Hotărârea nr. 360/2019

HCLS3 nr.360 din 25.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cadru cu societatea Robert și Mirel Trans SRL în scopul furnizării de utilaje necesare la desfășurarea lucrărilor societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 458116/CP/24.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 457465 /24.06.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • - Adresa nr. 457489/24.06.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernantă Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct. 12.1, lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017;

 • - Art. 12, pct. 12.2, lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

Luând în considerare

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

~ Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cadru cu societatea Robert și Mirel Trans SRL în scopul furnizării de utilaje necesare la desfășurarea lucrărilor societății Algorithm Construcții S3 SRL, livrarea urmând a se face etapizat, pe bază de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de vânzător, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 360

DIN 25.06.2019CABINET PRIMARTELEFON (004 îjari prî s? 53-28 FAX (.^^4 ord 3’8 0304 E-MAIL cabt«tpoiT^r^'priita’^3.1®

pC3lea.D-udeștijj£-J.9J,^ector_j,j35xq84, București

SECTOR 3


CABINET PRIMAR

Nr.EXPUNERE DE MOTIVE


Data,


la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cadru cu societatea Robert și Mirel Trans SRL în scopul furnizării de utilaje necesare la desfășurarea lucrărilor societății Algorithm Construcții S3 SRL

Prin Hotărârea nr. 223 din 30.05.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus, în calitatea sa de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înființare de către societatea Algorithm Residențial S3 SRL a societății numită Algorithm Construcții S3 SRL, ce funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Obiectivul principal al societății Algorithm Construcții S3 SRL este realizarea proiectului "Centrul cultural și social Hala Laminor", proiect care constă în reabilitarea și construirea unui spațiu cu valențe de centru cultural și social la nivelul Sectorului 3.

Ținând seama de activitatea complexă ce se desfășoară la obiectivul "Hala Laminor", societatea Algorithm Construcții S3 SRL a încheiat mai multe contracte, unul dintre acestea cu societatea ROBERT Șl MIREL TRANS SRL, selectată deoarece oferă o gamă largă de utilaje de calitate și garantează servicii prompte de livrare prin seriozitatea dovedită în timpul colaborării de până acum, livrarea urmând a se face etapizat, pe bază de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de vânzător, astfel cum rezultă din nota de fundamentare nr. 4924/19.06.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 457465/24.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 457465 /24.06.2019


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cadru cu societatea Robert și Mirel Trans SRL în scopul furnizării de utilaje necesare la desfășurarea lucrărilor societății Algorithm Construcții S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.201 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființata și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitatea sa de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înființare de către societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. a societății numită Algorithm Construcții S3 SRL, ce funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Obiectivul principal al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L este realizarea proiectului “Centrul cultural și social Hala Laminor”.

Acest proiect se referă la reabilitarea și construirea unui spațiu cu valențe de centru cultural și social la nivelul sectorului 3 - București. Se dorește astfel dezvotarea întregii zone teritoriale Faur - Republica / 23 August. Ideea de la care pornește proiectul este aceea de a dezvolta întreaga zonă teritorială Faur-Republica/23 August prin combatarea sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea comunității. Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și colectarea fluxurilor pietonale spre Hala monument.

în scopul efectuării lucrărilor aferente proiectului au fost încheiate contracte pentru furnizarea de materiale și produse necesare activității zilnice în șantier.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Cu Robert și Mirel Trans SRL — furnizor agreat, conform precizărilor din nota de fundamentare nr. 4924/19.06.2019, atât pentru prețurile bune oferite cât și pentru seriozitatea de care a dat dovadă la onorarea comenzilor— s-a încheiat până acum un contract cu valoarea totală de 84.000 EUR (exclusiv TVA).

Din documentația transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL rezultă că pentru aceasta^ în scopul efectuării analizei (din perspectiva criteriului de atribuire - prețul cel mai scăzut), cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității, au fost solicitate și primite oferte de la mai multe societăți, oferta Robert și Mirel Trans SRL fiind declarată câștigătoare.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L, art. 12, pct. 12.2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: ^hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv ”

în conformitate cu prevederile art. 12, pct. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin „ Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000(una sută mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil,, și lit. o) „hotărește în orice altă problemă privind activitatea societății

Având în vedere nivelul calitativ al produselor oferite de către Robert și Mirel Trans SRL, buna colaborare de până acum cu această societate și faptul că încheierea unui nou contract va conduce la depășirea sumei de 100.000 EUR pentru valoarea cumulată a contractelor, prin adresa nr. 1348/24.06.2019, înregistrată cunr. 457395/24.06.2019, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. solicită acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheirii unui contract cadru cu societatea Robert și Mirel Trans SRL în scopul achiziției de utilaje necesare pentru desfășurarea activității societății Algorithm Construcții S3 SRL, livrarea urmând a se face etapizat, pe bază de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de vânzător, prețurile utilajelor fiind conform comenzilor, stabilite prin negociere între părți, anterior fiecărei livrări, în urma unei analize comparative a pieței. Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL a aprobat încheierea respectivului contract prin Hotărârea nr. 37/19.06.2019 (anexată).

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L, pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii unui contract cadru cu societatea Robert și Mirel Trans SRL pentru furnizarea de utilaje necesare pentru desfășurarea lucrărilor societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu Control Intern, Marfa (Zctereariu

întocmit,


Compartiment Guvemanța Corporativă Cornelia Pivniceru /

-_ju        S C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL ■££

| ~             K-fr-ț Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Re^d Jntiaisl s       Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Hr.


Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București                |

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


SECTOR 3


CABINET PRIMAR

Nr.


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local avândcaobiect--—----

împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru încheierea unui nou contract cadru cu societatea ROBERT ȘI MIREL TRANS S.R.L., livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vânzător, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere între părți, anterior fiecărei livrări în urma unei analize comparative a pieței, pentru achiziționarea utilajelor necesare activităților societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru încheierea unui nou contract cadru cu societatea ROBERT șj MIREL TRANS S.R.L., livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vânzător, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere între părți.


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,


Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: lit. m) ”hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui ap dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în bugetf lit. o): „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”, înaintează următoarea:


Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn             Tei- 0314.334.452

Reg.Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residentjal@gmail.com

constructiis3.ro


fir, rtrtHk stîiW      Nz

ISO 14001:2004 OHS AS 10001:3001

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru încheierea unui nou contract cadru cu societatea ROBERT ȘI MIREL TRANS S.R.L., livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vânzător, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere între părți, anterior fiecărei livrări în urma unei analize comparative a pieței, pentru achiziționarea utilajelor necesare activităților societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru încheierea unui nou contract cadru cu societatea ROBERT ȘI MIREL TRANS S.R.L-, livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vânzător, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere între părți.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, lit.m), Asociatul societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv ”

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 24.06.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 557 reies următoarele: ” Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea,

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.L: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn             Tel: 0314.334.452

Reg. Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm. residentiai@gmail.com

constructiis3.ro


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL i Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, t"sr0“X;s        Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


OH5AS lăOi


consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru încheierea unui nou contract cadru cu societatea ROBERT ȘI MIREL TRANS S.R.L., livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vânzător, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere între părți, anterior fiecărei livrări în urma unei analize comparative a pieței, pentru achiziționarea utilajelor necesare activităților societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru încheierea unui nou contract cadru cu societatea ROBERT ȘI MIREL TRANS S.R.L., livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vânzător, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere între părți.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 557 din 24.06.2019.

Cu deosebită considerație,

dl. Panait Radu Alin ----

în calitate de Președinte C.A.

Algorithm Residential S3 S.R.L.

(

___,____i rț-......                              Y1

RESrcOTIAL S3 Ij

\W. S.R.L w/


Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


C.U.I.: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA ~ Sucursala Panteîiotnn             Tel: 0314.334.452

Reg. Corn J40/5481/2017    R097RNCB0087157546060001 -Ron                                   Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residential@gmail.com

constructiis3.ro

Către

ALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3SRL

Sediul

Sediul Social: București sector 3, Calea Vitan nr, 242

Z)Ua,?X.<A,=.luna,...ri,!fâ.,.Anul.,/S),l.

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect încheierii unui nou contract cadru cu firma SC ROBERT ȘI MIREL TRANS S.R.L., livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vanzator, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere intre parti, anterior fiecărei livrări in urma unei analize comparative a pieței, pentru achiziționarea utilajelor necesare activităților societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.romania2019.eu

ț; lV


.... Xui..,.!!.:.             crmZcn ir-luj 11

lOHSAS 18001 ISO 14001 150 9001 |


Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Bd, Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societarii Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect încheierii unui nou contract cadru cu firma SC ROBERT ȘI MIREL TRANS S.R.L., livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vanzator, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere intre parti, anterior fiecărei livrări in urma unei analize comparative a pieței, pentru achiziționarea utilajelor necesare activităților societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Algorithm Construcții S3

Bd, Basarabia nr. 256,. Corp CI, Sector 3 București, Romanșa

E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algonthmcoristructiis3.ro


Date Fiscale:

Cif 37714360

RCÎ40/8651/2017

BAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania
ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


romania2019.eu

OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001 |


Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea încheierii unui nou contract cadru cu firma SC ROBERT ȘI MIREL TRANS S.R.L, livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vanzator, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere intre parti, anterior fiecărei livrări in urma unei analize comparative a pieței, pentru achiziționarea utilajelor necesare activităților societății Algorithm Construcții 83 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: ,,hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și sa colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Algorithm Construcții S3

Bd, Basarabia nr. 256, Corp Ci, Sector 3 București, Romania

E-mail: office^algorithmconstructi!s3.ro

Web: www.algonthrnconstructiis3.ro


romania2019.eu

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de echipamente pentru protecția muncii, necesare activității zilnice în șantier.

In acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea încheierii unui nou contract cadru cu firma SC ROBERT ȘI MIREL TRANS S.R.L., livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vanzator, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere intre parti, anterior fiecărei livrări in urma unei analize comparative a pieței, pentru achiziționarea utilajelor necesare activităților societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 37 din data de 19.06.2019 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, nota de fundamentare, precum și alte documente justificative (comenzi, contra oferte, oferte etc).

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL.

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRTO414912701

Banca Transilvaniaromania2019.eu


HOTARAREA Nr. 37 din 19.06.2019

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art, 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

 • •  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă încheierea unui nou contract cadru cu firma SC ROBERT ȘI MIREL TRANS S.R.L., livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vanzator, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere intre parti, anterior fiecărei livrări in urma unei analize comparative a pieței, pentru achiziționarea utilajelor necesare activităților societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare .

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte al Consiliului de Administrație

Algorithi

h Construcții S3 SRL

Algorithm Construcții S3

Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3 București, Romania

E -mai): of fice (8> a Igorithmcon structfis3.ro

Web: www.aîgorithmconstructiisS.ro

Date Fiscale:

CIF 3771-4360

RCJ40/8651/2017

ISAM RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

[^r~^^;'sîSRLfomania2019.eu
Aprobat Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:

Nume

Cosocariu Alexandru Dan:

Dede Daniela:

Matache Doina Florentina:

Marinescu Gabriel Mircea:

Ușurelu Gabriel Alexandru:


Data:


Notă de fundamentare

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să

Algorithm Construcții S3

Bd Basarabia nr 256, Corp CI, Sector 3 București, Romania

E mait: officegș alfiorithmconst.ructiis3.ro

Web; www.aJgorițhmconsțrucțiiș3.ro


Date Fiscale:

CiF 37714360

RC 140/865.1/2017

iBAN RO32BTRLRONCRT041.4912701

Banca TransilvaniaROMAN IA


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru cumpărarea de utilaje necesare lucrărilor societății noastre.

Printre ofertanti se numără si firma SC ROBERT ȘI MIREL TRANS S.R.L. Prin contractul nr. 416 din data de 02.05.2019, am achiziționat de la aceștia două încărcătoare frontale la prețul de 84.000 Euro + TVA.

Este o firma infiintata in 2008 care a dovedit o întreținere a utilajelor corespunzătoare, astfel incat împreuna cu preturile foarte bune pe care ni le-au oferit, am decis sa continuam colaborarea cu aceștia.

Având in vedere seriozitatea acestora, preturile bune oferite, îngrijirea utilajelor, precum și faptul că un nou contract ar depăși suma de 100.000 Euro, solicitam încheierea unui nou contract cadru, livrarea urmând a se face etapizat, pe baza de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vanzator, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere intre parti, anterior fiecărei livrări in urma unei analize comparative a pieței.

Anexam prezentei tabelul cu oferte.


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-maih office@ateorithnnconstructiis3.rQ

Web: www.ateorithrnconstructiis3.ro


Date Fiscale:

Ci F37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


TABEL OFERTE

NR

OFERTANT

PRODUS

PREȚ

AN

1

ROBERTSI MIRELTRANS

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL WOLA KOMATSU

42 000 EURO

2007

2

UTIL BEN

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL WOLA KOMATSU

60 800 EURO

2007

3

OLX ANUNȚ

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL WOLA KOMATSU

44 000 EURP

2007

1

ROBERT SI MIRELTRANS

MINIINCARCATOR FRONTAL CATERPILAR ECHIPAT CUPA MULTIFUNCȚIONALA ,LAMA ZAPADA, PERIE SI FURCI STIVUITOR

32 000 EURO

2008

MINIINCARCATOR FRONTAL CATERPILAR ECHIPAT CUPA MULTIFUNCȚIONALA ,LAMA ZAPADA, PERIE SI FURCI STIVUITOR

32 000 EURO

2005

CAP TRACTOR SCANIA 6X4 R 500

18 000 EURO

2008

2

UTIL BEN

MINIINCARCATOR FRONTAL CATERPILAR

24 200 EURO

2009

MINIINCARCATOR FRONTAL CATERPILAR

37 700 EURO

3

BRTGERAT MONNOYEUR

MINIINCARCATOR FRONTAL CATERPILAR FARA

ATAȘAM ENTE

36 500 EURO

MINIINCARCATOR FRONTAL CATERPILAR

RĂSTURNAT SI FARA ATAȘAMENTE

13 500 EURO

2004

4

AUTOVIT ANUNȚ

CAP TRACTOR SCANIA 6X4 R 500

26 900 EURO

2010

5

AUTOVIT ANUNȚ

CAP TRACTOR SCANIA 6X4 R 500

24 700 EURO

2008

ROBERT SI MtREL TRANS SRL

Nr. 24/ 02.05.2019


Sat Salctoara, comuna Matasaru, jud.Dambovita CUI: RO 24807530

J15/1539/2008

Oferta Vanzare Utilaje

Subscrisa societate ROBERT Si MiREL TRANS SRL, cu sediul social in Sat Salcioara, comuna Mataearu, jud.Dambovita, CUi RO 24807530, J15/1539/2008, avand cod IBAN R045INGB000999906748973 deschis ia ING Bank Targoviste, reprezentata de administrator Dumitru Ion,

Oferă spre vanzare doua utilajele, încărcătoare frontale cu specificațiile urmatoaie’

 • -  marca KOMATSU, seria WA470H50169 si seria WA470H50344;

Cupa 5 mc. respectiv 5,5 mc, avand cutite noi;

 • -  motor 277 cp;

 • -  echipate cu cantare electronice care emit bon fiscal;

• anvelope noi

 • -  reviziile sunt efectuate la zi

au dotări fuILoptîon,

Menționam ca preturile utilajelor sunt:

 • -  încărcător frontal seria WA470H50169 - 42.000 euro (fara TVA)

 • -  încărcător frontal seria WA470H50344 - 42.000 euro (fara TVA)

2 c&Z,

Va mulțumim!

ASOCIAT UNIC.

DUMITRU ION

Semnătura,

((SQMBi         C.

V.

a- -■" ț -,,țp u-( î./ea^a caohe-un centru a-u tmbunaiau expenema Prin accept, iu exprimi acordd cu privire Ia politica noastra de conbdentiaUate

Puiitk j de- Cookîc

Aiast» > Seior.d-H’and > încărcătoare Frontale > Komatsu > Komatsu WA430


încărcător Frontal Komatsu WA430


Cod #220534


30 tile garanție


Transport gratuit


v” Verificate&fnspectaie


Finanțare 48h


V Service 24hdj


listMîs produsul


Compara4-
favorit          Trimite unui pneten


€ 60800

Uâislii


integhâd

20000 Kg

230,00 Cp 2007 13310

SPECIFICAȚII încărcător frontal KOMATSU WA430

Buna 7<ua, cu ce va pot ’< de

MOb?

încărcător Frontal Voia Komatsu WA470 doua Utilaje

Gaesti, județ Dambovita Adaugat La 19:51, 28 aprilie 2019. Număr anunț: 172447979

Oferii de                Firma

1 încărcător Frontal KOMATSU WA470 cupa 5,5mc cu cantar care da Bon, cauciucuri noi 100%, Clima,toate schimburile făcute recent Ulei+Filtre noi, Gresare automata etc

Preț 45.000 Euro neg

•2 încărcător Frontal Komatsu WA470 cupa 4,5mc, cantar electronic, gresare automata, Cauciucuri 90%bune, revizie făcută recent filtre* uleiuri etc

Preț <44.000 Euro neg

Mai muhe detali sau poze la tel la numărul 761 - arata telefon - sau 724 - arata telefon -

Incarcsîor Aromai Vela Komalsu


ketaua WtejeGaeslj


OlX.FQ
Î- ■ ■■;■/.«'

i? ■                     ■

i'- ■,«.».?•*■■ ■■ ■; ■:

L ■■■■-/■Viv.wX-.’rROBERT SI MIREL TRANS SRL

Sat Salcioara, comuna Matasaru, jud Dambovila

CUI. RO 24807530

J15/1539/2008

Nr 28/ 23.05.2019


Oferta Vanzare Utilaje

Subscrisa societate ROBERT SI MIREL TRANS SRL, cu sediul social in Sal Salcioara. comuna Matasaru, jucLDambovita, CUI RO 24807530, J15/1539/2008, avanei cod IBAN R045INGB000999906748973 deschis la ING Bank Targoviste, reprezentata de administrator Dumitru Ion,

Oferă spre vanzare următoarele:

1 Miniincarcațo” fronța- cu specificațiile următoare

 • -  marca Gater; illar, an fabricație 2008;

Cupa multifuncționala 4.1 noua;

motor 74 cp;

deține anvelope noi:

 • -  furci noi pentru paleti;

perie hidraujica stradala cu dispozitiv de colectare, reviziile sunt efectuate la zi: dotări fuîl optico.

2. Miniincarcator frontal cu specificațiile următoare:

marca Caterpillar, an fahdc.afte.200-5;

 • -  Cupa multifuncționala 4.1,

 • -  motor 74 cp;

 • -  deține anvelope noi;

 • -  furci noi pentru paleti;

 • *   perie hidraulica stradala cu dispozitiv de colectare.

reviziile sunt efectuate la zî;

 • •   dotări full-option.

cu specificațiile următoare:

 • -  motor 500 cp;

 • -  nr. Km: 645.344;

 • *  AMabdcație 2008;

Anvelope noi. cutie de viteza manuala; Autorizat 60 tone,

 • *   Deține dotări specializate pentru transporturi agabaritice.

Serie sasiu: XLER6X40075191464

Menționam ca prețul pachet (2 utilaje + cap tractor) este 82,000 Euro Prețul nu include TVA

Curs BNR din ziua tranzacției                             !lhtsr.

ASOCIAT UNIC,


Va mulțumim!


DUMITRU ION

.1

Semnătura,


Scania R500 LA6x2MNB Fu!i Air "King Off The RoacT

2010 . 760 574 km • Diesel

Urmărește modificările

21:45, 27 aprilie 2019 ID. 7040665801

Oferit de

Subcategorie

Marca

Model

Anul fabricației

Km

Capacitate cilindrica

Putere

Cutie de viteze

Combustibil

Culoare

Se emite fatura

Eligibil pentru finanțare

Data primei înmatriculări

Stare


Firma

Cap tractor

Scania

R500 LA6x2MNB Ful! Air "KL.

2010

760 574 km

1 cmB

492 CP

Automata

Diesel

Alte culori

Da

Da

iunie 2010

Second hand

5/23/2019      ■ Second hand Scania R500 LA6x2MN0 Ful! Air &quot;King off the Road&quot; - 26 900 EUR, 760 574 km, 2010 - au1cvit.ro

• t

- • ' T -y ■ ■ “ ■ z> ' - - ~     ‘

GEARBOX ; Automaat \n

Referente no,: H17652 \n

Cabine : slaap \n

Number of gears: 12 \n

R500 LA6x2MNB Fuli Air "King off the Road". *YS2RGX 2000 - arata numărul - *PTO Tîpper hydraulic.

.AdditionaLequipment: 2 \n

And Other Opțional Attchments: Wheelbase: 310,

Anunțurile utilizatorului

Scania R420 LA4x2M..

19 900 EUR

Scania T56O LA6x2H...

84 900 £UR

Scania R500 LA6x2M„.

29 900 EUR

Scania R500 l

27 400


2010   707191 km


2010   516049 km


2010   971684 km


2010VAEX Truck Trading B.V.

o/Z’J/2019

Second bând Scania R500 - 24 700 EUR, 845 423 km, 2008 - autovitro

t.                 1

«CSSSm

/M 2M.    & / £ i,

/


Scania R500

2008 . 845 423 km . DieselUrmărește modificările

13:48, 21 mai 2019 ID: 7041579926

Oferit de

Subcategorie

Marca

Modei

’aoikc-i'ăi

r'j'n

Capacdcu? dundric*

Pinere

CiftH" Ce vHcZt

MU

( C'!Y4?.i.-S J!?!!

U-OKY;3 CU g'iX'Urfc

Cuicsse

Se e?.-;te tei ura

ic. ? de <■<ț'Cy<-țs

Prim1!1 op’icvii


’SopîUio;

St -nia

R50G

2006

815 423 Em

15 MU un3

500 CP

Aum 'Txat r-

VS?.R4X?Cj.9fPG'365O^

Diesel

Euro 5

Verde

Da

Germania

Da

Da

r\-.


Dotări

0 ABS

© CD

© Radio

© Frigider

© Retarder

© Aer condiționai

© Geamuri electrice

0 Tahograf

0 închidere centralizata

© Statie radio

© Cabina de dormit

0 încălzire auxiliara

© Airbag-uri

© tntarder

© Suspensie reglabila

Descriere

Mașina este in perfecta stare, atat din punct de vedere al funcționarii, cat si estetic. A circulat doar pe extern.

Kilometrii sunt reali.

A fost achizitionata din Germania.

Prețul este NET

Anunțuri similare

5/11/2019ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

vioreLdamian@acs3.ro

+40723287721


Buna ziua Stimate Domnule Viorel Damian !


pentru28,800 €

Bobcat

S 650 |

45.600 e

Caterpillar

262 O |

37,700 €

Caterpillar

242D

27.100 € Bobcat

S550
IO Produs     An            Greutate

254088    2012      3570 Kg

Detalii tehnice

Categorie

Mii


S 650 |


Marca

Model

An

Ore

Greutate

Putere

Descriere

Cabină închisa cu încălzire și aer condiționat, 2 viteze, hidraulic. Cuplaj rapid, Anvelope NOU, N corpului: cadru fix Marcă / modei: Bobcat S 650 | 2 viteze | A / C Tipui cabinei: Cabină închisă Ti transportorului: Roată Motorul: Kubota Culoare originală: Da Ieșirea sistemului hidraulic auxîliai de produse: Mini încărcătoare Viteză maxima: 20 km / h

Accesorii sugerateSimexPL35.15

CM Crusber CSA250

GF Gordini Freza vegetație - MTC125

MB

Viorel Damian


Trțsm:

S®rJ:

To:

SubșscS;


laurentiu TATU <t aurentiuJATU@iwn.ro > Today, May 10, 2019 3:39 PM viorekdamian@acs3.ro

RE- Oferta msniincarcator CATFRPILLAFî


Va salut,

Stimate Domnule Damian,

Urmare a discuțiilor avute cu dumneavoastră va transmit mai jos preturile pentru atasamentele opționale: Perie hidraulica CAT disponibila in stock Mogosoaia (echipament puțin utilizat): 4000 euro fara TVA Kit furci stivuitor (comanda echipament nou): 1.500 euro fara TVA

Cupa multifuncționala (comanda echipament nou): 4.000 euro fara TVA

Va mulțumesc.

From: Laurentiu TATU

Sent: Friday, May 10,2019 2:52 PM

To: vioreLdamian@ăc$3.ro

Subject: Oferta miniincarcator CATERPILLAR

Va salut,

Stimate Domnule Damian,

Urmare a discuțiilor avute cu dumneavoastră va transmit atașat oferta atat pentru Miniincarcator CATERPILLAR 2260 nou cat si pentru un echipament de ocazie disponibil in stocul nostru din Mogosoaia.

Referitor la echipamentul de ocazie model CATERPILLAR 236B, an fabricație 2003 cu aprox 5.200 ore de funcționare, avem un preț special vanzare de 13.500 Euro fara TVA, cu livrare rapida.

Va mulțumesc pentru interesul acordat produselor noastre si nu ezitat! sa ma contactați pentru informații suplimentare.

Cu stima

Laurențu TATU

Reprezentant Comercial

Bergeraț Monnoveur SRL

Mobil:0723^52.224 ~

Phone: 021 202 76 00

FaxLQ21 20276.pl

icrnaik laurentiu.tatu@b-m.ro

www-bm-cat.ro

Viorea D^miian


Frcm:

SeRt:

Te:

AttacfomeM»:


Laurentîu TATU <LaurentiuTATU@b-m.ro>

Friday, May 10. 2019 2:52 PM

vioreLdamian@acs3.ro

Oferta miniincarcator CATERPILLAR

Brochure 2368 an fab 2003.pdf; Oferta miniincarcator CATERPILLAR 226D 10.05.2019.pdf

Va salut.

Stimate Domnule Damian,

Urmare a discuțiilor avute cu dumneavoastră va transmit atașat oferta atat pentru Miniincarcator CATERPILLAR 226D nou cat si pentru un echipament de ocazie disponibil in stocul nostru din Mogosoaia.

Referitor la echipamentul de ocazie model CATERPILLAR 2368, an fabricație 2003 cu aprox 5.200 ore de funcționare, avem un preț special vanzare de 13.500 Euro tara TVA, cu livrare rapida.

Va mulțumesc pentru interesul acordat produselor noastre si nu ezitat! sa ma contactați pentru informații suplimentare.

Va doresc o zi buna.

Custima^

Laurentiu TATU

Reprezentant Comercial

Berberei Monnoyeur SRL iVlobit0723.552.224

Phone: 021 202 76 00

Fax: 021 202 76 01

E-maiț Ja urentiu.țațuij&b-m. rc www.bm-caț.ro


2004 CATERPILLAR

236B

SKW STEER LOADERS


SALES INFORMATION


432476S


iji


HEN00306


FEATURES


5,200

As-ls


Used


Avaiîabîe


Mogosoaia, Romanța


PHOTOS (6)
Bergerat Monnoyeur

Str. Morii nr.5, Mogoșoaia, Județul Ilfov

tel.; +40 (0)21 202 76 00 fax: +40 (0)21 202 76 01

Expeditor

Destinatar

Dl. Viorei Da mian

ALGORITHM CONSTRUCȚII


Laurenliu Tatu Reprezentant Comercial Bergerat Monnoyeur SRL te!.: +40 (0)21 202 76 00 fax: +40 (0)21 202 76 01 mobil; 0723.552.224 e-mail: (aurentiu.tatu@b-m.ro

Subiect: Ofertă utilaje

Stimate Domn,

Va mulțumim pentru interesul acordat produselor Caterpillar, si, in continuare, va transmitem oferta noastra pentru echipamentul solicitat:

Miniincarcator rigid CATERPILLAR® modei 226D


Configurație si caracteristici principale:

Greutate operaționala : aprox. 2.800 kg

Lungimea totala:      3.234 mm

Latimea totala:         1.497 mm

Groupe Mannoyeur


Birou comerciai/AteBer service

Maooțoaia-Bucurejti

Str. Morii iw.5, Mogoșoala lud.Dfov


Birou comeîciaWtel.er servire

Ghinxia-TImișoars

Caisa Lugojului or.SOA, Ghiroda Jcrt. TJmlJ


Birou comerdef/Service

Ctuj+apor®

Str. Galaxia m.l.auf-Napcta Jad. Citi)


Birou comerdal/Service

Brașov

Str. C-Int arâncoveariu nr-W, Ap. 1 Brașov, jud. Brașov


Tei.: +40 (□} 255 204 204

Fax: +40 (0) 155 201 234


Tei,; +40 (0) 258 512 9S6

Fax: +40 (0) 268 510 OS6


Cod pe înregistrare ftscatS: ROI 1359868; Ml da țrdhie is Reatsuuîtomerțslul'. 333/1632/2002; topit»! jociat 350 OOOLel; Sooelate cu tSsciHidert 9mitaU SEOtUt SOCIAL: Strada Morii tțr. 5. MoBEțMla, Județul Wov

Wotor:                 Motor Caterpillar® C2,2 CROI, cu pompa de injecție actionata electronic;

Putere motor 67 CP brut;

Puncte de intretinere/verificare centralizate, ușor accesibile prin partea din spate a cabinei; Conform cu Directiva EU 2004/26/EC privind normele de poluare Stsge HIB;

Avantaje:

Motoare puternice si robuste, fiabilitate ridicata, costuri de întreținere reduse;

Reducerea riscurilor de defectare datorate lipsei intretinerii si verificărilor periodice, cauzate de disconfortul si dificultatea efectuării operațiilor zilnice de mentanata;

Costuri mai mici de manopera pentru efectuarea întreținerilor regulate;

Transmisie:           Tip “hidrostatica” , cu centru închis;

Sistem cu o pompa hidraulica cu debit variabil si doua hidromotoare;

Funcție anticalare motor si tracțiune pe toate rotite;

Viteza de deplasare - 12.3 km/h

Avantaje:

Fiabilitate si performante ridicate, si forte mari de tracțiune optimizate si controlate automat;

Direcție:               Complet hidraulica, comenzi "pilotate” , acționate prin Intermediul unui joystlck - standard;

Avantaje:

Usurinata la operare datorita sistemului 'pilotat* si a comenzilor cu joystîck;

Sistemul hidraulic: Sistem hidraulic “Load Sensing" cu centru închis, si perceperea sarcinii;

Pompa hidraulica cu pistoane axiale si debit variabil;

Divizoare de debit hidraulic.

Furtunuri hidraulice XT-3™ cu patru straturi împletite din fire otelite, si cuple cu garnituri “O-ring"; Linie hidraulica High Flow,

Avantaje:

Sistem ce furnizează un debit mare hidraulic chiar si fa turatii scăzute ale motorului, capacitate ce reduce consumul de combustibil sl uzurile utilajului;

Performante ridicate datorita valvelor divizore ce permit acționarea mei multor comenzi hidraulice simultan,

Sistem fiabil si rezistent, prin utilizarea furtunurilor XT-3™ si a cuplelor cu garnituri "O-ring";

Sistemul electric:     Construit după standarde navale, protejat împotriva coroziunii;

Fire electrice colorate si numerotate, si conectori cu etansare de cauciuc;

Firele sunt împletite si învelite cu o protecție din material ignifug , Avantaje:

Sistem fiabil si sigur, ușor de intretinut si reparat;

Sistemul încărcător: Sistem cu doi cilindrii de închidere cupa

Cupa multifuncționala cu lama de uzura;

Seif leveling ~ menținerea cupei pe cursa de ridicare/coborare - standard;

Braț încărcător cu mecanism de ridicare radia! sî cuplor rapid mecanic;

Comenzile cupei sunt “pilotate”, acționate prin intermediul unui joystlck-standard; Avantaje:

Sistem mecanic simplu, ce oferă vizibilitate ridicata asupra uneltei de lucru; Performante ridicate la încercare, datorita formei cupei si a brațelor de încărcare Versatilitate si adaptabilitate pentru o gama larga de atasamente;

Cabina:               Proiectata sa ofere maximum de confort si ușurința in exploatare;

Cabina închisa cu încălzire,ce îndeplinește normele de protecție ROPS si FOPS

Scaun cu suspensie si regiare poziției operatorului;

Display avansat tip LCD, camera - standard

Comenzi si indicatoare de bord ergonomice, amplasate intuitiv;

Lumini de lucru si semnalizare;

Echipamente de lucru:

Cu plot rapid mecanic;

Cupa încărcător multifuncționala

Groitpe Monneyeur

filetai comercîaS/Atețîec service

Birou comercial/Ateist service

Birou comerdal/Servlce

Birou comercial/Service

M ogoșoaitr-Bucu rejti

Ghiroda-Tirnișoar»

Ciuj-ffapoca

Brașov

Str. Morii nr.5, Hcsjt^oara Jud, Ilfov

Cstea Ugojiici m .SDA, Ghiioca Juri. Timiș

Stt. Galanei nr.i, Chj-Hapoca lud. Ou'

5U, C+in Brtacaveanu «r.M, Ap. 1 Brașov, lud, Brașov

T«L; +40 (0) 21 202 76 00

Far: +40 (0) 21 202 76 01 www.b'tn.K»

Tei,: +40 (0) 256 104 204

Fax: +40 (0) 256 201 234

Tei,; +40 (0) 264 441163

Fax: +40 (0) 264 442 406

Tei.; +40(0)268512356

Fax: +40 (O) 268 SIC 056

Gad de înregistrare fiscală; RO11359B6B; Wr. de ordînt U Regiunii Comerțului: J23/1632/2002; Capitel sectei: 350 000 leJ; Sodetate cu răipandcrc limitata SEDIUL SOCIAL; Stmd* Morii nr, 5,            luiitsțui Ilfov


Preț unitar (in condiții DOP MOGOSOAIA ):

38.500 EUR fara TVA


38.500 EUR fara TVA


Preț vanzare speciei (in condiții DDP MOGOSOAIA):

Livrare : 2 saptamani de la plata

Valabilitate oferta: 10 zile

Servicii finanțare:


Garanție:

12 luni sau 2000 de ore de funcționare (prima condiție îndeplinita)

Opțional:

Suni disponibile, contra cost, extensii de garanție de la 24 luni pana la 60 luni.

Consilierii CAT FINANCIAL va ajuta sa alegeți soluția de finanțare cea mai adaptata nevoitor dumneavoastră pentru echipamentele Caterpillar® comercializate de Bergerat Monnoyeur SRL.

OFERTA NOASTRA

Leasing financiar

Moneda contractului de leasing; EUR

Perioada: 12 - 60 de luni

Avans: 10% - 50%

Service ;

Bergerat Monnoyeur, dealer al utilajelor Caterpillar® de peste 80 de ani, beneficiază de puterea unei rețele integrate largi, a unor ateliere de service care respecta norme stricte, a unor piese de schimb originale disponibile rapid, a unor contracte de service adaptate nevoilor dumneavoastră si a unor persoane calificate capabile sa va servească.

0 REȚEA INTEGRATA

In prezent, marca Caterpillar® este una dintre cele mai cunoscute mărci in domeniul nostru de activitate;

Bergerat Monnoyeur este unul dintre dealerii Caterpillar®, prezent in Franța, Belgia, Polonia, Remania, Luxemburg si Algeria.

în cadrul rețelei integrate, dispunem de întregul suport dezvoltat si pus in aplicare de Caterpillar® pentru a acorda cele mai bune servicii si asistenta clientilor noștri, răspunzând rapid tuturor nevoilor lor: utilaje de calitate, inovatoare, piese de schimb, contracte de service, oferte de finanțare, o gama iarga de utilaje second-hand,...

ECHIPE DE PROFESIONIST!

Indiferent de tipul de produs avut in vedere, echipele Bergerat Monnoyeur sunt formate in permanenta, in scopul adaptarii competentei oamenilor la tehnologia echipamentelor Caterpillar®. Satisfacția clientilor ramane prioritatea numărul 1 pentru toate echipele Caterpillar® si pentru dealerii acestei mărci. Propunem, așadar, produse inovatoare si soluții care le permit clientilor noștri sa isî optimizeze investiția.

ATELIERE DE 5 STELE, ALINIATE LA NORMELE CATERPILLAR

Bergerat Monnoyeur Remania dispune de 2 ateliere de service: unul situat la Mogosoaia iar celalalt la Timișoara. Aceste doua ateliere sunt certificate cu 5 stele si sunt auditate in fiecare an (din punctul de vedere al controlului contaminării). Atelierele permit recuperarea uleiului si a filtrelor uzate si asigurarea trasabilitatii tratării.

Filtrele si uleiul Caterpillar® pastreaza nivelul de performanta original al utilajului dumneavoastră. Circuitele de fluide ale utilajelor Caterpillar® sunt construite cu tehnologie de

Groupe Birou comerdai/Atelier service Monnoyeuj^ Mogo?oaiî^ucu^țf

Sti. Mart) rv.5,

Jud. Ilfov

Birou comercfal/AtelîEr service

Birou ccmercWServire

Ghiroda-Timlșaara

QuJ-NapocB

Cate? tijgcjuhii nr50A, Gtiitoda

S1r. Gafertei nr.i, CluJ-NipoLâ

Jdd. Timiș

3u<f. Cfoi

Tel: +40 (0) 256 204 204

Far; +40 {O) 256 201 234


Birou ccmerclal/Service

Brațcv

Str. C-trii BrJrjcoveanu »r.2S, Ap.t Bmșov, lud. Bnsțw

Tei.: +40(0) 258 512 956

Fax: +40 (0) 268 510 056

rod de fortgistjare fiscalS: R01’3L9a68; fir. Se o’Btațlj Registru) Comerțului: J23/1632/2003; Cepltat social: 330 000 Lei; StKteUHccu iâspunrte:e tmlîatS SEDIUL SOCIAL: Strei» Morii nr. S, Hogaș oaîa, lirdețul Ilfov


ultima ora. De te racordul rapid 1a pompele hidraulice, trecând prin piesete flexibile si rezervor, uleiul este amestecat de sute de ori pe durata ciclului de lucru.

Contaminarea uleiului (cu particule de praf sau de metale, apa, aer etc) joaca un roi major in ceea ce privește durata de viata a unui utilaj.

Certificarea CATERPILLAR CONTAMINATION CONTROL pe care o dețin atelierele si vehiculele noastre de intervenție ne permit sa răspundem criteriilor definite de Caterpillar®. De acum, uleiul este filtrat la ieșirea din cuva, piesete de schimb si cete depuse sunt protejate, elementele flexibile sunt prinse, iar evidenta particulelor din circuitele de librifianti ate utilajului este sistematica, Diaîizele permit curatarea circuitelor contaminate iar atelierele sunt curatate in mod regulat.

In cadrul politicii noastre de mediu, toate uleiurile si filtrele sunt recuperate si reciclate.

PIESE DE SCHIMB ORIGINALE

Echipa noastra SAV-Piese de schimb este la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la cererile de deviz, la disponibilitatea sau comenzile de piese Caterpillar®, De asemenea, aceasta este disponibila pentru a va oferi consultanta si asistenta in cautarea de piese de schimb.

Depozitele noastre de piese de schimb din Romania cuprind 15 000 de referințe in stoc. Suntem conectat) in permanenta 1a stocul Caterpillar® printr-o conexiune online si putem, prin urmare, sa verificam disponibilitatea pieselor.

Ne aprovizionam cu piese de schimb de trei ori pe saptamana pentru piesete transportate rutier sau zilnic pentru piesete urgente care pot fi transportate cu avionul. Termenul de aprovizionare cu piese de schimb este, in general, intre 2 si 5 zile. Stocurile noastre de piese de schimb sunt situate la: Mogosoaia si Timișoara, insa puteți, de asemenea, sa primiți piesete de schimb te birourile noastre regionale din Cluj si Brașov

Pentru orice informații sau detalii suplimentare, va rugam nu ezitat! sa ne contactat}.

Cu stima,

Reprezentant Comercial La uremiei Tatu Tel.: +40 723 552 224

Groupe


Birou comerdai/Ateiier service

MOfloșwsia-Bii cureșb

Str. Morii n<.5, Hogopula iuti, rfcv


Birou cwnerciat/AteSeî service

Ghl roda -Timișoara

Calea Lugaji4uHn3ț!A, Gi-rorU lud. Timiș


Birou corner c!a!/Service

duj-/iapoca

SV.dalariel nr.j, Gui+taputa lud. a«s


Birou comerciai/Service

Brașov

Str. C+ln SrântoveSuu nr.29, Ap.l Brașov, Jad. Brașov


Tel.: +40 (0) 256 204 204

Fax: +40 (O) 256 201 234


Tet.: +40(0) 268512 9S6

Fax: +40 (0) 268 510 056


ta! ao irwegisUare fiscafS: RO113598&8: fir. de ordina fa Registru! Comerțutef: .123/16 52/2032; Capital social; 350 OM Ld; SwJelete tu rSsOTMere îtmltatS SEDIUL SOCIAL: Strtsda Marii nr. S, Mogoțoaia, lurtoțut Ilfov


£f.                Trans S,R.l.

Cui: Ro 24307530

Jt15/1533/2008

Lud, Dcmbovlta

Oferta de preț

Subscrisa Sc Robert si Mirel Trans S.R L va oferă spre vanzare următorul utilaj

MIMINCARCATOR CATERPILLAR 2368

M.ji (\i /inudi I

(.-lît'i pi}Li< î >bi> jUpC

CAT0236BHHhNG7:m


. unal iîbf’jcatici

U'C

Serie

Aiccsurii iaeki

-Cupa inuitiîunctionaia •î d'.'i’î.î dvsszai'.kzirc

-Peru-

Purei st ivuitul’

Preț :32XIOO Etico (prețul nu închide tva, curs BNR in ziua tranzacției)


Rabert sj     T^ns s

: #0 24807S30

J -25/1 539/2003

Jttd. Oambovlțci

SC Roben s/ Mir&l Truns £ /?, £,

Atimini'trațur,

dumitru ton

î'i finiij.irt fii «iun v

.1' -rfw

~"Z V


ID Produs     An            Greutate

255078    2009


Categorie

Marca

Modei


An

Ore

Descriere

un încărcătoare foarte fin cu 4 cil 75 hp lățime motor 1,67 mtr lungime 3,15 mtrfara înălțime cuj înălțime 2.42 mtr cu greutate cupa înclinată 3348 kg viteza maxima 12,5 km. Marcă / model: Ca Grup de produse: Mini încărcătoare

Accesorii sugerate
GF G@rdi«i Fre^a       MB

imaetatie ~ fVITC 115     L 1(

5/10/2019


S3 SRLÎITHM CONSTRUCTII


viorei.damian@acs3

+40723287721


Buna ziua Stimate Domnule Viorel!24.200 €

Caterpillar

246
27.100 €

Bobcat

5 550

28.200 €

Bobcat

5 450

16.000 €

Caterpillar 226B


1/4Caterpillar 226D

ID Produs     An

70503     2015


Greutate


Detalii tehnice


Categorie

Marca

Modei

An

Ore


Mii


Descriere


Producător de motoare: Caterpillar Greutate de lucru: 2,581 Track / anvelope: 10x16,5 mm Dim echipamentului; I / w / h: 3,23x1,52x1,92 m Protecția șoferului: Kb U / FD / Kb / O / KbR Deplas ridicare; 16 kN Puterea motorului: 41 kWMod de direcție: AL Număr de producere: HRD00298 f'i i n 1 n O A     3 vt i rl              - I r* * A A ‘ *-s »     r* X r z*X+*%       A /!       ? j--v X I î r-*-»   -> zJ >4     rX -< >"“1‘     1 ÂO *"v*v t "t+î

e- utilaj. ro//offer/offercietatls/8055a7ae-cWM6ac-84e7*4cfe1fc62f63


2/4


Caterpillar 226

ID Produs     An

219851     2006

Greutate

2815 Kg

Detalii tehnice

Categorie

Mii

Marca

Modei

An

Ore

Greutate

Puterewww.primarie3.ro


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAiL guverna nlacorporattva@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

romania2019.eu

Președinția României Io Consiliul Uniunii Europene

Nr. 457489/24.06.2019

Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:• Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cadru cu societatea Robert și Mirel Trans SRL în scopul furnizării de utilaje necesare la desfășurarea lucrărilor societății Algorithm Construcții S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1348/24.06.2019, (înregistrată cu nr. 457395/24.06.2019) a societății Algorithm Residențial S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

întocmit de,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvernantă Corporativă

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

$

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

...depeordintadezi/-


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........... ,^J. <.            ........................ a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul...........dc-pe-ordinea-de"zr / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NV7VTOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


SECRETAR,

HONTARU VALERICA

7CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANAMĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT . referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul...............'


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice șfrespectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST /NU A"TOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NJELAVORA-BIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


SECRETAR, VASILIU MARIANA

&DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN