Hotărârea nr. 357/2019

HCLS3 nr.357 din 25.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.458102/CP/24.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.457745/24.06.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernanță Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr.4923/19.06.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • -  Adresa nr.457749/24.06.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2019;

 • -  Art. 12.2. lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct.12.1. lit. o) și art. 13, pct. 13.6 lit. f) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare.

Art.2. Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, stabilite în suma de 97.893,43 mii lei se majorează cu suma de 77.895,22 mii lei devenind 175.788,65 mii lei.

Art.3. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, stabilite în suma de 97.591,46 mii Iei, se majorează cu suma de 70.313,85 mii Iei devenind 167.905,31 mii lei

Art,4. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL în urma rectificării este cel prevăzut în Anexele 1.1 -1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.5. Societatea Algorithm Residential S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 357

DIN 25.06.2019

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Bdul Basarabia, nr. 256

Cod unic de înregistrare RO 37714360

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2019

ANEXA Nr.1.1             "b
INDICATORI                     |

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-l)

Propuneri an curent(N)

%

Estimări an N + l

Estimări an N + 2

%

9 = 7/5

10 = 8/7

1 1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8 ~1

9,00

10,00

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

51549,71

175788,65

43947,2

177313,65

179258,7

1,01

1,01

1 1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

51519,47

175614,65

43903,7

177114,65

179014,7[

1,01

1,01

a) |subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

b) ([transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

2

Venituri financiare

5

30,24

174

43,5

199

244

1,14

1,23

||| 3

Venituri extraordinare

6

0,0

r

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

51293,26

167905,31

41976,3

169372,31

170610,3

1,01

1,01

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

51291,83

167502,41

41875,6

168959,41

170177,4

1,01

1,01

r

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

39538,78

122063,88

30516,0

122863,88

123263,9

1,01

1,00 j

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

118,02

1131,57

282,9

1181,57

1231,57

1,04

1,041

cheltuieli cu personalul, din care:

11

9722,92

25197,12

6299,3

25713,12

26429,12

1,02

l,03|

C0

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

8991,86

23830,7

5957,7

24330,7

25030,7

1,02

1,03

CI

ch. cu salariile

13

8991,86

23830,70

5957,7

24330,7

25030,7

1,02

l,03j

C2

|bonusuri

14

0,0

0

0

C.

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

731,06

0,0

1382,42

1398,42

77   Ccheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

526,17

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

204,89

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1912,11

2

Cheltuieli financiare

20

1,43

3

Cheltuieli extraordinare

21

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

121,48

IMPOZIT PE PROFIT

23

85,19

II

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

24

36,29

11

Rezerve legale

25

II 2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de

26

II 3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

16

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.

30

36,29

7

Participarea saiariaților la profit în limita a 10% din

31

II 8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în

32

18,15

a

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b

- dividende cuvenite bugetului local

33a

18,15

li

c

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -

35

18,14

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

1

a

cheltuieli materiale

38

b

cheltuieli cu salariile

39

c

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,0

946,42

236,6

946,42

946,42

1,00

1,00

420

105,0

436

452

1,04

1,04

19109,84

4777,5

19200,84

19252,84

1,00

1,00

402,9

100,7

412,9

432,9

1,02

1,05

0,0

394,34

98,6

7941,34

8648,34

20,14

1,09

63,09

58

171

331,25

7883,34

8477,34

17

15

45

314,25

7868,34

8432,34

/y

86,49

143,49

425,49

1 2

)

86,49

143,49

425,49

vv

'A

227,76

7724,85

8006,85
d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

100.000,00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

100.000,00

40.000,00

40.000,00

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

500,00

510,00

520,00

1,02

1,02

2

Nr. mediu de salariați total

49

490,00

500,00

510,00

1,02

1,02

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

50

4.052,84

4.055,12

4.089,98

1,00

1,01

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

51

4.052,84

4.055,12

4.089,98

1,00

1,01

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

52

358,40

354,63

351,49

0,99

0,99

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.

55

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57

CONDUCĂTOR Consiliul Presedi Cosoc

ÎNTOCMIT,

Contabil


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256

Cod unic de înregistrare RO 37714360

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe

ANEXA Nr 1,2 KCUS S                            -mii lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

%

Realizat an

Aprobat

Preliminat / Realizat

Trim 1

Trim II

Trim Iii

Trim IV

An

7 = 6/5

8 =

5/3a

N-2

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6,00

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rcl. 2 + rd. 22 + rd.

28)

1

14781,3

110377,49

110377,49

51549,71

28849,07

52733,11

47103,23

47103,23

175788,65

3,41

3,49

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd.

2

14780,99

110323,49

110323,49

51519,47

28831,07

52675,11

47054,23

47054,23

175614,65

3,41

3,49

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

0

1906,54

1906,54

2786,29

4158,52

12726,32

11976,32

11976,32

40837,47

14,66

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

246,54

246,54

291,96

771,88

9339,68

8589,68

8589,68

27290,93

93,47

a3)

din redevențe și chirii

6

1180,00

1180,00

950,03

2228,41

2228,41

2228,41

2228,41

8913,64

9,38

a4)

alte venituri

7

480,00

480,00

1544,3

1158,23

1158,23

1158,23

1158,23

4632,90

3,00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

7654,68

7654,68

7654,68

22964,04

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cl

subvenții, ct. prevederilor legale în

10

/ *

/ Cz

/

/ °/    i

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

vK?

/ /

> y

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

14780,99

107566,95

107566,95

48733,18

22388,24

22388,24

22388,24

22388,24

89552,94

1,84

3,30

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din

14

0

850,00

850,00

0

2284,32

9905,88

5035,00

5035,00

22260,20

fl)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd.

19), din care:

16

0

640,00

640,00

0

2214,32

9835,88

5000,00

5000,00

22050,20

- active corporale

17

640,00

640,00

2214,32

9835,88

5000,00

5000,00

22050,20

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

210,00

210,00

70,00

70,00

35,00

35,00

210,00

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

0,31

54,00

54,00

30,24

18,00

58,00

49,00

49,00

174,00

5,75

97,55

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

‘ .1

c

din diferențe de curs

25

24,OC

24,0C

0,6

8,00

8,00

4,00

4,00

24,0C

• "40, OC

£

e)


din dobânzi3j Venituri extraor

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

Cheltuieli de exploatare (rd.'-îl + rd. 79 +

15499,55 110377,49


A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din cheltuieli cu materiile prime


Al


a)


b)


c)


£

e)


b)


15499,5s|~


2J_______rcL86_+ rd 120). din care: cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar cheltuieli privind energia și apa cheltuieli privind mărfurile Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din Eflffiruien iirinu-epireiea șr ~ ~ rarta raf ii la

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

106,36

30,00

25,64j

10,00

10,00

5,00   |

5,00   |

30,00|

1,17

82,71

4

40,00

40,00 |

40,00 |

120,00[

[

1

1

110377,49

51293,26

28572,11

54747,65

42399,72

42185,84|

167905,31|

3,27

3,31

109857,49

51291,83

28482,11]

54636,69

42298,75

42084,87]

167502,41

3,27

3,31

96827,26

39538,78

18656,21]

37469,83]

32981,42

32956,42

122063,88]

3,09

3,02

67800,27

22487,66

9504,96

26553,6o|

22878,60

22878,60

81815,77

3,64

3,07

r i

0,00

66390,27

21412,57

9132,46

17014,00

15964,00

15964,00

58074,47

2,71

3,90

236,27

227,4

275,18

1235,33

785,33

785,33

3081,18

13,55

#####

2532,00

1222,67

702,00

1876,05

1276,05

1276,05

5130,15

4,20

12,96

1170,00

938,09

292,50

| 711,00

411,00

411,00

-

1825,50

1,95

8,82

240,00

137

] 80,00

| 344,28

119,28

119,28

662,84

4,84

4,28

L

8484,32

6384,32

6384,32

21252,96

1

3609,25

2181,93

TX1,T1

1729,43

1129,43

1129,43

4715,57

2,16

3,34

224,14

19,7

31,04

372,64

147,64

147,64

698,96

35,48

4,74

2928,69

2063,16

650,72

1238,18

938,18

938,18

3765,25

j 1,82

3,18

115,29

l|     68,84

38,43

25,62

25,62

25,62

115,29

1,67

'   5,38b2)

către operatori cu :apital privat

44

635,01

2813,40

2813,40

1994,32

612,29

1212,56

912,56

912,56

3649,96

1,83

3,14

c)

prime de asigurare

45

1,31

456,42

456,42

99,07

45,51

118,62

43,62

43,62

251,36

2,54

75,63

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd.

46

5138,86

25417,74

25417,74

14869,19

8423,98

9186,79

8973,38

8948,38

35532,54

2,39

2,89

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

25,59

274,84

274,84

86,6

58,71

75,38

45,38

45,38

224,84

2,60

3,38

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

25,59

214,84

214,84

86,6

28,71

45,38

45,38

45,38

164,84

1,90

3,38

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

6,43

84,84

84,84

19,24

28,28

18,85

18,85

18,85

84,84

4,41

2,99

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

6,43

84,84

84,84

19,24

28,28

18,85

18,85

18,85

84,84

4,41

2,99

Livl Iu vcfVTCrtT potrivit Legii nr. 193/2006, cu

52

c2)

CTTCTLOrfWI W l'Ctfflnicr

și publicitate, din

53

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UIULlU LOVIUll |JLI. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu -----..u. î

54

\

))

- tichete cadou ptr. campanii de

55

r LI

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61),

57

C

c

o,oc

0,0C

0,0C

0,0C

0,0C

dl)

VII. VIC opui lOV/l I4.CI 1 C 111 domeniul medical și Uniii.U - -

58«)

:h. de sponsorizare in domeniile educație, nvățământ, social și sport, din care:

59

/ * / 1 1 z

J

d3)

njunirn ciuuui nu

60

-

d4)

Ui. Ut "ȚJUI ISUHZfll c pentru alte acțiuni și

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

58,91

353,76

353,76

232,93

118,73

96,54

96,54

96,54

408,36

1,75

3,95

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0

531,22

531,22

23,87

118,74

93,74

71,87

46,87

331,22

13,88

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

0

531,22

531,22

3,25

43,74

43,74

21,87

21,87

131,22

40,38

-interna

65

105,00

105,00

35,00

35,00

17,50

17,50

105,00

-externa

66

26,22

26,22

3,25

8,74

8,74

4,37

4,37

26,22

8,07

g)

LI1LHlUltJ'rrȚJUȘLcTTt’ Șl LdXfc! Ut!

67

3,19

81,08

81,08

19,8

20,27

20,27

20,27

20,27

81,08

4,09

6,21

h)

cneiiuleii i.u Sei vicillfe uancdie și

68

5,35

69,56

69,56

5,31

17,39

17,39

17,39

17,39

69,56

13,10

0,99

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti. din care:

69

111,33

697,22

697,22

550,23

270,12

470,12

308,59

308,59

1357,42

2,47

4,94

îl)

meuuieii ue asigurare

70

106,67

521,00

521,00

514,93

247,05

447,05

297,05

297,05

1288,20

2,50

4,83

Î2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

2,98

24,72

24,72

8,43

4,91

4,91

2,45

2,45

14,72

1,75

2,83

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

1,68

145,50

145,50

26,87

16,17

16,17

8,08

8,08

48,50

1,80

15,99

i4)

vnt^Lulbu reevaluarea imobilizărilor corporale și

■          din n—n

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

Î5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

toci    J&r-

wi

gp A \

X

Z

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.

Ordonanței de ureentă a Guvernului

76

y* / /

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

6,00

6,00

2,00

2,00

1,00

1,00

6,00

j)

alte cheltuieli

78

4928,06

23325,22

23325,22

13931,21

7791,74

8394,49

8394,49

8394,49

32975,22

2,37

2,83

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd, 81 +

79

5,17

338,58

338,58

118,02

743,00

66,78

255,33

66,45

1131,57

9,59

22,83

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

70,00

70,00

20,00

20,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

78,20

78,20

443,00

443,00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

85,00

85,00

25,00

25,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

5,17

105,38

105,38

118,02

255,00

66,78

255,33

66,45

643,57

5,45

22,83

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd.

100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

2214,3S

10747,97

10747,97

9722,92

5181,84

6687,36

6663,96

6663,96

25197,12

_

2JS

4,39

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 88 + rd. 92)

87

1722,26

9982,20

9982,2C

8991,86

4877,25

6317,81

6317,81

6317,81

238.

e

■      V.» '

&22

Xiw

i-W

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 f rd. 91), din care:

88

1722,28

9842,20

9842,20

8991,86

4877,29

6317,81

6317,81

6317,81

23830,70

2,65

5,22

a) salarii de bază

89

1647,78

6221,38

6221,38

8579,96

3937,08

5377,60

5377,60

5377,60

20069,88

2,34

5,21

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform

90

74,5

3620,82

3620,82

411,9

905,21

905,21

905,21

905,21

3620,82

8,79

5,53

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

35,00

35,00

35,00

35,00

140,00

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

0

140,00

140,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

a) cnejțuleil idtiaii! piTSVă2Ut6 3Tț. 25 din Legea nr. 227/2015 privind rArini ficralf* m modificările ci

93

0

140,00

140,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările

94

140,00

140,00

Z*#RC

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.

95

A\ț»

b) tichete de masă;

96

f/

c) vouchere de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de

104

81,19

535,84

535,84

526,17

230,76

254, IE

230,7E

230,7 E

946,42

1,8C

6,48

a) pentru directori/directorat

105 |

o]

o,oo|

- componenta fixă

106 j

3

J

- componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

81,19

535,84

- componenta fixă

109

81,19

535,84

^cHfrpunerrca-

MrudLxKUă----------------1

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

H3

410,92

229,93

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd.

114

173,08

1943,68

a)

cheltuieli cu majorări și penalități

(rd. 122 + rd. 123). din care:

115

344,00

- către bugetul general consolidat

116

60,00

- către a Iți creditori

117

104,37

284,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

11

cheltuieli aferente transferurilor jpentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

68,71

1599,68

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd.

122

0

fl)

cheltuieli privind ajustările și

. provizioanele

123

C


0,00

0

o,oo|

0,00

0,001

0,00

r a

1

loh X

*

w

—■—St 1

535,84

526,17

230,76

254,16

230,76

230,76

946,42

1,80

6,48

535,84

526,17

230,76

230,76

230,76

230,76

923,02|j

1,75

6,48

23,40

1

23,4o|

J

1

1

229,93

204,89

73,80

115,40

115,40 |

115,40

420,Oo|

2,05

0,50

1943,68

1912,11

3901,05

10412,72

2398,04

2398,04

19109,84

9,99

11,05

344,00

23,75

23,75

13,75 '

13,75

75,00

60,00

20,00

20,00

10,00

10,00

60,00

284,00

1,94

3,75

3,75

3,75

3,75

15,00

7,73

0,02

1831,20

8004,68

9835,88

1

1599,68

1910,17

2046,10

2384,29

| 2384,29

2384,29

9198,96

4,82

27,80

C

0,00

0,0C

)| 0,00

0,0C

i|        0,00

C

0,0C

0,0C

)|       o,oc

0,0C

0,.^ /■'■i

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

legătura cu contractul •femOTfbfrr -provizioane și ajustări pentru depreciere sau

provizioanelor (rd.

128 + rd. 129 + rd. 1

---.


- din participarea salariaților la profit

-1U111 VJ epretTtTC’ă -— imobilizărilor corporale și a


129


130


Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd.

135 + rd. 138), din care: cheltuieli privind dobânzile, din care:


aferente creditelor pentru investiții aferente creditelor pentru activitatea —.-______Jkmaată—,. - —

cheltuieli din diferențe ae curs valutar, din care;_________________


al)


[aferente creditelor [pentru activitatea curentă


| c) |jalte cheltuieli financiare


132


133


134


136


520,00


==J

320,00


300,00


200,00


520,00


320,00


300,00


200,00Cheltuieli extraordinare

EZULTATUL BRllt (profit/pierdere) . 29)


venituri neimpozabile ) 141


IMPOZIT PE PROFIT


DATE DE FUNDAMENTARE

Vtir ii iuir rotaie uiu'tJxptortăie’, tfnr


a) ||- venituri din subvenții și transferuri


- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității Cheltuieli de natură saiariala din care: **)


Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr. mediu de salariațiCâștigul mediu lunar pe salariat (lei/pe rsoană) dete rminat pe ba za Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii Productivitatea muncii în unități valorice De total personal mediu Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu


142


143


144


145


146


63,09


14780,99


110323,49


9842,20


200,00


200,00


4159,25


551,62


110323,5| 51519,47|_28831,07) 52675,uf47054,23) 47054,23| 175614,65


500,00


490,00


4052,84


cl )

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

- preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

L pUilliclt iii vcimun totale de exploatare = 1—1 *    f—1

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

10

cieuiirpuiuru finanțarea activității

171

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,ÎNTOCMIT,

Contabil

Moldoveanu Ionela
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Bdul Basarabia, nr. 256

Cod unic de înregistrare RO 37714360

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3 U. KCV<> S MS      /'L’S ,06    15

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an

precedent(N-l)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

21.951,76

14.781,30

67,34%

110.377,49

51.549,71

46,70%

1

Venituri din exploatare*)

21.933,76

14.780,99

67,39%

110.323,49

51.519,47

46,70%

2

Venituri financiare

18,00

0,31

1,72%

54,00

30,24

56,00%

3

Venituri extraordinare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


Consiliul de Administrație Președinte
ÎNTOCMIT,

Contabil

Moldoveanu IonelaCONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI


Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Bdul Basarabia, nr. 256

Cod unic de înregistrare RO 37714360


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4 U ftCLț,               tS\06. %© V5
INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent(N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

an N + l

an N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7 I

8

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

. 1

60000|

60000

100000

120000|

140000

1

Surse proprii, din care:

60000

60000

100000

120000|

140000

L

a) - capital social

60000

60000

100000

120000|

140000

r

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

|

r

a) - interne

1

|b) - externe

1

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

r

1

1

- (denumire sursă)

1

L

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

| 60000

60000

100000

1200001

nvestiții în curs, din care:

50000

90000

110000

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

50000

90000

110000

Hala Laminor, B-dul Basarabia,nr.256

50000

90000

110000

- (denumire obiectiv)

a) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

f **

- (denumire obiectiv)

1 și

SîZ  f V  \

w \*\

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

! 2l ///;;&•

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

Teren + Construcții

35000

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în ocație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

[(

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în ocație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

60000

60000

15000

30000

30000

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ÎNTOCMIT,

Contabil

Moldoveanu IonelaCONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256

Cod unic de înregistrare RO 37714360


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr.1.5 ttCbȘ S tvr               0 €        _____________________________________________________________________________-mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10,00

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează e

fectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2 ...

X

X

Cauza n ...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


ÎNTOCMIT,

Contabil

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 Q21) 31 & 03 23 - 28 FAX (004 021) p8 03 04 E-MAIL cabinetprimar@prin1arie3.ro

Calea Dudești nr. igi, Sector 3,031084, București


EXPUNERE DE MOTIVE


SECTOR 3         ------

CAB'N£ț PRIMAR

N„........,

0=1».......Z. :. ^2pJ^ I


la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitatea sa de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înființare de către societatea Algorithm Residential S3 SRL a societății Algorithm Construcții S3 SRL, ce funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Muncipiului București cu privire ia îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii.

Veniturile totale estimate a se realiza în anul financiar 2019 cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.893,43 mii lei la suma de 175.788,65 mii lei, respectiv cu suma de 77.895,22 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza în anul financiar 2019 în sumă de 167.905,31 de mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.591,46 mii lei la suma de 167.905,31 mii lei, respectiv cu suma de 70.313,85 mii lei.

Având în vedere cele prezentate, precum și raportul de specialitate nr. 457745/24.06.2019 al

Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consili             ectorului 3.E-MAILguvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3,032158» București

Nr.înreg. 457745/24.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate, lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale COD CAEN 4120. Societatea Algorithm Residential S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL a fost aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 în conformitate cu politica Sectorului 3 al Municiupiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-fînanciare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat și stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, a programelor de investiții și dotări.

Prin adresa nr. 1322/20.06.2019 a societății Algorithm Residențial S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 457415/24.06.2019, în calitate de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL, solicită acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății aprobat prin Hotărârea Consiliului Consiliului Local Sector 3 nr.194/28.03.2019.

Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL a aprobat prin hotărârea nr. 34/19.06.2019 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății așa cum este fundamentat prin nota nr.4923/19.06.2019.

în conformitate cu prevederile art. 10 alin (2) lit. f) din Ordonanța nr.26/2013 „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-fînanciari aprobați, astfel:” “ in alte situații impuse de prevederile legale.”

Conform art. 12, 12.2 lit. h din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții pricipale:” „aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările) modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății).”

Bugetul general rectificat pentru anul financiar 2019 al societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2019 al societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL se formează din următoarele:

I.Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 97.893,43 mii lei la suma de 175.788,65 mii Iei, respectiv cu suma de 77.895,22 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

 • A. Venituri din exploatare

 • B. Venituri financiare

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din producția vândută din care

-Venituri din servicii prestate


175.614,65 mii lei, 174,00 mii lei.


40.837,47 mii lei


27.290,93 mii lei,


cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 2.315,63 mii lei la suma de 27.290,93 mii lei, respectiv cu suma de 24.975,30 mii lei.

-Venituri din redevențe și chirii                                      8.913,64 mii lei,

-Alte venituri

-Venituri din vânzarea mărfurilor

4.632,90 mii lei,

22.964,04 mii lei,


cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 0 mii Iei la suma de 22.964,04 mii lei, respectiv cu suma de 22.964,04 mii Iei.

 • 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție       89.552,94 mii Iei,

cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 79.552,94 mii lei la suma de 89.552,94 mii lei, respectiv cu suma de 10.000,00 mii lei.

 • 3. Alte venituri din exploatare                                    22.260,20 mii lei,

din care

-din vânzarea activelor și alte operații de capital                    22.050,20 mii lei,

cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.214,32 mii lei la suma de 22.050,20 mii lei, respectiv cu suma de 19.835,88 mii lei.

-alte venituri                                                              210,00 mii lei.

 • B. Veniturile financiare sunt structurate astfel nr.2314/2004 și alte venituri din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind producția de:

  1.

  2.

  3.


  Venituri financiare din diferențe de curs

  Venituri financiare din dobânzi

  Alte venituri financiare


  24,00 mii lei,

  30,00 mii lei,

  120,00 mii lei,


  cresc față de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 120,00 mii lei, respectiv cu suma de 120,00 mii lei.


  Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activității principale, cod CAEN 4120- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea punerii în siguranță a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizăm că imobilul


  „HALA LAMINOR” se află înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul


 • - agregate reciclate din beton,sort 0-63,

 • - agregate reciclate din beton,sort 0-125.

n.Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma 167.905,31 de mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 97.591,46 mii lei Ia suma de 167.905,31 mii lei, respectiv cu suma de 70.313,85 mii Iei. Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare în suma de 167.502,41 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de

 • 97.251,46 mii lei la suma de 167.502,41 mii lei, respectiv cu suma de 70.250,95 mii Iei.

 • B.  Cheltuieli financiare 402,90 mii Iei cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 340,00 mii lei la suma de 402,90 mii lei, respectiv cu suma de 62,90 mii lei.

 • A. Structura cheltuielilor din exploatare:

 • 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 122.063,88 mii lei cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 65.278,54 mii lei la suma de 122.063,88 mii lei, respectiv cu suma de 56.785,34 mii lei:

  • 1.1 Cheltuieli privind stocurile în suma de 81.815,77 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 37.539,81 mii lei la suma de 81.815,77 mii lei, respectiv cu suma de 44.275,96 mii lei din care:

a ) cheltuieli cu materialele consumabile în suma de 58.074,47 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 36.129,81 mii lei la suma de 58.074,47 mii lei, respectiv cu suma de 21.944,66 mii lei din care :

 • - cheltuieli cu piesele de schimb în suma de 3.081,18 mii lei;

 • - cheltuieli cu combustibilul în suma de 5.130,15 mii lei.

 • b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 1.825,50 mii Iei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 1.170,00 mii lei la suma de 1.825,50 mii lei, respectiv cu suma de 655,50 mii lei

 • c) cheltuieli privind energia și apa în suma de 662,84 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 240,00 mii lei la suma de 662,84 mii lei, respectiv cu suma de 422,84 mii lei,

 • d) cheltuieli privind mărfurile 21.252,96 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 21.252,96 mii lei, respectiv cu suma de 21.252,96 mii lei. Cheltuielile cu materialele consumabile vizează realizarea punerii în siguranță a imobilului „HALA LAMINOR”.

 • 1.2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 4.715,57 mii Iei cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.258,35 mii lei la suma de 4.715,57 mii lei, respectiv cu suma de 2.457,22 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 698,96 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile în suma de 3.765,25 mii lei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 251,36 mii.

 • 1.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 35.532,54 mii lei cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 25.480,38 mii lei Ia suma de 35.532,54 mii lei, respectiv cu suma de 10.052,16 mii Iei vizează:

 • - cheltuieli privind comisioane și onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanța juridică în suma de 164,84 mii lei,

 • - cheltuieli de protocol în suma de 84,84 mii lei,

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri și personal în suma de 408,36 mii lei,

 • - cheltuieli de deplasare, detașare în suma de 331,22 mii lei,

 • - cheltuieli poștale și de telecomunicații în suma de 81,08 mii lei,,

 • - cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în suma de 69,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 1.357,42 mii lei și cuprind cheltuieli cu paza în suma de 1.288,20 mii lei, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 14,72 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 48,50 mii lei, cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în suma de 6,00 mii lei.

-alte cheltuieli în suma de 32.975,22 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 23.325,22 mii Iei la suma de 32.975,22 mii lei, respectiv cu suma de 9.650 mii lei.

 • 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 1.131,57 mii Iei, din care:

 • a) Cheltuieli cu taxa de licență în suma de 20,00 mii lei;

 • b) Cheltuieli cu taxa de autorizare în suma de 443,00 mii lei;

 • c) Cheltuieli cu taxa de mediu în suma de 25,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli alte taxe și impozite în suma de 643,57 mii lei.

 • 3. Cheltuieli de personal în suma de 25.197,12 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 20.750,74 mii lei la suma de 25.197,12 mii lei, respectiv cu suma de 4.446,38 mii lei. Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de bază în suma 20.069,88 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 15.748,32 mii lei la suma de 20.069,88 mii lei, respectiv cu suma de 4.321,56 mii lei;

 • b) Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază 3620,82 mii lei;

 • c) Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 din Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli aferente Consiliului de Administrație în suma de 946,42 mii lei;

 • e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în suma de 420,00 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 295,18 mii lei la suma de 420,00 mii lei, respectiv cu suma de 124,82 mii lei;

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - adică pentru Consiliul de Administrație, se precizează că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății și HCLS 3 nr.452/29.09.2018.

Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și Consiliului de Administrație.

 • 4.Alte cheltuieli de exploatare în suma de 19.109,84mii lei,cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 10.090,61 mii lei la suma de 19.109,84 mii lei, respectiv cu suma de 9.019,23 mii lei,cuprind:

 • a) cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 75,00 mii lei,

 • b) cheltuieli privind activele imobilizate în suma de 9.835,88 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 1.831,20miilei la sumade9.835,88 miilei, respectiv cu suma de 9.198,96 mii lei;

 • c) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 8.184,41 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 8.184,41 mii lei la suma de 9.198,96 mii lei, respectiv cu suma de 1.014,55 mii lei.

 • B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile în suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în suma de 20,00 mii lei,

B3. Alte cheltuieli financiare 62,90 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 62,90 mii lei, respectiv cu suma de 92,90 mii lei

în considerarea aspectelor menționate în prezentul raport de specialitate supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății aprobat prin Hotărârea Consiliului Consiliului Local Sector 3 nr. 194/28.03.2019.

Șef Serviciu ControL Intern, Marta Cepăyeanu

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă

RalucațBejenaru

Algorithm

Residential S3 s.h.l.


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și                                                                                               __

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucure; I* g | £Ț p jț | |\fl AB Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


ZEa2


-                         Ani.țjLsa a ■


Nr.


Local avand ca obiect


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: lit.o) Adunarea Generală „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății” și ținând cont de calitatea subscrisei de ASOCIAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., respectând Cap. IV, Art. 12.2, lit.h), din Actul constitutiv al societății Algorithm Construcții S3

S.R.L.: „Asociatul', aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerație pentru activitățile Societății)’’, înaintăm prezenta:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societarii Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Algorithm

Residential S3 s.r.l

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Ari. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., cap. IV, art. 12.2, Asociatul:/#.*/) "hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”; lit.h) "aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările anuale), modifică planul de activitate și bugetul și stanbilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)”;

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 20.06.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 540 reies următoarele: ” Conform H.C.L.S nr. 330 din 13.06.2019 și Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, art. 12, Ut h), Asociatul: „aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerație pentru activitățile Societății)”. Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 august 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrala sau locală. Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget de către unitatea administrativ teritoriala care a dispus înființarea acesteia.

Algorithm

Resîcfentîaf S3 s.r.l.

Algorithm Construcții S3 S.ttL. este o societate care in desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfașoara în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Bugetul general rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr,I94/28.03.2019 de la suma de 97.893,43 mii lei la suma de

 • 175.788,65 mii lei respectiv cu suma de 77.895,22 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

Venituri din exploatare                                     175.614,65 mii lei,

Venituri financiare                                         174,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

Venituri din producția vanduta                      40.837,47 mii lei                     din

care

-Venituri din servicii prestate                                   27.290,93 mii lei, cresc fata de

ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 2.315,63 mii lei la suma de 27.290,93 mii lei respectiv cu suma de 24.975,30 mii lei.

-Venituri din redevențe și chirii                                     8.913,64 mii lei,

-Alte venituri                                                            4.632,90 mii lei,

-Venituri din vanzarea mărfurilor                                 22.964,04 mii lei, cresc fata de

ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 22.964,04 mii lei respectiv cu suma de 22.964,04 mii lei.

Venituri aferente costului producției în curs de execuție        89.552,94 mii lei, cresc fata de

ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 79.552,94 mii lei la suma de 89.552,94 mii lei respectiv cu suma de 10.000,00 mii lei.

Alte venituri din exploatare                                       22.260,20 mii lei,din care

Algorîttirra

Residential S3 s.r.l.


-din vanzarea activelor si alte operații de capital                      22.050,20 mii lei, cresc fata

de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 2.214,32 mii lei la suma de 22.050,20 mii lei respectiv cu suma de 19.835,88 mii lei.

-alte venituri                                                              210,00 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

Venituri financiare din diferente de curs                                24,00 mii lei,

Venituri financiare din dobânzi                                     30,00 mii lei,

Alte venituri financiare                                               120,00 mii lei, cresc fata de

ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 120,00 mii lei respectiv cu suma de 120,00 mii lei.

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala, cod CAEN 4120-Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR" se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind producția de -Agregate reciclate din beton,sort 0-63,

- Agregate reciclate din beton, sort 0-125.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 167.905,31 de mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de

 • 97.591,46 mii lei la suma de 167.905,31 mii lei respectiv cu suma de 70.313,85 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

Cheltuieli din exploatare in suma de 167.502,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 97.251,46 mii lei la suma de 167.502,41 mii lei respectiv cu suma de 70.250,95 mii lei.

Cheltuieli financiare 402,90 mii lei. cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 340,00 mii lei la suma de 402,90 mii lei respectiv cu suma de 62,90 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

 • A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 122.063,88 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 65.278,54 mii lei la suma de 122.063,88 mii lei respectiv cu suma de 56.785,34 mii lei.:

  Algorithm Residential S3 SRL

  Calea Vitan nr. 242

  București Sector 3 031295

  C.U.L: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

  Reg. Corn J40/5481Z2017   RO97RNCB0O87157546060001 -Ron                                Fax: 0314.334.451

  R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algoritm J^sidential@gmail.com

  cons1ructiis3.ro

Algorithm

Residential S3 s.r.l.


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 81.815,77 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 37.539,81 mii lei la suma de 81.815,77 mii lei respectiv cu suma de 44.275,96 mii lei din care:

a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 58.074,47 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 36.129,81 mii lei la suma de 58.074,47 mii lei respectiv cu suma de 21.944,66 mii lei din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 3.081,18 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 5.130,15 mii lei.

 • b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1.825,50 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 1.170,00 mii lei la suma de 1.825,50 mii lei respectiv cu suma de 655,50 mii lei

 • c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 662,84 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 240,00 mii lei la suma de 662,84 mii lei respectiv cu suma de 422,84 mii lei,

 • d) cheltuieli privind mărfurile 21.252,96 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 21.252,96 mii lei respectiv cu suma de 21.252,96 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR" se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 4.715,57 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.258,35 mii lei la suma de 4.715,57 mii lei respectiv cu suma de 2.457,22 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 698,96 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile in suma de 3.765,25 mii lei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 251,36 mii.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 35.532,54 mii lei .cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 25.480,38 mii lei la suma de 35.532,54 mii lei respectiv cu suma de 10.052,16 mii lei vizează

 • - cheltuieli privind comisioane si onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 164,84 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 408,36 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 331,22 mii lei,

 • - cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 81,08 mii lei,,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.357,42 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 1.288,20 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 14,72 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 48,50 mii lei .cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 6,00 mii lei.

Algorithm

Residential S3 s.r.l.

-alte cheltuieli in suma de 32.975,22 mii lei ,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 23.325,22 mii lei la suma de 32.975,22 mii lei respectiv cu suma de 9.650 mii lei.

 • B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 1.131,57 mii lei, din care: Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 20,00 mii lei;

Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;

Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mii lei;

Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii lei.

 • C. Cheltuieli de personal in suma de 25.197,12 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 20.750,74 mii lei la suma de 25.197,12 mii lei respectiv cu suma de 4.446,38 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

Cheltuieli cu salariile de baza in suma 20.069,88 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 15.748,32 mii lei la suma de 20.069,88 mii lei respectiv cu suma de 4.321,56 mii lei;

Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;

Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;

Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 946,42 mii lei;

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 420,00 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 295,18 mii lei la suma de 420,00 mii lei respectiv cu suma de 124,82 mii lei;

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 500 angajați, conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea mor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății si HCL S3 nr.452/29.09.2018.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

 • D.AUe cheltuieli de exploatare in suma de 19.109,84mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 10.090,61 mii lei la suma de 19.109,84mii lei respectiv cu suma de 9.019,23 mii lei,cuprind:

cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,

Algorithm

Residential S3 s.r.l.

cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 9.835,88 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.831,20 mii lei la suma de 9.835,88 mii lei respectiv cu suma de 9.198,96 mii lei;

cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.184,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 8.184,41 mii lei la suma de 9.198,96 mii lei respectiv cu suma de 1.014,55 mii lei.

 • B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei,

B3. Alte cheltuieli financiare 62,90 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL $3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 62,90 mii lei respectiv cu suma de 92,90 mii lei.“

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 540 din 20.06.2019.Si, JfirTHM CONSTRUCȚII S3 SRL

50 £3

Ziua.j(Âfl.....Luna.^?..^.....

ALCOIUTHM CQMf TRUCTH S3

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL        j

WtdfiOWM IE     UI SRL

liBBxsssjswă

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr. 24Î

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.


Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată 'legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societarii Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții 83.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Conform H.C.L.S nr. 330 din 13.06.2019 si Actului Constitutiv al societății Algoritbîn Construcții S3 SRL, art. 12, lit h), Asociatul: „aproba programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerație pentru activitățile Societății) ”.

Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unitățile administrativ-teritoriale sUnt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 august 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrala sau locală. Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget de către unitatea administrativ teritoriala care a dispus înființarea acesteia.

Algorithm Construcții S3 SRL este o societate care în desfasurarea activitatii este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfașoara în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Bugetul general rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.893,43 mii lei la suma de

 • 175.788,65 mii lei respectiv cu suma de 77.895,22 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. Venituri din exploatare

175.614,65 mii lei.


174,00 mii lei.


40.837,47 mii lei


din


B. Venituri financiare

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

 • 1. Venituri din producția vanduta care

  -Venituri din servicii prestate


  27.290,93 mii lei, cresc fata


de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 2.315,63 mii lei la suma de 27.290,93 mii lei respectiv cu suma de 24.975,30 mii lei.

-Venituri din redevențe și chirii

8.913,64 mii lei,


-Alte venituri


4.632,90 mii lei

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sectoi 3 București, Rotnania

E-mail: offi ce@algorithinconstructiis3.ro Web: www.algorithmconstructiis3 ,ro


Date Fiscale:

CIF 37714360


RC .140/8651'2017

IBAN RO32BTRI.RONCRT0414912701

Banca Transilvania-Venituri din vanzarea mărfurilor                             22.964,04 mii lei, cresc fata de

ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 22.964,04 mii lei respectiv cu suma de 22.964,04 mii lei.

 • 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție 89.552,94 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr,194/28.03.2019 de la suma de 79.552,94 mii lei la suma de 89.552,94 mii lei respectiv cu suma de 10.000,00 mii lei.

 • 3. Alte venituri din exploatare                                  22.260,20 mii lei,din care

 • 4. -din vanzarea activelor si alte operații de capital                     22.050,20 mii lei, cresc

fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.214,32 mii lei la suma de 22.050,20 mii lei respectiv cu suma de 19.835,88 mii lei.

-alte venituri


210,00 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

 • 1. Venituri financiare din diferente de curs

  24,00 miî lei,

  30,00 mii lei,

  120,00 mii lei, cresc fata


 • 2. Venituri financiare din dobânzi

  5.


Alte venituri financiare

de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma

de 0 mii lei la suma de 120,00 mii lei respectiv cu suma de 120,00 mii lei.

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 4120-Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR". Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR" se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind producția de -Agregate reciclate din beton,sort 0-63,

- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

sțT)

'’ i\     ’ t> va

AC AC. AC

I'QWȘWQ I. .I.5QJ.4UO1. I SQVQ0.1.


n.

 • 6. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 167.905,31 de mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.591,46 mii lei la suma de 167.905,31 mii lei respectiv cu suma de 70.313,85 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare in suma de 167.502,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.251,46 mii lei la suma de 167.502,41 mii lei respectiv cu suma de 70.250,95 mii lei.

 • B.  Cheltuieli financiare 402,90 mii lei. cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 340,00 mii lei la suma de 402,90 mii lei respectiv cu suma de 62,90 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 122.063,88 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 65.278,54 mii lei la suma de 122.063,88 mii lei respectiv cu suma de 56.785,34 mii lei.:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 81.815,77 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 37.539,81 mii lei la suma de 81.815,77 mii lei respectiv cu suma de 44.275,96 mii lei din care:

a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 58.074,47 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 36.129,81 mii lei la suma de 58.074,47 mii lei respectiv cu suma de 21.944,66 mii lei din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 3.081,18 mii lei sî cheltuieli cu combustibilul in suma de 5.130,15 mii lei.

 • b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1.825,50 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.170,00 mii lei la suma de 1.825,50 mii lei respectiv cu suma de 655,50 mii lei

 • c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 662,84 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 240,00 mii lei la suma de 662,84 mii lei respectiv cu suma de 422,84 mii lei,

 • d) cheltuieli privind mărfurile 21.252,96 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 21.252,96 mii lei respectiv cu suma de 21.252,96 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR". Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR" se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 4.715,57 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.258,35 mii lei la suma de 4.715,57 mii lei respectiv cu suma de 2.457,22 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 698,96 mii tei,

 • - cheltuieli privind chiriile in suma de 3.765,25 mii iei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 251,36 mii.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 35.532,54 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 25.480,38 mii lei la suma de 35.532,54 mii lei respectiv cu suma de 10.052,16 mii lei vizeaza

 • - cheltuieli privind comisioane si onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 164,84 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 408,36 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 331,22 mii lei,

 • - cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 81,08 mii lei,,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.357,42 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 1.288,20 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 14,72 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 48,50 mii lei ,cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 6,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 32.975,22 mii lei ,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 23.325,22 mii lei la suma de 32.975,22 mii lei respectiv cu suma de 9.650 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 1.131,57 mii lei, din care:

 • a) Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 20,00 mii lei;

 • b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC 140'8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

 • c)  Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii lei.

 • C. Cheltuieli de personal in suma de 25.197,12 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 20.750,74 mii lei la suma de 25.197,12 mii lei respectiv cu suma de 4.446,38 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 20.069,88 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 15.748,32 mii lei la suma de 20.069,88 mii lei respectiv cu suma de 4.321,56 mii lei;

 • b) Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;

 • c) Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 946,42 mii lei;

 • e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 420,00 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 295,18 mii lei la suma de 420,00 mii lei respectiv cu suma de 124,82 mii lei;

in ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 500 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății si HCL S3 nr.452/29.09.2018.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație

 • D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 19.109,84mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 10.090,61 mii lei la suma de 19.109,84mii lei respectiv cu suma de 9.019,23 mii lei,cuprind:

 • a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,

  ROMÂNIA

  im a»n ■


  S3 St! St!

  Ag.....ÂK, AC


 • b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 9.835,88 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.831,20 mii lei la suma de 9.835,88 mii lei respectiv cu suma de 9.198,96 mii lei;

 • c)  cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.184,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 8.184,41 mll lei la suma de 9.198,96 mii lei respectiv cu suma de 1.014,55 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei,

B3. Alte cheltuieli financiare 62,90 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 62,90 mii lei respectiv cu suma de 92,90 mii lei

Pentru aceste considerente vă solicităm adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al

S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2019 si a anexelor acestuia.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 34 din data de 19.06.2019 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3 , nota de fundamentare și bugetul.

Cu deosebită considerație,


romania2019.euHOTĂRÂREA Nr. 34 din 19.06.2019

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

" Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

 • •  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, astfel:

Bugetul general rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.893,43 mii lei la suma de

 • 175.788,65 mii lei respectiv cu suma de 77.895,22 mii lei.

Algorithm Construcții S3

Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3 București, Romania

E mail: office@algorithmconstructiis3.ro Web: www.algorithmconstructlis3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Z'T»

S2.1v    ,      'h'

OH5A5

lapoi ISO 14001 ISO 9.

ALQORETHM CONSTRUCȚII S3


Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

 • A. Venituri din exploatare

 • B. Venituri financiare


175.614,65 mii lei,

174,00 mii lei.


Veniturile din exploatare sunt structurate astfel


1. Venituri din producția vanduta din care


40.837,47 mii lei


-Venituri din servicii prestate                                   27.290,93 mii lei, cresc

fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 2.315,63 mii lei la suma de 27.290,93 mii lei respectiv cu suma de 24.975,30 mii lei.


-Venituri din redevențe și chirii                                  8.913,64 mii lei,

-Alte venituri                                                    4.632,90 mii lei,

-Venituri din vanzarea mărfurilor                            22.964,04 mii lei, cresc fata

de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 22.964,04 mii lei respectiv cu suma de 22.964,04 mii lei.


2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție 89.552,94 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 79.552,94 mii lei la suma de 89.552,94 mii lei respectiv cu suma de 10.000,00 mii lei.


3. Alte venituri din exploatare care


22.260,20 mii lei,din


Algorithm Construcții S3

Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3 București, Romania

E -mail: office@algorithmconstructiis3.ro Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRTO414912701

Banca Transilvania


4. -din vanzarea activelor si alte operații de capital                       22.050,20 mii lei,

cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.214,32 mii lei la suma de 22.050,20 mii lei respectiv cu suma de 19.835,88 mii lei.

-alte venituri


210,00 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel


 • 1.  Venituri financiare din diferente de curs

  24,00 mii lei,

  30,00 mii lei, 120,00 mii lei, cresc


 • 2. Venituri financiare din dobânzi

Alte venituri financiare

fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de

la suma de 0 mii lei la suma de 120,00 mii lei respectiv cu suma de 120,00 mii lei.

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 4120-Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR". Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR" se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind producția de -Agregate reciclate din beton,sort 0-63,

- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

II.

 • 6. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 167.905,31 de mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.591,46 mii lei la suma de 167.905,31 mii lei respectiv cu suma de 70.313,85 mii lei.

  Algorithm Construcții 53

  Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector3 București, Romania

  E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro Web: www.algorithmconstructiis3.ro


  Date Fiscale:

  CIF 37714360

  RC J40/8651/2017

  IBAN RO32BTRLRONCRTO414912701

  Banca Transilvania
Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare in suma de 167.502,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de

 • 97.251,46 mii lei la suma de 167.502,41 mii lei respectiv cu suma de 70.250,95 mii lei.

 • B.  Cheltuieli financiare 402,90 mii lei. cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 340,00 mii lei la suma de 402,90 mii lei respectiv cu suma de 62,90 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 122.063,88 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 65.278,54 mii lei la suma de 122.063,88 mii lei respectiv cu suma de 56.785,34 mii lei.:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 81.815,77 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr.194/28.03.2019 de la suma de 37.539,81 mii lei la suma de 81.815,77 mii lei respectiv cu suma de 44.275,96 mii lei din care:

a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 58.074,47 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 36.129,81 mii lei la suma de 58.074,47 mii lei respectiv cu suma de 21.944,66 mii lei din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 3.081,18 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 5.130,15 mii lei.

 • b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1.825,50 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.170,00 mii lei la suma de 1.825,50 mii lei respectiv cu suma de 655,50 mii lei

 • c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 662,84 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 240,00 mii lei Ia suma de 662,84 mii (ei respectiv cu suma de 422,84 mii lei,

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


Ar âr ac

SM&W Wi'f ISO 14u'.il ISO 900'

 • d) cheltuieli privind mărfurile 21.252,96 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 21.252,96 mii lei respectiv cu suma de 21.252,96 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR". Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR" se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 4.715,57 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.258,35 mii lei la suma de 4.715,57 mii lei respectiv cu suma de 2.457,22 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu intretinerea si reparațiile in suma de 698,96 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile in suma de 3.765,25 mii lei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 251,36 mii.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 35.532,54 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 25.480,38 mii lei la suma de 35.532,54 mii lei respectiv cu suma de 10.052,16 mii lei vizeaza

 • - cheltuieli privind comisioane si onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 164,84 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 408,36 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 331,22 mii lei,

 • - cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 81,08 mii lei,, -cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.357,42 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 1.288,20 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 14,72 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 48,50 mii lei,cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 6,00 mii lei. -alte cheltuieli in suma de 32.975,22 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 23.325,22 mii lei la suma de 32.975,22 mii lei respectiv cu suma de 9.650 mii lei.

Algorithm Construcții S3

Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3 București, Romanța

E -mail: office@aigorithmconstructiis3.ro Web: www.algorlthmconstructlis3.ro


m ISO T4QQ1' >,50.90.0.1.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 1.131,57 mii lei, din care:

 • a)  Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 20,00 mii lei;

 • b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;

 • c)  Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli alte taxe si impozite în suma de 643,57 mii lei.

 • C. Cheltuieli de personal in suma de 25.197,12 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCLS3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 20.750,74 mii lei la suma de 25.197,12 mii lei respectiv cu suma de 4.446,38 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 20.069,88 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 15.748,32 mii lei la suma de 20.069,88 mii lei respectiv cu suma de 4.321,56 mii lei;

 • b) Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;

 • c) Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 946,42 mii lei;

 • e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 420,00 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 295,18 mii lei la suma de 420,00 mii lei respectiv cu suma de 124,82 mii lei;

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 500 angajați, conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societarii si HCL S3 nr.452/29.09.2018.

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca TransilvaniaALGORITHM CONSTRUCȚII S3


romania2019.euCheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație

 • D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 19.109,84mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 10.090,61 mii lei la suma de 19.109,84mii lei respectiv cu suma de 9.019,23 mii lei,cuprind:

 • a)  cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,

 • b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 9.835,88 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.831,20 mii lei la suma de 9.835,88 mii lei respectiv cu suma de 9.198,96 mii lei;

 • c)  cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.184,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 8.184,41 mii lei la suma de 9.198,96 mii lei respectiv cu suma de 1.014,55 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei,

B3. Alte cheltuieli financiare 62,90 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 62,90 mii lei respectiv cu suma de 92,90 mii lei

Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare.

Coșocariu Alexandru-Dan;vr\:

ROMÂNIAAprobat Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:

Nume

Cosocariu Alexandru Dan:

Dede Daniela:

Matache Doina Florentina:

Marinescu Gabriel Mircca:

Ușurelu Gabriel Alexandru:


Data:

06 <btf


NOTA DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pe anul 2019

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL INTRARE Hf

Ziua....î^....LuM..Q.£.......Anul.o^/J


Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 al Municiupiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora,a programelor de investiții și dotări.

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154 158, Sector 3 București, Romania

E-mail: office@aigorithmconstructiis3.ro

Web; www.algorithmconstructiis3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRTO414912701

Banca Transilvania

At-GORiTHM COHSTItUCTllS3


Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 si 2021, buget previzionat1, respectând structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2020-2021. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

 • 6.     Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

 • 7.     Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

 • 8.     Legea nr.50/2019 privind bugetului de stat pe anul 2019

Bugetul general rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.ALGORITHM COWSTRUCT1I 53


......... ■ ' ■ ....... • ’ ■ ■■■

■■'HiAS UIW1 I ■> IJ .< 0-51 ISO 9Q01


Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 97.893,43 mii lei la suma de

 • 175.788,65 mii lei respectiv cu suma de 77.895,22 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

 • A. Venituri din exploatare

  175.614,65 mii lei,

  174,00 mii lei.


 • B. Venituri financiare

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

 • 1. Venituri din producția vanduta                                   40.837,47 mii lei

din care

-Venituri din servicii prestate                                    27.290,93 mii lei, cresc

fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.315,63 mii lei la suma de 27.290,93 mii lei respectiv cu suma de 24.975,30 mii lei.

-Venituri din redevențe și chirii                                  8.913,64 mii lei,

-Alte venituri                                                    4.632,90 mii lei,

-Venituri din vanzarea mărfurilor                            22.964,04 mii lei, cresc fata

de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 22.964,04 mii lei respectiv cu suma de 22.964,04 mii lei.


 • 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție 89.552,94 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 79.552,94 mii lei la suma de 89.552,94 mii lei respectiv cu suma de 10.000,00 mii lei.

 • 3. Alte venituri din exploatare                                       22.260,20 mii lei,din

care

 • 4.  -din vanzarea activelor si alte operații de capital                       22.050,20 mii lei,

cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 2.214,32 mii lei la suma de 22.050,20 mii lei respectiv cu suma de 19.835,88 mii lei.

-alte venituri


210,00 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

 • 1. Venituri financiare din diferente de curs

  24,00 mii lei,

  30,00 mii lei,

  120,00 mii lei, cresc


 • 2. Venituri financiare din dobânzi

 • 5. Alte venituri financiare

fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 120,00 mii lei respectiv cu suma de 120,00 mii lei.

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 4120-Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR". Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR" se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri

RO MÂNIA

Hârtii | UMMCOM IxU


>J,iA VIJ A V>jA

„ie.

1HH.n

ASIBOOt ISO 1401

71 1SOTOQ1 I


din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind producția de -Agregate reciclate din beton,sort 0-63,

- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

II.

 • 6. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 167.905,31 de mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 97.591,46 mii lei la suma de 167.905,31 mii lei respectiv cu suma de 70.313,85 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare in suma de 167.502,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr. 194/28.03.2019 de la suma de

 • 97.251,46 mii lei la suma de 167.502,41 mii lei respectiv cu suma de 70.250,95 mii lei.

 • B.  Cheltuieli financiare 402,90 mii lei. cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 340,00 mii lei la suma de 402,90 mii lei respectiv cu suma de 62,90 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 122.063,88 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 65.278,54 mii lei la suma de 122.063,88 mii lei respectiv cu suma de 56.785,34 mii lei.;

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 81.815,77 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr. 194/28.03.2019 de la suma de 37.539,81 mii lei la suma de 81.815,77 mii lei respectiv cu suma de 44.275,96 mii lei din care:

ROMÂNIA

w* a-ane i iAho^qmm iwjJ


a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 58.074,47 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03,2019 de la suma de 36.129,81 mii lei la suma de 58.074,47 mii lei respectiv cu suma de 21.944,66 mii lei din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 3.081,18 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 5.130,15 mii lei.

 • b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1.825,50 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.170,00 mii lei la suma de 1.825,50 mii lei respectiv cu suma de 655,50 mii lei

 • c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 662,84 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr.194/28.03.2019 de la suma de 240,00 mii lei la suma de 662,84 mii lei respectiv cu suma de 422,84 mii lei,

 • d) cheltuieli privind mărfurile 21.252,96 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCLS3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 21.252,96 mii lei respectiv cu suma de 21.252,96 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR". Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR" se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 4.715,57 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.258,35 mii lei la suma de 4.715,57 mii lei respectiv cu suma de 2.457,22 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu intretinerea si reparațiile in suma de 698,96 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile in suma de 3.765,25 mii lei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 251,36 mii.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 35.532,54 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCLS3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 25.480,38 mii lei la suma de 35.532,54 mii lei respectiv cu suma de 10.052,16 mii lei vizeaza

- cheltuieli privind comisioane si onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 164,84 mii lei,


nJT)

■Qiv <iix '■li.*

___iwr

wrițV. ■ -»   _   ...

U»XH>A*i K JfcU ’ . !                .*v*uiCaiL

|QH5AS Tnoo I ISO 14DO 1 IS O 9D01.


-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal în suma de 408,36 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 331,22 mii lei,

- cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 81,08 mii lei,,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.357,42 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 1.288,20 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 14,72 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 48,50 mii lei,cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 6,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 32.975,22 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 23.325,22 mii lei la suma de 32.975,22 mii lei respectiv cu suma de 9.650 mii lei.

 • B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 1.131,57 mii lei, din care:

 • a)  Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 20,00 mii lei;

 • b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;

 • c)  Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii lei.

 • C. Cheltuieli de personal in suma de 25.197,12 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 20.750,74 mii lei la suma de 25.197,12 mii lei respectiv cu suma de 4.446,38 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 20.069,88 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 15.748,32 mii lei la suma de 20.069,88 mii lei respectiv cu suma de 4.321,56 mii lei;

 • b) Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;

 • c)  Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 946,42 mii lei; • e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 420,00 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr.194/28.03.2019 de la suma de 295,18 mii lei la suma de 420,00 mii lei respectiv cu suma de 124,82 mii lei;

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 500 angajați, conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății si HCL 53 nr.452/29.09.2018.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

 • D.AIte cheltuieli de exploatare in suma de 19.109,84mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL 53 nr.194/28.03.2019 de la suma de 10.090,61 mii lei la suma de 19.109,84mii lei respectiv cu suma de 9.019,23 mii lei,cuprind:

 • a)  cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,

 • b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 9.835,88 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.831,20 mii lei la suma de 9.835,88 mii lei respectiv cu suma de 9.198,96 mii lei;

 • c)  cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.184,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 8.184,41 mii lei la suma de 9.198,96 mii lei respectiv cu suma de 1.014,55 mii lei.


Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei,

B3. Alte cheltuieli financiare 62,90 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 62,90 mii lei respectiv cu suma de 92,90 mii lei

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2019 si a anexelor acestuia.

întocmit,

Ec. Moldoveanu Ionela


www.primarie3.ro'


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E’M Al L guvtrnartacOTporatiY8@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3,032158, București

romania2019.eu

Președinția României Io Consiliul Uniuni! Europene


Nr.înreg. 457749/24.06.2019Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


• proiectul de hotărâre pnvmd acordarea unui mandate președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1322/20.06.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.457415/24.06.2019,

în vederea inițierii proiectului menționat.


Șef Serviciu Contrpyintern, Marta


întocmit,

Compartiment Guve ță Corporativă


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul...................de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de.......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..........................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul........jZ............de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.SECRETAR, HONȚARU VALERICARADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
_ --—--—~—————“——

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

---- 3


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..................... deqpe orțjlr


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de.........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                  ........., a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul...........L.. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI                               PROIECT

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3                     Punct suplimentar

pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 25.06.2019

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

Expunerea de motive nr.458102/CP/24.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.457745/24.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr.4923/19.06,2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

Adresa nr.457749/24,06.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată2, cu modificările și completările ulterioare

 • -  Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2019;

 • -  Art. 12.2. lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct.12.1. lit. o) și art. 13, pct. 13.6 lit. f) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se acordă mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare;

Art.2 Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, stabilite în suma de 97.893,43 mii lei se majorează cu suma de 77.895,22 mii lei devenind 175.788,65 mii lei.

Art.3 Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, stabilite în suma de 97.591,46 mii lei, se majorează cu suma de 70.313,85 mii lei devenind 167.905,31 mii lei

Art.4 Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL în urma rectificării este cel prevăzut în Anexele 1.1-1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.5 Societatea Algorithm Residential S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ