Hotărârea nr. 362/2019

HCLS3 nr.362 din 05.07.2019


I

■Jlțv ' ' » ,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind actualizarea cadrului legislativ pentru acordarea, de la bugetul local al Sectorului 3, de finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, conform HCLS3 nr. 78/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice loccde nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 05.07.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 464285/CP/28.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 462412/27.06.2019 al Direcției învățământ Cultură;

 • -  Adresa nr. 462785/27.06.2019 a Direcției învățământ Cultură; în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 664/2018 al Ministerului Tineretului și Sportului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 78/29.03.2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului de finanțări nerambursabile, alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general, modificată prin HCLS 3 nr. 53/16.02.2018 și HCLS 3 nr. 122/28.03.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (I) și art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea cadrului legislativ privind acordarea, de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, a finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, conform HCLS3 nr. 78/29.03.2017, în sensul că, în loc de "Ordinul nr. 130/2006 cil Agenției Naționale pentru Sport„ se va citi „Ordinul nr. 664/2018 cil Ministerului Tineretului și Sportului'/

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ Cultură, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SEMNEAZĂ


^EtAR MIHĂIȚĂ


NR. 362

DIN 05.07.2019

CABINET PRIMAR


TELEFON 104 < 21) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 08 03 04 E-MAIL cabinetprimar@pr1mane3.ro

CaIea Dudesti nr Fr.rtnr j. npwnjf ftnritroști SECTOR 3


romania2019.eu

Prt 5edsnțio României Io Con > Uniur Europene


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea cadrului legislativ pentru


CABiNET PRIMAR

„ ce..


acordarea, de la bugetul local


al Sectorului 3, de finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, conform

HCLS3 nr. 78/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare

Prin Hotărârea nr. 78 din 29.03.2017, modificată prin HCL Sector 3 nr. 53/16.02.2018 și HCL Sector 3 nr. 122/28.03.2018, Consiliului Local al Sectorului 3 a aprobat procedura competitivă de selecție de proiecte, în vederea acordării de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 3, pentru activități nonprofit de interes general, pentru domeniile prioritare de interes educație, sport și tineret, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și a Ordinului nr. 130/2006 al Agenției Naționale pentru Sport privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București.

Ordinul nr. 130/2006 al Agenției Naționale pentru Sport a fost abrogat prin emiterea de către Ministerul Tineretului și Sportului a unui nou ordin, respectiv Ordinul nr. 664/2018, elementul de noutate față de reglementarea anterioară fiind extinderea programelor sportive de utilitate publică, integrarea criteriilor, a condițiilor de acordare a finanțărilor, precum și a principiilor care stau la baza acordării finanțărilor nerambursabile, precum și detalierea tipurilor de cheltuieli aferente proiectelor sportive finanțate.

Având în vedere că toate aceste aspecte sunt deja reglementate în Ghidul solicitantului de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 78/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare, se impune doar o actualizare a cadrului legislativ, în sensul că, în loc de "Ordinul nr. 130/2006 al Agenției Naționale pentru Sport" se va citi "Ordinul nr. 664/2018 al Ministerului Tineretului și Sportului".

în urma aprobării bugetului local, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 211/2019, pentru finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al Sectorului 3, la propunerea Direcției învățământ Cultură - Serviciul Cultură, Sport și Tineret, prin nota de fundamentare nr. 5194/08.12.2019, pentru anul 2019 au fost cuprinse următoarele fonduri:

 • - 600.000,00 lei - pentru proiecte educative

 • - 200.000,00 lei - pentru proiecte de tineret

- 100.000,00 lei - pentru proiecte sportive aferente programului de utilitate publică Sportul pentru toți. Prin urmare, având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. ntul proiect de hotărâre pe care îl

462412/27.06.2019 al Direcției învățământ Cultură, am inji+șt^p supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Se
TELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@primarie3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

Nr. 462412/27.06.2019

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 privind actualizarea cadrului legislativ care reglementează acordarea finanțărilor nerambursabile, alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 78/29.03.2017, modificată prin HCL Sector 3 nr. 53/2018 și HCL Sector 3 nr. 122/2018, s-a aprobat procedura competitivă de selecție de proiecte, în vederea acordării de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 3, pentru domeniile prioritare de interes educație, sport și tineret.

Având în vedere faptul că Ordinul nr. 130/2006 al Agenției Naționale pentru Sport a fost abrogat, fiind înlocuit cu Ordinul nr. 664/2018 al Ministerului Tineretului și Sportului, modificat și completat de Ordinul nr. 321/2019, pentru modificarea și completarea Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, propunem actualizarea cadrului legal care reglementează acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 3, în mod corespunzător. Astfel, în cadrul Capitolului I Dispoziții generale - care conține referiri la cadrul legal care reglementează acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetele locale, definirea termenilor de referință, principiile care stau la baza contractelor de finanțare nerambursabilă, domeniile de aplicare, informare publică și transparență decizională- în loc de ”Ordinul nr. 130/2006 al Agenției Naționale pentru Sport” se va citi ”Ordinul nr. 664/2018 al Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare”

Facem precizarea că noul act legislativ al Ministerului Tineretului și Sportului nu contravine prevederilor Ghidului Solitantului de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 3; elementul de noutate al noului ordin este referirea directă la alocarea fondurilor pentru proiectele sportive în sensul aplicării Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general, precum și extinderea programelor sportive de utilitate publică; actul normativ integrează criteriile și condițiile de acordare a finanțărilor, precum și principiile care stau la baza acordării finanțărilor nerambursabile pentru proiecte și definește mai clar tipurile de cheltuieli aferente proiectelor sportive.

Având în vedere că toate aceste aspecte sunt deja reglementate în Ghidul solicitantului aprobat în anul 2017, iar modificările din anii ulteriori au fost exclusiv modificări de formă, care nu au afectat procedura legală de acordare a fondurilor, propunem actualizarea cadrului legislativ în sensul celor precizate și justificate mai sus.

Pentru anul 2019, în urma aprobării bugetului local prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 211/2019, pentru finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al Sectorului 3, la propunerea Direcției învățământ Cultură - Serviciul Cultură, Sport și Tineret, prin nota de fundamentare nr. 5194/08.12.2019, au fost cuprinse următoarele fonduri:

600.000,00 lei - pentru proiecte educative

200.000,00 lei - pentru proiecte de tineret

100.000,00 lei - pentru proiecte sportive aferente programului de utilitate publică Sportul pentru toți

Acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 3 reprezintă, în fapt, deschiderea autorității publice către societatea civilă, sprijinirea și încurajarea de acțiuni de interes local, desfășurate în Sectorul 3 și în beneficiul locuitorilor din Sectorul 3. Ghidul de acordare a finanțărilor reprezintă o modalitate de atragere a unor proiecte valoroase pentru comunitatea locală, în condiții concurențiale și transparente.


Către

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@primarie3.r0 Șos. Mihai Bravu nr. 428, Secț


Nr.


în vederea supunerii spre analiză și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3, în ședință extraordinară, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectului de hotărâre privind actualizarea cadrului legislativ pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 3.

Atașam prezentei următoarele documente :

 • -  Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local

 • -  Raportul de specialitate al Direcției învățământ Cultură

 • -  Proiectul de expunere de motive