Hotărârea nr. 374/2019

HCLS3 nr.374 din 30.07.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 490321/CP/ 23.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr. 490049/23.07.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

 • - Adresa nr.490052/23 .07.2019 a Direcției Economice;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 19 alin. (1) și art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii Bugetului de Stat pe anul 2019, nr. '50/2019;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.182.740,70 mii lei se majorează cu suma de 18.131,08 mii lei, devenind 1.200.871,78 mii Iei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 14.000,00 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.214.871,78 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2020-2022, conform Anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 167.872,00 mii lei, precum și estimările 2020-2022, în structură conform Anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 570.958,15 mii lei, precum și estimările 2019 - 2021, în structura conform Anexei nr.l 1/04 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2020 - 2022, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 855.568,09 mii lei și credite de angajament în sumă de 668.180,21 mii lei, conform Anexei nr.l 1/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Directa de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


SEMNEAZĂ

RET^R SyMIHĂITĂ

NR. 374

DIN 30.07.2019CABINET PRIMAR

TELEFON (004 <-Vî) J’8 °3 M • 28 FAX (oo# 0»l) 5»S Oț> 04 E-MAIL cabi-ietprimjrStîp-imar,cj.ro

Calea Dude>ti nr, igi, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 490049/23.07.2019 întocmit de Direcția Economică si Direcția Investiții și Achiziții privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară:

 • •  Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.182.740,70 mii lei se majorează cu suma de 18.131,08 mii lei devenind 1.200.871,78 mii lei;

 • •  La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 14.000,00 mii lei;

 • •  Cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 1.196.740,70 mii lei se majorează cu suma de 18.131,08 mii lei, devenind 1.214.871,78 mii lei, astfel:

  Nr. crt.

  INDICATORI

  Cap. bug.

  HCLS3 nr.

  372/2019

  Propuneri rectificare

  Influente

  (+/-)

  CHELTUIELI - TOTAL

  50.02

  1196 740,70

  1

  214 871,78

  18 131,08

  1

  Autoritati publice și acțiuni externe

  51.02

  244.898,54

  280.998,54

  36 100,00

  2

  Alte servicii publice generale

  54.02

  7.568,77

  7.568,77

  0,00

  3

  Tranzacții privind datoria publică

  55.02

  89.309,85

  89.309,85

  0,00

  4

  Apărare

  60.02

  188,60

  188,60

  0,00

  5

  Ordine publica și siguranță națională

  61.02

  4.389,74

  4.389,74

  0,00

  6

  învățământ

  65.02

  169.274,62

  169.660,62

  386,00

  7

  Sănătate

  66.02

  103,00

  103,00

  0,00

  8

  Cultură, recreere și religie

  67.02

  152.398,55

  189.604,47

  37.205,92

  9

  Asigurări și asistență socială

  68.02

  184.009,03

  184.109,03

  100,00

  10

  Locuințe, servicii și dezvoltare publică

  70.02

  92.811,57

  92.811,57

  0,00

  11

  Protecția mediului

  74.02

  206.597,77

  140.045,82

  -66.551,95

  12

  Transporturi

  84.02

  45.190,66

  56.081,77

  10.891,11

A 'j A      PRIMĂRfA'^J

CABINET PRIMAR


 • •  Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii se diminuează cu suma de 64.051,95 mii lei, devenind 167 872,00 mii lei;

 •  Bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 465.081,58 mii lei se majorează cu suma de 105.876,57 mii lei, devenind 570.958,15 mii lei;

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2019.
TELEFON (004 OM) 318 03 23 ■ FAX (004rai) 318 03 04 E-MAiL eeonomicfpprim; rîeî.ro

Cafea Curierii nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 4#^?/23.07.2019


RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3

pe anul 2019

In conformitate cu

 • •  Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

 • •  Contul de execuție bugetara;

 • •  Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate;

 • •  Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.182.740,70 mii lei, se majoreaza cu suma de 18.131,08 mii lei, devenind 1.200.871,78 mii lei, ca urmare a reestimarii veniturilor in urma depunerii cererilor de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 14.000,00 mii lei.

Urmare a acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS 3 nr.

372/2019

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

803 826,97

815 058,46

11 231,49

1. VENITURI CURENTE, din care:

802 735,97

813 967,46

11 231,49

Impozite si taxe locale

250 000,00

250 000,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

50 305,00

50 305,00

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:                        (04.02)

645 246,00

645 246,00

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat-(42.02)

1 091,00

1 091,00

0,00

III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-142 815,03

-131 583,54

11 231,49

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

378 913,73

385 813,32

6 899,59

I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE

FUNCTION (37.02.04)

142 815,03

131 583,54

-11 231,49

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

0,00

0,00

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

20 335,81

20 335,81

0,00

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect. (45.02)

270,90

270,90

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

215.491,99

233 623,07

18.131,08

TOTAL VENITURI buget local

1.182.740,70

1.200.871,78

18131,08


DIRECȚIA ECONOMICĂ

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS3 Nr.372/2019

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

1 196 740,70

1 214 871,78

18 131,08

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

803 826,97

815 058,46

11 231,49

Cheltuieli de personal

10

188 047,00

188 047,00

0,00

Bunuri si servicii

20

255 068,93

266 300,42

11 231,49

Dobânzi

30

89 284,85

89 284,85

0,00

Fonduri de rezerva

50

500,00

500,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

91 257,69

91 257,69

0,00

Alte transferuri

55

19 374,36

19 374,36

0,00

Asistenta sociala

57

69 957,64

69 957,64

0,00

Alte cheltuieli

59

27 892,00

27 892,00

0,00

Rambursări de credite

81

63 030,50

63 030,50

0,00

Plăti ef.in anii prec.si recup.in an

85

-586,00

-586,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

392 913,73

399 813,32

6 899,59

Transferuri intre unitati ale adm.pb.

51

114 015,08

47 463,13

-66 551,95

Proiecte cu finanțare din fonfuri externe nerambursabursabile, din care:

56+58

4 614,31

4 614,31

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

219 195,27

292 646,81

73 451,54

Rambursări de credite

81

55 089,07

55 089,07

0,00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole:

> Capitolul 51.02 - Autorități publice si acțiuni externe se majoreaza cu suma de 36.100,00 mii lei la Secțiunea de dezvoltare -cheltuieli de capital , investiții.

 • > Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 386,00 mii lei la secțiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital, lucrări de investiții pentru unitățile de invatamant.

 • > Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie se majoreaza cu suma de 37.205,92 mii le,i astfel: Secțiunea de funcționare majorare cu 1.105,53 mii lei pentru bunuri si servicii iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 36.055,39 mii lei - cheltuieli de capital, lucrări de investiții la subcap.întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement.

 • > Capitolul 68.02 - Asigurări si asistenta sociala se majoreaza cu suma de 100,00 mii lei, astfel .la Secțiunea de funcționare majorare cu 80,96 mii lei pentru bunuri si servicii - dotări la crese iar la Secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital, dotări pentru crese, majorare cu19,04 mii lei.

 • >  Capitolul 74.02 - Protecția mediului - se diminuează cu suma de 66.551,95 mii lei la Secțiunea de dezvoltare, transferuri intre unitati ale administrației publice la Direcția Generala de Salubritate Sector 3.

 • > Capitolul 84.02 - Transporturi - se majoreaza cu suma de 10.891,11 mii lei, din care la Secțiunea de funcționare majorare cu 10.000,00 mii lei pentru bunuri si servicii-strazi iar la Secțiunea de dezvoltare, majorare cu 891,11 mii lei cheltuieli de capital la străzi.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

INDICATORI

Cap. Bug.

HCLS 3 nr. 372/2019

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

1 196 740,70

1 214 871,78

18 131,08

1

Autorități publice si acțiuni externe

51.02

244.898,54

280.998,54

36 100,00

2

Alte servicii publice generale

54.02

7.568,77

7.568,77

0,00

3

Treanzactii privind datoria publica

55.02

89.309,85

89.309,85

0,00

4

Aparare

60.02

188,60

188,60

0,00

5

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

4.389,74

4.389,74

0,00

6

Invatamant

65.02

169.274,62

169.660,62

386,00

7

Sanatate

66.02

103,00

103,00

0,00

8

Cultura, recreere si religie

67.02

152.398,55

189.604,47

37.205,92

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

184.009,03

184.109,03

100,00

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

92.811,57

92.811,57

0,00

11

Protecția mediului

74.02

206.597,77

140.045,82

-66.551,95

12

Transporturi

84.02

45.190,66

56.081,77

10.891,11

 • •  Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii in suma de 231 923,95 se diminuează cu suma de 64.051,95 mii lei, devenind 167 872,00 mii lei ca urmare a diminuării bugetului la Direcția Generala de Salubritate Sector 3, din care: subvenție diminuare cu 66.551,95 mii lei secțiunea de dezvoltare) si majorare la venituri proprii cu suma de 2.500,00 mii lei (secțiunea de funcționare).

 • •  Bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 465.081,58 mii lei se majoreaza cu suma de 105.876,57 mii lei, devenind 570.958,15 mii lei, ca urmare a aprobării de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale a suplimentarii tragerilor pe anul 2019, pentru creditele aprobare anterior.

Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, din care: credite bugetare in suma de 855.568,09 mii lei si credite de angajament in suma de 668.180,21 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

Având in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2019.


Director Investiții Achiziții,
Nr.


Către,

CABINET PRIMAR


1ELEFON (004 oai) 318 4,j 33 - FAX (004021) 31S 03 04 E-MAIL ecc-nomic^prîmyriejsra

Otea Dnde'ri nr-191, Sector 3, 031034, București


4 WiTZ   i 23.07.2019Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2019”, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate

-Proiectul expunerii de motive

-Proiectul de hotărâre

-Anexe

Cu stima,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....5...... de pe ordinea de zi / -suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de........4.?.:.$^..^.$............, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .. Jr........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de-zi a ședinței ordinare/extraordmare, și consideră că acesta A FOST / NUATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NFFA-VORAB-I-L proiectul de hotărâre menționat mai sus.


HONȚARU VALERICA

MEMBRI:RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN