Hotărârea nr. 38/2019

HCLS3 nr.38 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Aleea Apahida nr. 27,

Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 39194/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 36071/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l.(l) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Aleea Apahida nr. 27, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 38

DIN 31.01.2019


SECTOR 3


ROMÂNIACABINET PRIMAR


CABINET PRIMAR


Nr.


.........


TELEFON          t; :      FA'*' oca) ;■                                            ro

C s D • ■ ti n-. îyi, sector 3. <    S4, 8uct.su >!i, www.primariej.ro


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Aleea Apahida nr. 27, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Aleea Apahida nr. 27, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Aleea Apahida nr. 27, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


NF DISPOZIȚIEI NT 253/2019 _______________VICEPI? IMAI?__ EL EH FETIESCU

Datele dmuneavo ist ă personale sunt prelucrate de Pr. năi ■ Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul l’ iTiunti . .uropene 679 20.16 in scop sl îndeplinirii air uțtilor legale. Datele put fi uluite unor terți în ha . unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UFi 67' 2016. printr-o <. rerc ser 1 s< nată și datată tran mi>..i pe adrv a Primărie.' Sector 3.

Assexa ar. ii a


Notă de constatare

Comisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire)_de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de /J    l/7/ 7 la adresa:

_________________, și a constatat următoarele:


2. Clădire :

iiiiiCEguSiiZîiiiiii3. Măsuri dispuse :

V                  /           /

......................


Anexa nr.


ib


Fișă de gvataareClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului general ai imobilului:

A dres ă    j/fy . /t j?cXvdic,    C/1^     •

d7/.

1. ACOPERIȘ

- -w-......-   «    ■     -     ■■“■            ? -------------- ■

înveli toare*

i

Punctaj

Punctaj acordat

Nu este căzui

Nu există

îFără degradări

1

0

-\A

Degradări minere

mvelitoarea lipsește și/sau e < degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală), Este suficientă reașezarea j materialului învelitorii și remedieri locale.

1-2

1

.2 Degradări medii

1

i

1

Inveîîtoare lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare, i

3-7

i

!                                                                         I

1                                                                                           i

J                                                                         >

i                                                             •

i

1

1 □Degradări majore

l

i i

1 l

t

Invelitoare lipsește și/sau e i degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanse.

i

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

8-12

1                                             1

!

;                                                                         1

i                                                             1

i

i

i                                                                         i

i                                                             1

!                                                                         I

i

* Indiferent ele materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, stjreașmă, atic*

f

Punctaj

Punctaj acordat

□ Fără degradări

!

i                                                                                                                                                                ;

/X

(/

li Degradări minore

j Elementele de închidere

j sunt desprinse și degradate . ' punctual. Nu sunt urme de

! umiditate. Suficientă

Ș reparația punctuală.

.-2

1

! Elementele de închidere     ;                !

' sunt desprinse și degradate


Degradări majore


parțial (10-30% din               3-7

. lungime). Umiditate vizibilă i j pe alocuri. Necesită

j înlocuire și refacere parțială .

! Elementele de închidere


sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită | ; înlocuire totală. Risc pentru : ; trecători[


* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.

. Jg&eaburi, bmriane si elememte de tmichigerie*

Punctaj

Punctaj acordat

□Nu este căzui

Nu există

•jFără degradări

o

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor:

.-2

l

. 'Degradări medii

jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe ‘ și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7

D

..Degradări majore

1

1

1

i

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau j lipsă (chiar și parțial). Lipsa tunului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuire totală.

8-12

f    rî £

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

/□FAȚADE

Tencuială*

i

[

Punctaj

Punctaj

i acordat

. □ Fără degradări

0

i

"Degradări minore

i Degradări punctuale și î incidentale ale tencuielii.

Fără

! igrasie. Posibilă remediere 1 punctuală. .

1-2

{ 1 I

Degradăr- medii

Degradări locale ale tencuielii (10-30% din

. suprafața fațadelor). Igrasie ușoară.

Suprafețele se retencuiesc. i

3-7

«.Degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cac, : se aespnnd și/sau sunt

! puternic umede, tencuială degradată peste 30% din

8-12

! '

suprafață. Suprafețele se

____________refac totai. ______,          _        ________________

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclui și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

Zugrăveală*


fi Degradări minore


J Degradări medii


. Degradări majore


I

. Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă

> remedierea punctuală.__

i Zugrăveala exfoliată parțial

i (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se j rezugrăvesc.

! Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafața fațadelor. Suprafețele se refac total.*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.


Tâmplăne*

Punctaj        Punctaj

acordai

Fără degradări

n u

V opsire'defectuasă

r

(scorojită), ușoară uzură a

ZDegradări minore

materialului. Nu lipsesc

1-2 ; ’

elemente de tâmplăne.

>>

Tâmplăria se revopsește și

1

se_remediază punctual.

; Materialele componente deteriorate, deformate,

.■Degradări medii

: nefolosibile și/sau defecte

(cel puțin im element): Nu

: lipsesc elemente. Reparații j și înlocuire.

!        V

1 }

!                                                                      i

i Degradări majore

; Materialele componente puternic deteriorate și

■ deformate. Elemente de tâmplăne lipșă/cei puțin un element). Necesită înlocuire completă.

1

4

"Elemente de tâmplăne

ferestre (împreună cu obloane), uși

(împreună cu vitrine, porți de acces.

Siemens xe decorative*                                    j Punctaj

Punctaj

acordatJNu este căzui

' (Fără degradări ___ ____ _____________■        0

Elemente decorative

.Degradări minore__________ incomplete și/sau afectate în .______1-2


Degradări medii


timp de factori atmosferici și biologici________________

Elemente decorative care lipsesc ae pe fațade,

inclusiv ceie îndepărtate în

mod abuzivElemente decorative

i desprinse, care prezintă risc

. Degradări majore         * de cădere. Elemente de             4          ,____

: tinichigene care lipsesc.

______ __________, Risc pentru trecători._________;______.    ____ "indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.


3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj        Punctaj

acordat

.j Nu este căzui

' Fără oegradăn

A

degradări medii

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc                      ----

de cădere. Coșuri de fum           •-'/

care prezintă elemente de

• decorațiuni lipsă.

2 Degradări majore

Elemente din lemn rupte    ;                 .....-

' și/sau*lipsă, deformări

majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum     ,     8-12

și/sau Lucarne lipsă parțial sau totai. Risc pentru        ,

| trecători.

:Se vor lua în considerare și

coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei

Pereți*

Punctaj

Punctaj acordat

2 Fără degradări

\j

. i Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, : soclu). Se vor face

i completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.

i

-degradări majore

1

Crăpături de dimensiuni

. mari, structură slăbită și/sau : deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători.Reabilitarea se va face în oaza unui proiect de consolidare și

8-24

1

i reparații capitale, on se va !                  ,

; desființa în baza unui

__________ : proiect tehnic autorizat. ,_____" ____

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie dm piatră, lemn, oeton, etc.

împrejmuire*


ii Nu este cazul □Fără degradăn


! Nu există□ Degradări minore


□Degradări medii


’ Zugrăveala și/sau vopsitoria j împrejmuirii sunt exfoliate 1 incidental. Posibilă

i remedierea punctuală.__J;

j Elemente decorative

. componente lipsă, iar

i zugrăveala și/sau vopsitona î împrejmuirii sunt exfoliate ;

j în proporție de peste 10% î din suprafață.________(

împrejmuirea prezintă


□Degradări majore


deformări, degradări, înclinări structurale vizibile, împrejmuirea lipseștej parțiai. Risc pentru ' trecători.

* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

cauzele probabile ale degradărilor "___* ___ ’ ’___

: □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului, etc.________________________ ______

ș □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimpiicare în întreținerea unei ; clădiri

□ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a Regulamentului local ue urbanism, eu.__________

total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coioana din dreapta -corespunzătoare nivelului de degradare). Ziincîajm de referință, in cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaiuăm, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de .00 nunele al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă nunctajui de referință

—.                                                                                 .. ....... _


Pukjdajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii

' punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO).

> Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. ___

i Categoria de impozitare a clădirii______________

i □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și i 80%

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și 100%

PUNCTAJ

PUNCTAJ

PUNCTAJ

‘ CATEGORIA DE

’ TOTAL /

REFERINȚĂ

!PROCENTUAL

I MPO2ȚTARE

/ - „

J__ T___j

A

Întocmit,

I                C 6 gr

Pt’Tflp.Sv

&                     <srf
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


de pe ordinea de zi /

.....


suptimentarea* ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..........M.-.Jj./J.............. , a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..................de pe ordinea de zi / suplimentarea_nrdimî-de-zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂI

MEMBRI:SECRETAR, HONTARU VALERICA


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT v

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul       ......~.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea-ordinti de zi a ședinței ordinare din data de                     ......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii -de

_zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-FGST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

2.2


suplimentarea-ordinirde zi a ședinței ordinare din data de

.......de pe ordinea de zi /


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul        .........

de pe ordinea de zi / suplimentarea-erdin-ii-de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea_comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.......................T&Z1Z..                     ........................................


MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL