Hotărârea nr. 376/2019

HCLS3 nr.376 din 30.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro


HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLS3 nr. 283/29.05.2019, referitoare la darea în folosință cu titlul gratuit a unor spații din incinta Grădiniței nr.255, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în vederea organizării și funcționării a două grupe de creșă (educație antepreșcolară) care aparțin Creșei Titan

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr.490765/CP/23.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 490234/23,07.2019 al Direcției învățământ Cultură -Serviciul Administrare Unităti de învățământ si Relații cu Unitățile de Cult;

  • -  Adresa cu nr.490237/23.07.2019 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

în conformitate cu prevederile :

  • -  Art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

  • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se îndreaptă eroarea materială din cuprinsul HCLS 3 nr. 283/29.05.2019, în sensul că art. 1 va avea următorul cuprins:

“Art.l. Se aprobă darea în folosință cu titlul gratuit a unor spații din incinta Grădiniței nr.255, din B-dul. Energeticienilor nr.3, pentru o perioadă de 5 (cinci)ani, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în vederea organizării și funcționării a două grupe de creșă (educație antepreșcolară) care aparțin Creșei Titan, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ”

Art.2. Celelalte prevederi ale HCLS3 nr. 283/29.05.2019, rămân neschimbate.NR. 376

DIN 30.07.2019


direcția ÎnvățămAnt cultură DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMĂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

UCLSi nA. #£/.3aaX &/9

Anexa la HCLS3 nr.283/29.05.2019

1). Spațiile date în folosință cu titlul gratuit:

Corp A - Sala 1-75 mp

Sala 2-75 mp

Anexe: Culoar - 40 mp

Oficiu - 10 mp

Toaletă - 26 mp

Cabinet medical - 12 mp

Suprafață totală spații date în folosință gratuită: 238 mp

CABINET PRIMAR

TELEFON (»04 «) 318 OJ 23 ■ aS FAX țCK>4O?i) 3?? C3 04E-MAIL cabine;prim.v@p:>nw<:fc3.ro

Calea Dudești nr. :gi, Sector 3, 031024, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLS3 nr. 283/29.05.2019, referitoare la darea în folosință cu titlul gratuit a unor spații din incinta Grădiniței nr.255, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în vederea organizării și funcționării a două grupe de creșă (educație antepreșcolară) care aparțin Creșei Titan

Prin Hotărârea nr. 283 din 29.05.2019, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat darea în folosință cu titlul gratuit a unor spații din incinta Grădiniței nr.255, din B-dul Energeticienilor nr. 3, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în vederea organizării și funcționării a două grupe de creșă (educație antepreșcolară) care aparțin Creșei Titan.

Din eroare, în cuprinsul hotărârii nu au fost menționate spațiile date în folosință cu titlu gratuit, ele fiind menționate doar în rapoartele de specialitate.

Luând în considerare eroarea menționată și ținând seama de raportul de specialitate nr. 490234/23.07.2019 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

direcția ÎnvățămAnt cultură SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON (OO4 021) 326 04 27 FAX (004 021) 31803 04 E-MAIL invatarnant@primarie3.r0

Șos. Mfhai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

Nr.490234/23.07.2019

Raport de specialitate

cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L.S.3 nr. 283/29.05.2019, privind darea în folosință cu titlul gratuit a unor spații din incinta Grădiniței nr.255, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în vederea organizării și funcționării a două grupe de creșă (educație antepreșcolară) care aparțin Creșei Titan

Având în vedere:

Eroarea materială din cuprinsul H.C.L.S.3 nr.283/29.05.2019, în sensul că nu sunt menționate spațiile date în folosință cu titlul gratuit în cadrul hotărârii sau într-o anexă la aceasta, spațiile fiind menționate doar în Rapoartele de specialitate

în conformitate cu :

Legea nr.24/2000

Față de cele arătate mai sus,

Propunem

Art.l dinH.C.L.S 3 nr.283/29.05.2019, se modifică și va avea următorul cuprins:

“ Se aprobă darea în folosință cu titlul gratuit a unor spații din incinta Grădiniței nr.255, din B-dul. Energericienilor nr.3, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în vederea organizării și funcționării a două grupe de creșă (educație antepreșcolară) care aparțin Creșei Titan, conform Anexei, care care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
direcția ÎnvĂțămAnt cultură SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULTTELEFON (004 021} 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL 3nvatamann3iprirnarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328. BucureștiNr. 490237/23.07.2019


Către


Cabinet Primarîn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect:

1) Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L.S.3 nr. 283/29.05.2019, privind darea în folosință cu titlul gratuit a unor spații din incinta Grădiniței nr.255, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în vederea organizării și funcționării a două grupe de creșă (educație antepreșcolară) care aparțin Creșei Titan

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ - Cultură Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre


întocmit: Dan Vasile

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul ......de pe opinca de zi,/ p

entarea-erdinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită. în ședința din data de . ...Z???.                   a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul......S...... de pe ordinea de zi / suplim^ntarea-ordinii de zi a ședinței

ordinareZex#aordinare,-..și consideră că acesta A FOST /'NU-"A~FOSTîntocmit în conformitate cu


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:SECRETAR, VASILIU MARIANA


PELIN ARU CORNEL


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN