Hotărârea nr. 366/2019

HCLS3 nr.366 din 05.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

I4H T Ă O Â 017 xlvJ JL AK/viviL

privind schimbarea denumirii societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în

SMART CITY INVEST S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 05.07.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 465972/CP/01.07.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 464928/01.07.2019 al Serviciului Control Intern * Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • - Dovada nr. 210549/18.04.2019 a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București privind disponibilitatea și rezervarea firmei SMART CITY INVEST S3 SRL,

 • - Adresa nr. 464937/01.07.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • - HGCMB nr. 320/19.07.2017 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi;

 • -  Art. 1.3, 12.1 lit. a) și o) din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se aprobă schimbarea denumirii societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în SMART CITY INVEST S3 SRL.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat, având ca obiect schimbarea denumirii societății, conform art. 1.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă, și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.CONTRASEMNEAZĂ

MARllnS/MIHAIȚA


'i


AR


NR. 366

DIN 05.07.2019CABINET PRIMAR


TELEFON (004 C*2(s} 318 03 23 - 23 FAX ț'004 O2r) i'.S 03 04 E-MAIL eabNeiprimar@prirnarie3.ro‘©udești'Nr. tui, S<3tior 3, cmoivi. Bu:

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

.....

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în SMART CITY INVEST S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societăți Investiții Spații Verzi S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

Societatea Investiții Spații Verzi S 3 SRL, nu s-a focalizat doar pe activitatea principală din actul constitutiv, ci derulează diverse activități, obiectivul fiind de dezvoltare a acesteia, respectiv a Sectorului 3 și de promovare a măsurilor integrante pentru educație, creare de locuri de muncă, îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru locuitorii Sectorului 3.

Astfel, în vederea contractării de lucrări desfășurate în domeniul construcțiilor, domeniul principal de activitate al societății - ”Activități de întreținere peisagistică" cod CAEN 813 a fost modificat în " Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale " - cod CAEN 412,

Având în vedere cele prezentate, faptul că obiectul de activitate al societății nu este cel de întreținere a spațiilor verzi, societatea solicită schimbarea denumirii din Investiții Spații Verzi S3 SRL în SMART CITY INVESTS3 SRL, denumire care ia în considerare punctele de vedere ale tuturor părților interesate, prin cetățeni, în mod direct, sau prin asociațiile lor, precum și prin reprezentanții organizațiilor economice, sociale, culturale și politice.

Pentru aceste considerente și ținând cont de dovada nr. 210549/18.04.2019 a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București privind disponibilitatea și rezervarea firmei SMART CITY INVEST S3 SRL precum și de raportul de specialitate nr. 464928/01.07.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@prirnariej.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 464928/01.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de

Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. în vederea schimbării denumirii societății

Având în vedere:

 • - adresa societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L cu nr. 2185/28.06.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 464458/28.06.2019

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 34/23.05.2019 prin care se aprobă schimbarea denumirii societății

 • - Formularul nr. 17 cu nr. 210549 din 18.04.2019 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București care confirmă disponibilitatea numelui propus de societatea Investiții Spații Verzi S 3 SRL

Conform:

-art. 1.3 din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L: „Modificarea denumirii societății se realizează în urma hotărârii Adunări Generale și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității denumirii firmei.”

-art. 12.1, lit. a) din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L : „Adunarea Generală a Asociaților: hotărăște modificarea Actului Constitutiv

-art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L : „Adunarea Generală a Asociaților: hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății”, -art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: ”Hotarârile asociaților se iau în adunarea generală”

Domeniul principal de activitate al societății s-a schimbat din cod CAEN 813 Activități de întreținere peisagistică” în ”Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale ” -cod CAEN 412.

Societatea dorește să își schimbe denumirea deoarece consideră că noul nume exprimă mai bine diversificarea activității (publicitate, construcții, tehnologie) asumate prin planul de investiții.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. în vederea schimbării denumirii societății în SMART CITY IN VEST S 3 SRL.


CătreSECTOR 3


CABINET PRIMAR


Consiliul Local al Sectorului 3 București și dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3

Sediul Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea schimabarii denumirii societății SC INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L.

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, SC INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Clădire Administrativa, birou 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/06.09.2017, având CUI RO 38188050, reprezentată legal de dna. Simona Andreea Balasa, în calitate de Președinte C.A., cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect schimbarea denumirii societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. in SMART CITY INVEST S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in "Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale", cod CAEN 4120.

Cu toate acestea, obiectul de activitate al Societarii nu este de întreținere a spatiilor verzi, obiectul principal de activitate fiind ”Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale”, de asemnea obiectele de activitate secundare sunt:

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor

 • 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

 • 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

 • 4311  Lucrări de demolare a construcțiilor

 • 4312  Lucrări de pregătire a terenului

 • 4313  Lucrări de foraj si sondaj pentru construcții

 • 4321 - Lucrări de instalații electrice

 • 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de incalzire si de aer condiționat

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

 • 4331 - Lucrări de ipsoserie

 • 4332 - Lucrări de tamplarie si dulgherie

4333- Lucrări de pardoserie si placare a pereților

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri

4339 - Alte lucrări de finisare

4391 - Lucrări de invelitori, șarpante si terase la construcții

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice

4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor

4939 - Alte transporturi trestre de calatori n.c.a.

 • 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

 • 4942 - Servicii de mutare

5210 - Depozitari

5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulări

5229 - Alte activitati anexe transporturilor

6420 - Activitati ale holdingurilor

6810 - Cumpărarea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acstea

7120 - Activitati de testări si analize tehnice

7311 - Activitati ale agențiilor de publicitate

7712 - Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7729 - Activitati de închiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodărești n.c.a.

7732 - Activitati de închiriere si leasing cu mașini si echipamente pentru construcții

7739 - Activitati de Închiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile

8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare

 • 8121 - Activitati generale de curățenie a clădirilor

 • 8122 - Activitati specializate de curățenie

 • 8129 - Alte activitati de curățenie

 • 8130 - Activitati de întreținere peisagistica

8230 - Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor

8299 - Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

 • 9001 - Activitati de interpretare artistica ( spectacole )

 • 9002 - Activitati suport pentru interpretarea artistica ( spectacole )

9004 - Activitati de gestionare a sălilor de spectacole

9101 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

9311— Activitati ale bazelor sportive

9313 — Activitati ale centrelor de fitness

9319 — Alte activitati sportive

9321 - Bâlciuri si parcuri de distracții

9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.

Din cele mai sus menționate se poate observa ca activitatea societarii este diversificata, activând in varii domenii, avand ca obiectiv dezvoltarea continua a gradului de satisfacție oferit locuitorilor Sectorului 3 si nu numai. Prin dezvoltarea companiei (societarii) implicit se creeaza mai multe locuri de munca, precum si promovarea masurilor integrate pentru educație in Sectorul 3.

Asa cum se constata si in programul investi ti onal aprobat denumirea „Investirii Spatii Verzi S3

S.R.L.” nu se regăsește in activitatile principale desfășurate, acestea fiind mai degraba in domenii precum construcții, publicitate, închirieri etc.

Ca urmare a dezvoltării societarii, dar si pentru evitarea confuziilor si a posibilelor ironii ce pot aparea, consideram utila propunerea de aprobare in vederea schimbării denumirii societății din „Investirii Spatii Verzi S3 S.R.L.” in „Smart City Invest S3 SRL”

De ce SMART CITY INVEST S3?

Avem nevoie de un oraș inteligent, pentru a ne dezvolta, moderniza, si evolua pe orice domeniu de activitate, in ritm susținut si cu o gândire pe termen mediu si lung.

Societatea Investirii Spatii Verzi S3 SRL, nu s-a focalizat doar pe activitatea principala din Actul Constitutiv, ci derulează o diversitate de activitati, cum ar fi: publicitate, construcții, tehnologie. Schimbarea denumirii in „Smart City Invest S3 SRL”, ar fi mai adaptata pentru acestea din urma.

O dezvoltarea inteligentă are nevoie de o societate inteligenta, care sa duca la rezultatul unui oraș urban durabil dezvoltat. Acest tip de societate „ Smart City Invest S3 SRL”, poate planifica și realiza investiții în teritoriul sau pe baza strategiilor și obiectivelor integrate pe termen lung de dezvoltare durabilă.

Denumirea „Smart City Invest S3” ia în considerare punctele de vedere ale tuturor părților interesate, prin cetățenii lor în mod direct sau prin asociațiile lor, precum și prin reprezentanții organizațiilor economice, sociale, culturale și politice.

Pentru aceste considerente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de consiliu local prin care să

se aprobe schimbarea denumirii societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L in SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Cu considerație,


în calitate de Președinte al ConsiliuluiS.C. INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 34/23.05.2019

Astăzi 23.05.2019, s-a întrunit C.A. al S.C. INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L., înregistrată la ONRC sub nr. J40/15431/2017, CUI RO 38188050.

La ședință au participat următorii membrii C.A., numiți prin HCLS3 nr. 691/28.12.2017:

 • 1. Doamna Simona Andreea BĂLAȘA

  • - Președinte

  • - Membru


 • 2. Domnul Puiu DINDIRI

 • 3. Doamna Paula Bianca BORDEANU           - Membru

 • 4. Domnul Gabriel Cătălin DINCĂ               - Membru

 • 5. Domnul Mihnea Andrei IRIMIA              - Membru

 • 6. Domnul Petre NEDELCU                   - Membru

 • 7. Domnișoara Alexandra TODIRICĂ            - Membru

Ședința a fost condusa de președintele C.A., în conformitate cu prevederile legale.

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de validitate a deliberărilor înscrise pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație :

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii Societății din „Investiții Spații Verzi S3” în „Smart City Invest S3” și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.

SIMONA ANDREEA BĂLAȘA


Min is ferii I

^1‘ribuiudtiLEfecure^țd^CV^^dovadă

privind dis piinibifiMîn temeiul art.39 din Legea nr.26zl990. republicatâ. cu modificările ulterioare. s-a procedat la verificarea

Verificarea prezervarea firmcîs-au efectuat la opțiunea și pe răspundereasolieitantuluLÎnunna

Rezervarea firniei are caracter administrativ și prealabil, asupra tegalității formale a firmei
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guverrrantacorporativa@pnmarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 464937/01.07.2019

Către,

CABINET PRIMAR■î

|                    Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. în vederea schimbării denumirii societății în SMART CITY INVEST S 3 SRL.

Șef Serviciu Co


Marta Ge
Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola