Hotărârea nr. 364/2019

HCLS3 nr.364 din 05.07.2019

.....MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 05.07.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 465965/CP/01.07.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 465142/01.07.2019 ai Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • -  Adresa nr. 465144/01.07.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare,

HCGMB nr.320/19.07.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului3 de a hotărî cu privire Ia înființarea unei societățicomerciale, cu obiect principal activități de întreținere peisagistică3;

 • -  Art. 12, pct. 12.1, lit.m) și o) din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.07.2017 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru vânzarea mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății, către Sectorul 3 al Municipiului București, Direcția Generală de Salubritate Sector 3, societatea Algorithm Construcții S3 SRL și societatea Algorithm Residential S3 SRL, prevăzute în Anexa care face parte integrantă la prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public, Direcția Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi, și Direcția Generală de Salubritate, societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, societatea Algorithm Residential S3 SRL, societatea Algorithm Construcții S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 364

DIN 05.07.2019

CABINET PRIMAR

www.pnmane3.r0


TELEFON (004 02.)] 313 aj 23 ■ 28 FAX (<X>4 021} 3’S 03 04 E-MAIL cab;neîj?rirriar.@:?^mar;e3.rc

Cafea Dudești nr. 1 gr, Sector 3. 031034, București

romania2019.eu

Președinta pomârr-xs! cj        UUunn Europenu


SECTOR 3

CABINET PRIMAR N /Ar

EXPUNERE DE MOTIVE      | Da;a

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320 din 19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356 din 25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale", cod CAEN 4120.

Sectorul 3 al Municipiul București în calitate de asociat trebuie să urmărească utilizarea eficientă a resurselor întreprinderilor publice, în scopul de a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență și profitabilitate economică.

în vederea eficientizării activității desfășurate de către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, precum și pentru o mai bună eficacitate și eficiență în gestionarea resurselor financiare ale societății, prin adresa nr. 2199/28.06.2019 (nr.464446/CP/28.06.2019), societatea ne aduce la cunoștiință că intenționează să vândă către Sectorul 3 al Municipiului București (Direcția Administrarea Domeniului Public și Direcția Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi), Direcția Generală de Salubritate Sector 3, societatea Algorithm Construcții S3 SRL și societatea Algorithm Residential S3 SRL, mijloacele auto, utilajele, echipamente și accesorii aflate în patrimoniul societății.

Vânzarea parcului auto, are ca scop obținerea resurselor financiare pentru finalizarea proiectelor aflate în desfășurare cât și pentru cele viitoare.E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 465142/01.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.

Prin adresa nr. 2199/28.06.2019 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 464446/28.06.2019 se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și produselor aflate în patrimoniul societății, vânzare ce a fost aprobata prin hotărârea nr.35/25.06.2019 de Consiliul de Administrație al societății, către:

 • 1.  Direcția Generală de Salubritate Sector 3;

 • 2.  Sectorul 3 al Municipiului București și vor fi date în folosință către Direcția Administrarea Domeniului Public și Direcția Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi Sector 3;

 • 3.  Societatea Algorithm Construcții S3 SRL;

 • 4.  Societatea Algorithm Residențial S3 SRL.

Vânzarea parcului auto, are ca scop obținerea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obiectivelor și realizarea proiectelor aflate în curs de desfășurare, precum și reducerea cheltuielilor, asigurând astfel funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor prin prevenirea dublei evidențe privind întreținerea și repararea mijloacelor de transport, evidență ce generează costuri financiare nejustificate, în condițiile în care gestionarea acestora reprezintă o activitate complexă precum: asigurarea service-ului auto,

valabilitate ITP, valabilitate tahograf, roviniete, revizii periodice, monitorizare consum carburant, asigurarea consumabilelor și asigurarea funcționalității utilajelor și echipamentelor.

în concordanță cu HCLS 3 nr. 303/17.07.2018, societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a transmis către întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 este autoritate publică tuelară și către Sectorul 3 al Municipiului București, adresă de înștiințare privind vânzarea mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și acesoriilor aflate în patrimoniul societății, iar Sectorul 3 prin Direcția Administrarea Domeniului Public și Direcția Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi Sector 3, Direcția Generală de Salubritate Sector 3, societatea Algorithm Construcții S3 SRL și societatea Algorithm Residential S3 SRL, și-au exprimat intenția de cumpărare a parcului auto.

Mijloacele auto, utilajele, echipamentel și acesoriile pe care societatea Investiții Spații

Verzi S3 SRL intenționează să le vândă sunt următoarele:

Nr. crt

Denumire

Nr. înmatricula re

Nr. buc

Valoare totală exclusiv TVA (lei)

Valoare TVA (lei)

Valoare totală inclusiv TVA (lei)

1

Ford tranzit (3,5t)

B-182-ADP

1

80,800.00

15,352.00

96,152.00

2

Ford tranzit (3,5t)

B-68-ADP

1

15,150.00

2,878.50

18,028.50

3

Ford tranzit (3,5t)

B-305-ADP

1

10,100.00

1,919.00

12,019.00

4

Nissan Cabstar (3,5t)

B-38-ADP

1

213,615.00

40,586.85

254,201.85

5

Toyota Hillux

B-331-SDZ

1

106,050.00

20,149.50

126,199.50

6

Toyota Hillux

B-458-SDZ

1

141,400.00

26,866.00

168,266.00

7

Isuzu ATFS

B-388-SDZ

1

60,600.00

11,514.00

72,114.00

8

Scuter Piagigo

-

1

8,888.00

1,688.72

10,576.72

9

Scuter Piagigo

-

1

8,888.00

1,688.72

10,576.72

10

Dacia Dokker

B-168-ADP

1

25,250.00

4,797.50

30,047.50

11

Logan Van

B-301-ADP

1

8,080.00

1,535.20

9,615.20

12

Dacia Logan

B-309-ADP

1

17,170.00

3,262.30

20,432.30

13

Dacia Logan

B-307-ADP

1

17,675.00

3,358.25

21,033.25

14

Dacia Logan

B-306-ADP

1

17,170.00

3,262.30

20,432.30

15

Dacia Duster

B-32-ADP

1

38,885.00

7,388.15

46,273.15

16

Mașina de sapat șanțuri HONDA

1

8,080.00

1,535.20

9,615.20

17

Foreza Auger 2500 Max

-

1

6,039.80

1,147.56

7,187.36

18

Foreza Auger 8000 Max + Freza 350 mm

1

19,937.40

3,788.11

23,725.51

19

Freza Auger 250 mm

-

1

2,943.14

559.20

3,502.34

20

Freza Auger 350 mm

-

1

6,262.00

1,189.78

7,451.78

21

FORD TRAZIT (4,7t)

B-233-SDZ

1

131,998.73

25,079.76

157,078.49

22

FORD TRANZIT (3,5t)

B-433-SDZ

1

79,004.22

15,010.80

94,015.02

23

DACIA DUSTER

B-133-SDZ

1

12,214.05

2,320.67

14,534.72

24

AUTOSPECIALA MAN

B-533-SDZ

1

88,570.77

16,828.45

105,399.22

25

TOCĂTOR CRENGI JENSENA141

1

249,050.43

47,319.58

296,370.01

26

Dispozitiv imprastiere material antiderapant solid cu bazine laterale si plug

3

134,629.20

25,579.55

160,208.75

27

CONTAINER DEȘEURI MENAJERE 18MC

3

14,622.26

2,778.23

17,400,49

28

GRUP ELECTROGEN ESE 710 TDS

1

216,511.84

41,137.25

257,649.09

29

MACARA TAKRAF RDK 300-1

1

50,500.00

9,595.00

60,095.00

30

MACARA TAKRAF RDK 300-1

1

50,500.00

9,595.00

60,095.00

31

AUTOCAMION CU HIAB MAN

B-394-SSS

1

87,870.00

16,695.30

104,565.30

32

REMORCA KASSBOHRER

B-64-CFB

1

16,160.00

3,070.40

19,230.40

Conform Actului Constitutiv al societății art. 12, pct. 12.1 literele m) și o): „Potrivit prevederilor Legii Societăților, Adunarea Generală a Asociaților are umătoarele atribuții principiale: m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.” Și litera o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

Ca urmare a celor prezentate în prezentul raport de specialitate, propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și produselor aflate în patrimoniul societății.

Șef Serviciu Cputrohlntern,

MarhtkSepăremiu

întocmit,

Compartiment GuvemanțăXSorporativă

Bejenaru Raluc^y


Denumire


Nr. înmatricula re


Anexa la HCLS 3 nr.3X&/. .QX.P/E Î-OVJ>


Nr. buc


1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

11

12

 • 13

 • 14

 • 15


Ford tranzit (3,5t) Ford tranzit (3,5t) Ford tranzit (3,5t) Nissan Cabstar (3,5t) Toyota Hillux Toyota Hillux Isuzu ATFS Scuter Piagigo Scuter Piagigo Dacia Dokker Logan Van Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan Dacia Duster


B-182-ADP

B-68-ADP

B-305-ADP

B-38-ADP

B-331 SDZ B-458-SDZ B-388-SDZ17 • 19

 • 20 21 22 23Foreza Auger 2500 Max Foreza Auger 8000 Max + Freza 350 mm

Freza Auger 250 mm Freza Auger 350 mm FORD TRAZIT (4,7t) FORD TRANZIT (3,5t) DACIA DUSTER AUTOSPECIALA

MANTOCĂTOR CRENGI JENSEN A141
Dispozitiv imprastiere material antiderapant solid cu bazine laterale _________si plug________ CONTAINER DEȘEURI MENAJERE 18MCGRUP ELECTROGEN ESE 710 TDS MACARA TAKRAF RDK 300-1

MACARA TAKRAF RDK 300-1

AUTOCAMION CU HIAB MAN REMORCA KASSBOHRER

) —B-168-ADP

B-301-ADP B-309-ADP B-307-ADP B-306-ADP B-32-ADP


Valoare totală exclusiv TVA (lei) 80,800.00 15,150.00 10,100.00 213,615.00 106,050.00 141,400.00 60,600.00 8,888.00 8,888.00 25,250.00 8,080.00 17,170.00 17,675.00 17,170.00 38,885.00


Valoare TVA (lei)

15,352.00

 • 2.878.50

 • I, 919.00 40,586.85

 • 20.149.50 26,866.00

 • II, 514.00 1,688.72 1,688.72

 • 4.797.50 1,535.20 3,262.30 3,358.25 3,262.30 7,388.15


Valoare totală inclusiv TVA (lei) 96,152.00 18,028.50 12,019.00 254,201.85 126,199.50 168,266.00 72,114.00 10,576.72 10,576.72 30,047.50 9,615.20

20,432.30 21,033.25 20,432.30 46,273.15


8,080.00

6,039.80


19,937.40

2,943.14

6,262.00

131,998.73

79,004.22

12,214.05


88,570.77


249,050.43


134,629.20


14,622.26


216,511.84


50,500.00


(PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ;


1,535.20

1,147.56


9,615.20

7,187.36


3,788.11

559.20

1,189.78 25,079.76 15,010.80 2,320.67


16,828.45


47,319.58


25,579.55


2,778.23


41,137.25


9,595.00


23,725.51

3,502.34

7,451.78

157,078.49

94,015.02

14,534.72


105,399.22


296,370.01


160,208.75


17,400.49


257,649.09


60,095.00Investiții Spatii Verzi S3 SRL

C.U.L: 38188050, Reg Com.: J40/15431/2017


Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București


Către:      Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primar al Sectorului 3 București

Sediul:      Calea Dudești nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Referitor:   Solicitare adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local, având ca obiect vanzarea

unor mijloace auto, utilaje, echipamente si produse, aflate in patrimoniul societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL.                     i--------—-----—

*          ’ v ’                                              SECTOR 3

Stimate domnule Primar/ Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

CABINET PRIMAR

Nr.....


Subscrisa, societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL, persoană juridică romana, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa, biroul 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, CUI RO38188050, reprezentată legal de dna. Simona Andreea Bălașa, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local, având ca obiect vanzarea unor mijloace auto, utilaje, echpamente si produse, aflate in patrimoniul societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/2017 înființarea societății comerciale Investiții Spații Verzi S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile, sub forma unei societăți cu răspundere limită.

Conform Actului Constitutiv al societarii Investirii Spatii Verzi S3 S.R.L., Art. 12, 12.1 Ut. m: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv TVA. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, Ut. o) din Actul Constitutiv al acesteia: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății

Având in vedere necesitatea de eficientizare a activității si ținând cont de faptul ca societatea are ca obiect principal de activitate cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale", intenția de instrainare prin vanzare a unor mijloace auto, utilaje, echipamente si produse către Direcția Administrarea Domeniului Public, Direcția Generala de Salubritate Sector 3, Direcția Irigații Reabilitare si întreținere Spatii Verzi Sector 3, Algorithm Construcții S3 SRL si Algorithm Residential S3 SRL, este pentru a evita dubla evidenta privind întreținerea si repararea mijloacelor de transport, generând astfel costuri financiare nejustificate, in condițiile in care

gestionarea acestora reprezintă o activitate complexa precum: asigurarea service-ului auto, valabilitate ITP, RCA, roviniete, revizii periodice, asigurarea consumabilelor, precum si monitorizarea in vederea asigurării funcționalității acestora in condiții optime.

La prezenta adresa, anexam următoarele documente:

 • •  Lista cu mijloacele auto, utilajele, echipamentele si produsele aflate in patrimoniul societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL, propuse spre vanzare;

 • •  Adresa nr. 2174/26.06.2019, transmisa de către societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL, privind intenția de a instraina prin vanzare mijloacele auto, echipamentele, utilajele si produsele aflate in patrimoniu;

 • •  Răspunsul Direcției Administrarea Domeniului Public nr. 462905/27.06.2019;


 • •  Răspunsul Direcției Generale de Salubritate Sector 3 nr. 4292/27.06.2019;

 • •  Răspunsul Direcției Irigații Reabilitare si întreținere Spatii Verzi Sector 3 nr.

 • •  Răspunsul societarii Algorithm Residential S3 SRL nr. 1392/28.06.2019

 • •  Răspunsul societarii Algorithm Construcții S3 SRL nr. 5256/26.06.2019;

Totodată, menționam faptul ca societatea urmărește gestionarea resurselor financiare ale societarii in vederea unei bune eficienta, astfel consideram oportuna vanzarea mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor si produselor, pentru a putea obține resurse financiare necesare realizării atat viitoarelor proiecte ale societarii, cat si celor aflate in curs de desfășurare.

Având în vedere argumentarea mai sus menționata și ținând cont de cadrul legal aferent, vă rugăm să aprobați prin adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local, având ca obiect obiect vanzarea unor mijloace auto, utilaje, echipamente si produse, aflate in patrimoniul societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

Cu considerație,

BĂLASA Simona Andreea

în calitate de Președinte C.A.

INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L.


Anexa 1 la adresa nr. 2199/28.06.2019

Nr. crt.

Denumire

Nr. înmatriculare

Nr. buc.

Valoare totala exclusiv TVA (lei)

Valoare TVA (lei)

Valoare totala inclusiv TVA (lei)

1

Ford tranzit (3,5t)

B-182-ADP

1

80,800.00

15,352.00

96,152.00

2

Ford tranzit (3,5t)

B-68-ADP

1

15,150.00

2,878.50

18,028.50

3

Ford tranzit (3,5t)

B-305-ADP

1

10,100.00

1,919.00

12,019.00  |

4

Nissan Cabstar (3,5t)

B-38-ADP

1

213,615.00

40,586.85

254,201.85 1

5

Toyota Hillux

B-331-SDZ

1

106,050.00

20,149.50

126,199.50 |

6

Toyota Hillux

B-458-SDZ

1

141,400.00

26,866.00

168,266.00 |

Isuzu ATFS

B-388-SDZ

1

60,600.00

11,514.00

72,114.00  1

8

Scuter Piagigo

-

1

8,888.00

1,688.72

10,576.72  |

9

Scuter Piagigo

-

1

8,888.00

1,688.72

10,576.72  |

10

Dacia Dokker

B-168-ADP

1

25,250.00

4,797.50

30,047.50

11

Logan Van

B-301-ADP

1

8,080.00

1,535.20

9,615.20

12

Dacia Logan

B-309-ADP

1

17,170.00

3,262.30

20,432.30  |

13

Dacia Logan

B-307-ADP

1

17,675.00

3,358.25

21,033.25  |

14

Dacia Logan

B-306-ADP

1

17,170.00

3,262.30

20,432.30  |

15

Dacia Duster

B-32-ADP

1

38,885.00

7,388.15

46,273.15  |

16

Mașina de sapat șanțuri HONDA

-

1

8,080.00

1,535.20

9,615.20   |

17

Foreza Auger 2500 Max

-

1

6,039.80

1,147.56

7,187.36

18

Foreza Auger 8000 Max + Freza 350

mm

1

19,937.40

3,788.11

23,725.51   )

19

Freza Auger 250 mm

-

1

2,943.14

559.20

3,502.34   )

Freza Auger 350 mm

-

1

6,262.00

1,189.78

7,451.78

21

FORD TRAZIT (4,7t)

B-233-SDZ

1

131,998.73

25,079.76

157,078.49 |

22

FORD TRANZIT (3,5t)

B-433-SDZ

1

79,004.22

15,010.80

94,015.02  |

23

DACIA DUSTER

B-133-SDZ

1

12,214.05

2,320.67

14,534.72 I

24

AUTOSPECIALA MAN

B-533-SDZ

1

88,570.77

16,828.45

105,399.22 |

25

TOCĂTOR CRENGI JENSEN A141

-

1

249,050.43

47,319.58

296,370.01 I

26

Dispozitiv imprastiere material antiderapant solid cu bazine laterale si plug

3

134,629.20

25,579.55

160,208.75 |

27

CONTAINER DEȘEURI MENAJERE 18MC

3

14,622.26

2,778.23

17,400.49   1

28

GRUP ELECTROGEN ESE 710 TDS

-

1

216,511.84

41,137.25

257,649.09 |

29

MACARA TAKRAF RDK 300-1

-

1

50,500.00

9,595.00

60,095.00  |

30

MACARA TAKRAF RDK 300-1

-

1

50,500.00

9,595.00

60,095.00  |

31

AUTOCAMION CU HIAB MAN

B-394-SSS

1

87,870.00

16,695.30

104,565.30 |

32 .

REMORCA KASSBOHRER

B-64-CFB

1

16,1$TÎ$§^'

^Q70.40

19,230.40  ,

// < N

H *       Piti t\\

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 35/ 25.06.2019

Având în vedere;

Proiect de Program de Activitate al Consiliului de Administrație societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru anul 2019 în conformitate cu prevederile:

 • -   Art.l3.6.ali 3 lit e) și art 17.1.din actul constitutiv

 • -   Art.24 (3) lit e) și art 28.1. din Statut

în temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de Administrație al SC INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L. compus din următorii membrii:

1.

Doamna Simona Andreea BĂLAȘA

- Președinte

2.

Domnul Puiu DINDIRI

- Membru

3.

Doamna Paula Bianca BORDEANU

- Membru

4.

Domnul Gabriel Cătălin DINCĂ

~ Membru

5.

Domnul Mihnea Andrei IRIMIA

- Membru

6.

Domnul Petre NEDELCU

- Membru

7.

Domnișoara Alexandra TODIRICĂ

- Membru

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de validitate a deliberărilor înscrise pe

ordinea de zi, Consiliul de Administrație:

HOTĂRĂȘTE

Art 1. Se aproba vânzarea de utilaje, echipamnete, autovehicule, utilaje, dotări și scule, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.

Nr. crt.

Denumire

Nr. înmatriculare

Nr. buc.

Valoare totala exclusiv TVA (Iei)

Valoare TVA (lei)

Valoare totala inclusiv TVA (lei)

1

Ford tranzit (3,51)

B-182-ADP

1

80,800.00

15,352.00

96,152.00

2

Ford tranzit (3,5t)

B-68-ADP

1

15,150.00

2,878.50

18,028.50

3

Ford tranzit (3,5t)

B-305-ADP

1

10,100.00

1,919.00

12,019.00

4

Nissan Cabstar (3,5t)

B-38-ADP

1

213,615.00

40,586.85

254,201.85

5

Toyota Hillux

B-331-SDZ

1

106,050.00

20,149.50

126,199.50

6

Toyota Hillux

B-458-SDZ

1

141,400.00

26,866.00

168,266.00

7

Isuzu ATFS

B-388-SDZ

1

60,600.00

11,514.00

72,114.00

8

Scuter Piagigo

-

1

8,888.00

1,688.72

10,576.72

j

Scuter Piagigo

-

1

8,888.00

1,688.72

10,576.72

10

Dacia Dokker

B-168-ADP

1

25,250.00

4,797.50

30,047.50

11

Logan Van

B-301-ADP

1

8,080.00

1,535.20

9,615.20

12

Dacia Logan

B-309-ADP

1

17,170.00

3,262.30

20,432.30

13

Dacia Logan

B-307-ADP

1

17,675.00

3,358.25

21,033.25

14

Dacia Logan

B-306-ADP

1

17,170.00

3,262.30

20,432.30

15

Dacia Duster

B-32-ADP

1

38,885.00

7,388.15

46,273.15

16

Mașina de sapat șanțuri HONDA

1

8,080.00

1,535.20

9,615.20

17

Foreza Auger 2500 Max

1

6,039.80

1,147.56

7,187.36

18

Foreza Auger 8000 Max + Freza 350 mm

1

19,937.40

3,788.11

23,725.51

19

Freza Auger 250 mm

-

1

2,943.14

559.20

3,502.34

20

Freza Auger 350 mm

-

1

6,262.00

1,189.78

7,451.78

21

MOTOFIERASTRAU

STIHL MS 201

1

1,562.47

296.87

1,859.34

22

MOTOFIERASTRAU

STIHL MS 201

1

2,824.47

536.65

3,361.12

23

MOTOFIERASTRAU

STIHL MS 201

1

2,764.37

525.23

3,289.60

24

MOTOFIERASTRAU

STIHL MS 201

1

2,764.37

525.23

3,289.60

25

MOTOFIERASTRAU HUSQVARNA 455

3

3,605.70

685.08

4,290.78

26

MOTOFIERASTRAU

STIHL MS 362

1

2,764.37

525.23

3,289.60

27

MOTOFIERASTRAU

STIHL MS 462

1

3,605.70

685.08

4,290.78   *

28

TIJA TAIAT HILTI HT

101

1

1,201.90

228.36

1,430.26

29

EMONDOR ÎNĂLȚIME HT 103

2

4,807.60

913.44

5,721.04

Președinte Consiliu de Administraț^v^J^ jf . * Simona Andreea BALASĂ—30

1 MOTOUNEALTA ELEGAJ HUSQVARNA 525 PT 58

2

3,124.94

593.74

3,718.68

31

FOARFECĂ TELESCOPICA FISKARS

1

180.29

34.26

214.55

32

LANȚ MS 201

-

4

197.11

37.45

234.56

33

LANȚ MS 362

-

1

75.72

14.39

90.11

34

LANȚ MS 462

-

1

80.53

15.30

95.83

35

LANȚ HT 103

-

2

98.56

18.73

117.29

36

LANȚ H455

-

2

199.52

37.91

237.43

37

LANȚ H525

-

2

161.05

30.60

191.65

38

FOARFECĂ TELESCOPICA FISCAS

1

183.89

34.94

218.83

19

TOPOR FISCAS

1

372.59

70.79

443.38

-+0

FORD TRAZIT (3,5t)

B-233-SDZ

1

134,922.04

25,635.19

160,557.23

41

FORD TRANZIT (3,5t)

B-433-SDZ

1

80,800.00

15,352.00

96,152.00

42

DACIA DUSTER

B-133-SDZ

1

12,625.00

2,398.75

15,023.75

43

AUTOSPECIALA MAN

B-533-SDZ

1

90,900.00

17,271.00

108,171.00

44

TOCĂTOR CRENGI JENSEN A141

1

252,500.00

47,975.00

300,475.00

45

Dispozitiv imprastiere material antiderapant solid cu bazine laterale si plug

3

137,865.00

26,194.35

164,059.35

46

CONTAINER DEȘEURI MENAJERE 18MC

3

15,150.00

2,878.50

18,028.50

47

MAȘINI DE TUNS IARBA VIKING MB448

7

13,998.60

2,659.73

16,658.33

'8

MAȘINI DE TUNS

IARBA HUSQVARNA LC3480

28

24,038.00

4,567.22

28,605.22

49

TRIMMER

HUSQVARNA 135R

19

15,352.00

2,916.88

18,268.88

50

TRIMMER

HUSQVARNA 545

1

1,010.00

191.90

1,201.90

51

TRIMMER STHIL FS311

10

16,665.00

3,166.35

19,831.35

52

TRACTOR DE TUNS IARBA STIHIL MT5097C

1

2,222.00

422.18

2,644.18

53

MOTOFOARFECI

HUSQVARNA HD 226

15

12,120.00

2,302.80

14,422.80

54

MOTOFOARFECI STHIL HS45

5

4,040.00

767.60

4,807.60

55

SUFLANTE STHIL BR

200

3

3,939.00

748.41

4,687.41

56

DRUJBA STHIL MS 181

-

2

1,616.00

307.04

1,923.04

57.

DRUJBA STHIL MS 231

-

1

909.00    |  172.71  |   1,081.71


58

EMONDOR ÎNĂLȚIME

STHIL HT 103

1

2,020.00

383.80

2,403.80

59

SCARIFICATOR LB 540.1

4

8,080.00

1,535.20

9,615.20

60

GRUP ELECTROGEN ESE 710 TDS

1

223,783.84

42,518.93

266,302.77

61

MACARA TAKRAF RDK 300-1

1

50,500.00

9,595.00

60,095.00

62

MACARA TAKRAF RDK 300-1

1

50,500.00

9,595.00

60,095.00

AUTOCAMION CU HIAB

MAN

B-394-SSS

1

87,870.00

16,695.30

104,565.30

64

REMORCA KASSBOHRER

B-64-CFB

1

16,160.00

3,070.40

19,230.40


Către,

Direcția Generala de Salubritate Sector 3

admmistrativ.salubritate@primarie3.ro

Direcția de Administrare a Domeniului Public

domeniu.public@primarie3 .ro

Direcția Irigații Reabilitare si întreținere Spatii Verzi Sector 3 irigatii.spatiiverzi@primarie3 .ro

Administrare Active Sector 3 SRL

activesector3@gmail.com

Algorithm Residential S3 SRL

o ffice @algorithmresident ial. ro

Algorithm Construcții S3 SRL

office@algorithmconstructiis3.ro

Ordine si Protecție S3 SRL

ops3.solicitari@gmail.com

Internet si Tehnologie S3 SRL

office@its3.ro

AS3 Administrare Străzi S3 SRL

secretariat@as3-strazi.ro

Administrarea Domeniului Public București SA

adpbsa@yahoo.com

SD3 Salubritate si Deszapeire S3 SRL

salubritate.s3@yahoo.com

Având în vedere HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice la încheierea contractelor de către Sectorul 3 si necesitatea atribuirii în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, vă informam ca societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL se afla in proces de demarare procedurii ce are ca obiect, vanzarea unor mijloace auto, utilaje, echipamente si produse, conform listei anexate.

Nr. crt.

Denumire

Nr. buc.

Valoare totala exclusiv TVA (lei)

Valoare TVA (lei)

Valoare totala inclusiv TVA (lei)

1

Ford tranzit (3,5t)

1

80,800.00

15,352.00

95,352,00

2

Ford tranzit (3,5t)

1

15,150.00

2,878.50

17,878.50

3

Ford tranzit (3,5t)

1

10,100.00

1,919.00

11,919.00

4

Nissan Cabstar (3,5t)

1

213,615.00

40,586.85

252,086.85

5

Toyota Hillux

1

106,050.00

20,149.50

125,149.50

6

Toyota Hillux

1

141,400.00

26,866.00

166,866.00

7

Isuzu ATFS

1

60,600.00

11,514.00

71,514.00

8

|                Scuter Piagîgo

1

8,888.00

1,688.72

10,488.72

9

j                Scuter Piagîgo

1

8,888.00

1,688.72

10,488.72

10

Dacia Dokker

1

25,250.00

4,797.50

29,797.50

11

Logan Van

1

8,080.00

1,535.20

9,535.20

12

Dacia Logan

1

17,170.00

3,262.30

20,262.30

13

Dacia Logan

1

17,675.00

3,358.25

20,858.25

14

Dacia Logan

1

17,170.00

3,262.30

20,262.30

15

Dacia Duster

1

38,885.00

7,388.15

45,888.15

16

Mașina de sapat șanțuri HONDA

1

8,080.00

1,535.20

9,535.20

17

Foreza Auger2500 Max

1

6,039.80

1,147.56

7,127.56

18

Foreza Auger 8000 Max + Freza 350 mm

1

19,937.40

3,788.11

23,528.11

19

Freza Auger 250 mm

1

2,943.14

559.20

3,473.20

20

Freza Auger 350 mm

1

6,262.00

1,189.78

7,389.78

21

MOTOFIERASTRAU STIHL MS 201

1

1,562.47

296.87

1,843.87

22

MOTOFIERASTRAU STIHL MS 201

1

2,824.47

536.65

3,333.15

23

MOTOFIERASTRAU STIHL MS 201

1

2,764.37

525.23

3,262.23

24

MOTOFIERASTRAU STIHL MS 201

1

2,764.37

525.23

3,262.23

25 i

MOTOFIERASTRAU HUSQVARNA 455

3

3,605.70

685,08

4,255.08

26 i

MOTOFIERASTRAU STIHL MS 362

1

2,764.37

525.23

3,262.23

27 |

MOTOFIERASTRAU STIHL MS 462

1

3,605.70

685.08

4,255.08

28

TIJA TAIAT HILTIHT 101

1

1,201.90

228.36

1,418.36

29

EMONDOR ÎNĂLȚIME HT 103

2

4,807.60

913.44

5,673.44

30 i

MOTOUNEALTA ELEGAJ HUSQVARNA

525 PT 58

2

3,124.94

593.74

3,687.74

31

FOARFECĂ TELESCOPICA FISKARS

1

180.29

34.26

212.76

32

LANȚ MS 201

4

197.11

37.45

232.61

33

LANȚ MS 362

1

75.72

14.39

89.36

34

LANȚ MS 462

1

80.53

15.30

95.03

35

LANȚ HT 103

2

98.56

18.73

116.31

36

LANȚ H455

2

199.52

37.91

235.45

1 37

LANTH525

2

161.05

30.60

190.06

38

FOARFECĂ TELESCOPICA FISCAS

1

183.89

34.94

217.01

39

TOPOR FISCAS

1

372.59

70.79

439.69

40

FORD TRAZIT (3,St)

1

134,922.04

25,635.19

159,221.37

41

FORD TRANZIT (3,St)

1

80,800.00

15,352.00

95,352.00

42

DACIA DUSTER

1

12,625.00

2,398.75

14,898.75

43

AUTOSPECIALA MAN

1

90,900.00

17,271.00

107,271.00

44

TOCĂTOR CRENGI JENSEN A141

1

252,500.00

47,975.00

297,975.00

45

Dispozitiv imprastiere material antiderapant solid cu bazine laterale si plug

3

137,865.00

26,194.35

162,694.35

46

CONTAINER DEȘEURI MENAJERE 18MC

3

15,150.00

2,878.50

17,878.50

47

MAȘINI DE TUNS IARBA VIKING MB448

7

13,998.60

2,659.73

16,519.73

48

MAȘINI DE TUNS IARBA HUSQVARNA LC3480

28

24,038.00

4,567.22

28,367.22

49

TRIMMER HUSQVARNA 135R

19

15,352.00

2,916.88

18,116.88

50

TRIMMER HUSQVARNA 545

1

1,010.00

191.90

1,191.90

51

TRIMMER STHIL FS311

10

16,665.00

3,166.35

19,666.35

52

TRACTOR DE TUNS IARBA STIHIL MT5097C

1

2,222.00

422.18

2,622.18

53

MOTOFOARFECI HUSQVARNA HD 226

15

12,120.00

2,302.80

14,302.80

54

MOTOFOARFECI STHIL HS45

5

4,040.00

767.60

4,767.60

55

SUFLANTE STHIL BR 200

3

3,939.00

748.41

4,648.41

56

DRUJBA STHIL MS 181

2

1,616.00

307.04

1,907.04

57

DRUJBA STHIL MS 231

1

909.00

172.71

1,072.71

58

EMONDOR ÎNĂLȚIME STHIL HT 103

1

2,020.00

383.80

2,383.80

59

SCARIFICATOR LB 540.1

4

8,080.00

1,535.20

9,535.20

60

GRUP ELECTROGEN ESE 710 TDS

1

223,783.84

42,518.93

264,087.09

61

MACARA TAKRAF RDK 300-1

1

50,500.00

9,595.00

59,595.00

62

MACARA TAKRAF RDK 300-1

1

50,500.00

9,595.00

59,595.00

AUTOCAMION CU HIAB MAN

1

87,870.00

16,695.30

103,695.30

64

REMORCA KASSBOHRER

1

16,160.00

3,070.40

19,070.40

în acest sens, vă rugăm să ne comunicați in cel mai scurt timp răspunsul dumneavoastră.

Cu deosebită considerație.


întocmit,

Alexandra B0J1N

INVESTiTl! SPATII

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBTTT"


SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PARCURITELEFON uxt) 341 07 '5■x3 FAX (uuami) 341 o? )5 E-MAIL domerij public® primarjcj.ro

Str Intrarea Odobesti nr j 7, Sector 3, 032158, București


Nr. ieșire           I


Către:

Societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3.

Urmare a adresei nr. 2174 din data de 26.06.2019, privind oferta de cumpărare a utilajelor, mijloacelor auto, echipamente și produse deținute de către Societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., Direcția Administrarea Domeniului Public Sector 3 își exprimă interesul cu privire la cumpărarea, prin demararea unei proceduri de achiziție publică, în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a următoarelor :

Nr. Crt.

Denumire

Nr.Buc.

Preț de vanzare fără TVA

Valoare TVA

Preț de vanzare cu TVA

1

Ford tranzit 3,5 tone

1

80.800,00

15.352,00

96.152,00

2

Ford tranzit 3,5 tone

1

15.150,00

2.878,50

18.028,50

3

Ford tranzit 3,5 tone

1

10.100,00

1.919,00

12.019,00

4

Nissan Cabstar 3,5 tone

1

213.615,00

40.586,85

254.201,85

5

Toyota Hillux

1

106.050,00

20.149,50

126.199,50

6

Isuzu ATFS

1

60.600,00

11.514,00

72.114,00

7

Dacia Logan

1

17.675,00

3.358,25

21.033,25

8

Dacia Duster

1

38.885,00

7.388,15

46.273,15

9

Foreză A uger 2500 Max

1

6.039,80

1.147,56

7.187,36

10

Foreză Auger

8000Max+Freză 350mm  |

1

19.937,40

3.788,11

23.725,51
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PARCURI

TELEFON (oc>4 iMt) 34T 07 '5 ■ FAX (ol>4 uzi) 341 07 1$ E-MAIL dorntr iu public(Jjrprirnartej.ro S tr intrarea Odoaesti nr $ 7, Sector 3, 032158. București

romania2019.eu

"Vețetiifyla Românei Io Corwliui Uniunii Europene

11

Freză Auger 250 mm

1

2.943,14

559,20

3.502,34

TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA

571.795,34

TOTAL VALOARE TVA

105.641,12

TOTAL VALOARE CU TVA

680.436,46

Menționăm că, pentru utilajele, mijloacele auto, echipamentele și produse indicate, Direcția Administrarea Domeniului Public, dorește o garanție a acestora, pentru o perioadă de 6 luni, de la data semnării procesului verbal de predare-primire.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


întocmit

Expert Asistent

Andra PenesGU^c^"

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


romanla2019.eu


ISO M001 £1509001.
Mulțumim pentru oferta Dvs si va comunicam ca suntem interesați in achiziția unei macarale Takraf RDK 300-1.

Pentru a începe procedura de vanzare-cumparare,avem nevoie de specificațiile tehnice ale utilajului,ore de funcționare,starea acestuia,preț final si daca exista carte îscir,va rugam sa ne-o transmiteți.

Cu stima,Emanuel Cosoveanu


Algorlthm Construcții 53

fid. Basarabia, nt 256, Corp CI, Sector 3 București, Romanța

E mail pfftce@ac53.ro

Web:


Oete Fiscal»;

Clf 37714360

RC M0/8651/2O17

I0AMRO328TRIRONCRW14912701

Banca fr.insifvani.»


Datele dumneavoastrS personale wnt prelucrate de Algorlthm Construcții 53 fo conformitate cu                       danturile orevazute

scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi derv3!uite unor terți în baca unui temei legal justificat. Vi PutoV «• c t d pt pr în Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată ji datată transmisă pe adresa Algorlthm Construcț 53.

Scanned by CamScanner

A!goriiha> Rs.'iiik’t:'fal S.l SRi.

Calea Vii;m ’ir 242

Hiiciirrst: Seelor 3 R31 2('S

C U 1 H'IUWotl          BANCA COMERCIALA ROMANA ■ Suvni^iîa l’afiîcliismn             Tel C' 11.1M4 452

Itcj: Cili’! .r.ia'MSWGi?    I«)*I7RN<■B(IOR71575<tftO€KHWil -Hon                                       Imx          .451

RtWlRNCHOOS? 15151ba>(X!ț)2 - EUR                      algursllun ivsiileiwn^rnail «ons

cs’ii.Mnii'iissCniS.C ĂLGORITHMREZIDENȚIAL S3 SRL

AIC3 oFît K m SetUu!Sociaf: Bucuresfi> CaIca Vitan nr- 242’ Parter, Residential S3 5 Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Nr. înregistrare: 1392 / 28.06,2019


Către,

S.C INVESTIT!! SPATII VERZI S3 S.R.L

e-niail: roxana.ticagu@investitiispatiiverzis3.roBuna ziua!

Referitor adresa nr. 2174/26.06.2019. va aducem la cunoștința ca suntem interesat! sa achiziționam o

macara TAKRAF RDK 300-1.


DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3


NR. 4292/27.06.2019

Către: Investiții Spatii Verzi S3 SRL

Calea Vitan Nr. 154-158, parter, Biroul 3, Sector 3, București investitiispatiiverzi@yahoo.com

ADRESA

Având in vedere adresa dumneavoastră cu nr. 2174/26.06.2019, înregistrata la sediul Direcției Generale de Salubritate Sector 3 cu nr. 4276/27.06.2019, va informam ca suntem interesați de achiziționarea mijloacelor auto si utilajelor din anexa contractului de furnizare nr.3 529/30.05.2019, încheiat intre Direcția Generala de Salubritate Sector 3 si SC InvestițiiSef Serviciul Juridic, Contencios si Resurse Umane

Roxana Beatrias Smada

WX-

întocmit U

Inspector de specialitate Andreea Gabriela Cioboata

Investiții Spatii Verzi S3 SRL

C.U.L: 38188050, Reg. Corn.: J40/15431/2017Către,

Direcția Generala de Salubritate Sector 3

administrativ.salubritate@priinarie3.ro

Având în vedere adresa dumneavostra înregistrata cu nr 4272/27.06.2019, privind reevaluarea preturilor aferente mijloacelor auto, utilajelor si produselor propuse spre vanzare, va retransmitem oferta de preț actualizata in conformitate cu veniturile generate de către acestea urmare incheirii contractului de furnizare nr. 3529/30.05.2019, după cum urmeaza:

Nr.

Denumire

Nr. înmatriculare

Nr. buc.

Valoare totala exclusiv TVA (lei)

Valoare TVA (lei)

Valoare totala inclusiv TVA (lei)

1

FORD TRAZIT (3,5t)

B-233-SDZ

1

131,998.73

25,079.76

157,078.49

2

FORD TRANZIT (3,5t)

B-433-SDZ

1

79,004.22

15,010.80

94,015.02

3

DACIA DUSTER

B-133-SDZ

1

12,214.05

2,320.67

14,534.72

4

AUTOSPECIALA MAN

B-533-SDZ

1

88,570.77

16,828.45

105,399.22

5

TOCĂTOR CRENGI JENSEN A141

1

249,050.43

47,319.58

296,370.01

6

Dispozitiv imprastiere material antiderapant solid cu bazine laterale si plug

3

134,629.20

25,579.55

160,208.75

7

CONTAINER DEȘEURI MENAJERE 18MC

3

14,622.26

2,778.23

17,400.49

8

MAȘINI DE TUNS IARBA VIKING MB448

7

13,815.29

2,624.91

16,440.20

MAȘINI DE TUNS IARBA

HUSQVARNA LC3480

28

23,959.30

4,552.27

28,511.57

10

TRIMMER HUSQVARNA

135R

19

15,277.94

2,902.81

18,180.75

11

TRIMMER HUSQVARNA 545

-

1

917.41

174.31

1,091.72

12

TRIMMER STHIL FS311

-

10

16,512.24

3,137.33

19,649.57

13

TRACTOR DE TUNS IARBA

STIHIL MT5097C

1

2,018.31

383.48

2,401.79    ;

14

MOTOFOARFECI

HUSQVARNA HD 226

15

12,045.94

2,288.73

14,334.67

15

MOTOFOARFECI STHIL HS45

5

3,965.^94

753.53

4,719.47

16

SUFLANTE STHIL BR 200

3

3,818.64

725.54

4,544.18

17

DRUJBA STHIL MS 181

-

2

1,541.94

292.97

1,834.91

18

DRUJBA STHIL MS 231

-

1

825.68

156.88

982.56

19

EMONDOR ÎNĂLȚIME

STHIL HT 103

1

1,834.84

348.62

2,183.46    1

20

SCARIFICATOR LB 540.1

-

4

7,894.84

1,500.02

9,394.86

21

GRUP ELECTROGEN ESE

710 TDS

1

216,511.84

41,137.25

257,649.09

TOTAL (lei)

1,031,029.81

195,895.69

1,226,925.50

în acest sens, vă rugăm să ne comunicați in cel mai scurt timp răspunsul dumneavoastră.

Cu deosebită considerație,

Președinte Consiliu de Administrație

Simona Andreea BAL AS A
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 465144/01.07.2019

Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 2199/28.06.2019 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.464446/28.06.2019, în vederea inițierii proiectului menționat.


A

întocmit,

Compartiment Guvșmanță Corporativă