suma de 80.000,00 de euro (pentru Faza I și Faza a ll-a inclusiv), din care cofinanțarea reprezintă 30%, respectiv 24.000,00 de euro, restul de 70% fiind asigurat prin FEDR.

în Faza I a proiectului, care va debuta în toamna acestui an și care va dura 6 luni, orașele partenere vor colabora în vederea dezvoltării propunerii complete de proiect sub forma unui studiu de bază (baseline study), care va fi cuprins în aplicația finală. A doua fază, cu o durată de 24 de luni, va avea ca scop implementarea activităților planificate de către rețea și elaborarea planurilor integrate de acțiuni, în colaborare cu reprezentanții Grupurilor Locale URBACT ce vor funcționa la nivelul fiecărui partener.

Având în vedere cele prezentate, și ținând seama de raportul de specialitate nr. 478699/11.07.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

RAPORT DE SPECIALITATE privind participarea Sectorului 3 al Municipiului București în cadrul proiectului „Urban Resource Centers”, finanțată în cadrul Programului de Cooperare URBACT UI

în cadrul ultimului apel pentru rețelele de planificare (Action Planning Networks) finanțate prin Programul de Cooperare URBACT III au fost depuse nu mai puțin de 62 de propuneri de proiecte, dintre acestea fiind aprobate, prin decizia Comitetului de Monitorizare URBACT din 25 iunie 2019, doar 23 de proiecte, care însumează un număr de 203 de parteneri din 26 de țări europene.

Printre propunerile aprobate pentru Faza I se numără și propunerea „Urban Resource Centers” (cod proiect Synergie-CTE: 5853; acronim: UrbReC), coordonată de către orașul olandez Haga, în calitate de partener lider, și căreia Sectorul 3 al Municipiului București i s-a alăturat alături de alte opt orașe europene: Zagreb (Croația), Vila Nova de Famaliaco (Portugalia), Caceres (Spania), Opole (Polonia), Patras (Grecia), Ciudad Real (Spania), Mechelen (Belgia) și Oslo (Norvegia). Anexată prezentului referat este scrisoarea de confirmare a aprobării rețelei „UrBReC” transmisă de către Secretariatului URBACT partenerului lider.

Programul de Cooperare URBACT IR reprezintă principalul program de cooperare teritorială dedicat promovării dezvoltării urbane integrate durabile în orașele din întreaga Europă. Este un instrument al politicii de coeziune adoptat de Comisia Europeană în decembrie 2014, cu un buget de 96,3 milioane euro, din care 74,3 milioane euro asigurate prin FEDR. Aceste fonduri sunt destinate finanțării a trei tipuri de rețele transnaționale:

 • -  Rețele de planificare a acțiunilor (Action Planning Networks)'. îmbunătățesc capacitatea orașelor de a elabora strategii/planuri integrate de acțiune pentru dezvoltarea urbană durabilă;

 • -  Rețele de implementare (Implementing Networks)'. îmbunătățesc capacitatea orașelor de a pune în aplicare strategiile/planurile integrate de acțiune pentru dezvoltarea urbană durabilă;

Rețele de transfer (Transfer Networks)'. îmbunătățesc capacitatea orașelor de a pune în aplicare planurile integrate de acțiune/strategiile prin transferul, adaptarea și refolosirea, la nivel local, a exemplelor de bune practici identificate la nivel european, în domeniul dezvoltării urbane durabile integrate.

Programul de Cooperare URBACT nu investește direct în dezvoltarea urbană (construcția

PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI

de parcuri tehnologice, de drumuri etc.). în schimb, acesta facilitează schimbul de experiențe și transferul de cunoștințe între reprezentanții autorităților publice, specialiști și actori relevanți din cadrul helixului cvadruplu, fapt care contribuie la îmbunătățirea calității procesului de planificare și implementare a planurilor urbane integrate.

Programul de Cooperare URBACT este organizat în jurul a patra obiective:

 • 1.  Capacitatea de livrare a politicilor, care presupune îmbunătățirea capacității orașelor de a gestiona politicile și practicile urbane sustenabile într-un mod integrat și participativ.

 • 2.  Proiectarea politicilor, care presupune îmbunătățirea design-ultâ strategiilor și planurilor de acțiune ale orașelor.

 • 3. Implementarea politicilor, care presupune îmbunătățirea implementării strategiilor urbane integrate și durabile, precum și a planurilor de acțiuni în orașe.

 • 4.  Crearea de noi informații și schimbul de cunoștințe, care presupune ca practicienii și factorii de decizie, indiferent de nivelul la care se află, să beneficieze de un acces facil la cunoștințe, astfel încât să poată împărtăși între ei informațiile și know-how-ul referitoare la diversele aspecte ale dezvoltării urbane sustenabile.

Pentru realizarea obiectivelor, URBACT propune trei tipuri de intervenții: (1) schimbul transnațional de experiențe și cunoștințe, (2) consolidarea capacităților și (3) capitalizarea și diseminarea rezultatelor.

Structura de bază a Programului URBACT este reprezentată de Grupurile Locale URBACT, în cadrul cărora se reunesc părțile relevante de la nivel local/regional care doresc să se implice activ în problema de politică urbană ce se dorește a fi soluționată. Grupurile locale reprezintă principalul mijloc de propagare prin care se dezvoltă abordările integrate și participative în domeniul politicilor urbane. Prin colaborarea partenerilor la soluționarea unei anumite probleme și prin schimbul de experiențe realizat la nivel transnațional, Grupurile Locale URBACT asigură obținerea unor rezultate precise și inovatoare, reflectate în elaborarea în comun a planurilor de acțiune.

în cadrul rețelei „UrbReC”, din care face parte și Sectorul 3 al Municipiului București, principalul obiectiv tematic este reprezentat de „protecția mediului și eficiența utilizării resurselor”, orașele partenere urmărind să găsească răspunsuri la provocările comune ce țin de managementul deșeurilor - prevenirea și reducerea cantității de deșeuri generate în mediul urban, promovarea valorilor economiei circulare și schimbarea mentalităților în ceea ce privește reciclarea și implicarea comunităților locale în acest proces.

Tranziția către o economie circulara, în cadrai căreia valoarea produselor, a materialelor și a resurselor este menținută în economie cât mai mult timp posibil și generarea de deșeuri este redusă la minimum, reprezintă o contribuție esențială la eforturile UE de dezvoltare a unei economii durabile, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă.

Rețeaua „UrbReC” are ca punct de plecare studiul realizat în cadrul Parteneriatului Agendei Urbane a U.E. privind economia circulară, în care au fost aduse în discuție așa-numitele


centre de resurse urbane (Urban Resource Centers), spatii fizice în care sunt promovate consumul sustenabil și principiile economiei circulare. Astfel, provocarea specifică ce se dorește a fi abordată în cadrul rețelei „UrbReC” este reprezentată de modul în care orașele pot dezvolta o nouă generație de centre de resurse urbane, care să corespundă eforturilor întreprinse în domeniul gestionării deșeurilor în linie cu ierarhia deșeurilor, să susțină promovarea economiei circulare și care să invite cetățenii, întreprinderile și start-up-urile să identifice printr-un efort comun noi oportunități pentru închiderea buclei economiei circulare de la nivel local, intr-o manieră sustenabilă. Având în vedere cele prezentate, Sectorul 3 al Municipiului București este interesat să dezvolte un plan de acțiune pentru managementul eficient al deșeurilor la nivel local, prin acțiuni concrete menite să promoveze și să suțină valorile economiei circulare.

Bugetul proiectului (rețelei) nu a fost stabilit în totalitate în acest moment, el putând fi de maximum 750.000,00 de eruo, la nivelul întregului parteneriat Din acesta, bugetul Sectorului 3 al Municipiului București nu poate depăși suma de 80.000,00 de euro (pentru Faza I și Faza a Ii-a inclusiv), din care cofinanțarea reprezintă 30%, respectiv 24.000,00 de euro, restul de 70% fiind asigurat prin FEDR.

In Faza I a proiectului, care va debuta în toamna acestui an și care va dura 6 luni (de la 02.09.2019 până la 02.03.2020), orașele partenere vor colabora în vederea dezvoltării propunerii complete de proiect sub forma unui studiu de bază (baseline study), care va fi cuprins în aplicația finală. A doua fază, cu o durată de 24 de luni, va avea ca scop implementarea activităților planificate de către rețea și elaborarea planurilor integrate de acțiuni, în colaborare cu reprezentanții Grupurilor Locale URBACT ce vor funcționa la nivelul fiecărui partener.

Având în vedere cele prezentate, suntem de părere că participarea Sectorului 3 al Municipiului București în cadrul rețelei de planificări de acțiuni „UrbReC”, finanțată în cadrul Programului URBACT HI, este una oportună și, totodată, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru aprobarea unui proiect de hotărâre în acest sens.

TELEFON (004 ozl) 340 4011 / 343 0711 FAX (004 011) 318 03 37 E-MAIL proiecte® primaric3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3,030328, București


Nr. 357429 / 01.04.2019REFERAT DE OPORTUNITATE privind ultimul apel pentru rețelele de planificare de planificare din cadrul Programului URBACT ni


Programul Operațional URBACT III a lansat un ultim apel pentru Rețelele de Planificare a Acțiunilor, care se va închide la data de 17 aprilie 2019 și prin intermediul căruia se urmărește formarea a cel mult 23 de noi Rețele de Planificare a Acțiunii.

Rețelele de Planificare urmăresc să vină în sprijinul orașelor europene în vederea identificării de soluții adresate provocărilor urbane comune. Aceste rețele reunesc până la 10 parteneri din diferite țări europene pentru a împărtăși experiența și pentru a învăța unul de celălalt Partenerii vor elabora un Plan Integrat de Acțiune și vor avea posibilitatea de a testa câteva soluții la scară mică în orașele lor. Această activitate se realizează în colaborare cu părți interesate de la nivel local și prin cooperarea în parteneriate locale și transnaționale.

Programul URBACT III se află în poziția de a utiliza resurse și cunoștințe pentru a consolida capacitatea orașelor de a formula strategii și acțiuni integrate pentru dezvoltare urbană pe obiectivele tematice ce corespund provocărilor lor.

URBACT nu investește direct în dezvoltarea urbană (construcția de drumuri sau parcuri tehnologice). în schimb programul facilitează schimbul și învățarea între reprezentanții aleși, ofițeri și alți actori cheie, contribuind la îmbunătățirea calității procesului de planificare și implementare a planurilor urbane integrate și a programelor naționale prin învățarea privind politicile de dezvoltare urbană durabilă, prin înființarea Grupurilor Locale de Sprijin și formularea de către acestea a Planurilor Locale de Acțiune. URBACT are ca țintă un impact indirect asupra implementării programelor operaționale naționale.

Programul URBACT III vine în sprijinul axei prioritare 1 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, având următoarele obiective specifice:

OS1; îmbunătățirea capacității orașelor de a gestiona politicile și practicile pentru dezvoltarea urbană durabilă într-o manieră integrată și participativă.

OS2: îmbunătățirea modului în care sunt elaborate strategiile de dezvoltare urbană și planurile de acțiune în orașe.

OS3: îmbunătățirea implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă

OS4: Creșterea accesului profesioniștilor în domeniu și al actorilor implicați în luarea deciziilor la toate nivelurile (UE, național, regional și local) la cunoștințe și know-how din cadrul URBACT privind toate aspectele legate dezvoltarea urbană în scopul îmbunătățirii politicilor de dezvoltare urbană

lAjtA;      PR1 MĂRIA

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^^I

Parteneriatele transnaționale pentru Rețelele de Planificare a Acțiunilor vor fi constituite în 2 etape. Inițial se va stabili parteneriatul pentru depunerea aplicației din faza 1. Parteneriatul propus pentru faza 1 pentru Rețelele de Planificare a Acțiunilor va respecta următoarele reguli:

 • -  parteneriatul va include minimum 4 și maximum 6 orașe din cel puțin 3 State Membre și Partenere, dintre care unul va fi Partener Lider;

 • -  parteneriatul va include minimum 2 orașe din regiuni mai puțin dezvoltate.

 • -  un oraș nu poate fi partener în mai mult de 2 Rețele de Planificare a Acțiunilor în cadrul aceluiași apel.

Parteneriatul propus pentru faza 2 pentru Rețelele de Planificare a Acțiunilor va respecta următoarele reguli:

 • -  parteneriatul va include minimum 8 și maximum 12 parteneri, din cel puțin 3 State Membre și Partenere diferite, dintre care unul va fi Partener Lider;

 • -  parteneriatul va include minim 4 parteneri din regiunile mai puțin dezvoltate;

 • -  parteneriatul poate include până la maximum 3 alți beneficiari/parteneri eligibili parțial (non-city partners). Partenerii eligibili parțial (non-city partners), ce pot fi incluși în parteneriatul final, trebuie să fie autorități publice sau organisme de drept public.

un beneficiar (parteneri eligibili complet sau parțial) nu pot fi parteneri în mai mult de două Rețele de Planificare a Acțiunilor în cadrul aceluiași apel. Acest aspect trebuie luat în considerare în completarea parteneriatului din faza 2.

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea a analizat posibilitatea de a aplica pentru o Rețea de Planificare de Acțiuni și, în consecință, a studiat propunerile de proiecte depuse de diferite orașe europene pe site-ul https://urbact.eu.

Totodată, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea s-a consultat și cu celelalte departamente/direcții din cadrul aparatului de specialitate pentru a identifica cele mai oportune propuneri de proiecte din cadrul apelului URBACT. Astfel, în urma consultării cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3 au fost identificate ca proiecte de interes cele care propun acțiuni în zona de management al deșeurilor și al economiei circulare.

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 necesită finanțare în vederea efectuării unui studiu referitor la deșeurile municipale generate de populația Sectorului 3 al Municipiului București care să cuprindă cel puțin următoarele informații:

 • -  Compoziția deșeurilor în funcție de tipurile de utilizatori;

Indicele de generare de al deșeurilor diferențiat pe categorii de utilizatori;

 • -  Tendințele de generare a deșeurilor;

 • -  Tendințe ale compoziției fluxului de deșeuri;


J     PRIMĂRIA


SECTORULUI y     BUCUREȘTI

în funcție de rezultatele studiului, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 poate crea și implementa la nivelul Sectorului 3 o strategie eficienta privind gestiunea deșeurilor pe termen mediu sau lung. De asemenea, instituția dorește educarea populației sectorului 3 cu privire la colectarea selectivă și la reciclarea deșeurilor necontaminate.

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 dorește să sprijine cetățenii cu soluții ușoare și eficiente astfel încât să dezvolte spiritul civic în rândul populației Sectorului 3, iar prin acest lucru să prevină generarea inutilă a deșeurilor și să încurajeze reciclarea pentru ca într-im termen cât mai scurt să reușească a nu mai transporta spre depozitare deșeuri municipale. Prin educarea populației Sectorului 3 se poate ajunge la performanța de a valorifica toate deșeurile colectate de pe raza subdiviziunii administrativ-teritoriale, iar deșeurile vor fi considerate resurse.

Astfel, date fiind nevoile Direcției Generale de Salubritate Sector 3, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea a identificat ca oportune următoarele propuneri de proiecte:

 • 1. „Boosting separate waste collection of municipal waste, promoting waste prevention, sustainability-oriented consumer attitudes”, propunere de rețea a orașului Varșovia din Polonia.

Principala provocare se referă la punerea în aplicare și promovarea abordărilor economiei circulare în domeniul deșeurilor municipale. Proiectul ar aborda un domeniu specific de îmbunătățire pe care fiecare oraș îl întâlnește în organizarea sistemului de deșeuri municipale, concentrându-se asupra colectării separate, prevenirii deșeurilor, deșeurilor alimentare, schemelor de retumare a depozitelor etc. Prima prioritate este prevenirea deșeurilor, reutilizarea și reciclarea. Varșovia își propune să îmbunătățească ratele de colectare prin promovarea regulilor de colectare în rândul rezidenților, tuturor entităților care produc deșeuri municipale (clădiri nerezidențiale). Rețeaua va face referire la Strategia de dezvoltare a Varșoviei din 2030 care definește economia circulară ca fiind unul dintre obiectivele strategice ale sistemului de gestionare a deșeurilor municipale. în cadrul rețelei, Varșovia intenționează să animeze acțiuni de informare și educare privind colectarea deșeurilor biologice, promovarea compostării, organizarea de soluții pilot pentru încurajarea segregării deșeurilor etc.

 • 2. „Zero waste based circular economy with design as the driving force”, propunere a orașului Kolding din Danemarca.

Scopul rețelei este acela de a analiza și a găsi soluții pentru gestionarea deșeurilor și pentru o mai bună utilizare și reutilizare a acestora. Kolding este un important centru al industriei din Danemarca și produce o mare cantitate de deșeuri de diferite tipuri. în același timp, strategia sa municipală se concentrează asupra durabilității și designului ca factori de stimulare a inovării, creșterii și dezvoltării. Prin urmare, rezultă că este un pas logic dezvoltarea unei Rețele de Planificare a Acțiunilor pentru a identifica cele mai optime soluții pentru utilizarea eficientă a deșeurile și pentru valorificării acestora ca resursă (deșeul unei întreprinderi este o resursă valoroasă a unei alte firme etc.) și, în același timp, să se demonstreze valoarea proiectării și gândirii strategice pentru stimularea creșterii economice și inovării. • 3. Propunerea Agenției pentru Managementul Deșeurilor din orașul Oslo.

Centrale temei reprezentate de economia circulară sunt consumul durabil și prevenirea deșeurilor. Alegerile făcute de cetățeni în viața lor de zi cu zi ar putea împiedica tranziția orașelor către o economie mai circulară. Orașele sunt în măsură să-și ajute, să-și motiveze, să-i îndemne sau să-și împingă cetățenii în direcția corectă. Prin urmare, orașele ar trebui să vină în sprijinul cetățenilor, astfel încât acestora să le fie mai ușor să reducă deșeurile și să dezvolte astfel modele de consum sustenabile. Consultări inițiale pe acest subiect realizate de către Oslo arată că partea socială și comportamentală a tranziției către economia circulară și modul în care cetățenii vor fi implicați în procesul de tranziție nu sunt încă abordate adecvat la nivel local. De asemenea, orașele nu dețin cunoștințele necesare pentru a lucra eficient cu măsurile de prevenire a deșeurilor, facilitând un consum durabil. Abordările locale privind inițiativele de reutilizare și reciclare sunt variate. Cu toate acestea, îh mod tradițional, domeniul prevenirii și reutilizării deșeurilor a depășit obligațiile tradiționale ale actorilor locali implicați în gestionarea deșeurilor și, prin urmare, multe autorități locale încă nu dispun de cunoștințe și expertiză în domeniu.

Date fiind cele prezentate, considerăm că prin implicarea într-o Rețea de Planificare a Acțiunilor, Sectorul 3 al Municipiului București poate beneficia de experiența și expertiza unor eventuali parteneri transnaționali și, astfel, să-și elaboreze intr-un context european și transparent un Plan de Acțiuni în domeniul managementului deșeurilor, care să răspundă necesităților identificate de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Totodată, trebuie menționat că Sectorul 3 al Municipiului București a fost beneficiar al Programului URBACT, în perioada 2015 - 2018, fiind partener al rețelei „InFocus- Smart Specialisation at City Level”, care a avut ca rezultat final conturarea unui Plan de Acțiuni pentru Specializarea Inteligentă.

Având în vedere cele expuse, aprobați ca Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea să poată aplica pentru o rețea de planificări a acțiunilor în cadrul apelului URBACT penttru Rețelele de Planificare a Acțiunilor. Acest lucru presupune, într-o primă etapă, transmiterea unei scrisori de intenție către partenerii europeni identificați, iar în cazul acceptării propunerii Sectorului 3, vor fi urmați pașii impuși de către legislația în vigoare.


întocmit

Expert, Mihai Boțea


Comisariatul General pentru Egalitate Teritorială

Secretariatul URBACT

TSA 10717

75334 PARIS CEDEX 07

Tel: 01.95.58.61.98

Paris, miercuri 26 iunie 2019

Stimate Partener Lider,

Stimate Jan-Harko Post,

Ați depus propunerea de proiect UrbReC în cadrul propunerii de proiecte URBACT III [CCI 2014TC16RFIR003] pentru Rețelele de Planificare de Acțiuni, deschisă între 7 ianuarie 2019 și 17 aprilie 2019. Dorim să vă mulțumim pentru interesul față de Programul URBACT și pentru timpul petrecut în vederea dezvoltării propunerii dumneavoastră.

în total au fost depuse 62 de propuneri de proiecte, care au implicat un număr de 525 de parteneri provenind din 29 de state diferite. în urma verificării eligibilității de către Secretariatul URBACT și pe baza rezultatelor evaluării efectuate de către Grupul de Evaluare Externă (EAP), Comitetul de Monitorizare URBACT a aprobat 23 de Rețele de Planificare de Acțiuni.

Detaliile evaluării efectuate de Grupul de Evaluare Externă, incluzând comentarii detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare cu privire la punctele forte și slabe ale cererii dvs., v-au fost transmise prin e-mail în data de 26 iunie. Vă recomandăm să țineți cont de ele și sperăm să văfie utile pe viitor.

Așa cum ați fost informat și pe e-mail, vă confirmăm oficial faptul că Comitetul de Monitorizare URBACT (decizia din 25 iunie 2019) a aprobat faza I a Rețelei de Planificare de Acțiuni UrbReC în cadrul Programului URBACTIII.

Termenii acestei scrisori au efectul juridic al unui contract. Contractul oficial de subvenționare este finalizat în prezent de către Secretariatul URBACT și vă va fi trimis cât mai curând posibil.

Vă rugăm să nu ezitați în a contactat Secretariatul URBACTpentru informații adiționale,

în numele Autorității de Management

Emmanuel Moulin

Șeful Secretariatului URBACT

Document tradus în conformitate cu originalul, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, Expert, Mihai Boțea

Avizat,

Sef Serviciu,

Autoritatea de Management URBACT IU

20, Avenue de Segur

TSA10717

75334 Paris Cedex 07

Franța

Stimată Doamnă/ Stimate Domn,

Sectorul 3 al Municipiului București confirmă angajamentul de a fi partener de proiect în cadrul activităților propunerii „Urban Resource Centers” pentru Rețelele de Planificări de Acțiuni URBACT, condusă de orașul Haga.

Provocarea specifică pe care dorim să o abordăm în calitate de partener de proiect în cadrul acestei rețele de planificare de acțiuni este reprezentată de modul în care orașele pot dezvolta centre de resurse urbane de ultimă generație care să corespundă nevoii de prioritizare în ierarhia deșeurilor, care să promoveze economia circulară și care să facilitează implicarea cetățenilor, întreprinderilor și start-up-urile în procesul de co-creare a unor noi modalități de închidere a buclei ciclului de viață al produselor la nivel local, într-un mod sustenabil. Dorim să explorăm dimensiunea economiei circulare pentru a dezvolta o strategie eficientă de gestionare a deșeurilor, care să se concentreze atât asupra consumului, cât și asupra prevenirii generării deșeurilor și reciclării.

Suntem convinși că, prin intermediul acestei rețele URBACT, vom putea aborda mai bine aceste provocări. în acest context, dacă propunerea este aprobată în cadrul Programului URBACT III, vom participa la proiect, ne vom asuma rolurile specifice și vom implementa activitățile indicate în programul de lucru pentru Faza I. Mai precis, ne angajăm să participăm la reuniunile transnaționale planificate, să contribuim la elaborarea studiului de bază, să identificăm stakeholderii de bază și să contribuim la elaborarea aplicației pentru Faza a Ii-a.

în acest scop, ne asumăm în mod formal responsabilitatea de a angaja fondurile necesare pentru cofinanțarea FEDER. Detaliile acestei contribuții sunt prezentate în cadrul aplicației pentru Fază I.

Cu stimă,

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

Primar

Document tradus în conformitate cu originalul, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, Expert, Mihai Boțea

Avizat, Șef Serviciu, tfăn BuzdugaDIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROCRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

TELEFON (<x*4 021) 340 4011 / 341 07 n FAX (0&4 021) 318 03 37 E-UAIL proiecte®primaritg.ra

Șos. Mihai Bravu nr. 428. Sector 3,030328, București

Nr. 482486/16.05.2019

Către,

Cabinet Primar

Ref. Ia: proiectul de hotărâre privind participarea Sectorului 3 al Municipiului București în cadrul proiectului „Urban Resource Centers”, finanțată în cadrul Programului de Cooperare URBACT ni

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 478699/11.07.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, și proiectul de hotărâre privind participarea Sectorului 3 al Municipiului București în cadrul proiectului „Urban Resource Centers”, finanțată în cadrul Programului de Cooperare URBACT III.


întocmit

Expert, Mihai Boțea

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL      $

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....Z......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordiniidezi a ședinței ordin ar e/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.............a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de-zi a ședinței ordinare/extraerdmaTe, și consideră că acesta A FOST / NUAEOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
MUHICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

AVIZUL


1

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentar^a-oFdinii de zi a ședinței ordinare/extra^rdinare din data de *                <

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...^.......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii

de zi a ședinței ordinare/exjaordihare, și consideră că acesta A FOST M^-ArFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitecturiu-protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI:
BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA


FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENAMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


o

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul............. de pe ordmea de zL/ p

suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare/extr-aordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul..........sJ.. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A-FO.SXîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NffiA-VGRABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:             /

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

9MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul .jS.......de pe ordinea de zi /  .

SUplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunităjn ședința din data de                    ...... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...xj-rrr..........de pe

ordinea de zi /suplimentarea-- ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / ^JJ-AFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL /J4EEAV0RĂBIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUT

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL