Hotărârea nr. 36/2019

HCLS3 nr.36 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată Ia adresa str. Anton Pann nr. 27A, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

•9                          9

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 39187/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 35965/22.Ol.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data l6.0l.20l 9 și nota de constatare din data 16.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 39000/23.Ol.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann nr. 27A, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 36

DIN 31.01.2019CABINET PRITFLEFON : i),             FAX '   ; 021) 318 < î 04 I MAIL C ’ '•"•jJinn» pmfwțtfj.EV

C -a Du<î> ti ; i. sec* r 3, 0310^’4, București, www.primarie3.r0


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

..........•».

Pata......


ROMÂNIA


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann nr. 27A, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Anton Pann nr. 27A, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 16.01.2019 și fișa de evaluare din 16.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 300% pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann nr. 27A, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Daieic dumneavoastră person ‘ sunt pieluc : dc Pr iria Sector 'ui 3 în camfor itatc cu Regulamentul Uniunii Europene ->79 in sco il îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezt alune unor tei ii în ha -a unui tentei Iej ti jusiilicni Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Re ulamentui UE 67> 2016. printr-o cerere set' ă. .tunată și datată trai misă pe ,dr va Primăriei Sector 3.

Anexa la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de /L <7/.          adresa:

_                   yn /A tZ?- /fi____________, și a constatat următoarele:


2. Clădire :Anexa cr. 1b


Fișă ©valoareClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului general al imobilului:


Adresă________

Dana


IC —

1. ACOPERIȘ

înveli toare*

j

Punctaj

Punctaj acordat

□ Nu este cazul

j Nu există

□ Fără degradări

---r

0

3 Degradări minore

i Inveîitoarea lipsește și/sau e : degradată parțial (maxim

! 10% din suprafața totală).

i Este suficientă reașezarea ; ! materialului învelitorii șl

i remedieri locale.

1-2

___

• învelitdare lipsește și/sau e j j degradată în proporție mare

□ Degradări medii          i (10-30% din suprafața

! totală), coamele sunt

| neetanșe.

; Necesită înlocuire și fixare.

3-7

i

1

i

I

i

1

□Degradări majore

! Invelitoare lipsește și/sau e ! degradată în proporție de peste 3 0% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curPuri/ruptun majore. Necesită înlocuire totală.

T

i

j

i

8-12

1

i

1

i

1

1

1 i

1

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Coraisă, streașină, atic*

i

1

Punctaj       Punctaj

acordat

□ Fără degradări

i

0

□Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate j punctual. Nu sunt urme de j umiditate. Suficientă i reparația punctuală.

.-2 __

l

i Elementele de închidere

i sunt desprinse și degradate

i

Degradări medii


îDegradări majore


parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă i ! pe alocuri. Necesită j înlocuire și refacere parțială : ; Elementele de închidere

i

I

f


3-7sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală.. Risc pentru trecători


8-12


Iu


* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.

i Jgheaburi, burlane șs elememte de timchigerie* I

Puncta]

j         i

acordat


I___________ _______________________ _________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

■ i IN11 r.a'z'îT!!                     ! Nhî pv-îctă

i

I

□Fără degradări

. ..

0

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor:

. Degradări medii

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7                         !

1

j

JDegradări majore

î

1

1

L

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord Ia rețeaua de canalizare. Necesită înlocuire totală.

W2 .

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

2. FAȚADE

! Tencuială*

1

I

.            ... L

Punctaj

Punctaj acordat !

j □Fără degradări             ;                                        0

i

□Degradări minore

1 Degradări punctuale și

i incidentale ale tencuielii.

Fără

1 igrasie. Posibilă remediere . punctuală. .

;-2

i

1 ;

I

I

Degradări medii

i Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc. !

3-7

1 :

; Li De gradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad,

. se despnnd și/sau sunt i puternic umede, tencuială i ; degradată peste 30% din

8-12

P :

i                                                                         t


suprafață. Suprafețele se

_________________refac total. _____ ____

*Se vor lua în considerare oaicoanele, soclul si alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.


i Zugrăveală*

i

Punctaj

Punctaj acordat

! □ Fără degradări

i                                                         -                                                                         1

r                                                                                                                                                              f

u

i □ Degradări minore

Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală.

1-2

JDegradări medii

j Zugrăveala exfoliată parțial ■ i (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se

; rezugrăvesc.

3

î C.

1 "ry VI

i               r           si

'Degradări majore

j Zugrăveala exfoliată și/sau ’ ; decolorată peste 3 0% din suprafața fațadelor.

i Suprafețele se refac total.

4

I                                                                        i

|                                                                       >

i

i

□Se vor lua în considerare și stradă, dacă acestea există.

ornamentele, balcoanele, soclul etc.

componente ale fațadelor

Tâmplărie*

r

1

Punctaj

Punctaj

acordai

iFără degradări

n

1

/ □ Degradări minore

1

Vopsire 'defectuasă

(scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc

! elemente de tâmplărie.

! Tâmplăria se revopsește și i se remediază punctual.

1-2

1

i

]                                                            i

i                                                                        ’

j Degradăm medii

■ Materialele componente

! deteriorate, deformate, ne folosibile și/sau defecte (cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

7 vJ

j 3 ș

JDegradări majore

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțm un element). Necesită înlocuire • completă.

4

1

i                                                                        ;

j

1

1

V

* Elemente de tâmplărie ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți ne acces.Punctaj

Punctaj !

acordat

□ Nu este căzui

i ........ .                                i

_

□ Fără degradări

n u

Elemente decorative

□ Degradări minore

incomplete și/sau afectate în (

1-2 ; -----timp de factori atmosferici și biologici____

Elemente decorative care lipsesc de oc fațade, inclusiv ceie îndepărtate în mod abuziv.
□ Degradări majore


--—-------—--,j.

! Elemente decorative

i desprinse, care prezintă risc

■ de cădere. Elemente de

i tmichigerie care lipsesc.

i Risc pentru trecători.* indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.


3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR ............

Șarpantă*

Punctai

J 1

Puncta.; acordat

□Nu este căzui

"Fără degradări

A b

A

Degradări medii

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc ! de cădere. Coșuri de fum care prezmtă elemente de | decoraiiuni lipsă.

.             ‘ -V             i

i

□Degradări majore

Elemente din lemn rupte ș și/sau9lipsă, deformări.

majore aie structurii șarpantei. Coșuri de fum : si/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru 1 trecători.

(

i

8-12

1

i

*Se vor lua în considerare și <

coșurile de fum, lucarnele, etc.,

componente aie șarpantei.

• Pereți’e

>

Punctaj

Punctaj

acordat

□ Fără degradări

j                                                                                                                                                                :

0 ;

___

□Degradări medii

: Elemente lipsă pe suprafețe i

1 mai mari (colțuri de clădire, ; soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.

i

1-7

D i

Degradări majore

i

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători.Reabilitarea ! se va face în oaza unui proiect de consolidare și

8-24

1

-—

V

i reparații capitale, on se va ;

i desființa în baza unui

j proiect tehnic autorizat.

* ndiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidar e piatră, lemn, beton, etc.

' L] este eazul

□Fără degradări__

i

i □Degradări minore


□Degradări majore


; Nu există

J--

■ Zugrăveala și/sau vopsitoria

i împrejmuirii sunt exfoliate i

' incidental. posibilă

i

; remedierea punctuală.

! Elemente decorative

i componente lipsă, iar

! zugrăveala și/sau vopsitoria

i împrejmuirii sunt exfoliate

i în proporție de peste 10%

i din suprafață.____

i împrejmuirea prezintă deformări, degradări,

! înclinări structurale vizibil

1 împrejmuirea lipsește

1 parțial. Risc pentru

trecători.1-2


/I « V/

Z4}-,'


* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

‘ CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR

i


i

□ Degradări cauzate dc faeton naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului, etc.

j □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei I clădiri

I


□ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a

t Regulamentului local de urbanism, etc.______________ _______.

i~ OBSERVATE........’_______________  '                   Z____

Cj                                      ..... [t/ Ca -p-C'Ai/X-h.-

etajul totali. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare;. _ Punctajul de referință, in cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categoni neevaiuate se va scădea din punctajul maxim de i 00 puncte ai fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

Puia etajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii /â punctajului total la punctajul de referință (puctaj totai/punctaj de referință (PT/PRxlOO). 19 Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

..............I

I

I


i

I

I

i

i Categoria de impozitare a dădirii      ________________

i □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

| n Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40% i

• □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 6.0%

'T / r -te—

fa W1-'

\2> $1^ 7xv-z r Q<U/


I □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și j 80%________________

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% neutru punctajul procentual între 81% și ! 100% i-----


iPUNCTAJ

iTOTAL z !---------


PUNCTAJ

REFERINȚĂ


££e?


j PUNCTAJ

j PROCENTUAL

I=XLZZ


’ CATEGORIA DE !

j IMPOZITARE

1---?---------


întocmit,

/ 47.J/^/?2crC 6 &

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


ST


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul................de pe ordinea de zi /

suplimentarea-erdinii de zi a ședinței ordinare din data de........

Comisia de studii. prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..........................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.................de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de-zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOS-T întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI.


SECRETAR,

HONTARU VALERICA

9
RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul................de pe ordinea de zi /

-supltmentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                    .......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ..5.^777......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordiniT'dF'

ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NlJAFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

A

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea_ ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..JdTnd..............de pe ordinea de zi /

inii de zi a ședinței ordinare din data de .


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLJ A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: ...................077/.                    ...............................................

MEMBRI.

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL