Hotărârea nr. 375/2019

HCLS3 nr.375 din 30.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordul de principiu pentru prioritizarea suportării de la bugetul local al Sectorului 3 a cheltuielilor aferente realizării de noi spații verzi pe terenuri donate Municipiului București și date în administrarea Sectorului 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi, 30.07.2019

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr. 492904/CP/24.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 492871/24.07.2019 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

  • -  Adresa nr. 492879/24.07.2019 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

în conformitate cu prevederile:

Art. 7 și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

Art. 291 alin. (3) și art. 300 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -   Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. o) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă acordul de principiu pentru prioritizarea suportării de la bugetul local al Sectorului 3 a cheltuielilor aferente realizării de noi spații verzi pe terenurile situate în raza administrativ-teritorială a Sectorului 3 și donate Municipiului București de către persoa fizice sau juridice, sub condiția dării în administrarea Sectorului 3 în acest scop.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public/va lua măsurile necesare de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 375

DIN 30.07.2019
CABINET PRIMAR


TELEFON {004 o?i) 31® 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnctprimar(Ș»primarie3.ro

Calea Dudești nr. tgt, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind acordul de principiu pentru prioritizarea suportării de la bugetul local al Sectorului 3 a cheltuielilor aferente realizării de noi spații verzi

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, administrarea spațiilor verzi proprietate publică este exercitată de autoritățile administrației publice locale, iar cele de pe terenurile proprietate privată este exercitată de către proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 3 există mai multe persoane fizice și juridice care dețin în proprietate anumite terenuri, cu suprafețe mici, pe care nu pot realiza construcții sau realiza alte activități producătoare de venit, deținerea terenurilor respective reprezentând doar o cheltuială în sarcina proprietarilor, cheltuială rezultată din plata impozitelor, menținerea curățeniei, asigurarea pazei etc.

întrucât aceste terenuri nu fac parte din domeniul public al Municipiului București și date în administrarea Sectorului 3, suntem în imposibilitate de a interveni asupra acestor terenuri, pentru a dezvolta și extinde suprafața spațiilor verzi, singura soluție fiind aceea ca proprietarii sa doneze aceste terenuri Municipiului București, în vederea dării în administrare Sectorului 3 pentru realizarea de spații verzi.

în conformitate cu prevederile art. 291 din Codul Administrativ, acceptarea donațiilor făcute către Municipiul București se aprobă prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, actele prin care se fac aceste donații fiind scutite de plata oricăror impozite sau taxe. De asemenea, în situația în care există restanțe de impozite sau taxe, donațiile pot fi acceptate numai cu aprobarea a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.

Prin urmare, prin prezentul proiect de hotărâre se dorește prioritizarea suportării de la bugetul local al Sectorului 3 a cheltuielilor aferente realizării de noi spații verzi pe terenurile situate în raza administrativ-teritorială a Sectorului 3 și donate Municipiului București de către
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

HZ

TELEFON (004021) 341 07 15 -2SFAX (064021) 341 07 15 E-MAIL tf0meniu.public@primarie3.ro Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3,032158, București

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectului de hotărâre privind acordul de principiu pentru prioritizarea suportării de la bugetul local al Sectorului 3 a cheltuielilor aferente realizării de noi spații verzi

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, administrarea spațiilor verzi proprietate publică este exercitată de autoritățile administrației publice locale, iar cele de pe terenurile proprietate privată este exercitată de către proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 3 există mai multe persoane fizice și juridice care dețin în proprietate anumite terenuri, cu suprafețe mici, pe care nu pot realiza construcții sau realiza alte activități producătoare de venit, deținerea terenurilor respective reprezentând doar o cheltuială în sarcina proprietarilor, cheltuială rezultată din plata impozitelor, menținerea curățeniei, asigurarea pazei etc.

întrucât aceste terenuri nu fac parte din domeniul public al Municipiului București și date în administrarea Sectorului 3, suntem în imposibilitate de a interveni asupra acestor terenuri, pentru a dezvolta și extinde suprafața spațiilor verzi, singura soluție fiind aceea ca proprietarii sa doneze aceste terenuri Municipiului București, în vederea dării în administrare Sectorului 3 pentru realizarea de spații verzi.

în conformitate cu prevederile art. 291 din Codul Administrativ, acceptarea donațiilor făcute către Municipiul București se aprobă prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, actele prin care se fac aceste donații fiind scutite de plata oricăror impozite sau taxe. De asemenea, în situația în care există restanțe de impozite sau taxe, donațiile pot fi acceptate numai cu aprobarea a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.

Prin urmare, prin prezentul proiect de hotărâre se dorește prioritizarea suportării de la bugetul local al Sectorului 3 a cheltuielilor aferente realizării de noi spații verzi pe terenurile situate în raza administrativ-teritorială a Sectorului 3 și donate Municipiului București de către persoane fizice sau juridice, sub condiția dării în administrarea Sectorului 3 în acest scop.
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

TELEFON (004 O2l) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL d0meniu.public@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 492879/24.07.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, va transmitem alaturat următoarele documente:

  • - Proiectul de HOTĂRÂRE privind acordul de principiu pentru prioritizarea suportării de la bugetul local al Sectorului 3 a cheltuielilor aferente realizării de noi spații verzi pe terenuri donate Municipiului București și date în administrarea Sectorului 3.

  • - Raportul de specialitate nr. 492871/24.07.2019, la proiectul de hotărâre privind acordul de principiu pentru prioritizarea suportării de la bugetul local al Sectorului 3 a cheltuielilor aferente realizării de noi spații verzi pe terenuri donate Municipiului București și date în administrarea Sectorului 3.

DIRECTOR EXECUTIV. MANEA FLORIN---—..........:..:....:............... —.............

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul .....de pe ordinea de zi /

—suplimentarea or-diniLdezi a ședinței ordinare/extraordinare din data de..

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.............. , a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..../a.......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de-zi a ședinței ordinare/ext-raordinare, și consideră că acesta A FOST / NtLATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s~au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PÂUNICĂ ADRIANA ' w MEMBRI:           / 7

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONȚARU VALERICAMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, Juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe orcțjnea de ri/

supHmentarea-ordtnirde zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                ..........., a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ........de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii-dc^i_-a_ședinței

ordinare/extr-aordmare^i consideră că acesta A FOST / NU-A-FOST'întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL /DEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


SECRETAR, VASILIU MARIANAVOINEAINOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......u..... de pe ordinea de zi / usuplimentareaordimi de zi a ședinței ordinare/^traordînare din data de

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                    ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul......4............de pe

ordinea de zi / suplimcntarea-ordinii de zi a ședinței ordinare/cxtraordinare, și consideră că acesta A FOST / NUAJTIST’întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL /ND^AVGRABÎLproiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s~au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI:

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIANVASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUT

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL