Hotărârea nr. 373/2019

HCLS3 nr.373 din 30.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II - 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 490325/CP/23.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 488996/22.07.2019 al Direcției Economice ;

 • -  Adresa nr. 489000/22.07.2019 a Direcției Economice; în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 49 alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă execuția bugetului local al Sectorului 3, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și execuția bugetului împrumuturilor interne pentru trimestrul II -2019, întocmite pe cele două secțiuni, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                                                 /"

Art.2. Primarul prezentei hotărâri.

NR. 373

DIN 30.07.2019SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Anexa nr. 1 HCLS3 ** SlZ/ioM. ZoIQ

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE

LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI II 2019


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI cf HCLS 336/25.06.2019 si Virare 135/27.06.2019

Triml+li

2019

EXECUȚIE

Triml+ll

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)

00.01

989 273.1t

J    444 261.31

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

809 321.7£

397 696.7C

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

841 042.0C

406 187.51

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

827 682.0C

391 485.96

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

645 246.0C

222 729.30

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

0.00

Impozit pe profit

(cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

I Impozit pe profit de la agenți economici1)

01.02.01

0.00

0.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

645 246.00

222 729.30

Impozit pe venit

(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0.00

0.00

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0.00

0.00

Impozitu

pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul

personal

03.02.18

0.00

0.00

Cote sl sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

645 246.00

222 729.30

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

0.00

43 641.83

{Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

645 246.00

179 087.46

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Sl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

(cod 05.02)

00.07

0.00

0.00

Alte Impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0.00

0.00

' Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0.00

0.00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori ■

06.02

0.00

0.00

|Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0.00

0.00

A3. IMPOZITE Sl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

106 800.00

102 587.11

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

106 800.00

102 587.11

Impozit s

taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

88 000.00

83 411.16

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

30 000.00

27 983.74

Impozit si taxa pe ciadiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

58 000.00

55 427.41

Impozit si

taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

7 900.00I

7 547.73

Impozit pe terenuri de ia persoane fizice *)

07.02.02.01

3 500.00

3 198.26

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

4 400.00

4 349.47

__

impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

0.00

0.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

9 000.00

9 864.36

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

1 900.00

1 763.86

A4. IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURI Sl SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

68 536.00

59 168.47

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

36 176.00

26 176.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0.00

0.00

f. . —~V --T ---------1—                        ---b

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

26 500.00

16 500.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

1.02.06

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a nfrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

1.02.07

0.00

0.00

I

'Sume defalc, din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat     1

1.02.09

9 676.00

9 676.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)                            1

2.02

0.00

53.17

|Taxs hoteliere

1

2.02.07

0.00

53.17

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)              / */

A \ 1

5.02

260.00

295.44

mpozit pe

spectacole                                  / s/

; yh 1

5.02.01

260.00

295.44

Mte taxe pe servicii specifice                               | zl

2 I 1

5.02.50

0.00

0.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pi dfisfas (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

» aț®Vtfati

1

6.02

32 100.001

32 643.86|
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI d HCLS 336/25.06.2019 si Virare 135/27.06.2019

2019

EXECUȚIE

TrimI+[J

Triml+ll

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

26 SOO.Oi

)     26 960.11

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.0f

17 000.0(

)     17100.47

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

9 500.01

9 859.64

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

5 600.0(

5 683.76

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarede activitati

16.02.50

o.oc

0.00

A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7100.0C

7 001.09

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7 100.0C

7 001.09

j Alte impozite si taxe

18.02.50

7 100.0C

7 001.09

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

14 260.0C

14 681.55

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

2 600.0C

2 886.04

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

2 600.00

2 886.04

[Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0.00

0.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05

2 600.00

2 886.04

jVeniturî din dividende (cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0.00

0.00

I           (Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0.00

0.00

|Alte venituri din proprietate

30.02.50

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0.00

0.00

i Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

11 660.00

11 795.51

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.02.084-33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

990.00

933.85

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

240.00

182.36

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

750.00

750.41

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0.00

0.00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0.00

0.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0.00

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0.00

1.08

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școala după școala"

33.02.33

0.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0.00

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

20.00

16.19

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

20.00

16.12

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0.00

0.07

Amenzi, penalitatl si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

9 950.00

10 194.20

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

9 950.00

10194.19

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si

35.02.02

0.00

0.00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0.00

0.01

Diverse venituri                                                                                I

(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)                      1

36.02

700.00

651.27

[Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0.00

0.00

; Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0.00

0.00

Taxe speciale                                                                 r

36.02.06

0.00

75.24

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0.00

0.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedent!

J6.02.32

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0.00

0.00

Xlte venituri                                                                                              ;

6.02.50

700.00

576.02

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (spd-âTj&QI+37.02.50)                      S

7.02

0.00

0.00

jDonații si sponsorizări                                                                       3

7.02.01

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentrtTJrifcfî (cu semnul minus)                      /

île dezvoltare a bugetului local \                          3

7.02.03

-130111.06

-99 235.42

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 1 $

" ]                             3

7.02.04

130 111.06

99 235.42

|Alte transferuri voluntare          ț 6

U           3

7.02.50

0.00

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)  \ A <

ă*/                  o

0.15

3 555.79

6 388.84

Venituri din valorificarea unor buri^(}<tpd'391)2.f^Mf02.03+39.02.04+39.02.07+39.ț3

9.02

3 555.79

6 388.84Cod indicator

PREVEDERI cl HCLS 336/25.06.2019 si Virare 135/27.06.2019

2019

EXECUȚIE

/♦/

DENUMIREA INDICATORILOR f c/ j zl l 6\

\*\

1-1 Io /r

CWU /r /

Triml+ll

Triml+ll

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0.0(

)            O.OC

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului              u

39.02.03

3 555.7!

9      6 388.84

Venituri din privatizare

39.02.04

0.0(

) 0.00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților

39.02.07

0.0(

) 0.00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0.0(

O.OC

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

o.oc

11 316.35

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

O.OC

11 316.35

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

O.OC

0.00

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și Juridice

40.02.07

O.OC

0.00

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

O.OC

0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas

40.02.11

0.00

0.00

Exced.B.L. fin. chelt.sect.dezv.

40.02.14

0.00

11 316.35

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

20 818.81

4 257.92

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

20 818.81

4 257.92

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

20 818.81

4 257.92

A De capital

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.62)

00.19

20 238.81

I

4 032.67

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0.00

0.00

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

42.02.03

0.00

0.00

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0.00

0.00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0.00

0.00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe

42.02.06

0.00

0.00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0.00

0.00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0.00

0.00

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0.00

0.00

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0.00

0.00

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0.00

0.00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0.00

0.00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a

42.02.13

0.00

0.00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0.00

0.00

_

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01 +42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

12.02.16.03

0.00

0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

12.02.17

0.00

0.00

Dentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)                                            <

12.02.18

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate                                     4

2.02.18.01

0.00

0.00

t

c

ehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul iperațional regional 2007-2013                                                          4

2.02.19

0.00

0.00

<

I

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării roiectelor finanțate din FEN postaderare                                                A

2.02.20

0.00

0.00

S

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național       4

2.02.51

0.00

A00

V

V*

IU

Cod indicator

PREVEDERI d HCLS 336/25.06.2019 si Virare 135/27.06.2019

2019

l

! s/ j ci DENUMIREA INDICATORILOR»

EXECUȚIE

Triml+H

Triml+ll

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de dezvoltare a bug. local

42.02.51.02

o.ot

)            O.OC

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

9 176.0(

) 0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

11 062.8-

4 032.67

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34

+42.02.35+42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)

00.20

580.0C

)         225.25

| Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

484.0C

)         160.96

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

o.oc

)             O.OC

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

o.oc

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

o.oc

0.00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

10.00

0.19

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medicc-sociale

42.02.35

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

; 42.02.37

0.00

0.00

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

I

42.02.40

0.00

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

86.00

64.10

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0.00

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0.00

0.00

European

42.02.45

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0.00

0.00

Subvenții de fa bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de funcționare a bug. local

42.02.51.01

0.00

0.00

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.3143.02

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului               |

43.02.01

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0.00

0.00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0.00

0.00

j

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0.00

1

i

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0.00

0.00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45-02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

15.02

270.90

0.00

L

fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 +45.02.01.02+45.02.01.03)

Î5.02.01

0.00

0.00

i

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

15.02.01.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori                          4

15.02.01.02

0.00

0.00

Prefinanțare                                                                       4

15.02.01.03

0.00

0.00

fondul Social European (cod 45.02.02.01 +45.02.02,02+45.02.02.03)                    4

5.02.02

167.50

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent                          4

5.02.02.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori                          4

5.02.02.02

167.50

0.00

Prefinanțare                                                                  4

5.02.02.03

0.00

0.00

F

fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 +45.02.03.02+45.02.03.03)                         4

5.02.03

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent                          4

5.02.03.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori                          4

5.02.03.02

0.00

0.00

Prefinanțare                                                                  4

5.02.03.03

0.00

lA    0.00


-

/ *7 l

1 sl

DENUMIREA 1 N D 1 CATO R 1 L CtHA

IBS

Q

/r

Cod indicator

PREVEDERI ci HCLS 336/25.06.2019 si Virare 135/27.06.2019

2019

EXECUȚIE

Triml+ll

Triml+ll

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0.0

3            0.0G

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0.0<

3            O.OC

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0.0(

3            0.0G

Prefinanțare

45.02.07.03

0.0(

3            0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod

45.02.08

o.ot

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0.0(

O.OG

-1-----------------------------

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

o.ot

0.00

1

Prefinanțare

45.02.08.03

o.ot

0.00

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

o.oc

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

o.oc

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

o.oc

0.00

Prefinanțare

45.02.15.03

o.oc

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

103.4C

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

o.oc

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

103.40

0.00

Prefinanțare

45.02.16.03

0.00

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0.00

0.00

Sume primite in avans

45.02.17.03

0.00

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 +48.02.11+45.02.12+45.02.15+45.02.19+45.02.32+45.02.33)

48.02

122 685.63

16 130.68

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

122 077.63

16 130.68

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

110 535.72

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

11 541.91

16 130.68

|

Prefinanțare

48.02.01.03

0.00

0.00

zj.

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

608.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

608.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0.00

Prefinanțare

48.02.02.03

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

712 410.94

307 157.35

VENITURI PROPRII(00.02+11.02+00.16+37.02)

48.02

805 766.00

379 991.51

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

711 830.94

306 932.09

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

827 682.00

391 485.96

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

D0.04

645 246.00

222 729.30

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

30.05

0.00

0.00

Impozit pe profit

(cod 01.02.01)

31.02

0.00

0.00

| Impozit pe profit de la ageriți economici 1)

31.02.01

0.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

30.06

645 246.00

222 729.30

Impozit pe

venit (cod 03.02.17+03.02.18)

(

33.02

0.00

0.00

limpezit pe onorariul avocaților șl notarilor publici                                            c

33.02.17

0.00

| Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal       C

3.02.18

0.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)                       C

I4.02

645 246.00

222 729.30

Cote defalcate din impozitul pe venit                                                     c

4.02.01

0.00

43 641.83

jSume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor     0

4.02.04

645 246.00

179 087.46

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)        0

0.07

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit sl câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)      0

5.02

0.00

0.00

[ Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital                                             0

5.02.50

0.00

0.00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -                           0

6.02

0.00

0.00

(Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -                          0

6.02.02

0.00

WK    0.00


Cod indicatoi

PREVEDERI ci HCLS 336/25.06.2019 sl Virare 135/27.06.2019

2019

[*7

DENUMIREA INDICATORILOR j %

\e» l -J o /< /?

EXECUȚIE

Triml+ll

Trlml+ll

A3. IMPOZITE SI

TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

106 800.0I

)    102 587.11

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02,50)

07.02

106 800.01

3    102 587.11

Impozit s

taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

88 000.01

)     83 411.16

Impozit pe clădiri de ia persoane fizice *)

07.02.01.01

30 000.0(

)     27 983.74

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

58 000.0C

55 427.41

i Impozit s

taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

7 900.0(

7 547.73

| Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3 500.0C

3 198.26

j Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

4 400.0C

4 349.47

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

o.oc

0.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

9 000.0C

9 864.36

[Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

1 900.0C

1 763.86

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

68 536.0C

59 168.47

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

36 176.00

26 176.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului

11.02.02

26 500.00

16 500.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dramuri

11.02.05

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0.00

0.00

Sume defalc, din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

9 676.00

9 676.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0.00

53.17

Taxe hoteliere

12.02.07

0.00

53.17

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

260.00

295.44

Impozit pe spectacole

15.02.01

260.00

295.44

.. J

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0.00

0.00

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

32 100.00

32 643.86

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02,01+16.02.02.02)

16.02.02

26 500.00

26 960.11

mpozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

17 000.00

17 100.47

mpozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

9 500.00

9 859.64

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

5 600.00

5 683.76

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de

16.02.50

0.00

0.00

A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE (cod 18.02)                                    i

00.11

7 100.00

7 001.09

Alte Impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7100.00

7 001.09

IAlte impozite si taxe

18.02.50

7 100.00

7 001.09

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

100.12

-115 851.06

-84 553.87

C1. VENITURI DIN

PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

2 600.00

2 886.04

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

2 600.00

2 886.04

|Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0.00

0.00

|Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

Î0.02.05.30

2 600.00

2 886.04

/enituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

0.00

0.00

'enituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0.00

0.00

ZP

Mte venituri din proprietate                                                                  ;

10.02.50

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)                                                         î

11.02

0.00

0.00

|Aite venituri din dobânzi                                                                     2

1.02.03

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)              0

0.14

-118 451.06

-87 439.91

Venituri din prestări de servicii sl alte activitati

cod 33.02,08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)                      ,3

3.02

990.00

933.85

V

'enituri din

prestări de servicii

3

3.02.08

240.00

182.36

c

xontributia părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese           3

3.02.10

750.00

750.41

X

.ontributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social                         3

3.02.12

0.00

0.00

axe din activitati cadastrale si agricultura                                                   3

3.02.24

0.00

0.00

c

ontribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială 3

3.02.27

0.00

0.00

_

enituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri                   3

3.02.28

0.00

1.08

[Contribuții pentru finanțarea Programului "Școala după școala”                           3

3.02.33

0.00

0.00DENUMIREA IN DiIC A T ° R I L

PREVEDERI cl HCLS

2019

Cod indicator

336/25.06.2019 si Virare

135/27.06.2019

EXECUȚIE

Triml+ll

Triml+ll

(Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0.0I

3              O.Ot

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

20.0I

) 16.11

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

20.0(

) 16.11

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

o.ot

0.0'

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35-02.03+35.02.50)

35.02

9 950.01

10 194.2C

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

9 950.0C

10194.1S

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si

35.02.02

o.oc

0.00

cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

o.oc

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

o.oc

0.01

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+30.02.50)

36.02

700.0C

651.27

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

O.OC

0.00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0.00

0.00

Taxe speciale

36.02.06

0.00

75.24

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0.00

0.00

Alte venituri

36.02.50

700.00

576.02

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

-130111.06

-99 235.42

; Donații si sponsorizări

37.02.01

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-130111.06

-99 235.42

(Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0.00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0.00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integrai din venituri proprii

40.02.06

0.00

0.00

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0.00

0.00

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0.00

0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**ale secțiunii de funcționare)                          j

40.02.11

0.00

0.00

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.13)                                                            100.17

580.00

225.25

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

DO. 18

580.00

225.25

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.20)

42.02

580.00

225.25

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41)

10,20

580.00

225.25

I

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

484.00

160.96

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

12.02.28

0.00

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0.00

0.00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri                                                                             4

12.02.34

10.00

0.19

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale      A

42.02.35

0.00

0.00

L’

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți                                  4

2.02.36

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de     4

2.02.37

0.00

0.00

I

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de nvestitii in turism                                                                                  4

2.02.40

0.00

0.00

t

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii                                     4

2.02.41

86.00

64.10

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA ,4

2.02.42

0.00

0.00

c

Jubventii din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole                        4

2.02.44

0.00

0.00

c

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social 4

2.02.45

0.00

0.00

c

Ș

subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante le centralelor de termoficare                                                            4

2.02.46

0.00

.Q-OOl

PREVEDERI ci HCLS

2019

DENUMIREA I N D I C A T O R I LD%         j* j

Cod indicator

336/25.06.2019 si Virare

135/27.06.2019

EXECUȚIE

Triml+ll

Triml+ll

Subvenții de (a bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin. Secțiunii de funcționare a bug. Local

42.02.51.01

0.0(

3            0.00

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

0.0(

3            0.00

Subvenții de la alte administrații {cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.;

îl 43.02

o.ot

3            0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

143.02.01

o.ot

O.Ot'

Subvenții de la bugetul asigurârifor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de

43.02.04

o.ot

0.00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

o.oc

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de lextremă dificultate **)

43.02.08

o.oc

i

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0.00

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

276 862.19

137 103.96

VENITURII PROPRII (cod 00.02+11.02+00.15+37.02)

48.02

3 555.79

17 705.19

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

130 111.06

99 235.42

VENITURI FISCALEf 00.10)

00.03

0.00

0.00

Ia4~ IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII {cod 11.02)

00.10

0.00

0.00

[Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

0.00

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

130111.06

99 235.42

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

130 111.06

99 235.42

| Diverse venituri   (cod 36.02.07+36.02.32)

36.02

0.00

0.00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedente

36.02.32

0.00

0.00

{Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiuni! {de dezvoltare

36.02.32.02

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37.02

130 111.06

99 235.42

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

130 111.06

99 235.42

| II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

3 555.79

6 388.84

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 +39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.(i

39.02

3 555.79

6 388.84

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice                                   I

39.02.01

0.00

0.00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

3 555.79

6 388.84

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

0.00

I

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților a<

39.02.07

0.00

0.00

r     i

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0.00

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)                                               r

30.16

0.00

11 316.35

[încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0.00

11 316.35

____

Exced.B.L. fin. chelt.sectdezv.

40.02.14

0.00

11 316.35

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

30.17

20 238.81

4 032.67

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

30.18

20 238.81

4 032,67

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)                                                 l

12.02

20 238.81

4 032.67

Ia. De capital

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)                    (

10.19

20 238.81

4 032.67

[Retehnolcgizarea centralelor termice și electrice de termoficare                          4

12.02.01

0.00

0.00

L

nvestitii finanțate parțial din împrumuturi externe                                            4

I2.02.03

0.00

0.00

b

\eroporturi de interes local                                                                  4

12.02.04

0.00

0.00

3lanuri si regulamente de urbanism                                                     4

2.02.05

0.00

0.00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe 4

2.02.06

0.00

0.00

-inanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD                          4

2.02.07

0.00

0.00

4

:inanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)                                           4

2.02.09

0.00

0.00

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate                                   4

2.02.09,01

0.00

V . o.oo

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor                4

2.02.09.02

0.001

------------------------------------------------------------- "

/♦/

1 s

PREVEDERI ci HCLS

2019

1 cl

1 zl DENUMIREA INDICATORI L\CȚR

%

4f.iui.Ji

c J

,4/

Cod indicator

336/25.06.2019 sl Virare

135/27.06.2019

EXECUȚIE

Triml+ll

Triml+ll

~i 1

l

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0.0(

] 0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

O.OC

) 0.00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

o.oc

) 0.00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

O.OC

0.00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

O.OC

0.00

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

o.oc

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătatefcnd 42.02.16.01 +42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

O.OC

0.00

Subvenții de la bugetul de statcătre bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0.00

0.00

Subvenții de ta bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

,42.02.16.02

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0.00

0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0.00

0.00

pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0.00

0.00

_

tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0.00

0.00

{Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de dezvoltare a bug. focal                                                  1

42.02.51.02

0.00

0.00

1

1

1

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

i

42.02.65

9 176.00

0.00

{Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării {proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete 1 perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

11 062.81

4 032.67

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

15.02

270.90

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

15.02.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

2

15.02.01.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

15.02.01.02

0.00

0.00

Drefinanțare

4

15.02.01.03

0.00

0.00

tf

-ondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

4

5.02.02

167.50

0.00

I

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Î4

5.02.02.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

4

5.02.02.02

167.50

0.00

’refinanțare

4

5.02.0203

0.00

0.00

F

:ondul de Coeziune (cod 45,02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

4

5.02.03

0.00

0.00

4

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

4

5.02.03.01

0.00

0.00

J

lume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

4

5.02.03.02

0.00

0.00

F

’refinanțare

4

5.02.03.03

0.00

0.00

F

ondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

3j4

5.02.04

0.00

0.00

ISume primite în contul plăților efectuate în anul curent

4

5.02.04.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

4

5.02.04.02

0.00

0.00

i Prefinanțare

4

5.02.04.03

0.00

țhoo

j!

ondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45,02.05.02+45.02.05.

Q3)

4

5.02.05

0.00

.yo.oo

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI cf HCLS 336/25.06.2019 si Virare 135/27.06.2019

2019

EXECUȚIE

Trimi+ll

Trimi+ll

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate Tn anii anteriori

45.02.05.02

0.00

0.00

Prefinanțare

45.02.05.03

0.00

0.00

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0.00

0.06

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0.00

0.00

Prefinanțare

45.02.07.03

0.00

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod

45.02.08

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate fn anii anteriori

45.02.08.02

0.00

0.00

Prefinanțare

45.02.08.03

0.00

0.00

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0.00

0.00

Prefinanțare

45.02.15.03

0.00

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

103.40

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

103.40

0.00

Prefinanțare

45.02.16.03

0.00

0.00I

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0.00

o.ool

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0.00

o.ool

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0.00

o.ool

Sume primite in avans

45.02.17.03

0.00

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.02.18

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0.00

0.00

Sume primite in avans

45.02.18.03

0.00

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori In contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 ia 48.02.05

*8.02

122 685.63

16 130.68

i

_

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 18.02.01.01 +48.02.01.02+48.02.01.03)

18.02.01

122 077.63

16 130.68

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

18.02.01.01

110 535.72

0.00

iSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

18.02.01.02

11 541.91

16 130.68

Prefinanțare                                                                  48.02.01.03

0.00

:ondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

18.02.02

608.00

I

i

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent                         148.02.02.01

608.00

J.Î

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori                          t

18.02.02.02

0.00

I f

prefinanțare                                                                       4

18.02.02.03

0.00

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ANEXA NR.2 4MSS 3/3/59, OZ 2o/

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE

LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI II 2019mii lei


INDICATORI

PREVEDERI cf HCLS

336/25.06.2019 si Virare 135/27.06.2019

'        2019

EXECUȚIE

TrlmH-ll

Trimi+ll

CHELTUIELI ■ TOTAL , din care

788 719.29

430 913.19

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARI

497 857.10

306 258.61

Cheltuieli de persona

1 10

105 224.00

85 596.38

Bunuri si servit

i 20

176 388.01

73 661.63

Dobanz

1 30

46 925.84

37 997.83

Subvent

40

0.00

0.00

Fonduri de rezervi

50

250.00

0.00

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

57 81669

35 972.60

Alte transferur

55

9 762.36

4 962.65

Asistenta sociala

57

41 404.14

27 555.75

Alte cheltuiel

59

26 317.00

11 352.51

Rambursări de credite

81

34 248.00

29 725.83

Plăti efect In anii preced si recuper in anul curen

85

-478.94

-566.57

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

290 862.19

124 654.58

Transf. Intre unitati ale admln. publice

51

114 015.08

26 000.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

10.00

0.00

Programe din (FEDR) - CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

720.00

67.16

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

148 572.57

76 445.23

Active nefinanciare, din care:

71

93 072.57

24 945.23

Active financiare, din care:

72

55 500.00

51 500.00

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

27 544.54

22 142.71

Plăti efect in anii preced sl recuper in anul curent

85

0.00

-0.52

1

AUTORfTATI PUBLICE Sl ACȚIUNI EXTERNE

51.02

166 733.65

106 655.56

Autorități executive (PS 3 + DITL)

51.02.01.03

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

70 944.70

43 153.48

Cheltuieli de personal

10

45 763.00

37 210.73

Bunuri sl servicii

20

23 618.83

4 592.53

Dobânzi

30

0.00

0.00

Subvenții

40

0.00

0.00

Transf. Intre unitati ale admln. publice

51

0.00

0.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Asistenta sociala

57

0.00

0.00

Alte cheltuieli

59

445.00

340.42

Rambursări de credite

81

1 323.00

1 215.90

Plăti efect in anii preced sl recuper in anul curent

B5

-205.13

-206.10

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

95 788.95

63 502.08

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

0.00

0.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

10.00

0.00 .

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care;

58

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

ro

95 778.95

63 502.08

Active nefinanciare, din care:

ri

50 278.95

18 002.08

Active financiare, din care;

'2

45 500.00

45 500.00

Plăti efect in anii preced sl recuper in anul curent

5

0.00

0.00

2

AiJK£ERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

4 351.03

2 849.95

XqNI A A/jzX.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

3 863.23

2 849.95

/                    \                        Cheltuieli de personal 1

0

0.00

0.00

/ •/

\* \                             Bunuri si servicii 2

0

705.23

248.96

/ £■/

V* l                        Fonduri de rezerva 5

0

250.00

0.00

1 c

-------1—zl---

H 1        Transf. Intre unitati ale admln. Publice 5

1

2 908.00

2 604.40
PREVEDERI cf HCLS 336/25.06.2019 si Virare 135/27.06.2019


2019


EXECUȚIE


Triml+ll


-3.41


_________________________________Bunuri sl servicii Plăti efect in anii preced sl recuper in anul curent


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI DE CAPITAL, din care: Active nefinanciare, din care:


Plăti efect in anii preced sl recuper in anul curent


ORDINE PUBUCA Sl SIGURANȚA NAȚIONALA (Prot. Clylia+PoLComunit)


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE


_________________________Cheltuieli de personal _________________________________Bunuri sl servicii ___________Transf. Intre unități ale admrn. publice Plat! efect in anii preced sl recuper In anul curent


Servicii de sanatate publica


20

85


10

51_

85


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


Transf. Intre unități ale admln. publice CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:


________________________Active nefinanciare, din care:

Plăti efect in anii preced sl recuper in anul curent INVATAMANT


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE


__________________________Cheltuieli de personal _________________________________Bunuri sl servicii ____________________________________Dobânzi ___________________________________Alte transferuri ______________________________Asistenta sociala ________________________________________Alte cheltuieli _______________________Rambursări de credite Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


_________________________________________Alte transferuri Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:


CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:


_______________________Active nefinanciare, din care: Plăti efect in anii preced sl recuper in anul curent SANATATE


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE


_________________________Cheltuieli de personal _________________________________Bunuri el servicii Plăti efect In anii preced sl recuper In anul curent


CULTURA.RECREERE Sl RELIGIE


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE


61X12487.80

0.00

46 950.84

46 950.84

25.00

46 925.84


 • 144.80

 • 92.80

92.80

I.OO


52.00

52.00

52.00

0.00


4 464.67

3 286.96

0.00

3 290.08

0.00 -3.12


0.00
37 997.83

37 997.83

0.00

37 997.83


28.36

28.36

28.36

0.000.00

0.00


22.

22

30

55

®L

59

81_

85


 • 55 ______

 • 56 _______

 • 70 _______

 • 71 ________

85______

66.02

66.02.08


10

22.

85


67.02
_______________Cheltuieli de personal ______________________Bunuri si servicii Transf, intre unita» ale admln. publice


Alte cheltuieli


Rambursări de credite


10

22

51

59

B1


Plăti efect in anii preced sl recuper In anul curent


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


85


102 116.56 81 938.08

0.00

72 800.38

0.00 770.00

8 402.00


-34.30


20 178x18


11.90

0.00

11.90

11.90

0.00

39 161.14

38 866.60

2 735.29

13 456.03

0.00

4 962.65

368.66

10 197.46

7195.39

-48.88


294.54

0.00

0.00

294.54

294.54


62.70

62.70

62.70

62.70-35.92


5 534.56


INDICATORI

PREVEDERI cf HCLS 336/25.06.2019 si Virare 135/27.06.2019

Trlml+fl

2019

EXECUȚIE

Triml+ll

Transf. Intre unltati ale admiri, publici

51

0.00

0.00

Alte transferu

ri 55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din cart

>: 56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care

: 70

20 178.48

5 534.56

Active nefinanciare, din care

: 71

17178.48

2 534.56

Active financiare, din care

: 72

3 000.00

3 000.00

Plăti efect In anii preced si recuper in anul curen

ii 85

0.00

9

ASIGURĂRI St ASISTENTA SOCIALA

68.02

108 61849

79 197.88

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARI

104 339.07

79 073.93

Cheltuieli de persona

I 10

54 649.00

45 587.66

Bunuri si servtci

20

13 298.70

5 494.27

Dobanz

30

0.00

0.00

SubventJ

40

0.00

0.00

Transf. Intre unitati ale admin. publice

51

0.00

0.00

Alte transferul

55

0.00

0.00

Asistenta sociale

57

35 467.00

27 187.09

Alte chettulel

59

480.00

408.50

Rambursări de credite

51

666.00

664.54

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curen

85

-221.63

-268.13

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

4 279.42

123.95

Transf. intre unltati ale admin, publice

51

0.00

0.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

58

720.00

67.16

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

3 55942

56.79

Active nefinanciare, din care:

71

3 559.42

56.79

Plăti efect In anii preced si recuper In anul curent

85

0.00

0.00

10

LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.02

45 355.54

37 670.66

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

15 127.00

14 641.51

Bunuri si servicii

20

150.00

0.00

Subvenții

40

0.00

0.00

Transf. intre unltati ale admin. publice

51

0.00

0.00

Rambursări de credite

81

14 977.00

14 641.51

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

30 228.54

23 029.15

Transf. Intre unltati ala admin. publice

51

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

0.00

0.00

Programe din (FEDR) - CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

30 228.54

23 029.67

Active nafinanciare, din care:

71

2 684.00

886.96

Active financiare, din care:

72

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Rambursarea împrumuturilor contr.pt finanțarea proiectelor cu finanțare UE

H

27 544.54

22142.71

Plăti efect in anii preced sl recuper In anul curent

Î5

0.00

-0.52

11

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

177 036.77

62 368.20

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

56 021.69

33 368.20

Bunuri si servicii 2

0

1 113.00

0.00

 Afr''^                       Transf. Intre unitati ale admin. publice

1

54 908.69

33 368.20

Rambursări de credite 8

1

0.00

0.00

f                1 X* \        P|a*i efect in anii preced sl recuper in anul curent 8

5

0.00

0.00

/•/WM Y\

i s

^«1

O l                  SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

121 015.08

29 000.00

1 c

1 ■?.

je f                  Transf. Intra unitati ale admin. publice 5

1

114 015.08

26 000.00

\

A7 /                 CHELTUIELI DE CAPITAL, din care: 7

0

7 000.00

3 000.00

\                                                      Active nefinanciare, din care: 7

0.00

0.00

Active financiare, din care: 7

2

7 000.00

3 000.00

Plăti efect in anii preced sl recuper In anul curent 8

5

0.00

0.00

12

TRANSPORTURI

84.02

25 742.00

18 394.04

* *

INDICATORI

PREVEDERI cfHCLS 336/25.06.2019 si Virare 135/27.06.2019

2019

EXECUȚIE

Triml+H

Triml+ll

Străzi

84.82.03.03

25 742.00

18 394.04

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

16 746.00

15 235.64

Bunuri si servicii

20

16455.00

14 952.97

Rambursări tfe credite

61

293.00

282.67

Plăti efect in anii preced si recuper In anul curent

85

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

8 994.00

3 158.40

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

8 994.00

3 158.40

Active nefinanciare, din care:

71

8 994.00

3 158.40

Active financiare, din care;

72

0.00

0.00

Plăti efect In anii precedai recuper in anul curent

65

0.00

0.00DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHETU


SEF BIROU, LENUTA ALUNARU
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                                                 ANEXA Nr.3     „

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI II2019

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI cf

HCLS

336/25.06.2019 s

Virare

135/27.06.2019

2019

execuție

Triml+ll

Triml+ll

I

TOTAL VENITURI

00.01

415081.58

345 972.91

III OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

415 081.58

345 972.91

Alte operațiuni financiare

41.0

7    415 081.58

345 972.91

Sume aferente creditelor Interne

41.07.02.01

92 061.70

22 953.03

cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.02

0.00

0.00

cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.07

0.00

0.00

cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.09

0.00

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.8/2018 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.12

323019.88

323 019.8B

CREDITE INTERNE

415 081.58

88 809.14

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.07+63.07+70.07+74.07+79.07)

415 081.58

88 809.14

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07)

21 337.00

8 709.68

Autoritari publice si acțiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

21 337.00

8 709.68

D/n total capitol:

IAutorități executive sl legislative

51.07.01

21 337.00

8 709.68

Alte servicii publice generale (cod 54.07.50)

54.07

0.00

0.00

| Alte servicii publice generate

54.07.50

0.00

Invatamant (cod 65.07.03 ia cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

8 663.00

2 056.34

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0.00

0.00

| învățământ preșcolar

65.07.03.01

0.00

0.00

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

8 663.00

2 050.34

nvatamânt secundar inferior

65.07.04.01

4 446.00

1 381.23

nvatamănt secundar superior

65.07.04.02

4 217.00

675.11

nvatamant profesional

65.07.04.03

învatamant postliceal

65.07.05

învățământ nedefinibîl prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0.00

0.00

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0.00

Cultura, recreare si religie (cod 67.07.03+67,07.05+67.07.50)

67 07

17 000.0

11 983.32

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67,07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0.00

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.03)

67.07.05

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

17 000.00

11 983.32

Asig

urări si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.15}

68.07

3 000.00

0.00

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in versta

58.07.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

58.07.06

Creșej

38.07.11

0.00

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

38.07.15

0.00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.07.50)

38.07.50

3 000.00

0.00

| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

>8.07.50.50

3 000.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05ta—T-j-^. 70.07.07+70.07.50)                                     zj£C

0.07

365 081.58

66 059.80

Din total capitol:                                                /* V*”

\

.ocuinte ( cod 70.07.03.01 +70.07.03.30)                  / /

0.07.03

365 081.58

66 059.80

Dezvoltarea sistemului de locuințe                         / c

V

0.07.03.01

365 081.58

66 059.80

Alte cheltuieli In domeniul locuințelor                      | ®

"Wm ff

0.07.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.6^+1

L07:J

!• 17

0.07.05

0.00

I

uminat public si electrificări rurale                                                   J 1

0.07.06

Z

Alimentare cu gaze naturale in (ocalitati                       VjJjp’țsjpsîv        7

0.07.07

X

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării mm iinHKL~r uV 1^*''     7

0.07.50

0.00

Protecția mediului (cod 74.07.05+74.07.06)                                     7

4.07

0.00

Din total capitol:                                                                                        7

9.07

. x.

S

alubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)                     7

4.07.05

0.00

c

banalizarea sl tratarea apelor reziduale                                                  7

4.07.06

_

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0.00

Din total capitol:

jActiuni generale economice si comerciale (cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0.00

Combustibil și energie (cod 81.07.06)

81.07

0.00

Din total capitol:

Energie termică

81.07.06

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06)

84.07

0.00

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0.00

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)                 4

96.07

0.00

DEFICIT I

99.07DIRECTOR EXECUȚI OCTAVIAN GHE
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa nr 4

EXECUȚIA BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI II 2019

mll fel

PREVEDERI cf HCLS 336/25.06.2019 sl Virare 135/27.06.2019

2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

execuție

Triml+ll

Triml+ll

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)

00.01

186 570.41

î    74 552.27

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

14 738.6!

>     11 780.01

A VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0.0(

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0.0(

0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

j wRPwl v* i

15.10

o.oc

0.00

Impozit pe spectacole

= )* )

15.10.01

o.oc

0.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

o.oc

0.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

14 738.65

11 780.01

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

1 791.39

1 022.97

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

1 791.39

1 022.97

Venituri din concesiuni si inchirieri(cod30.10.05.30)

30.10.05

1 791.39

1 022.97

i Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituții publice

30.10.05.30

1 791.39

1 022.97

Venituri din dividende(cod30.10.08.02+30.10.08.03)

30.10.08

0.00

0.00

I Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.10.08.02

0.00

0.00

I Dividende de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu {capital majoritar de stat**)

30.10.08.03

0.00

0.00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0.00

0.00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0.00

0.00

(Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

12 947.26

10 757.04

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.

33.10

12 945.26

10 756.72

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

10 089.26

6 149.39

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1 655.00

3 822.93

Taxe si alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0.00

0.00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

565.00

412.37

Contribuția elevilor si studenților pentru Internate, cămine si cantine

33.10.14

205.00

160.25

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0.00

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare s

33.10.17

10.00

0.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0.00

0.00

Venituri din cercetare

33.10.20

0.00

0.00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0.00

0.00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la

33.10.30

0.00

0.00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatil

33.10.31

0.00

0.00

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

421.00

211.78

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0.00

0.00

|Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0.00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0.00

0.00

| Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0.00

0.00

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

2.00

0.32

! Alte venituri

36.10.50

2.00

0.32

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

i7.10.01

0.00

0.00

/ărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugC

Î7.10.03

0.00

0.00

3

/ărsăminte din secțiunea de funcționare

c

17.10.04

0.00

0.00

i

Mte transferuri voluntare

c

17.10.50

0.00

II. VEN 1

rURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

£

0.15

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

3

9.10

0.00

, 0.00.;

/enituri din valorificarea unor bunuri ale Instituțiilor publice

3

9.10.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI cf HCLS 336/25.06.2019 Si Virare 135/27.06.2019

2019

execuție

Trlml+ll

Trlml+ll

'Arte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0.0I

) 0.00

III.OPERATIUNI FINANCIARE(COD40.10)

00.16

O.OC

)        799.66

Incasarl din rambursarea imprumuturllor acordate (cod40.10.16)investrtii

40.10

O.OC

799.66

Sume primite in cadul mecanismului decontării cererilor de plata*)

40.10.16

0.0(

799.66

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.

1140.10.15

o.oc

799.66

|Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent penti

U 40.10.15.01

o.oc

799.66

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

171 831.77

61 972.60

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

171 831.77

61 972.60

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42,10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.1

(43.10

171 831.77

61 972.60

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

57 816.69

35 972.60

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănăfâ

143.10.10

o.oc

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul săn

S 43.10.14

0.00

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0.00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

114 015.08

26 000.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor In sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0.00

Sume FEN postaderare In contul plăților efectuate si preflnantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)

45.10

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.01-1-45.10.0’1.02+45.10.01.03)

45.10.01

0.00

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0.00

Fondul de Coezlune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

'           030

Fondul Agricol de Dezvoltare Ruralaf cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0.00

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0.00

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat( cod

45.10.08

“ 0.00

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.10.15

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0.00

Programul de cooperare elvetiano-roman vaand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

45.10.19

0.00

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE

45.10.20

0.00

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

45.10.21

0.00

VENITL

JRILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01

72 555.34

48 552.27

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

14 738.65

11 780.01

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0.00

0.00

M. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0.00

0.00

raxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)                        /^Z

\*\

15.10

0.00

0.00

Impozit pe spectacole                                     ! <?/ /Slîyțfj

H

15.10.01

0.00

0.00

J

Alte taxe pe servicii specifice                              [       11!*.^^

|+4 1 i

15.10.50

0.00

0.00

î. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)                  \

£ l

00.12

14 738.65

11 780.01

<

31. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

D0.13

1 791.39

1 022.97

li

/enituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

1 791.39

1 022.97

Venituri din concesiuni si inchirieri(cod30.10.05.30)

30.10.05

1 791.39

1 022.97

1

{Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituții publice

30.10.05.30

1 791.39

1 022.97

Venituri din dividende(cod30.10.08.02+30.10.08.03)

30.10.08

0.00

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.10.08.02

0.00

^Dividende de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat**)                                                        ;

10.10.08.03

0.00

/enituri din utilizarea pășunilor comunale                                               :

10.10.09

0.00

Xlte venituri din proprietate                                                                  ;

10.10.50

0.00

V

'enituri din dobanzi(cod31.10.03)                                                           1

1.10

0.00

J Alte venituri din dobânzi                                                                S

1.10.03

0.00

c

2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)              C

0.14

12 947.26

10 757.04

3

3

3.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la

3.10.32+33.10.50)                                                                          3

3.10

12 945.26

10 756.72

li

'axe si alte venituri in învățământ                                                      3

3.10.05

10 089.26

6 149.39

/enituri din prestări de servicii                                                              3

3.10.08    .

1 655.00

3 822.93

7

'axe si alte venituri din protecția mediului                                                  3

3-10.09 A

0.00

|                   C

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate                                         3

3.10.13

565.00|       412.37

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

PREVEDERI cf HCLS 336/25.06.2019 si Virare 135Z27.06.2019

2019

execuție

Triml+ll

Triml+ll

(Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

205.0

D        160.25

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0.0(

1

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare

s 33.10.17

10.0C

1

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0.0(

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

o.oc

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de I

a, 33.10.30

0.0c

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

o.oc

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

o.oc

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

421.0C

211.78

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

134.10

o.oc

0.00

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

135.10

0.00

0.00

(Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0.00

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

2.00

0.32

(Alte venituri

36.10.50

2.00

0.32

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.10.01

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buc

(37.10.03

0.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

100.16

0.00

799.66

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

0.00

799.66

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.1

40.10.15

0.00

799.66

I          |Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentri

40.10.15.01

799.66

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

57 816.69

35 972.60

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 43.10)

00.18

57 816.69

35 972.60

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10^43)

42.10

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0.00

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

57 816.69

35 972.60

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

57 816.69

35 972.60

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăl

43.10.10

0.00

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+00,16+

00.01

114 015.08

26 000.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)              XTțj; ÂaX

00.14

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)             ---"sfVX.

37.10

0.00

0.00

Vănsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

0.00

\*\

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

V I C“ -

00.15

0.00

0.00

(Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

—       li

-J E

39.10

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

isl

39.10.01

0.00

0.00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri                                           /

39.10.50

0.00

0.00

III.OPERATIUNJ FINANCIARE(COD40.10)

90.16

0.00

0.00

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.16)     xLiulJX

40.10

0.00

0.00

|Sume utilizate din execendentul anului precedent

40.10.15

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

10.17

114 015.08

26 000.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

10.18

114 015.08

26 000.00

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

12.10

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din /enituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare                           2

12.10.39

0.00

0.00

<

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare                          4

12.10.62

0.00

0.00

c

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)        4

13.10

114 015.08

26 000.00

<

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare                         4

3.10.19

114 015.08

26 000.00

<

L

>ume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)                                         4

3.10.16

0.00

i

>ume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru nanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)          A

3.10.17

0.00

Y \\  /

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

+45.10.07+45.10.09+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)                                       4

5.10

o.ool

DENUMIREA INDICATORILOR

Cort indicator

PREVEDERI cf HCLS 336/25.06.2019 sl Virare 135/27.06.2019

2019

execuție

Triml+ll

Triml+ll

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02-1-45.10.01.03)

45.10.01

0.00

Fondul Social European! cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0.00

Fondul de Coeziune! cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0X5CT

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala! cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0.00

Fondul European de Pescuit! cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

CEOO

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat! cod

45.10.08

0.00

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.10.15

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0.00

Programul de cooperare elvetiano-roman vaand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

45.10.19

0.00

__

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE                    —

45.10.20

0.00

_

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare Sș£/

45.10.21

0.001

DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHETU

SEF BIROU, LENUTA ALUNARU

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Anexa nr. 5

3o,oX. W

EXECUȚIA BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI II 2019

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicatoi

PREVEDERI cf HCLS 33W25.06.2019 s Virare 135/27.06.2019

2019

execuție

Trlml+ll

Triml+ll

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

189 223.2$

68 641.08

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

3 329.0C

2 627.44

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

3 329.0C

2 627.44

Din total capitol:     |

(Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

|54.10.10

3 329.00

2 627.44

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

,55.10

a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cot

59.10

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.50)

(61.10

0.00

0.00

Din total capitol:     |

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

61.10.03

0.00

0.00

| Politie locala

61.10.03.04

0.00

0.00

| Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

i a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+

63.10

15 315.52

6 354.32

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

14 750.52

6 015.50

Din total capitol:     |

Tnvatamânt preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

10 668.70

5 371.84

învățământ preșcolar

65.10.03.01

10 668.70

5 371.84

învățământ primar

65.10.03.02

0.00

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

3 273.04

485.56

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

1 224.43

213,62

învățământ secundar superior

65.10.04.02

2 048.61

271.94

Invatamant profesional

65.10.04.03

0.00

0.00

Tnvatamânt postliceal

65.10.05

173.00

38.26

Tnvatamânt nedeflnibil prin nivel (COD 65.10.07.04)

65.10.07

0.00

0.00

(învățământ special

6510.07.04

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

635.78

119.84

I Internate si cantine pentru eievi

65.10.11.03

635.78

119.84

(Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0.00

0.00

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10    ~|

0.00

0.00

Din total capitol:     |

0.00

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)

66.10.06

0.00

| Spitale generale

66.10.06.01

0.00

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

66.10.50

0.00

| Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0.00

Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0.00

0.00

Din total capitol:     (

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0.00

0.00

Muzee

67.10.03.03 1

0.00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0.00

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0.00

Case de cultura                      /     j            \

67.10.03.06

0.00

0.00

Cămine culturale                     /                   \

67.10.03.07

0.00

Universități populare                   f Șf                   ”

67.10.03.09

0.00

PreSa                     \ A (WwW/    l

67.10.03.10

0.00

Edituri                            \oy\           X* /

67.10.03.11

0.00

Grădini botanice                       vtTO»-^

67.10.03.15

0.00

Alte servicii culturale                                      și

67.10.03.30

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)                                 f

>7.10.05

0.00

0.00

(Sport                                                                         f

>7.10.05.01

0.00

jj

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei                                 £

17.10.50

0.00

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.51 (

8.10

565.00

338.83 L

Din total capitol:     [                                                                              (

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicate

PREVEDERI Cf HCLS 336/25.06.20191 r       Virare

135/27.06.2019

Tnml+ll

2019

ti

execuție

Triml+ll

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

565.0

0       338.82

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

0.0

0 0.00

(Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0.0

D          0.00

Crese

68.10.11

0.0

D

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0.0

J

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0.0I

)

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE         (cod 70.10+74.10)

69.10

170 578.7'

r    59 659.32

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0.0(

) 0.00

Din total capitol:

0.0(

Locuințe (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

o.oc

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0.0(

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

O.OC

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

O.OC

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

O.OC

Protecția mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

170 578.77

59 659.32

Din total capitol:

O.OC

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

0.00

Protecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

170 578.77

59 659.32

Salubritate

74.10.05.01

170 578.77

59 659.32

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)

80.10

0.00

0.00

Din total capitol: j

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)

80.10.01

0.00

0.00

,AIte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0.00

0.00

Din total capitol: |

0.00

Agricultura

83.10.03

0.00

0.00

Camere agricole

83.10.03.07

0.00

Mte cheltuieli în domeniul agriculturii         .______.

83.10.03.30

0.00

Transporturi (cod 84.10.50)                         .ziCoMA aX.

84.10

0.00

0.00

Din total capitol: ,

—?^\

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor      / „/           I     \

84.10.50

0.00

Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)              (                    )

87.10

0.00

0.00

Din total capitol: |

1 o             -H

....                i 2                                     /

0.00

| Alte acțiuni

economice                   \                  /

87.10.50

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT                        'SsS-" /&/

96.02

0.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

-2 652.87

DEFICIT1)    (cod 49.10-00.01)

99.02

2 652.87

I

I

0.00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+791

49.10

75208.21

42809.85

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

3 329.00

2 627.44

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

3 329.00

2 627.44

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

3 329.00

2 627.44

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0.00

Partea a //-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod €1.10)

59.10

0.00

0.00

Ordine publica sl siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.50)                         (

*1.10

0.00

0.00

Din fota/ capitol:

0.00

(

îrdine publica (cod 61.10.03.04)                                             £

1.10.03

0.00

0.00

i Politie locala                                                                t

'1.10.03.04

0.00

0.00

Jte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale                 €

1.10.50

0.00

Partea a lll-a

CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD €5.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

15 315.52

6 354.32

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)             6

5.10

14 750.52

6 015.50

Din total capitol: j

îr

îvatamânt preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01 +65.10.03.02)              6

5.10.03

10 668.70

5 371.84

| învățământ preșcolar                                             6

5.10.03.01

10 668.70

5 371.84

(învățământ primar                                               6

5.10.03.02

îr

vatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)                 6

5.10.04

3 273.04

485.5f?

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicate

PREVEDERI cf

HCLS 336/25.06.2019 s

Virare

135/27.06.2019

2019

I

execuție

Triml+ll

Triml+ll

| învățământ secundar inferior

65.10.04.01

1 224.4,

J      213.62

Iînvățământ secundar superior

65.10.04.02

2 048.6

271.94

j Invatamant profesional

65.10.04.03

Tnvatamânt postliceal

65.10.05

173.0<

38.26

învățământ nedefinibil prin nivel (COD 65.10.07.04)

65.10.07

0.0(

0.00

'învățământ special

65.10.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

635.7J

119.84

I Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

635.7£

119.84

| Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0.00

0.00

Din total capitol:     |

0.00

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)

66.10.06

0.00

|Spitale generale

66.10.06.01

0.00

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

66.10.50

0.00

| Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0.00

Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0.00

0.00

Muzee

67.10.03.03

0.00

Scoli populara de arta si meserii

67.10.03.05

0.00

Case de cultura

67.10.03.06

0.00

Cămine culturale                                 ^"'<5 .\

67.10.03.07

0.00

Universități populare                  / */

vT

67.10.03.09

0.00

'presa                           [zf

îjpySl ri

1 ' l

57.10.03.10

oroo

Edituri                               Tz

67.10.03.11

0.00

Grădini botanice                      \

67.10.03.15

0.00

i Alte servicii culturale                                 >4^/

67.10.03.30

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05    1

0.00

0.00

|Sport

67.10.05.01

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0.00

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

565.00

338.82

Din total capitol:     |

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

565.00

338.82

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0.00

Crese

68.10.11

0.00

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0.00

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

56 563.69

33 828.09

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0.00

0.00

Din total capitol:     '

0.00

Locuințe (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0.00

l

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0.00

u

Mte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

0.00

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0.00

_

Mte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

'0.10.50

0.00

Protecția mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)                                  7

'4.10

56 563.69

33 828.09

Din total capitol:     |

0.00

F

deducerea si controlul poluării                                                 7

'4.10.03

0.00

F

’rotectia biosferei si a mediului natural                                           7

'4.10.04

0.00

S

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01 +74.10.05.02)             7

'4.10.05

56 563.69

33 828.09

c

Salubritate                                                              7

4.10.05.01

56 563.69

33 828.09

c

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor                       7

4.10.05.02

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)         7

9.10

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)                  8

0.10

0.00

0.00

Din total capitol:     j

0.00

4

ictiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)                 8

0.10.01

0.00

0.00,

Ia

Jte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale      8

0.10.01.30 I           0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)        8

3.10       |           0.00

0-00 >

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicata

PREVEDERI cf HCLS 336/25.06.2019 s Virare 135/27.06.2019

2019

î

execuție

Triml+ll

Triml+ll

Din total capitol: |

0.0

}

Agricultura

83.10.03

0.01

» 0.00

Camere agricole

83.10.03.07

0.01

)

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0.0(

)

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

0.01

0.00

Din total capitol:     '

o.ot

1 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0.0(

Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)

87.10

o.ot

0.00

Din total capitol: j

o.oc

j Alte acțiuni economice

87.10.50

o.oc

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

-2 652.87

0.00

DEFICIT1’    (cod 49.10-00.01)

99.02

2 652.87

0.00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTAREf cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.

1 49.10

114 015.08

25831.23

Partea Aa SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0.00

0.00

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

O.Ofl

0.00

Din total capitol: ,

0.00

| Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.10.10

0.00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.10

0.00

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0.00

0.00

Din total capitol:     ,

0.00

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

61.10.03

0.00

0.00

[ Politie locala

6f.10.03.04

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0.00

Partea a lll-a CHELTUIELISOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0.00

0.00

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0.00

0.00

Din total capitol: î

învățământ preșcolar si primar( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0.00

0.00

’         învățământ preșcolar

65.10.03.01

, învățământ primar

65.10.03.02

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0.00

0.00

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

|         ; Invatamant profesional

65.10.04.03

0.00

j învățământ postliceal

65.10.05

0.00

învățământ nedefinibil prin nivel (COD 65.10.07.04)

65.10.07    '

0.00

0.00

învățământ special

65.10.07.04

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0.00

0.00

j Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0.00

[Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0.00

Sanatate (coc

66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0.00

0.00

Din total capitol:     |

0.00

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)

36.10.06

0.00

'Spitale generale

56.10.06.01

0.00

Servicii de sanatate publica

36.10.08

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

36.10.50

0.00

[Alte instituții si acțiuni sanitare

36.10.50.50

0.00

Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)

37.10

0.00

0.00

Din total capitol: 1

0.00

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod    t

>7.10.03

0.00

0.00

_______rMuzee                                                    <

17.10.03.03

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte/^i^^^-liy^rX      £

>7.10.03.04

0.00

Scoli populare de arta si meserii      / */           \e\    î

>7.10.03.05

0.00

Case de cultura                    / sf              i» i £

'7.10.03.06

0.00

Cămine culturale                    | Ș|                H I 6

7.10.03.07

0.00

Universități populare                  \                       /    6

7.10.03.09

0.00

Presa                                      J g

7.10.03.10

0.00

JEdituri                                                    6

7.10.03.11

0.00

Grădini botanice                                                 g

7.10.03.15

0.00

Alte servicii culturale                                                   6

7.10.03.30

0.00


I

*

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI cf HCLS 336/25.06.2019 a Virare 135/27.06.2019

2019

execuție

Triml+ll

Triml+II

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

o.oc

0.00

{Sport

67.10.05.01

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0.00

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

0.00

0.00

Din total capitol:     |

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0.00

Crese

68.10.11

0.00

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0.00

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0.00

Partea a

/V-a SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

0.00

25 831.23

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0.00

0.00

Din total capitol:     |

0.00

Locuințe (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0.00

I Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0.00

I Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

0.00

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

0.00

Protecția mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74,10.05)                                 n

74.10

114 015.08

25 831.23

Din total capitol:     |

0.00

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

0.00

Protecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

114 015.08

25 831.23

I Salubritate

74.10.05.01

114 015.08

25 831.23

I Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale sl de munca (cod 80.10.01)

80.10

0.00

0.00

Din total capitol:     i                                                                                    I

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)                |

80.10.01

0.00

0.00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale     j

80.10.01.30

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)       !

83.10

0.00

0.00

Din total capitol:     j                                                                                    !

0.00

Agricultura                                                                    I

33.10.03

0.00

0.00

Camere agricole

33.10.03.07

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

33.10.03.30

0.00

T ransporturi (cod 84.10.50)

34.10

0.00

0.00

Din total capitol:     |

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor                                         <

34.10.50

0.00

Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)                                               t

37.10

0.00

0.00

Din total capitol:     |

0.00

i Alte acțiuni economice                                                        (

37.10.50

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT                                         S

>6.02

0.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

DEFICIT1) (cod 49.10-00.01)

0.00

0.00DIRECTOR EXECUȚI OCTAVIAN GHE
CABINET PRIMARTELEFON (ooz 021} Ji8 03 23 - z8 FAX (004 02?) 3*8 03 04 E-MAIL cabinetprimiM@primariej.rr>

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II- 2019

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele doua secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

 • a) să nu înregistreze plăți restante;

 • b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie niai mare decât zero.

De asemenea, la aceleași date, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 488996/22.07.2019 al Direcției Economice, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care il supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

6S3/v


Dalele duiiuieavuastiă peisunale sunt prelucrate ile Primăria Sectorului 3 în confuiiiiitate iu Regulamentul Uniunii Euiupeue 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute Î11 Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


Nr.


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL economlc@lprimarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

RAPORT

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II - 2019

Având în vedere

 • •  prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 49:

 • alin. 12): în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele doua secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

 • a) sa nu înregistreze plăți restante;

 • b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

alin H3): în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 îh scopul îndeplinirii atribuirilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei lega! justificat. Vă putefi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1 împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

 • a) să nu înregistreze plăți restante;

 • b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Contul de execuție la 30.06.2019 al bugetului general al Sectorului 3 al Municipiului București este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete care îl compun:

 • a) bugetul local

 • b) bugetul împrumuturilor interne

 • c) bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții

Execuția bugetara a veniturilor bugetului local al Sectorului 3 al Municipiului București pe trimestrul II2019 este în sumă de 444.261,31 mii lei, defalcata pe secțiuni astfel:

-secțiunea de funcționare : 307 157,35 mii lei

-secțiunea de dezvoltare :   137 103,96 mii lei.

• Execuția veniturilor Consiliului Local Sector 3 la sfârșitul trimestrului

II2019, a avut următoarea configurație:

VENITURI:

mii lei

DENUMIRE VENITURI

PREVEDERI cfHCLS 336/25.06.2019 si Virare 135/27.06.2019

ÎNCASĂRI

TR.II

2019

2019

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

712 410.94

30715735

VENITURI PROPRII

805 766.00

379991.51

I

IMPOZITE ȘI TAXE, din care

160 520.00

157262.21

Imp.și taxe pe proprietate-07.02

106 800.00

102 587.11 |

Alte imp.și taxe gen, pe bun.și serv.-12.02

0.00

53.17

Taxe pe servicii specifîce-15.02

260.00

295.44

Taxe pe utiliz.bun.,autoriz.utiliz.bunurilor-16.02

32 100.00

32 643.86

Alte impozite și taxe fiscale-18.02

7 100.00

7 001.09

Venituri din proprietate-30.02

2 600.00

2 886.04

Venit.din prest.serv.și alte activit.-33.02

990.00

933.85

Venitdin taxe admin.,elib.pennise-34.02

20.00

16.19

Amenzi,penalit.și confiscari-35.02

9 950.00

10 194.20

Diverse venituii-3 6.02

700.00

651.27

Donații și sponsorizări- 37.02

0.00

0

n

Sume defalc, din TVA, din care - 11.02

36 176.00

26 176.00

m

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - 04.02

645246.00

222 729.30

-Cote defalcate din impozitul pe venit (20%) - 04.02.01

0.00

43 641.83

-Sume alocate din cote defalc din imp. pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale (7%)-04.02.04

645 246.00

179 087.46

IV

SUBVENȚII de la bug. de stat - curente, din care - 42.02.

580.00

225.25

1

Finanț.drept.acord.pers.cu handicap - 42.02.21

484.00

160.96

2

Subvenții pt acord.aj pt incălz loc cu lemne,carb,comb petrolieri - 42.02.34

10.00

0.19

3

Subvenții din bug. de stat pentru finanțarea sănătății - 42.02.41

86.00

64.10

V

VĂRSĂM DIN SECȚIUNEA FUNCȚION PT SECȚIUN DE DEZVOLTARE

-130 111.06

-99 235.42

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

276 862.19

137 103.96

I

1. VĂRSĂMINTE DIN SECȚIUNEA FUNCȚION 37.02.04

130 111.06

99 235.42

n

2, SUME REZULTATE DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

3 555.79

6 388.84

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului-39,02.03

3 555.79

6 388.84

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale-39.02.07

0.00

0.00

in

ÎNCAS. DIN RAMB. ÎMPRUM. ACORDATE -40.02

0.00

11 316.35

Exced. B.L. fin.chelt.secț.dezv. -40.02.14

0.00

11316.35

IV

Subvenții de la bugetul de stat (42.02)

20 238.81

4 032.67

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală(42.02.65)

11 062.81

4 032.67

Sub. bugetul de stat către bugetele locale (42.02.69)

11 062.81

4 032,67

V

Sume Primite de la UE- 45.02

270.90

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01)

0.00

0.00

Fondul Social European (cod 45.02.02)

167.50

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare(cod 45.02.16)

103.40

0.00

VI

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020-48.02

122 685.63

16 130.68

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.01)

122 077.63

16 130.68

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02)

608.00

0.00

TOTAL VENITURI bug. local

989 273.13

444 261.31

In consecință, veniturile bugetului local al Sectorului 3, la sfârșitul trimestrului II2019, au fost de 444 261,31 mii lei, așa cum rezultă din Anexa nr. 1.

Pe cele doua secțiuni, valoarea veniturilor incasate la sfârșitul trimestrului

II2019, în mii lei, se prezintă astfel:


VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE,

din care:


307 157,35


I. Venituri, impozite și taxe locale

■ II. Sume defalcate din T.V.A.


 • III. Cote și sume defalcate din imp.pe venit

 • IV. Subvenții de la bugetul de stat Vărsăminte din secțiunea de funcționare in Secțiunea de dezvoltare


157 262,21

26 176,00

222 729,30

225,25


99 235,42


VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE,

din care:


137 103.96


I.


Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare

Sume rezultate din valorificarea unor bunuri

A


99 235,42


II.


 • ■   III. încasări din ramb. împrumuturilor acordate

 • ■ IV. Sume primite de la UE


6 388,84

11 316,35

16 130,68


Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru trim. II al anului 2019, se prezintă după cum urmeaza:

Indicatori de sinteza

Veniturile formula de calcul

Sume

- mii lei -

Procent de realizare

0

1

2

3

Gradul de realizare al veniturilor

Venituri totale incasate

444 261.31

44.91%

Venituri totale programate

989 273.13

Gradul de realizare al veniturilor proprii

Venituri proprii incasate

397 696.70

49.14%

Venituri proprii programate

809 321.79

Venituri proprii incasate

397 696.70

89.52%

Gradul de finanțare din venituri proprii

Venituri totale incasate

444 261.31

Gradul de autofinanțare

Venituri proprii incasate(exclusiv cote)

174 967.40

39.38%

Venituri totale incasate

444 261.31

CHELTUIELI:

La sfârșitul trimestrului II 2019, la nivelul Consiliului Local Sector 3, execuția cheltuielilor bugetului local cu defalcarea pe capitole și secțiuni se prezintă conform Anexei nr. 2:

mii lei

INDICATORI

PREVEDERI cf HCLS 336/25.06.2019 si Virare 135/27.06.2019

2019

EXECUȚIE

Trlml+ll

Triml+ll

CHELTUIELI - TOTAL , din care

788 719.29

430 913.19

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

497 857.10

306 258.10

Cheltuieli de personal

10

105 224.00

85 596.39

Bunuri si servicii

20

176 388.01

73 661.63

Dobânzi

30

46 925.84

37 997.83

Subvenții

40

0.00

0.00

Fonduri de rezerva

50

250.00

0.00

Transf. intre unltati ale admin. publice

51

57 816.69

35 972.60

Alte transferuri

55

9 762.36

4 962.65

Asistenta sociala

57

41 404.14

27 555.75

Alte cheltuieli

59

26 317.00

11 352.51

Rambursări de credite

81

34 248.00

29 725.83

Plăti efect In anii preced sl recuper In anul curent

85

-478.94

-567.09

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

290 862.19

124 655.09

Transf. intre unltati ale admin. publice

51

114 015.08

26 000.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

10.00

0.00

Programe din (FEDR) ■ CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

720.00

67.16

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

148 572.57

76 445.22

Active nefinanciare, din care:

71

93 072.57

24 945.22

Active financiare, din care:

72

55 500.00

51 500.00

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

27 544.54

22 142.71

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

1

AUTORITATI PUBLICE Sl ACȚIUNI EXTERNE

51.02

166 733.65

106 655.56

Autorități executive (PS 3 + DITL)

51.02.01.03

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

70 944.70

43 153.49

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

95 788.95

63 502.07

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

4 351.03

2 849.95

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

3 863.23

2 849.95

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |

487.80

0.00

DIRECȚIA ECONOMICĂ

3

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICAȘI ÎMPRUMUTURI

55.02

46 950.84

37 997.83

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

46 950.84

37 997.83

4

APARARE

60.02

144.80

28.36

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

92.80

28.36

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

52.00

0.00

5

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (Prot. Crvila+Pol.Comunit)

61.02

4 464.67

547.68

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

3 286.96

535.78

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

1 177.71

11.90

6

INVATAMANT

65.02

107118.94

39161.14

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

98 458.73

38 866.60

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

8 660.21

294.54

7

SANATATE

66.02

86.00

62.70

Servicii de sanatate publica

66.02.08

86.00

62.70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

86.00

62.70

8

CULTURA.RECREERE SI RELIGIE

67.02

102 116.56

45 979.19

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

81 938.08

40 444.63

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

20178.48

5 534.56

9

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

108 618.49

79 197.88

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

104 339.07

79 073.93

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

4 279.42

123.95

10

LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.02

45 355.54

37 670.66

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

15127.00

14 640.99

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

30 228.54

23 029.67

11

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

177 036.77

62 368.20

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

56 021.69

33 368.20

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

121 015.08

29 000.00

12

TRANSPORTURI

84.02

25 742.00

18 394.04

Străzi

84.02.03.03

25 742.00

18 394.04

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

16 748.00

15 235.64

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

8 994.00

3158.40

Din analiza datelor, execuția cheltuielilor pe cele două secțiuni se prezintă, în mii lei, astfel:

> Secțiunea de funcționare : din care:

306 258,10

■ Cheltuieli de personal

85 596,39

■ Bunuri și servicii

73 661,63

■ Dobânzi

37 997,83

■ Transferuri

35 972,60

■ Alte transferuri

4 962,65

■ Asistentă socială

27 555,75

 • ■  Alte cheltuieli

 • ■  Rambursări de credite

 • ■  Plăti efect, in anii preced, si recuper. in anul curent


11 352,51

29 725,83

-567,09

> Secțiunea de dezvoltare: din care:

124 655,09

■ Transferuri

26 000,00

■ Programe FEDR

67,16

■ Active nefinanciare

24 945,22

■ Active financiare

51 500,00

■ Rambursări credite

22 142,71


Indicatorii de sinteza privind cheltuielile bugetului local pentru trim. II al anului 2019, se prezintă după cum urmeaza:

Indicatori de sinteza

Cheltuieli formula de calcul

Sume - mii lei -

Procent de realizare

0

1

2

3

Ponderea secțiunii de funcționare

Plăti aferente secțiunii de funcționare

306 258.61

71.07%

Total plăti

430 913.19

Ponderea secțiunii de dezvoltare

Plăti aferente secțiunii de dezvoltare

124 654.58

28.93%

Total plăti

430 913.19

• Până la finele trim. 11-2019 din Bugetul împrumuturilor interne s-au efectuat trageri în valoare de 88 809,14 mii lei, în structura conform anexei nr. 3.

• Veniturile și cheltuielile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local la 30.06.2019, se prezintă în structură conform anexelor nr. 4 și 5.

Caracteristica de baza a contului de execuție este aceea ca oglindește realizările, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare

de resurse si producătoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimează marimea indicatorilor, contul de execuție prezintă gradul de îndeplinire a ceea ce instituția si-a propus si cuprinde toate operațiile efectuate de instituție in anul bugetar in legătură cu incasarile si plățile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul.

Execuția bugetară la trimestrul II 2019, propusă spre aprobare, prezintă poziția și performanța financiară a Consiliului Local Sector 3 în concordanță cu posibilitățile financiare și încasările bugetare realizate, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condiții de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul general propriu.

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună propunerea privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, bugetul împrumuturilor interne, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul II al anului 2019.

Față de cele prezentate, având în vedere art.49, alin. 12) si 13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem spre analiză și aprobare execuția Bugetului Sectorului 3, la finele trimestrului II2019.

Director Executiv, 1/

Octavian GhețuX/

Șef Birou Financiar Execiytie Bugetara,

Lenuta Alunaru


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 18 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic@primarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București


din Z?


Către,

CABINET PRIMARAvând in art. 49 alin. 12 si 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, va transmitem alaturat proiectul de „HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II - 2019, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

 • -  Raportul de specialitate

 • -  Proiectul expunerii de motive

 • -  Proiectul de hotarare

* Anexe nr.1-5

Cu stima,


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......2..... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi-a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de....................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....4?........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/cxiraordmare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: EE===^E==

PREȘEDINTE, PĂUiyiCĂ>ADRIANA

MEMBRI:      I Z

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MÂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,


HONTARU VALERICA