Hotărârea nr. 356/2019

HCLS3 nr.356 din 25.06.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea contractelor de realizare a pereților mulați și a piloților forați

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 458109/CP/24.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 457613/24.06.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 4926/19.06.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • -  Adresa nr. 457616/24.06.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art.191 din Legea societăților nr 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 433/28.12.2016, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • -  Art. 12, pct. 12.1. lit. m) și lit. o) și art. 13, pct. 13.6 lit. f) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct. 12.2. lit. m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea demarării procedurii privind încheierea contractelor de realizare a pereților mulați la un preț maximal de 55 EURO/MP + TVA și a piloților forați 0 600, la un preț maximal de 50 EURO/metru liniar + TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S 3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 356

DIN 25.06.2019

CABINET PRIMAR

www.primarie3.r0


TELEFON {004    318 03 23 -18 FAX (004 oa>) 318 03 04 E-MAtL cabinetprimat@Sprimariej.ro

■București


Cal


m DujegLhH. tyi, Sector 3, 031CC4,


romania2019.eu

Președ!? a Rcmâtsei S > Corrsiîm Urisv Europene


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

Nr................

2\.<oq. Zofâ


Data.


la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea contractelor de realizare a pereților mulați și a piloților forați

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 SRL, având ca asociat majoritar Consiliul Local Sector 3.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a aprobat înființarea societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu asociat unic societatea Algorithm Residential S3 SRL. Obiectivul principal al societății este realizarea lucrărilor de intervenție pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric „Hala Laminor".

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala Laminor.

Având în vedere complexitatea lucrărilor de reamenajare și consolidare a monumentului istoric „Hala Laminor,, care a fost încadrat în clasa de risc seismic I, necesitatea continuării în condiții optime a acestora, precum și faptul că proiectul implică parcări și pasaje subterane care se realizează prin execuția pereților mulați care asigură etanșeitatea, stabilitatea și susținerea excavațiilor adânci, societatea Algorithm Residential S3 SRL a solicitat prin adresa nr. 1351/24.06.2019 (nr. 457349/CP/24.06.2019) acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor de realizare a pereților mulați la un preț maximal de 55 EURO/MP + TVA și a piloților forați 0 600, la un preț maximal de 50 EURO/metru liniar + TVA.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobețti nr. 5-7, Sector 3,032158. București

Nr.înreg. 457613/24.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea contractelor de realizare a pereților mulați și a piloților forați

Societatea Algorithm Residential S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în scopul realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric „Hala Laminor,, care a fost încadrat în clasa de risc seismic I și se afla intr-o stare de degradare avansată.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia intr-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

în vederea fmzalizării proiectului la Hala Laminor, Societatea Algorithm Residential S3 SRL solicită prin adresa nr. 1351/24.06.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 457349/24.06.2019, acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L în vederea încheierii contractelor de realizare a pereților mulați la un preț maximal de 55 EURO/MP + TVA și a piloților forați la un preț maximal de 50 EURO/metru liniar + TVA, 0 600. Prețul maxim a fost stabilit în urma cercetării de piață prin intermediul solicitării de oferte de la societățile de profil.

Prin hotărârea nr. 36/19.06.2019, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL aprobă încheierea contractelor de realizare a pereților mulați la un preț maxim de 55 euro/mp+TVA și a piloților fforați la un preț maxim de 50 euro/ml+TVA, 0 600, iar în nota de funadamentare nr.4926/19.06.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL simt prezentate detaliat etapele de realizare a pereților mulați și instalația folosită.

Pereții mulați sunt realizați prin turnarea în teren a betonului, după ce în prealabil a fost realizată prin forare, sub protecția noroiului bentonitic, o tranșee de dimensiuni stabilite prin proiectare, în care s-a introdus carcasă de armatură. Panourile sunt armate cu carcase de

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

armătura, iar legătura dintre panouri trebuie tratată astfel încât să asigure continuitatea peretelui din punct de vedere al rezistenței si etanșării.

Pereții mulați asigură etanșeitatea, stabilitatea și susținerea excavațiilor adânci. Parcările și pasajele subterane, tunelurile și subsolurile sunt proiecte care implică execuția pereților mulați și sunt executați folosind în general instalații de excavare tip KELLY.

Piloții forați fac parte din categoria piloților turnați la fața locului, a căror funcție statică este similară cu aceea a unor adevărate coloane cu baza sprijinită pe straturi de teren cu o bună rezistență. Piloții asigură transmiterea încărcărilor mari ale structurii în adâncime (fundare indirecta). Construiri în aliniament, cu ajutorul piloților tangenți, piloții forați pot funcționa ca sistem de sprijinire pentru o excavație adanca, cu taluz vertical. Dacă este necesară și asigurarea impermeabilității, se folosesc piloții secanți.

Indiferent de utilajul folosit, fazele tehnologice de execuție ale unui panou de perete mulat sunt aceleași, începând de la excavare și până la betonare, în funcție de modul de realizare al panoului, pot apărea unele aspecte particulare.

Conform Actului Constitutiv al societășii Algorithm Construcții S3 SRL, art. 12., punctul 12.2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

în conformitate cu prevederile art. 12, pct. 12.1 lit m din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București „ Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășec 100.000(una sută mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget» și lit. o , Jiotărește în orice altă problemă privind activitatea societății.”

Pentru aceste considerente, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L în vederea încheierii contractelor de realizare a pereților mulați la un preț maximal de 55 EURO/MP + TVA și a piloților forați la un preț maximal de 50 EURO/metru liniar + TVA, 0 600.


întocmit,

Compartiment Guvemanță C Bejenaru Raluca i

lorativă_____        S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

A I r-fl r'Fr^i'-fr kt m Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, JklSîfiSS 9 Ssi      isi S       Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Către:Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și                                                                                      I

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bl

fSC AL60RWM REWENmSJ SWL


Sediul:

Referitor:


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Lo împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algori


CABINET PRIMAR

.^vândcaffb'iect


UkH Construcții 5>3 S.R.L. pentru încheierea contractelor de realizare a pereților mulați la un preț maximal de 55 EURO/MP + TVA și a piloților forați la un preț maximal de 50 EURO/metru liniar + TVA, 0 600, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în vederea încheierii contractelor de realizare a pereților mulați Ia un preț maximal de 55 EURO/MP + TVA și a piloților forați la un preț maximal de 50 EURO/metru liniar + TVA, 0 600.


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: lit. m) "hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget", lit. o); „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru încheierea contractelor de realizare a pereților mulați la un preț maximal de 55 EURO/MP + TVA și a piloților forați la un preț maximal de 50 EURO/metru liniar + TVA, 0 600, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în vederea încheierii contractelor de realizare a pereților mulați la un preț maximal de 55 EURO/MP + TVA și a piloților forați la un preț maximal de 50 EURO/metru liniar + TVA, 0 600.

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pantcliomn

Tel: 0314.334.452


Fax: 0314.334 451

algorithm. residential@gmai l.com constructiis3.ro


Reg. Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EURS.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Ari. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, litm), Asociatul societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. VA., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv ”

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 24.06.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 555 reies următoarele: ” Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru încheierea contractelor de realizare a pereților mulați la un preț maximal de 55 EURO/MP + TVA și a piloților forați la un preț maximal de 50 EURO/metru liniar + TVA, 0 600, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în vederea încheierii contractelor de realizare a pereților mulați la un preț maximal de 55

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn             Tel: 0314.334.452

Reg. Com J40/5481 Z2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                  Fax; 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residential@gniail.com

constructiis3.ro

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL  Șjăji

Alo rvPît m Sediul Social: București, Caiea Vitan nr. 242, Parter, *** 9 ȘSdStialS3 s______Camerele C3, C4, C5, Sector 3.______________


EURO/MP + TVA și a piloților forați la un preț maximal de 50 EURO/metru liniar + TVA, 0 600.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 555 din 24.06.2019.

Cu deosebită considerație,

dl. Panait Radu Alin---

în calitate de Președinte C.A.

Algorithm Residential S3 S.R.L.


C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Com J40/5481/20I7   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residential@gmail.com

constmctiis3.ro

Către

ALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL

Sediul

Sediul Social: București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii contractelor de realizare a pereților mulați la un preț maximal de 55 EURO/MP + TVA si a piiotilor forați la un preț maximal de 50 EURO/metru liniar + TVA, 0 600.Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societarii Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii contractelor de realizare a pereților mulați la un preț maxima! de 55 EURO/MP + TVA si a piiotilor forați la un preț maximal de 50 EURO/metru liniar + TVA, 0 600.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții 83 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea încheierii contractelor de realizare a pereților mulați la un preț maximal de 55 EURO/MP + TVA si a piiotilor forați Ia un preț maximal de 50 EURO/metru liniar + TVA, 0 600.

Algorithm Construcții S3

Bd Basarabia nr 256, Corp CI, Sector 3 București, Romania

E mail: office@ateorithmconstructils3.ro

Web: www.ateorithmconstructii53.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT04I4912701

Banca Transilvania£LGORITHilfi CONSTRUCȚII S3
Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul al societății, respectiv Algorithm Residential 83 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100,000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea încheierii contractelor de realizare a pereților mulați Ia un preț maximal de 55 EURO/MP + TVA si a pilotiior forați Ia un preț maximal de 50 EURO/metru liniar + TVA, 0 600.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 36 din data de 19.06.2019 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, nota de fundamentare, precum și alte documente justificative.

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL,

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


romania2019.eii
HOTARAREA Nr. 36 din 19.06.2019

Având în vedere:

 • *  Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

€ Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

e Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții 83 SRL HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă încheierea contractelor de realizare a pereților mulați la un preț maximal de 55 EURO/MP + TVA si a pilotilor forați la un preț maximal de 50 EURO/metru liniar + TVA, 0 600.

Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare.

Coșocariu Alexandru-DanNume


Data:


Cosocariu Alexandru Dan:

Dede Daniela:

Matache Doina Florentina:

Marinescu Gabriel Mircea:

Ușurelu Gabriel Alexandru:

Notă de fundamentare

Se disting două categorii principale de lucrări de susținere utilizate pentru realizarea, în zone urbane, de excavații adânci verticale sprijinite:

sprijiniri folosind elemente prefabricate (sprijiniri cu dulapi, filate, șpraițuri/ cu elemente de inventar / ”în sistem berlinez” / cu palplanșe);

pereți îngropați (prefabricați sau forați și panouri - beton monolit (pereți mulați) și elemente prefabricate);

Pereții îngropați sunt lucrări de susținere realizate pe conturul viitoarei incinte sub protecția cărora se realizează excavațiile adânci. Uneori, pereții îngropați pot servi și ca fundații de adâncime sau pereți perimetrali. în acest caz trebuiesc adoptate detaliile necesare impuse de viitoarea construcție, conlucrând cu viitoarea construcție, având astfel un caracter definitiv.

în funcție de alcătuirea constructivă, pereții îngropați se clasifică în:

pereți din panouri (beton monolit - pereți mulați și elemente prefabricate);

pereți din piloți (prefabricați și forați)

Pereții din panouri pot fi executați din beton monolit (pereți mulați) sau din elemente prefabricate.

Pereții mulați sunt realizați prin turnarea în teren a betonului, după ce în prealabil a fost realizată prin forare, sub protecția noroiului bentonitic, o tranșee de dimensiuni stabilite prin proiectare, în care s-a introdus carcasă de armatură. Panourile sunt armate cu carcase de armatureALt “RITHM CONSTRUCȚII 33


romania2019.euiar legătura dintre panouri trebuie tratată astfel încât să asigure continuitatea peretelui din punct de vedere al rezistenței si etanșării.


Principalele caracteristici funcționale ale pereților mulați pot fi definite astfel:

de etanșare;

de stabilitate;

de susținere;

de structură definitive.

Rolul de cofraj necesar turnării betonului îl joacă pereții săpăturii, betonul mulându-se practic pe forma și neregularitațile acestora, de unde și denumirea de "perete mulat".

In cazul pereților mulați, atât excavația (forarea) tranșeei, cât și armarea și betonarea, se efectuează pe panouri, a căror dimensiuni depind pe de o parte de adâncime, de conformarea structurii și de condițiile impuse de calculul de rezistență al incintei, iar pe de altă parte decaracteristicile tipului de instalație de să pat utilizat.

Procesele tehnologice întâlnite la realizarea unui perete îngropat din panouri sunt:

executarea tranșeei și a grinzilor de ghidaj;

excavarea panourilor;

coborârea în tranșeea excavată a carcaselor de armătură;

betonarea panourilor;

tratarea rosturilor dintre panouri.

Execuția unui perete mulat, alcătuit din panouri betonate pe loc parcurge mai multe etape ce se desfășoară cronologic după cum urmează:

Execuția pretranșeii ~ pentru execuția pretranșeei de ghidaj se execută săparea șanțului cu ocazia pichetării Ia dimensiunile din proiect. Această operație se execute mecanizat cu un excavator cu capacitatea cupei de până la 0,60 m3. Constând într-o tranșee preliminară de adâncime mică (de regulă 1.0 m) ai cărei pereți sunt susținuți de grinzi de ghidaj sau de pretranșee de regulă prefabricate).


ALCORITHM CONSTRUCTIi 33


romanlo2019.eu1-limita excavației; Ibis-umplutură compactată; 2-cofraj din tablă groasă; 3-bara de oțel; 4-capăt infiletat cu piuliță; 5- șpraiț; 6-armături; 7- grindă de ghidaj din beton armat;8-viitorul perete mulat.

Construcția pretranșeei bordate cu grinzi de ghidaj, corespunde primului stadiu al excavării și se realizează pentru asigurarea ghidării sculelor de săpat, evitarea surpării tranșeii la partea superioară datorită barbotării noroiului de foraj în timpul lucrului și în special pentru siguranța manevrării mijloacelor de betonare.Adâncimea sa este mică, înscriindu-se între 0.80-1.50 m și depinde în primul rând demetoda de excavare utilizată.

Astfel ea va fi ceva mai mare în cazul procedeelor de să pare cu instalații de foraj cu circulație inversă, necesitând o bună circulație a noroiului bentonitic.

Grinzile de ghidaj se execută deoparte și de alta a tranșeei, având rol de ghidare auneltelor de săpat, de protejare a pereților tranșeei la partea superioară, de susținere temporarăa carcaselor de armătură și a mijloacelor de betonare.

Grinzile de ghidaj ce bordează pretranșeea se execută de regulă din beton monolit armat cu rețea sudată de armatură ușoară, elemente de beton armat prefabricat, elemente metalice, pereți de cărămidă, pereți de piatră între stâlpișori de beton armat legați la cap prin grinzi (saudulapi de lemn). In toate cazurile, este importantă asigurarea unei bune aderențe a pereților (grinzilor) de pretranșee cu terenul, iar lucrarea în ansamblu trebuie să fie solidă, să reziste în bune condiții la sarcinile mari date de presiunea utilajelor și de șocurile provenite din lovireainstrumentelor de săpat.In cazul unui teren cu stabilitate redusă (umpluturi recente, insuficient consolidate), taluzarea tranșeei în care urmează a se monta sau turna pe loc grinzile de ghidaj șiAL6ORITNM CONSTRUCȚII S3


romania2019.eu


realizareaîngrijita a rambleelor are o mare importanță în raport cu asigurarea stabilității pretranșeii,împiedicând infiltrarea noroiului bentonitic, al cărui nivel este variabil, în spatele pereților de ghidaj și evitându-se eventuale rupturi și prăbușiri de maluri.

Rolul pretranșeei și a grinzilor de ghidaj:

materializarea pe traseul de lucru a profilului tranșeei;

ghidarea echipamentului de săpat;

asigurarea stabilității terenului în zona superioară a șanțului excavat;

previne eroziunea pământului datorită circulației noroiului de foraj.

Algorithm Construcții 53

Bd Basarabia nr 256, Corp CI, Sector 3 București, Romania

E mail. officegialgorlthnnconstructiis3.ro

Web. www.aleorithmconstructiis3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

1BAN RO32BTRLRONCR T0414912 701

Banca Transilvania
ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


romania2019.eu■O , s

■SFJ

AC

O | %

19014001

ISO 9001(V
Excavtstfon of Pwwi


Excavarea tranșeei pentru peretele mulat - sub protecția noroiului bentonitic,este realizată pe panouri de lungimi limitate 4-6(8) m în funcție de capacitatea de betonare a șantierului și de caracteristicile geotehnice ale terenului din zonă. Excavarea se poate face pe panouri succesive sau panouri alternative în funcție de tăria terenului.

Armarea panourilor

Algorithm Construcții 53

Bd Basarabia nr 256. Corp CI, Sector București, Romania

E maiE officeS>algorfthniconstructfis3.ro

Web. www.aiaorithmconstructiis3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/86S1/2017

JBAN RO32BTRIRONCRTD414912701

Banca Transilvania


ALGORITMI» CONSTRUCȚII S3

Panourile pereților mulați se armează cu carcase metalice alcătuite din bare longitudinale și transversale, sub forma a două plase paralele legate între ele prin etrieri și bare înclinate. Carcasa trebuie să permită introducerea pâlniei de betonare printre barele acesteia.

Carcasa este prevăzută cu distanțiere, alcătuite de obicei din cilindri de beton montați pe cele două fețe ale carcasei prin intermediul unor bare scurte din oțel-beton, așezate lal,5...2 m distanță pe cele două direcții și ieșiți în afara armăturii cu 7...8 cm. Carcasa de armătură este prevăzută Ia partea superioară cu bare de agățare și se introduce în tranșee cu ajutorul unei macarale.

La calculul carcaselor trebuie să se țină seamă, pe lângă solicitările la care supuse în perete și de solicitările ce apar când acestea sunt manevrate și introduse în tranșee.

Betonarea panourilor

Este necesară folosirea unui beton cu rigiditate scăzută în timpul turnării (10 g/cm2) -sorturi adecvate și o dozare a apei și agregatelor astfel încât să se obțină această calitate a betonului.

Este necesară folosirea aditivilor întârzietori de priză care să acționeze asupra timpului de menținere a rigidității betonului în domeniul considerat de lucrabilitate.Greutatea volumică trebuie să fie mai mare decât a noroiului folosit la săparea șanțului, întărirea trebuie să se realizeze în prezența noroiului bentonitic.

Evoluția în timp a întăririi și creșterii rezistenței la forfecare trebuie să fie suficient derapidă pentru a se permite excavarea în continuare a panourilor.

Pereții îngropați se obțin prin alăturarea panourilor în lungul traseului prevăzut prin proiect. Modul de dispunere a panourilor sau panotarea, dimensiunile    în plan ale

acestora,succesiunea execuției se stabilesc prin proiect, în funcție de particularitățile lucrării, de instalațiile de excavare folosite etc.

Pentru exemplificare, în figura de mai jos se arată etapele de execuție cu o instalație tip Kelly a unui perete mulat, alcătuit din panouri primare și panouri secundare;

 • I - excavarea panourilor primare și plasarea la extremitățile acestora a tuburilor de resort;

 • II - lansarea carcasei de armătură în panourile primare;

 • III - betonarea panourilor primare;

 • IV - extragerea tuburilor de rost;

 • V - săparea panourilor secundare, reglarea cu unealta de săpat a pereților semicirculari dintre panourile secundare și cele primare;

 • VI - lansarea carcasei de armătură în panourile secundare;

 • VII - betonarea panourilor secundare.


r&fH&fL&r ■*,

C                                         ■                            C '

£?>■£-- 3K%fr»£;            ț jArJAș*                 ffysF*'.'#' & tf'tâ&vț '£-%& *&&'■
 • 1- panou  sar sipjrf

 • 2- tubdrroS

 • 3- carcasâ di amâîurâ5-jmou secundar săpati-panou primar săpat
24fibderosi
3 «cafcasă de armătură
4- pauou primarbetonat
5- panou de lîp imxt săpat

f LSORiTHM CONSTEUCTI! S>3romania2019.eu


..ac


Excavarea panourilor cu instalații tip Kelly

Caracteristic tuturor instalațiilor care utilizează procedeul cunoscut sub denumirea Kelly este utilizarea unei prăjini grele, la capătul căreia se montează o cupă - graifâr (benă) acționată hidraulic. Prăjina se atașează la un excavator,macara etc, este acționată de troliul acestui utilaj și culisează în interiorul unui ghidaj rigid de secțiune pătrată.

Cu instalații tip Kelly se pot excava tranșei de 0,40 ... 1,00 m grosime, la adâncimi care pot atinge 15 m. Lungimea minimă a unui panou este egală cu deschiderea maximă a fălcilor graifărului care, în funcție de echipament, variază între 2,20 și 2,80 m. Lungimea maximă a panoului nu este indicat să depășească 8,00 m.

Pereții mulați asigură etanșeitatea, stabilitatea și susținerea excavațiilor adânci. Parcările și pasajele subterane, tunelurile și subsolurile sunt proiecte care implică execuția pereților mulați.

Piloții forați fac parte din categoria piloților turnați la fața locului, a căror funcție statică este similară cu aceea a unor adevărate coloane cu baza sprijinită pe straturi de teren cu o bună rezistență.

Pilotii asigura transmiterea încărcărilor mari ale structurii in adâncime (fundare indirecta). Construiri in aliniament, cu ajutorul piloților tangenti, pilotii forați pot funcționa ca sistem de sprijinire pentru o excavatie adanca, cu taluz vertical. Daca este necesara si asigurarea impermeabilității, se folosesc pilotii secanti.

In cazul pereților construiri din piloti secanti, se poate recurge la armarea tuturor piloților, daca pereții sunt supusi la incarcari mari, care impun o rezistenta mare sau la armarea piloților secundari, daca pereții nu sunt supusi solicitărilor mari.

In funcție de condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească peretele, pilotii forați pot fi realizați din material care asigura doar etanșeitatea (amestec de noroi bentonitic si ciment) sau din beton simplu, care are o rezistenta mai ridicata.

Datorita multiplelor rosturi, peretele format din piloti secanti asigura o etanșeitate mai slaba decât pereții mulați.

Piloții forați permit transmiterea încărcărilor mari ale structurii unei clădiri în adâncime (fundare indirectă), susținerea excavațiilor si stabilizarea terenurilor predispuse la alunecare.

Pentru o imagine de ansamblu asupra prețurilor, atașăm oferte.

Date Fiscalei

CiF 3 7714360

RC J40/8651/2017

1BAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


AJLGQRITHM CONSTRUCȚII S3


rc>mania2019.eu

AC

[ ISO 14001


■?T»

> f %

aSEBjlW


Aspectele prezentate ne determină să solicităm aprobarea dumneavoastră pentru încheierea contractelor de realizare a pereților mulați la un preț maximal de 55 EURO/MP + TVA si a pilotilor forați la un preț maximal de 50 EURO/metru liniar + TVA, 0 600.AQ JV:


Forarea si echiparea puțurilor de epufcment - 37 buc., 1=16,Om


Procurare, montare si Instalare incOnometre In perete mutați - 36 buc.

Forarea si echiparea piezomeiretar exterioare -11 buc.


3440 C

162,30 £


21,672


35.706,.


Autarizațite. avîzeîe fi taxele necesare construcție''

Proiectarea iuor&rîor

împrejmuirea ti paza șantierului

Codul bramSri la uiTrtâțfe locale: energie apa sî canaTea-e

Servii»" topomehice s: rnorwtorâare

Aprovirionareo £* iedarea rrertetaelor

Lucrări de terasamente. incluss- demolarea gtirâlor de ghidaj

Identificarea f- eliberarea amplasamentului de eventuale conrfrucțn subterane $ supratefane


Lur.gîrrote de excavare/faraj vor F m&urcfe de fa platforma de lucru

Preturi nu cortine TVA î995>


Estimata durata luerârior. 3 (urc

Sîattonarec personajul s" echipamentelor. in cașul tntâraerifor șfjș couzo Antreprenocviui Generai: 2.003flg______________

VofaWiate oferta: 45 ale


SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRLPEREȚI MULAȚI - BARETE - PILOTI FORAȚI


^LÎ5‘cii'Cd'ifHâhțp^XmFrp!!ry'rin


Cod

Revizia


Dota

Pagini...i"

1.1

Instalarea s organlzareo de șantier. Inclusiv birouri, zone de depozitare si de funcționare a șantierului pentru întreaga perioadb de execuție, etc.

3,00

tuni       2.800,00 €

8.400,0

1.2

Paza șantier

1.00

pausal ]    Responsabilitatea AG

1.3

împrejmuirea șantierului

1.00

pausat

Responsabilitatea AG

1.4

Mobilizare - demobilizare

2,00

utilaje

11.000.001|    22.000,CC

css&s:

JaMjuMErraKutgji .^wMjfîw                       iw^asgp..

2.1

Grinda de ghidaj pereți mulați, barele si pioti forați

2.000.00

m3

Responsabilitatea AG

j 2.2

Formarea si menținerea platformei de lucru, frici, evacuarea

1,00

pausal

Responsabilitatea AG

j 2.3

Rampa de spălat auto - construcție si exploatare

1,00

pausat

Responsal

rifitateaAG

| 3,1

Excavase perele muiat si barele 0600

28.875,00

m*

34,00 6

981.605.63 6

3.2

Procurare beton C25/3O In pereți mulați si bareie (nu Inel, pierdere)

17.000.00

m3

Responsabilitatea AG

3.3

Turnare beton C25/30 in pereți mulali sl barele

17.000.00

m3

4.20 <|    71.400,00 6

3.4

Procurare otel beton B500C fasonat pentru pereți mulați sl berete

1.000,00

ton

Responsabilitatea AG

3.5

Montarea si sudarea carcaselor de armare pentru pereți mulați sl barele

1.000,00

ton

290,004

opțional

3.6

instalare carcasa de armare

1.000,00

fon

61,006

61.000,00 4

3.7

Evacuare materia! excavat

1,00

pausal

Responsabilitatea AG

3.8

Evacuare suspensie de bentonita

1,00

pausal

Responsabilitatea AG

3.9

Spargere beton contaminat ta partea superioara a pereților mulați si baratelor

1.00

pausal

Responsabilitatea AG

4.1

Forare pilofi 04OOmm

2.055 70

m

27.00 «|    55.503,90 4

4.2

Forare pilot! 06OOmm

ioo.oo

m

36,00 <|     3,430,00 4

4.3

Procurare beton C25/30 in pi.oil forați (nu inc,, pierdere)

286.52

ms

Responsabilitatea AG

4.4

Turnare beton in pllotl

288.52

m3

4,20 €|      1.211.78 4

4.5

Procurare otel beton B500C fasonai pentru pîloti

5,00

ton

Responsabilitatea AG

4.6

Montarea si sudarea carcaselor de armare pentru pîloti

5.00

fon

290,00 4

opțional

4.7

instalare corcosa de armare

5.00

ton

61,004

305,00 4

4.8

Procurare profil metalic HEA pentru pricii! pop

6.00

fon

Responsabilitatea AG

4.P

instalare profil metalic HEA pentru pilctii pop

6.00

ton

250,00 4|     1500,00 4

4.10

Evacuare materia' forat

1.00

pausal

Responsabilitatea AG

4.11

Spargere beton contaminat Io partea superioara a pilotului

1,00

pousal

Responsal

sRItafec AG

5.1

Element de rost din palplonsa metalica tratat - chirie lunar

1.00

buc

4.158,00 4

numai rata

5.2

Element de roși din palplansa metalica tratat - procurare

1,00

buc

16.632,00 €

numai rata

6.1

Construcția grinda de coronament. Inclusiv cofrarea procurarea si montarea otelului beton sl procurarea siturnoreo betonului

1,00

pausal

Responsabilitatea AGSC ALGORITM'.’ MiJj.fț&Tll S3 SRL ■W Nr 5?

IEȘIRE.

Zlua.,.tl.!l.....Lun. .1
 • - FORAJE PE APA Sf EPUEMEItTE, FORAJE PENTRU STUPI GEOTEHNKE

 • - PEREȚI MULATE PILOT FORAU FUNDAȚII ADANCI, ANCORA JE

 • - CONSTRUCȚII SUBTERANE. TUNELURI GALERII EDILITARE

 • - CONSOLIDAREA St ETANSAREA TERENURILOR SI CONSTRUCȚIILOR . CONSTRUCȚII MONTAJ. MONTARE DE ECHIPAMENTE SI WSTALATU

kjc. jc/Mwafin

Slr. EȘARFEI. Nr.S3.CH. &retor I. BUCUREȘTI

Tsl: 021 JKMMHt Fi>: 02t.3U.MAS

E-malt (iWrfc'flMFcrr i ■

SCF0RCTOIMJECT8RL UOMMT IEȘIRE EWT «W5I PATAJMCjatt


In atenția Di. Ung. Alegandru Cosocariu (3ieKandru.cosocariugialqortthmoonstructlfe3.ro) W. Ine. Emanuel Cosoveanu (emanirel.cosoveanMgiaigorithmopnrtructiis3.ro), tetefon:+0723313932)

[Obiectiv; Execuția pereți mulați SOcm                                                                            |

Nr. Cri.

DENUMIRE LUCRARE

Cantitate

U.M.

Preț Unitar Euro

Preț Total Euro

rcftieil rvUlMTl 60 CT?

a)

Execuție grinda de ghidaj 20 x ICO cm, L= MăfcOOm                                           ...... —         -               ---—j

1

Săpătura de pamant (Inclusiv Încărcare si evacuare pamant rezultat din săpătura grinzii de ghidaj) l,720.0m ■ l.lmc/m = l,892.0mc

1,892.0

mc

A.G.

2

Cofraj

l,720.0m • lm ■ 2 = 3,440.0mp

3,440.0

mp

3 3'

Procurare atmatura

Montare armatura

ESTIMATIV l,720.0m • 2Skq/ml = 43,000.0kg

43,000.0

43,000.0

25" ?r to ta

4

4r

Procurare si transport C12/15.S3, 0-16

Turnare beton

l,720.0m ■ im • 0.2m -2-1,5 (pierderi) = l,032.0mc

1,032.0

1,032.0

mc mc

5

Umplutura de pamant

l,720.0m • Un • 0.65m = l.llB.Omc

1,118.0

mc

Totala)

AS.

b)

Execuție pereți mulaH 600mm

1

Excavare, betonare, introducere carcasa (CTN •* O.OOm) indusiv pmeurare si montam banda de etansare rosturi, mobilizare sf demobilizare utilaje la șantier pentru pereții muiat! st accesorii

mp

28,875.00

50

1,443,750.00

2

Evacuare pamant rezultat din excavare pereți mulați mdustv buldoexcavator pentru tncancare de langa mașina de sapat, depozitare tocata st evacuare

mc

15,268.18

A.G.

3

Beton C25/30 - include supraconsum +15% cu Casare S4 ta limita superioara spre S5, Inclusiv prelevare probe de beton si analiza lor in laborator autorizat

mc

17,S59.00

4

Armatura BSt 5005 (procurare, transport st confecționare carcase de armatura si macara pentru descărcare carcase)

te

1,100.00

5

Spargere beton contaminat st evacuare moloz

mc

616.90

Total b)

1,443,750.0

TOTAL a)+ b)———————————                      " ' " ’

1,443,750.0

Organizare de șantier proprie 1.5% (cheltuit SSM, cheituEeli Indirecte, management)

21,654.3

r      --------------------—-—  .........................-J

Prezenta oferta de preț nu cuprinde următoarele:

 • 1. Execuție grinda de ghidaj pentru pereții mulați si scoatere grinda de ghidaj;

 • 2. Eliberarea amplasamentului de orice obstacole (subsoluri vechi, blocuri beton din demolări, cabluri, rețele de apa, canalizare, electricitate);

 • 3. Amenajare si menținere platforma de lucru (balast/piatra sparta) stabila si orizontala pentru instalația de sapat pereți mulați;

 • 4. Rampa de spalare auto la ieșirea din șantier;

 • 5. Trasarea axelor pereților mulați;

 • 6. Buldoexcavator pentru încărcare din cupa utilajului de sapat pereți mulați si depozitare locala, tncarcare din depozit local si evacuare pamant cu noroi bentonitic la groapa;

 • 7. Procurare beton (cantitatea reala de beton turnata este cu pana la 15% mai mare decât cea teroetica) si armatura la lungimea din proiect conform proiect pentru execuție pereți mulați, inclusiv prelevare probe de beton st analiza lor in laborator autorizatîmacara pentru descărcare carcase sau otel-beton fasonat in șantier;

 • 8. Grinda de solidarizare la partea superiora a pereților mulat! inclusiv spargerea gnnzii de ghidaj interioara respectiv a betonului contaminat de la partea superioara a pereților mulați, incarcarea si evacuarea Iul;

 • 9. Execuție sprijinire metalica;

 • 10. Excavatie generala inclusiv curatare pereți mulați;

 • 11. Organizarea de șantier generala (asigurare acces incinta, împrejmuire șantier cu gard, panou șantier, asigurare sursa de apa si curent, pubele pentru gunoi, semnalizare șantier, eventuale costuri/taxe locale de organizare de șantier etc.);

 • 12. Asigurare paza utilajelor, sculelor si a barăcilor pe durata execuției lucrărilor si wc ecologic;

 • 13. Asigurarea surselor de apa si curent necesare procesului tehnologic (implicit costul consumului de apa si curent va fi suportat de A.G.);

 • 14. Autorizațiile, avizele si taxele necesare construcției;

 • 15. Costurile de bransare la rețelele de utilitari locale: energie electrica, apa si canalizare;

 • 16. Costurile pentru monitorizarea incintei si a clădirilor învecinate.

Pentru începerea lucrărilor sunt necesare următoarele:

 • 1. Plan de trasare si borne de referința (minim 2 borne de referința).

 • 2. Amplasament liber de sarcini, fara obstacole subterane, supraterane si aenene.

 • 3. Racord de apa 2" si energie electrica 60kVA branșament trifazat

Nota:

1) Pentru utilajele de excavare a pereților mulați este necesar sa existe min. 55 cm din axul pereților mulați la calcanele învecinate.

Z) Decontarea lucrărilor se va efectua după cantitatile real executate rezultate din măsurătorile din șantier, ore relaș din fisele de forare armare-betonare-pereti mulați (lungimea de forare decontata se considera de la cota platformei la cota baza perete mulat)


SC ALGORITHM CDNI

3- 4
TEAMS WORK.

BUGET PENTRU REALIZARE INCINTA PERETE MULAT (b = 0,60m)

NR.

CRT.

DESCRIEREA ARTICOLELOR

U.M.

CANT.

PREȚ Euro/U.M,

TOTAL   1j

. (Euro)

I. INCINTA PERETE MULAT

(A. GRINDA DE GHIDAJ FERIMETRALA ( 2 x 0,25 m x 0,90 m x 1.720,00 m)

1.

Excavatie tranșee grinda de ghidai

m.c.

1.781.00

In Sarcina A.G.

2.

Incarcarea si evacuarea din amplasament a pământului rezultat din excavare

m.c.

1.781.00

in Sarcina A.G.

3.

Cofrare Grinda de ghidaj

m,p.

3,096.00

23.84 €

73.808.64 €

4.

Confecționare, transport armatura grinda de ghidaj (~25kg/ML)

to.

43.00

in Sarcina A.G.

5.

Montare armatura in grinda de ghida)

to.

43.00

357.60 €

15.376.80 €

6.

Beton transportat in șantier + pierdere tehnoloqica 15%

m.c»

890.00

In Sarcina A.G.

7.

Turnare beton in grinda de jhidaj

m.c.

890.00

11.92 €

10.608.80 €

8.

Umplutura de pamant intre grinzile de ghidaj

m.c-

891.00

In Sarcina A.G.

9.

Demolare grinda de ghidaj, inclusiv evacuarea din amplasament a betonului demolat rezultat

m.c.

890.00

In Sarcina A.G.

10

TOTAL Grinda de Ghidaj (A)

99,794,24 d

6. Perete muiat din panouri (b - 0,60m)                                                                                                                                     |j

11.

Excavatie perete muiat cu grosime b = 0,60m de la cota (-0,90 m) pana la cota (-16,85m): 1.720 m x 15,95 m

- macara cu sarcina utilă de min. 30 to. și încărcător frontal / buldo-excavator, vor fi asigurate de A.G. cu titlu gratuit, pe toată durata lucrărilor pentru fiecare utilaj în parte, în regim de lucru de 24 ore/zi, 6 zile/săptămănă

m.p.

27.434.00

35.49 €

973,632.66 €

12.

Incarcarea si evacuarea din amplasament a pământului, rezultat din excavarea peretelui muiat sub protecția noroiului bentonitic

m.c.

16,460.40

In Sarcina A.G.

13.

Incarcarea si evacuarea din amplasament a noroiului bentonitic, rezultai in urma finalizării peretelui mulat

m.c.

146.00

In Sarcina A.G.

14.

Confecționarea, introducerea si extragerea elementului de rost intre panouri

ml

4,977.00

7.16 €|

35,635,32 €

15.

Confecționare armocarcasa din BST500S pentru pereți mulați, aprovizionate ia gura forajului: o Conform lista cantrtati

to.

1.100.00

In Sarcina A.G.

16.

Jontarea carcaselor de armatura prin suprapunere si prindere cu bride metalice (aproximativ 10 bride/carcasa)

sect.

604.00

93.65 €

56.564.60 €|

17.

Introducere armocarcasa in panouri

m.p.

27,434.00

3.38 €

92,726.92 €

18.

Confecționarea si montarea pe carcasa a distantierilor laterali din beton (preconizat 24buc./carcasa)

buc.

7.248.00

in Sarcina A.G.

19.

Preparare beton C25/30 - S5 -inclusiv transport in șantier * pierdere tehnologica 15%

mc.

18,929.46

In Sarcina A.G.

20.

Introducere beton in panou prin metoda pâlnie contractor

m.p.

27.434.00

4.39 €

120,435.26 €

21.

Curatarea si tratarea suprafeței peretelui mulat după excavatie (nivel preconizat al excavatiei: -10m}

m.p.

12.728.00

In Sarcina A.G.

22.

Spargere beton contaminat de la partea superioara a peretelui, inclusiv îndreptarea armaturilor * Conform lista cantitati

mc.

616.90

In Sarcina A.G.        |

23.

TOTAL perete mulat (b = 0,S0m) (B)

1.278,994.76 €

24.

Staționare utilaj, lipsa front de lucru

ora

0.00

266.00 €

Preț Unitar

25.

Organizare șantier, cazare / transport personal

OP.

1.00

146,718.47 €

146,718.47 €

26.

Transportul a doua ansambluri de echipamente pentru execuție perete mulat, macara, încărcător frontal, gospodărie de bentonlta + anexe (dus - întors)

op.

1.00

50,862.61 €

50,862.61 €

27.

TOTAL incinta Perete Mulat (î)

1,576,370.08

ZOBLIN

TEANtS WORK

NR. CRT.

DESCRIEREA ARTICOLELOR

U.NI.

CANT.

-------. —

PREȚ Euro/u.nn.

TOTAL (Euro)

U. PilOti 066Omm                                                                 1

28.

Forarea mecanica a a pîlotilor 066Omm, cu tubaj recuperabil, in teren cat. l+lll. de la cota platformei de forare amenajata:

• 93 buc x 16,85 m

m

1.567.05

33.49 €

52.480.51 €

1 29.

incarcarea si evacuarea din amplasament a materialului, rezultat din forarea pilotilor

mc

537.50

in Sarcina A.G.       |

ț 30.

Armocarcase, confecționate si montate pentru pilotii secundari inclusiv transportul in șantier

to

37.39

In Sarcina A.G.       J

| 31

introducerea armocarcasei gata confecționată in foraj piloti 066Omm: • 93 buc x 16,85 m

m

1.567.05

2.19€

3.431.84 €S

I 32

Beton C25/30. S4 transportat in șantier.

• 93 bucx 16.85 m x 0.343 mc/m + 7% pierdere tehnologica

mc

575.13

In Sarcina A.G.       j

t 33

Introducere beton in pilotii secant) 066Omm. prin metoda pâlnie contractor

m

1.567.05

2.44 €

3,823.61 €

| 34.

Verificarea integrității pilotitor prin metoda impedantei mecanice (ciocănel) conform SR ASTM 0 5882:2005. inclusiv emiterea Rapoartelor de încercări

buc

0,00

36.00 €

Preț Unitar

35.

Staționare utilaj de execuție + anexe + personal, lipsa front de lucru

ora

0.00

163.00 €

Preț Unitar

36.

Organizare șantier, cazare f transport personal

5,956.19 €

37.

Transportul unui utilaj pentru execuție piloti forați + anexe (dus-intors)

■ QP

1.00|  10,329.75 €

10,329.75 €

38.

Total Piloti 066Omm (II)

76,021.90 €

___

ZUBUN

TEAMS WORK.

NR. CRT.

DESCRIEREA ARTICOLELOR

U.NI.

CANT.

PREȚ Euro/U.M.

TOTAL   j

(Euro)

UI. BUGET EPUISMENTE 066Omm

39.

Realizare puțuri de epuizment ®6600mm inclusiv montare instalație pentru colectare si evacuare apa in sistemul de canalizare:

-20 bucx 16 m

mj.

320.00

197.38 6

63.161.60 6

40.

lncarcarea si evacuarea din amplasament a pământului, rezultat din excavarea puțurilor de epuisment

m.c.

109.80

In Sarcina A.G.

41.

Menținerea in funcțiune a sistemului de epuisment

luna

8.00

11.806.00 €|     94.448.00 €

42.

Consum de energie pentru întreținere sistem de epuismente

kW

633,600.00

In Sarcina A.G.       {

43.

Taxa apa pompata din sistemul de epuismente in rețeaua stradala de canalizare (calculat in ipoteza in care nivelul apei subterane va trebui scăzut cu 3m)

m3

23,572.80

In Sarcina A.G.

| 44.

închiderea si etansarea puțurilor de epuisment

buc.

20.00

548.86 €

10,977.20

| 45.

-                                             J          J   J I I     T-   11 ■        ...           L-   .    !    .1   .J    -   .        r          .     .      .                                                   “   •

L -■  -------------- - -   -   ■ ■ -- .......

ZClBLlN ROMÂNIA S.R.L.

Ing. Marius Zlota

Departament Tehnic & Ofertare


Ing. Horia M. Giurgea

Sef Department Tehnic & Ofertare

3/3


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


Nr.înreg. 457616/24.06.2019


Către,


CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • proiectul de privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru încheierea contractelor de realizare a pereților mulați și a piloților forați, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1351/24.06.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.457349/24.06.2019,

în vederea inițierii proiectului menționat.


întocmit,

Compartiment Guveă Corporativă

Bejenaru Raltfca

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORTreferitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .........................^..:...2^>/.d................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul............a........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:
ANA


SECRETAR, HONȚARU VALERICA


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT p

........ dv~pc or<


dine# de zi /

..Tot?


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul...........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU" A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

SECRETAR,

VASILIU.MARIANA __'//U t&iĂkjL


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN