Hotărârea nr. 371/2019

HCLS3 nr.371 din 05.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL a contractului având ca obiect ”Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 05.07.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.467625/CP/02.07.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 465331/01.07.2019 al Direcției Administrarea Domeniului Public - Serviciul Administrarea Domeniului Public și Parcuri;

 • -  Procesul verbal de analiză și propunere de atribuire nr. 465180/01.07.2019 al Comisiei de analiză;

 • -  Nota justificativă nr.465302/01.07.2019 a Direcției Administrarea Domeniului Public -Serviciul Administrarea Domeniului Public și Parcuri;

 • -  Anunțul de intenție nr. 186/26.06.2019 al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL înregistrat cu nr. 461563/CP/26.06.2019;

 • -  Adresa nr. 465346/01.07.2019 a Direcției Administrarea Domeniului Public - Serviciul Administrarea Domeniului Public și Parcuri;

/X

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de analiză și atribuire, întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect "Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare", în valoare totală de 5.354.426,20 lei inclusiv TVA, și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public Sector 3 și societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.


MARIUS XlIHĂlȚĂ


NR. 371

DIN 05.07.2019

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR


romania2019.eu

Președinție României lo Consiliul Uniunii Europene

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect "Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare"

Prin Hotărârea nr. 391 din 31.08.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat înființarea Serviciului întreținere și Reparații Străzi în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public, în scopul eficientizării lucrărilor de reparații curente pe raza Sectorului 3, în vederea eliminării disconfortului rezidenților Sectorului 3 și celor ce tranzitează, precum și asigurarea siguranței circulației auto și pietonale.

Pentru buna desfășurare în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public, se impune încheierea unui contract de prestări servicii, în vederea achiziționării de "Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare".

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a înaintat anunțul de intenție nr. 186/26.06.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, cu nr. 461563/CP/26.06.2019 prin care și-a manifestat intenția de a participa la procedura de atribuire a contractului având ca obiect "Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare".

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoare de 4.499.517,82 lei fără TVA, 5.354.426,20 lei inclusiv TVA.

Luând în considerare cele menționate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 465331/01.07.2019 al Direcției Administrarea Domeniului Public Sector 3- Serviciul Administrarea Domeniului Public și Parcuri și de prevederile art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f) din Actul Constitutiv al societății - AS3- Administrare Străzi S3 SRL, prin care Consiliul Local al Sectorului 3 împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului , în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății, arrri supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


aț proiectul de hotărâre pe care îl


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                        1

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PARCURI


TELEFON (004 021) 341 07 15 • 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL d0meniu.public@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.           ^3

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare”

în conformitate cu prevederile:

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazid în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

Nota privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect "Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare” aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Anunțul de intenție al societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. nr. 186/26.06.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr. 461563/26.06.2019;

 • -  Adresă Cabinet Primar nr. 460548/26.06.2019privind întocmirea Modelului de contract, caietului de sarcini și instrucțiunilor de ofertare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 251/16.04.2019 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2019 al societății AS3 - Administrare Străzi

S.R.L.

Referatul nr. 462735/27.06.2019 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea AS3 - Administrare Străzi S.R.L.

Invitația de participare nr. 463607/28.06.2019, transmisă către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L.

Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 2811/27.06.2019;

Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 189/01.07.2019 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., înregistrată la PS3 cu nr. 464918/ 01.07.2019;

Procesul - Verbal de deschidere a ofertei nr. 465015/01.07.2019

Procesul -Verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 465180/01.07.2019 al Comisiei de analiză;

- Notă justificativă nr. 465302/01.07.2019 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 251/16.04.2019 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2019 al societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. .;

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederileart . 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează:

”Art. 10. Procesul-verbal de analiza și propunerea de atribuire a contractului

 • (1)  Comisia încheie analiză prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiză și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legeanr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de analiză și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) In baza procesidui-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legeanr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiză și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de analiză, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”,

HCLS 306 din data de 13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale, din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, aprobata prin HCLS 530 din 15.11.2018.DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


Supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare ”, respectiv:

Aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiză nr. 465180/01.07.2019 aferent proiectului având ca obiect "Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare ”,

aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legeanr. 98/2016,

aprobarea încheierii contractului având ca obiect ”Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare” cu Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV) MANEA FLORIN / / /)

întocmit,

Expert Asistent

Andra Penescu

Nr 46Ș~/gpz ot o^-zo/S


4MEX4 1 UPROCES-VERBAL DE ANALIZĂ ȘI PROPUNEREA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Având în vedere:

-prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

-adresa nr. 7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrată cu nr.5674/CP/l 6.05.2017.

-Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.530/15.11.2018 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau furnizarea de produse.

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 251/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a Programului de activitate pentru anul 2019 al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL;

 • - Anunțul de intenție nr. 186/26.06.2019 al Societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 461563/26.06.2019.

 • - Adresa Cabinet Primar nr. 461563/26.06.2019;

 • - Referatul privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect furnizarea de produse;

 • - Referatul nr. 462735/27.06.2019, emis de către Direcția Administrarea Domeniului Public, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului București;

Valoarea estimata totala 4.499.517,82 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 854.908,39 lei, valoare inclusiv TVA 5.354.426,20 lei,

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 2811/27.06.2019;

 • - Oferta depusă de societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 464918/01.07.2019.

 • - Procesul verbal de deschidere a ofertei nr. 465015/01.07.2019/01.07.2019.

 • - Procesul verbal intermediar nr. 1 calificare plus propunere tehnică plus anexe nr. 465075/01.07.2019.

 • - Procesul verbal intermediar nr. 2 privind propunerea financiară nr. 465114/01.07.2019.

încheiat astăzi 01.07.2019 între subsemnații

Președinte - Penescu Andra Lavinia, Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru - Chirica Elena, Direcția Administrarea Domeniului Public

Membru - Gavrilă Dana-Camelia, Direcția Economică

Membru - Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Achiziții

Membru - Gălățanu Robert Alexandru, Direcția Juridică

Constituiți în Comisia de analiză în baza deciziei nr. 2811/27.06.2019 și subsemnatul Ioan Constantinescu, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

S-au întrunit în vederea analizării prețurilor finale pentru obiectivul:


''Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare”

în urma analizării se stabilesc ca preturi finale analizate, valorile înscrise în coloana finala din anexa 1, parte integrantă a prezentului proces verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, in 2 exemplare originale.


Președinte - Penescu Andra Lavinia, Direcția Administrarea Domeniului Publij


Membru - Chirica Elena, Direcția Administrarea Domeniului Public


Membru - Gavrilă Dana-Camelia, Direcția Economică

Membru - Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Achiziții

Membru - Gălățanu Robert Alexandru, Direcția Juridică

AS3-Administrare Străzi S3 SRL Președintele Consiliului de Administrație Ioan Constantinescu


Anexa 1 LA PROCES-VERBAL DE ANALIZĂ ȘI PROPUNEREA DE ATRIBUIRE nr

OH o^<35/Ș

Ofertă preț AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

Nr. Crt

Denumire

Cantitate

Preț estimat fără TVA

Preț Estimat cu TVA

Preț ofertat fără TVA Societatea

AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Preț ofertat cu rVA Societatea

AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Preț fără TVA propus spre atribuire

Preț cu TVA propus spre atribuire

1

MINIÎNCĂRCÂTOR KOMATSU

SK815-5

1

165,726.02

197,213.96

165,726.02

197,213.96

165,726.02

197,213.96

2

MINIÎNCĂRCÂTOR KOMATSU

SK815-5

1

165,726.02

197,213.96

165,726.02

197,213.96

165,726.02

197,213.96

3

FREZĂ ASFALT WINRGEN W100

1

474,615.74

564,792.73

474,615.74

564,792.73

474,615.74

564,792.73

4

FREZĂ ASFALT 2.1 M MARCA WINTGEN TIP W2100

1

329,744.06

392,395.43

329,744.06

392,395.43

329,744.06

392,395.43

5

FREZĂ ASFALT W1RTGEN W100 0.5

W

1

118,837.13

141,416.18

118,837.13

141,416.18

118,837.13

141,416.18

6

FINISOR ASFALT VOGELE SUPERBOY

1

39,945.37

47,534.99

39,945.37

47,534.99

39,945.37

47,534.99

7

FINISOR ASFALT VOGELE SI900-2

1

485,290.15

577,495.28

485,290.15

577,495.28

485,290.15

577,495.28

8

FINISOR ASFALT S2-2

1

497,668.30

592,225.28

497,668.30

592,225.28

497,668.30

592,225.28

9

V1BROCOMPACTOR HAMM HD90

1

101,961.16

121,333.78

101,961.16

121,333.78

101,961.16

121,333.78

10

V1BROCOMPACTOR HAMM HD13

1

42,483.81

50,555.73

42,483.81

50,555.73

42,483.81

50.555.73

11

CILINDRU COMP ACTOR <5T HAMM

HI

1

42,483.81

50,555.74

42,483.81

50,555.74

42,483.81

50,555.74

12

CILINDRU COMPACTOR <5T HAMM

HI

1

101,961.16

121,333.78

101,961.16

121,333.78

101,961.16

121,333.78

13

TERMOCONTAINER TRANSPORT

MIXTURI ASFALTICE

1

344,256.20

409,664.88

344,256.20

409,664.88

344,256.20

409,664.88

14

TERMOCONTAINER ASFALT TIP

4500

1

123,923.54

147,469.01

123,923.54

147,469.01

123,923.54

147,469.01

15

PLACĂ COMPACTOARE UNIDIRECȚIONALĂ WACKER

1

7,568.40

9,006.40

7,568.40

9,006.40

7,568.40

9,006.40

16

PLACĂ COMPACTOARE DPS18HA CU REZ APA PT TR

1

19,975.70

23,771.08

19,975.70

23,771.08

19,975.70

23,771.08

17

MAI COMPACTOR MOTOR ROBIN SUBARU 3.5 CP

1

5,298.94

6,305.74

5,298.94

6,305.74

5,298.94

6,305.7418

RASPÂNDITOR EMULSIE CU LANCE COMEBA

1

18,780.02

22,348.22

18,780.02

22,348.22

18,780.02

22,348.22

19

ECHIPAMENT DE COLMATAT ROSTURI CU REMORCĂ

1

293,170.77

348,873.22

293,170.77

348,873.22

293,170.77

348,873.22

20

MOTOCOMPRESOR KAESER M43

1

67,575.00

80,414.25

67,575.00

80,414.25

67,575.00

80,414.25

21

MOTOCOMPRESOR KAESER M43

1

67,575.00

80,414.25

67,575.00

80,414.25

67,575.00

80,414.25

22

GENERATOR SUDURĂ + KIT

1

6,234.40

7,418.94

6,234.40

7,418.94

6,234.40

7,418.94

23

AUTOUTILITARĂ CU BRAȚ (PRB)

1

355,942.17

423,571.18

355,942.17

423,571.18

355,942.17

423,571.18

24

FINISOR S800-3I SERIE 08900350

1

392,647.32

467,250.31

392,647.32

467,250.31

392,647.32

467,250.31

25

CILINDRU COMPACTOR BW120AD5TE

1

143,088.93

170,275.83

143,088.93

170,275.83

143,088.93

170,275.83

26

AUTOUTILITARA 3.5 TONE

1

87,038.69

103,576.04

87,038.69

103,576.04

87,038.69

103,576.04

TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA

4,499,517.82

4,499,517.82

TOTAL VALOARE TVA

854,908.39

854,908.39

TOTAL VALOARE CU TVA

5,354,426.20

5,354,426.20

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ FĂRĂ TVA

4,499,517.82

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ TVA

854,908.39

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ CU TVA

5,354,426.20

Președinte - Penescu Andra Lavinia, Direcția Administrarea Domeniului PubljMembm

Membru

Membru

Membru


- Chirica Elena, Direcția Administrarea Domeniului Public


- Gavrilă Dana-Camelia, Direcția Economică
AS3-Administrare Străzi S3 SRL


Președintele Consiliului de Administrație IO AN CONȘTANTINESCU


--—-------TI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA^


 • - Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Achiziții

 • - Gălățanu Robert Alexandru, Direcția Juridică


TELEFON (004 021) 341 07 15 • 28 FAX (004 021} 341 07 15 E-MAILd0meniu.public@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, BucureștiNOTA JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 A SOCIETĂȚII AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.


In


conformitate cu prevederile:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modifică completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;


c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;


TELEFON (004 021) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.public(g)primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 241/12.06.2017 privind înființarea unei societăți având ca obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3;

 • - Actul constitutiv actualizat;

Luând în considerare:

Procesul-Verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 465180/01.07.2019 al Comisiei de analiză;

Declarația reprezentantului împuternicit IOAN CONSTANTINESCU al Societății AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L., anexa la prezenta notă justificativă.

Prevederile art . 10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018

10. Procesul-verbal de analiza și propunerea de atribuire a contractului

(1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiza și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

HCLS 306 din data de 13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale, din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, aprobata prin HCLS 530 din 15.11.2018.

Din documentele puse la dispoziția Comisiei de analiză, prin oferta nr. 189/01.07.2019 înregistrată cu nr. 464918/01.07.2019, de către Societatea AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, rezultă că societatea se încadrează în prevederile legale precizate la Art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, astfel cum este menționat si justificat în Procesul -Verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 465180/01.07.2019 al Comisiei de analiză, respectiv:

Raportat la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:TELEFON (004 021) 34'1 07 15 ‘ 2® (oo4 °21) 341 °7 15 E-MAIL d0meniu.public@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


romania2019.eu

Președinție României Io Consiliul Uniunii Europene


a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un '9P celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;Conform Art. 2 lit f) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 241/12.06.2017 privind înființarea unei societăți comerciale care are ca obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3.

. ” f) asociați: 1. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 cu sediul în Calea Dudești nr.191, sector 3, București reprezentat prin Primar domnul Robert Sorin Negoiță.

 • 2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL cu sediul în B-dul Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, indicativ 1.2, sector 3, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J40/14752/2012, având CUI 31012790. ”

"Punctul G Capitalul Social: 1.000.000 lei divizat în 200 de părți sociale, fiecare în valoare nominala de 5000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel: Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector3 990.000 lei cuprinzător unui număr de 198 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. 10.000 lei corespunzător a 2 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 7%”

Conform actului constitutiv al societarii AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. actualizat, - Declarația reprezentantului împuternicit IOAN CONSTANTINESCU al Societății AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L.

b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 251/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. prevede ca mai mult de 80% din activitățile Societarii AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către Primăria Sectorului 3,

- Declarația reprezentantului împuternicit IOAN CONSTANTINESCU al Societarii AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L..


TELEFON (004 021) 341 07 15 ■ 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL d0meniu.public@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Asa cum se arată la punctul g), Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 200 de părți sociale, fiecare în valoare nominala de 5000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel: Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector3 990.000 lei cuprinzător unui număr de 198 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. 10.000 lei corespunzător a 2 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%”.


SERVICIUL ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII ALEI

ȘEF SERVICIU

COSTIN RADU TONCIU


ițele dumneavoastră personale sunt p deplinirii atribuțiilor legale. Datele p îgulamentul UE 679/2016, printr-o cer


întocmit, Expert Asistent Andra Penesc


Formularul 1


Operator economic

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., Str.CALEA VITAN, nr.242, Corp C, etaj 1, Camerele: C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, Sector 3, București, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

1. Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. îndeplinește la data prezentei condițiile prevăzute de art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv

Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate,

și le menține pe toată durata de valabilitate contractului.

2. Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității.

3.Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. deține toate avizele necesare funcționării societății.

Subsemnatul Ioan CONSTANTINESCU declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării: O


Operator economic,


1S3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

Președinte

IOu, 3>ti /os-,

CONTRACT DE FURNIZARE

Nr.......................


din data de...............................


Preambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Instrucțiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • - Nota privind cuprinderea in Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect ”Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare”, aprobata de către Primarul Sectorului 3;

 • - Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului Local al sectorului 3, aprobat prin Hotararea nr 5/26.01.2017;

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate in vigoare la aceasta data.

s-a încheiat prezentul Contract de furnizare între:


A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont ........................................................ deschi

SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR - ROBERT SORIN NEGOITA,

în calitate de achizitor, pe de o parte


și


B. SOCIETATEA AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL, cu sediul în Calea VitanC, Etaj 1 Sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/9897/2017, cod unic de înregistare R037804080, avândcont nr. RO40 TREZ7035069XXX019273, deschis la Trezoreria Sector3, reprezentată prin domnul Constantinescu Ioan,având funcția dePreședinte CA, în calitate de prestator, pe de altă parte.


s-a încheiat prezentul contract.


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI P DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MANEADIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV OCT A VI AN GHE1
2. Definiții

 • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

 • b. achizitor - beneficiarul contractului de furnizare produse, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • c. furnizor - persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

 • f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

 • h. destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

j. document scris - orice document intocmit de achizitor sau executatnt, adtat, semnat si confirmt de primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea acordului cadru;

k. situații lunare de plata - situațiile financiare, avand caracter tranzitoriu, înaintate lunar, de executant, spre aprobare acizitorului, in forma si conținutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate executantului, calculate pe baza cantitatilor de lucrări si a preturilor unitare si executate cumulat pana la sfârșitul lunii de raportare;

 • l. situație finala de plata- ultima situație cumulativa întocmită de executant, cu ocazia comunicării finalizării prestarii/fumizarii/lucrarii, in vederea recepției la terminarea prestarii/fumizarii/lucrarii si supusă aprobării achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării acordului cadru.

m. perioada de garanție - perioada de timp cuprinsa între data recepției la terminarea prestării/fumizării/lucrării, și data recepției finale, a cărei durata se stabilește prin contract și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor defectelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile, sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc, necorespunzatoare;

n. costul achiziției- totalitatea cheltuielilor furnizorului efectuate in conformitate cu contractul;

o. materialele- produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente

p.modificare - schimbare adusa specifiactiilor dispusa de către achizitor potrivit acordului cadru;

r. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță crea o imposibilitate de executare, face extrem de c

s. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PU DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MANEA


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV

OCTAV1AN GHEȚ

i carantine, embargou, enumerarea nefiind t asemenea celor de mai sus care, fără a obligațiilor uneia din părți;


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare țSontracte Șef Serviciu / J        J /  .

Georgeta Vișan /        ) 2\Mă!


3. Interpretare

 • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

 • 4.1. Obiectul contractului constă în furnizare de utilaje necesare procesului de asfaltare, pentru produsele indicate în anexele la prezentul contract și în condițiile precizate în caietul de sarcini.

 • 4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

5. Prețul contractului

 • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, conform ofertei furnizorului, este de 4.499.517,82 Iei fără TVA, respectiv 5.354.426,201ei cu TVA, conform anexei -propunerea financiară, la prezentul contract.

 • 5.2. Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractului, sunt cele declarate de furnizor în propunerea financiară.

6. Durata contractului

 • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți, respectiv______________și

până la îndeplinirea tuturor obligațiilor, dar nu mai târziu de 31.12.2019.

 • 6.2. Furnizarea se va realiza pe baza notei de comandă a achizitorului, prin direcția de specialitate, în termen de 10 zile de la comanda fermă, în cuprinsul căreia se va indica locul unde se va efectua livrarea, cu drept de

livrare în avans.


7. Documentele contractului

 • 7.1. Documentele contractului sunt:

 • a) caietul de sarcini;

 • b) propunerea tehnică;

 • c) propunerea financiară;

 • d) anexe.

 • 7.2. Anexele prezentului contract fac parte integrantă din acesta.

8. Obligațiile principale ale furnizorului

 • 8.1. Furnizorul se obligă să predea achizitorului produsele definite în anexele la prezentul contract la destinația precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

 • 8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, în strictă concordanță cu Caietul de sarcini, anexe la contract.

 • 8.3. Furnizorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

 • 8.4. Furnizorul se obligă să furnizeze și să monteze produsele în termen de 10 zile de la emiterea notei de comandă de către achizitor, cu drept de livrare în avans.

 • 8.5. Furnizorul se obliga sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:DIRECȚIA ADMINISTRAREA D DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MANEA

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Qjntracte


Serviciul Lejnslație și Avizai

Georgetâ Vișan


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUȚI

OCTAVIAN GHEȚU

 • a) reclamatii si acțiuni in justiție, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau in legătură cu produsele achiziționate, si

 • b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de către achizitor.

9. Obligațiile principale ale achizitorului

 • 9.1. Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

 • 9.2. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele livrate.

 • 9.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul către furnizor în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii acestuia la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, pe baza acesteia și a procesului - verbal de acceptanță a serviciilor aprobate.

10. Modalități de plată

 • 10.1. Plata produselor se va efectua în baza facturii fiscale emisă de furnizor și acceptată de achizitor și în baza procesului verbal de acceptanță a produselor aprobate de achizitor, prin direcția de specialitate. Plata se va face în contul indicat de către Furnizor.

 • 10.2. Plățile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la Direcția Economică, din cadrul Sectorului 3.

11. Neîndeplinirea obligațiilor

 • 11.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri fînanciar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 11.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 11.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată fumizorulului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorului are


DIRECȚIA ADMINIS            NIULUI PU

DIRECTOR EXECUT                  /

FLORIN MANEA                     b.

AVIZAT


DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare £ontracte


Șef Serviciu Georgeta Vișan

Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Furnizorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 12.2. In cazul în care furnizorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care furnizorul nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată

obligațiile care nu au fost respectate.


 • 12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform preved vigoare.

13. Recepție, inspecții și teste

 • 13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pi conformitatea lui cu specificațiile din contract.

 • 13.2. (1) La recepție, în cazul bunurilor deteriorate, deficiențelor cantitative și calitative, furnizorul va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare și/sau completarea lipsurilor cantitative și calitative. Autoritatea Contractantă, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamații privind calitatea produselor furnizate în următoarele condiții:

Pentru defecte evidente și vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în momentul livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.

Pentru defectele si viciile ascunse, reclamația se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si decizia de înlocuire luându-se în prezența reprezentanților furnizorului.

Pentru defecte aparate ulterior, reclamația se va putea face in termenul de garanție specific produselor.

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

Recepția va fi atat cantitativa cât și calitativa se va efectua de către reprezentanții desemnați ai achizitorului, astfel: -după încheierea operațiunii de livrare, achizitorul are obligația de a efectua recepția acestora in termenul legal. -Procesul Verbal de recepție va fi semnat de specialiștii desemnați de achizitor. Semnarea de către achizitor a Procesului Verbal de recepție certifică faptul ca furnizorul a livrat produsele in concordanta cu cerințele normativelor și standardelor în vigoare.

 • 13.3. Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor.

Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficiențelor calitative constatate se va efectua în momentul livrării, în acest sens, intocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentanții achizitorului și ai furnizorului, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 • 13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl

  respingă, iar furnizorul fără a modifica prețul contractului are obligația:

 • a) de a înlocui produsele refuzate; sau

 • b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

 • 13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

 • 13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

 • 14.1. Furnizorul are obligația de a livra la destinația finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.

 • 14.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produselor.

 • 14.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

 • 14.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

 • 14.5. Produsele trebuie să respecte condițiile de calitate ale produselor și specificațiile tehnice prezentate

 • 14.6. Transportul produselor la destinația indicată de achizitor se asigură de către furnizor si intră în costul de furnizare.

15. Asigurări

 • 15.1. Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livrare convenit.

16. Perioada de garanție

 • 16.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt însoțite de documentele de certificare a calitatii si de garanție emise de producător.

 • 16.2. (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de 6 luni. Perioada de garanție va intra în vigoare de la data Procesului verbal de recepție, respectiv după livrare.

(2) Perioada de garanție pentru îndeplinirea contractului este de 6 luni, de la semnarea procesului verbal de recepție.

 • 16.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

 • 16.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea în termen de 30 zile sau de a înlocui produsele în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produselor.

 • 16.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala fumizo prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin

17. Ajustarea prețului contractului

 • 17.1. NU SE AJUSTEAZĂ PREȚUL CONTRACTULUI.
18. Conflictul de interese

 • 18.1.  Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului ce vor fi încheiate în baza prezentului contract, în mod obiectiv și imparțial.

 • 18.2. (1) Furnizorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

(2) în situația în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul de furnizare sub formă de închiriere se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul fără obligația notificării formale a furnizorului.

19. Amendamente

 • 19.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

 • 19.2 în măsura în care modificări ale legislației achizițiilor publice impun modificarea prezentului contract, aceasta se va realiza unilateral de către achizitor, prin act adițional semnat de către părțile


20. încetarea contractului

 • 20.1. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ajungerea la termen

 • b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor cu anumite praguri valorice,

 • c) prin acordul scris al părților, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;

 • d) în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile prezentului Contract;

 • e) prin rezilierea intervenită în condițiile prevăzute în Contract.

 • 20.2. încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 20.3. în situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 20.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 20.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 20.6. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 20.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării fumizorulului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

21. Clauze specifice de încetare a contractului de achiziție publică

 • 21.1. în situația modificării contractului cu încălcarea prevederilor pct.19, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul.

 • 21.2 Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu


  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație și
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DO DIRECTOR EXECUTIV FLORIN M ANEA

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHEȚ dispozițiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

 • a) fumziorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare;

 • b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a

Uniunii Europene.

 • 21.3 Contractul este reziliat de drept în situația în care ofertantul declarat câștigător cu care achizitorul a încheiat contractul se angajează sau încheie orice alte înțelegeri privind furnizarea de produse, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/fumizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului.

 • 21.4 Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile promitentului-fumizor, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându - se la acestea:

 • a) furnizorul nu execută contractul în conformitate cu obligațiile asumate (incluzând, fără a se limita la acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parțială/incompletă etc);

 • b) furnizorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către achizitorul ori refuză să răspundă solicitărilor acestuia;

 • c) furnizorul cesionează obligațiile rezultate din Contract ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor prezentului contract;

 • d) furnizorul și/sau Reprezentanții săi legali au fost condamnați pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o Hotărâre Judecătorească definitivă;

 • e) furnizorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită și justificată prin orice mijloc de probă de către Achizitor;

 • f) împotriva furnizorului și/sau Reprezentanților săi legali a fost pronunțată o Hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor naționale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

 • g) furnizorul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate prin prezentul contract, sau persoana care furnizează Garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele;

 • h) furnizorul și/sau reprezentanții acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:

 • 1. a acționa sau a înceta să acționeze în legătură cu contractul;

 • 2. a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu contractul;

 • 3. sau dacă oricare din membrii personalului furnizorului, agenți sau Subcontractanți dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf.

 • i) în cadrul unei alte proceduri de achiziție sau procedură de acordare a unei finanțări din bugetul CE, furnizorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a acordului - cadru ca rezultat al neexecutării obligațiilor Contractuale;

 • j) pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese;

 • k) în oricare dintre situațiile pentru care în mod expres este prevăzut în contract dreptul achizitorului de a solicita rezilierea.

  • l) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridj

  sau controlul furnizorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistratejlntr-un Act Adițional la prezentul acord cadru;

  m) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului, finanțării din motive neimputabile achizitorului;


  DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBL DIRECTOR EXECUTIV FLORIN MANEA


  DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV

  OCTAVIAN GHEȚU

  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICA,

  Serviciul Legislație și Avizare Contracte


  Șef Serviciu / (J Georgeta Vișan /


 • 21.5 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, furnizorul remediază situațiile invocate de către achizitor ca motiv al rezilierii, înștiințarea încetează să aibă efect, iar achizitorul nu va mai fi îndreptățit să rezilieze contractul, sub condiția ca situația de încălcare a obligațiilor Contractuale generată de furnizor să nu pericliteze finalizarea în bune condiții și la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, achizitorul va fi îndreptățit și la plata de daune-interese.

 • 21.6 în perioada de preaviz susmenționată furnizorul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind obligat la plata de penalități.

 • 21.7 încetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile Contractante.

 • 21.8 Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părții care, în mod culpabil, a cauzat încetarea contractului.

22. Forța majoră

 • 22.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.

 • 22.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

 • 22.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 22.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 22.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluționarea litigiilor

 • 23.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 23.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

24. Răspunderea contractuală

 • 24.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute î răspunderea contractuală a părții în culpă.


25. Limba care guvernează contractul

 • 25.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

26. Comunicări

 • 26.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cat și în momentul primirii.

 • 26.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBL DIRECTOR EXECUTIV


AVIZATFLORIN MANEA

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHE]

27. Legea aplicabila contractului

 • 27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

28. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea furnizorului:....................................

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București - Direcția Administrarea Domeniului Public Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,                                    PRESTATOR,

PRIMĂRIA SECTOR 3

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ                        AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

PREȘEDINTE CA

IOAN CONSTANTINESCU

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOM DIRECTOR EXECUTIV        /

FLORIN MANEA            /

UI PUBLIC


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHEȚU

DIRECȚIA JURIDICĂ

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE


PREȘEDINTE DDIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PU

DIRECTOR EXECI                    /

FLORIN MANEA                     /


AVIZAT


DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte


Șef Serviciu Georgeta Vișan
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PARCURITELEFON (004 021) 341 07 15 ■ 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL d0meniu.public@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, BucureștiCătre,


CABINET PRIMAR/ V

/

rS


Referitor: atribuire către societatea AS3- ADMINISTRARE S contractului având ca obiect „Furnizare utilaje necesare procesului de asfalta


Prin prezenta, va transmitem alaturat următoarele documente:

 • - proiectul de HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare

 • - Raportul de specialitate nr. 465331/01.07.2019 al Direcției Administrarea Domeniului Public Sector 3;

 • - Procesul-Verbal de analiză și propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 465180/01.07.2019 al Comisiei de analiză, însoțit de anexe;

 • - Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 nr. 465302/01.07.2019,

 • - Modelul de contract având ca obiect ” Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare ” cu societatea AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


întocmit,

Expert Asistent

Andra Pencsaj<r^'"

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.