Hotărârea nr. 372/2019

HCLS3 nr.372 din 22.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 22.07.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 48531 l/CP/18.07.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr. 484215/17.07.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  Adresa nr. 484219/17.07.2019 a Direcției Economice;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 19 alin. (1) și Art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii Bugetului de Stat pe anul 2019, nr. 50/2019;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate în sumă de 1.178.366,66 mii lei, se majorează cu suma de 4.374,04 mii lei, devenind 1.182.740,70 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 14.000,00 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.196.740,70 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2020-2022, conform Anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 231.923,95 mii lei, precum și estimările 2020-2022, în structură conform Anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2020 - 2022, conform Anexelor nr. 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 742.791.93 mii lei și credite de angajament în sumă de 652.368,96 mii lei conform Anexei nr.l 1/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2019, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform Anexei nr.l 1/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții si Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.NR. 372

DIN 22.07.2019

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 oi^j 318 oj 23 - ?£ FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimsrg'.primariuj.m

Calea Dudești nr. tgt. Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019


CABINET PRIMAR

Nr..Data.


Având în vedere raportul comun de specialitate nr.484215/17.07.2019 întocmit de Direcția Economică si Direcția Investiții si Achiziții privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate si contul de execuție bugetara:

 • •  Veniturile bugetului local Sector 3 în suma de 1.178.366,66 mii lei se majorează cu suma de 4.374,04 mii lei devenind 1.182.740,70 mii lei;

 • •  La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 14.000,00 mii lei;

 • •  Cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 1.192.366,66 mii lei se majorează cu suma de 4.374,04 mii lei, devenind 1.196.740,70 mii lei, astfel:

  Nr. crt.

  INDICATORI

  Cap. bug.

  HCLS3 nr. 336/2019

  Propuneri rectificare

  Influente (+/-)

  CHELTUIELI-TOTAL

  50.02

  1192 366,66

  1196 740,70

  4 374,04

  1

  Autoritati publice și acțiuni externe

  51.02

  241.827,74

  244.898,54

  3 070,80

  2

  Alte servicii publice generale

  54.02

  8.068,77

  7.568,77

  -500,00

  3

  Tranzacții privind datoria publică

  55.02

  89.309,85

  89.309,85

  0,00

  4

  Apărare

  60.02

  188,60

  188,60

  0,00

  5

  Ordine publica și siguranță națională

  61.02

  5,511,75

  4.389,74

  -1122,01

  6

  învățământ

  65.02

  167.960,37

  169.274,62

  1 314,25

  7

  Sănătate

  66.02

  103,00

  103,00

  0,00

  8

  Cultură, recreere și religie

  67.02

  158.069,21

  152.398,55

  -5 670,66

  9

  Asigurări și asistență socială

  68.02

  183.014,03

  184.009,03

  995,00


CABINET PRIMAR

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

90.811,57

92.811,57

2 000,00

11

Protecția mediului

74.02

207.710,77

206.597,77

-1113,00

12

Transporturi

84.02

39.791,00

45.190,66

5 399,66

• Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii suportă modificări numai în structura, suma totală rămânând nemodificată, respectiv 231 923,95 mii lei.

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.TELEFON (CC4 cat) jțS cj 25 ■> >8 FAX (004 aaij 318 03 04 E-MAIL economic^ primar iej.ro

Catea O^dești nr, 191, Sector 3, 031084, Bucure^tî

Nr. ^At5 717.07.2019

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3

pe anul 2019

In conformitate cu :

 • •  Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

 • •  Contul de execuție bugetara;

 • •  Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate;

 • •  Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.178.366,66 mii lei, se majoreaza cu suma de 4.374,04 mii lei, devenind 1.182.740,70 mii lei, ca urmare a reestimarii veniturilor in urma depunerii cererilor de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile si a introducerii unui nou proiect pe fonduri europene ( POCA) - privind servicii electronice eficiente si simplificarea administrativa prin platforme informatice inovative.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 14.000,00 mii lei.

Urmare a acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS 3 nr.

336/2019

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

804 510,23

803 826,97

-683,26

1. VENITURI CURENTE, din care:

803 419,23

802 735,97

-683,26

Impozite si taxe locale

250 000,00

250 000,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

50 305,00

50 305,00

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:                        (04.02)

645 246,00

645 246,00

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat-(42.02)

1 091,00

1 091,00

0,00

III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-142 131,77

-142 815,03

-683,26

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

373 856,43

378 913,73

5 057,30

I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE

FUNCTION (37.02.04)

142 131,77

142 815,03

683,26

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

3 555,79

0,00

-3 555,79

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

20 335,81

20 335,81

0,00

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect. (45.02)

270,90

270,90

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

207.562,16

215.491,99

7.929,83

TOTAL VENITURI buget local

1.178.366,66

1.182.740,70

4 374,04

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS3 Nr.336/2019

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

1 192 366,66

1 196 740,70

4 374,04

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

804 610,23

803 826,97

-683,26

Cheltuieli de personal

10

187 922,00

188 047,00

125,00

Bunuri si servicii

20

255 770,13

255 068,93

-701,20

Dobânzi

30

89 284,85

89 284,85

0,00

Fonduri de rezerva

50

500,00

500,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

91 257,69

91 257,69

0,00

Alte transferuri

55

19 374,36

19 374,36

0,00

Asistenta sociala

57

69 957,64

69 957,64

0,00

Alte cheltuieli

59

27 892,00

27 892,00

0,00

Rambursări de credite

81

63 030,50

63 030,50

0,00

Plăti ef.in anii prec.si recup.in an

85

-478,94

-586,00

-107,06

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

387 856,43

392 913,73

5 057,30

Transferuri intre unitati ale adm.pb.

51

114 015,08

114 015,08

0,00

Proiecte cu finanțare din fonfuri externe nerambursabursabile, din care:

56+58

1 788,00

4 614,31

2 826,31

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

216 964,28

219 195,27

2 230,99

Rambursări de credite

81

55 089,07

55 089,07 |

0,00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole:

> Capitolul 51.02 - Autorități publice si acțiuni externe se majoreaza cu

suma de 3.070,80 mii lei: la Secțiunea de funcționare diminuare cu 186,51 mii lei, titlul bunuri si servicii, iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 3.257,31 mii lei, in principal ca urmare a introducerii unui nou proiect pe fonduri europene ( POCA) - privind servicii electronice eficiente si simplificarea administrativa prin platforme informatice inovative.lMRECȚIA economică


 • > Capitolul 54.02 -Alte servicii publice generale diminuare cu 500,00 mii lei,

la Secțiunea de funcționare cu 50,00 mii lei iar la Secțiunea de dezvoltare diminuare cu 450,00 mii lei (pentru Piața losif Albu).

Capitolul 61.02 - Ordine publica si siguranța naționala diminuare cu 1.122,01 mii lei, astfel: Secțiunea de funcționare majorare cu 20,00 mii lei pentru bunuri si servicii - echipament de protecție iar la Secțiunea de dezvoltare diminuare cu 1.142,01 mii lei, cheltuieli de capital conform execuției bugetare la aceasta data.

 • > Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 1.314,25 mii lei, din care: la Secțiunea de funcționare - majorare cu 384,25 mii lei bunuri si servicii ( utilitati, transport etc), iar la secțiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital, lucrări de investiții la unitățile de invatamant, majorare cu 930,00 mii lei.

 • > Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie se diminuează cu suma de 5.670,66 mii le,i astfel: Secțiunea de funcționare majorare cu 262,00 mii lei pentru bunuri si servicii iar la Secțiunea de dezvoltare diminuare cu 5.932,66 mii lei - cheltuieli de capital, lucrări de investiții, in principal prin virare intre capitole bugetare.

 • > Capitolul 68.02 - Asigurări si asistenta sociala se majoreaza cu suma de 995,00 mii lei la Secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital, lucrări de investiții pentru crese.

 • >  Capitolul 70.02 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica se majoreaza cu suma de 2.000,00 mii lei la Secțiunea de dezvoltare pentru reabilitarea termica a imobilelor.

 • >  Capitolul 74.02 - Protecția mediului - se diminuează cu suma de 1.113,00 mii lei, din care: la Secțiunea de funcționare bunuri si servicii, conform execuției bugetare la aceasta data.

 • > Capitolul 84.02 - Transporturi - se majoreaza cu suma de 5.399,66 mii lei la

Secțiunea de dezvoltare,prin virare de la capitolul 67.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

INDICATORI

Cap. Bug.

HCLS 3 nr.

336/2019

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/■)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

1 192 366,66

1 196 740,70

4 374,04

1

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

241.827,74

244.898,54

3 070,80

2

Alte servicii publice generale

54.02

8.068,77

7.568,77

-500,00

3

Treanzactii privind datoria publica

55.02

89.309,85

89.309,85

0,00

4

Aparare

60.02

188,60

188,60

0,00

5

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

5.511,75

4.389,74

-1 122,01

6

Invatamant

65.02

167.960,37

169.274,62

1 314,25

7

Sanatate

66.02

103,00

103,00

0,00

8

Cultura, recreere si religie

67.02

158.069,21

152.398,55

-5 670,66

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

183.014,03

184.009,03

995,00

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

90.811,57

92.811,57

2 000,00

11

Protecția mediului

74.02

207.710,77

206.597,77

-1 113,00

12

Transporturi

84.02

39.791,00

45.190,66

5 399,66

• De asemenea Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, suporta modificări numai in structura suma totala ramanand nemodificata, respectiv 231 923,95 mii lei.

Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, din care: credite bugetare in suma de 742.791,93 mii lei si credite de angajament in suma de 652.368,96 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

Având in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2019.


Director Investiții Achiziții,


Al Al     PRI MĂRIA


Către,

CABINET PRIMAR


TELEFON țjO4 02r) 318 03 zj • z3 FAX (104 Oii) 318 03 04 E-M/ULeconomicJ?'primariej.ra

Cafea Dudeșli nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. ^âf9 717.07.2019Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers"a^ țiîlor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului

sectorului 3 pe anul 2019”, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate

-Proiectul expunerii de motive

-Proiectul de hotărâre

-Anexe

Cu stima,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul_____rîf.r... de pe ordinea de zi /

--suplimentarea ordinii de zi a ședinței'OKdinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.........................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....•£........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de zi a ședinței -erdmare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.SECRETAR, HONȚARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN