Hotărârea nr. 355/2019

HCLS3 nr.355 din 25.06.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea revizuirii componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 458112/CP/24.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 457521/24.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

Adresa nr. 457652/24.06.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 37, alin. (1) - (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 9 alin. (1) și (2) , art. 22, art. 23 alin. (2) - (7) din Anexa 2 la HG nr. 722/2016 privind Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului;

 • -  HCLS3 nr. 223/30.05.2017 privind înființarea de către Societatea Algorithm Residential S3 SRL a unei societăți comerciale cu răspundere limitată ;

 • -  HCLS3 nr. 586/27.11.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu modificările ulterioare;

 • -  HCLS3 nr. 181/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcții S3 SRL;

HCLS3 nr. 253/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă revizuirea formulei de calcul pentru componenta variabilă a remunerației pentru administratorii societății Algorithm Construcții S3 SRL, în condițiile și termenii realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari aprobați, după cum urmează:

 • a) Componentă variabilă remunerație totală - Valoare Formula 1 + Valoare Formula 2;

Formula 1 = 30% * [Cifra de Afaceri generată de afaceri secundare - (Cheltuieli cu materii prime și consumabile utilizate în contractele desfășurate cu afaceri secundare + P% * Cheltuieli Salariale companie)] (unde P% reprezintă Pondere nr. lucrători implicați direct în afaceri secundare și se calculează cu formula: Pondere nr. lucrători implicați în afaceri secundare (P%) = (nr. ore lucrate direct în cadrul punctelor de lucru din cadrul afacerilor secundare * 100) / Total nr. ore lucrate direct de către lucrătorii implicați în execuție);

Formula 2 = (Valoare actualizată a construcției la final de etapă - Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate - Valoare actualizată a construcției Ia început de etapă) * (procent variabil);

 • b)  Valoarea procentului variabil este 0,8% pentru anul 2018, 0,8% pentru anul 2019 iar pentru următorii doi ani va fi stabilită la sfârșit de an de mandat pentru anul următor de execuție, de comun acord între Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții S3 SRL și Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3;

 • c)  Președintele Consiliului de Administrație va fi remunerat cu 90% din componenta variabilă a remunerației totale;

 • d)   Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație (exceptând Președintele Consiliului de administrație) vor fi remunerați cu 10% din componenta variabilă a remunerației totale, aceasta fiind distribuită în cote egale, respectiv câte 2,5% fiecărui membru al Consiliului de Administrație.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Monitorizarea și evaluarea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefînanciari aprobați este asigurată de Compartimentul Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Art.4. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, precum și a oricăror acte necesare ducerii la îndeplinire a deciziei menționate.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Compartimentul Guvernanță Corporativă, și  societatea Algorithm Construcții S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezenței hotărâri.


NR. 355

DIN 25.06.2019NEAZÂ

T


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 Oii) 318 03 23 - 28 FAX (004 02!) 318 03 04 E-MAIL «binetprimar@primarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Hr.........

l»«....2h.s^G.v.ZO

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat înființarea societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu acționar unic societatea Algorithm Residential S3 SRL. Obiectivul principal al societății este realizarea lucrărilor de intervenție pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor". în baza Hotărârii nr. 586/27.11.2017 a Consiliului Local al Sectorului 3 au fost numiți membrii și Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL și aprobate formatul contractului de mandat și remunerația fixă a administratorilor, iar prin Hotărârea nr. 181/26.04.2018 Consiliul Local Sector 3 a aprobat atât indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai societății Algorithm Construcții S3 SRL, pe baza cărora se plătește remunerația variabilă, cât și formula de calcul pentru componenta variabilă a remunerației administratorilor societății și modalitatea de distribuire.

Prin achiziționarea unor utilaje necesare lucrărilor care se efectuează la „Hala Laminor", de reabilitare și consolidare a acesteia în vederea punerii în funcțiune a centrului cultural, social și de agrement "Hala Laminor", dar și cu deschidere spre utilizare în piața liberă, precum și prin achiziționarea activelor companiei Delta ACM 93, societatea Algorithm Construcții S3 SRL și-a mărit stocul intern de utilaje intenționând să devină un jucător important pe piața construcțiilor, în care să aibă parteneri contractuali companii care nu se află sub autoritatea tutelară a Consiliului Local al Sectorului 3.

Astfel, noua cifră de afaceri din contractele cu parteneri contractuali care nu se află sub autoritatea tutelară a Consiliului Local al Sectorului 3 este în creștere, de aici rezultând și necesitatea remunerării suplimentare a Consiliului de Administrație pentru contractele obținute și finalizate, toată această activitate producându-se în piața liberă din România.

Prin adresa nr. 1323/20.06.2019, înregistrată cu nr. 457378/CP/24.06.2019, societatea Algorithm Residențial S3 SRL, în calitatea sa de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL, a înaintat o cerere privind aprobarea revizuirii componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație.


CABINET PRIMAR

Solicitarea este motivată de actualizarea planului de administrare (instrument de lucru esențial prin care se stabilesc misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele pentru derularea activității societății pe toată perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație) în urma hotărârii Consiliului de Administrație nr. 28/24.05.2019 și, implicit, de necesitatea includerii în formula de calcul a remunerației variabile a unei componente (a cărei formulă de calcul a fost aprobată prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 31/24.05.2019) generate de apariția și dezvoltarea afacerilor numite afaceri secundare, generatoare de profit, cu o pondere din ce în ce mai importantă în cifra de afaceri a societății, prin încheierea unor contracte între Algorithm Construcții S3 SRL și societăți care nu au calitatea de întreprindere publică aflată sub autoritatea Sectorului 3, în condițiile în care, pentru anul 2018, toți indicatorii cheie de performanță au fost îndepliniți, conform Raportului de activitate aferent acestei perioade, al membrilor Consiliului de Administrație.

Pentru aceste considerente și ținând seama de Nota de fundamentare nr. 4955/19.06.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL și de raportul de specialitate nr. 457521 /24.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
E-MAILguvernamacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 457521 /24.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120, este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/2017, având CUI 37409960,

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitatea sa de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înființare de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a societății numită Algorithm Construcții S3 SRL, ce funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120. Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/2017, având CUI 37714360 , reprezentată legal de Președintele Consiliului de Administrație, cu asociat unic - societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.

în exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat.

Consiliul de administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. în primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Un instrument foarte util în desfășurarea activității unei societăți este planul de administrare. Planul de administrare trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefînanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație. O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

în cazul societăților comerciale, autoritatea tutelară negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație .

în data de 27.11.2017 Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 586/27.11.2017 prin care au fost numiți membrii și Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. și au fost aprobate remunerațiile fixe ale acestora și forma contractului de mandat.

O imagine pertinentă și coerentă a performanței oricărei entități economice poate fi obținută prin folosirea unui sistem de indicatori. Acești indicatori sunt instrumente consacrate pentru evaluarea performanței, folosiți de către managementul entității pentru a măsura, raporta și îmbunătăți performanța. Ei trebuie să surprindă următoarele aspecte: obiectivele și strategia entității, eficiența activităților derulate, eficacitatea lor, capacitatea de adaptare a entității la cerințele pieței în care ea operează.

Prin HCLS3 nr. 181/19.04.2018 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefînanciari pentru societatea Algorithm Construcții S3 SRL și formula de calcul a remunerației variabile totale, a remunerației variabile pentru președinte și a remunerației variabile pentru fiecare dintre ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.

în conformitate cu prevederile:

■■ Art. 9, alin (1): ‘‘Evaluarea eficienței activității administratorilor întreprinderilor publice se face pe baza îndeplinirii obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în contractul de mandat. ”

■■ Art. 9, alin (2): “Rezultatul evaluării eficienței activității administratorilor stă la baza acordării componentei variabile a remunerației administratorilor întreprinderilor publice. ”

■■ Art. 22: „Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor sunt următoarele:

 • a) atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori;

 • b) asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor întreprinderii publice și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;

 • c) recompensarea îndeplinirii obiectivelor;

 • d) păstrarea competitivității în piața de remunerare;

 • e) alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvemanță;

 • f) promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;

 • g) păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației. ”

Art. 23, alin. (2)-(7):

„ (2) Componenta variabilă a administratorilor se determină în funcție de gradul de realizare a ICP pe termen scurt, mediu și lung, așa cum au fost negociați și aprobați.

 • (3) Componenta variabilă pe termen scurt este cea care este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar.

 • (4) Componenta variabilă pe termen mediu este cea care este calculată și plătită pentru o perioada de două sau trei exerciții financiare.

 • (5) Componenta variabilă pe termen lung este cea care este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate.

 • (6) Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile se negociază cu autoritatea publică tutelară, se aprobă în condițiile legii și se concretizează în anexa la contractul de mandat.

 • (7) Componenta variabilă se achită în bani. La întreprinderile publice ale căror acțiuni sunt tranzacționale pe o piață reglementată, pentru administratorii executivi, plata se poate face printr-o opțiune de cumpărare a unui număr negociat de acțiuni la prețul pieței. ”

din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

■■ Art. 37 alin (1) — (4):

(J)„ Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4). .

 • (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasiflcației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociati și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvemanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

 • (3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasiflcației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociati și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5).

 • (4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuiește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.,,

din Ordonanța de Urgentă nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare:

Dat fiind faptul că singura componentă a remunerației care poate fi revizuită anual este componenta variabilă, condiționat de nivelul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, prin adresa nr. 5050/20.06.2019, însoțită de nota de fundamentare nr. 4955/19.06.2019 și de hotărârile membrilor Consiliului de Administrație nr. 28 și 29 din 24.05.2019 și nr. 31/19.06.2019 societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L solicită societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. (541/24.06.2019) aprobarea revizuirii componentei variabile a remunerației acordate membrilor Consiliului său de Administrație.

Prin adresa nr. 1323/20.06.2019, înregistrată cu nr. 457378/24.06.2019, societatea Algorithm Residențial S3 SRL, în calitatea sa de asociat unic, solicită Consiliului Local al Sectorului 3 aprobarea revizuirii componentei variabile a remunerației acordate membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Q FORMULA ACTUALĂ DE CALCUL a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație este:

Componentă variabilă remunerație = (Valoare actualizată a construcției la final de etapă -Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate - Valoare actualizată a construcției la început de etapă) * (procent variabil) construcția fiind cea aferentă proiectului “Hala Laminor”Pentru anul 2018 procentul variabil a fost stabilit la valoarea de 0,8.

Distribuirea acestei componente variabile a remunerației se face astfel:

 • — Președintele Consiliului de Administrație este remunerat cu 80% din componenta variabilă a remunerației totale;

 • — Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație (exceptând Președintele Consiliului de administrație) sunt remunerați cu 20% din componenta variabilă a remunerației totale, aceasta fiind distribuită în cote egale, respectiv câte 5% fiecărui membru al Consiliului de Administrație;

Remunerația variabilă a fost stabilită conform prevederilor legale și prevăzută în anexă la contractul de mandat al fiecărui administrator.

0 FORMULA DE CALCUL REVIZUITĂ a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație, supusă aprobării, urmează a fi:

Componentă variabilă remunerație = Rezultat Formula 1 + Rezultat Formula 2

Formula 1 - Remunerația variabilă bazată pe profitabilitatea afaceri secundare = 30% * [Cifra de Afaceri generată de afaceri secundare - (Cheltuieli cu materii prime și consumabile utilizate în contractele desfășurate cu afaceri secundare + P% * Cheltuieli Salariale companie)]_______________________________

unde P% reprezintă Pondere nr. lucrători implicați direct în afaceri secundare și se calculează cu formula:

Pondere nr. lucrători implicați în afaceri secundare (P%) = (nr. ore lucrate direct în cadrul punctelor de lucru din cadrul afacerilor secundare * 100) / Total nr. ore lucrate direct de către lucrătorii implicați în execuție

Formula 2 - Componenta variabilă remunerație proiect Hala Laminor = (Valoare actualizată a construcției la final de etapă - Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate - Valoare actualizată a construcției la început de etapă) * (procent variabil)

președintele Consiliului de Administrație urmând a fi remunerat cu 90% din componenta variabilă a remunerației totale = (Rezultat Formula 1+ Rezultat Formula 2) iar ceilalți membri ai Consiliului de Administrație (exceptând Președintele Consiliului de Administrație) urmând a fi remunerați cu 10% din componenta variabilă a remunerației totale, aceasta fiind distribuită în cote egale, respectiv câte 2.5% fiecărui membru al Consiliului de Administrație, noua modalitate de calcul a componentei variabile urmând să intre în vigoare începând cu data aprobării acesteia prin Hotărâre a Consiliului Local Sector 3.

Pentru anul 2018 procentul variabil a fost stabilit la 0,8%, pentru anul 2019 se propune o valoarea a procentului variabil tot de 0,8%, iar pentru următorii 2 ani de mandat acesta va fi stabilit la sfârșit de an de mandat pentru anul următor de execuție.

Cererea privind revizuirea componentei variabile a remunerației totale a membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL este motivată de următoarele:

- apariția unor noi oportunități de afaceri bazate pe încheierea de contracte cu societăți care nu au calitatea de întreprinderi publice aflate sub autoritatea Sectorului 3 și cu o pondere relativ importantă în cifra de afaceri a societății, numite afaceri secundare, fapt ce a dus la necesitatea actualizării planului de administrare aferent contractelor de mandat ale membilor Consiliului de Administrație (în nota de fundamentare sunt enumerate câteva contracte demarate cu societăți beneficiare din sectorul privat, în anii 2018 și 2019);


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ F

cifra de afaceri obținută din derularea contractelor de tipul definit anterior este în creștere;

- indicatorii de performanță aprobați prin HCL S3 nr. 181/26.04.2018 au fost îndepliniți în totalitate pentru anul 2018, cum reiese din Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 aprobat prin HCL S3 nr. 253/16.04.2019;

societatea a achiziționat utilaj e destinate utilizării în cadrul execuției Halei Laminor, dar și cu deschiderea spre utilizare în piața liberă.

Ținând cont de aceste considerente propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu Corn


Intern.


Marfa Cei

Compartiment Guvemanță Corporativă întocmit,

Cornelia Pivniceru

Algorithm

Residential $3 s.ful.


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL  âă

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,       S™» «fiSTJSS

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Către:

Sediul:

Referitor:I se algoritme?

Tagcc‘8t


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și                                                                    __________

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

I CABINET PRIMAR

Nr.


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, BucureștiSolicitare de adoptare a unei hotărâri de Congiliu LocaLavaniOca o aprobarea revizuirii componentei variabile a remunerației membrilor


Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. prin adăugarea componentei aferente afacerilor secundare, în condițiile îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2018, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în vederea revizuirii componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. prin adăugarea componentei aferente afacerilor secundare, în condițiile îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2018.


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: lit.d) „hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”; lit.h) „aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările anuale), modifică planul de activitate și bugetul și stanbilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)”; lit. o): „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea revizuirii componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. prin adăugarea componentei aferente afacerilor secundare, în condițiile îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2018, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în vederea revizuirii componentei variabile a remunerației

Algorithm Residential S3 SRL      C.U.I.: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pamcliomn             Tel: 0314.334.452

Calea Vitan nr. 242                 Reg. Com J40/5481/2017   RO 97 RNCBOOS71575460601X11 -Ron                                   Fax: 0314.334.451

București Sector 3 031295                                  R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algorithm.residential©gmaiLcom

constructiis3.ni

Algorithm

Residential S3 s.r.l.


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL O     iO

WEW       w*

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. prin adăugarea componentei aferente afacerilor secundare, în condițiile îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2018.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Ari. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., cap. IV, art. 12.2, AsociatukZitrfj ”hotărăște asupra însușim rezultatelor anuale”; lit.h) „aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările anuale), modifică planul de activitate și bugetul și stanbilește politica de prețuri (remunerațiapentru activitățile societății)”;

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 20.06.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 541 reies următoarele : ” Conform Art 37, alin(4) din OUG 209/2011, “4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuiește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat” Având în vedere calitatea de Asociat al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea revizuirii componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL prin adăugarea componentei aferente afacerilor secundare, în condițiile îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2018.

Formula adițională de calcul care completează formula adoptată inițial, va fi:

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


C.U.I.: 37409961)          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn             Tel: 0314.334.452

Reg. Com J40/54S1/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algorithm.residential@gmail.com

construciiis3.ro

S. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Remunerația variabilă bazată pe profitabilitatea din afaceri secundare = 4U% * [Cifra de Afaceri generată de afaceri secundare - (Cheltuieli cu materii prime și consumabile utilizate în contractele desfășurate cu afaceri secundare + P% * Cheltuieli Salariale companie)]

Unde P% reprezintă Pondere nr. lucrători implicați direct în afaceri secundare

și se calculează cu formula: Pondere nr. lucrători implicați în afaceri secundare (P%) = (nr. ore lucrate direct în cadrul punctelor de lucru din cadrul afacerilor secundare * 100) / Total nr. ore lucrate direct de către lucrătorii implicați în execuție. Indicatorii de performanță nefinanciari și financiari, aprobați prin H.C.L.S.3 nr. 181/26.04.2018, constituie elemente față de care se determină îndeplinirea accederii la componenta variabilă a remunerației administratorilor Algorithm Construcții S3 S.R.L. Menționăm că aceștia au fost îndepliniți în totalitate în anul 2018. ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea revizuirii componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. prin adăugarea componentei aferente afacerilor secundare, în condițiile îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2018, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în vederea revizuirii componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. prin adăugarea componentei aferente afacerilor secundare, în condițiile îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2018,

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 541 din 20.06.2019.

Cu deosebită considerație, dl. Panait Radu Alin în calitate de Președinte C.A.Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteltomn            Tel: 0314334.452

Reg. Corn J40/5481/2017    R097RNCB0087157546060001 -Ron                                   Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algorithmresidential@grnail.coni

constructiis3.ro

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr. 242

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea revizuirii componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL prin adaugarea componentei aferente afacerilor secundare, in condițiile îndeplinirii indicatorilor cheie de performanta pentru anul 2018.

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Muu. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea revizuirii componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL prin adaugarea unei componente aferente afacerilor secundare, in condițiile îndeplinirii indicatorilor cheie de performanta pentru anul 2018.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


romania2019.euSocietatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Conform Art 37, alin(4) din OUG 209/2011 , “4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuiește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat”

Având în vedere calitatea de asociat al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea revizuirii componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL prin adaugarea componentei aferente afacerilor secundare, in condițiile îndeplinirii indicatorilor cheie de performanta pentru anul 2018.

Formula adițională de calcul care completează formula adoptată inițial, va fi:

Remunerația variabilă bazată pe profitabilitatea din afaceri secundare = 30% * [Cifra de Afaceri generată de afaceri secundare - (Cheltuieli cu materii prime și consumabile utilizate în contractele desfășurate cu afaceri secundare + P% * Cheltuieli Salariate companie)]

Unde P% reprezintă Pondere nr. lucrători implicați direct în afaceri secundare

și se calculează cu formula

ALGOR1TKK! CONSTRUCȚII S3


Pondere nr. lucrători implicați în afaceri secundare (P%) = (nr. ore lucrate direct în cadrul punctelor de lucru din cadrul afacerilor secundare * 100) / Total nr. ore lucrate direct de către lucrătorii implicați în execuție.

Indicatorii de performanță nefinanciari și financiari, aprobați prin HCLS3 nr. 181/26.04.2018, constituie elemente față de care se determină îndeplinirea accederii la componenta variabilă a remunerației administratorilor Algorithm Construcții S3 S.R.L. Menționăm ca aceștia au fost îndepliniți in totalitate in anul 2018.

Pentru aceste considerente, vă solicităm aprobarea revizuirii componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL prin adaugarea componentei aferente afacerilor secundare, in condițiile îndeplinirii indicatorilor cheie de performanta pentru anul 2018.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 31 din 19.06.2019 ale Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3 si nota de fundamentare nr. 4955 din 19.06.2019.

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație


ALOQHiTHM CONSTRUCȚII S3


QD

AC AC ,

<:î.;EiHinws!


Aprobat Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:


Nume

Cosocariu Alexandru Dan:

Dede Daniela:

Matache Doina Florentina:

Marinescu Gabriel Mircea:

Ușurelu Gabriel Alexandru:
Notă de fundamentareîn cadrul activității desfășurate pe parcursul anilor 2017, 2018 si 2019, compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. execută ca obiectiv principal etapa de punere în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric „Hala Laminor”, etapă care face parte din finalizarea și punerea în funcțiune a centrului cultural, social si de agrement Hala Laminor, dar pe parcursul aceleiași perioade au fost achiziționate utilaje menite utilizării în cadrul execuției Halei Laminor, dar și cu deschiderea spre utilizare în piața liberă. Odată cu achiziționarea activelor companiei Delta ACM 93, stocul intern de utilaje a crescut ceea ce ne face să ne îndreptăm spre construcții în care avem parteneri contractuali companii care nu se află sub autoritatea tutelară a Consiliului Local al Primăriei Sectorului 3.

Se dorește dezvoltarea companiei SC Algorithm Construcții S3 SRL într-un jucător important pe piața construcțiilor, iar noua cifra de afaceri din contractele cu parteneri contractuali care nu se află sub autoritatea tutelară a Consiliului Local al Primăriei Sectorului 3 nu se află sub

autoritatea tutelară a Consiliului Local al Primăriei Sectorului 3 este în creștere, de aici rezultând și necesitatea remunerării suplimentare a Consiliului de Administrație pentru contractele obținute și finalizate, toată această activitate producându-se în piața liberă în România. Această dezvoltare a companiei a fost evidențiată prin hotărârea de Consiliu de Administrație nr. 28 din 24.05.2019 prin care se arată evoluția crescătoare a afacerilor secundare, acestea fiind definite ca afaceri derulate cu companii care nu se află sub autoritatea tutelară a Consiliului Local al Primăriei Sector 3, respectiv afaceri realizate din crearea și oferirea de servicii de închiriere utilaje, vânzare și cumpărare de produse secundare exploatării actuale și nu numai și prestarea de servicii oferite, inclusiv prestarea de servicii către companii din sectorul privat și companii terțe care nu se află sub autoritatea tutelară a Consiliului Local al Primăriei Sector 3. Hotărârea CA nr. 31 din 19.06.2019 propune și include o formulă de calcul adițională pentru bonificația adițională rezultată din afacerile secundare generate și evidențiate în această notă de fundamentare. Evaluarea se va face anual de către specialiștii Consiliului Local al Primăriei Sectorului 3 și de entitățile direct implicate în proces și vizează eficiența de a genera afaceri secundare de către actualul Președinte al C.A. și Consiliu de Administrație și este conformă cu OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă în cadrul întreprinderilor publice.

Componenta remunerației variabile generată de către afacerile secundare (afaceri rezultate din relația cu companii care nu se află sub autoritatea tutelară a Consiliului Local al Primăriei Sector 3) va fi inclusă în revizuirea calculării remunerației variabile și va reprezenta 30% din profitul realizat din contractele din afaceri secundare, după următorul proces:

Se construiește o pondere reprezentativă pentru a exprima afacerile secundare generate la nivel de cheltuieli salariale, respectiv:

Pondere nr. lucrători implicați în afaceri secundare (P%) = (nr. ore lucrate direct în cadrul punctelor de lucru din cadrul afacerilor secundare * 100) / Total nr. ore lucrate direct de către lucrătorii implicați în execuțieAceastă pondere rezultată este aplicată și la cheltuielile generate cu angajații TESA, respectiv aceași pondere se aplică la volumul generat de către aceștia.

Pentru a ajunge la formula de calcul care să ne reprezinte profitul generat de către afacerile secundare, avem următorul proces:

Profit generat de afaceri secundare = Cifra de Afaceri generată de afaceri secundare -(Cheltuieli cu materii prime și consumabile utilizate în contractele desfășurate cu afaceri secundare + P% * Cheltuieli Salariate companie)

Unde P% reprezintă Pondere nr. lucrători implicați direct în afaceri secundare

Formula remunerație variabilă pentru afacerile secundare:

Remunerația variabilă bazată pe profitabilitatea din afaceri secundare = 30% * {Cifra de Afaceri generată de afaceri secundare - (Cheltuieli cu materii prime și consumabile utilizate în contractele desfășurate cu afaceri secundare + P% * Cheltuieli Salariate companie)]

Unde P% reprezintă Pondere nr. lucrători implicați direct în afaceri secundare

Distribuția componentei de remunerație generată din contractele din afaceri secundare către membri Consiliului de Administrație se va face conform următorului algoritm:

 • -  Președinte C.A.: 90% din suma oferită ca remunerație;

 • -  Membri C.A.: 2,5% per fiecare membru din CA, în total 10%.

Pentru a exemplifica relațiile contractuale deja demarate cu componenta din afaceri secundare, oferim ca exemplificare câteva dintre contractele demarate cu sectorul privat și pentru anul 2018, dar și pentru anul 2019:


romania2019.eu


pHSft$mT,îsowooi (sow.1


 • -   Contractul de vanzare nr. 232bis/l 3.11.2018 - obiectul contractului: deșeuri metalice. Beneficiarul contractului SC Dorisan Metal Com din Poenari, com. Ulmi, județul Giurgiu (J132/2011, CUI RO 28156833), contract cu rulaj total: 524.552,00 lei.

 • -   Contract de închiriere utilaje nr. 325/20.12.2018 - obiectul contractului: închiriere macara GROVE GMK. Beneficiarul contractului SC DACAR Logistic din blvd Mircea Vodă, nr. 44, bl. ml7, București (cod fiscal 3780007), contract cu rulaj total: 144.134.66 lei.

Contract de închiriere utilaje nr. 101/13.11.2018 - obiectul contractului: închiriere macara GROVE 80tone. Beneficiarul contractului SC DORNEIFF NACELE, cu sediul în Cristian, județul Sibiu (RO24126082, J32/1094/2008), contract cu rulaj total: 18.711,29 lei.

Contract de vânzare nr. 1193/04.12.2018 - obiectul contractului: reziduu concasat de beton din demolări. Beneficiarul contractului SC Tesaro Kit Construcții, cu sediul în str. Olari, nr. 7a, sector 2, București (RO30917561, J40/13503/2012), contract cu rulaj total: 8.734,60 lei.

Contract de închiriere utilaje nr. 287/12.11.2018 obiectul contractului: închiriere macara GROVE 80tone. Beneficiarul contractului SC Timpuri Noi Servicii, cu sediul în str. W. Stanciu, nr. 213, sector 4, București (RO473971), contractul cu rulaj total: 3.326,24 lei.

Contract de închiriere utilaje nr. 1/18.03.2019 obiectul contractului: închirierea multiple utilaje. Beneficiarul contractului SC Trustul de Clădiri Metropolitane București, cu sediul în str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 14-16, bl. my4, sector 3 (RO37992692, J40/13076/2017), contract cu rulaj total: 158.543,70 lei.


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


romanla2019.euCifra de afaceri netă pentru anul 2018 a fost de 2.786.297 lei, fapt care ne arată că respectiv contractele exemplificate anterior reprezintă o componentă principală a cifrei de afaceri generate, astfel nuanțând o componentă importantă a întregii afaceri per ansamblu prin componenta rezultată din contractele din afceri secundare generate.

Formula și distribuția remunerației variabile adiționale bazată pe profitabilitate vine în completarea formulei pentru remunerație variabilă bazată pe obiectivul de bază al companiei aprobată de Consiliul Local al Primăriei Sector 3, care are următoarea structură:

Componenta variabilă remunerație = (Valoare actualizată a construcției la final de etapă -Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate - Valoare actualizată a construcției la început de etapă) * (procent variabil)

Pentru anul 2018 procentul variabil a fost propus și aprobat la valoarea de 0,8%, pentru anul 2019 propunem aceeași valoare a procentului variabil, tot de 0,8%, iar pentru următorii 2 ani de mandat acesta va fi stabilit la sfârșit de an de mandat pentru anul următor de execuție, conform aprobării de către Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3, iar distribuția remunerației se va face după următorul algoritm:

Președinte C.A. este remunerat 80% din componenta variabilă a remunerației stabilită prin formula inițială;

- Ceilalți membri al Consiliului de Administrație (exceptând Președintele C.A.) remunerați cu 20% din componenta variabilă a remunerației, aceasta fiind distribuită în cote egale, respectiv către 5% la fiecare membru al C.A..

Pentru a susține cadrul legal al adăugării unei formule adiționale pentru remunerarea variabilă și care o completează pe cea legată de formula de remunerare creată în baza obiectivului planului de administrare aflat în derulare (execuție Hala Laminor și contractele având ca partener/client


romania2019.euPrimăria/Consilîul Local Sector 3 sau companii în care Primăria/Consiliul Local Sector 3 este autoritate tutelară) aducem în discuție articolul 37, alineatul 4, „Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuiește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat. ” Articolul parte din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice oferă cadrul legal avizării necesității revizuirii metodei de calcul a remunerației variabile pentru a bonifica eficiența Consiliului de Administrație al S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L. în a gestiona compania în plină expansiune în special către relațiile contractuale rezultate din afacerile secundare definite anterior.

Pentru a întări această notă de fundamentare aducem în discuție faptul că indicatorii de performanță aprobați prin HCL S3 nr. 181/26.04.2018 și validați ca fiind îndepliniți în totalitate pentru anul 2018 prin HCL S3 nr. 253/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL fapt care ne oferă oportunitatea de a completa metoda de calcul a remunerației prin utilizarea celor două formule prezentate anterior, iar componenta remunerației variabile în valoare netă va fi reprezentată de suma rezultatelor celor două formule pentru fiecare an în curs, dar revizuibilă anual, mai mult se clarifică calcularea remunerației variabile ca fiind în valoare netă în cadrul calcului rezultat în cele ce urmează:

Formula 1 - Remunerația variabilă bazată pe profitabilitatea din afaceri secundare = 30% * [Cifra de Afaceri generată de afaceri secundare - (Cheltuieli cu materii prime și consumabile utilizate în contractele desfășurate cu afaceri secundare + P% * Cheltuieli Salariate companie)]

Formula 2 - Componenta variabilă remunerație = (Valoare actualizată a construcției la final de etapă - Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate - Valoare actualizată a construcției la început de etapă) * (procent variabil)

Pentru anul 2018 valoare procentului variaibil aprobată prin HCLS3 nr. 181/26.04.2018 este de 0,8 iar pentru anul 2019 propunem spre aprobare o valoare a procentului variabil tot de 0,8.

Remunerație variabilă totală = Rezultat Formula 1 + Rezultat Formula 2

Distribuția remunerațiilor către Președintele Consiliului de Administrație și Consiliul de Administrație se va face după algoritmul stabilit anterior, iar mecanismul de calcul revizuit intră la vigoare începând cu data validării de către Consiliul Local al Primăriei Sector 3 a actualei note de fundamentare.

Anexam prezentei Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 28/24.05.2019, 29/24.05.2019 si 31/19.06.2019

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile ari. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Aigorithm Construcții S3 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Aigorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

® Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Aigorithm Construcții S3 SRL

 • •  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Aigorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Aigorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Conform evoluției activităților companiei S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. se ratifică faptul că există ca o pondere importantă în cifra de afaceri servicii de închiriere utilaje și vânzare/cumpărare de produse secundare exploatării Halei Laminor și nu numai, inclusiv și prestarea de servicii cu scopul obținerii profitabilității către companii care solicită serviciile oferite și prestarea de servicii către companii din sectorul privat și companii terțe care nu se află sub autoritatea tutelară a Consiliului Local al Primăriei Sectorului 3.

Art. 2 Aprobare actualizare plan de administrare conform situației actuale a companiei despre care s-au făcut precizări la Art. 1.

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte al Consiliului de Administrație


3.R.


ALGORITHM CONSTRUCȚII 33


romania2019,eu


Ac- w^Vc?* A'l2 ■■•            •*                                       «i r. .»>.I

OH5AS I3X‘‘ >£0'14001 I50QQO3 I


HOTARAREA Nr. 29 din 24.0S.2019

Având în vedere:

® Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Aigorithm Construcții S3 SRL,

o Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societarii Aigorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Aigorithm Construcții S3 SRL

 • •  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Aigorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Aigorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea formulei de calcul pentru componenta variabilă rezultată din afaceri secundare desfășurate cu companii care nu se află sub autoritatea tutelară a Consiliului Local al Primăriei Sector 3 astfel:

„Remunerația variabilă bazată pe profitabilitatea din afaceri secundare = 30% * (Profit din afaceri secundare) = 30% * (Cifra de afaceri generată din afaceri secundare - Total cheltuieli generate din afaceri secundare)”

Coșocariu Alexandru-Dan Președinte al Consiliului de AdministrațieALGORITHM CONSTRUCTtll S3


romania2019.euHOTARAREA Nr. 31 din 19.06.2019

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de infiintare a societarii Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

 • •  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă revizuirea componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL prin adaugarea componentei aferente afacerilor secundare, in condițiile îndeplinirii indicatorilor cheie de performanta pentru anul 2018.

Art. 2 Abrogare formula calcul aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 29 din data de 24.05.2019.

Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare.
SERVICIUL CONTROL INTERN

COM PARTIM ENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE-MAiLguvernantacarp0rativa@iprimarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7. Sector 3,032158, București


Nr. 457652/24.06.2019

Către,


CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:• Proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1323/20.06.2019, (înregistrată cu nr. 457378/24.06.2019) a societății Algorithm Residential S3 SRL,


în vederea inițierii proiectului menționat.întocmit de,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvemanță Corporativă

X

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința di data de . ........... 2d..               .............. ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris 1

punctul........../w.........de pe .ordinea dejzi-/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, <

consideră că acesta A FOST / NU A'FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/200 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


INTE, ICĂ ADRIANAHONȚARU VALERICA


MEMBRI:       __

RADU CONSTANTA


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTLAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul        ............de'pe ojdiireanderzi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de ..‘^.^......^......'...^^.1^...

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarp&jordinii public^rșj respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de              .....a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe~wtfeea_de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A F'OSTîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAV ORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


SECRETAR, VASILIU MARIANAVOINEAINOCENȚIU-IOAN