Hotărârea nr. 353/2019

HCLS3 nr.353 din 25.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București                       i

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a contractului având ca obiect

” Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrășcanu”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 456340/CP/21.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.455350/21.06.2019 al Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  Procesul verbal de atribuire nr. 454776/20.06.2019 al Comisiei de analiză;

 • -  Nota justificativă nr.455293 /21.06.2019 a Direcției Investiții și Achiziții;

Anunțul de intenție nr. 1966/31.05.2019 al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL înregistrat cu nr. 432217/CP/31.05.2019;

 • -  Adresa nr. 455384/21.06.2019 a Direcției Investiții și Achiziții;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de atribuire, întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect ” Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrășcanu", în valoare totală de 569.557,95 lei inclusiv TVA și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății S3 Investiții Spații Verzi SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect ''Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrășcanu"în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.NR. 353

DIN 25.06.2019

vc.A_, ta KCLS*b %'S^/23^.O^-2,01^   / aprobâT^jmar,

ROBERTSORIN N$3OITA /’*• ■' -s      aJ

I t.f i jr Ltf!

PROCES VERBAL DE ANALIZA a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului” Proiect tehnic si lucrări de reparații la imobilul din Lucretiu Patrascanu”

întreprinderea publică invitată: Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L.

Valoarea estimată din documentele aferente procedurii: 504.201,68 Iei fara TVA, respectiv 600.000,00 lei cu TVA Elementele principale ale propunerii financiare:

 • 1. Proiect tehnic pentru lucrări de reparații la imobilul din Lucretiu Patrascanu” - 4. 992,10 lei fara TVA

- 5.940,59 lei inclusiv TVA

 • 2. Lucrări de reparații la imobilul din Lucretiu Patrascanu - 499.209,58 lei fara TVA

- 594.059,41 inclusiv TVA

Documentele depuse în cadrul ofertei:

 • a) Documentele de calificare

 • b) Propunerea tehnică

 • c) Propunerea financiară încheiat astăzi, 19.06.2019 cu ocazia ședinței de deschidere a ofertei depuse de Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 - Cabinet Primar cu nr.452180/19.06.2019 (înregistrată la întreprinderea publică cu nr. 2090/19.06.2019).

Comisia de analiza numită prin Dispoziția nr, 2711 din data 18.06.2019 compusă din: Adrian Țugui - președinte Veronica Nicolae - secretar


Camelia Gavrilă - membru

Emilia Carabulea - membru

Irina Vasile       - membru

Membrii supleanți: Alina Ioana Dura

Roxana Parvan

Având in vedere ca doamna Nicolae Veronica, avand calitatea de membru, se afla in concediu de odihna, aceasta va fi inlocuita cu memebrul supleant- doamna Dura Alina Ioana.

Președintele Comisiei face precizarea că această procedură s-a organizat în baza:

Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15,11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr, 98/2016 privind achizițiile publice.

Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobata prin Hotararea nr. 530/15.11.2018.

Având in vedere:

Anunțul de intenție al societății INVESTIȚII SPATII VERZIS3 S.R.L.nr. 1966/31.05.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr. 432217/31.05.2019;

Modelul de contract, Caietul de sarcini nr. 437943/05.06.2019 și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L.a lucrărilor aferente proiectului ” Proiect tehnic pentru lucrări de reparații la imobilul din Lucretiu Patrascanu”, transmise prin adresa Direcției Investiții si Achiziții nr.439465/06.06.2019;

- Nota Direcției Investiții si Achiziții- Serviciul Investiții, Lucrări Publice privind determinarea valorii estimate nr. 430889/30.05.2019, aprobată de Primarul Sectorului 3;

Referatul nr. 439802/06.06.2019 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii si angajarea sumei de 600.000,00 lei cu TVA, in vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L, a lucrărilor aferente proiectului " Proiect tehnic pentru lucrări de reparații la imobilul din Lucretiu Patrascanu”

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 268/16.05.2019 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2019 al societarii INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL;

Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr. 2711 din data 18.06.2019, emisa de către Primarul Sectorului 3; Oferta depusă de Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. înregistrată Ia Primăria Sector 3 - Cabinet Primar cu nr. 452180/19.06.2019.

PV de deschidere nr. 453253/19.06.2019.


Drept urmare, Comisia de evaluare s-a intrunit astazi 20.06.2019,

Se trece la analiza ofertei:

 • A. CALIFICAREA OFERTANTULUI

Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L a depus următoarele înscrisuri solicitate prin documentația de atribuire:

Cerința minimă de calificare

Documentele solicitate

Documente depuse de ofertant ca urmare a Invitației de participare nr. 422611/24.05.2019

Observații

1. Situația personala a ofertantului

a) Declarație privind indeplinirea cumulativa a condițiilor prevăzute de art 31 alin. 1 din Legea nr.

98/2016 privind achizițiile publice (completarea

Formularului 1)

Formularul 1 FN/19.06.2019., semnata si stampilata, pag. 1

Cerință îndeplinită

b) Declarație privind identificarea conflictului de interese (completarea Formularului 2)

Formularul 2 FN/19.06.2019, semnata si stampilata, pag.2

Cerință îndeplinită

c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget |

- Certificat de atestare fiscala, emis de ANAF cu nr. 1264354/10.06.2019, fara

Cerință îndeplinită

1 local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării.

obligații restante la 31.05.2019, pag. 3-3bis - Certificat de atestare fiscala emis de DGITL Sector 3 cu nr.

1901560/ 19.06.2019, cu mențiunea - nu figurează cu creanțe bugetare de plata scadente către bugetul local la data întocmirii, pag. 89

d) C.U.I.

Certificat de înregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comerțului, seria Bnr. 3841143/06.09.2017, pag.6

Cerință îndeplinită

e) Actul constitutiv al societății actualizat

Act constitutiv al societății din

22.04.2019, pag. 7- 19

Cerință îndeplinită

f) Hotărârea CLS3 de înființare a societății

Hotărârea CLS3 nr.

356/25.08.2017, pag. 20-23

Cerință îndeplinită

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se vor prezenta și informații legate de structura acționariatului, reprezentanții legali, obiectul de activitate, reale și actuale la momentul prezentării ofertei.

Notă:

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.

Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului in baza declarației pe propria răspundere inregistrata sub nr. 219802/23.04.2019, eliberat la data de 25.04.2019.

Pag. 4-5

Activitate principală:

 • - 4120- Lucrări de construcții a clădirilor clădirilor rezidențiale si nerezidentiale. Activitati secundare: -4322- Lucrări de instalații sanitare, încălzire si de aer condiționat

 • - 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții.

 • - 4399- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a;

 • - 4333- Lucrări de pardoseli si ilacare a pereților;

 • - 4334- Lucrări de vopsitorie si montări de geamuri;

 • - 4339- Alte lucrări de finisare; -7111- Activitati de arhitectura -7112- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;

7120- Activitati de testări si analize tehnice;

Cerință îndeplinită

2.

Capacitatea

a) Cifra de afaceri/ Hotărârile CLS3 privind aprobarea programului de activitate pe anul în curs și anii

-Hotărârea CLS3 nr.

268/16.05.2019 prin care se

Cerință îndeplinită

economica si financiara


anteriori/orice alte documente, din care să rezulte că mai mult de 80% din activitatea întreprinderii publice este efectuată în vederea îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredințate de Sectorul 3


aproba Bilatul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2018 al societarii, si al Programului de activitate pentru anul 2019.

pag, 24-25.


b) documente din care să rezulte experiența similară, respectiv în construcții civile


- Contract de lucrări nr. 63680/17.04.2018 incheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București avand ca obiect „ Lucrări de amenajare si modernizare a locurilor de joaca si a spatiilor verzi adiacente la : Cresa Potcoava; Cresa Ghiocelul; Cresa Cerceluș ; Cresa Titan IV din sectorul 3 „ + Anexa pag. 26^41;


Cerință îndeplinită


3. Capacitatea tehnică și/sau profesională


a) Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și al cadrelor de conducere (completarea Formularului 3)


b) Declarație și Lista privind personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului (completarea Formularului 4)


Formularul 3 FN din

19.06.2019.

Personal angajat -103, din care personal de conducere —2, pag. 42.______________________

Formularul 4 FN din 19.06.2019., pag. 43


Cerință îndeplinită


Cerință îndeplinită


Lista referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea contractului, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările și completările ulterioare trebuie să cuprindă cel puțin următorul personal:


Anexa 1 la Formularul 4,

pag. 44


Cerință îndeplinită


Manager de proiect

Managerul de Proiect trebuie să aibă toate abilitățile necesare și posibilitățile pentru îndeplinirea adecvată a celor de mai jos

Managerul de proiect, în îndeplinirea obiectului prezentului contract, are următoarele atribuții: -coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, consultanții și pe alți colaboratori implicați;

-stabilește relații de colaborare pe termen lung cu îărțile implicate în executarea proiectului;

-asigură resursele necesare bunei desfășurări a >roiectului;

-monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse conform graficului de execuție și termenul final impus de Beneficiar și redactează rapoarte lunare către acesta cu respectarea datelor nevăzute în contract;


Predescu Dan


documente:

 • - Decizia interna nr. 281/18.06.2019 de numire in funcția de Manager de proiect, pag. 74;

 • - Diploma de inginer seria F, nr. 14422/673/11.03.1991, eliberata de Institutul de construcții București -Facultatea de Instalații, specializarea Instalații pt construcții,

jag. 79.

 • - CV, pag. 65-67.


Cerință îndeplinită-asigură circulația informației în cadrul proiectului, organizând periodic întâlniri cu echipa de proiect și Beneficiar;

-asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și informează la timp echipa de management despre problemele aparate si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau;

-arhiveaza corespunzător toata documentația legata de proiect;

-răspunde de rezolvarea prompta a problemelor de comunicare ce apar in cadrul activităților proiectului; -răspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul sau de activitate; -asigura un climat de colaborare intre toti angajatii implicați in proiect;

-răspunde de gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea proiectului, precum si alocarea lor corecta activităților proiectului;

o Organizează și prezidează întâlnirile cu echipele de proiectare, fixează agenda întâlnirilor, întocmește și emite minutele sau procesele verbale de ședința aferente acestor întâlniri

o Monitorizează periodic evoluția conform Graficului de execuție al lucrărilor

o Asigura legătură cu Proiectantul general pentru a asigura implementarea adecvata a specificațiilor din cadrul documentației proiectului.

o Verifica listele de cantitati din proiectul predat de Proiectant.

o Prezintă un raport lunar scris Clientului, descriind evoluția lucrărilor conform Graficului de execuție, o evaluare a zonelor de risc și recomandările pentru respectarea termenelor de execuție stabilite, o Stabilește un program de întâlniri pentru etapa de construcție agreată împreună cu toate părțile. Asigură supravegherea zilnică și coordonarea lucrărilor împreună cu supraveghetorii de șantier ai antreprenorilor de specialitate.

o Respecta legislația in vigoare aplicabila in îndeplinirea tuturor obligațiilor sale ce fac obiectul prezentului contract

o Monitorizează graficul de execuție al fazelor de proiectare astfel incat acestea sa se încadreze in graficul general de execuție al întregului proiect.

o Monitorizează periodic evoluția lucrărilor față de programul de construcție-GRAFICUL DE EXECUȚIE AL LUCRĂRILOR stabilit cu Clientul pentru a verifica dacă evoluția lucrărilor se conformează acestuia.

o Managerul de proiect asigura si verifica prin personalul autorizat: măsurătorile cantităților executate, calitatea lucrărilor, confirma si avizeaza situațiile de lucrări precum si termenele de execuție ale acestora, astfel incat graficul de execuție sa fie in


deplina concodanta cu graficul de execuție general stabilit cu Clientul.

o Ia masuri pentru respectarea termenelor de execuție;

o Monitorizează si răspunde de notificarea personalului abilitat despre valabilitatea autorizațiilor de construire astfel incat acestea sa nu isi piarda termenul de valabilitate pe toata perioada de execuție a construcțiilor

o Participă la întâlniri săptămânal si ori de cate ori va fi nevoie, va întocmi și emite procesul-verbal și lista activităților privind execuția lucrărilor o Prezintă un raport lunar scris Clientului, descriind evoluția lucrărilor conform Graficului de execuție, o evaluare a zonelor de risc și recomandările pentru respectarea termenelor de execuție stabilite o Finalizează și întocmește contabilizarea finală (generală) a proiectului.


- Șef de șantier -studii superioare in domeniu: -experiență profesională specifică: cel puțin 1 (un) proiect/contract de execuție lucrări (indiferent de obiect) la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare;


Predescu Dan

Documente:

 • - Decizia interna

nr.281/18.06.2019 de numire in funcția de Manager de proiect, pag. 74;

 • - Diploma de inginer seria F, nr. 14422/673/11.03.1991, eliberata de Institutul de construcții București -Facultatea de Instalații, specializarea Instalații pt construcții,

pag. 79.

 • - CV, pag. 65-67.


Cerință îndeplinită


- Inginer specializarea construcții civile: absolvent studii superioare în domeniul construcții civile, cu vechime in execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;


Stanescu Valentin

documente:

 • - Decizia nr. 2/11.05.2018, jg.104

 • - Autorizație Responsabil Tehnic cu Execuția nr.00000217/10.04.2017, eliberat de Inspectoratul de Stat in Construcții pentru domeniul 1.1-Construcții civile, industriale și agricole, 9.1-Construcții edilitare si de gospodărie comunala, pg.80

 • - Legitimație RTE valabila pana la 10.04.2022, pag. 80


Cerință îndeplinită


 • - Diplomă Seria C

nr. 16627/127/06.04.1985 eliberata de Institutul de construcții București, Facultatea de Hidrotehnica -specializarea construcții hidrotehnice, pag. 91

 • - CV semnat, pag. 94-97.

Inginer specializarea instalații pentru construcții: absolvent studii superioare instalații pentru construcții, care va răspunde numai de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

CRISTESCU MIHAI

 • - Diplomă de licență seria H nr.0006675/75/27.01.2010 eliberat de Universitatea Tehnica de Construcții București-Facultatea de Instalații- specializarea Instalații pentru construcții, pag.98

 • - CV semnat, pg. 102-103

Cerință îndeplinită

- Responsabil CQ: conform Legii nr. 10/1995 din 18/01/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările si completările ulterioare: se va prezenta decizie de numire sau echivalent;

M AN OLE NICOLAE

Responsabil cu controlul tehnic de calitate

 • - Decizia nr.237/13.05.2019, pag.93.

 • - Diplomă de inginer seria C nr.0285420/402/20.02.2013

 • - CV semnat, pag.68-69

Cerință îndeplinită

 • - Responsabil RTE

 • - să fie atestat de către organismul abilitat, ca Responsabil tehnic cu execuția (RTE), pentru domeniile aferente proiectului. Se va prezenta atestatul / legitimația in termen de valabilitate, conform egislatiei in vigoare.

STANE SCU VALENTIN

Documente:

 • - Decizia nr. 2/11.05.2018, pg.104

 • - Autorizație Responsabil Tehnic cu Execuția

nr.00000217/10.04.2017, eliberat de Inspectoratul de Stat in Construcții pentru domeniul 1.1-Construcții civile, industriale și agricole, 9.1-Construcții edilitare si de gospodărie comunala, pg.80

 • - Legitimație RTE valabila iana la 10.04.2022, pag. 80

 • - Diplomă Seria C nr.16627/127/06.04.1985 eliberata de Institutul de construcții București, Facultatea de Hidrotehnica -specializarea construcții udrotehnice, pag. 91

 • - CV semnat, pag. 94-97.

Cerință îndeplinită

Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta următoarele documente:

CRISTESCU MIHAI

- Diplomă de licență seria H nr.0006675/75/27.01.2010

 • - Autorizații/certificate/diploma/decizii în termen de valabilitate la momentul prezentării ofertei.

 • - Diplome de studii, unde este solicitat.

 • - Documente edificatoare din care să reiasă experiența solicitată, cum ar fi: recomandări/referințe/contracte de muncă/de colaborare/copie de pe Revisal/alte acte doveditoare (în copii lizibile cu mențiunea „conform cu originalul”) din care să reiasa experiența specifica solicitata.

Specialiștii RTE nu vor prezenta documente privind experiența profesională.

Pentru personalul enumerat mai sus se vor prezenta în copie cu mențiunea "conform cu originalul”: CV, copii după diplome, adeverințe, atestate și certificate. CV-urile vor fi semnate de către titulari.

Prezentarea tuturor documentelor se va face în limba româna sau traducere autorizată.

Notă:

Orice modificare în componența echipei, ulterioară contractării, va fi comunicată beneficiarului, operatorul economic având obligația să păstreze echipa cu calificările impuse prin prezenta documentație,

 • c) Declarație pe proprie răspundere și Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce vor fi deținute, indiferent de modalitatea juridică.

(completarea Formularului 5)

Notă: se vor respecta normativele tehnice în vigoare pentru punerea în operă a tuturor materialelor.

Standarde ' de asigurare a calitatii si de protecție a mediului


eliberat de Universitatea Tehnica de Construcții București-Facultatea de Instalații- specializarea Instalații pentru construcții, pag.98

 • - Autorizație Responsabil Tehnic cu Execuția nr.00002427/22.09.2017, eliberat de Inspectoratul de Stat in Construcții pentru domeniul 6.2-Instalatii termice, sanitare si de ventilatie/climatizare, pg.99

 • - Legitimație RTE valabila pana la 15.05.2020, pag. 100

 • - CV semnat, pg. 102-103.


a) Proceduri/manual de calitate/activitate procedurala, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifîicat SR EN ISO 9001 sau certificat emis de un organism de certificare.

)) Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare.

Formularul nr.5 Declarație pe proprie răspundere și Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce vor fi deținute, indiferent de modalitatea juridică FN /19.06.2019. pg.81 Anexa -Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele

_________tehnice, pg.82__

 • - Certificat Sistem de               Cerința

managementul calitatii SR EN    îndeplinita

ISO 9001:2015 valabil

23.07.2021, pg 88Modul de prezentare a


Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele/specificațiile (inclusiv


Propunerea tehnica este prezentata intr-o maniera organizata, in conformitate cu cerințele caietului de sarcini.


Cerința îndeplinita


propunerii tehnice


Modul de prezentare a propunerii financiare


tehnice) prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.

Propunerea tehnica se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertei să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini.______________________________________________________

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat. Executantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.

Oferta financiară va fi exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA.

Se vor prezenta centralizatoarele pe obiecte și al investiției, devizele ofertă și listele de echipamente și resurse materiale, forța de muncă, utilaje si transport, ce au la bază listele de cantități (antemăsuratorile) întocmite de către ofertant după cum urmează:

 • •      Formularul FI -Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

 • •      Formularul F2 -Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări

 • •      Formularul F3 -Lista cuprinzând cantitățile de lucrări

Ofertantul va lua în calcul toate categoriile de lucrări anexate la prezentul caiet de sarcini fiind răspunzător de întocmirea devizului ofertă, ce va conține toate lucrările necesare realizării obiectivului.

Pg.1-2

Graficul de realizare al lucrărilor - Pg.3


Ofertantul a prezentat propunerea financiara cu toate informațiile cu privire la pretu contractului conform documentației de atribuire. Oferta financiară a fost exprimată în lei, fara tva. -pg. 1-16


Cerința îndeplinita.


In cazul in care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri intre parii, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Primarul Sectorului 3, preturile aferente acestora fiind aprobate ulterior prin Hotărâre de către Consiliul Local Sector 3.

 • •     Formularul C6 -Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

 • •     Formularul C7 -Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

 • •     Formularul C8 -Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții

 • •     Formularul C9 -Lista cuprinzând consumurile privind transporturile

 • •      Formularul F4 -Lista privind utilajele și echipamentele tehnologice, dotări, inclusiv fișele tehnice.

_.a recapitulația devizului se vor folosi coeficienții stabiliți de lege precum si coeficienții proprii ai executantului (cheltuieli indirecte).

Propunerea financiară va include toate costurile si orice cheltuieli legate de execuție, manipulare, procurare, transport, depozitare, testare, punere în

Centralizatoare pe obiecte:

Formularul FI - centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, pg. 1 Formularul F2 - centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări pentru obiectul 0001-RENOVARE pg.2 Fomularul F3 - lista cuprinzând cantitatile de lucrări pe categorii de lucrari-pg.3-6 Formularul F4- lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotări, - NU ESTE CAZUL pg. 17 Formularul C6 - lista cuprinzând consumul de resurse materiale, pg.7-13 Formularul C7 - lista cuprinzând consumurile cu mana de lucru, pg. 14. : formularul C8 - lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții, pg. 1Formularul C9 - lista cuprinzând consumurile jrivind transporturile, pg. 16


Propunerea financiara are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.funcțiune inclusiv probe tehnologice, eventualele remedieri în perioada de garanție și orice alte cheltuieli până la recepția finală, inclusiv cheltuieli cu contractul de salubrizare (pentru transportul, descărcarea și nivelarea deșeurilor si molozului la gropile oficiale) și alte cheltuieli și taxe considerate necesare realizării obiectivului de investiții, conform cerințelor cuprinse în caietul de sarcini si anexe.

Propunerea financiara are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară) în original.

Propunerea tehnică si propunerea financiară vor fi prezentate si in format electronic, pe CD, format Word și format PDF. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentanții autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract și vor fi îndosariate, astfel incât să nu conțină nici o foaie volantă. Fiecare pagină va fi numerotată, semnată și ștampilată de persoane autorizate din cadrul societății. Va fi prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care va conține și specimenele de semnătură ale acestora. Fiecare componentă a ofertei va avea pe prima/primele pagina/pagini un opis, cu indicarea numărului paginii la care se găseăte fiecare document; la finalul opisului se va menționa: Prezentul dosar, .... (se va scrie ce componentă a ofertei conține dosarul - original), conține “x” pagini (atentie: pagini, nu foii). Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către persoanele autorizate sa semneze oferta. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul corespunzător și să menționeze “ORIGINAL” . Plicul/pachetul trebuie sa cuprindă 3 plicuri/pachete distincte, marcate corespunzător și anume:

-documentele de calificare, plic/pachet separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE”;

- propunerea tehnica marcat „PROPUNERE TEHNICA”;

-propunere financiara marcat „PROPUNERE FINANCIARA”

Pe plicul/pachetul exterior se scrie numai adresa autorității contractante și inscripția: „OFERTA IN SCOPUL ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE LUCRĂRI AVAND CA OBIECT

Plicul va fi depus la sediul autorității contractante, la îiroul Unic, însoțit de Scrisoarea de înaintare și împuternicirea reprezentantului ofertantului.

A prezentat documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară în original. Au fost prezentate doar in format scris. Documentele sunt semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul legal. Documentele au fost depuse la Sectorul 3 al Municipiului București indosariate, marcate si sigilate conform cerințelor cu scrisoarea de inaintare nr.2090/19.06.2019 inregistrata la Cabinet Primar sub nr.452180/19.06.2019.

Cerința îndeplinita.

A

* i

«i

Nr. de inregistrare a ofertei Data /locul

Denumire ofertant /Reprezentant

Oferta înregistrata la Primăria Sector 3 -Cabinet Primar cu nr.452180 /19.06.2019 (înregistrată la întreprinderea publică cu nr. 2090/19.06.2019).

Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L

Nume reprezentant legal

SIMONA ANDREEA BALASA        ,

—--

Propunerea tehnica si propunerea financiara fac parte componenta din oferta.


 • B. EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE


In continuare, Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică in sensul corespondentei cu prevederile cerin prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare

In urma desfășurării procesului de evaluare al propunerii tehnice in raport cu cerințele caietului de sarcini si pe baza informațiilor prezentate in propunerea tehnica, comisia de analiza, a constatat următoarele:

- Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin propunerea tehnica prezentata, aceasta fiind conforma cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare.

 • C. EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Comisia de analiza a trecut la verificarea si evaluarea propunerii financiare depusa de către ofertant, astfel:

Propunerea financiara a fost evaluata de comisia de analiza pentru a verifica corelarea acesteia cu prevederile documentației de atribuire, prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofertanti). Totodată, s-a analizat și corespondența acesteia cu propunerea tehnică a ofertantului.

Elementele principale ale ofertei financiare prezentata de către Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L:

Nr. crt.

Obiectiv

Valoare exclusiv TVA

Valoare TVA

Valoare totala inclusiv TVA

1.

Proiect tehnic si lucrări de reparații la imobilul din Lucretiu Patrascanu ”

4.738,81 lei

900.37 lei

5.639,18 lei

2.

Lucrări de reparații la imobilul din Lucretiu Patrascanu"

473.881,32 lei

90.037,45 lei

563.918,77 lei

TOTAL

478.620,13 lei

90.937,82 lei

569.557,95 lei

Durată de prestare:

elaborarea proiectului tehnic:

 • - 10 zile de la dată emiterii notei de comandă, cu drept de predare in avans;

execuția lucrărilor de reparații:

 • - 80 zile calendaristice de la dată emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, cu drept de finalizare în avans;

Propunerea financiara prezentata de către Societatea IN VES TI I 11 SPATII VERZI S3 S.R.L se mcadreaza in valoarea estimata potrivit Notei Direcției Investiții si Achiziții- Serviciul Investiții, Lucrări Publice privind determinarea valorii estimate nr. 430889/30.05.2019 si Referatului Direcției Investiții si Achiziții nr. 439802/06.06.2019, pentru realizarea contractului, respectiv 504.201,68 Iei exclusiv TVA si 600.000,00 lei inclusiv TVA.


Având în vedere cele mai sus menționate, comisia de analiza a constatat că sunt îndeplinite toate

Urmare celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZA


numită prin Dispoziția nr. 2711 din data 18.06.2019, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3)

Consiliului Local Sector 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, formulează următoarele:

 • 1. Procedura de atribuire a contractului „Proiect tehnic si lucrări de reparații la imobilul din Lucretiu Patrascanu” are ca scop analiza ofertei depusă de către operatorul economic în raport de cerințele solicitate prin Caietul de sarcini cu anexele aferente și s-a realizat conform prevederilor HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, atât sub aspectul etapelor de parcurs cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarului achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

Raportat la atribuția Comisiei de analiză prevăzută de dispozițiile art.9 alin.(3) lita) din Anexa la HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv verifearea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31.alin, fl) din Legea 98/2016, Comisia a verificat documentele depuse de către societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L (conform cerințelor solicitate prin documentația de atribuire) și a constatat ca societatea îndeplinește condițiile prevăzute de art.3 l.alin.(l) din legea 98/2016.

 • 2. Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare a acestei verificări, se constata ca documentele de calificare prezentate de către ofertant sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Anexa la Caietul de sarcini - Instrucțiuni pentru ofertanti.

Comisia de analiza declara oferta depusă Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. ADMISIBILĂ, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de a realizare a contractului având ca obiect ” Proiect tehnic si lucrări de reparații la imobilul din Lucretiu Patrascanu”.

 • 3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară în sensul corespondentei cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat în valoarea estimata potrivit Notei Direcției Investiții și Achiziții - Serviciul Investiții, Lucrări Publice privind determinarea valorii estimate înregistrată sub nr.430889/30.05.2019 și Referatului Direcției Investiții si Achiziții nr. 439802/06.06.2019, pentru realizarea contractului avand ca obiect “Proiect tehnic si lucrări de reparații la imobilul din Lucretiu Patrascanu”.

Comisia de analiza declară oferta INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L ca fiind CONFORMĂ cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare.

 • 4. In cadrul procesului de analiza a ofertei, comisia de analiza a declarat ca fiind admisibila oferta depusa de

Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L, deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31.alin.(l) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, si respecta prevederile caietului de sarcini si instrucțiunilor de ofertare, precum si încadrarea ofertei financiare in valoarea estimata comunicata prin invitația de participare.

Față de cele expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZA

In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

In conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București,

Si in conformitate cu principiului economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Comisia de analiza propune spre aprobare prezentul proces verbal in vederea încheierii contractului avand ca obiect -„Proiect tehnic si lucrări de reparații la imobilul din Lucretiu Patrascanu” cu Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L cu o propunere financiara de 478.620,13 lei Iei fara TVA, respectiv 569.557,95 lei cu TVA.

Președintele Comisiei de analiza declară închisă ședința de evaluare a ofertei depuse la procedura menționată.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal de negociere în doua exemplare, originale.

COMISIA DE ANALIZA:


Adrian Țugui


Alina Ioana Dura


Camelia Gavrila


Emilia Carabulea


Irina Vasile


REPREZENTANT OFERTANT


Societatea INVEST


Simona Andreea Bal
tâjfâ/j/, 06,     ________________

TELEFON'(004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004.021} 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.n1 Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE

PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 privind achizițiile publice, c modificările și completările ulterioare A SOCIETĂȚII INVESTIȚII SPAȚII VE


S.R.L.

în conformitate cu prevederile:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modifi completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepțiaformelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 356/25.08.2017 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată avand ca scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 268/16.05.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 si a Programului de activitate pentru anul 2019 al societății INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L.;

 • - Actul constitutiv al Societății INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L.;Luând în considerare:

 • -  Procesul-Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 454776/20.06.: de analiza;

 • -  Declarația reprezentantului legal Andreea Balasa al Societății Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L, anexă la prezenta nota justificativă.

 • -  Prevederile art. 10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018

”Art. 10. Procesul-verbal de analiza și propunerea de atribuire a contractului

(1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiza cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa si încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Din documentele puse la dispoziție Comisiei de analiză, prin oferta nr. 2090/19.06.2019, înregistrată cu nr. 452180/19.06.2019, de către Societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL., întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, rezultă că societatea se încadrează în prevederile legale precizate la art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, astfel cum este menționat și justificat în Procesul -Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 454776/20.06.2019 al Comisiei de analiza, respectiv:

Raportat la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

- Conform Art. 2 lit f) și g) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 356/25.08.2017 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată avand ca scop principal prestarea activitatii de amenajare si intretinere spatii verzi:

"fi asociați : 1. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 cu sediul în Calea Dudești nr. 191, sector 3, București reprezentat prin Primar domnul Robert Sorin Negoiță

2. Societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, cu sediul

în București, Calea Vitannr. 154-158, birou 2, parter, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9896/2017, având CUI378040020;

gjcapital social :2.000.000 lei divizat în 100 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

 • - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorul 3, 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%;

 • - Societatea SD3- Salubritate si Dezăpezire S3 SRL 20.000 lei, corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Astfel, condiția de mai sus este considerată ca fiind îndeplinita.


 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoaneijuridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 268/16.05.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 si a Programului de activitate pentru anul 2019 al societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L.;

Declarația reprezentantului legal Andreea Balasa al Societății Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L;

Astfel rezultă îndeplinită condiția de mai sus.

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Asa cum se arata la punctul a), Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 99 părți sociale și a unei cote de participare Ia capitalul social de 99 %, Societatea Investiții Spatii Verzi Sector 3 S.R.L. deținând o parte socială și o cotă de participare la capitalul social de 1%, astfel că este îndeplinită condiția de mai sus.

Față de cele menționate, Direcția Investiții și Achiziții prin Serviciul Investiții, Lucrări Publice, a constatat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.31, alin (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂ      ICE

ȘEF SERVICIU, MARIUS POPESCU

SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORII LUCRĂRI/SENViCI

NU


CONTRACTE DE


ȘEF SERVICIUL

OVIDIU TĂRIGRA»!^Formularul 1

Operator economic

INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L.

DECLARAȚIE

Subsemnata Sîmona Andreea Balasa, reprezentant împuternicit al INVESTIȚII SPATII VERZI S3

S.R.L. cu sediul in Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, București, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fels în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

 • 1. Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. îndeplinește la data prezentei condițiile prevăzute de art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv

Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate,

și le menține pe toată durata de valabilitate contractului.

 • 2. Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității.

3.Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. deține toate avizele necesare funcționării societății.

Subsemnata Simona Andreea Balasa, declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

Subsemnata Simona Andreea Balasa autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Primăriei Sector 3, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:

19.06.2019CONTRACT DE LUCRĂRI Nr......data...............


 • l.în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publicai

Având in vedere prevederile normative menționate in continuare:

 • - Instrucțiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr.

> 98/2016 privind achizițiile publice, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/05.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Nota privind cuprinderea in Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect “Proiect tehnic si lucrări de reparații la imobilul din Lucretiu Patrascanu” nr. 429729/30.05.2019 aprobata de către Primarul Sectorului 3;

 • - Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului Local al sectorului 3, aprobat prin Hotararea nr 5/26.01.2017;

-Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 356 din 25.08.2017 privind înființarea unei societari comerciale cu răspundere limitata care are drept scop principal prestarea activitatii de amenajare si întreținere spatii verzi;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 268 din 16.05.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate pe anul 2019 al societarii Investiții Spatii Verzi S3 SRL;

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicata cu modificările și completările ulterioare cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, republicata cu modificările și completările ulterioare; -Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- alte acte legislative aflate in vigoare la aceasta data.

DIRECIZIIA ECONOMII


DIRECDIA INVESTlDll


N ACHIZJDII


DIRECDIA JURIDICA


DIRECTOR EXECU'


SERVICIUL INVESTOJ LUCI


PUBLICE


SERVICIUL LEGISLADIE Dl AVIZARE CONTRACTE


s-a încheiat prezentul contract lucrări, între:


Părțile contractante

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea DudeștTnr. 191, sector 3 cod fiscal 4420465 având cont nr ........................... deschis  la Trezoreria sector 3,

reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoiță în calitate de achizitor, pe de o parte, si

B. Societatea INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L cu sediul in Calea Vitan nr. 154-158, BIROU 3, PARTER, Sector 3,   J40/15431/06.09.2017, cod fiscal 38188050 avand cont nr.

R021UGBI0000022032958RON deschis la Garanti Bank - Sucursala Unirii, reprezentata prin Președinte Consiliu Administrație Simona Andreea Balasa, in calitate de executant.

2,Defîniții

 • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

contract - prezentul contract și toate anexele sale;

contract de lucrări - contractul care are ca obiect exclusiv execuția de lucrări;

achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • a.

 • b.

 • c.

 • d.


prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

 • e.   reprezentanții achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor sau pentru a indeplini anumite îndatoriri;

 • f.    reprezentantul executantului - persoana desemnata de executant sa primească instrucțiuni in numele acestuia aprobate de achizitor;

 • g.

 • h.

 • i.

  lucrări - totalitatea lucrărilor de execuție;

  amplasamentul lucrării - locul unde excutantul execută lucrarea;

  graficul de execuție - evaluarea fizica si valorica in timp a lucrărilor de execuție contractate, cu respectarea fluxurilor tehnologice de execuție si încadrarea in termenele de execuție contractuale, întocmit de executant, in condițiile contractului;

  î

  k.


data de începere a lucrărilor - data stabilita in ordinul de începere al lucrărilor emis de achizitor; ordinul de începere a lucrărilor - notificarea emisa de achizitor către executant, care stabilește data

atacarii lucrărilor de execuție, in corelare cu graficul de execuție;

 • l.    document scris - orice document întocmit de achizitor sau executant, datat, semnat si confirmat de primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea contractului;

m.    situații lunare de plata - situațiile financiare, avand caracter tranzitoriu, înaintate lunar, de executant, spre aprobare achizitorului, in forma si conținutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate executantului, calculate pe baza cantitatilor de lucrări si a preturilor unitare si executate cumulat pana la sfârșitul lunii de raportare ;

n.     situație finala de plata - ultima situație cumulativa de plata întocmită de executant , cu ocazia comunicării finalizării lucrărilor, in vederea recepției la terminarea lucrărilor si supusa aprobării achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor lucrărilor contractate;

o.     perioada de garanție - perioada de timp cuprinsa intre data recepției la terminarea lucrărilor si data recepției finale, a cărei durata se stabilește prin contract si in cadrul careia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparate datorita nerespectarii clauzelor si specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc, necorespunzatoare;

P-

costul lucrărilor - totalitatea cheltuielilor executantului efectuate in conformitate cu contractul;

DIRECDIA ECONOMICĂ                            DIRECDIA INVESTIDI

DIRECTOR EXECUTIV                         SERVICIUL INVESTlDII LU

OCTAVIAN GHEQ                         DEF SERVICIU-MADIRECDIA JURIDICĂ

SERVICIUL LEGISLADIE Dl AVIZARE CONTRACTE

/-6E0RGETAVIQAN f

q. utilajele executantului - toate aparatele, mașinile, vehiculele, facilitățile si alte lucruri necesare execuției lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

s.     materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

t.     echipamente - mașinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

 • x.      modificare - schimbare adusa specificațiilor dispusa de către achizitor potrivit contractului;

y.    forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinire contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, cutremure, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

z.      zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3.1nterpretare

 • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

 • 3.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului.

 • 3.4. Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contract , in următoarea ordine de prioritate :


 • - Prevederile legii romane ;

 • - Prezentul contract, împreuna cu anexele sale;

  Clauze obligatorii


4. Obiectul principal al contractului

 • 4.1. Executantul se obligă să proiecteze, execute, finalizeze și să întrețină lucrările pentru “Proiect tehnic si lucrări de reparații la imobilul din Lucretiu Patrascanu”, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

5-Prețul contractului

 • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 569.557,95 lei inclusiv TVA, din care TVA 90.937,82 lei, reprezentând 478.620,131ei exclusiv TVA, din care:

 • - 5.639,181ei - Proiect tehnic lucrări de reparații la imobilul din Lucretiu Patrascanu;

 • - 563.918,77 lei - Lucrări de reparații la imobilul din Lucretiu Patrascanu;

conform prețurilor aferente categoriilor de lucrări, conform Procesului verbal de analiza nr.454776/20.06.2019, aprobat prin H.C.L.S 3 nr..........din............

 • 5.2. Valoarea finală a contractului, respectiv prețul lucrărilor proiectate și executate, platibilă executantului de către achizitor, va fi valoarea rezultată în baza tuturor situațiilor de lucrări, ca urmare a lucrărilor real


  DIRECDIA INVESTI

  SERVICIUL INVESTIDII L

  OEF SERVICIU - M


DIRECDIA JURIDICĂ

SERVICIUL LEGISLADJE Dl AVIZARE CONTRACTE

GEORGETAA0DAN executate și a măsurătorilor efectuate în teren.

 • 5.3. Sursa de finanțare va fi: Bugetul local și alte surse legal constituite.

6.Durata contractului

 • 6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și produce efecte pana la încheierea procesului verbal de recepție finala, fara obiecții, a lucrărilor contractate si eliberarea garanției de buna execuție, respectiv până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale de către ambele părți.

 • 6.2. Durata contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile atunci când intervine orice fel de sistare comunicată de achizitor.

7. Executarea contractului

 • 7.1.  Executantul are obligația de a începe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la data primirii comenzii ferme a achizitorului, iar executarea lucrărilor după emiterea ordinului de începere.

 • 7.2. Executantul se obligă să execute lucrările prevăzute la art. 4.1. după cum urmeaza:

 • a. Elaborarea Proiectului tehnic se va face in decurs de 10 zile de la data emitereii Notei de comanda, cu drept de predare in avans;

 • b. Execuția lucrărilor de reparații se va efectua in decurs de 80 zile de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, cu drept de finalizare în avans.


8. Documenteie contractului

 • 8.1.Documentele contractului sunt:

 • a.    Caietul de sarcini;

 • b.    Oferta tehnico-financiara a executantului;

 • c.    Proiectul tehnic;

 • d.    Proces-verbal de deschidere a ofertei;

 • e.    Proces-verbal de analiza;

 • f.      H.C.L.S 3 nr......din...... privind atribuirea către societatea ....................... a contractului

având ca obiect “Proiect tehnic si lucrări de reparații la imobilul din Lucretiu Patrascanu "

 • g.    Anexe.

9. Protecția patrimoniului cultural național

 • 9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

 • 9.2. Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

 • 9.3. Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

lO.Obligațiile principale și drepturile executantului


 • 10.1.(1) Executantul are obligația sa presteze serviciile si sa execute


DIRECȚIA INVESTI I □! ACHIZIDfl SERVICIUL INVESTI DII UMRÂRI PUBLICE


viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asum;limitele prevăzute de prezentul contract.

 • (2)     Executantul are obligația sa presteze serviciile si sa execute lucrările la standardele și/sau performanțele prezentate atât în caietul de sarcini cât și în legislația incidență.

 • (3)   Executantul se obligă să dețină atât personal de specialitate cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului, inclusiv un manager de proiect care să planifice, să organizeze, să coordoneze, să controleze, să conducă, in cadrul proiectului, pe toata perioada de implementare.

 • (4)   Executantul se obligă să nu subcontracteze serviciile si lucrările ce fac obiectul prezentului contract.

 • (5)   Executantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor si execuția lucrărilor, în conformitate cu graficul de execuție. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • (6)   Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de, materialele, echipamentele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

’ b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • (7)    Executantul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor si execuția lucrărilor, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 • (8)    Documentația se va elabora si preda in 2 (doua) exemplare originale, redactate in limba romana, cat si 1 (unu) exemplar pe suport magnetic(CD).

 • 10.2.(l) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, precum și a întregii legislații aflate în vigoare.

Executantul lucrărilor de construcții are următoarele obligații principale:

 • a) începerea execuției lucrărilor, în condițiile legii și în conformitate cu proiectele verificate de specialiști atestați;

 • b) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați;

' c) soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant si a dirigintelui de șantier;

 • d) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți;

 • e) respectarea proiectelor și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;

 • f) supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat achizitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;

 • g) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

 • h) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii;

 • i) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor;

  DIRECDJA ECONOMICA


  DIRECȚIA INVESTI □ ll/O IACHIZIOU


  DIRECTOR EXECUTIV


  SERVICIUL INVESTI DII


  OCTAVI AN GHEDU


  □EF SERVICIU - MARII


  ’OPESCU
 • (2)   Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului orice trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

 • (3)   Executantul este obligat să respecte termenele de execuție a lucrărilor, în acest sens depunând toată diligenta pentru organizarea, conducerea și controlarea activității personalului.

 • (4)   Executantul este obligat să garanteze lucrările ce fac obiectul prezentului contract în condițiile prevăzute în contract și în documentația de atribuire.

 • (5)   Executantul garantează că la data recepției lucrarea executată va avea calitățile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de viei care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

 • (6)   Executantul este obligat să remedieze și să completeze, pe toată durata de garanție a lucrărilor, fără costuri suplimentare pentru achizitor toate deficiențele, lipsurile și/sau neconformitățile lucrărilor executate.

 • 10.3. Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

10.4 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) în cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

 • 10.5. Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

 • a)  de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

 • b)   de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care își desfășoară activitatea pe șantier, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

 • c)    de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

 • 10.6. Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data predării amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

 • 10.7. (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

 • a)   confortul riveranilor;

 • b)   căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamați i lor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

 • 10.8. (1) Executantul are o^igația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau

DIRECCUA ECONOMICĂ                              DIRECQIA INVESTI DII □! ACHIZIOIF                         Dl REC □ IA JURIDrCĂ

DIRECTOR EXECUTIV                        SERVICIUL INVESTI □ II Z&CRĂRI PUBLICE           SERVICIUL LEGISLAȚIE □! AVIZARE CONTRACTE

□ EF SERVICIU - Mrt^lUS POPESCU
sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor respective. Este obligatorie curățarea și spălarea roților autovehiculelor la ieșirea din șantier pe drumurile publice.

 • 10.9. (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

 • i)    de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

 • ii)   de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

 • iii)   de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

 • (2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

, 10.10. Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 5 ani de la recepția la terminarea lucrării.

 • 10.11. La începerea lucrărilor, Executantul se obligă să obțină de Ia autoritățile competente toate autorizațiile, aprobările, permisele, licențele și avizele necesare pentru îndeplinirea oricărei activități ce fac obiectul prezentului Contract.

 • 10.12. Executantul se obligă să execute toate operațiunile stabilite în caietul de sarcini și să respecte programul de lucru convenit cu achizitorul și graficul de execuție a lucrărilor.

 • 10.13. Executantul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor.

 • 10.14. Executantul se obligă să prezinte certificatele de calitate, agrementele tehnice, buletinele de încercare și termenul de valabilitate al materialelor utilizate.

 • 10.15. Executantul se obligă să remedieze și să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul derulării execuției.

 • 10.16. în cazul apariției unor cauze de forță majoră care determină întârzieri în execuția lucrărilor sau chiar încetarea temporară a acestuia, Executantul este obligat să anunțe de îndată achizitorul și va lua orice masuri pentru minimalizarea efectelor negative ivite.

 • 10.17. Executantul se obligă să respecte toate obligațiile legale în vigoare privind protecția mediului, care decurg direct din executare lucrărilor ce fac obiectul Contractului, precum și cele derivate din activitățile conexe execuției lucrărilor.

10.18 Pe toata durata contractului, executantul isi asuma obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice si de a respecta legislația incidența in vigoare.

 • 10.19. Executantul răspunde și garantează material și financiar pentru buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilite prin graficul de execuție . în acest sens, Executantul se obligă să încheie în termen de 10 zile de la data semnării prezentului Contract, o poliță de asigurare complexă pentru toate riscurile aferente execuției lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract pentru o sumă asigurată care să acopere integral eventualele prejudicii ale Achizitorului. Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se referă la cutremure, inundații, incendii și explozii, riscuri electrice și stricarea utilajelor, furt, accidente cauzate de manipularea utilajelor și materialelor utilizate prin care se produc pagube unor bunuri ale persoanelor fizice sau juridice sau vătămări ale unor persoane, inclusiv riscuri care sunt consecința unor fenomene naturale;

 • 10.20. Trimestrial, Executantul va comunica achizitorului un tabel, în care va fi cuprinsă o enumerare a polițelor de asigurare în vigoare. Polițele și modificările lor sunt ținute la dispoziția Achizitorului. Executantul se obligă sa-1 informeze pe Achizitor despre orice încetare, modificare sau limitare a acestor

DIRECQIA INVE

SERVICIUL INVESTI Dl

OEF SERVICIU -polițe, care implică o schimbare semnificativă în ceea ce privește orice acoperire a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior polița. Executantul va informa Achizitorul și asigurătorul ori de câte ori are loc o schimbare de situație, prezentă sau potențială, care ar putea afecta riscul suportat de asigurător; Oricând consideră că este necesar, Achizitorul poate recomanda Executantului extinderea obiectului sau naturii asigurării, pentru a asigura acoperirea unei părți mai largi sau a integralității riscurilor. • 10.21. Executantul se obligă să respecte prevederile legislației incidente în materia achizițiilor publice.

 • 10.22 Executantul va participa la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate, precum și la toate întrunirile și convocările dedicate ale entităților implicate în realizarea obiectivului.

 • 10.23 Executantul va asigura asistență tehnică prin personal autorizat pe toată perioada de execuție a lucrărilor, si după caz, a remedierilor, colaborând în acest sens cu toate entitățiele implicate.

 • 10.24 Executantul va informa, de îndată, conducerea achizitorului și celelalte entități implicate despre evenimentele privind activitatea aferentă executării prezentului contract și va ține evidența acestora.

 • 10.25 Executantul va întocmi planul de securitate și sănătate, ținând seama de lucrările și activitățile care se desfășoară în cadrul șantierului.

 • 10.26 Executantul este obligat să îndeplinească orice alte obligații ce îi revin potrivit legii, contractului și documentației de atribuire.

 • 10.27 Executantul va prezenta după semnarea contractului, graficul fizic și valoric de execuție a lucrărilor, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un graphic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

 • 10.28 Executantul va nominaliza un coordonator în materie de securitate si sănătate pe durata elaborării si execuției proiectului care va duce la îndeplinire, fără a se limita, următoarele activități, în conformitate cu prevederile H.G. 300/2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru șantierele temporare si mobile cu modificări si completări ulterioare;

 • 10.29 Să stabilească, înainte de deschiderea Șantierului, un plan de securitate si sănătate care să integreze planurile de securitate si sănătate din proiect si planurile proprii de securitate si sănătate ale utilizatorilor. Planul de securitate si sănătate va cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfășurării activităților pe Șantier.

10.30 Executantul este obligat:

 • - Să se asigure ca planul de securitate si sănătate este tinut la zi pe toata durata efectuării lucrărilor.

 • - Să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea soluțiilor tehnice si/sau organizatorice în scopul planificări i diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfășoară simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;

 • - Să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că personalul implicat in proiect, respectă principiile prevăzute de H.G. 300/2006, într-un mod coerent si responsabil si aplica planul de securitate si sanatate prevăzut.

 • - Să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate si sănătate si ale dosarului de intervenții ulterioare, în funcție de evoluția lucrărilor si de eventualele modificărij enite.
DFRECD1A ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV

OGTAVIAN GH


 • - Să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed activităților acestora, privind protecția lucrătorilor, prevenirea accidentelor si a pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă si informarea lucrătorilor si a reprezentanților acestora.

 • - Să coordoneze activitățile care urmăresc aplicarea corectă a instrucțiunilor de lucru si de securitate a muncii.

 • - Să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibă acces pe Șantier;

 • - Să stabilească măsurile generale aplicabile Șantierului;

 • - Să tină seama de toate interferențele activităților din perimetrul Șantierului sau din vecinătatea acestuia;

Să stabilească, obligațiile privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe Șantier;

 • 10.31 Pe cheltuiala sa, Executantul va despăgubi, proteja și apăra Achizitorul, pentru și împotriva tuturor acțiunilor injustiție, revendicărilor, pierderilor și pagubelor rezultate din executarea contractului de lucrări.

ll.Obligațiile și drepturile achizitorului

 • 11.1. Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul prevăzut la art. 5.1. din prezentul contract, către societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL în contul deschis Garanti Bank Sucursala Unirii , conform prevederilor prezentului contract.

 • 11.2. Achizitorul are obligația de a achita contravaloarea lucrărilor executate in condițiile stipulate in prezentul contract.

 • 11.3. (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

 • (2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

 • 11.4. Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate.

 • 11.5. Achizitorul are obligația de a examina lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului

 • 11.6. Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul executării, întocmind note de constatare pe care le transmite Executantului.

 • 11.7. Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a Executantului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz;

 • 11.9.Achizitorul are dreptul să sancționeze Executantul, pentru neindeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin execuția unor lucrări inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare;

12. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligațiilor

 • 12.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută Ia art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri fînanciar-fîscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 12.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, executantul are dreptul a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății

  DIRECDIA ECONOMICĂ

  DIRECTOR EXECUTIV

  OCTAVIAN GDIRECQIA JURIDICĂ

SERVICIUL LEGISLAȚIE Dl AVIZARE CONTRACTE

ORGETAV1D1W p


neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, Iară nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. în acest caz, executantul


are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndep/ sl

Clauze specifice                         ( f


Clauze specifice


\

13.Garanția de bună execuție a contractului

13.1.Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum d'valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de 23,931,01 lei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adauga 5 ani (perioada de garanție a lucrărilor). Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.


Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei


Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația iui.

 • 13.2. In cazul în care executantul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul

 • 13. (1), contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

  • 13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește, sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

  • 13.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

14. începerea și execuția lucrărilor

 • 14.1. (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de 3 zile de la primirea ordinului de începere din partea achizitorului. Executantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efective a lucrărilor.

 • 14.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfașurar '   “           ncordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului,


DIRECDIA INWESTOI Dl ACHlZOl SERVICIUL INVESTIOI LUCRĂRI PUBLICE


DIRECDIA JURIDICĂ


IUS POPESCU


SERVICIUL LEGISLADIE Dl AVIZARE CONTRACTE GEORGETA VI DAN rexecutantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data Graficul revizuit nu îi va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prii

 • (3) în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute in prezentul contract, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

 • 14.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantuluiși dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

 • (2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe șantier, în depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

 • 14.4. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție.

 • (2)   Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

 • (3)   Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

 • 14.5. (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului prin consultantul lucrărilor.

 • (2)   Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate prin consultantul lucrărilor.

 • (3)   Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, Ia dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

 • (4)   în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15.întârzierea și sistarea lucrărilor

 • 15.1.în cazul în care:

 • i)    volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

 • ii)   condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau

 • iii)   oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptățește executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

16.Finalizarea lucrărilor

 • 16.1. Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

 • 16.2. - Recepția serviciilor constă în semnarea de către reprezentanții achizitorului a procesului verbal de recepție, fără obiecții.

 • 16.2. (1) La finalizarea luciilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt


  DIRECDIA ECONOMICA

  DIRECTOR EXECUTIV

  OCTAVIAN GHBrfUj


  OEF SERVICIUZ M


DIRECDIA JURIDICĂ

SERVICIUL LEGISLAQIE □( AVIZARE CONTRACTE

GEORGETA^BAHL f».


îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, ach aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

16.3. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. în funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.


17. Perioada de garanție acordată lucrărilor

 • 17.1. Perioada de garanție a lucrărilor este de 24 de luni și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

 • 17.2. (1) în perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

 • i)    utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

 • ii)   neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

 • 17.3. în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2 alin. (2), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia sau din cuantumul garanției de bună execuție constituită.

18. Modalități de plată

 • 18.1. Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant, în termen de maxim 30 de zile de

zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Investiții si Achiziții din cadrul Sectorului 3, dar numai după acceptarea situațiilor de lucrări de către achizitor, insotite de certificate de calitate, declarație de conformitate, procese verbale de lucrări ascunse si atasamente.

 • 18.2. Toate situațiile de lucrări anterior depunerii la Sectorul 3 al Municipiului București vor fi certificate de către diriginții de șantier.

 • 18.3. (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare prîntr-o situație de lucrări parțiale, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor.

 • (2)   Situațiile de plată parțiale se vor depune Ia Direcția Investiții si Achiziții inainte de emiterea facturii si vor fi confirmate în termen de 10 zile de la data depunerii,

 • (3)   Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

 • (4) Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată finală de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii/ notificări / contestații, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită in termenul prevăzut in  IDII Dl ACHIZOI

  I LllCRĂRI PUBLICE


  □ EF SERVICIU Z M


  Dl RECD IA JURIDICĂ

  SERVICIUL LEGISLADIE Dl AVIZARE CONTRACTE
 • 18.4.Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal dc recepție finală nu v comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de procesul verbal de recepție finală.

19.Ajustarea prețului contractului

 • 19.1. Prețul contractului este ferm și se ajustează doar în condițiile prevăzute la art. 21 din prezentul contract.

 • 19.2. Pentru lucrările executate se vor utiliza prețurile aprobate prin H.C.L.S 3 nr...........din.............

 • 19.3. Prețul total al contractului nu va depăși indicatorii tehnico-economici aprobați.

2O.Asigurări

 • 20.1. (I) Executantul are obligația de a încheia, în termen de 10 zile de la data semnării prezentului Contract înainte de începerea lucrărilor, o asigurare care va acoperi, atât pe perioada de executare a contractului, cât și pe orice perioadă de prelungire a executării, cum ar fi dar fara a se limita la:

 • a) risc profesional;

 • b) răspunderea executantului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaților, incluzând costurile repatrierii pe motive de sănătate;

 • c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate Achizitorului, ca urmare a executării contractului;

e) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări fizice în legătură cu contractul.

 • (2)   Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare.

 • (3)   Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, trimestrial conform art. 10.20 și ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • 20.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant.

 • 20.3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații, etc.) și de muncă, procedeelor tehnologice utilizate, sau de către lucrătorii săi, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislative apărută pe timpul desfășurării contractului.

21.Amendamente

 • 21.1. (1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între Părțile Contractante.

 • (2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a Operatorului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.

 • (3) Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată), precum și alte acte normative incidente care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • (4) Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor efectuate de organele de c ol abilitate de lege, vor fi suportate de Executant.  SERVICIUL INVESTinil L(J


DIRECD IA JURIDICĂ

SERVICIUL LEGISLADIE Dl AVIZARE CONTRACTE

lEORGETAVlDAN


prin acordul scris al părților;

în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Achizitor; în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile;

prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract;


22.încetarea contractului

 • 22.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • a)  Ia expirarea duratei stabilite prin Contract;

 • b) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;

 • c)

 • d)

 • e)

 • f)  _                                                  .

 • 22.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 22.3  în situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Executant a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 22.4  Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 22.5   Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 22.6   Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 22.7   Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării executantului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

23.Rezilierea contractului

 • 23.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-interese.

 • 23.2. Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 23.3. Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar Executantul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • a) Executantul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în Graficul de Execuție, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite în Contract;

 • b)  Executantul nu execută lucrări de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază lucrările necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

 • c)  în cazul în care împotriva Executantului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;  SERVICIUL INVESTIQir LU
 • d) Dacă Executantului îi sunt retrase sau nu obține autorizațiile, avizele sau orice alte documente necesare executării obligațiilor contractuale;

 • e)  Dacă Executantul subcontractează lucrările ce fac obiectul prezentului Contract.

 • 23.4. Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

24. Cesiunea

 • 24.1. într-un contract de achiziție publica este permisa doar cesiunea creanțelor născute din acel contract, obligațiile născute rămânând în sarcina pârtilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate inițial.

25. For ța majoră

 • 25.1 .Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 25.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 25.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 25.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 25.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26. Soluționarea litigiilor

 • 26.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 26.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

27. Limba care guvernează contractul

 • 27.1 .Limba care guvernează contractul este limba română.

28.Comunicări

 • 28.1.(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 28.2. ComunicăriIe între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 28.3. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 28.4. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.
 • 28.5. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 28.6. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

29. Legea aplicabilă contractului

 • 29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

30. Dispoziții finale

 • 30.1. Prevederile propunerii tehnice anexă la prezentul Contract sunt obligatorii pentru părțile contractante.

 • 30.2. Prevederile prezentului Contract se completează cu prevederile caietului de sarcini, părțile având obligația de a aplica respecta în totalitate, obligațiile și sarcinile stabilite prin aceste acte.

31. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

- din partea executantului: Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L - Președinte Consiliu Administrație Simona Balasa;

-din partea achizitorului: Primărie Sector 3 - DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII;

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 2 exemplare de o valoare egală, din care un exemplar pentru Achizitor și un exemplar pentru Executant.

Achizitor,                                                   Executant,


CABINET PRIMARTELEFON (004 021) jrS 03 23 - 28 FAX (004 021) 3?8 03 04 E-MAIL C2binetprimar@primarle3.ro

cureștî


Cale;


Durlftati nr igț         j. njir,» fl.

SECTOR 3


CABINET PRIMAR

fyfâc)1#)


Nr.


EXPUNERE DE MOTIVE


Data.


la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea SOCIETATEA INVESTIȚII SPAȚII VERZI

53 S.R.L. a contractului având ca obiect" Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din

Lucrețiu Pătrășcanu"

Primăria Sectorului 3 intenționează să realizeze servicii de proiectare și execuție lucrări necesare pentru realizarea obiectivului: " Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrășcanu".

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București si HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. a înaintat anunțul de intenție nr. 1966/31.05.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar cu nr. 432217/31.05.2019 prin care îsi exprima intenția referitoare la executarea lucrărilor având ca obiect „ Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrășcanu".

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către Societatea SOCIETATEA INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L., societate care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisibilă , cu o valoare totală de 569.557,95 lei inclusiv TVA.

Oferta se încadrează în valoarea estimată, comunicată prin Invitația de participare nr. 448683/14.06.2019 și Referatul de angajare nr. 439802/06.06.2019 emis de către Direcția Investiții și Achiziții privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului, în sumă de 504.201,68 lei fara TVA, 600.000,00 lei inclusiv TVA, aprobat de către Primarul Sectorului 3.

Luând în considerare cele menționate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții nr. 455350/21.06.2019 și de prevederile art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f ) din Actul Constitutiv al societății INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L., prin care Consiliul Local al Sectorului 3 împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L. să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății, am inițiat proiectul de hotărâre pe care il supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.'rfjfâfi/dl,   dO/A______________

TELEFON (004 021} 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 3?3 03 04 E-MAIL fovestftiiachizitii@primsrie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea INVESTIȚII SPAȚII

VERZI S3 S.R.L. a contractului având ca obiect ” Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrașcanu”

în conformitate cu prevederile:

- Ari. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepțiaformelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor ari. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • - Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • -  Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

-  Nota nr. 429729/30.05.2019 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice

a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect ” Lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrașcanu ’’ aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • -   Nota Direcției Investiții și Achiziții - Serviciul Investiții, Lucrări Publice privind determinarea valorii estimate nr. 430889/30.05.2019 aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Anunțul de intenție al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. nr. 1966/31.05.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr. 432217/31.05.2019;

 • -  Modelul de contract, Caietul de sarcini nr. 437943/05.06.2019 și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 în vederea atribuirii contractului către societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. a lucrărilor aferente proiectului ” Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrășcanu ”, transmise prin adresa Direcției Investiții si Achiziții nr.439465/06.06.2019;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 268/16.05.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 si a Programului de activitate pentru anul 2019 al societății INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L.;

 • -  Referatul nr. 439802/06.06.2019 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L., a lucrărilor aferente proiectului ” Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Patrascsanu

 • -  Invitația de participare nr. 448683/14.06.2019 transmisă către societatea INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L;

* Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 2711 din data 18.06.2019;

 • -  Referatul de angajare nr. 439802/06.06.2019 emis de către Direcția Investiții și Achiziții privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului, în sumă de 504.201,68 lei fără TVA, respectiv 600.000,00 lei inclusiv TVA, aprobat de către Primarul Sectorului 3;

Scrisoarea de înaintare a ofertei nr.2090/19.06.2019 depusă de societatea INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 - Cabinet Primar cu nr. 452180/19.06.2019.

 • -  Procesul - Verbal de deschidere a Ofertei nr. 453253/19.06.2019;

 • -  Procesul -Verbal de analiza nr. 454776/20.06.2019 al Comisiei de analiză;

 • -  Nota justificativă nr. 455293/21.06.2019 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art. 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează :

’ Art. 10. Procesul-verbal de analiza și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiza cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de analiza va fi semnat de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.


 • (3) în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiza, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de analiza, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ",

supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L. a contractului având ca obiect ” Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrășcanu”, respectiv:

- aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiza nr. 454776/20.06.2019 aferent proiectului având ca obiect ” Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrășcanu”

Valoarea ofertei (exclusiv TVA)

478.620,13 lei.

Valoare T.V.A.:

90.937,82 lei

Valoarea ofertei inclusiv TVA

569.557,95 lei

 • -  aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

 • -  aprobarea încheierii contractului având ca obiect ” Proiect tehnic și lucrări de reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrășcanu” cu societatea INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3

S.R.L.

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE șef serviciu; X MARIUS POPESCU/


SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZ ȘEF SE OVIDIU TARIReferitor: atribuire către societatea INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L. a contractului având ca obiect ” Proiect tehnic și reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrașcanu”

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

 • - proiectul de HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L. a contractului având ca obiect ” Proiect tehnic și la imobilul din Lucrețiu Pătrașcanu”

 • - Raportul de specialitate nr. 455350/21,06.2019 al Direcției Investiții Achiziții - Serviciul Investiții, Lucrări Publice și Serviciul Derulare și Monitorizare Contracte de Lucrării/Servicii;

 • - Procesul-Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 454776/20.06.2019 al Comisiei de analiză, însoțit de anexe;

 • - Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 nr. 455293/21.06,2019;

 • - Modelul de contract având ca obiect ” Proiect tehnic și reparații la imobilul din Lucrețiu Pătrășcami” cu societatea INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L.


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI ȘEF SERVICIU MARIUS POPESCU

întocmit: Alina Ioana Dură

_

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctulsuplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ... ......................... ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.........x£?.........de~pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NUAF0ST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul

.....


......de pe ordinea de zi /


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ord i mi publice si respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ..„O.........de pe ordinea de zi-/ suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: