Hotărârea nr. 351/2019

HCLS3 nr.351 din 25.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Anexelor nr. 2,6, 7 și 8 la

HCLS3 nr. 236/18.06.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ din Sectorul 3

Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.458103/CP/24.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr.457949/24.06.2019 al Direcției Investiții și Achiziții si al Direcției în vățământ Cultură;

 • -  Adresa nr.457955/24.06.2019 a Direcției Investiții si Achiziții și a Direcției

>     9 9    9 99

învățământ Cultură.

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018;

 • -  HCLS3 nr. 236/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ din Sectorul 3;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

- Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexele nr. 2, 6, 7 și 8 la HCLS3 nr.236/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ din Sectorul 3, se actualizează și se înlocuiesc cu Anexele 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția învățământ Cultură, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. 351

DIN 25.06.2019

CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI MODERNIZARE CORP C2 -COLEGIUL TEHNIC MIHAIBRAVU - SEDIU ION TUCULESCU

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): LEI 4.764.340,19 EURO 1.021.732,83

din care: C+M:


LEI 3.494.273,58

EURO 749.361,69

EURO: 4.6630 (curs InforEuro 3 mai 2018)

2. Eșalonarea investiției (C+M) LEI 3.494.273,58 EURO 749.361,69

Anul I


LEI 3.494.273,58


EURO 749.361,69


1. Capacitati finale:

250 copii (in 2 schimburi =>500 copii)

10 Săli de clasa

Regim de înălțime: Sp+P+2E

Ac= 551 mp

Ad = 1530 mp

Acd=1564 mp

Lucrările de intervenție constau în reabilitarea termica si modernizarea clădirii existente Corp C2 din Str. Ion Tuculescu, cu regim de inaltime Sp+P+2E. Se vor moderniza 10 săli de clasa.

2. Durata de realizare a investiției: 6 luni


DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII,ȘEF SERVICIU A INVESTIȚII, LUCRĂRI(PUBLICE

ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚ ĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT


LUCRĂRI CAPITALE DE CREȘTERE A EFICIENTEI ENERGETICE,

MODERNIZARE SI EXTINDERE - GRĂDINIȚĂ NR. 24

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): LEI 12.531.193,37

EURO 2.688.231,98


din care: C+M:


LEI 9.721.798,71


EURO


2.085.551,59


EURO: 4.6615 (curs InforEuro 18 mai 2018)

2. Eșalonarea investiției (C+M) LEI 9.721.798,71

EURO EURO


2.085.551,59

2.085.551,59


Anul I                              LEI 9.721.798,71

1. Capacitati tinale:

286 copii ( dintre care 74 anteprescolari si 212 preșcolari)

17 Săli de grupa

Regim de înălțime: Corp existent St+P+IE ; Corp nou P+2E

Ac cotp existent — 824 mp

Ac totala după extindere =1218 mp

Adc corp existent =1829 mp

Adc totala după extindere =3011 mp

Ad corp existent = 2432 mp

Ad totala după extindere =3614 mp

Lucrările constau în extinderea construcției existente, cu un corp nou cu regim de înălțime P+2E, amplasat în partea de sud a terenului, alaturat construcției existente. Construcția rezultata in urma extinderii va avea parterul amenajat cu grupe pentru anteprescolari, iar etajul 1 si etajul 2 amenajat cu grupe pentru preșcolari.

2. Durata de realizare a investiției: 12 luni

din .£S.0.G.<V5l%


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI aferenți obiectivului de investiții

Lucrări de extindere Grădiniță nr. 68

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): LEI 7.718.487,79 Anexa nr.Z- HCLS nr...

EURO 1.655.794,84


din care: C+M:


LEI 5.766.640,12


EURO 1.237.078,22


EURO: 4.6615 (curs InforEuro 18 mai 2018)


 • 2. Eșalonarea investiției (C+M) LEI 5.766.640,12

 • 3. AnulI                        LEI 5.766.640,12


EURO 1.237.078,22

EURO 1.237.078,22


1. Capacitati finale:


185 copii (dintre care 45 anteprescolari si 140 preșcolari) 10 Săli de grupa

Regim de inaltime: P+2E


Ac -  695 mp

Ad = 2085 mp

Adc= 2085 mp


Lucrările constau în extinderea construcției existente, cu un corp nou cu regim de inaltime P+2E, amplasat în partea de Nord a terenului, cu parterul amenajat cu grupe pentru anteprescolari, iar etajul 1 si etajul 2 amenajat cu grupe pentru preșcolari.


2. Durata de realizare a investiției: 12 luniîntocmit, socierea: CRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. TARK S.R.L.

N S.R.L.

ORI CONSULTING S.R.L.DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII,


ȘEF SERVICI INVESTIȚII, LUCȘEF SERVICIU ADMINISTRARE -----»---"nt ȘI DE CULT


din

Lucrări de extindere - Grădiniță nr. 69

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): LEI 13.640.912,34

EURO 2.926.292,47


din care: C+M:


LEI 10.429.982,11


EURO 2.237.473,38


EURO: 4.6615 (curs InforEuro 18 mai 2018)

2. Eșalonarea investiției (C+M) LEI 10.429.982,11

EURO 2.237.473,38

EURO 2.237.473,38


AnulI                             LEI 10.429.982,11

1. Capacitati finale:

360 copii (dintre care 60 anteprescolari sî 300 preșcolari)

19 Săli de grupa

Regim de inaltime: P+2E

Ac =1231 mp

Adc = 3693 mp

Ad = 3693 mp

Lucrările constau în extinderea construcției existente, cu un corp nou cu regim de inaltime P+2E, amplasat în partea de Nord a terenului, cu parterul amenajat grupe pentru anteprescolari, iar etajul 1 si etajul 2 amenajat grupe pentru preșcolari.

2. Durata de realizare a investiției: 12 luni
DIRECȚIA INVESTIȚn ȘI ACHIZIȚII,


ȘEF SERVICIU INVESTIȚH, LUCRĂȘEF SERVICIU ADMINISTRARE unități de învăț" RELAȚH CU UNITĂ ȚILEț)E CULTMARIUS POPE SCUCABINET PRIMAR

......................... www.primarie3.ro


romania2019.eu

Pre;edin)îa României ta Consiliul Uniunii Europene


TELEFON (004021) 318 03 23 - 28 FAX (0O4 021) 318 03 04 E-MAiL cabinetp1imar@primarie3.ro Calea r>l‘rii,rt: n' ' Ji <0f7or x. 031084, București SECTOR 3

CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 2,6,7 și 8 la HCLS3 nr.236/18.06.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ din Sectorul 3

Investițiile în modernizarea unităților de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București sunt date de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților și a locuitorilor de zonă.

Aceste investiții fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, consolidarea, dar și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ din Sectorul 3.

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București și ținând cont de adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov transmisă prin solicitările de clarificări în vederea continuării / definitivării procesului de evaluare tehnică și financiară, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următoarelor obiective:

 • • Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C2 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu - sediul Ion Țuculescu,

 • • Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Grădinița nr. 24,

 • • Lucrări de extindere - Grădinița nr. 68,

 • • Lucrări de extindere - Grădinița nr. 69.

Ținând cont de cele prezentate, precum și de raportul comun de specialitate nr.457949/24.06.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și al Direcției învățământ Cultură, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre analiză și adoptare Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                                 1

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


TELEFON (004 021} 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachi2itiilglprin1Jrie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr.


RAPORT DE SPECIALITATE la Proiectul de Hotărâre pentru actualizarea Anexelor nr. 2t 6,7 și 8 la Hotărârea Consiliului Local nr. 236/18.06.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ

Conform prevederilor cuprinse în Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020 pentru care mai sunt proiecte în procesul de evaluare, selecție și contractare care prevăd realizarea de obiective de infrastructură, Organismul Intermediar (OI) solicită actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate / care urmează să fie efectuate, a devizului general, luând în considerare exclusiv prevederile ari. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Având în vedere următoarele aspecte:

 • •   necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților specifice,

 • •  prevederile cuprinse în Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional

și ținând cont de adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov transmisă prin solicitările de clarificări în vederea continuării / definitivării procesului de evaluare tehnică și financiară, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următoarelor obiective:

 • 1.  Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare corp C2 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu - sediul Ion Țuculescu,

 • 2.  Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Grădinița nr. 24,

 • 3.  Lucrări de extindere - Grădinița nr. 68 .

 • 4.  Lucrări de extindere - Grădinița nr. 69.

Art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizeză că „ devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, lafaza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                        1

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

Facem precizarea că, indicatorii tehnico — economici privind obiectivele de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ, au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 236/18.06.2018 și, în același timp, inclusiv documentația tehnico-economică, conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice .

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru actualizarea Anexelor nr. 2,6,7 și 8 la Hotărârea Consiliului Local nr. 236/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ, conform Anexelor nr. 1-4.

DIRECȚIA INVESTIȚIEI ACHIZIȚII,ȘEF SER INVESTIȚII, LUCIU,DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,


MARIUS POP ÎSCU
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE și Administrației publiceMDRAPnr.


A. Având în vedere prevederile mal jos enumerate ale Acorduhii-cadra de delegare a anumitor atribuții};privind Implementarea Programului Operațional Regional 2014_- 2020, pentru Ol din cadrul Agențiilor pentru' Dezvoltare Regională (ADR), denumit in rele re urmează Acord-^dru?

 • •   Capitolul IV "Atribuții delegate OIPOR de către AMPOR", art. 15, alin. (2) punctul II .Evaluarea, selecția ți

contractarea operațlunlior/profectelor", prin care sunt precizate atribuțiile delegate OIPOR privind procesul de evaluare, selecție șl contractare;                                  x*'            ~            ‘

 • •   Capitolul Vil „Drepturi și obligații ale AMPOR", art. 16, I. "Coordonarea sistemului de management al POR*, punctul 1, prin care se menționează faptul că AMPOR avizează cadrul organizatoric $1 stăEîiește cadrul procedural $1 metodologic pentru îndeplinirea de către OIPOR a atribuțiilor re i-au fost delegate, asigurând îndrumarea metodologică $1 asistență de specialitate necesară elaborării manualelor de proceduri Interne de către OIPOR șl derulării activităților OIPOR în scopul îndeplinirii atribuțiilor delegate;

 • •   capitolul VW „Orepturi șl obligații ale AMPOR", art. 16,1. "Coordonarea sistemului de management al P< punctul 4 prin care se stabilește faptul că în vederea elaborării* de”*eSre OFPOR a procedurilor riecesare Implementării POR, AM POR transmite Oi POR procedurile proprii, prin Instrucțiune, precum șl luând în considerare inclusiv prevederile Manualului de evaluare selecție, contractare ed. li, vers.O, cu modificările șl completările ulterioare.

 • •   capitolul VII „Drepturi șl obligații ale AMPOR", art 16,1, "Coordonarea sistemului de management al POR", punctul 8 prin care se menționează posibilitatea AMPOR de a emite instrucțiuni obligatori) pentru OIPOR din momentul comunicării în scris a acestora;

 • •   Capitolul VII „Drepturi șl obligații ale AMPOR", art. 16, III. "Evaluarea, selecția și contractarea operațiunilor/proiectelor", punctul 3, prin care se rezervă obligația AMPOR de a elabora și aproba ghidul general, ghldurile specifice și procedurile aferente procesului de evaluare, selecție șl contractare;

B. Având în vedere prevederile Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015, ulterior intervenind o serie de modificări aprobate prin deciziile nr. *C(2016) 1705/18.03.2016, C(2017) 6024/30.08.2017, C (2018)2094/29.03.2018 șl respectiv Q2018) 6889/16.10.2018;

G Având in vedere prevederile Manualului de evaluare selecție, contractare ed. II, vers.O, transmisă Oi prin Instrucțiunea AMPOR nr. 31/21.03.2017, prevederile instrucțiunilor AMPOR de modificare a acestuia.

 • D.  Având în prevederile art 71 din OUG114/2018, publicată în MO nr. 1116 din 29 decembrie 2018, privind Instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice șt a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea ți completarea unor acte normative ți prorogarea unor termene,

 • E.  Având în vedere prevederilor ghldurilor specifice pentru care mai sunt proiecte In procesul de evaluare, selecție ți contractare, la data intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni

Autoritatea de Management centru Programul Operațional Regional emite prezenta instrucțiune:


 • 1. Pentru apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020 pentru care mai sunt proiecte^ evaluare, selecție șl contractare care prevăd realizarea de obiective de infrastructuffi actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate/^e


Ministerul dezvoltării Regionale și administrației Publice


efectuate, a devizului genera), luând în considerare exclusiv prevederile art 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice ?l a unor măsuri fiscaf-bugetare,' modlffeârea ți completarea unor acte normative ți prorogarea unor termene.                                    ; *

 • 2. Actualizarea de la punctul 1 se va realiza cu prima solicitare de clarificări ce se Impune asupra proiectului, In oricare etapă a procesului de evaluare, selecție țl contractare. Pentru acest aspect nu se va solicita o clarificare suplimentară în etapele procesului de evaluare, selecție, precontractare care se să contravină prevederilor ghidului specific aplicabil, ci se vor utiliza numărul de clarificări disponibile în procesul existent, Astfel dacă etapa de verificare a conformității administrative țl eligibilității are epuizat numărul de clarificări posibil conform ghidului specific aplicabil, grila se încheia cu observații iar actualizarea mai sus menționată se va solicita în etapa următoare.

 • 3. Actualizarea bugetului prc ni ?J/sau a celorlalte documente relevante în baza prevederilor ar 71 elin OUG 114/2018 privind Instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice țl a unor măsuri fiscaf-bligetare, modificarea țl completarea unor acte normative ți prorogarea unor termene, nu trebuie să încalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibilă sl/sau valoarea totală a proiectelor. Actualizarea respectivă se realizează in limitele acestora criteriilor de eligibilitate existente, cheltuielile In cauza putându se încadra la secțiunea de cheltuieli eligibile In limita criteriilor din ghidul specific aplicabil. In cazul in care acest lucru nu este posibil proiectul devine ne-eliglbll.

 • 4. Pentru proiectele aflate în contractare la nivelul MDRAP, pentru cele care se solicită clarificări aferentă etapei de contractare. Ol va proceda induslv la solicitarea actualizării bugetare generate de aplicarea prevederilor art 71 din actul normativ anterior menționat

 • 5. Prezenta instrucțiune se comunică către Ol ți se publică pe sfte-ul www.lnforegio.ro,

 • 6. Prezenta Instrucțiune întră în vigoare ta data publicării mai sus menționate
DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

TELEFON (C04 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiach1zitii@primarie3.FO

Calea Dudești nr, 191, Sector 3, 031084, București


Domnule Primar,


Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții Ia unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, și ținând cont de adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov transmisă prin solicitările de clarificări în vederea continuării / definitivării procesului de evaluare tehnică și financiară, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următoarelor obiective:

1. Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 2, 6, 7 și 8 la Hotărârea Consiliului Local nr. 236/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ.

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.

ȘEFSERVI INVESTIȚII, LUCIU)DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,


MARIUS POIESCU
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul.........................

de-po ordinca-de-iă-/


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de..........

Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de .............. , a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul....................de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale, în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRI AN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

â>.


...... de pe ordinea de zi /


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                     .........} a analizat proiectul de hotărâre înscris

la punctul ....3.......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / F^LA-FOSI întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONTARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEAN U LUCIAN-IONEL

ENĂCFIESCU MARIAN-DANIELMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul........3...............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de.........

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....3......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU AZOST întocmii în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de înyățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:VOINEA INOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul...............

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de              .....a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul............de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VASILIU MARIANA
VOINEAINOCENȚIU-IOAN