Hotărârea nr. 352/2019

HCLS3 nr.352 din 25.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de lucrări nr. 182763/ 06.09.2018, cesionat prin Contractul nr. 385276/19.04.2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. .458101/CP/24.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 456983/24.06.2019 al Direcției Administrative și Management Informațional, - Serviciului Administrativ;

 • -  HCLS 3 nr. 377/31.08.2018 privind atribuirea contractului ce are ca obiect ""Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului""',

 • -  HCLS 3 nr. 193/28.03.2019, privind aprobarea cesiunii contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018, având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului""',

 • -  Adresa nr. 456994 / 24.06.2019 a Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciului Administrativ;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;

 • -  HCLS nr. 311/13.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ""Demolare și construire Creșa Trapezului"';

 • -  Art. 19 alin. (2) din Contractul de lucrări nr, 182763/ 06.09.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisie de specialitate studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de lucrări nr. 182763/ 06.09.2018, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residential S3 SRL, cesionat prin Contractul nr. 385276/19.04.2019 către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, conform modelului prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 352

DIN 25.06.2019

AHEXJfc ia KCLS s (\K


Âct adițional nr,


la Contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019

în conformitate cu:

 • - HCL S3 nr. 148/26.02.2019 privind modificarea Anexei nr. 1, reprezentând modelul de contract având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”, aprobat prin HCLS 3 nr. 338/31.07.2018,

 • - HCL S3 nr. 193/28.03.2019 privind aprobarea cesiunii contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018, având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”

-HCL S3 nr. 311/13.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Demolare și construire Creșa Trapezului”,

Părțile contractante:

Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal RO 4420465, având cont...............................deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată

prin Primar- Robert Sorin Negoiță, calitate de achizitor, pe de o parte

Și

Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, cu sediul în București, sector 3, Calea Vitan nr.154-158 Clădire administrativă Birou 3, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15431/2017, CUI 38188050, reprezentată prin doamna Bălașa Simona Andreea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în calitate de executant, pe de altă parte,

Având în vedere prevederile HCLS 3 nr.........privind.............................

Prin semnarea prezentului act adițional, părțile semnatare stabilesc de comun acord, modificarea Contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, după cum urmează:

Avizat v Direcția Admii Radu Alexană


Mi Management Informațional [eanuAvizat, Direcția Juridică, Serviciul Legislație și Avizare Contracte A Georgeta Vișan

Art.l- Se modifică Art. 4 alin. (1), Obiectul principal al contractului și va avea următorul conținut:

„Executantul se obligă să execute, finalizeze și să întrețină următorul obiectiv de investiții:

-Demolare și construire Creșa Trapezului”.

Art. 2- Se modifică Art. 5 alin. (1), Prețul contractului, și va avea următorul cuprins:

”Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 12.167.895,80 lei cu TVA, din care 1.942.773,28 lei TVA, reprezentând 10.225.122,52 lei exclusiv TVA, conform Devizul general privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții „Demolare și construire Creșa Trapezului”

Art 3- Celelalte clauze prevăzute în Contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, modificat prin act adițional nr. 1, nr. 317781/01.03.2019, cesionat prin contractul nr. 385276/ 19.04.2019, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, astăzi.................câte unul pentru

fiecare parte.

Achizitor,


Executant

CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 ozi) J18 03 04 E*MAIL cablnetprlmar©piimjrie3.ro

Calea Dudești ni, i$i. Sector 3, 031084. București

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de lucrări nr. 182763/ 06.09.2018, cesionat prin Contractul nr. 385276/19.04.2019

între Sectorul 3 al Municipiului București șl societatea Algorithm Residential S3 SRL, s-a încheiat un Contract de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cu obiectul de investiții: „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului".

Prin Hotărârea nr. 193 din 28.03.2019, Consiliului Local Sector 3 a aprobat cesiunea Contractului de lucrări menționat anterior, între Sectorul 3 si societatea Algorithm Residential SRL, către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, prin semnarea Contractului nr. 385276/19.04.2019.

în baza Autorizației de construire nr. 101/ 18.02.2019, au fost demarate lucrările asupra obiectivului de investiții. în urma observațiilor de pe teren, societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a adus la cunoștință că proiectul existent nu poate fi pus în aplicare, în condițiile identificate.

Astfel, prin Autorizația de desființare nr. 382/06.06.2019 s-a stabilit desființarea construcțiilor existente - Corp CI (Creșă) si Corp C2 (Anexă) în regim de urgență și organizare de execuție lucrări, aflate în stare avansată de degradare și care pun în pericol siguranța publică.

Prin urmare, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat prin Hotărârea nr. 310 din 13.06.2019 solicitarea de trecere din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia, a imobilului Creșa Trapezului, situat în Aleea Prevederii nr. 6, Sector 3, în vederea demolării și realizării unei construcții cu funcțiunea de creșă.

Ulterior au fost aprobați indicatorii tehnico economici aferenți obiectivului de investiții "Demolare și construire Creșa Trapezului" prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 311/13.06.2019.

Pentru aceste considerente și ținând seama de raportul de specialitate nr. 456983/ 24.06.2019, al Direcției Administrative și Management Informațional, este necesară aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 a încheierii unui Act adițional la Contractul de cesiune nr.385276/19.04.2019 al Contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018, în sensul punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 311/13.06.2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Demolare și construire Creșa Trapezului".TELEFON (004 O2ț) 340 40 11 / 341 07 u FAX (004 021) 31803 04 E-MAIL administrativ@primarie3.r0 Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București


Nr. 456983 / 24.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de lucrări nr. 182763/ 06.09.2018, cesionat prin contractul nr.

385276/19.04.2019

Prin Hotărârea nr. 377/ 31.08.2018, s-a aprobat atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, contractul ce are ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului”.

între Sectorul 3 al Municipiului București și SC Algorithm Residential S3 SRL, s-a încheiat un contract de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cu obiectul de investiții: „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului”.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 193/28.03.2019, s-a aprobat cesiunea contractului de lucrări menționat anterior, între Sectorul 3 si societatea Algorithm Residential SRL, către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL.

In baza Autorizației de Construire nr. 101/ 18.02.2019, au fost demarate lucrările asupra obiectivului de investiții, conform contractului de cesiune nr. 385276/19.04.2019, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, prin care sunt preluate toate drepturile și obligațiile îndeplinirii contractului, de către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL.

în urma observațiilor de pe teren, SC Investiții Spații Verzi S3 SRL a adus la cunoștință, printr-o notă de constatare, nr. 01/ 27.05.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 424773/27.05.2019 referitoare la contractul de lucrări cu obiectul ”Lucrări de creșterea eficienței energetice, extindere și modernizare - Creșa Trapezului”, faptul că structura de rezistență prezintă defecte majore de execuție, identificându-se fisuri transversale ale planșeului, monolitizarea

fâșiilor de BCA, teren de fundare neomogen, concluzionând că proiectul existent nu poate fi pus în aplicare, în condițiile identificate.

Prin Autorizația de desființare nr. 382/06.06.2019 s-a stabilit desființarea construcțiilor existente - Corp CI (Creșă) si Corp C2 (Anexă) in regim de urgenta si organizare de execuție lucrări, aflate in stare avansata de degradare și care pun in pericol siguranța publică.

Prin urmare, s-a aprobat prin HCL nr. 310/13.06.2019 solicitarea de trecere din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia, a imobilului Creșa Trapezului, situat în Aleea Prevederii nr. 6, Sector 3, în vederea demolării și realizării unei construcții cu funcțiunea de creșă.

Ulterior aprobării noilor indicatori tehnico economici aferenți obiectivului de investiții "Demolare și construire Creșa Trapezului” prin HCL 311/13.06.2019, se consideră necesar încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nf. 385276/19.04.2019, în sensul punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 311/13.06.2019.

Director Executiv,

Radu Alexandru Munteanu

întocmit,


TELEFON (004 crai) 340 4011 / 341 0711 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL administrativ® primarie3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București


Nr. 456994/24.06.2019


Către,

CABINET PRIMARRef.: proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de lucrări nr. 182763/ 06.09.2018, cesionat prin contractul nr.

385276/19.04.2019

Vă transmitem atașat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre al Consiliului Local Sector 3, privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de lucrări nr. 182763/ 06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019

Raportul de Specialitate la proiectul de privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de lucrări nr. 182763/ 06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019

DIRECTOR EXECUTIV,

RADU ALEXANDRE MUNTEANU

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV, DAN COMĂNESCUMUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctulsuplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de..........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința d: data de . ...................... ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris I

punctul...........'J..........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, <

consideră că acesta A FOST / NtFA FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/200 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:HONȚARU VALERICA
RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


k.


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de


.......de pe ordinea

Dg.aoig.......


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de ...                       .., a analizat proiectul de hotărâre înscris

la punctul...........dc pc ordinea-de^i / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA


SECRETAR, TUDOR ELENA


MEMBRI:

MARINEATĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALER1CA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MAR1AN-DANIELMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT /

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......__________.^_de pe-ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărtuea ordinii publicesi respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședinta din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.....£7........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL "proiectul de hotărâre


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

»


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN