Hotărârea nr. 377/2019

HCLS3 nr.377 din 30.07.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLS 3 nr. nr. 175/28.03.2019 referitoare la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr. 491754/CP/24.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 490305/23.07.2019 al Direcției Servicii Publice ;

  • -  Adresa nr. 490285/23.07.2019 a Direcției Servicii Publice;

A.

In conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCLS 3 nr. 16/29.01.2018 privind aprobarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, modificată prin HCLS3 nr. 579/2018, modificată și completată prin HCLS3 nr. 175/2019;

Luând în considerare:

  • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se îndreaptă eroarea materială din cuprinsul HCLS3 nr. 175/28.03.2019 referitoare la atribuirea/licitația locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, în sensul că la art. I, pct. 18 va avea următorul cuprins:

” 18. La articolul 29, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), care va avea următorul cuprins:

(4) în cazul înstrăinării imobilului, locul de parcare devine liber și va fi atribuit cu


Art.2. Celelalte prevederi ale HCLS3 nr. 175/28.03.2019 rămân neschimbate.NR. 377

DIN 30.07.2019

Ai A     pwimăria"^^

CABINET PRIMAR


SECTORULUI <

BUCUR EȘTI


TELEFON <x>4 Trij 318 03 3* - 28 FAX f. ?.,4 a<i) 318 03 04 E-MAIL cabine pr-^;3^5p;vmarie3>ra

Cafea Oudeștf nr. 1 91, Sector 3.031084. București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLS 3 nr. 175/28.03.2019 referitoare la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București

Prin Hotărârea nr. 16/29.01.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Regulamentul referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București, modificată și completată prin Hotărârea nr. 175/28.03.2019.

Modificările și completările aduse prin Hotărârea nr. 175/2019 au fost supuse spre dezbatere publică, în urma căreia forma inițială a suferit o serie de modificări, rezultând mai multe variante actualizate la anumite date.

Dintr-o eroare materială, în urma acestor modificări aduse în perioada dezbaterii publice, la pct. 18 al articolului I din Hotărârea nr. 175/28.03.2019 (care completa art. 28 din Regulament), cât și în raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice, a rămas cuprinsul dintr-o variantă anterioară a art. 28 din Regulament, varianta actualizată și corectă find aceea prevăzută la art. 28 din Regulament, anexă la Hotărârea nr. 175/28.03.2019, respectiv

"(4) în cazul înstrăinării imobilului, locul de parcare devine liber și va fi atribuit cu respectarea prevederilor prezentului Regulament

Luând în considerare cele prezentate și ținând seamă de raportul de specialitate nr. 490285/23.07.2019 al Direcției Servicii Publice, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
DIRECȚIA SERVICII PUBLICETELEFON {004 ou) 340 401T / 341 07 tl FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL servicii.publice@piimariej.ro

Șos. Mihai Bravo nr. 428, Sector 3,030328, BucureștiRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind indreptarea erorii materiale din HCLS3 nr. 175/28.03.2019 referitor la atribuirea/licitatia locurilor din parcările de reședința de pe raza Sectorului 3 al Mun. București

Ținând cont de prevederile;

  • •  Prevederile art. 7, alin. (4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică publică, republicată.

  • •  HCL S3 nr. 175/28.03.2019 privind aprobarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București,

si

Având in vedere ca dintr-o eroare materială a fost tehnoredactată greșit completarea articolului 29, alin.(4) din Regulament atât în raporul de specialitate al direcției, cât și în proiectul de horărâre: ” In cazul înstrăinării imobilului, noul proprietar poate solicita preluarea locului de parcare obținut direct/licitație, cu condiția ca acesta să aibă domiciliul/reședința la adresa imobilului pentru care se solicită preluarea locului de parcare și totodată are în proprietate/folosință un autovehicul”, față de cum este prevăzut în Regulament, anexă la HCLS3 nr. 175/28.03.2019: ”In cazul înstrăinării imobilului, locul de parcare devine liber și va fi atribuit cu respectarea prevederilor prezentului Regulament ”.

In aceste condiții, solicităm îndreptarea erorii materiale, astfel încât prevederile art.29, alin (4) să fie citit în mod corect: ”In cazul înstrăinării imobilului, locul de parcare devine liber și va fi atribuit cu respectarea prevederilor prezentului Regulament ”,

/    / .Director adjunct,

/    / /  BĂRGĂUN AȘ Raluca

Nr. 490285/23.07.2019


CĂTRE,


CABINET PRIMAR,Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice și proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLS3 nr. 175/28.03.2019, art. I, pct. 18 privind modificarea si completarea Regulamentului referitor la atribuirea/licitatia locurilor din parcările de reședința de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS3 nr. 16/29.01.2019.MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...L........de pe ordinea de zi /

suplimentmrearordinii de zi a ședinței ordinare/extrâordîn^rt'din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită m ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.......fc.......de pe ordinea de zi /.suplim-entarea-ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinarerși consideră că acesta A FOST /NU-A-FGST întocmit în conformitate cu

prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEEAVORABIL^proiectul de hotărâre menționat mai sus.


VASILIU MARIANA
DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN