Hotărârea nr. 361/2019

HCLS3 nr.361 din 25.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cadru cu societatea MEM IMPEX SRL în scopul furnizării/închirierii de utilaje și atașamente

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:
 • - Expunerea de motive nr. 458104/CP/24.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 457865/24.06.2019 al Serviciului Control Intern ~ Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • - Adresa nr. 457929/24.06.2019 a Serviciului Control Intem - Compartimentul Guvernantă Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

 • - Art, 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • - HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • - Art. 12.1 lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobatprin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017;

 • - Art. 12.2 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cadru’ cu societatea MEM IMPEX SRL în scopul fumizării/închirierii de utilaje și atașamente, livrarea urmând a se face etapizat, pe bază de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de vânzător, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
NR. 361

DIN 25.06.2019CABINET PRIMAR


TELEFON (oo.ț 31^ țqEXPUNERE DE MOTIVE


FAX ftx>4 021) 318 03 04 E-MAIL

Caiea            CSFCtor7rojTO84rBuoureștf

CABINET PRIMAR

Nr............. I

Data .ik.:QG!..^Qj.Q I

mA

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cadru cu societatea MEMIMPEX SRL în scopul furnizării/închirierii de utilaje și atașamente

Sectorul 3 al Municipiului București a înființat mai multe societăți în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate a obiectivelor stabilite de administrația locală, în vederea îmbunătății vieții locuitorilor Sectorului 3.

Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în scopul realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric „Hala Laminor", care se afla într-o stare de degradare avansată.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Ținând seama de activitatea complexă ce se desfășoară la obiectivul "Hala Laminor", Algorithm Construcții S3 SRL a încheiat mai multe contracte, unul dintre acestea cu societatea MEM IMPEX SRL, selectată deoarece oferă o gamă largă de utilaje și atașamente de top din punct de vedere calitativ, servicii prompte de transport, livrare și punere în funcțiune la cel mai înalt standard și consultanță de specialitate, astfel cum rezultă din nota de fundamentare nr. 4927/19.06,2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 457865/24.06,2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.

PRIM

ROBERTS©

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE-MAÎL guvernantacorporativa@primariej.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


romania2019.eu


’feședinția ftomânîei la Consiliul Uniunii Europene


Nr. 457865/24.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pen [Fu împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cadru cu societatea MEMIMPEX SRL în scopul furnizării/mchirierii de utilaje și atașamente necesare Ia desfășurarea lucrărilor societății Algorithm Construcții S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.201 înființarea societății Algorithm Residențial S3 SRL Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitatea sa de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înființare de către societatea Algorithm Residențial S3 SRL a societății numită Algorithm Construcții S3 SRL, ce funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Obiectivul principal al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L este realizarea proiectului “Centrul cultural și social Hala Laminor”.

Acest proiect se referă la reabilitarea și construirea unui spațiu cu valențe de centru cultural și social la nivelul sectorului 3 - București. Se dorește astfel dezvotarea întregii zone teritoriale Faur - Republica / 23 August. Ideea de la care pornește proiectul este aceea de a dezvolta întreaga zonă teritorială Faur-Republica/23 August prin combatarea sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea comunității. Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și colectarea fluxurilor pietonale spre Hala monument.

în scopul efectuării lucrărilor aferente proiectului au fost încheiate contracte pentru furnizarea de materiale și produse necesare activității zilnice în șantier.

Cu MEM IMPEX SRL — furnizor agreat, conform precizărilor din nota de fundamentare nr. 4927/19.06.2019, atât pentru gama vastă de utilaje și atașamente oferite,


jjhhr      PRIMĂRIA^*^

SECTORULUI <


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

conforme din punct de vedere calitativ, cât și pentru onorarea comenzilor cu promptitudine și în condițiile stabilite — s-au încheiat mai multe contracte, valoarea totală a acestora nedepășind până în prezent 100.000 EUR.

Din documentația transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL rezultă că aceste contracte au fost finalizate în urma unei analize (din perspectiva criteriului de atribuire - prețul cel mai scăzut), cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității, fiind solicitate și primite oferte de la următoarele societăți:

 • — MEM IMPEX S.RL (oferte de prețuri nr. 1177/01.03.2019, 1313/11.03.2019, și 108/05.04.2019)

 • — RAIL PRO TRADING SRL (oferte de prețuri nr. 1285/06.03.2019 și 1473/13.03.2019)

 • — BERGERAT MONNOYEUR SRL (oferta de prețuri nr. 1383/11.03.2019).

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.RL, art. 12, pct. 12.2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: ..hotăiraște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. EA., valoare aferentăfiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv ”

în conformitate cu prevederile art. 12, pct. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin „ Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000(una sută mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil,, și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă privind activitatea societății^.

Având în vedere calitatea de top a produselor și serviciilor oferite de către MEM IMPEX SRL, buna colaborare de până acum și faptul că încheierea unui nou contract va conduce la depășirea sumei de 100.000 EUR pentru valoarea cumulată a contractelor, prin adresa nr. 1347/24.06.2019, înregistrată cu nr. 457360/24.06.2019, societatea Algorithm Residential S3 SRL solicită acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheirii unui contract cadru cu societatea MEM IMPEX SRL în scopul achiziției/închirierii de utilaje și atașamente necesare pentru desfășurarea activității societății Algorithm Construcții S3 SRL, livrarea urmând a se face etapizat, pe bază de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de vânzător, prețul mărfurilor fiind conform comenzilor, stabilite prin negociere între părți.

Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL a aprobat încheierea respectivului contract prin Hotărârea nr. 32/19.06.2019 (anexată).

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cadru cu societatea MEM IMPEX SRL în scopul fumizării/închirierii de utilaje și atașamente necesare la desfășurarea lucrărilor societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu ControHntem, Marta Cepăreanu

întocmit,

Compartiment Guvemanța Corporativă, Cornelia Pivniceru /L,.

S.CALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

| ~             M-fr-i. Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

9 Ji JenUalH 5       Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Către:

Sediul:

Referitor:/2>

-"A-T                   ’          - *


Consiliul Local al Sectorului 3 București                  tunaoG AnutAă9

'      I SECTOR 3

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


| S6CTOR3

CABINET PRIMAR

'tâf.flo.E.. fU. ^2?/3j Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local avândca-obieet——împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru continuarea contractului de închiriere MEMIMPEX și încheierea unui nou contract cadru, livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vânzător, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere între părți, anterior fiecărei livrări în urma unei analize comparative a pieței, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru continuarea contractului de închiriere MEM IMPEX și încheierea unui nou contract cadru, livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vânzător, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere între părți, anterior fiecărei livrări în urma unei analize comparative a pieței.


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


Nr.


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: lit. m) „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiie în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în bugef\ lit. o): „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează următoarea:

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314 334,452

Reg. Corn J40/5481/2017    R097RNCB0087J 57546060001 -Ron                                   Fax: 0314.334.451

RO7 0 R N CB0087157546060002 - E UR                       algorithm. residential@gmail.com

constructiis3.ro


5. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, s        Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


rț/AȚ T/^T^Ți A T) 17 io            X         •

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru continuarea contractului de închiriere MEM IMPEX si încheierea unui nou contract cadru, livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vânzător, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere între părți, anterior fiecărei livrări în urma unei analize comparative a pieței, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru continuarea contractului de închiriere MEM IMPEX și încheierea unui nou contract cadru, livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vânzător, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere între părți, anterior fiecărei livrări în urma unei analize comparative a pieței.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art 12., punctul 2, Iit.m), Asociatul societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv ”

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 24.06.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 557 reies următoarele: ” Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea,

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242 București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteiiamn             Tel: 0314.334.452

Reg. Corn J40/5481/2017    R097RNCB0087157546060001 -Ron                                   Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residential@gmail.com

constructiis3.ro

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL


MC

V^Wtowi-jy

| — Of*|ț|*| JYl SediulSocial: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Residential S3 s Cartierele C3, C4, C5, Sector 3.

OHSAS 1


consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Panielimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru continuarea contractului de închiriere MEMIMPEX și încheierea unui nou contract cadru, livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vânzător, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere între părți, anterior fiecărei livrări în urma unei analize comparative a pieței, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru continuarea contractului de închiriere MEM IMPEX și încheierea unui nou contract cadru, livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vânzător, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere între părți, anterior fiecărei livrări în urma unei analize comparative a pieței

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 558 din 24.06.2019.

Cu deosebită considerație, dl. Panait Radu Alin în calitate de Președinte C.A. Algorithm ResidentiaLS3 S.R.L.


 • I

 • II Întocmit,!

Genuina Măruț

i/ 7

Algorithm Residential S3 SRL      C.U.L: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn             Tel; 0314.334.452

Calea Vitan nr. 242                 Reg. Corn 340/5481/2017    R097RNCB0087157546060001 -Ron                                   Fax: 0314.334,451

București Sector 3 031295                                    R070RNCB0087 î57546060002 - EUR                       algorithm.residential@gmaif.corn

constructiis3.ro

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL                               _______

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242             IzfaJK,, ltingQ

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect continuarea contractului de închiriere MEM IMPEX și încheierea unui nou contract cadru, livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vanzator, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere între parti, anterior flecarei livrări in urma unei analize comparative a pieței.ALGOR1THM CONSTRUCȚII S3


romania2019.euSubscrisa, societatea Aîgorithm Construcții S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediu! în Mun. București, Sectoru! 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată ia Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Aîgorithm Residentiql S3 SRL, de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect continuarea contractului de închiriere MEM IMPEX și încheierea unui nou contract cadru, livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vanzator, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere intre parti, anterior flecarei livrări in urma unei analize comparative a pieței.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Aîgorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Date Fiscale:

OF 37714360

R040/8651/2017

iBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca TransilvaniaALGORÎTHM CONSTRUCȚII S3


romania2019.euAvând în vedere calitatea de asociat al Algorîthm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea continuării contractului de închiriere MEM IMPEX și încheierea unui nou contract cadru, livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vanzator, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere intre parti, anterior fiecărei livrări in urma unei analize comparative a pieței.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul societății, respectiv Algorîthm Residenttal S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv". Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelîmon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de produse/materiale/echipamente necesare activității zilnice în șantier.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorîthm Construcții S3 pentru aprobarea continuării contractului de închiriere MEM IMPEX și încheierea unui nou contract cadru, livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vanzator, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere intre partî, anterior fiecărei livrări in urma unei analize comparative a pieței.

Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 32 din data de 19.06.2019 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, nota de fundamentare, contractele cu MEM IMPEX SRL precum și alte documente justificative (comenzi, contra oferte, oferte etc).

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexaudru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL.ț * i           ț

[OHSAS13G01. ISO 14001 ISO90011

Aprobat Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:

Nume

Cosocariu Alexandru Dan:

Dede Daniela:

Matache Doina Florentina:

Marinescu Gabriel Mircea:

Ușurelu Gabriel Alexandru:

Data:Notă de fundamentare

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3. începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68,000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să

Date Fiscale:

Of 3 7714360

RCJ4O/8651/2O17

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania........ Pi .........

’ > x                1 \ 'v ’. r x

. AC r

deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de materiale și produse necesare activității zilnice în șantier.

Datorită ofertelor foarte avantajoase din partea firmei Mem Impex SRL, care deține o gamă vasta de utilaje si atasamente, dar și datorită promptitudinii cu care aceștia au răspuns solicitărilor noastre,calității produselor, livrarea mărfii într-un timp foarte scurt, precum si preturilor si reducerilor obținute,am decis sa îi includem în lista de furnizori agreați. Timp de aproape doi ani de zile de colaborare au dovedit promptitudine, asigurând livrarea si transportul mărfii precum si service-ul.

Calitatea de top a produselor cu servicii pe măsură, consultanța de specialitate, servicii optime de transport, livrare și punere în funcțiune la cel mai înalt standard ne determină să continuăm contractul de închiriere cu aceștia și să solicităm încheierea unui nou contract cadru, livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vanzator, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere intre parii, anterior fiecărei livrări in urma unei analize comparative a pieței.

Anexam prezentei tabelul cu oferte.


TABEL OFERTE

NR

OFERTANT

PRODUS

PREȚ

AN

1

,            FOARFECĂ DEMOLATOARE UNIVERSALA

MEM IMPEX                                             21 550 EURO

PROMOVE PT EXCAVATOR KOMATSU

PW140/PW160 50 TONE FORȚA

2

RAIL PRO TRADING

FOARFECĂ HIDRAULICA DEMOLATOARE TIP

MC10 Kl FĂLCI STG.+DR.

32 175 EURO

3

BERGERAT MONNOYEUR

FOARFECĂ HIDRAULICA DEMOLATOARE

EXCAVATOR CP 1000

31 000 EURO

1

MEM IMPEX

SPIT PICON XP 2400

917 EURO

SPIT PICON XP 800

409 EURO

2

RET UTILAJE

NU A RĂSPUNS

3

RAÎL PRO TRADING

NU A RĂSPUNS

1

MEM IMPEX

PICON HIDRAULIC XP800

11 490 EURO

PICON HIDRAULIC XP 2400

28 950 EURO

2

ROCATÎL

CIOCAN DEMOLATOR S2500 .PLACA

PRINDERE SI CUI PICON

23 500 EURO

CIOCAN DEMOLATOR S1000 ,PLACA

PRINDERE PW160 SI CUI PICON

9 595 EURO

CIOCAN DEMOLATOR S700 ,PLACA

PRINDERE PW140 SI CUI PICON

7 170 EURO

3

BERGERAT MONNOYEUR

NU A RĂSPUNS

4

DHARMA UTILAJE

NU A RĂSPUNS

1

MEM IMPEX

PLACA VIBROCOMPACTOARE

6 710 LEI

MAI COMPACTOR

8 542 LEI

VIBRATOR BETON 2 BUC

4 292 LEI

2

ITALIA STAR

PLACA VIBROCOMPACTOARE

10 930 LEI

MAI COMPACTOR

13 000 LEI

VIBRATOR BETON 2 BUC

3 395 LEI

3

PARTENER

PLACA VIBROCOMPACTOARE

5 278 LEI

MAI COMPACTOR

8 247 LEI

VIBRATOR BETON 2 BUC

9 976 LEI

1

MEM IMPEX

PICON HIDRAULIC VISTARINI VHX 331 4BUC

X 5 450 E

21 800 EURO

1 ,

 • V

 • V     z

\wz

1

MEM IMPEX

CUPA EXCAVARE 300MM

3 395 LEI

2

RET UTILAJE

CUPA EXCAVARE 300MM

3 200 LEI

3

MERSAT TEHNIC

CUPA EXCAVARE 300MM

2 780 EURO

1

MEM IMPEX

VASELINA CARTUȘ GRESARE AUTOMATA

PT PICON PROMOVE 88 BUCX 56.92LEI

5 008 LEI

1

MEM IMPEX

DINTE FOARFECĂ HIDRAULICA 4BUC X

749.70 LEI

2,998.80 LEI

1

MEM IMPEX

CUPLA MECANICA

10 181.51 LEI

SPIT PROMOVE XP2400 2BUC

11,893.20 LEI

SPIT PROMOVE XP 800 2 BUC

5,923.28 LEI

CARTUȘ GRESARE PICON PROMOVE 67 BUC

3,811.88 LEI

ROBINET CIRCUIT HIDRAULIC 2 BUC

600 LEIromania2019.euHOTĂRÂREA Nr. 32 din 19.06.2019

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate ~ COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

« Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

 • •  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

ITATĂD Â QTF

JlxvJ 1          1 JtS

Art. 1 Aprobă continuarea contractului de închiriere MEM IMPEX și încheierea unui nou contract cadru, livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vanzator, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere intre parti, anterior fiecărei livrări in urma unei analize comparative a pieței.

Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare .

Coșocariu Alexandru-Dan


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.


VISTARIMI S.pATECHMOFCEX

&sCătre: SC ALGORiTHM CONSTRUCȚII S3

In atentia domnului Viorel Damian


Mai!: vioreldamian@algorithmconstructiis3.ro

Data 5.04.2019

Convinși fiind ca veți aprecia sip e viitor calitatea serviciilor si produselor noastre , așteptam răspunsul dumneavoastră.

O zi buna,

feddy Mocanu

0722384549
?

■777 7 ... WFBuW

I IM F» EZ: M


ROADTEC


OfeîtaM : SC HEfcîX SRc


UA’V-i'


PBV

; VISTARINI S.pA


® TECHMOFUEX

gW


/-■V' M / W,7..?


pentru o viața

?F/


Gatrs: SCALGQRHHM CGNSIRUG'W S3 SRL

Data: 11.03.2019
Bona ziua,

Uf.nwe a cererii riumnesvcxs&r»: va tdmHern mal jos oferte ncastw pentru placi copaci oare AhSMAlvN akPsbHs ia bri          iKipa c-vm urr’.&aza :

FMtfy.hfespFaF ■ îlM MFtFFșM J.S2SdlS£Ofej                    FW^-ffî

£WîSlx                  Fi £ÎÎI^^


■■■ ■■■' rpp,

ViSTARINi S.pA

S&la» Cop&eTEO-mFUEX

ȘMi


Parienend tău penă u o viată


r pGX ptetcrp^ {tara wkfe hmPwsPKe l 'Pyfe Ghhwnd fte t

vRIhdih SâO W


'Ofi1

,                              A PP

tentei PR pi tauto mfeM batea dm , tete re amptem i, desdMdere max. 62G mm) Pite : 5290 £ x Pa


Bii

ttennfm livrate -da te pfeia ©șwsFks k Mfc teppftș r te te-B tetetete ?= traospert te 3 ilfe.

Pteta \ svans 30 ;te jteB fe te^s

teteiît: citata Cstetet gE. octextetes -a --tandardeic mcpr.ix ptete tecxi da z^o?not A vteteî AgtaLnentare i&C 9Q(;'i.

UUUpte su tsmwn de gamîtte apsaîOe&p wvtee ttete A (ps f tete ful ?< a mantei) ®i po&t gfâîBnOg stegtexte ?te MPKX . pHs® d® schimb dbpmublhș In ateteî mirt? .

Ptete ?-s dtetete condiW?e standard 30% avans. 70% te livrare , iile CEC ; c-jîs BNte-i % «j?n ziua tecturani

ÎM6M lOiFEX ewse $ra(uit: punerea s funcțiune si școlarizarea ps^sîia’^h-i des^Wut

Ps-îtru onoe neternurire ve rc$ nu ezft&ti sa n^ contactat»

Contete rtec ua veii specia si oe viitor capo?iul foarte bun caiRat^/nreit a! «x^ipamentelo; ncastre așteptam


SC îX&i! tete. te. ■&-' Gnu/.:; t> .v. te te.te-2. ^.-1 îjf^v rijwwwu»»?

Vei: &2Î tete/p te 4n.XB.§T, V^vauru

u- . teterste

<ROADTEC

JUlasC&țx^Partenerul tău pentru o viață
VISȚARIN1 S.pA®reO“WFL®<Padlsy ii Vertaiîles ț~                  ,                .            . t w

Partenerul tau pentru o viața


Ow»: SC IHPE2X SRL

Cstre : SC ÂlGQRITHM COHSTRUCTU S3 SRL

Data: 28.02.2019

Buna ziua,

Urmare a cererii dumneavoastră va trimitem mai jos oferta noastre pentru placi oompactoare AMMANN atasabite te brei excavator / buldnexcavator. după cum urmeazaVISTARINl S.pAI IM


tMirp ^hwIrM.I (fe:-. (>Mfe fefe^rehfem mte J

Ferta cOMfo 22 t bate cMtodrF 20 bar

Pwi S fefe E e tva

Falei hrtsrt^hknfeabka

 • 2.fekd FR pt dernefem        bewn du® t talere sțmaiun (deschidere max. 430 mm)

Ret: 3S0G E ta®

3KH FR ( setapteF ta fefeife FR} > pt demolare sufite ai betdn (deschidere iw 420 mm)

preț: SSO E. -s w®

CFafcl SC tip foarfec® |M tw meftgte ( deschidere 2;20 mm } Preț: 4900 E

IfigEfc.. SSlws jfegJWMoiau^iFO .z it

FxiUl&dzm^        IMOfe!

CU.fei.Cj. htlPQCb;[kfe^Ute jQSȘ.ll&SO. ^.MsM^FFfeF KmvWlLlP'WSÂS..FM 1S5; .&IMM
VISTAR1NI S.p.A.


TemoPLO

<»>PaGUy îl Ve/iables —              , w                   e

Partenerul tau pentru o viața

/' \

pdr^pat ( fiwa fălcile infemchlmb^bite ■f@rta cFMfo SG t

matern dfechil 30G to

Fmt 1W E <•• wa

Efttemchimbablh

2/Fatcs PR pi drt&tem primam beton dor ? taters amiatmi ( deschidere max. 620 mm) y Fteet., 5630 E a tea

â.Kfî f te'C «thpbîhH te faiteis FR } s pi «tefiwters sec-uhdar® »s poteertea.raMq»®n? bethte ( dsschîdare max 560 mm)

ptBt: 1700 E e tva

4LF&fei SC tip feapw<?ă pi ®e« mstafe ( dasohottem 330 mm)

, | Prm : 7600 JE -- tea

s3ta£3j*W®S.lMav^tIfflsLgfa Sfajătt.aSil-âi^ sâtt W&,

ș         ^vrw* -• aut mut te fehrîm whw @®r o wsm m rwoht clar

i

i Condiții calitate : Certificat GE, conformitate cu standardele europene privind nivelul de zgomot si vibrații. Agrementere iȘO 9001,

Uttlajete ®u tefTO.w dw gswitte spedfte&t,       te gawitte (pa toitorM tomrcteb sl post

garafe          cte WH=K ffifiPSX t ptew schimb dsspsFJtbțfe tn tfostM Rosftu.

se discute . condițiile standard 30% avans, 70% la livrare, file CEC ; curs BNR+1% dte ziua faoUnanr

MEM IMPEX asigura gratuit: punerea in functiurm si școlarizarea personalului deserwni


nu eziteti sa ma contactezi

SC îtiKH Jf'.SP’EX fefi' -Str, !ăr...',:■<■<rt‘-■ â'Ap .îî.ț^ iud Htov

•                                Ca^ fi’SfeU S%\>7&i’7î?'3

Tei:     41Q.§e 2&: ©21 411       C571 13«1 "i <

F&p ; 0^S£HE^


/ VISTARINlS-pA „      ®TEQ4MDFLjEX

ROADTEC


-’f1'       _.y<

î'-’âdlay & VanabtesPartenerul tău pentru o viață


Convinși fiind ca veți aprecia si pe viitor raportul foarte bun calitate/pret ai echipamentelor noastre așteptam răspunsul (dumneavoastră.

I

Cu stima,

Director MEM IMPEX

Teddy Moca nu 0722 384 549

teddy.mocanu@memimpex.ro

www.memimpex.roSC wra ÎF«X SRL -Str. București nr. 238, Ifegure*®, jwt ilfov

Cod fisosî ^O7885180-J4&/15W1t®1

Tel: 021 4tOM28, 021 411.2W, 0371138174

: 0372§7m5

Către: ALGORÎI'HM CONSTRUCȚII 83


Oferta comerciala

Urmare a solicitării durnneastra din va facem cunoscute preturile după cum urmeaza:

 • 1. Foarfecă hidraulica pt demolări tip MC 10  15210 euro/buc;

 • 2. Kît D falei hidraulice                      8125 euro/buc;

 • 3. Kit P falei hidraulice                       8840 euro/buc;

*Llvrare 6 saptamani

**Preturile nu conțin TVA

București,

12/03/2019


Rail Pro Ttading Srl

7 8, BIvd. Voluntari

Voluntari/Ilfov

Vatno:30702996

Com.reg:J23/2160/2014


Administrator,

Paraschiv Mihai

Bank:BRD ^Feroviarilor branch

IBAN:RO06BRDE445SV63785294450 - RON

IBAN:RO87BRDE445SV63785614450 - EUR

SWT:BRDEROBU

BIC:BRDE

From:

S@m:

To:

SubJ®ct


emH.funieru@acs3.ro

Monday, March 11, 2019 10:55 AM viorel.damian@acs3.ro

FW: oferta foarfeci promove buido si excavator pe pneuri

From: Cosmin ÂNICULAESA <Cosmin.ANICULAESA@b-m.ro>

Seni; Thursday, March 1, 2019 11:16 AM

T©: emii.fimieru@acs3.ro

Sobjscfc RE: oferta foarfeci promove buldo si excavator pe pneuri

■f;: î p : :) t" •■■• i ■> ■■ ■:’U !;       !. P i U: i;. : P i ■ ; i.J -j ii ■■■ H ; rt :!<;■?: H p <■ j i ' i î - 1 i î i \ ! ;: ș - ,/ ' pî a ■< '^!

i Ț? : p Î U ș'! H: r Î! î' ■->                          î ț\ i                 > / PȘ ! ț

Cu„sț!ma.

P;.; ! P.rp < ' p ■■'A. S

H              ! \> . : ! p :/■ i ’             <■ ? J "

.. ' cnsînm.ankulae'.d tt b-m.ro


Fr@mî emil.funieryj acs3.ro <emii.ftjnieruacs3.ro>

$®M: Monday, March 4,2019 12:39 PM

To: Cosmin ANICULAESA <Cosmin.ANlCUl.AESArtb-m.fO>

Subject: oferta foarfeci promove buîdo si excavator pe pneuri

Buldo pe care se dorește montarea de foarfecă este modelul Terex 840 TLB, exacavatoareîe cu pneuri pe care am dori sa montam foarfecă sunt:

Cat m313, komatsu pw 160, jcb jws 130

CatreALGORITHM CONSTRUCȚII S3

< NM-W)

Oferta comercialaUrmare a solicitării dumneastra va facem cunoscute preturile după cum urmeaza:

 • 1. Ulei motor 10W30 preț 17,61 lei/Ktra,disponibil in stoc la bidon de 19 litri;

 • 2. Placa compactoare tip AJCE ACP-5,pret 5879 euro ,in stoc;

 • 3. Foarfeca buldoexcavator tip AJCE ASH-40 10075 euro,in stoc;

Detaliile tehnice in fișierele atașate,

Plăcile de atașament sint cuprinse in oferta.

București,

06/03/2019


Administrator, Paraschiv Miliai

Rail Pro Trading Srl

Str.Libertății no.76 Catelu/Ilfov

Vat,no:30702996

Com.reg:J23/2160/2014

Description / Model 4ASH-40 Suitable Excavator (ton>13,0 - 7,0; Operating Weight (kg)-340; Operating Pressure (bar)-190 - 210; Crushing Force (ton)-31;

Max Opening Jaw (mm>300;

Cutter Length (mm)-360;

Length (mm)’136O;

Width (mm)-427;SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE-MAIL guvemantacorporativa@primariej.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București
Nr. 457929/24.06.2019

Către,


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cadru cu societatea MEM IMPEX SRL în scopul furnizării/închirierii de utilaje și atașamente necesare la desfășurarea lucrărilor societății Algorithm Construcții S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1347/24.06.2019, (înregistrată cu nr. 457360/24.06.2019) a societății Algorithm Residențial S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.


întocmit de,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvemanță Corporativă

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul


.. de pe ordinea de'ziT


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de .........2AfLj.................. a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul........ZtL*........de-pe-ordinea-de-zi- / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NHAriFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, păumcăĂdr^na -/WL.

MEMBRI:     /

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

s

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul

......de pe ordincade-zi /


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectare! drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analiza

proiectul de hotărâre înscris la punctul......././L.. de pe ordinea de zi /-suplimentarea ordinii d<

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate ci prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare


VOINEA INOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


PROIECT Punct suplimentar pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 25.06.2019


HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cadru cu societatea MEMIMPEX SRL în scopul furnizării/închirierii de utilaje și atașamente

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 458104/CP/24.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 457865/24.06.2019 al Serviciului Control Intern ~ Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • - Adresa nr. 457929/24.06.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

“ Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • -  Art. 12.1 lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017,

~~ Art. 12.2 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L, aprobat prin HCLS 3 nr, 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

T tu a z'înmrr1

o. O 1.         1 JdZ

Artl. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cadru cu societatea MEM IMPEX SRL în scopul fumizării/închirierii de utilaje și atașamente, livrarea urmând a se face etapîzat, pe bază de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de vânzător, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

1

Placa de atașament se va fabrica de către noi si este inclusa in preț.