Hotărârea nr. 37/2019

HCLS3 nr.37 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată Ia adresa str. Anton Pann nr. 52, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:
 • -  Expunerea de motive nr. 39192/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 35974/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB Nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:
 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann, nr. 52, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVANR. 37

DIN 31.01.2019


CABINET PRIMAR


SECTOR 3


CABINET PRIMARROMÂNIA


iFitroN : i) ■■        făx“ țejn'r țo4f MAiic ■ 5~4^.'^?mwnț?sre-

C C tj.v. vj, tW3,< ;i< '- Buc ire . www.prin1arie3.ro


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann nr. 52, Sector 3, București


Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Anton Pann nr. 52 Sector 3, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 16.01.2019 și fișa de evaluare din 16.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann nr. 52, Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.EGOIȚĂ


Datele dunineavoashă per; >nale sunt elucrate de Primă? a ' -Ctor u.’ 3 în conformitate cu Re: ilamentul Uniunii Europene 67 2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele r ■ fi dezvăluite unorteiți în baza unul temei iestul just ficat. V i pukți exercita drepturile prevăzute in Reg iinentul UE 679/2016. prin ' o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adrc . Primăriei Sector 3.

Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 1 al, Municipiului București s-a deplasat în teren în data deia adresa:

___(/Î4< Zrbi/to-t-?               Vca.j           ____} și a constatat următoarele:
’t


Anexa nr. ibClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București

Evaluarea aspectului general ai imobilului:

A dresă                              ^2*_______

Data       I / /■ L/___


1. ACOPERIȘ

înveli toare*

Punctaj |

j Punctaj acordat

□ Nu este cazul

i Nu există

. iFără degradări

0

AA

□ Degradări minore

1 Inveiitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea materialului învelitorii si remedieri locale.

1

1 -

1

I

1

i

1

i                                                           <

□ Degradări medii

»

Inveiîtoăre lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coarnele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

1

1

J-/

1

: 1

i

t                                                                       I

!

_ -1

i

1

□Degradări majore

!                                                                                                                                                                                                        I

i

1

1

j

Invelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

..

8-12

i

i

!

I

!

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Coraișă, streașiuaă, atic*

i

Punctaj

Punctaj

acordat

□ Fără degradări

j

! - ’

u

i Elementele de închidere

□ Degradări minore

| sunt desprinse și degradate j punctual. Nu sunt urme de , ; umiditate. Suficientă

1-2

i reparația punctuală.

i

i                                                                        !

' Elementele de închidere

r-           ■■ "1

!

!

___ .

| sunt desprinse și degradate

2. FAȚADE

Tencuială*

Punctaj

Punctaj         vv

acordat i

□Fără degradări             i

()

□Degradări minore

j Degradări punctuale și

' incidentale ale tencuielii.

i Fără

i igrasie. Posibilă remediere

1 punctuală. .

1-2

Degradări medii

j Degradări locale ale

! tencuielii (10-30% din

: suprafața

fațadelor), igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc. !

3-7

/

□ Degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, ' . se desprind și/sau sunt ? puternic umede, tencuială : degradată peste 30% din

8-12

—Ț

i                                                            '

suprafață. Suprafețele se refac total.

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

Zugrăveală*

1--------

! □Fără degradări

•’ ! 0

. lj Degradări minore

Zugrăveala exfoliată

incidental. Posibilă                 1-2

; remedierea punctuală.

J Degradări medii

i Zugrăveala exfoliată parțial

i (10-30% din suprafața       ;       3        î

■ fațadelor). Suprafețele se

i rezugrăvesc.                Șv

'.Degradări majore

i Zugrăveala exfoliată și/sau '

1 decolorată peste 3 0% din           4

suprafața fațadelor.

J Suprafețele se refac total.

*Se vor iua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor snre stradă, dacă acestea există.Punctaj acordat

'3 Fără degradări

\J

i □ Degradări minore

: Vopsire ’defectuasă (scorojită), ușoară uzură a

i materialului. Nu lipsesc

1 elemente de tâmplărie.

1 Tâmplăria se revopsește și i

■ se remediază punctual.

1

i

1-2

i

i

j Degradări medii

i Materialele componente

! deteriorate, deformate,

1 nefolosibile și/sau defecte

‘ (cei puțin un element). Nu ; lipsesc elemente. Reparații ! și înlocuire.

3             j

ț    —

V

1 Degradări majore

j Materialele componente

■ puternic deteriorate și

i deformate. Elemente de tâmplărie lipsăjcel puțin un ■ element). Necesită înlocuire

; completă.                     ;

1

4           !

1

___-

i

'■"Elemente de tâmplărie- ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

, Elemente decorative*

Punctai        Punctaj   :

;                                S.COI*CÎQ.u

□ Nu este căzui

j                     -—

: □ Fără degradări

n

”, Degradări minore

Elemente decorative incomplete și/sau afectate în f      1-2

Degradări medii


timp de factori atmosferici și biologici___

Elemente decorative care lipsesc ae ne fațade, inclusiv ceie îndepărtate în

mod abuziv.

■f—~----

î'i Degradări majore


■ Elemente decorative i desprinse, oare prezintă risc

i de cădere. Elemente dctinichigene care lipsesc.

________Risc pentru trecători.________j__Ț

* indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.

3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR .. .„.Z

Șarpantă*

Punctaj        Punctaj

acordai

."iNu este cazul

1

"Fără degradări

0

Degradări medii

■ Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc ș de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de

; decorațium lipsă.

i                                                                       •

I -7

C Degradări majore

: Elemente din. lemn rupte j și/sauriipsă, deformări

 • ■ majore ale structurii

 • ■ șarpantei. Coșuri de fum

. și/sau lucarne lipsă paxțiai i sau total. Risc pentru j trecători.

i

'                                                                       i

8-12

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente aie șarpantei

Pereți*

Punctaj

Punctaj

acordat

□Fără degradări

1

0

C Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe ! mai mari, (coifuri dc clădire, ' soclu). Se vor face ' completăn cu elemente în baza unui proiect tednic

• autorizat.

x - /

i

| !

_jDegradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată., elemente componente aie structurii j verticale lipsă parțial sau j total. Clădire ruină. Risc ș pentru trecători .Reabilitarea se va face în baza unui

8-24

i

proiect de consolidare și

i reparații capitale, ori se va !

i desființa în baza unui

______I proiect tehnic autorizat. j______)___:

'"Indiferent de materialul din care este compusă structura verticala: zidărie din cărămidă, zidărie ci? o piatră, lemn, beton, etc.

împrejmuire*

' □ Nu este cazul

□Fără degradări___

I

□Degradări minore


: □Degradări medii


□Degradări majore


Punctaj

’ Nu există

4--------t--.

i Zugrăveala și/sau vopsitoria ’ împrejmuirii sunt exfoliate i 1 -2 incidental. Posibilă

; remedierea punctuală._____” ___

î~EÎemente decorative

i componente lipsă, iar

i zugrăveala și/sau vopsitoria ; împrejmuirii sunt exfoliate î ! în proporție de peste 10% i din suprafață.___?       __

I împrejmuirea prezintă j deformări, degradări, j înclinări structurale vizibile.          <+

' împrejmuirea lipsește i parțial. Risc pentru

I trecători.


Functaj acordat
* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.


Degradări medii

parțial (10-30% din                3-7

lungime), umiditate vizibilă i

1 pe alocuri. Necesită

; înlocuire și refacere parțială

Degradări majore

| Elementele de închidere

i sunt desprinse și aegraciate

: peste 30% din lungime.           8-12

: Umiditate vizibilă. Necesită i

1

i înlocuire totală. Risc pentru ,

l trecători

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.Jgheaburi, ibiarlane șs eiememte de tinichigeriie*          ; Punctaj

1 LI Nu este căzui

Nu există

□Fără degradări

0

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

.-2

□ Degradări medii

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7

□Degradări majore

i

I

1

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa ; tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuire totală.

8-12

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există}, etc.


Punctaj

j acordat

rcÂUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR                    J

i ^Degradări cauzate dc factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

* timpului, etc.__________________J

i □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei

;■ clădiri.. .................

: □ Degradăn intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a v

Regulamentului local ae urbanism, etc.__________ __

i~ OBSERVAȚII____________________________2LZ__J


Paaactajid total. După completarea fișei de evaluare se va caicuia punctajul rotai (însumaud punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). PiiHCîajui de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, puncta.]ui maxim al respectivei categorii neevaiuate se va scădea din punctajul maxim de ; 00 puncte ai fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

i Punctajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO)

j Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.         ____

j Categoria de impozitare a clădirii ______________


ț n Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20% □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40%


□ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

i □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și i 80%

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și

100%

i PUNCTAJ

PUNCTAJ

PUNCTAJ

’ CATEGORIA DE

| TOTAL

REFERINȚĂ

PROCENTUAL

] IMPOZITARE

_

j . r_______.

A

întocmit,

I ffîociifâ'Seu Q 6 r~

PcT/t P3 U Au(L 4>Anexa nr. îa


Notă d® cg os ta tareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat m teren în data de /<£, Q(<        la adresa:

__(/fy < /rbț/touf                    C.„__5 șî a constatat următoarele:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.. .........a....... . de pe ordinea de zi /

suplimentarea*ordrnirde-zt a ședinței ordinare din data de .. .........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ............................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.................de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de-zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / N U -A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNIC

MEMBRI.


HONTARU VALERICA


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

— ■ - - - -—----------- —

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul

33>


.......de pe ordinea de zi /

.......


- suplimentarea orcfihifde zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi / suplimentareaordmiLde

a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


I

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

raport ~

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul       .............de pe ordinea de zi /


ea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....5*$y.......

de pe ordinea de zi / suplimbntarea-ordmii-de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUArFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / DEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

................................................................

MEMBRI:PREȘEDINTE,

POPESCU Jt


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA
VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚÂ MARCEL