Hotărârea nr. 354/2019

HCLS3 nr.354 din 25.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 457217/CP/24.06.2019a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 456674/24.06.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

  • -  Adresa nr. 456675/24.06.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare,

  • -  HCGMB nr. 200/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, cu obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3;

  • -  Art. 12, pct. 12.1, lit. h) și m) din Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017 cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

  • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL în vederea demarării procedurii privind vânzarea mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății către Sectorul 3 al Municipiului București, în valoare totală cu TVA de 5,354,426.20 lei, prevăzute în Anexa care face parte integrantă la prezenta, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Administrarea Domeniului Public și societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
NR. 354

DIN 25.06.2019

CABINET PRIMAR

www.primarie3.ro


TELEFON (C04 O2>) 318 03 23 - 28 FAX (004 oîi) 318 03 04 E-MAIL cabirtetprim2r@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084. București

romania2019.eu

SECTOR 3


CABINET PRIMAR


Preșetfm □ Român oi b Cons..:sjl Uniunii Europene

EXPUNERE DE MOTIVE

iului de


la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consi Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3.

în calitatea sa de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate în politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu societățile la care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

în vederea eficientizării activității desfășurate de către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, activitate ce constă în lucrări de construcție, reamenajare și întreținere a drumurilor publice, precum și pentru o mai bună eficacitate și eficiență în gestionarea resurselor financiare ale societății, prin adresa nr. 180/21.06.2019 (nr. 456274/CP/21.06.2019), societatea ne aduce la cunoștință că intenționează să vândă către Sectorul 3 al Municipiului București mijloacele auto, utilajele, echipamentele și accesoriile aflate în patrimoniul societății, care vor fi date în folosință către Direcția Administrarea Domeniului Public.

Vânzarea parcului auto are ca scop obținerea resurselor financiare pentru finalizarea proiectelor aflate în desfășurare.

Ca urmare a celor expuse și luând în considerare raportul de specialitate nr. 456674/24.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.
E-MAIL guvemantacorporativa@)primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 456674/24.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211.

Prin adresa nr. 180/21.06.2019 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 456274/21.06.2019 se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății către Sectorul 3 al Municipiului București, care vor fi date în folosință către Direcția Administrarea Domeniului Public, din cadrul aparatului de specialitate.

Vânzarea parcului auto, are ca scop obținerea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obiectivelor și realizarea proiectelor aflate în curs de desfășurare, precum și reducerea cheltuielilor, asigurând astfel funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor prin prevenirea dublei evidențe privind întreținerea și repararea mijloacelor de transport, evidență ce generează costuri financiare nejustificate, în condițiile în care gestionarea acestora reprezintă o activitate complexă precum: asigurarea service-ului auto, valabilitate ITP, valabilitate tahograf, roviniete, revizii periodice, monitorizare consum carburant, asigurarea consumabilelor și asigurarea funcționalității utilajelor și echipamentelor.

în concordanță cu HCLS 3 nr. 303/17.07.2019, societatea AS3-Administrare Străzi a transmis către întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 este autoritate publică tuelară și către Sectorul 3 al Municipiului București, adresă de înștințare privind vânzarea mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și acesoriilor aflate în patrimoniul societății, iar Sectorul 3 prin Direcția Administrarea Domeniului Public a fost singura care și-a exprimat intenția de cumpărare a următoarelor:

Nr. Crt.

Denumire utilaj

Valoare fără TVA

TVA

Total

1

MINI ÎNCĂRCĂTOR KOMATSU SK815-5

165,726.02

31,487.94

197,213.96

2

MINI ÎNCĂRCĂTOR KOMATSU SK815-5

165,726.02

31,487.94

197,213.96

3

FREZĂ ASFALT WIRTGEN W100

474,615.74

90,176.99

564,792.73

4

FREZĂ ASFALT 2.IM MARCA

WIRTGEN TIP W2100

329,744.06

62,651.37

392,395.43

5

FREZĂ ASFALT WIRTGEN W100 0.5W

118,837.13

22,579.05

141,416.18

6

FINISOR ASFALT VOGELE SUPERBOY

39,945.37

7,589.62

47,534.99

7

FINISOR ASFALT VOGELE SI900-2

485,290.15

92,205.13

577,495.28

8

FINISOR ASFALT S2-2

497,668.30

94,556.98

592,225.28

9

VIBROCOMP ACTOR HAMM HD90

101,961.16

19,372.62

121,333.78

10

VIBROCOMPACTOR HAMM HD13

42,483.81

8,071.92

50,555.74

11

CILINDRU COMP ACTOR <5T HAMM HI

42,483.81

8,071.92

50,555.74

12

CILINDRU COMPACTOR >5T HAMM HI

101,961.16

19,372.62

121,333.78

13

TERMOCONTAINER TRANSPORT MIXTURI ASFALTICE HYDROG TIP TR-4H

344,256.20

65,408.68

409,664.88

14

TERMOCONTAINER ASFALT TIP 4500

123,923.54

23,545.47

147,469.01

15

PLACĂ COMPACTOARE

UNIDIRECȚIONALĂ WACKER 92 KG

7,568.40

1,438.00

9,006.40

16

PLACĂ COMPACTOARE DPS18HA CU REZ APĂ PT TRANSPORT

19,975.70

3,795.38

23,771.08

17

MAI COMPACTOR MOTOR ROBIN SUBARU 3.5CP

5,298.94

1,006.80

6,305.74

18

RĂSPANDITOR EMULSIE CU LANCE COMEBA

18,780.02

3,568.20

22,348.22

19

ECHIPAMENT DE COLMATAT ROSTURI HYDROG ZSK CU REMORCĂ

293,170.77

55,702.45

348,873.22

20

MOTOCOMPRESOR KAESER M43

67,575.00

12,839.25

80,414.25

21

MOTOCOMPRESOR KAESER M43

67,575.00

12,839.25

80,414.25

22

GENERATOR SUDURA + KIT

6,234.40

1,184.54

7,418.94

23

FINISOR S800-3I SERIE 08900350

392,647.32

74,602.99

467,250.31

24

CILINDRU COMPACTOR BW 120 AD5 TE

143,088.93

27,186.90

170,275.83

25

AUTOUTILITARĂ PEUGEOT BOXER

87,038.69

16,537.35

103,576.04

26

PRB

355,942.17

67,629.01

423,571.18

TOTAL

4,499,517.82

854,908.38

5,354,426.20

Conform Actului Constitutiv al societății art. 12, pct. 12.1 literele h) și m) : „Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are umătoarele atribuții principiale: h) aprobă programul de activitiate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății); m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.”

Ca urmare a celor prezentate în prezentul raport de specialitate, propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății.


Șef Serviciu Contr MartaAnexa la HCLS 3 nr3?&/.2rS<Q£-'LO^

Nr. Crt.

Denumire utilaj

Valoare fără TVA

TVA

Total

1

MINI ÎNCĂRCĂTOR KOMATSU SK815-5

165,726.02

31,487.94

197,213.96

2

MINI ÎNCĂRCĂTOR KOMATSU SK815-5

165,726.02

31,487.94

197,213.96

3

FREZĂ ASFALT WIRTGEN W100

474,615.74

90,176.99

564,792.73

4

FREZĂ ASFALT 2.IM MARCA

WIRTGEN TIP W2100

329,744.06

62,651.37

392,395.43

5

FREZĂ ASFALT WIRTGEN W100 0.5W

118,837.13

22,579.05

141,416.18

6

FINISOR ASFALT VOGELE SUPERBOY

39,945.37

7,589.62

47,534.99

7

FINISOR ASFALT VOGELE SI900-2

485,290.15

92,205.13

577,495.28

8

FINISOR ASFALT S2-2

497,668.30

94,556.98

592,225.28

9

VIBROCOMP ACTOR HAMM HD90

101,961.16

19,372.62

121,333.78

10

VIBROCOMPACTOR HAMM HD13

42,483.81

8,071.92

50,555.74

11

CILINDRU COMPACTOR <5T HAMM HI

42,483.81

8,071.92

50,555.74

12

CILINDRU COMPACTOR >5T HAMM HI

101,961.16

19,372.62

121,333.78

13

TERMOCONTAINER TRANSPORT MIXTURI ASFALTICE HYDROG TIP TR-4H

344,256.20

65,408.68

409,664.88

14

TERMOCONTAINER ASFALT TIP 4500

123,923.54

23,545.47

147,469.01

15

PLACĂ COMPACTOARE

UNIDIRECȚIONALĂ WACKER 92 KG

7,568.40

1,438.00

9,006.40

16

PLACĂ COMPACTOARE DPS18HA CU REZ APĂ PT TRANSPORT

19,975.70

3,795.38

23,771.08

17

MAI COMPACTOR MOTOR ROBIN SUBARU 3.5CP

5,298.94

1,006.80

6,305.74

18

RÂSPANDITOR EMULSIE CU LANCE COMEBA

18,780.02

3,568.20

22,348.22

19

ECHIPAMENT DE COLMATAT ROSTURI HYDROG ZSK CU REMORCĂ

293,170.77

55,702.45

348,873.22

20

MOTOCOMPRESOR KAESER M43

67,575.00

12,839.25

80,414.25

21

MOTOCOMPRESOR KAESER M43

67,575.00

12,839.25

80,414.25

22

GENERATOR SUDURA + K1T

6,234.40

1,184.54

7,418.94

23

FINISOR S800-3I SERIE 08900350

392,647.32

74,602.99

467,250.31

24

CILINDRU COMPACTOR BW 120 AD5 TE

143,088.93

27,186.90

170,275.83

25

AUTOUTILITARĂ PEUGEOT BOXER

87,038.69

16,537.35

103,576.04

26

PRB

355,942.17

67,629.01

423,571.18

TOTAL

4,499,517.82

854,90838

5,354,426.20
AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Titan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480 e-mail:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro


/

iESiRE*............


Către

Consiliul Local al Sectorului 3, București

Și

dl. Robert Sorin NEGOITĂ, Primarul Sectorului 3, București

Sediul

Calea Dudesti, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3

S.R.L.                                                            1

SECTOR 3 ..

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

cabinet primar

1.....£««


Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, Corp C, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI R037804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, respectând Art 12.1 din Actul Constitutiv al societății literele (h) "Adunarea Generală a Asociaților aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările) modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății), lit. (m) "Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 Euro inclusiv TVA, pentru fiecare investiție sau pentru investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget” și lit.(o) „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.


înaintăm prezenta,

Solicitare de Acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L..X

Q|

lise

) 1

14001 j
AV3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

. .TRARE


C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefbn:+40759 040 480 e-mail:sccretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

Subscrisa, AS3-ADMIN1STRARE STRĂZIS3 S.R.L. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr. 241/12.06.2017, având ca obiect principal de activitate „Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor” COD CAEN - 4211;

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

Societatea AS3-Administrare Străzi S3 A.R.L.,intenționează să vândă mijloacele auto, utilajele, echipamentele și accesoriile către Direcția Administrarea Domeniului Public, pentru a evita dubla evidență privind întreținerea și repararea mijloacelor de transport, evidență ce generează costuri financiare nejustificate, în condițiile în care gestionarea acestuia reprezintă o activitate complexă precum: asigurarea service-ului auto, valabilitate ITP, valabilitate tahograf, roviniete, revizii periodice, monitorizare consum carburant, asigurarea consumabilelor și asigurarea funcționalității utilajelor și echipamentelor.

Pentru o mai buna eficacitate și eficiență în gestionarea resurselor financiare ale societății, considerăm oportună vânzarea mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor, pentru a obține resurse financiare necesare realizării proiectelor societății, aflate în curs de desfășurare.

La prezenta adresă, anexăm următoarele documente:

- Lista cu mijloacele auto, utilajele, echipamentele și accesoriile aflate în patrimoniul societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, propuse spre vânzare.

-Adresa AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. nr. A423/20.06.2019, transmisă către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar majoritar.

-Răspunsul Direcției Administrarea Domeniului Public nr. 454735/20.06.2019

-Răspunsul A.D.P.B. S.A. nr. 1997/20.06.2019

-Răspunsul ITS3 nr. 946/20.06.2019

-Răspunsul O.P.S.3 , nr. 717/21.06.2019

-Răspunsul Algotithm Construcții S3 S.R.L. nr.5063/21.06.2019 -Răspunsul Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr. 5636/20.06.2019

Pentru toate aceste considerente, solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Cu deosebită considerație,


Președinte C.A.


Ioan CONSTANTINESCU W

Ir-

Anexa nr. 1 la adresa nr.

Nr.Crt.

Denumire Utilaj

Valoare f?r? TVA

TVA

Total cu TVA

1

MINIINCARCATOR KOMATSU SK815-5

165.726,02

31.487,94

197.213,96

2

MINIINCARCATOR KOMATSU SK815-5

165.726,02

31.487,94

197.213,96

3

FREZA ASFALT WIRTGEN W100

474.615,74

90.176,99

564.792,73

4

FREZA ASFALT 2.1M MARCA WIRTGEN TIP W2100

329.744,06

62.651,37

392.395,43

5

FREZA ASFALT WIRTGEN W100 0.5W

118.837,13

22.579,05

141.416,18

6

FINISOR ASFALT VOGELE SUPERBOY

39945,37

7.589,62

47.534,99

7

FINISOR ASFALT VOGELE S1900-2

485.290,15

92.205,13

577.495,28

8

FINISOR ASFALT S2-2

497.668,30

94.556,98

592.225,28

9

VIBROCOMPACTOR HAMM HD90

101.961,16

19.372,62

121.333,78

10

VIBROCOMPACTOR HAMM HD13

42.483,81

8.071,92

50.555,74

11

CILINDRU COMPACTOR <5T HAMM HI

42.483,81

8.071,92

50.555,74

12

CILINDRU COMPACTOR >5T HAMM HI

101.961,16

19.372,62

121.333,78

13

TERMOCONTAINER TRANSPORT MIXTURI ASFALTICE HYDROG TIP TR-4H

344.256,20

65.408,68

409.664,88

14

TERMOCONTAINER ASFALT TIP 4500

123.923,54

23.545,47

147.469,01

15

PLACA COMPACTOARE UNIDIRECȚIONALA WACKER 92 KG

7.568,40

1.438,00

9.006,40

16

PLACA COMPACTOARE DPS18HA CU REZ APA PT TRANSPORT

19.975,70

3.795,38

23.771,08

17

MAI COMPACTOR MOTOR ROBIN SUBARU 3.5CP

5.298,94

1.006,80

6.305,74

18

RASPANDITOR EMULSIE CU LANCE COMEBA

18.780,02

3.568,20

22.348,22

19

ECHIPAMENT DE COLMATAT ROSTURI HYDROG ZSK CU REMORCA

293.170,77

55.702,45

348.873,22

20

MOTOCOMPRESOR KAESER M43

67.575,00

12.839,25

80.414,25

21

MOTOCOMPRESOR KAESER M43

67.575,00

12.839,25

80.414,25

22

GENERATOR SUDURA + KIT

6.234,40

1.184,54

7.418,94

23

FINISOR S800-3I SERIE 08900350

392.647,32

74.602,99

467.250,31

24

CILINDRU COMPACTOR BW 120 AD5 TE

143.088,93

27.186,90

170.275,83

25

AUTOUTILITARA 3,5 TONE PENTRU TRANSPORT AUTO SI UTILAJE

87.038,69

16.537,35

103.576,04

26

PRB

355.942,17

67.629,01

423.571,18

TOTAL

4.499.517,82

854.908,38

5.354.426,20Specialist Achiziții Cristina BÎRZL -

[

i


AS3


h.. iTRARE

31C7UR 3


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1,Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480

E-maiksecretsria t@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro


Către:

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

office@activesector3 ,ro


Algorithm Residential S3 S.R.L.

algorithm.residential@gmail .com

Ordine și Protecție S3 S.R.L.

ops3 .solicitari@gmail.com

Internet și Tehnologie S3 S.R.L.

office@its3.ro

Algorithm Construcții S3 S.R.L. office@acs3.ro

Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

investitiispatiiverzi@yahoo.com

Administrarea Domeniului Public București S.A.

adpbsa@vahoo. com

Salubritate și deszăpezire S3

salubritate. s3 @vahoo. com

Direcția Administrare Domeniului Public domeniu.public@primarie3 ,ro


d.C. A$;-AubilN!STîîĂîlE STRĂZI Sî S.R.L.

ihăftffiit ?)r      Ptkâo

lESIîtț. ............."Z........................

............-AMAvând în vedere HCLS3 nr.303/17.07.2018 prin care se aprobă acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizare de produse sau prestare de servicii de către Sectorul 3 al Municipului București, vă informăm că AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. este în proces de demarare a procedurii de vânzare pentru ” mijloace auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniu”.

Anexăm prezentei lista cu mijloace auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniu.


AS3


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897Z2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1,Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-maiksecretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

în cazul în care sunteți interesați, vă rugăm să ne transmiteți răspunsul dumneavoastră până la data de 21.06.2019, până la ora 10.00.

Cu deosebită considerație,

Specialist Achiziții Cristina BÎRZU
Anexa nr. 1 la adresa nrft.^.'Ș. din data de

Nr.Crt.

Denumire Utilaj

Valoare f?r? TVA

TVA

Total cu TVA

1

MINIINCARCATOR KOMATSU SK815-5

165.726,02

31.487,94

197.213,96

2

MINIINCARCATOR KOMATSU SK815-5

165.726,02

31.487,94

197.213,96

3

FREZA ASFALT WIRTGEN W100

474.615,74

90.176,99

564.792,73

4

FREZA ASFALT 2.1M MARCA WIRTGEN TIP W2100

329.744,06

62.651,37

392.395,43

5

FREZA ASFALT WIRTGEN W100 0.5W

118.837,13

22.579,05

141.416,18

6

FINISOR ASFALT VOGELE SUPERBOY

39.945,37

7.589,62

47.534,99

7

FINISOR ASFALT VOGELE S1900-2

485.290,15

92.205,13

577.495,28

8

FINISOR ASFALT S2-2

497.668,30

94.556,98

592.225,28

9

VIBROCOMPACTOR HAMM HD90

101.961,16

19.372,62

121.333,78

10

ViBROCOMPACTOR HAMM HD13

42.483,81

8.071,92

50.555,74

11

CILINDRU COMPACTOR <5T HAMM HI

42.483,81

8.071,92

50.555,74

12

CILINDRU COMPACTOR >5T HAMM HI

101.961,16

19.372,62

121.333,78

13

TERMOCONTAINER TRANSPORT MIXTURI ASFALTICE HYDROG TIP TR-4H

344.256,20

65.408,68

409.664,88

14

TERMOCONTAINER ASFALT TIP 4500

123.923,54

23.545.47

147.469,01

15

PLACA COMPACTOARE UNIDIRECȚIONALA WACKER 92 KG

7.568,40

1.438,00

9.006,40

16

PLACA COMPACTOARE DPS18HA CU REZ APA PT TRANSPORT

19.975,70

3.795,38

23.771,08

17

MAI COMPACTOR MOTOR ROBIN SUBARU 3.5CP

5.298,94

1.006,80

6.305,74

18

RASPANDITOR EMULSIE CU LANCE COMEBA

18.780,02

3.568,20

22.348,22

19

ECHIPAMENT DE COLMATAT ROSTURI HYDROG ZSK CU REMORCA

293.170,77

55.702,45

348.873,22

20

MOTOCOMPRESOR KAESER M43

67.575,00

12.839.25

80.414,25

21

MOTOCOMPRESOR KAESER M43

67.575,00

12.839,25

80.414,25

22

GENERATOR SUDURA + KIT

6.234,40

1.184,54

7.418,94

23

FINISOR S800-3I SERIE 08900350

392.647,32

74.602,99

467.250,31

24

CILINDRU COMPACTOR BW 120 AD5 TE

143.088,93

27.186,90

170.275,83

25

AUTOUTILITARA 3,5 TONE PENTRU TRANSPORT AUTO SI UTILAJE

87.038,69

16.537,35

103.576,04

26

PRB

355.942,17

67.629,01

423.571,18

TOTAL

4.499.517,82

854.908,38

5.354.426,20

Specialist AchizițiiDIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PARCURI


TELEFON irou4aan) 341 □? 5 • z3 FAX (UD4 Q2i) 341 aj 15E-MAfL domeriupublic®pnmaries.ra

Str Intrarea Odobesti nr, 5-7, Sector 3,032158, București


! 3.C. AS3-ADMINBTRARE STRĂZI S3 S.R1. ®LMr.......................


Ziua.,


luna..... .QG......Anul.^ffl


Nr. ieșire^^/20.06.^5


Către:

Societatea AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Calea Vitan nr.242, Sector 3, București.

Urmare a adresei nr. A423 din data dc 20.06.2019, privind oferta de cumpărare a mijloacelor auto deținute de către Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., Direcția Administrarea Domeniului Public Sector 3 îșî exprimă interesul cu privire la cumpărarea, prin demararea unei proceduri de achiziție publică, în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a următoarelor mijloacelor auto:

NR. CRT.

DENUMIRE

U.M

CANTITATE

PREȚ FĂRĂ

TVA

PREȚ CU TVA

1

MINIÎNCÂRCĂTOR K0MATSU SK815-5

buc.

1

165.726,02

197.213,96

2

MINIÎNCÂRCĂTOR

KOMATSU SK815-5

buc.

1

165.726,02

197.213,96

3

FREZĂ ASFALT

WINRGENW100

buc.

1

474.615,74

564.792,73

4

FREZĂ ASFALT 2.1 M

MARCA WINTGEN TIP

W2100

buc.

1

329.744,06

392.395,43

5

FREZĂ ASFALT WIRTGEN W100 0.5 W

buc.

1

118.837,13

141.416,18

6

FINISOR ASFALT VOGELE SUPERBOY

buc.

1

39.945,37

47.534,99

7

FINISOR ASFALT

VOGELE SI 900-2

buc.

1

485.290,15

577.495,28

L L

FINISOR ASFALT S2-2

buc.

1

497.668,30

592.225,28 |
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PARCURI

TELEFON '0U4 t»i) 341 07 '5 • *8 FAX (00402!) J41 07 î 5 E-MAIL domeriu public®pnmariej.ro

Str intrarea Odobestr nr. 5 7, Sector 3, 032158, București

romanîa2019.eu

■Yeședirrîa României laConsiKul Uniuni Europene

9

VffiROCOMPACTOR HAMM HD90

buc.

1

101.961,16

121.333,78

10

VffiROCOMPACTOR HAMM HDD

buc.

1

42.483,81

50.555,73

11

CILINDRU COMPACTOR <5THAMMHI

buc.

1

42.483,81

50.555,73

12

CILINDRU COMPACTOR <5THAMMHI

buc.

1

101.961,16

121.333,78

13

TERMOCONTAINER TRANSPORT MIXTURI ASFALTICE

buc.

1

344.256,20

409.664,88

14

TERMOCONTAINER ASFALT TIP 4500

buc.

1

123.923,54

147.469,01

15

PLACĂ COMPACTOARE UNIDIRECȚIONALĂ WACKER

buc.

1

7-568,40

9.006,40

16

PLACĂ COMPACTOARE DPS18HA CU REZ APA PT TR

buc.

1

19.975,70

23.771,08

17

MAI COMPACTOR MOTOR ROBIN SUBARU 3.5 CP

buc.

1

5.298,94

6.305,74

18

RASPÂNDITOR EMULSIE CU LANCE COMEBA

buc.

1

18.780,02

22.348,22

19

ECHIPAMENT DE COLMATAT ROSTURI HYDROG ZSKCU REMORCĂ

buc.

1

293.170,77

348.873,22

20

MOTOCOMPRESOR

KAESERM43

buc.

1

67.575,00

80.414,25

21

MOTOCOMPRESOR

KAESERM43

buc.

1

67.575,00

80.414,25

22

GENERATOR SUDURĂ +

KIT

buc.

1

6.234,40

7.418,94

23

PRB

buc.

1

355.942,17

423.571,18

24

FINISOR S800-3I SERIE

08900350

buc.

1

392.647,32

467.250,31
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PARCURI

TELEFON [00402:1) 341 07 ’5 * z3 FAX (uU4 uzi) 341 07 15 E-MAIL domenii publlct93prirnariej.ro

Str Intrarea Odoaesti nr 5 7, Sector 3,032158, București

romania2019.eu

’rețedînlo Românieî la Consiliul Uniuni Europene

25

CILINDRU COMPACTOR BW120AD5TE

buc.

1

143,088,93

170.275,83

26

AUTOUTILITARA 3.5 TONE PENTRU TRANSPORTUL AUTO ȘI UTILAJE

buc.

1

87.038,69

103.576,04

TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA

4.499.517,82

TOTAL VALOARE TVA

854.90838

TOTAL VALOARE CU TVA

5.354.426,20

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


întocmit

Expert Asistent

Andra Penes<ȘtZJ?=-

©ADPB S.A.RC: J4WSS01/1997 CF10K09M flCH: ROOȘț fWCB 0074 0038 2107 OOtH TREZORERIE SECTOR 3:R0S7 TBEZ 7005 059X XXOO 3061


Către,

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

Prin prezenta, subscrisa ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI S.A. (S.C. ADPB S.A.), cu sediul social in București, Sector 3, str. Calea Vitan nr. 154-158, avand numărul de înregistrare ia Registrul Comerțului J40/9601/1997, C.U.1.10020943, reprezentată legal de dl. Florentin Corbuleanu, în calitate de Director General, avand in vedere adresa dvs. nr. 423/20.06.2019, înregistrata la ADPB S.A. cunr.1995/20.06.2019, va transmitem următoarele;

ADPB S.A. nu are disponibilitatea de a achiziționa mijloace auto, utilaje, echipamente si accesoriile menționate in adresa dvs.

In speranța ca răspunsul nostru referitor la situația ceruta este unul satisfăcător si pertinent, va asiguram de întreaga noasta disponibilitate.

Cu deosebita considerație,Nr. 946/20.06.2019


INTERNET & TEHNOLOGIE 53 CUI 8038189005; Nr tnreg, Reg. Com. J4O/154S2/2017 Tel.0310699145, Web: offlce@its3.ro, www.lts3.ro Calea Vrtan, nr. 242, birourile 1,2,6, Sect. 3, București

SX"’ĂSÎĂDMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. ihlTRARE t]r ^JiQh

Ziua rjj/..,,LHn!>......Ofe-AnuLcĂfi/.^

Către:        A53-Administrare Străzi S3,

în atenția: Doamnei Cristina BIRZU, Specialist Achiziții

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, nr. A423/20.06.2019, înregistrată la

INTERNET & TEHNOLOGIE S3 cu nr. 945/20.06.2019Zvă comunicăm faptul că societatea noastră nu este interesată de achiziția echipamentelor menționate.

GROSuWlsțlnel.a,Director GeȘ^ral Adjunct

îjV

S.C. ASJ-ADNUMtSTRAfîE STRĂZI S3 S.R.L. INTRARE AU ©5

.■jăsr^......................................-"•

■ Ziua....!

.......


0PS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL Str. Calea Vitan , nr. 154-158, Clădire Administrativă ,

București, Sector 3

C.U.I.RO 37410026

J 40/5480/19.04.2017.05.

Nr. 717/21.06.2019

Către,

SC. AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

Referitor la Adresa Dvs. din data de 21.06.2019, dorim să vă informăm faptul că societatea OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL , reprezentată de D-ul Bunescu Alexandru - Răzvan , in calitate de Președinte al Consiliului de administrație , NU ESTE INTERESATĂ de oferta dvs. cuprinsa in adresa sus-meutionata.

Data: 21.06.2019

OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Președinte al Consiliului de Administrație

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN


Către

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Sediul

CALEA DUDEȘTI NR. 242, SECTOR 3

Referitor

RĂSPUNS ADRESĂ


ALOaiUTHM CONSTRUCȚII S3
romania2019.eu


S.R

AC

Srî

AC

ISO.MWI 1SOWI1 1

SC ALGORITHM CflNSIRUCTJ 33 SRL !

50 6"?


Ca unnare a adresei dumneavoastră, vă informăm că societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.. persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr, J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, nu dorește achiziționarea mijloacelor auto, a utilajelor, a echipamentelor și accesoriilor aflate in patrimoniul dumneavoastră.

Cu deosebita considerație,: S.C. AS3-ADHIN1STRÂKE STRĂZI S3 S.R.L. iMTRARE Hr J&oțl..............

IEȘIRE,                              ,

Ziua-^....1Uina.l.......?

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

5;;.                            55'. i. :-ec7.: ■     ■’j.:.r

Tsia™: -4? î i ii E-nail- >r‘ics£ .-■îirf’-’r.-r-i t-.-VAw'.aciJvesa.ra


Către:     AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.RĂSPUNS LA ADRESA NR. A423/20.06.2019

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., cu sediul in Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/14752/2012, CUI 31012790, cont bancar R035UGBI0000022022893, deschis la banca Garanti Bank, reprezentata legal de Dl. Corbuleanu Florentin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

Urmare a adresei transmise de către AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, cu nr. A423/20.06.2019 si inregistrata la sediul subscrisei cu nr. 5634/20.06.2019 va informam următoarele;

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. nu este interesata sa participe la procedura de vanzare pentru mijloace auto, utilaje, echipamente si accesorii aflate in patrimoniu AS3 - Administrare Străzi S3 SRL.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Președinte Consiliu de Administrație

Corbuleanu FlorentinSERVICIUL CONTROL INTERN

COM PARTIM ENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@prirri8rie3.ro

Str. fntrarea Ocfobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 456675/24.06.2019

Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 180/21.06.2019 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.456274/21.06.2019, în vederea inițierii proiectului menționat.


întocmit,

Compartiment Guv antă Corporativă


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul............. de pe ordinea dc zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de..........................................

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de . ....... ............. ..... a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..........6...........de-pe ordinoa do zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

>

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT r


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.................de pe ordinea de

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de.................

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii pjțbliqe și respec drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința xlin data de                           a an.

proiectul de hotărâre înscris la punctul.........de peordinca-de-zi- / suplimentarea ordii

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-F9ST întocmit în conformits prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/. privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterii Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respect drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotă