Hotărârea nr. 358/2019

HCLS3 nr.358 din 25.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea încheierii contractelor de achiziție de balast si beton concasat

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:
 • - Expunerea de motive nr. 458117/CP/24.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

™ Raportul de specialitate nr. 457806/24.06.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • - Adresa nr. 457812/24.06.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare,

HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • - Art. 12.1 lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017;

“ Art. 12.2 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor de achiziție de balast la un preț maximal de 55 ron/mc + TVA și beton concasat la un preț maximal de de 55 ron/mc+TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 358

DIN 25.06.2019CABINET PRIM/XR


www.primane3.ro


romania2019.eu

:■ 'f.ij'. -’.i • "Ci IA. âr* v'. ’;;                : - A-Vt


TELEFON /004 ‘^9 T®- Al “ FAX (004 «^0   03 04 E-MAIL

Cidea Dudesti nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

EXPUNERE DE MOTIVE


Data.....


la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președinteiuiTonsiîluluTcTe Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea încheierii contractelor de achiziție de balast și beton concasat

Sectorul 3 al Municipiului București a înființat mai multe societăți în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate a obiectivelor stabilite de administrația locală, în vederea îmbunătății vieții locuitorilor Sectorului 3.

Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în scopul realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric „Hala Laminor", care se afla într-o stare de degradare avansată.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Pentru edificarea, în condiții optime, a fundațiilor din cadrul obiectivului de investiție, este necesară achiziția de balast și beton concasat, societatea Algorithm Construcții S3 SRL producând beton concasat dar în cantități insuficiente.

Pentru aceste considerente și ținând cont de adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L nr. 1349/24.06.2019 înregistrată cu nr. 457386/CP/24.06.2019 precum și de raportul de specialitate nr. 457806/24.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guverna ni aco rp0rativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.457806/24.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea încheierii contractelor de achiziție de balast la un preț maximal de 55 ron/mc + TVA și beton concasat la un preț maximal de de 55 ron/mc+TVA

Având în vedere:

 • > adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 1349/24.06.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 457386/24.06.2019

 • > adresa societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr.5048/20.06.2019 către societatea Algorithm Residențial S 3 S.R.L.

 • > Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. nr. 35 din 19.06.2019 prin care se aprobă încheierea contractelor de achiziție de balast la un preț maximal de 55 ron/mc + TVA și beton concasat la un preț maximal de de 55 ron/mc+TVA

 • > Nota de fundamentare nr.4929/19.06.2019 a Consiliului de Administrație care motivează necesitatea încheierii contractelor de achiziție de balast și beton concasat

 • > Cerere de ofertă către Condem Partner nr.2586/23.05.2019 însoțită de oferta

 • > Cerere de ofertă către Administrare Active Sector 3 SRL nr. C0002/30.05.2019 însoțită de negația de la destinatar

 • > Cerere de ofertă către Tudy Trafic Trans SRL nr. C0012/31.05.2019

 • > Oferta nr. 112/24.05.2019 de la Tudy Trafic Trans SRL

 • > Cerere de ofertă către SC EDGE PRODUCTION SRL nr. 2585/23.05.2019

 • > Oferta de la SC EDGE PRODUCTION SRL nr. 2519/07.05.2019

 • > Cerere de ofertă către LFG GRUP SRL C0010/31.05.2019

 • > Oferta nr.278/31.05.2019 de la S.C. LFG Grup SRL

 • > Cerere de ofertă către COLOSO COMPANY CDC GENERAL CONCEPT nr. C0003/30.05.2019

 • > Oferta de la COLOSO COMPANY CDC GENERAL CONCEPT nr. 2873/30.05.2019

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., art. 12.1 lit. m) este nevoie de acordul Adunării Generale a Asociaților pentru a aproba investiții care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA. Adunarea Generală a Asociaților este cea care hotărăște în probleme importante privind activitatea societății.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, art. 12.2, litera m), Asociatul Unic al societății, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.

în plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: „Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

Balastul este necesar pentru fundațiile drumurilor construite pentru obiectivul Hala Laminor, la fel ca și betonul concasat care, conform Notei de fundamentare oferită de societate este un produs excelent pentru absorbția umidității din sol. Societatea Algorithm Construcții S 3 SRL are nevoie de aceste materiale pentru continuarea lucrărilor de constrcții la obiectivul de investiție. Societatea produce beton concasat din demolarea fundațiilor utilajelor de la Hala Laminor dar în cantități mici.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea încheierii contractelor de achiziție de balast la un preț maximal de 55 ron/mc + TVA și beton concasat la un preț maximal de de 55 ron/mc+TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu Co^trojr Intern. Marta Gepăreanu

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola


N? ț*rtnta*i: OHaAS 1800^200*

Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru încheierea contractelor de achiziție balast Ia un preț maximal de 55 ron/mc + TVA și betonul concasat la un preț maximal de de 55 ron/mc+TVA, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în vederea încheierii contractelor de achiziție balast la un preț maximal de 55 ron/mc + TVA și betonul concasat la un preț maximal de de 55 ron/mc+TVA, cu respectarea prevederilo legale incidente aflate în vigoare.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242. Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: lit. m) „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv TEA. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în bugef\ lit. o); „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.’', înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru încheierea contractelor de achiziție balast la un preț maximal de 55 ron/mc + TVA și betonul concasat la un preț maximal de de 55 ron/mc+TVA, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în vederea încheierii contractelor

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


C.U.Î.: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pantelîomn             Tel: 0314.334.452

Reg. Corn J40/5481/2017    R097RNCB0087157546060001 -Ron                                   Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      aigoritlinî.residential@gmaiLcom

constructiis3.ro

de achiziție balast la un preț maximal de 55 ron/mc + TVA și betonul concasat la un preț maximal de de 55 ron/mc+TVA, cu respectarea prevederilo legale incidente aflate în vigoare.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residentiai S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120.......lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residentiai S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art 12., punctul 2, lit.m), Asociatul societății, respectiv Algorithm Residentiai S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv ”

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 24.06.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 554 reies următoarele: ” Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într~un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru încheierea contractelor de achiziție balast la un preț maximal de 55 ron/mc + TVA și betonul concasat la un preț maximal de de 55 ron/mc+TVA, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm

Algorithm Residentiai S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn             Tel: 0314.334.452

Reg. Corn J40/5481/2017    R097RNC00087157546060001 -Ron                                   Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm. residentiai®gmail.com

constructiis3.ro

Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în vederea încheierii contractelor de achiziție balast Ia un preț maximal de 55 ron/mc + TVA și betonul concasat la un preț maximal de de 55 ron/mc+TVA, cu respectarea prevederilo legale incidente aflate în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 554 din 24.06.2019.

Cu deosebită considerație, dl. Panait Radu Alin în calitate de Președinte C.A. Algorithm Residential S3 S.R.L.
Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.J.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pan teii om n            Td: 0314.334.452

Reg. Com .140/5481/2017    R097RNCB0087157546060001 -Ron                                   Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algonthm.residential@gmail.com

constructiis3.ro

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Sediul

Sediul Social: București, Sector 3, Calea Vitan nr, 242

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii contractelor de achiziție balast la un preț maximal de 55 ron/mc + TVA și betonul concasat Ia un preț maximal de de 55 ron/mc+TVA.

SC ALGORiTHM CONSTRUCȚII ST SRL

■XiRA1; Hț.

romanla2019.eu


Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08,06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii contractelor de achiziție balast la un preț maximal de 55 ron/mc + TVA și betonul concasat la un preț maximal de de 55 ron/mc+TVA.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, ai cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea încheierii contractelor de achiziție balast Ia un preț maximal de 55 ron/mc + TVA și betonul concasat Ia un preț maximal de de 55 ron/mc+TVA

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO

Algoritrim Construcții S3

Bei Basarabia nr. 256, Corp CI Secto? 3 BururestL Romanța

E mail: office;a)algorithmconslructi;s3.ro

Wsb’ www.algorithmconstriictiis3.ro


Date Fiscale:

CIR 37714360

RC 140/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv Menționăm faptul că valoarea totala a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții 83 pentru aprobarea încheierii contractelor de achiziție balast Ia un preț maximal de 55 ron/mc + TVA și betonul concasat la un preț maximal de de 55 ron/mc+TVA

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 35 din data de 19.06.2019 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, nota de fundamentare, precum și alte documente justificative.

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație

Algorithm Construcții 83 SRL.Aprobat Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:

Nume


Data:Al ofcBalastul este un amestec de pietriș sau de pietriș cu nisip, de obicei de natură sedimentară utilizat în construcții pentru umplutură, strat de fundație pentru sistemele rutiere ale drumurilor publice și ale străzilor, sau ca agregat pentru betoane.

O carieră de extragere a balastului, dotată uneori și cu instalații de prelucrare prin spălare și sortare, poartă denumirea de balastieră.

Pietrișurile sunt roci sedimentare constituite din fragmente de roci și de minerale rotunjite, cu dimensiunile cuprinse între 3 și 70 mm, care se formează în albiile apelor curgătoare sau în regiunile ocupate de ghețari.

Agregatele naturale neprelucrate se extrag, de regulă, din balastiere, sub formă de nisip natural (de balastieră), pietriș natural și balast.

Pentru execuția stratului de fundație se va utiliza balast cu granulația maximă de 63mm.

Balastul trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheț, nu trebuie să conțină corpuri străine vizibile (bulgări de pământ,cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

Apa necesară compactării stratului de balast poate să provină de la rețeaua publică sau din alte surse, dar în acest din urmă caz nu trebuie să conțină nici un fel de particule în suspensie.

Straturile de fundație din balast trebuie compactate până la realizarea gradelor de compactare, minime, din densitatea în stare uscată maximă determinate prin încercarea Proctor modificat, impuse de proiectant.

Capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de fundare se consideră realizată dacă valoarile deflexiunilor măsurate nu depășesc valoarea deflexiunilor admisibile impuse.

Algorithm Construcții S3                                                          Date Fiscale:

Bd Basarabia rțr 2B6, Corp CI, Sector 3                                          OF 37714360

București, Romarfia                                                                RC 140/8651/2017

£ mail; office@akonthmconstrurtis$3.ro                                       IBAN ROB 2BTRLRONCRT0414912701

We b: www.atgorithmconstrurtiis3.ro                                              Ba n ca Tra n si Iva n iaBetonul concasat se obține în urma reciclării prin măcinare a betoanelor rezultate după demolarea parțială sau completă a unor construcții ajunse la sfârșitul perioadei de viață.

Betonul concasat este ideal pentru stabilizarea drumurilor de acces, platformelor, fundațiilor, un produs excelent pentru a absorbi umiditatea din sol.

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII SECTOR 3 SRL, produce beton concasat rezultat din reciclarea betonului din fundațiile de utilaje care se demolează pentru realizarea parcării obiectivului “PUNERE IN SIGURANȚĂ A CONSTRUCȚIEI HALA LAMINOR, FABRICA DE ȚEVI REPUBLICA CORPURILE CI, C2, C3, C4, C5, C6, C61 ȘI REALIZAREA SIGURANȚEI ÎN EXPLOATARE, RESTAURARE, CONSERVARE ȘI CONSTRUIREA UNEI PARCĂRI SUBTERANE ȘI A CIRCULAȚIILOR AFERENTE ÎN SUBSOLUL HALEI B~dul Basarabia nr. 256, Sector 3, București”, în cantitate destul de mică.

Pentru o imagine de ansamblu asupra prețurilor, atașăm oferte.

Aspectele prezentate ne determină să solicităm aprobarea dumneavoastră pentru încheierea contractelor de achiziție balast la un preț maximal de 55 ron/mc + TVA și betonul concasat la un preț maximal de de 55 ron/mc+TVA,


Algorithm Construcții S3

Bd Basarabia w 2S6; Corp CI, Secta 3 București, Romanșa

E mai!; ofbce (Saigcrithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstn.sct.HsB.ro


Date Fiscale:

GIF 37714360

RC M0/8651/2017

SBAN RO32BTRLRO.NCRT04 14912 701

Banca Transilvania
romanîa2019.eu


HOTARAREA Nr. 35 din 19.06.2019

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

 • ♦  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • *  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

 • •  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă încheierea contractelor de achiziție balast Ia un preț maximal de 55 ron/mc + TVA și betonul con casat la un preț maximal de de 55 ron/mc+TVA.

Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare.


Către,


Condem Partner


Nr.2586/23.05.2019


CERERE OFERTA

SC Algorithm Construcții S3 SRL va solicita , o oferta de preț pentru următoarele produse:

l.BETON CONCASAT 0 ~63

2000 mc


Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este : Bd. BASARABIA nr. 256 (Hala Laminor) Sector 3

email: diana,stana@’-acs3rro tel 0724 214 581

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, m RON, fără TVA.

Data limită peotra depunerea ofertei: 2405.2019, ora 16.00

8


Formular cod FO2-07, Ectl, Rev.D

Diaria Stana

From:

Condem Partner < office@condempartner.ro >

Senfc To:

Friday, May 24, 2019 10:19 AM

Diana Stana

Subject:

Re: Cerere oferta Beton Concasat - Algorithm Construct

Buna ziua.

Oferta noastră pentru beton concasat 0 -100 este de 48 lei + tva / mc.

Plata la lansarea fiecărei comenzi ferme (ex.: comanda ferma 200 mc, facturare + plata 200 mc, livrare 200 mc).

Obs: nu exista beton concasat 0-63, e prea mărunt materialul, doar sortat si creste exponențial materialul, personal nu știu pe nimeni care sa -1 sorteze.

Cu stima,

Cătălin Cozma

0766303196

On Fri, May 24,2019 at 9:51 AM Diana Stana <            i v! ;. > wrote:

Buna ziua,

Va rog sa transmiteți oferta Dvs de preț pentru :

2000 mc - beton concasat 0-63

Mulțumesc anticipat pentru un răspuns prompt.

Cu mulțumiri,

Digns Stana

Departament Comercial

Bulevardul Basarabia Nr. 256


Către,


Nr.C0002/30.05.2019


ADMINISTRARE ACTIVE S3


CERERE OFERTA


SC Aîgsrithm Csretractil 53 SKl va soHeHa , o oferta de preț pentru următoarele produse:


1. Balast compactabil


4000 mc


Cit livrare începând cu 3 Iunie 2019 la HALA VISAGULUi, Str. Nicoîae Teclu, Sect 3, București.

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este : Bd. BASARABIA nn 256 ( Hala Laminor) Sector 3 email: diana,stana^acs3.ro tel 0724214581

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, îs RON, fără TVA

Data limită peirtre depimerea ofertei: 31.05.2019, ora 11.00Formular cod FO2-O7, Ed.l, Rev.O

Dîana Stana

From: Sent:

To:

Subject:

pa uia.e nache@ activesectorS. ro

Friday, May 31, 2019 9:51 AM

diana.stana@acs3.ro

FW: Cerere de oferta - Balast compactabil Stancesti - ALGORiTHM CONSTRUCT

Attachments:

CERERE OFERTA C0011 ADMINISTRARE ACTIVE S3.pdf

Buna ziua,

Din pacate nu va putem oferta acest produs.

Mulțumim!

Cu stima,

From: office@activesector3.ro <office@activesector3.ro>

Sent: 31 May 2019 09:10

Te: paula.enache@activesector3.ro

Subject: FW: Cerere de oferta - Balast compactabil Stancesti - ALGORITHM CONSTRUCT

From: Diana Stana <                  >

Sent: 31 May 2019 09:07

To:

Subject: Cerere de oferta - Balast compactabil Stancesti - ALGORITHM CONSTRUCT

Buna ziua Dna Enache,

Va rog oferta de preț pt:

Balast Compactabil de Stancesti -1400 mc, cu livrare începând din 1 Iunie 2019 la următoarea adresa ;

București.

Mulțumesc frumos pentru un răspuns prompt.

Către,                                                    Nr.C0012/31.05.2019

TUDY TRAFIC TRANS SRL

CERERE OFERTA

SC Algorithm Construcții S3 SRL va solicita , o oferta de preț pentru următoarele produse;

1. Ba fast compactabiJ de Stancesti 1400 mc

Cu livrare începând cu 1 iunie 2019 la..........................București.

Adresa la care trebuie transmîse/depuse ofertele este : Bd. BASARABIA nr. 256 ( Hala Laminor) Sector 3

email:       :               tel 0724 214 581

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA

Data limita pentru depunerea ofertei: 31.05.2019, ora 12.00

Formular cod FO2-D7, Ed-1, Rev.OINTOC!


'li Diana Mta & -j.TUDY TRAFIC TRAMS SRL

București Sector 2 Bd Dacia nrt^i

CU! RO37063776

J40/4064/2018

OFERTA

Nr 112/24 05 2019

Va transmit, conform cererii dvs. , următoarea oferta preturi pentru agregatele solicitate, astfel-

Beton COncașșțt 0/63 mm                             ,54 f?on/rn3+T\/A

Balast compactabil 0/63 mm............................................48 Ron/m3+TVA

Preturile sunt valabile pentru șantierul beneficiarului din București.

în speranța ca oferta noastra corespunde condițiilor dumneavoastră si a unei bune colaborări .așteptam răspunsul dumneavoastră.

Cu stima,

Ing. Cristian Miholcea H'ED TRAPSCTRANS

Hrmil: nidUraflamgmail corn

AUGORITHM r«N$TFr>5.TH

romania2019.eu

Către,

Nr.2585/23.05.2019

EDGE PRODUCTION SRL

nrrDTA VJJr JtLJtx JL A

SC Algorithm Construcții S3 SRL va solicita . o oferta de preț pentru următoarele produse:

1.BETON CONCASAT 0-63

2000 mc


Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: Bd. BASARABIA nr. 256 (Hala Laminor) Sector 3

email: diana.sta națgacș3.rp tel 0724 214 581

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 24.05.2019, ora 11.00

ÎNTOCMIT,

™^r5AT,v

Formular cod FO2-O7, td.l, Rev.O

o^S'.âJtO

SC EDGE PRODUCTION SRL

SMkd ALEEA HOLLE NR. M. MANSARDA. CAMERA 5 CEL ROEWE4

NR. t-NRI:;C.f.■-.■ J~U.t H) | M-AMiE

■■„ r--;iL RLE i MCA MM ■■'■■■’-■■- VEL ‘MȘ

ing Bank.

cE R74MH5444

. î«wg:- ÎS / țA .CAlMS

OFERTA

Cairt\ SD.S Salubritate si. deszăpezire S3 SHL

SC HMS.?mWCTWSRL^. >MA4 A Am MM-, V. DE \k-s;raH

Bii>. ;f'.fsi;'vc.i1 ■;■■ ,± 't M'.M?;'î4 '■". ■^'■.."■■. '.-Ar wh ?v.. DL'’i j ?5 -' ■ C>. .gbnd =..''! \O"A ■ y75 î ■<

Mi Mn AVA IȚ-ivCaMl'. ! ■'■ ■■.■'■< E fM Mii'i CMW

FrvBH ece <k ES kivrm? TVA. hicarorea Mc m sânLna        nsasțre.

Termawl de Irhw: L^pa&d dM       -^mal sgE SLd h sw,. m incasa

A'>!!v.;.s.„ BhM jM: î. hwdr PJEL . a;, âb.      .E

M<:fdaliuîi de phuăi                 ws gvafts M LaMdia vakwo tewJa..

romania2019.eu

Către,

LFG GRUP

Nr* C0010/31.05.2019


CERERE OFERTA

SC Algorithm Construcții S3 SRL va solicita, o oferta de preț pentru următoarele produse:

1 .BETON CONCASAT 0 - 63                        2000 mc

Adresa la care trebuie transmîse/depuse ofertele este: Bd. BASARABIA nr. 256 (Hala Laminor) Sector 3 email: diana.ștana^acș3.ro tel 0724 214 581

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 31*05.2019, ora 11.00

ÎNTOCMIT,

DEPARTAMENT ADMINISTRATIV

Formular cod F02-07, Ed.l, Rev.0

i.a.;-,-

SC LFG GRUP SRL


Sediu soda!: str. Toporași, nr.31,bl.l, parter, sector 5, București

CUI: R015780770

Nr. Reg. Corn: J40/13125/2003

Tei: 0731.355.580

Email: office@lfggrup.ro

OFERTA DE PREȚ

Ca urmare a solicitării dumneavoastră nr. C0010/31.05.2019, va transmitem oferta noastra de preț pentru Balast compactabîl, transportat !a locația HALA VISAGULUI, str. Nicolae Teclu, sector 3, București:

•  52 lei/mc, la care se adauga TVA.

Livrarea balastului se va face începând cu data de 03.06.2019.

Pentru informații suplimentare ne puteti contacta la 0731.355.580.

Cu stima,

Administrator, Lupu Anisoara
romania2019.eu

Către,

Nr.C0003/30.05.2019


COLOSO COMPANY

CDC GENERAL CONCEPT

CERERE OFERTA

SC Aîgorithm Construcții $3 SRL va solicita , o oferta de preț pentru următoarele produse:

1. Baiast compactabîl                    4000 mc

Cu livrare începând cu 3 funie 2019 fa.............

Adresa !a care trebuie transmise/depuse ofertele este : Bd. BASARABIA nr, 256 ( Hala Laminor) Sector 3 email: diana,stanagacs3,ro tel 0724 214 581

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA

Data limită pentru depunerea ofertei: 31.05.2019, ora 11.00

ÎNTOCMIT,


Formular cod F02-07. Ed.l, Rev.O

CDC GENERAL CONCEPT

București, Strada Pausa, nr. 42, sector 5

C.UJ. RO 39311088/ Reg. Comerțului J40/6305/2018

Tel: +4(0) 0720,572.816; E-maiî:

Cont nr. RO66INGB 0000 9999 0792 1034ING BANK


Data:


Oferta comerciala

Către: Âlgorithm Constroctîi S3

Procte

Amestec agregat natural mm (balast)


Condiții:


Unitate măsură

TO


Preț fara TVA


 • a. Preturile sunt valabile loco București;

 • b. Preturile nu includ TVA 19%;

 • c. Mijloace de transport           autobasculante 40 to mc),

Oferta este valabilă 30 zile de comunicare,4 K0, = < 62T ±

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernanlacorporativa@prirnarie3.ro

Str, Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.457812/24.06.2019


Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea încheierii contractelor de achiziție de balast la un preț maximal de 55 ron/mc + TVA și beton concasat la un preț maximal de de 55 ron/mc+TVA, pentru inițierea proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu 4'S

Compartiment

Guvernantă CorporativăMUNICIPIUL BUCUREȘTI

5

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-socîaie, buget, finanțe

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul


depeordinea-dezi-/


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, nrognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ............ , a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.........tfL.........dc-pe-ordinca-de-zi'/' suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NL'ArFOST'întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


SECRETAR, HONTARU VALERICA


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANAMĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor
RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul            .....ckrpe ordirieîgle zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                      ......

* } >

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordiniLpublice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul........de pe ordinea do zL/ suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NțFA FOSTmtocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVOR ABlL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s~au exprimat următoarele opinii:

VOINEA INOCENȚIU-IOAN