Hotărârea nr. 365/2019

HCLS3 nr.365 din 05.07.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr, *191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților admimstrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.

215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 05.07.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 465970/CP/01.07.2019 a Primarului Sector 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 465261/01.07.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 54/24.06.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;

 • -  Adresa nr. 465272/01.07.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernantă Corporativă

Al

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr.204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

 • -  HCLS3 nr. 195/26.02.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019;

 • -  HCLS3 nr.240/16.04.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL;

 • -  HCLS3 nr.266/16,05.2019 privind suplimentarea Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;

 • -  Art. 12.1 lit. h), m) și o) din Actul Constitutiv al societății aprobat prin HCLS3 nr. 281/7.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea cheltuielilor pentru investiții ale societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019 la valoarea totală de 47.860,31 mii lei conform anexei la Anexa 1.4 care face parte din prezenta hotărâre.

Art 2. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL în urma rectificării este cel prevăzut în Anexele 1.1-1.5 care fac parte din prezenta hotărâre.

va duce la îndeplinire


Art.3. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL prevederile prezentei hotărâri.


NR. 365

DIN 05.07.2019

CA81NET PRIMAR

www.primarie3.ro


TELEFON {004 02 s) 318 03 23 -28 FAX (G04 021) 318 03 04 E~MA)Lcabinetp.rimar^p*i^^


%3-ro

Calea DuSector 3, 037084, București

CABINET PRIMAR


romania2019.eu

Președinta Românsat ta Cons^ Uniurvl Europene

EXPUNERE DE MOTIVE                    U f z < -..

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cne?tamelf peiiliu JTFUt financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a fost înființată în baza HCLS3 nr. 281 din 07.12.2012 având drept scop o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București date, aflate și dobândite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

Evoluția societății vizează centrarea activității sale economice atât pe producerea și furnizarea produselor de construcții (beton, prefabricate din beton și mixturi asfaltice) cât și pe dezvoltarea obiectivelor aferente generării de venituri din exploatarea și închirierea imobilelor.

în vederea atingerii scopului comercial al societății, respectiv realizarea activității economice în condiții de rentabilitate, atât pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de producție cât și pentru includerea unor echipamente suport și de lucru este necesară suplimentarea listei de dotări cu echipamente a căror valoare totală estimativă este 713.000 lei, exclusiv TVA.

Societatea dorește suplimentarea listei dotărilor planului de investiții cu următoarele elemente:

 • 1.  Sistem tehnic funcțional de stocare, prelucrare și generare date;

 • 2.   Dotare administrativă utilitară;

 • 3.  Echipament tehnic de producție;

 • 4.   Licențe, softuri asimilate.

Administrare Active Sector 3 SRL a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor OG 26/2013 "Ordonanță privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară", aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe formatul și structura aprobată prin “OMFP nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri șl cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia", precum și estimări pentru anii 2019 și 2020.

Fundamentarea de către societate a propunerii de rectificare a Programului de investiții, dotări și surse de finanțare prin suplimentarea listei dotărilor s-a efectuat având la bază principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități și asigurarea continuității activității.

Prin Hotărârea nr. 195 din 28.03.2019, modificată ulterior prin HCLS3 nr. 240/16.04.2019 și HCLS3 nr.266/16.05.2019, Consiliului Local al Sectorului 3 a aprobat Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare. în consecință, prin suplimentarea mai sus menționată este necesară actualizarea acestuia.

Având în vedere situația expusă și luă^dETn/Tonsiderare raportul de specialitate nr. 465261/01.07.2019 al Serviciului Control Inter -                 Guvernanță Corporativă, am inițiat


prezentul proiect de hotărâre pe care îl supu


-w -rjj consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                            1


E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.r0

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7. Sector j, 032158, București

Nr. 465261/01.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitata, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și este reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AdministrareActive Sector 3 SRL pentru anul 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • •  Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • •  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • •  Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere:

— HCLS3 nr. 195/26.02.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019;

— HCLS3 nr. 240/16.04.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL;

— HCLS 3 nr. 266/16.05.2019 privind suplimentarea Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;

— Adresa nr. 5998/28.06.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, (înregistrată cu nr. 464385/28.06.2019) ce solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 (prin rectificarea “Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare”);

— Nota de fundamentare nr. 54/24.06.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;

— Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 38/24.06.2019 privind avizarea de achiziții dotâri/investiții și rectificarea Programului de investiții și dotări pentru anul financiar 2019;

— Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2019 și Anexele de fundamentare ale acestuia, inclusiv Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019.

în conformitate cu prevederile:

 • — Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • — Art. 10, alin. (2) litera f) “ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico financiari aprobați, astfel: ...” “fn alte situații impuse de prevederile legale ” din Ordonanțam*. 26/2013.

 • — Art. 12, pct. 12.1, din Actul Constitutiv al societății Administrare Active S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare:

„Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:"

 • ■ lit. h) „aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății) "

 • ■ lit. m) „ hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget"

• fit. o) „hotărăște în orice altă problemă privind activitatea Societății"

Bugetul rectificat pentru anul 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL se referă la rectificarea cheltuielilor pentru investiții, valoarea totală a acestora devenind 47.860,31 mii lei, în urma suplimentării listei de dotări (Anexa la Anexa 1.4) prin adăugarea unor noi elemente specificate în tabelul următor, valoarea totală estimativă a acestora fiind 713.000 lei exclusiv TVA. Astfel valoarea totală a listei dotărilor actualizată devine 5.084.678,98 Iei (exclusiv TVA).

Denumire dotare propusă pentru achiziționare      ■

UM

Cant.

Prețunitar estimat :■ ■■ (exclusiv TVA)

'■ '-.Veloaiire ■ :   estimată

(exclusiv TVA)

Observații

Sistem tehnic funcțional de stocare, prelucrare $1 generare date

buc

1

47.000

47.000

rr

Dotare administrativii utilitari

buc

1

139.000

139.01»

sediu

Echipament tehnic de producție

buc

1

433.000

433.01»

producție

Licențe, softuri asimilate

1

94.000

94.000

rr

Total fără TVA (iei)

713.000,00

Cererea societății referitoare la această suplimentare este motivată de:

 • a) asigurarea funcționării în condiții de siguranță a informațiilor și a datelor interne;

 • b) asigurarea funcțiilor suport;

 • c)  necesitatea eficientizării proceselor de lucru și creșterea capacității de prelucrare a materialelor aferente procesului de producție.

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin rectificarea “Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare”.

Șef Serviciu Corftrpl Intern, Marta eapu


Compartiment Guvemanță Corporativă întocmit, Cornelia Pivnic^tu


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

■uș:.              O--C. .-j".             3. du:ui

Telefon: -40 374 CL .1,1/ c-m aîr o7C;e@3cT/ese;T:}r To.

www.acbvesS.i'o

Către


Sediul


Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3

Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

.tîECTOR 3

CABINET PRIMAR

:                                                                                                              I


Referitor Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea suplimentarii Programului de investiții, pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea suplimentarii Programului de investiții, respectiv dotări si obiective pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod caen 2361.


ADMINISTRĂRI: ACTIVE SECTOR 3

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, Art. 12, 12.1 lit. m: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»", art. 12.1, lit. h) „ aproba programul de activitate si bugetul Societății (inclusiv investițiile si finanțările), modifica planul de activitate si bugetul si Stabilește politica de preturi (remunerația pentru activitatile Societății), art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al acesteia: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății".

Având in vedere:

- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 195 din 26.02.2019 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, inclusiv a programului de investiții, respectiv dotări si obiective pentru anul financiar 2019.

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 240 din 16.04.2019 privind aprobarea modificării programului de investiții al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 266 din 16.05.2019 privind aprobarea suplimentarii Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Astfel, propunem completarea in programul de investiții al societății aferent anului 2019 si achiziționarea următoarelor dotări: sistem tehnic funcțional de stocare si prelucrare si generare date, dotare administrativa utilitara, echipament tehnic de producție, licențe si soft-uri asimilate. Prin urmare, dorim rectificarea anexei 1.4 din Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare in sensul anterior menționat.

In susținerea celor de mai sus, adaugam faptul ca suplimentarea listei de dotări este oportuna pentru includerea unor echipamente suport si de lucru, respectiv sistemul tehnic funcțional de stocare, prelucrare si generare date, licențe, soft-uri asimilate necesare pentru suplimentarea spațiului de stocare, prelucrarea si generarea date, cat si pentru asigurarea funcționarii in condiții de siguranța a informațiilor si a datelor interne, dotarea administrativa utilitara, necesara pentru asigurarea funcțiilor suport si eficientizarea proceselor de lucru si echipamentul tehnic de producție propus spre achiziționare in vederea desfășurării in condiții optime si sporirii capacitatii de prelucrare materiale implicate in procesul de producție. Echipamentele propuse spre achiziție au o valoare^ estimativa de 713 000 lei exclusiv TVA.

La prezenta adresă anexăm:

 • -  Formularele de Buget, inclusiv Programul de investiții completat.

 • -  Lista dotări - Anexa la plan de investiții

 • -  Nota de fundamentare

 • -  Hotararea Consiliului de Administrație

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a suplimentarii Programului de investiții, respectiv dotări si obiective pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Cu deosebita considerație,


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Cafea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790


BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI pentru anul 2019

ANEXA Nr.1.1 Idk      _   — /

HCLS 3 «Nfr ■ ^> / OT.CA 1 0          ,Venituri financiare____________________________

Venituri extraordinare______________________

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 3 + rd. 20 + rd. Cheltuieli de exploatare, din care:____________,

cheltuieli cu bunuri șl servicii cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte cheltuieli cu personalul, din care:


Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 t-ch. cu salariile__________________________

bonusuri__________________

alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plăți compensatorii______

Cheltuieli aferente contractului de Cheltuieli cu contribuțiile datorate de


alte cheltuieli de exploatare______________

Cheltuieli financiare______________________

Cheltuieli extraordinare_________________

REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) IMPOZIT PE PROFIT__________________

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:_________________________________________

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii Constituirea surselor proprii de finanțare Alte repartizări prevăzute de lege


Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:_____________________________

 • - dividende cuvenite bugetului de stat

 • - dividende cuvenite bugetului local

 • - dividende cuvenite altor acționari

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute VENITURI DIN FONDURI EUROPENE__

'CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI_________

cheltuieli materiale___________________________

cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestările da servicii_________

cheltuieli cu reclama și publicitate____________

alte cheltuieli_______

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:_____________________________________________

Alocații de la bugetCHELTUIELI PENTRU INVESTiȚIt____________

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognoza! ta finele anului Nr. mediu desaiariați total___________________

Câștigul mediu lunar pe salariat

Câștigul mediu lunar pe salariat (iei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Prod uctivitatea muncii în unități valorice pe Productivitatea muncii în unități valorice pe Productivitatea muncii în unități fizice pe Cheltuieli totale la 1000 iei venituri totale (rd Plăți restante____________________________________

Creanțe restante


Estimări an (N + 1=


2=2021)


3

1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

11

12

13


19


61,332.56

61,823.60


___8

69,009.55

58,999.55


 • 47.890.42

47,389.47

 • 16.728.42 287.07

1,947,02

 • 1.557.44

 • 1.538.44


52,359.58

52,352.38

43.186.40

631.83

6,967.21

6,310,72

5,851.24


56,024.75

56,017.05

46,209.45 676.05

7,454.92

6,752.47

6,260.82


60,213.52

60,205.24

49,664.36

726.60 8,012.30 7,257.33 6,723.92
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa București* Sector 3t Cafea Vîtan, Nr.242

Cod nule de înregistrare RD 31012790


INDICATORI


Realizat an I

(N’2- 2017)| conform

I HG/Ordin

I comun

din amenzi și penalități din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care;

 • - active corporale_________

 • - active necorporale_______

din subvenții pentru investiții

din valorificarea certificatelor CO 2 alte venituri


1,526.13|   6,844.57


1,525,131   6,834.57


6,844.57


6,834.57


50,717.88


10.090.62


31,245.80


31.246,80


47,890.42


10,905.83


14,277,66j  14,39152


12,784,57


52,359.58


47,889.47


10,904.0314,275.861  14,389.72


12,782.77


10,177.56


52,352.38


43,185.4015,236-21


10,891.271  10,872.47


9,003.21


38,465.00Hi INDICATORI


cheltuieli privind energia ți apa

cheltuieli de protocol din care.

 • - tichere cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu

m od ificăril e uj terioare cheltuieli de reclamă și publicitate, din care.

 • - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare


- tichete cadou ptr, campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare


ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:


cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane___________________

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:


cheltuieli poștale șj taxe de telecomunicații

cheltuieli cu serviciile bancare ți asimilate

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:
conform HG/Ordin comunINDICATOR!


4)ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale


C Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 rd. 104 + rd, 113), din care;

Jcheltuieli de natură sa la rial ă {rd. 88 rd. 92)

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 rd. 91), din care;

a) salarii de bază


00
b) sporuri, prime și alte bonificat aferente salariului de bază (conform


c) alte bonificații {conform CCM)'


Bonusurî (rd. 93 + rd. 96 + rd?97 + rd. 98 4- rd. 99), din care:

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.

25 din Legea nr. 227/2015 privind
 • - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu

 • - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;


b) tichetede masă;


c) vouchere de vacanță;


dj ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent


e) alte cheltuieli conform CCM.Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 rd. 102 + rd. 103), din care:

 • a) ch. cu plățile compensatorii

aferente disponib il izărilor d e pe r $onai

 • b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

 • c) cheltuieli de natură salariată aferente rest ructu rării, priva fixării, Cheltuieli aferente contractatei de mandat și a al to r organe de

a) pentru directori/directorat
b) pentru consiliul de ad m i n ist ra ție/consil iu I d e

- componenta fixac) pentru AGA și cenzorid) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit iegil

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator3,269.85


3,269.85


1,947.02


1,492 76


1,65225


1,785 75


2,035.45


6,967.21


2,447.15


2,447.15


1,557.44


1,333.32


1,489.79


1,621.22


1,866.39


6,310.72


2,397-11


2,397.11


1,638.44


1,254.66


1,38861


1,525.47


1,682.50


5,85124


2,352.11


2,352.11


1,535.63


1,222.43


1,353.30


1,487.42


1,641.31


5,704 45
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. rd. 119 *fd. 120 + rd. 121 +■ rd, 122), cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd, 123), din care:

■ către bugetul general consolidat


■ către alți creditori


cheltuieli privind activele imobilizate cedate

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd,cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului alte cheltuieli cheltuieli privind ajustările și provizioanele -provizioane privind participarea la profit a

 • - provizioane in legătura cu contractul de mandat venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere din anularea provizioanelor (rd. 128*rdl29*rd.l

 • - din participarea salariaților Ea Profit ’ din deprecierea Iimobilizărilor corporale si a I* venituri din alte

__________Iprovizioane

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd 135 + rd. 138), din care:

cheltuieli privind dobânzile, din care:

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:                _______

aferente creditelor pentru investiții

alte cheltuieli financiare

III
IVVenituri totale din exploatare, din care:(rd, 2)

- venituri din subvenții și transferuriCâștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147-rd. 93*-rd. 98)/r± 1531/12*1000

'LdȘL^Ul IBBlllU'ftrUl pB'WUJJdl ’

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153) f lUUUUlUUdted IUUNIU Hi UJIIldțl

june

■                    fiii™               .....

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an țN-2- 2017

Prevederi an precedent (N-l:= 20181

propuneri an curent (N- 2019)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care

7-6/0

8 - S/3a

conform

HG/Ordin

comun

conform Hotărârii

C.A.

Triml

Trim H

Trfm III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

43

5

6a

6b

6C

6d

s

7

$

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0,00

- preț mediu (p)

161

0.00

- valoare - QFF x p

162

0.00

- pondere in venituri totale de exploatare - rd. 159/rd. 2

163

0.00

£

Plăți restante

164

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.D0

0.00

0.00

Creanțe r

ostante, din care’

165

0,00

0.00

0.00

0.00

O.OQ

0.00

0.00

0.00

0 00

- de la operatori cu capital integral/tnajontar de stat

166

0.00

0,00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

* de la operatori cu capital privat

167

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-de la bugetul de stat

168

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

- de la bugetul local

169

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a oo

- de la alte entități

170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Credite pentru finanțarea

10

activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

o.oo

0.00

0.00 |

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

a oo

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3 ta

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
1\(\ 2-)€S/oV..G                                                    - mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

591.5

1,225.79

2.07

3,587.52

50,727.01

14.14

1

Venituri din exploatare*)

544.31

1,196.72

2.20

3,547.52

50,717.88

14.30

2

Venituri financiare

47.19

29.07

0.62

40.00

9.13

0.23

3

Venituri extraordinare

0

0

0.00

0.00

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI


Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

SediuI/Adresa București» Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

KCțC t AC.                       ___________________________________ ___________________- mii iei -

Nr.

Crt.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent(N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

(N)

an N + 1

an N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

i

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

57,349.0£

)   52,948.85

)   54,593.25

2,246.7(

)    2,662.14

1

Surse proprii, din care:

o.oc

2,948.85

14,593.23

2,246.7C

2,662.14

a) - amortizare

o.oc

112.3C

1,556.9^

1,665.9;

1,782.54

b) - profit

o.oc

2,836.55-

2,848.0E

580.78

879,60

c)-incasarea din vanzarea unor active

o.oc

O.OC

10,188.23

O.OC

0.00

2

Alocații de la buget

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Credite bancare, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

a)- interne

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) - externe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Alte surse, din care:

50,000.00

50,000.00

40,000.00

0.00

0.00

- majorarea capital

50,000.00

50,000.00

40,000.00

0.00

0,00

- (denumire sursă)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care;

52,305.19

42,392.67

47,860.31

0.00

0,00

1

Investiții în curs, din care:

0.00

206.41

20,530.90

0.00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

206.41

20,530.90

0.00

0.00

- Obiectiv Compex industrial Glina

0.00

206,41

20,530.90

0,00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

a) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

i denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

/denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

( c s t

:) pentru bunurile de natura iomeniului privat al statului au al unității administrativ eritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

/denumire obiectiv)

0.00

0.00

.    0:00

' T 0,00

0.00


Nr. Crt.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

(N)

an N + 1

an N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- (denumire obiectiv)

O.OC

3          0,0(

3          O.OC

3          0.01

3         0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau îr locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sai privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

0.00

- (denumire obiectiv)

O.OC

0.00

0.00

O.OC

0.00

- (denumire obiectiv)

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Investiții noi, din care:

0.00

0.00

22,244.73

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

22,244.73

0.00

0.00

- Obiectiv Complex Industrial Popești

0.00

0.00

12,934.35

0.00

0.00

- Achiziție statie de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasa Massenza

0.00

0.00

5,976.76

0.00

0.00

- achiziție statie beton Liebherr Mobilmîx, statie asfalt Benninghoven

0.00

0.00

3,333.62

0.00

0.00

3) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

( c

5

t

:) pentru bunurile de natura lomeniului privat al statului au al unității administrativ eritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

(denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

(denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

INDICATORI


!d) pentru bunurile luate în 'concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

I- (denumire obiectiv) |- (denumire obiectiv) [investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din |care:__________________________


la) pentru bunurile proprietatea privata a [operatorului economic: -terenuri si construcții bd


[Republica nr. 256_______

- (denumire obiectiv)


 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)[- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)d) pentru bunurile luate în ,         Jconcesiune, închiriate sau în

?               I

ilocație de gestiune, exclusiv îcele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv) ^Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)


Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:
0,00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


40,924.29


5,084.68


0.00


0.00


Nr.

Crt.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

(N)

an N +1

an N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

a)- interne

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) - externe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ?


USTA DOTĂRI PLAN INVESTIȚII 2019

-LEI-

Nr. Crt

Denumire dotare propusa pentru achiziționare

UM

Cantitate

Preț unitar * estimat fTVA

Valoare estimata f TVA

Observații

1

Pod rulant 20 tone

buc

302,544.0

1     302,544.01

manipulare elemente prefabricate Hala producție

2

Echipamente laborator asfalt

buc

313,632.01

)     313,632.01

conform anexa

3

Autoturism Dacia Lodgy

buc

78,960.01

157,920.01

transport persoane producție

4

Autoutilitara platforma Ford, cu doua locuri

buc

J

135,125.01

135,125.01

5

Autoturism Dacia Logan

buc

2

50,400.01

100,800.01

6

Camere supraveghere platforma producție

buc

1

300,300.01

300,300.0C

7

Mașina de întins toron

buc

1

105,600.0C

105,600.00

tensionare toron folosit la prefabricate

8

Mașina de împins toron

buc

1

89,760.00

89,760.00

manipulare a toronutui folosit ia prefabricate

9

Radiocomanda cu butoane pentru pod rulant 2 buc

buc

1

7,920.00

7,920.00

producție

10

Radiocomanda tandem

buc

1

15,312.00

15,312.00

producție

li

Mașina de găurit si filetat cu stand magnetic

buc

1

10,109.00

10,109.00

producție

12

Mașina legat fier beton de la 20mm-44mm

buc

2

9,762.50

19,525.00

producție

13

Polizor de banc 56

buc

1

8,153.20

8,153.20

producție

14

Mașina de găurit Tip MG 13

buc

1

2,933.70

2,933.70

producție

15

Mașina de roluit tabla electromecanica

buc

1

72,926.70

72,926.70

producție

16

Universal cu 3 bacuri

buc

1

5931.2

5,931.20

producție

17

Universal cu 4 bacuri

buc

1

6528.5

6,528.50

producție

18

Fierăstrău cu banda pentru metale

buc

1

14351,7

14,351.70

producție

19

Platou strung 400mm

buc

1

3652

3,652.00

producție

20

Sistem de radiocomanda HBC

buc

1

4019.4

4,019.40

producție

21

Pompa

buc

1

4640.9

4,640.90

producție

22

Sistem pontaj electronic

buc

1

4787.2

4,787.20

sediu

23

Mașina de găurit spațiala GR 616

buc

1

18053.2

18,053.20

producție

24

Foarfecă hidraulica FG825x2500

buc

1

48198.7

48,198.70

producție

25

Mașina de îndoit tabla ABKANT

buc

1

48308

48,308.00

producție

26

Bariera automata

buc

1

10000

10,000.00

Piața Nerva Traian

27

Mașina de maturat

buc

1

24000

24,000.00

producție

28

Camera gelivitate

buc

1

30000

30,000.00

laborator

29

Motostivuitor MISTER 5to

buc

1

207589.21

207,589.21

producție

30

ncarcator frontal JCB

buc

1

206067.37

206,067.37

producție

31

Mașina de distribuție si transport beton

buc

1

451,991.00

451,991.00

producție

32

.inie tehnologica de pretensionare pentru elemente prefabricate pretensionate, inclusiv cofraj

buc

1

1,632,000.00

1,632,000.00

producție

33    Ă

/as tampon aer comprimat

buc

1

9,000.00

9,000.00

producție

34

£

>istem tehnic funcțional de stoca re, prelucra re si enerare date

buc

1

47,000.00

47,000.00

IT

35

Jotare administrativa utilitara

buc

1

139,000.00

139,000.00

sediu

36    E

chipament tehnic de producție

buc

1

433,000.00

433,000.00

producție

37    L

îcente, soft-uri asimilate

gl

1

94,000.00

94,000.00

1T

TOTAL FARATVA

5,084,678.98

TVA

966,089.01

TOTAL GENERAL

6,050,767.99

*Preturile unitare sunt estimative, urmând ca achizițiile efective sa se incadreze in valorile propuse spre aprobare.CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restanteANEXA Nr.1.5 ta

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent

(N)

An N+l

An N+2

Preliminat/ Realizat

Influențe

(±Z±

Influențe (+/•

Influențe {+/ )

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2 ...

X

X

Cauza n...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct.


CONDU CĂTO R Dt?UUITĂȚII,^


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. str, Chiclurei 39-45, et. 1, sector 3, București Telefon: +40 374 471 189

E-mail: office@activesector3.ro

www.actives3.ro

NOTĂ DE FUNDAMENTAREîn atenția:    Consiliului de Administrație

Referitor:    Aprobare achiziție Sistem tehnic funcțional de stocare,prelucrare si generare date,

Licențe, soft-uri asimilate, Dotare administrativa si Echipament tehnic de producție și implementare de către Președintele Consiliului de Administrație

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 14.1 literele a) și b) și art. 14.2. litera g) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării în cadrul ședinței Consiliului de Administrație propunerea de rectificare a Programului de investiții, dotări si surse de finanțare, prin suplimentarea listei dotărilor.

în susținerea celor de mai sus, adăugăm faptul că suplimentarea listei de dotări este oportuna pentru includerea unor echipamente suport si de lucru, respectiv sistemul tehnic funcțional de stocare, prelucrare si generare date, licențe, soft-uri asimilate necesare pentru suplimentarea spațiului de stocare, prelucrarea si generarea date cat si pentru asigurarea funcționarii in condiții de siguranța a informațiilor si a datelor interne, dotarea administrativa utilitara, necesara pentru asigurarea funcțiilor suport si eficientizarea proceselor de lucru si echipamentul tehnic de producție propus spre achiziționare in vederea desfășurării in condiții optime si sporirii capacitatii de prelucrare materiale implicate in procesul de producție. Echipamentele propuse spre achiziție au o valoare estimativa de 713 000 lei exclusiv TVA.

Astfel, propunem aprobarea demersurilor pentru rectificarea Programului de investiții, dotări si surse de finanțare, prin suplimentarea listei dotărilor in sensul amintit și aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de Președintele Consiliului de Administrație, respectiv propunerea spre aprobare organelor competente, încheierea de contracte și/sau emiterea de comenzi, în scopul asigurării bunei desfășurări a activității societății.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Președintele Consiliul de Administrație


Elaborat,

Birou Achiziții și Aprovizionare

C.U.i rTC'2790. R.C J40/14752/2012

IIamg


SREN 9001:2015

SR EN 14001:2015

Certificat nr 0930400582 cftn 08.03.20


!BAN R035UG8I0000022022893RON GARANT! BANK

Sediul social: Calea Viran 242, parter, camera 6, sector 3, București

Sediul secundar si de coreponderrță: str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București Capital social subscris: 98.020.000 lei


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

37^ ■■■•T L >2

Hotararea Consiliului de Administrație nr. 38/24.06.2019

Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data 24.06.2019, în conformitate cu prevederile Art. 14.1 Ut.a, 14.2 lit.a,14.3 lit.a din Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR.3 S.RL: „Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori e necesar, la sediul societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății sau ori de câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de Administrație este necesara prezenta a cel puțin patru membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționala de prezenta președintelui Consiliului de Administrație. ”

Hotărăște:

ART.1 - Avizarea de achiziții dotari/investitii si rectificarea programului de investiții pentru anul 2019 conform anexei.


Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința dj

Corbuleanu Florentin - Președinte C.A.

Mateescu Anca - Membru C.

Recoseanu Ileana - Membru C.A.

Mihalcescu Catalina-Daria -Membru C.A.

Gheorghe Ana-Maria - Membru C.A.SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE-MAIL guvemantacorporativa@primarie3.ra

Str. intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr. 465272/01.07.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:
• Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 5998/28.06.2019, (înregistrată la PS3 cu nr. 464385/28.06.2019) a societății Administrare Active Sector 3 SRL,


în vederea inițierii proiectului menționat


Șef Serviciu Control Intern,Compartiment Guvemanță Corporativă întocmit de,

Cornelia Pivniceru /