Hotărârea nr. 359/2019

HCLS3 nr.359 din 25.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea continuării contractului cu NRG TOOLS QUALITY SRL de furnizarea de produse/materiale

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr, 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 458110/CP/24.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 457877/24.06.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • -  Adresa nr. 457881/24.06.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările si completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • -  Art. 12.1 lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRLaprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017;

 • -  Art. 12.2 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea continuării contractului cu NRG TOOLS QUALITY SRL de furnizarea de produse/materiale, necesare activității zilnice din șantierul “Hala Laminor”, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 359

DIN 25.06.2019CABINET PRIMARTELEFON {&0.4 021) 3)5 03   ~ aS FAX {004 asș J pft 53 04 E-MAIL ra6vKhtpHniSir@jK;rna?s«j.ra

Calea Dude^ti tir. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr 45»

Data.....

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea continuării contractului cu NRG TOOLS QUALITY SRL de furnizarea de produse/materiale

Sectorul 3 al Municipiului București a înființat mai multe societăți în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate a obiectivelor stabilite de administrația locală, în vederea îmbunătății vieții locuitorilor Sectorului 3.

Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local ai Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în scopul realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric „Hala Laminor", care se afla într-o stare de degradare avansată.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate societatea a încheiat, încă de la început, contracte în vederea furnizării de materiale și produse necesare desfășurării în condiții optime a activității zilnice pe șantier.

Ofertele foarte avantajoase ale firmei NRG TOOLS QUALITY SRL, calitatea de top a produselor și a serviciilor, consultanța de specialitate, serviciile optime de transport, livrare și punere în funcțiune la cel mai înalt standard au determinat societatea Algorithm Construcții S3 SRL să o includă pe lista furnizorilor agreați, solicitând, în acest sens, continuarea contractului cu aceasta, astfel cum rezultă din nota de fundamentare nr. 4922/19.06.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 457865/24.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvert13ntacDrporativa@primarie3.ro

Str. intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.457877/24.06.2019

raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L, pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea continuării contractului cu NRG TOOLS QUALITY SRL de furnizarea de produse/materiale, necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor

Având în vedere:

 • > adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 1350/24.06.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 457330/24.06.2019

 • > adresa societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr.5052/20.06.2019 către societatea Algorithm Residențial S 3 S.R.L.

 • > Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. nr. 33 din 19.06.2019 prin care se aprobă continuarea contractului cu NRG TOOLS QUALITY SRL pentru furnizarea de produse/materiale necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor

 • > Nota de fundamentare nr. 4922/19.06.2019 a Consiliului de Administrație care motivează necesitatea continuării contractului cu NRG TOOLS QUALITY SRL

 • > Contractul cadru de vînzare - cumpărare nr. 1 din 25.09.2018 încheiat între SC NRG TOOLS QUALITY SRL și Algorithm Construcții S3 S.R.L.

 • > Oferta nr.215/21.01.2019 de la NRG TOOLS QUALITY SRL

 • > Oferta nr.212/21.01.2019 de la STANCOR DISTRIBUȚIE SRL

 • > Oferta nr. 229/22.01.2019 de la SC BLITZTRANS IMPEX SRL

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., art. 12.1 lit. m) este nevoie de acordul Adunării Generale a Asociaților pentru a aproba investiții care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA. Adunarea Generală a Asociaților este cea care hotărăște în probleme importante privind activitatea societății.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, art. 12.2, litera m) Asociatul Unic al societății are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

în plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: ‘'Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea continuării contractului cu NRG TOOLS QUALITY SRL de furnizarea de produse/materiale, necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu Control Intern, MartaC iu

ÎA-q


Compartiment Guvernanta Corporativă, Silviu HondolaS.CALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL A.-Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, &“££££ s        Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

MC ' MC

Na         ‘ 2448 Nr cwfitVjr ?

ÎSQ 14001:2004 OHSAS 10001:200Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

Ș1                                                                I SECTOR 3

dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

CABINET PRIMAR

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


■fs f'Șif

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu LocaTavând"Ca”obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru continuarea contractului cu NRG TOOLS QUALITY S.R.L. - furnizare de produse/materiale, necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în vederea continuării contractului cu NRG TOOLS QUALITY S.R.L. - furnizare de produse/materiale, necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: lit. m) „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100,000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”, lit. o): „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru continuarea contractului cu NRG TOOLS QUALITY S.R.L. - furnizare de produse/materiale, necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în vederea continuării contractului cu NRG TOOLS QUALITY S.R.L. - furnizare de produse/materiale, necesare

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Corn J40/5481/2017   RQ97RNCB0087157546060001 -Ron                                   Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residential@gmaii.com

constructiis3.ro


5. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

1SOWOO*Î::2«M OUSAS^SfiOI:200


s        Camerele C3, C4, C5, Sector 3. activității zilnice din șantierul Hala Laminor de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, litm), Asociatul societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. VA., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv ”

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 24.06.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 556 reies următoarele: ” Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp. s-a propus conversia intr-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru continuarea contractului cu NRG TOOLS QUALITY S.R.L. - furnizare de produse/materiale, necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242 București Sector 3 031295

C.U.L: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn             Tel: 0314.334.452

Reg. Corn J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Roti                                   Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residentiai@gniail.com

constructiis3.ro

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL


MC

MC

MC

V

ISO &0G 1:2008

ISO 14001:2084

OHSAS 180015200'


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,
Camerele C3, C4, C5, Sector 3.
Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în vederea continuării contractului cu NRG TOOLS QUALITY S.R.L. - furnizare de produse/materiale, necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 556 din 24.06.2019.

Cu deosebită considerație,
dl. Panait Radu Alin ______
în calitate de Președinte C.A. Algorithm Residential S3 S.R.L.


Algorithm Residential S3 SRL      C.U.I.: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn             Tei: 0314.334.452

Caiea Vitan nr 242                Reg. Com J40/5481/2017   RO97RNC0OO87157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

București Sector 3 031295                                    R070RNCB0087] 57546060002 - EUR                       algoritîun.residentiaifâgmaii.ccnî

constructiis3.ro

SC ALGCR1THM CONSTRUCȚII S3 SRL

■c2Q...LU’a


SPX SP SP


.x rJ.

Către

ALGORITHMRESIDENTIAL S3 Sil

Sediul

Seliul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr. 242

Referitor

Solicitare de adoptare a asiei hotărâri având ca obiect continuarea contractului cu NRG TOOLS QUALITY SRL furnizarea de produs e/materiale9 necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor.

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societarii Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect continuarea contractului cu NRG TOOLS QUALITY SRL furnizarea de produse/materiale? necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/305.20179 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL9 societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Aigorfthm Construcții $3

Bd Basarabls nr 256 Corp C ? Sector S București. Remania

t mait oH;ce@aigo!iwnqmtriKtșLsB.ro

Web wvwcalgoriLhlîlfRQȘtrucț»s3.rp


Date Fiscaie;

C!F 37714360

RC 040/86S i /201 7

1BAN RQ32BTRiROM€RUJ4 1491 2 701

Banca Transilvana


C6KSTRUGTH S3
Având în vedere calitatea de asociat al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea continuării contractului cu NRG TOOLS QUALITY SRL furnizarea de produse/materialenecesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de echipamente pentru protecția muncii, necesare activității zilnice în șantier.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea continuării contractului cu NRG TOOLS QUALITY SRL furnizarea de produse/materiale? necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor.

ÂfgQiiUwi C'tm&tructiî S3                                                                   Fiscafe:

Bd Basarabia or 256. (rupCl Serioș i                                          OF 57714560

Bucurestf. Rosnania                                                                        R(. .!40/86r;l/2i)i ?

F. mad oOscet®dtecir!thmt.QiasUuc.tNs3 ro                                           iEîAN RO32HVO RONCFțJfM 14912 701

Wt-b www...<3j.g9/ițhfricpi,isțrycțiiș.B ro                                                        8.39;a Fransilvania


Anexăm prezentei Hotărârea nr, 33 dm data de 19,06=2019 a CoimWm de Administrare al Agorithm Coastracții 83, nota de fundamentare, contractul cu NRG TOOLS QUALITY precum și alte documente justificative (comenzi, contra oferte, oferte etc).

Cu deosebită considerație,

Coșocarîu AIexandru~Dan

Președinte Consiliu de Administrație

Algoritta Construcții 83 SRL,


Aig&iîthm Construcții S3

Bd Basarabia nr 256. Corp C l Sectoi 3

București Roniemia

f mad Office®atgorțthmconstructit$3.ro

Web www.aÎRorițhrnconșțrucțiișâ...ro


Dats Fiscale;

CiF -3 271.416!.)

RC 140/8661/2011

ÎBAM RÎB2BÎR1.RORO F04 1 491 1. ?01

BahicaSC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

INTRA TE N(

ZiîÎ3l^O^..A^â.romania2019»ey

Aprobat Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:

Nume

Cosocariu Alexandru Dan;

Dede Daniela:

Matache Doina Florentina:

Marinescu Gabriel Mircea:

Ușurelu Gabriel Alexandru./ANotă de fundamentare

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află intr-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să

Algar'thrr; Construcții S3

Bd B:ij£irabia nr 256 Corpii SeKor t Bti: wesh, Romanșa

t ma! 1 office@algorithmuonstructii$3. rp

W£ h ww.a șgo r i t h nuoyr.ț?i$3 j;o


Date Fiscale:

OF 37'714 360

R(. 140/8651/2017

IBAN RO328T81RWKRKj4 <49 i. 2 70i

TUnia Tr an si-van

deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate am încheiat încă de la început contracte pentru furnizarea de materiale și produse necesare activității zilnice în șantier.

Datorită ofertelor foarte avantajoase din parte firmei NRG TOOLS QUALITY SRL, care deține o gamă vasta de produse/materiale, dar și datorită calității produselor, prețurilor scăzute, livrarea mărfii într-un timp foarte scurt, ne-au determinat sa îi includem în lista de furnizori agreați. Timp de aproape 1 an de zile de colaborare ne-au dovedit promptitudine, ne-au asigurat transportul mărfii în cel mai scurt timp posibil.

Calitatea de top a produselor cu servicii pe măsură, consultanța de specialitate, servicii optime de transport, livrare și punere în funcțiune la cel mai înalt standard ne determină să continuăm colaborarea și să solicităm aprobarea dumneavoastră pentru continuarea contractului cu aceștia.

Aspectele prezentate mai sus se pot observa în toate ofertele primite de la NRG TOOLS QUALITY SRL in comparație cu celelalte firme de la care am solicitat oferte (conform exemplelor anexate acestei note).


Andrad


Algorithm Construcții S3

Bfi Basarabii m 256 Corp CI         .5

Bucurest?. Romana

f maii of f K.e @agr mco ns t ruclris3.ro W e h w ww. a o r it h mc o r 1 s t r y cț i i ș3. r o


Date, fiscale:

Cif ? 7714:360

RC. i40/8BS 1/20.1 7

IBM) ROB2BTRi.RQNC.Rr04 1 ș91 2 7i.Q
romania2019.eu


HOTARAREA Nr. 33 din 19.06.2019

Având în vedere:

& Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

* Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

o Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții 83 SRL

«- Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliu! de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă continuarea contractului eu NRG TOOLS QUALITY SRL pentru furnizarea de produse/materiaie, necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor.

Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare.


Spfaiui Independentei, nr. 273, etaj. 3, sector 6, 060042, București, România


wi î mom, ewwss, wsmr.Krgtoete.TO f wm^@iîwto@to.ro

fYWTOÂFT FAIWH

DE VÂNZARE - CUMPĂRARE COMERCIALĂ

Nr. 1 din 25.09.2018

ART.l.PĂRȚILE CONTRACTANTE:

1,1» S»C» NRG TOOLS QUALUY B»RX9 cu sediul în București, Splaiul Independenței, Nr.2735 Et.3, Sector 6, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8395/2018, cod fiscal: 39484569, având cont curent RO88FIRB4231780528001000 deschis Ia Banca Piraeus Bank - Sucursala Nicolae Grigorescu. București, prin director general Alewmmtei lom numit în continuare VÂNZĂTOR,

Și

2.2» ALGORITM CONSTRUCȚII S3 SRL cu sediul în București , Str. Calea Vite

Nr. 154-158, SECT 3 , înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017_, CUI:

RO 377'14360^ avand cont curent RO32BTRLRONCRT0414912701 deschis ia Banca Transilvania, prin reprezentanta! legal „Alexandru Dan Cosocariu„, numit în continuare CUMPĂRĂTOR,

ART .XOBBECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie crearea cadrului juridic prin care vânzătorul se obligă să vândă cumpărătorului și să sprijine valorificarea produsele comercializate de vânzător, în condițiile prezentatei contract și a tuturor anexelor lui, iar cumpărătorul se obligă să cumpere aceste produse.

 • 2.2. Vânzarea-cumpărarea produselor comercializate de vânzător, se va face pe toată perioada contractului numai pe bază de comandă fermă.

 • 2.3. Proprietatea mărfurilor se transferă către cumpărător numai după achitarea integmlă a mărfurilor (confirmarea de intrare a sumelor în contul bancar S.C. NRG TOOLS QUALTTY S.RL.)

ART3.BURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentai contract se încheie pe o perioadă de un an calendaristic, putând fi modificat prin acordul expres, în scris, al părților, și intră în vigoare începând cu data semnării tai.

 • 3.2. Durata contractului se prelungește automat pe noi perioade succesive de câte un an calendaristic, în cazul în care nici una dintre părțile contractante nu Ta denunțat cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea sa.

 • 3.3. Prin semnarea prezentului contract, de Ia data intrării în vigoare, se anulează toata înțelegerile anterioare avute între părți.

ARTA PREȚ, MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

4.1 Prețul

 • 4.1.1. Plata prețului va fi efectuata de către cumpărător vânzătorului, pe baza facturii emise de vânzător, Cumpărătorul se obligă să întreprindă tot ce este necesar și legal pentru a se efectua plata mărfii în conformitate cu prevederile prezentului contract.

4X Modalități de plată

 • 4.2.1. Cumpărătorul se obligă să achite vânzătorului, Ia termenul de plata convenit prin convenția semnata la începutul fiecărui an, prețul produselor cumpărate, prin fila CEC/BO.

 • 4.2.2. Termenul de plată convenit de părți începe să curgă de la data emiterii facturii.

 • 4.2.3. Vânzătorul va deschid© o linie de creditare pentru vânzarea la termen, linie de creditare stabilită în funcție de anumiți indicatori contabili aleși de vânzător.

 • 4.2.4. Dacă cumpărătorul depășește linia de creditare acordată de vânzător, vânzătorul este îndreptățit să sisteze livrarea produselor comandate până când cumpărătorul achită în întregime sumele care depășesc plafonul maxim de vânzare pe credit

 • 4.2.5. La depășirea termenului de plata, vânzătorul poate impune cumpărătorului plata unor penalități de întârziere de 1,00 % pe zi, pentru fiecare zi de întârziere.

toms sa

Splaiul Independentei, nr. 273, etaj, 3, sector 6,060042,

București, România

Tel;       10, WSmO, G73SS4O7S

wws«arg£©®fe.o f

4.3. Co©diițM d® pfetă

 • 4.3.1. în cazul întreruperii colaborării comerciale între părțile prezentului contract, indiferent din ce cauze, sumele datorate de cumpărător vânzătorului, vor fi plătite în termen de 15 zile caledaristice de la data întreruperii colaborării.

 • 4.3.2. Mărfurile livrate de vânzător și neachitate de cumpărător la termenul stabilit, rămân în proprietatea vânzătorului până ia încasarea integrală a contravalorii acestora, acesta având dreptul de a le ridica din depozitele si magazinele cumpărătorului la orice moment

 • 4.3.3. Plățile cumpărătorului se vor contabiliza în evidențele vânzătorului și ale cumpărătorului în ordinea cronologică a scadenței.

ARTA LIVRAREA PRODUSELOR

 • 5.1. în urma comenzii scrise a cumpărătorului, transmisă prin fax sau email, vânzătorul va livra produsele la tocul de destinație menționat pe comandă, la prețurile convenit©, precum și în condițiile asumate prin prezentul contract. Vor fi luate în considerare numai comenzile în care produsele sunt clar specificate, prin coduri de identificare și în care se precizează ferm cantitatea și tipul produselor comandate, date comenzii, tocul de livrare, persoana împuternicită din partea cumpărătorului în vederea efectuării recepției și termenul de livrare,

 • 5.2. Toate comenzile sunt supuse acceptului vânzătorului. în cuprinsul confirmării comenzilor, vânzătorul va preciza: cantitățile, date livrării, prețul actual al acestora. Anularea de către cumpărător a unei comenzi se face cu cel puțin 48 de ore înaintea termenului de livrare, în scris, cu confirmare de primire, în caz contrar, comanda lansată rămâne valabilă.

 • 5.3. Vânzătorul va livra produsei© la depozitele cumpărătorului ~ (plafonul minim al valorii livrărilor este de 1.000 R0N + TVA). în cazul în care accesul autovehiculelor nu este posibil direct la punctul de livrare, cumpărătorul se obligă să preia marfa de la un alt toc stabilit de comun acord cu vânzătorul, urmând să suporte eventualele costuri intervenite în acest caz.

 • 5.4. Marfa va fi însoțită de avizul de expediție și/sau factura fiscală, precum și de alte documente prevăzute de lege. în cazul în care factura fiscală nu va însoți marfa livrată, aceasta va fi trimisă prin poștă.

 • 5.5. Vânzătorul este îndreptățit la decalarea termenelor de livrare în cazul în care intervin cauze de for;ă majoră precum și alte eveniment© ce nu pot fi influențate de vânzător, și care ar împiedica derularea normală a contractului cum ar fi: calamități naturale, conflicte armate, conflicte de muncă, deficiențe în sistemul de transport, reglementări noi emise de autoritățile statului,

 • 5.6. Recepția mărfii pe unități de transport se confirmă de către cumpărător prin nume în clar, semnătură și ștampilă pe documentul de transport. Dacă se descoperă diferențe cantitative între cantitatea menționată pe documentul de transport și cantitatea efectiv recepționată, acestea vor fi menționat© atât p© documentai de transport cât și întoun proces verbal de constatare diferențe care trebuie semnat atât din partea cumpărătorului cât și din partea livratorului/transportetorului.

 • 5.7. Dacă în momentul recepției cantitative în funcție de avizul de însoțire a mărfii și/sau factura fiscală se constată diferențe cantitatstve, reclamațiile cantitative referitoare la produsele livrate pot fi făcute în scris, în maximum 2 zile de la livrare, acesta fiind considerat termen de decădere. După acest interval, orice redamațîe cantitativă se va considera fără efect și nu va mai fi luată în considerare.

 • 5.8. Reclamațiile făcute în scris vor cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele:

« obiectai reclamați©!;

 • - numărul și data documentului de livrare, precum și numărul și data facturii fiscale

 • - dovezile abaterilor reclamate;

 • - modul de stingere a reclamațiitor (prin înlocuire, livrare diferențe constatat© lipsă, acordare de bonificații, etc.).

 • 5.9. împuternicitul din partea cumpărătorului este obligat să comunice vânzătorului orice defecțiune sau neregulă descoperită în timpul recepției. în caz contrar, nemformarea vânzătorului îl lipsește pe cumpărător de drepturile oe~i revin.

 • 5.10. Marfa nevândută, nu se retumează, iar vânzătorul nu răspunde de consecințele depozitării și utilizării necorespunzătoare a produselor livrate.

Sp^lui Independentei, nr. 273, etaj. 3, sector 6, 060042, București, România

T®?: @$£48839^ $W76039( 02335^6778

t vaEî®ari@Krgto@feoina

ARM. CALITATEA PRODUSELOR

 • 6.1. Vânzătorul se obligă să livreze produse de cea mai bună calitate și în conformitate cu documentele prezentate la recepția mărfii.

 • 6.2. Cumpărătorul are dreptul de a controla produsele livrate, prin deschiderea ambalajului orginal, el anunțând vânzătorul în termen de 2 zile de descoperirea și/sau prezența de vicii ascunse Ia acestea.

 • 6.3. Sunt considerate vicii ascunse, prin acordul părților:

 • -  vicii neobsembile la verificarea recepției mărfii;

 • -  vicii pentru observarea cărora trebuie deschis, deteriorat ambalajul original;

» diferențele de dhnensiuni/formă/greutate, efc.

 • 6.4. Existența produselor cu defecte de fabricație, îl obligă pe vânzător să le înlocuiască cu produse de bună calitate în termen de 30 de zile de la notificare,

 • 6.5. Vânzătorul are obligația de a livra produsele certificate prin standarde de calitate naționale și internaționale, însoțite de documentație tehnică, conform legislației m domeniu și de certificatele de garanție.

 • 6.6. Termenul de garanție pentru produsele comercializate de cate vânzător se aliniază la prevederile legale.

ART.7. REZERVAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

 • 7.1. Până la plata integrală a contravalorii mărfii, vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate asupra mărfii livrate.

 • 7.2. Cumpărătorul are dreptul să înstrăineze marfa prin vânzare. în cazul vânzării cu plata Ia termen, cumpărătorul dobândește dreptul de creanță asupra clientului său - la nivelul valoric al mărfii vândute. Atunci când cumpărătorul nu își achită obligația de plată față de vânzător, dreptul de creanță deținut de cumpărător se transferă automat la vânzător, așa încât la solicitarea acestuia clientul va face plăți direct Ia vânzător și nu la cumpărător,

ARTX CLAUZA PENALĂ

 • 8.1.  în cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile contractuale sau și le îndeplinește în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte p&ți penalități daune-interese.

 • 8.2. Daunele interese pentru încălcarea unor dispoziții contractuale esențiale se limitează la daunele tipic contractuale și previzibile, dacă nu există premeditare sau neglijență gravă.

 • 8.3. în cazul neglijenței grave sau premeditării, partea care se face vinovată de aceste fapte datorează celeilalte părți daune interese, la valoarea prejudiciului creat.

ARTJ-. NOTIFICĂRI

 • 9.1. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dinte acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut m partea introductivă a prezentului contract.

 • 9.2, Notificările verbale nu se iau în considerare de vânzător, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

ART.10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 10.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui/unei tribunal arbitral/instanțe judecătorești, în cazul în care una dinte părți:

» nu își execută una dinte obligațiile enumerate în prezentul contract;

 • -   este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

~ în termen de 10 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștință că nu și -a executat ori își execută în mod necorespunzător oricare dinte obligațiile ceri revin.

«m® TOO     sa

Splaiul Independentei, nr. 273, etaj, 3, sector 6, 060042,

București, România

W; ®31«îra®r                                                                         ‘    '

mm,a<ngfteato®, vast^rt@îfB!r®tasfe.TO

- prin denunțare unilaterală, în orice moment în cazul în care cumpărătorul nu își achită la termen datoriile scadente sau cauzează prejudicii vânzătorului și nu le-a remediat în urma notificării acestuia, caz în care prezentul paragraf se constituie pact comisoriu de grad 4, contractul încetând fără somație sau punere în înteraiere și fără a apela ia instanțele în drept, cumpărătorul neffind exonerat de obligațiile scadente.

 • 10.2. Prevederile prezentului capitol mi înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

ARTJL LHIGW

 • 11.1.  Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă.

 • 11.2. Dacă părțile nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atenei litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente de drept comun dm circumscripția în care are sediul Vânzătorul

ART J2.RĂSPUTOERLA CONTRACTUALĂ:

 • 12. L Relația comercială desfășurate pe pareusul prezentului contract este confidențial® iar părțile se obligă să nu divulge informații legate de aceasta, în caz de nerespectere a dreptului de confidențialitate partea vătămată are dreptei de a cere despăgubiri proporționale cu prejudiciul adus.

ARI JX FORȚA MAJORĂ:

 • 13. L Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentai contract.

  • 13.2. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil apărat după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

133. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă 1a cunoștiința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se va comunica în maximum 10 zile de la apariție.

13.4. Partea care invocă forța majoră, are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare.

ART.M. CLAUZE FINALE

 • 14.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin aci adițional încheiat în scris între părțile contractante.

 • 14.2. în cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexereitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

143. Prezentai contract cadru s-a încheiat azi,25,09,2G 18 în două exemplare, și conține 4 pagini, și următoarele anexe care sunt parte integrantă a prezentului contract:

 • - Anexa nr. 1 ~ Proces verbal

 • - Anexa nr.2 - Fișă cumpărător

VÂNZĂTOR


S.C. NRG TOOLS QUALITV &R Di raster

Afesswriteii !®®bb


CUMPĂRĂTOR

ALGORITM CONSTOUCTO S3 SRL

Ata»dte® Dan Cosocsm


/‘’NRG

I* QUAUTY 4

SRX-

OFERTA DE PREȚ

Denumire Produs

Preț Ron ■ Preț Ron ' Cantitate r

I           I tara TVA ? cu TVA i

i"

|Disc Debitare RHDDIUS cu Degajare 230 x 1.9

; i buc

j-.......................

j 8.12

■■■■■■ ■■.......... -

9.66

i 2

1 Disc Debitare RHODIUScu Degajare 125 x 1.5

; 1 Buc

4.83

5.75

1 3

Disc Polizare RHODÎUS cu Degajare 125x7,0

î 1 Buc

L83 .

w.59 ;

4

; Folie Construcții 50- 60 Kg/Rola

: î buc

î 269

320 J

1 5

isarma Neagra Construcții 1:18

i iKg

'     3.8

4.52 i

l

;5arrtvi Nejgra Construcții ii 4

î IKg

;     3.8

4.52

7

— . |

!

i

j 8

=      9

i

1

ș

' w

'.......................................i..............

f

s'

i 11

5

• - „  —j

ț.---

12

i

Vaîentin Anghel

Tel.      0799.776.039

0733.546.778

Email:    vanzaii@nrgtoois.ro

achkitii@nrgtools.ro

OFERTA DE PREȚ

Denumke Produs


j Nr. Crt

!"

L

{..........2

;   3 ISet (Șurub + Piulița + 2Saibe) HR 14399"- 3 HDG 8.8 M 12 x 60

ti

___7

• F

L.?.

! 10


1 :Set ( Surub * Pitj{ita 2Saibe) HR 14399 - 3 HDG 8.8 M 12 x 40 |Șet { Șurub + Piulița 4- 2Saibe) HR 14399 - 3 HDG 8.8 M 12x50

ÎSet ț Șurub + Piulițe? + 2Saibe) HR 14399 - 3 HDG 8.8 M 15 x 50

'Set ( Șurub + Piuiita + 2Saibe) HR 14399 - 3 HDG 8.8 M 16 x 65

ÎSet ț Șurub + Pîuiîta + ZSaibe} ’HR14399~3 HDG 8.8 M16 x 80 jset { SurubT PÎuiits + 2Saibej HR 14399 - 3T1DGF8 M 16 x 90_

"ÎSet {Șurub + Piulița + 2Saibej HR 14399 - 3 HDG 8.8 M 20 x 60 ”

\   11  iSet{ Șurub + Piulița t-2Saibej HR 14399- 3 HDG 8.8 M 20 x 70

;   12  Tet (Șurub + Piulița * 2SaibȚ HR 14399 - 3 HDG 8.8 f: 20 x 80

r~"13 Ț

L14-      ~urub + P'^’ța + ZSaibej HR 14399 -3 HDG O M 24 x 65

i iiT"~ ;...... ""....................... . ... '......5...............■      ..............

f 16|   '   ........... ' "                : ........™—"-

L..Z r~..... -.........._ZZZ2

. îs 2 ' " J7 ........~~       ...... ~.........

......20.......i.....            _ ......... ......"7......~...........

21 ' ..........

_____________1ZZL™............. ..ZZ2Z_____ U2A.......1................. .. 2

Total

i

; Cantitate

Preț Ron

i Preț Ron i

fars TVA

cu TVA ■

1 1 Buc

6.84

i 04

1 Buc

7.12

■    8.47    '

; 1 ®UC ;

:   8.84

i 1 Buc l

"?,16

8.52   ‘

:   1 BUC

7.22

8.59 i

1 Buc

7.31

8.70

1   1 Buc

8.26

9.33

T.......*......■"—

|  1 Buc

10.29

7 -J................

12.25 î

1   1 Buc I

30.98

13.07

i T.          .

11.71

-13-94

| 1 Buc |

14,16

' 16 85

■4--------------------f

...................

.i-----------------


•ș


Valentin Anghel

Tel.      0799.776.039

0733.546.778

Email:    van2ari@nrgtnQls.ro

achiziții <g> risxtoofs.ro


SC STANCOR DISTRIBUȚIE SRL

J40/4341/2010

RO 26840494

B-dul Basarabia, Nr.256G Sect3, București

Banca Raiffeisen Cont.'RO 59RZBR0000060017294043 Tel:0040745172099 e-maîl: cormHstantescu •;  :■ i; ; i


Oferta de preț

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

Prin prezenta va transmitem oferta de preț pentru următoarele produse:

; Nr. i Denumire produs                                                         ‘ U.M. ; Preț i

Crt. .  ~      _   _ ___________ _____~._,L.....

1. Disc Rhodios cu degajare 230x13                  _   _  „         Buc.__! 1P ”ZZZZ~Î

* 2: _ D|SC ^°dios cu degajare 125x1 _   ______________ j Buc.__6.5

i 3. Disc Rhodios cu degajare 125x7                                 __ Buc. ; 11.5 ~ j

; 4. Folie construcții 50-60kg/roîa                          _____ _ __ j rola _    420 ~ _ ■

i _5. Sarma construcții 1.18       __                     _ _ „              $

Preturile sunt exprimate in RON si nu conțin T.V.A.

Produsele vor fi insolite de factura fiscala, declarația de conformitate, certificatul de calitate si garanție.

Oferta valabila 30 de zile.

Administrator,

Ing. Stancescu Corneliu

București, Bulevardul Dacia nr. 72B, sector 2

Reg. corn: J40/9730/1997

CUI: RC10049451

Cont: R019RZBR0000060004198017 RAIFFEISEN BANK e~mail:razvanpurcarea@hotmail.com

Prin prezenta va transmitem oferta de preț pentru:

i Nr. ■■ Denumire produs                                                  U M. ; Preț

[CrtJ............................................. ....... ...............___............... „...L...........L.......

H. -Disc ^hodios cu degajare 230x13____________; Buc. „ ; &

2_. Disc Rliodi_os cu degajare 125x1 ___J ^.c. ____ î~6.9

; 3^ _ Disc Rhodios cu degajare!25x7_______ _______Buc. _   ^11.8

Fqlie_consțructii '50-60kg/rqla     ______________ . kg

LrL _j Șai^na construcții 1.J8 ______ _____kg        5.8

Preturile sunt exprimate in lei si nu conțin T.VA
Administrator,
Ing. Parcarea RazvanNr.457881 /24.06.2019


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporafiva@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr, 5-7, Sector 3, 032158, București

h/

Către,
CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea continuării contractului cu NRG TOOLS QUALITY SRL de furnizarea de produse/materiale, necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor, în vederea inițierii proiectului menționat.

n

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cehărbaiiu

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

.. de pe-ordtnea^ie Zî"/"'


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de         , J~?L .7. $2. .7:.       ............. ......., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.......zZ...........de-pe-ordinea-de-zi- / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / N-U'A-EOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTEI

PĂUNICĂ ad^janX

MEMBRI:        7

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONTARU VALERICA

7

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordini publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctulsuplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respecți drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a anal

proiectul de hotărâre înscris la punctul......de pe ordinea do zi-V suplimentarea ordini:

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / MU ATFOST-întocmit în conformitate prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/21 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterio; Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respecta drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotăr